ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 14
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/07/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/08/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 29/07/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016160
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
14
29/07/2014
ვებგვერდი, 05/08/2014
190020020.35.105.016160
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (05/08/2014 - 05/09/2014)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №14

2014 წლის 29 ივლისი

ქ. ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

,,ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი“ ფორმირებულია საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის, ,,ქონებისა და ვალდებულებების გადანაწილების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №384 დადგენილების, აღნიშნულ საკითხზე გაუქმებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის №71 განკარგულების და ,,ახალი მუნიციპალიტეტების  ბიუჯეტის შედგენის, საბიუჯეტო შემოსულობების და გადასახდელების 2014 წლის ბოლომდე პერიოდისათვის გადანაწილების დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 11 ივნისის №384 დადგენილების მოთხოვნათა შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ახლადშექმნილი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვროს  16736,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართისა.
მუხლი 2
2014 წლის ბოლომდე დაჩენილი პერიოდისათვის თანხების განკარგვისას უზრუნველყოფილი იქნეს იმ ვალდებულებათა შესრულება, რომელიც გაუქმებული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის №71 განაკარგულებით გადანაწილდა უფლებამონაცვლე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტზე. 
მუხლი 3
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების პროგრამის /კოდი 030202/ და სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისათვის /კოდი 050101/ გათვალისწინებული, წლის ბოლომდე დარჩენილი რესურსების გამოყოფა შესაბამისი პროგრამების  შესასრულებლად განხორციელდეს, ქალაქის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ააიპ ზუგდიდდასუფთავებასა და ააიპ სპორტის განვითარების ცენტრზე ქალაქისა და თემის მუნიციპალიტეტის შეთანხმების დოკუმენტის მიხედვით.
მუხლი 4
,,საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №449 დადგენილების შესაბამისად ეთხოვოს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მ/წლის 1 სექტემბრამდე წარმოადგინოს მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა სამუშაოს შეფასების სისტემებზე ინფორმაცია და ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის  თაობაზე დადგენილების პროექტი.
მუხლი 5
დადგენილება ძალაშია 2014 წლის  29 ივლისიდან;

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარელაშა გოგიადანართი

თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ბალანსი  თანდართული  რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

 

 

სულ

 

 

 

მათ შორის

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

სახელმწიფო

ბიუჯეტის

ფონდებიდან

გამოყოფილი

ტრანსფერები

საკუთარი

შემოსავლები

შემოსავლები

14,916.3

5,308.5

9,607.8

6,892.7

1,476.2

5,416.5

გადასახადები

490.0

0.0

490.0

142.4

0.0

142.4

გრანტები

13,661.3

5,308.5

8,352.8

6,317.9

1,476.2

4,841.7

სხვა შემოსავლები

765.0

0.0

765.0

432.4

0.0

432.4

ხარჯები

9,509.3

127.4

9,381.9

5,488.2

78.9

5,409.3

შრომის ანაზღაურება

2,078.9

0.0

2,078.9

1,265.2

0.0

1,265.2

საქონელი და მომსახურება

1,463.9

127.4

1,336.5

830.3

78.9

751.4

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სუბსიდიები

4,717.0

0.0

4,717.0

2,621.1

0.0

2,621.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

სხვა ხარჯები

189.9

0.0

189.9

140.9

0.0

140.9

საოპერაციო სალდო

5,407.0

5,181.1

225.9

1,404.5

1,397.3

7.2

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,077.3

6,654.4

422.9

3,009.6

2,841.5

168.1

ზრდა

7,227.3

6,654.4

572.9

3,038.7

2,841.5

197.2

კლება

150.0

0.0

150.0

29.1

0.0

29.1

მთლიანი სალდო

-1,670.3

-1,473.3

-197.0

-1,605.1

-1,444.2

-160.9

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-1,670.3

-1,473.3

-197.0

-1,605.1

-1,444.2

-160.9

ზრდა

 

 

 

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

 

 

 

0.0

 

 

კლება

1,670.3

1,473.3

197.0

1,605.1

1,444.2

160.9

ვალუტა და დეპოზიტები

1,670.3

1,473.3

197.0

1,605.1

1,444.2

160.9

 

 

 

 


მუხლი 2. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

201წლისფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15,066.3

5,308.5

9,757.8

6,921.8

1,476.2

5,445.6

შემოსავლები

14,916.3

5,308.5

9,607.8

6,892.7

1,476.2

5,416.5

არაფინანსური აქტივების კლება

150.0

0.0

150.0

29.1

0.0

29.1

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

16,736.6

6,781.8

9,954.8

8,526.9

2,920.4

5,606.5

ხარჯები

9,509.3

127.4

9,381.9

5,488.2

78.9

5,409.3

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,227.3

6,654.4

572.9

3,038.7

2,841.5

197.2

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

ნაშთის ცვლილება

-1670.3

-1473.3

-197.0

-1605.1

-1444.2

-160.9

 

მუხლი 3. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 14916.3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო             ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

14,916.3

5,308.5

9,607.8

6,892.7

1,476.2

5,416.5

გადასახადები

490.0

0.0

490.0

142.4

0.0

142.4

გრანტები

13,661.3

5,308.5

8,352.8

6,317.9

1,476.2

4,841.7

სხვა შემოსავლები

765.0

0.0

765.0

432.4

0.0

432.4

 


მუხლი 4. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 490.0ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

201წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

490.0

0.0

490.0

142.4

0.0

142.4

ქონების გადასახადი

490.0

0.0

490.0

142.4

0.0

142.4

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

50.0

0.0

50.0

30.0

0.0

30.0

ფიზიკურ  პირთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწაზე                            

380.0

0.0

380.0

97.5

0.0

97.5

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                          

60.0

0.0

60.0

14.9

0.0

14.9

 


მუხლი 5. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გრანტები განისაზღვროს  13661.3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

201წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

13 661,3

5 308,5

8 352,8

6 317,9

1 476,2

4 841,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

17,6

0,0

17,6

17,6

0,0

17,6

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

13 643,7

5 308,5

8 335,2

6 300,3

1 476,2

4 824,1

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

8 335,2

0,0

8 335,2

4 824,1

0,0

4 824,1

გათანაბრებითი ტრანსფერი

8 125,2

0,0

8 125,2

4 684,3

0,0

4 684,3

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210,0

0,0

210,0

139,8

0,0

139,8

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 308,5

5 308,5

0,0

1 476,2

1 476,2

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

3 560,1

3 560,1

0,0

772,3

772,3

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 748,4

1 748,4

0,0

703,9

703,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 


მუხლი 6. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   765.0   ათ. ლარის ოდენობით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014წლის  ფაქტი

სულ

მათ შორის

 

სულ

მათ შორის

 

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

765.0

0.0

765.0

432.4

0.0

432.4

შემოსავლები  საკუთრებიდან

270.0

0.0

270.0

86.2

0.0

86.2

პროცენტები

50.0

0.0

50.0

27.9

0.0

27.9

დივიდენდები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

რენტა

220.0

0.0

220.0

58.3

0.0

58.3

მოსაკრებელი  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

210.0

0.0

210.0

56.6

0.0

56.6

მიწის იჯარა

10.0

0.0

10.0

1.7

0.0

1.7

საქონლისა  და მომსახურების რეალიზაცია

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სანებართვო მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სახელმწიფო ბაჟი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

არა საბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

475.0

0.0

475.0

346.2

0.0

346.2

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 7. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები  9509.3   ათ. ლარის ოდენობით თანდართული  რედაქციით

დასახელება

2014 წლის გეგმა

201წლის ფაქტი

სულ

მათ  შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

9,509.3

127.4

9,381.9

5,488.2

78.9

5,409.3

შრომის ანაზღაურება

2,078.9

0.0

2,078.9

1,265.2

0.0

1,265.2

საქონელი და მომსახურება

1,463.9

127.4

1,336.5

830.3

78.9

751.4

სუბსიდიები

4,717.0

0.0

4,717.0

2,621.1

0.0

2,621.1

გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სოციალური  უზრუნველყოფა

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

სხვა ხარჯები

189.9

0.0

189.9

140.9

0.0

140.9

 


მუხლი 8. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივები მათ შორის: არაფინანსური  აქტივების  ზრდა 7227.3   ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2014 წლის გეგმა

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდ გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

7,227.3

6,654.4

572.9

3,038.7

2,841.5

197.2

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

132.9

0.0

132.9

78.1

0.0

78.1

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

29.0

0.0

29.0

24.9

0.0

24.9

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია  და ექსპლოატაცია

6,725.6

6,327.6

398.0

2,740.9

2,659.6

81.3

განათლება

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

313.0

300.0

13.0

194.8

181.9

12.9

 


მუხლი 9. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

201წლის ფაქტი

სულ

მათშორის

სულ

მათშორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,794.9   

0.0   

2,794.9   

1,716.6   

0.0   

1,716.6   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,740.3   

0.0   

2,740.3   

1,678.1   

0.0   

1,678.1   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,592.6   

0.0   

2,592.6   

1,584.2   

0.0   

1,584.2   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

147.7   

0.0   

147.7   

93.9   

0.0   

93.9   

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

13.0   

0.0   

13.0   

4.5    

0.0   

4.5   

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

13.0   

0.0   

13.0   

4.5   

0.0   

4.5   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა  დონეს შორის

6.0   

0.0   

6.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

35.6   

0.0   

35.6   

34.0   

0.0   

34.0   

702

თავდაცვა

166.8   

0.0   

166.8   

100.5   

0.0   

100.5   

704

ეკონომიკურისაქმიანობა

5,936.3   

4,716.3   

1,220.0   

2,500.1   

1,927.8    

572.3   

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

45.0   

0.0   

45.0   

23.3   

0.0   

23.3   

70421

სოფლის მეურნეობა

45.0   

0.0   

45.0   

23.3   

0.0   

23.3   

7045

ტრანსპორტი

2,673.9   

2,495.9   

178.0   

1,071.5   

914.8   

156.7   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი დ აგზები

2,673.9   

2,495.9   

178.0   

1,071.5   

914.8   

156.7   

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

15.0   

0.0   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70473

ტურიზმი

15.0   

0.0   

15.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3,202.4   

2,220.4   

982.0   

1,405.3   

1,013.0   

392.3   

705

გარემოს დაცვა

1,082.2   

272.2   

810.0   

664.5   

10.0   

654.5   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

1,034.3   

234.3   

800.0   

664.5   

10.0   

654.5   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

47.9   

37.9   

10.0   

0.0   

0.0   

0.0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1,970.5   

1,466.5   

504.0   

1,073.5   

800.7   

272.8   

7063

წყალმომარაგება

1,304.6   

1,304.6   

0.0   

656.5   

656.5   

0.0   

7064

გარე განათება

521.9   

161.9   

360.0   

338.6   

144.2   

194.4   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ  მეურნეობაში

144.0   

0.0   

144.0   

78.4   

0.0   

78.4   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

200.0   

0.0   

200.0   

98.1   

0.0   

98.1   

7072

ამბულატორიული მომსახურება

40.0   

0.0   

40.0   

21.1   

0.0   

21.1   

7074

საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  მომსახურება

160.0   

0.0   

160.0   

77.0   

0.0   

77.0   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,147.0   

300.0   

1,847.0   

1,125.7   

181.9   

943.8   

7081

მომსახურება  დასვენებისა  და  სპორტის  სფეროში

568.0   

0.0   

568.0   

381.7   

0.0   

381.7   

7082

მომსახურება კულტურის  სფეროში

1,538.0   

300.0   

1,238.0   

721.2   

181.9   

539.3   

7083

ტელერადიო  მაუწყებლობა  და საგამომცემლო საქმიანობა

10.0   

0.0   

10.0   

7.8   

0.0   

7.8   

7084

რელიგიური  და სხვა  სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

31.0   

0.0   

31.0   

15.0   

0.0   

15.0   

709

განათლება

1,579.3   

26.8   

1,552.5   

715.3   

0.0   

715.3   

7091

სკოლამდელი  აღზრდა

1,430.8   

26.8   

1,404.0   

636.5   

0.0   

636.5   

7092

ზოგადი განათლება

58.5   

0.0   

58.5   

37.5   

0.0   

37.5    

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

58.5   

0.0   

58.5   

37.5   

0.0   

37.5   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული  საქმიანობა განათლების სფეროში

90.0   

0.0   

90.0   

41.3   

0.0   

41.3   

710

სოციალური დაცვა

859.6   

0.0   

859.6   

532.6   

0.0    

532.6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

12.0   

0.0   

12.0   

0.0   

0.0   

0.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

12.0   

0.0   

12.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7102

კომპენსაციის თანხა

320.0   

0.0   

320.0   

320.0   

0.0   

320.0   

7103

მარჩენალ დაკარგულ პირთასოციალურიდაცვა

17.0   

0.0   

17.0   

15.7   

0.0   

15.7   

7104

ოჯახებისადაბავშვების სოციალური დაცვა

71.0   

0.0   

71.0   

38.0   

0.0   

38.0   

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

25.0   

0.0   

25.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

414.6   

0.0   

414.6   

158.9   

0.0   

158.9   

 

სულ

16,736.6   

6,781.8   

9,954.8   

8,526.9   

2,920.4   

5,606.5    

 


თავი II
    ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 10.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები
2014-2017 წლებში მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას და მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებას.კულტურისა და სპორტის განვითარება.

    1)  ზუგდიდისმუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

      ა)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება;

       ბ) საინვესტიციო გარემოს და  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

       გ) სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ხარისხის ამაღლება;

      დ) განათლების კულტურისა და სპორტის განვითარება

      ე) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, მოსახლეობის სოციალური დახმარების         და ხელშეწყობის პროგრამების განხორციელება.

    2)  2014 და შემდგომი წლების პრიორიტეტები და პროგრამები

       ა)   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

         ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროგრამას წარმოადგენს თავდაცვის  საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვა მუნიციპალიტეტში,  თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო  შემოწმებისა და ტრანსპორტირების  ღონისძიებები.

         ბ) 166,8 ათასი ლარი  –ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)

        პროგრამა მოიცავს მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვი სმომზადებას, სამხედრო სავალდებულო  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევას, მათი სამედიცინო შემოწმებას და გაწვევის ტრანსპორტირებას.

          გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

                  გ.ა) სამხედრო აღრიცხვის  სრულყოფილი  კოორდინაცია–უზრუნველყოფა

                 გ.ბ) სამედიცინო შემოწმების შედეგებით ჯანმრთელი ახალგაზრდების სრულად გაწვევის უზრუნველყოფა.

           დ) შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

                 დ.ა) სამხედრო სამსახურში გაწვეული ახალგაზრდების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

3)  8989,0ათასილარი-ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია,  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებულიინფრას ტრუქტურისმოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ინფრასტრუქტურისათვის თანხები გამოიყოფა სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

ა)   2573,9 ათასი ლარი –საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები პროგრამული კოდი 03 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული  გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია.

ბ) 12445,7 ათასი ლარი –გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა(პროგრამული კოდი 03 01 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტშიარსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმავალი გზების რეაბილიტაციასა და მოწყობის საკითხი მუნიციპალიტეტისათვისერთერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.აღნიშნული სამუშაოების შესრულება მნიშვნელოვან ეფექტს მოიტანს.  მოსახლეობას   მიეცემა ნორმალური   გადაადგილების საშუალება.

გ) მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

გ.ა) მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

გ.ბ) ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

გ.გ) სკოლებთან და ჯანდაცვის ობიექტებთან გადაადგილების ხელშეწყობა.

გ.დ) ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.1.2  128,2 ათასი ლარი –ხიდ-ბოგირების  მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 0102)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მდგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტში  ხიდ-ბოგირების   რეაბილიტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში როგორც ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით" ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტით და სტიქიის კუთხით  გამოყოფილი თანხებით უამრავი ხიდისა და ბოგირების რეაბილიტაცია მოხდა, მაინც არის ობიექტები რომელთა რეაბილიტაციაც აუცილებელია.საკუთარი სახსრებით ხიდების რეაბილიტაცია–შეკეთება ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების შერჩევა–შეფასების კომისიის გადაწყვეტილებათა მიხედვით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

კონკრეტული სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შეკეთებული და ახლად მოწყობილი ხიდეების რაოდენობრივი ზრდა.

2.22044,8  ათასი ლარი –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის გაფართოება,გამწვანების სამუშაოები.სოფლებში არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:

კეთილმოწყობილი და განათებული სოფელი,სოფლის ცენტრები და უბნები

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

სასმელი წყლით მოსახლეობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა.

სოფლის ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოფლის ქუჩების განათების პროცენტული მაჩვენებლის ზრდა

გაუმჯობესებული და კეთილმოწყობილი დასვენებისა და გართობის ადგილები.

2.2.521,9 ათასი ლარი –გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, მოვლა–შენახვა,ახალი ქსელების მოწყობა და მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება დღეღამისგანმავლობაში,სოფლების ინფრასტრუქტურის იერსახის გაუმჯობესება;

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განათებული სოფლების რაოდენობის ზრდა.

2.2.2. 800,0ათასილარი-დასუფთავებისღონისძიებები  (პროგრამულიკოდი 030202)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის დაცვა და გაუმჯობესება. ყოველდღიურად 50 ჰექტარამდე ფართის დაგვა–დასუფთავების და 130-150 კუბურმეტრამდე ნარჩენების გატანა მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი დანიშნულების ტერიტორიიდან, სოფელში კომპაქტურად ჩასახლებული მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებიდან, სტიქიური ნაგავ საყრელების ლიკვიდაცია. ზამთრის პერიოდში გზების ტექნიკური მასალით დამუშავება, ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დასუფთავებული, სანიტარულ–ჰიგიენურად მიმზიდველი ტერიტორიები,ეკოლოგიურად გაუმჯობესებული მდგომარეობა,

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მომსახურეობის სფეროს ზრდა, სპეცტექნიკის რაოდენობის ზრდა.

2.2.4327,6 ათასი ლარი–წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამულიკოდი 030203)

2.2.15,0ათასი ლარი -ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა(პროგრამულიკოდი 030204)

პროგრამის მიზანია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა, სათანადო საინფორმაციო მასალების, ბუკლეტების, კინოკადრების მომზადება გავრცელება.ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და ფუნქციონირების ხელშეწყობა.შემოქმედებითი გაერთიანება – მეტი ინვესტიციისა და ტურისტული ნაკადების მოზიდვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ანაკლია–განმუხურის საკურორტო ზოლის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ლანდშაფტური, გეოგრაფიული, მატერიალურ–კულტურული,ისტორიული, რელიგიური მემკვიდროების, ფოლკლორისა და ეთნოგრაფიული ნიმუშების პოპულარიზაცია და დაინტერესება ტურისტულ ბიზნესში ჩართული ბიზნეს ჯგუფების თუ რიგითი ტურისტების.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დამსვენებელთა და ტურისტთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელიწარმოდგენილ ბიზნეს– პროექტები ტურისტული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად.

2.2.4.   144,0ათასილარი - მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზესასაფლაოებისმოვლა-პატრონობის პროგრამ... ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრისბაზაზე (პროგრამული კოდი 030207)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული სასაფლაოების მოვლა–პატრონობას, შემოკავების სამუშაოებს, გადაბერებული ხეების მოჭრას და გადაცემას სოციალური დანიშნულების სარგებლობისათვის შესაბამის სამსახურზე, საფლავების აღრიცხვა-განკარგვაში წესრიგის დამყარებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მიცვალებულთა მოვლილისაფლავები

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რამდენად დაცულია სასაფლაოები და 2014 წელს რამდენი შემოკავდა.

2.2.5.  234,3 ათასი ლარი–ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა(პროგრამულიკოდი 030209)

2.3670,0 ათასი ლარი–კეთილმოწყობის ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 03 03)

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები: განათების ქსელის მოვლა–შენახვა,სანიაღვრეების მოწყობა და ექსპლოატაცია, გამწვანების სამუშაოები, მწვანე საფარისმოვლა–შენახვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობილი იერსახე

ჯანსაღი გარემო.მოსახლეობისათვის გაუმჯობესებულიდასვენების ადგილები.

მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

კეთილმოწყობილი ტერიტორიების ზრდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

განათებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა.

გამწვანებული და მოვლილი ტერიტორიები.

ჭარბი ნალექებისაგან მოსახლეობის უვნებლობის მაჩვენებელი.

2.3.1.45,0ათასილარი -   ადგილობრივიტყეებისმოვლაშენახვისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 0304)

პროგრამაითვალისწინებსმუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყეების, მწვანე საფარის დაცვის და განაშენიანების ღონისძიებებს. სპეციალურიჭრისტყეკაფებისგამოყოფის, უკანონოჭრებისშემცირება–აღკვეთის ღონისძიებებს.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ჯანსაღი გარემოს შენარჩუნება გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ხეების უკანონოდ ჭრის მაჩვენებლის შემცირება ახლადგაშენებული ნარგავების მაჩვენებლის ზრდა.

2.3.47,9 ათასი ლარი –სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხების მოწყობა,  ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოწესრიგებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემები, დაცული სასოფლო სამეურნეო სავარგულები, საყანე ფართობები  და საკარმიდამო ნაკვეთები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

წყალდიდობისაგან და სხვა სტიქიური მოვლენებისგან  მოსახლეობის დაცვის მაჩვენებელი.

2.3.3. 977,0 ათასი ლარი  - სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობარეაბილიტაცია(პროგრამულიკოდი 0306)

2.3.41880,4ათასი ლარი( აქედან 132,0 ათასი ლარი გასულ წლის ნაშთი)–სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 07) და 280,0 ათასი ლარი თანადაფინანსება.

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის    N183 დადგენილების  2014 წლის 20 მარტის საფუძველზე 1748,4 ათასი ლარის   ფარგლებში, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნილებათა და საჭიროებათა მიხედვით სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას. ასევე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის ¹471განკარგულების საფუძველზე 280,0 ათასი ლარის გამოყოფა საკუთარი ბიუჯეტიდან პროგრამების თანადაფინანსებისათვის კონკრეტულ სოფელში დაგეგმილი პროექტების ღირებულების არაუმეტეს 100 %–სა.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრები ცალკეული სოფლის– თემების მიხედვით განაწილებულია სოფლის რიცხოვნობისა და კოეფიციენტების მიხედვით, სოფლის მოსახლეობის მიერ შემუშავებული და მოწონებული სხვა და სხვა პროექტების განსახორციელებლად. ხოლო დამატებით გამოყოფილი თანხა 280,0 ათასი ლარი განაწილდეს ცალკეულ სოფლებზე წარმოდგენილი პროექტებისა და ხარჯთაღრიცხვების, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 მარტის N471 განკარგულებით წესის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.

                      სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2014 წელი (დაზუსტებული)

N

ტერიტორიული ორგანო

N

სოფელი

სოფლის კუთვნილი თანხა

 

აბასთუმნის თემი

აბასთუმანი

სოფლის ცენტრში გარე განათების მოწყობა

7000

 

აბასთუმნის თემი

აბასთუმანი

მენჯის უბანში ჭაბურღილის მოწყობა

19603

 

აბასთუმნის თემი

მენჯი

ჩიხლაძეების  უბანში ჭაბურღილის მოწყობა

5791

 

აბასთუმნის თემი

ხეცერა

ხეცერის უბნის ცენტრთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

8762

 

აბასთუმნის თემი

 

 

41156

 

ანაკლიის თემი

ანაკლია

N1 სასაფლაოს შემოღობვა

7000

 

ანაკლიის თემი

ანაკლია

შიდა გზის რეაბილიტაცია

15672

 

ანაკლიის თემი

ანაკლია

ცენტრალური სტადიონის რეაბილიტაცია

20000

 

ანაკლიის თემი

თიქორი

N1 სასაფლაოს შემოკავება (თანადაფინანსება)

3000

 

ანაკლიის თემი

თიქორი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2443

 

ანაკლიის თემი

 

 

48115

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა და სანიაღვრე არხის მოწყობა,

ჭიშკრებთან ბოგირების მოწყობა N 6 უბანში

15165

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

20000

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

ცენტრალური გზის განათება

16690

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

N1 უბანში  ხიდ-ბოგირის მოწყობა

2245

 

ახალაბასთუმანი

სოფ. ახალაბასთუმანი

 N2 უბაში სტადიონის კეთილმოწყობა

1636

 

ახალაბასთუმანი

 

 

55736

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

29403

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდ ბოგირები სრეაბილიტაცია ფიფიების უბანში

2500

 

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

ხიდ  ბოგირების რეაბილიტაცია  საკერზაიოს შესასვლელში

2500

 

ახალკახათი

 

 

34403

 

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

ანატოლ გადილიას  სახლთან  სანიაღვრე არხების მოწყობა

2500

 

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

ოდიშ–ახალსოფლის  შემაერთბელი  ხიდის რეაბილიტაცია  (თანადაფინანსება)

2730

 

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

შინ  მოუსვლელთა და 9 აპრილი მემორიალის რეაბილიტაცია

6722

 

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

გზები სრეაბილიტაცია (პროექტირება)

6000

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

შინ  მოუსვლელთა და 9 აპრილის მემორიალის  რეაბილიტაცია

12278

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

საბავშვო  ბაღის  რკინი სღობისშეღებვა

3510

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

ახალსოფლის  ცენტრში  სპორტდარბაზის   და  სველი

წერტილების რეაბილიტაცია

8000

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

ჭაბურღილის  შემოკავება

1500

 

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

შიდა  გზის  რეაბილიტაცია

2000

 

ახალსოფლის თემი

ოფაჩხაფუ

ხიდ ბოგირის  მოწყობა ყაზბეგის ქუჩაზე  (ყოფილი ჩაის ფაბრიკის

მიმართულებით)

4340

 

ახალსოფლის თემი

ოფაჩხაფუ

საკეზუოს  უბანში  გზის  რეაბილიტაცია

11629

 

ახალსოფლის თემი

ჯუმი

სადარასელიოს  უბანში ადრე  არსებული გზის რეაბილიტაცია

33922

 

ახალსოფლის თემი

 

 

95131

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

არსებული  ამბულატორიის მისასვლელი  გზისა და  შემოკავების მოწყობა

5653

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელიორაციო არხების ამოწმენდა შენგელიების უბანში

7552

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

სამელორაციო  არხის   გათხრა  ბაჩა ახალაიას სახლთან

13567

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

შიდა გზის რეაბილიტაცია

9149

 

განმუხური

სოფ. განმუხური

ადმინისტრაციული   ავარიული  შენობის   რემონტი

7881

 

განმუხური

 

 

43802

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

სახასიოს უბნის წყლითმომარაგება

14000

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკანკიოს  უბნის  ხიდის  აღდგენა

3216

 

გრიგოლიში

სოფ. გრიგოლიში

საკიკალიშვილოს  უბანში  მიმავალი  

საავტომობილო  გზის შეკეთება

1000

 

გრიგოლიში

13

გრიგოლიში

18216

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

საბავშვო  ბაღის ერთი ოთახის  რემონტი

8000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

მინი საფეხბურთო სტადიონის და მთავრება პატარა კოკის უბანში

5000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

მინის ტადიონის განათება პატარა კოკში

4000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

რუსთაველი ქუჩაზე  (თამარმეფის შესახვევთან) მოსაცდელის მოწყობა

9000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

პატარა კოკში ვალერი ჩხაპელიას სახლის წინხიდის რეაბილიტაცია

14000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

გარეგანათება (პროექტირება)

2000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

მინი სტადიონისგანათებაკუნოშისუბანში

4000

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

დარჩელის ცენტრში ბიბლიოთეკის სახურავის რეაბილიტაცია

8500

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

8026

 

დარჩელის  თემი

დარჩელი

ქვემო დარჩელში მინი სტადიონის მოწყობა(თანადაფინანსება)

10000

 

დარჩელის  თემი

კიროვი

დარჩელის ცენტრში ბიბლიოთეკის სახურავის რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)

1000

 

დარჩელის  თემი

კიროვი

ქვემო დარჩელში მინი სტადიონის მოწყობა

10000

 

დარჩელის  თემი

კიროვი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

1548

 

დარჩელის  თემი

კიროვი

მინი სტადიონის განათება ქვემო დარჩელში

4000

 

დარჩელის  თემი

კიროვი

ქვემო  დარჩელის  უბანში ჯემალ ჭითანავას  სახლთან  ხიდის  რეაბილიტაცია

13000

 

დარჩელის  თემი

 

 

102074

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

ჭაბურღილის მოწყობა 1 ერთეული

3500

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2300

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

განათების  სისტემის დამატება 3 ერთეული

2000

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

სანიაღვრე  არხების  ამოწმენდა 2,5კმ.

4500

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

სკოლის  შესასვლელი  ბილიკის   მოასფალტება 30 მეტრი

2034

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძის კახათი

შიდა  გზის  რეაბილიტაცია

10800

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძის კახათი

განათების  სისტემის დამატება 1 ერთეული

1200

 

დიდინეძის თემი

დიდინეძის კახათი

საქირიოს   უბანში  სანიაღვრე  არხის  მოწყობა 500 მეტრი

2034

 

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

თანადაფინანსებით დიდინეძის  თემში სანიაღვრე არხების მოწყობა 1 კმ

4500

 

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

განათების სისტემის  დამატება 5 ერთეული

6000

 

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

შიდა გზების  მოხრეშვა

2368

 

დიდინეძის თემი

 

 

41236

 

ერგეტის თემი

ერგეტა

შიდა გზების  რეაბილიტაცია  და გარე განათების მოწყობა

13029

 

ერგეტის თემი

ერგეტა

ჭაბურღილების  მოწყობა

4000

 

ერგეტის თემი

ერგეტა

ხიდ-ბოგირი  საჯოლოხაოს და დიდგვიმარონის  უბანში

1500

 

ერგეტის თემი

ცვანე

შიდა გზების  რეაბილიტაცია და  გარე  განათების მოწყობა

11152

 

ერგეტის თემი

ცვანე

ჭაბურღილების მოწყობა

4000

 

ერგეტის თემი

 

 

33681

 

ინგირის თემი

ინგირი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა დადიანის ქუჩის დასაწყისში. 20მ-1000 დიამეტრი

5000

 

ინგირის თემი

ინგირი

გორგასლის, ვოლგოგრადის, გურამიშვილის, მახარადძის, ვეკუას, დადიანის, ფიფიას, წერეთლის, გელოვანის, საირმესქუჩებისმოხრეშვა

23500

 

ინგირის თემი

ინგირი

ასფალტის  ქარხანასთან არსებული რკინიგზის არკაზე სანიაღვრე არხისა და სამანქანო გზის მოწყობა

3500

 

ინგირის თემი

ინგირი

ცენტრის კეთილმოწყობა (ნარგავების   დარგვა) განათება

4400

 

ინგირის თემი

ინგირი

სანიაღვრე  მილის ჩადება ვაჟაფშაველასა და სააკადძის  ქუჩის  ჩიხში

38000

 

ინგირის თემი

ინგირი

N4 სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის მოხრეშვა  და გადასავლელის

მოწყობა (500მმ. 6მ)

4190

 

ინგირის თემი

ინგირი

სანიაღვრე  არხის ( ღია და დახურული ტიპის) მოწყობის სამუშაოების

პროექტირება

2600

 

ინგირის თემი

ინგირი

ინგირის ცენტრში აბულატორიის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

4400

 

ინგირის თემი

ოირემე

არსებული  საფეხბურთო მოედნებზე განათების  მოწყობა

4500

 

ინგირის თემი

ოირემე

შიდა გზების რეაბილიტაცია

8276

 

ინგირის თემი

ოირემე

შ. რუსთაველის ძეგლის შეკეთება

500

 

ინგირის თემი

ოირემე

სანიაღვრე არხის გათხრა გორგასლის  ქუჩაზე

1690

 

ინგირის თემი

ოირემე

ოირემეს საბავშვო ბაღის ფასადის შემოღობვა და სამზარეულოვ

ინვენტარების შეძენა

4500

 

ინგირის თემი

 

 

105056

 

კახათი

კახათი

ობელისკის მემორიალის რეაბილიტაცია

6500

 

კახათი

კახათი

სოფელში შიდა სასოფლო გზების კეთილმოწყობა, მოხრეშვა

26000

 

კახათი

კახათი

სანიაღვრე  არხების  მოწყობა

5000

 

კახათი

კახათი

ქვემო კახათის უბანში, დარასელიას ქუჩის ცენტრში გარე განათების

ბოდძების დამონტაჟება (არანაკლებ 6-8 ცალისა)

6800

 

კახათი

კახათი

სოფლის ცენტრის  კეთილმოწყობა (საპირფარეშოს  მოწყობა) ამბულატორიის

შენობაში სველი წერტილის მოწყობა

8000

 

კახათი

კახათი

კახათის ცენტრში მდებარე საბავშვო ბაღის

,,რწმენას" შენობაში კანალიზაციის კეთილმოწყობა

4000

 

კახათი

კახათი

კახათის N1 ცენტრალურ სასაფლაოს ირგვლივ 2 სანაგვეურნების

დადგმა-შემოტანა

2000

 

კახათი

კახათი

საჯიქიო, საშედანიოს უბანში  არსებული  სასაფლაოს  შემოღობვა

3000

 

კახათი

კახათი

მდინარე  კახათწყალის ამოწმენდა 300 მეტრისმანძილზე

2000

 

კახათი

კახათი

ქვემო კახათის უბანში საბავშვო ბაღის

ორი  ოთახის იატაკის , ჭერის გამოცვლა და  ღობის გამაგრება

7913

 

კახათი

 

 

84713

 

 

 

 

 

 

კოკისთემი

კოკი

მოსაცდელების მოწყობა  ცენტრალურ გზაზე ნალიმის უბანში

8400

 

კოკის თემი

კოკი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

14300

 

კოკის თემი

კოკი

4 ერთეული ხიდ–ბოგირის მოწყობა

4000

 

კოკის თემი

კოკი

ჭაბურღილისა  და  სველი  წერტილების  მოწყობა  გამგეობის  ეზოში

1500

 

კოკის თემი

კოკი

სანიაღვრე არხები

3030

 

კოკის თემი

ხურჩა

სანიაღვრე სმოწყობა 300 მეტრი

1500

 

კოკის თემი

ხურჩა

შინ მოუსვლელთა მემორიალის  მოწყობა

3000

 

კოკის თემი

ხურჩა

სველი  წერტილის  მოწყობა  ცენტრში

2500

 

კოკის თემი

ხურჩა

შიდა  გზების  მოხრეშვა

1808

 

კოკის თემი

ხურჩა

სანაგვე ყუთის შეძენა

1000

 

კოკის თემი

 

 

41038

 

 

 

 

 

 

კორცხელის თემი

კორცხელი

საქობალიო  სალაგვილაოს უბანში მოსაცდელის მოწყობა

9300

 

კორცხელის თემი

კორცხელი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

18986

 

კორცხელის თემი

ნაცატუ

შიდაგზისრეაბილიტაცია

16810

 

კორცხელის თემი

ბაში

შიდა გზის რეაბილიტაცია

11988

 

კორცხელის თემი

ბაში

ჭაბურღილის ტუმბოს  შეცვლა

3500

 

კორცხელის თემი

 

 

60584

 

ნარაზენის თემი

შამადელა

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით გზის მოხრეშვა

9750

 

ნარაზენის  თემი

შამადელა

მეოთხე  რაიონის  დასახელებაში ერთი ჭაბურღილის გათხრა

4500

 

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

საპერტიო-საჟვანიოს, რუსთაველის მიმართულებით  გზის

მოხრეშვა-დაფინანსება

3250

 

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

სოფლის ცენტრის მიმდებარე ქუჩაზე  სასმელი წყლის

გაყვანილობის  რეაბილიტაციის  დასრულება

14000

 

ნარაზენის თემი

ნარაზენი

საგრიგოლაო-საბიგვაოს  უბანში სასმელი  წყლის

გაყვანილობის  დასრულება (ზედასათოდუო)

18560

 

ნარაზენის  თემი

ნარაზენი

შ.პ.ს ,,ხეცერის" ტერიტორიაზე  ორი  ჭის  გათხრ

9000

 

ნარაზენის  თემი

ნარაზენი

საკალანდიო-საჟვანიო  სუბანში ჭის  გათხრა

4124

 

ნარაზენის  თემი

საბეჭვაიო

სვანეთის  უბანში  წყაროს  წყლის  აღდგენა

4000

 

ნარაზენის  თემი

საბეჭვაიო

საბეჭვაიოს  უბანში გზის  მოხრეშვა  და  გრეიდერის  სამუშაოების  ჩატარება

3885

 

ნარაზენის თემი

 

 

71069

 

ოდიშის  თემი

ოდიში

შიდა  გზების  მოხრეშვა

11300

 

ოდიშის თემი

ოდიში

რუსთაველის  ქუჩაზეხიდ-ბოგირისმოწყობა

3000

 

ოდიშის თემი

ოდიში

გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია

4000

 

ოდიშის თემი

ოდიში

დავით გურამიშვილის ქუჩაზე ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

3000

 

ოდიშის თემი

ოდიში

ოდიშის უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება

2000

 

ოდიშის თემი

ოდიში

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე ხიდის მოწყობა

12497

 

ოდიშის თემი

საჭურღულიო

ვაჩნაძის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე საცალფეხო ხიდის მოწყობა

7291

 

ოდიშის თემი

საჭურღულიო

შიდა გზის რეაბილიტაცია

2000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუშის უბნის საბავშვო ბაღის შეკეთება

2000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუშის  უბნის  წისქვილ კომბინატთან დამაკავშირებელი საცალფეხო ხიდის

რეაბილიტაცია

3000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე მდინარე ჯუმზე ხიდის მოწყობა

9976

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

გამგეობის შენობის ავარიული სახურავის რეაბილიტაცია

3000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ჩხოუშის უბანში დადიანის მესამე ჩიხში ხიდბოგირის მოწყობა

3000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

შიდა გზის რეაბილიტაცია

5000

 

ოდიშის თემი

ჩხოუში

სანიარღვრე არხების გაყვანა

1709

 

ოდიშის თემი

 

 

72773

 

 

 

 

 

 

ორსანტია

ორსანტია

ხიდ-ბოგირის მოწყობა სამ უბანში

8500

 

ორსანტია

ორსანტია

ოტობაიას ხიდთან ჭაბურღილის და საპირფარეშოს მოწყობა

8000

 

ორსანტია

ორსანტია

მოსაცდელის მოწყობა საქვარაიოს და ქვ. ორსანტიის უბანში (ორიცალი)

17718

 

ორსანტია

ორსანტია

არსებული სამი მოსაცდელის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა.

2800

 

ორსანტია

ორსანტია

საბავშვო ბაღის სახურავის რეაბილიტაცია

17000

 

ორსანტია

ორსანტია

სასაფლაოს შემოკავება

7800

 

ორსანტია

 

 

61818

 

ორულუსთემი

ორულუ

შიდა გზის რეაბილიტაცია

6000

 

ორულუსთემი

ორულუ

გარე განათების მოწყობა ცენტრში 7 ბოძი

7400

 

ორულუსთემი

ორულუ

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა

4000

 

ორულუსთემი

ორულუ

ხიდ-ბოგირის მოწყობა

8686

 

ორულუსთემი

მოგირი

შიდა გზის რეაბილიტაცია

13205

 

ორულუსთემი

ნაჭკადუ

შიდა გზის რეაბილიტაცია

8738

 

ორულუს თემი

 

 

48029

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ხიდ-ბოგირი სრეაბილიტაცია (ანზორ წიწავას სახლთან)

6200

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

გზების მოხრეშვა სხვადასხვა უბანში და იროდ შამუგიას სახლთან არხის გაყვანა

4600

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ნაჭვის უბანში სასაფლაოს შემოკავება

15000

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

გამგეობის შენობის ტერიტორიის შემოკავება

4500

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ცაიშოქტომბრის ხიდის რეაბილილტაცია

1000

 

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

სკოლის გვერდით ხიდის რეაბილიტაცია

1012

 

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

ჭაბურღილის მოწყობა

3500

 

ოქტომბრისთემი

დავითიანი

სასიმინდე ნაკვეთის შემოკავება (2000 მეტრი)

6000

 

ოქტომბრისთემი

დავითიანი

ხიდის რეაბილიტაცია მდინარე კახათწყალზე

3000

 

ოქტომბრისთემი

დავითიანი 

შიდა გზების მოხრეშვა

5332

 

ოქტომბრისთემი

 

 

50144

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

22682

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

სანიაღვრე არხის მოწყობა (საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

3500

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მილხიდების მოწყობა ( საგვილიოს, სამაქაცარიოს, საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს და ბაღმარანის უბნებში)

6000

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

მოსაცდელების რეაბილიტაცია (საროგაოს და ოხვამეგოჭვილის  უბნებში)

1000

 

ყულიშკარი

სოფ. ყულიშკარი

დამეწყრილი  გზის  გაწმენდა გამაგრება (სამაქაცარიოს დ ასახარებაოს უბანში)

3000

 

ყულიშკარი

 

 

36182

 

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის ცენტრში ორივე მხარეს რკინის ღობის მოწყობა 360 გრძ.მეტ.ს

35460

 

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის  ცენტრში არსებული ჭაბურღილის და  ქსელვის გაგრძელება

4800

 

რიყე

სოფ. რიყე

სოფლის  ცენტრში  გარე განათების  გაგრძელება 100 გრძ. მ.ს

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

სახნავ–სათეს ფარდობებზე გასასვლელში  (ჯიქიებისუბანში) რკინის კარის მოწყობა

1200

 

რიყე

სოფ. რიყე

შიდა გზის რეაბილიტაცია

3000

 

რიყე

სოფ. რიყე

წერტილოვანი მექანიკური ჭაბურღილის მოწყობა 2 ადგილას

3000

 

რიყე

 

 

50460

 

რუხისთემი

რუხი

რუხისთემშისაბავშვობაღისმშენებლობა

71540

 

რუხისთემი

რუხი

წერეთლისქუჩაზებაჯიკოფარცვანიასსახლთანხიდ-ბოგირისრეაბილიტაციაწყალამრიდებისმოწყობ

5000

 

რუხისთემი

რუხი

ზვიადგამსახურდიასქუჩაზეჭაბურღილისმოწყობა

5000

 

რუხისთემი

რუხი

შიდაგზისრეაბილიტაცია

5000

 

რუხის თემი

ნაწულუკუ

ნაწულუკუს უბანშისაბავშვობაღისრეაბილიტაცია

10000

 

რუხისთემი

ნაწულუკუ

რუხის თემში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (თანადაფინანსება)

12375

 

რუხის თემი

ნაწულუკუ

შიდა გზის რეაბილიტაცია

3500

 

რუხის თემი

ნაწულუკუ

სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

3000

 

რუხის თემი

 

 

115415

 

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება სოფლის ცენტრში

6500

 

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება (სამალანიო-საკაკულიო სალატარიოს უბნების დამაკავშირებელი გზაჯვარედინთან

6500

 

ურთა

სოფ. ურთა

შიდა გზის რეაბილიტაცია

8022

 

ურთა

სოფ. ურთა

ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია სამალანიოს უბანში

3500

 

ურთა

სოფ. ურთა

სოფლის შესასვლელში ურთის გადასახვევთან სოფლის მიმართულების ფირნიშის გაკეთება

300

 

ურთა

სოფ. ურთა

ქუჩების  ნუმერაცია (აბრების  დამზადება)

1000

 

ურთა

 

 

25822

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

მინი საფეხბურთო მოედნის განათება (ნაფატუს უბანში)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

მოსაცდელის  მოწყობა (ნაფატუსუ ბანში)

8200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა (ხუბულიების უბნიდან ჯიჭონაიების უბნამდე 3კმ-ზე)

4000

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ხიდ-ბოგირის გაკეთება (გელა  ხუბუას  უბანში)

10430

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

სანიაღვრე მილის ჩადება (შარიების უბანში)

2400

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

საბავშვო ბაღისათვის  ინვენტარის  შეძენა

1200

 

შამგონა

სოფ. შამგონა

ნაპირ სამაგრი სამუშაოების ჩატარება (ნაფატუსუბანში, ლაშხიებისუბანში,  თორიების უბანში და რკინიგზის გადასასვლელის გაფართოება)   საჭიროა ბულდოზერით სამუშაოებისჩატარება

13968

 

შამგონა

 

 

44198

 

ჩხორიის თემი

ჩხორია

სამოყვარულო თეატრის ჩხორიის წინა ეზოს შემოღობვა

7000

 

ჩხორიის თემი

ჩხორია

ხიდ–ბოგირის მოწყობა (ეგ. ფიფიასა და გ. ფიფიას ქუჩის შემაერთებელი)

5000

 

ჩხორიის თემი

ჩხორია

ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩის დადადიანის ქუჩის გადაკვეთა ზემო საცდელის მოწყობა

8000

 

ჩხორიის თემი

ჩხორია

შიდა გზების მოხრეშვა და სანიაღვრე არხის მოწყობა

11951

 

ჩხორიის თემი

ტყაია

მინი სტადიონის გაკეთება

15000

 

ჩხორიისთემი

ტყაია

საბავშვო  ბაღის შემოღობვა

2126

 

ჩხორიისთემი

ტყაია

წისქვილი სრემონტი

1100

 

ჩხორიისთემი

ტყაია

შიდა გზებისრეაბილიტაცია

10000

 

ჩხორიისთემი

ზედაეწერი

ხერგიანის ქუჩაზე მოხრეშვა და ლამპიონის  დამონტაჟება

10000

 

ჩხორიისთემი

ზედაეწერი

ბაღის რემონტი

21170

 

ჩხორიისთემი

ზედაეწერი

მესტია-ზუგდიდის გარე განათების მოწყობა  700 მეტრზე

8830

 

ჩხორიისთემი

ზედაეწერი

მოხრეშვა, მილის ჩადება სათორდიო, საჭიტანაოს  უბნებში

5532

 

ჩხორიისთემი

 

 

105709

 

ცაიშისთემი

ცაიში

საშამუგიოს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

17356

 

ცაიშისთემი

ცაიში

შიდა გზების რეაბილიტაცია

12253

 

ცაიშისთემი

ცაიში

საჯიქიოს უბანში სახნავიმიწისფარდობებისშემოღობვა

2724

 

ცაიშისთემი

ცაიში

რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა

2178

 

ცაიშისთემი

ჩხოუში

ჩხოუშია-საფარჯიკიოს უბანში სახნავი მიწის ფარდობების შემოღობვა

12000

 

ცაიშისთემი

ჩხოუში

რკინიგზის ლიანდაგების გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის უბანში მავთულბადით შემოღობვა

4822

 

ცაიშისთემი

ცაცხვი

ცაცხვის უბანში სახნავი მიწის ფარდობის შემოღობვა მავთულბადით

4000

 

ცაიშისთემი

ცაცხვი

ვართაგების უბანში სანიაღვრე არახის ამოწმენდა და ხიდ-ბოგირის აღდგენა

5000

 

ცაიშისთემი

ცაცხვი

ჯუმის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა

16582

 

ცაიშისთემი

 

 

76915

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა 22 კმ-ზე

12800

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

ცენტრში არსებული საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

4000

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

აჭარელებისდასახლებაშისასმელიწყლითმომარაგება (ჭისგათხრა 20 მეტრზე)

5000

 

ჭაქვინჯისთემი

ჭაქვინჯი

სამგალობლიშვილის უბანში თვით დინებით სასმელი წყლის მიწოდება

8000

 

ჭაქვინჯის თემი

ბაღმარანი

შიდა გზების მოხრეშვა ბაღმარანის უბანში

7000

 

ჭაქვინჯის თემი

ბაღმარანი

ბაღმარანის უბანში  სანიაღვრე არხის მოწყობა

1450

 

ჭაქვინჯის თემი

 

 

38250

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წალენჯიხა-ზუგდიდის გზატკეცილზე, ჭკადუაშის  

გადასახვევთან მოსაცდელის მოწყობა

8400

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

საანთიოს უბანში მდინარე ჩხოუშიის ხიდზე მოაჯირის მოწყობა

2000

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა

19193

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

წყალსაწრეტი არხები სრეაბილიტაცია

1500

 

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

ზემო სანაჭყებიოს საუბნო გზაზე ხიდ-ბოგირის აღდგენა

4500

 

ჭკადუაში

 

 

35593

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

შიდა გზების მოხრეშვა სხვადასხვა უბანში

10000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მესხების უბანში  სტადიონის მოწყობა

18145

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა

15000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

სადარასელიოს  უბანში სპორტული მოედნის  განათება

5100

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიის  უბანში  ყოფილი  სასადილოს  დემონტაჟი

1120

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მრავალბინიანი  საცხოვრებელი  კორპუსი  სრეაბილიტაცია

11000

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

მეფრინველეობის   უბანში   კანალიზაციის  ქსელის   რეაბილიტაცია

3200

 

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

ონარიის    უბანში   დასასვენებელი   პარკის   კეთილმოწყობა

3000

 

ჭითაწყარი

 

 

66565

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სოფლისშიდაზგებისმოხრეშვა

7000

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სამარღიოს უბანში სასაფლაოსთან გზის დამეწყრილ მონაკვეთზე დამცავი ჯებირის მოწყობა

7000

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

სობოგის უბანში წყალმომარაგების სისტემის  რეაბილიტაცის

5000

 

ჯიხაშკარის  თემი

ჯიხაშკარი

სოფლის ცენტრის  კეთილმოწყობა

9391

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

ბენდელიანების უბანში არსებული წყლის მაგისტრალის დაზიანებული

მონაკვეთის რეაბილიტაცის

2000

 

ჯიხაშკარის  თემი

ჯიხაშკარი

მდ. ტარჩიაზე  საფეხმავლო ხიდთან  ნაპირსამაგრის მოწყობა

6000

 

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

ადმინისტრაციული  შენობის  გადახურვა

3000

 

ჯიხაშკარის თემი

ფალაზონი

სოფლის შიდა  გზების მოხრეშვა

2000

 

ჯიხაშკარის  თემი

ფალაზონი

ადმინისტრაციულის  შენობის  გადახურვა (თანა  დაფინანსებით).

2082

 

ჯიხაშკარის  თემი

ფალაზონი

სოფელ  ფალაზონაში  მილ-ხიდის  მოწყობა მურთაზ  ხარჩილავას  სახლთან

1000

 

ჯიხაშკარის  თემი

 

 

44473

 

ჯამი:

 

 

1748356

2.3.5. 100,0 ათასილარი -  მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0308)

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია, რათა ტრანსპორტი სსაწვავისა და მარაგ–ნაწილების  ფასების ზრდის გამო, მგზავრობის ღირებულება არ გაძვირდეს. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური დანახარჯების და შემოსავლების თანაფარდობით მოსალოდნელი ზარალის ნაწილობრივი შევსებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მგზავრთა ნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

2.3.30,0 ათასი ლარი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების და სხვა აქტივების კეთილმოწყობა(პროგრამული კოდი 03 14)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის კუთვნილი შენობების, ოთახების და სხვა აქტივების სარემონტო და კეთილმოწყობის სამუშაოებს, შენობებში შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ხელსაყრელი შეღწევადობისათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოებს.

2.3.7. 107.9 ათასი ლარი–ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის.- 232.1 ათასი ლარი – სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებებისათვის  (პროგრამული კოდი 03 15)

პროგრამა ითვალისწინებს მთავრობის განკარგულებათა შესაბამისად გამოყოფილი სამუშაოების შესაბამისი საპროექტო– სახაჯთაღრიცხვო და საექსპერტო მომსახურეობის განხორციელებას.  ანაკლიის თემის ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობას და სოფელ ორსანტიის ცენტრიდან ოტობაიას ხიდამდე გზის რეაბილიტაციას.სტიქიით დაზიანებული ობიექტების რეაბილიტაციას.

3. 1579.3 ათასი ლარი - განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სკოლამდელი განთლების განვითარების ხელშეწყობა.

რეაბილიტირებული და განახლებული ბაგა- ბაღები და საჯარო სკოლები.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ზოგადი განათლების მაღალი დონე.

 შეუფერხებელი სასწავლო პროცესი

3.1  1430.8 ათასი ლარი –სკოლამდელი აღზრდის განათლების ხელშეწყობისპროგრამა(პროგრამული კოდი 04 01)

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 43 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1580ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ბავშვების კვების ხარჯებს, აღმზრდელ–მასწავლებელთა ხელფასებს, ბაღების რეაბილიტაციისა და სხვა მიმდინარე ხარჯებს.

პროგრამის მიზანიასკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისათვის, მათი უნარების განვითარება და სასკოლო განათლებისათვის მომზადება, ხელშეწყობა ოჯახებზე ბავშვის აღზრდა განვითარება და სკოლამდელი განათლების მიღების საქმეში.საბავშვო ბაღებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აღსაზრდელების ინტეგრაციის და გარემოსთან ხელმისაწვდომობის ღონისძიებათა გატარება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა მოსახლეობის ყველა ფენისათვის.სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა უნარჩვევების განვითარება, მეთვალყურეობა და ზრუნვა ჯანმრთელობის საკითხებში ფსიქოლოგიურ დაკვირვებათა ანალიზი და გატარებული ღონისძიებები.

საბავშვობაღებზეგაწეულიდანახარჯების/შენატანებისგაუქმებისშედეგად/ოჯახებისშემოსავლისზრდა  15-30 ლარით.

 შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებული მაჩვენებელი.

ბავშვებისმოვლაზედედებისდროისეკონომიისშედეგადგენდერულისაკითხებისგაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ბაღებში ბავშვების რაოდენობის გაზრდა.

 შშმ აღსაზრდელების ინტეგრაციის და კონკრეტულად გატარებულ ღონისძიებათა ხელმისაწვდომობისმაჩვენებელი.

    მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მაჩვენებელი.

    რეაბილიტირებული, განახლებული და ახლად აშენებული შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 

3.258.5 ათასი ლარი – საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, მატერიალურ–ტექნიკური ბაზის ცალკეული სოფლების მიხედვით გათვალისწინებულია მოსწავლეთა გადაადგილებისათვის  ტრანსპორტის ხარჯები.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

რეაბილიტირებული მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა საშუალო სკოლებში

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 სრულყოფილი სასწავლო პროცესი და კეთილმოწყობილი გარემო.

3.370.0ათასილარი - ზედაეწერისკოლეჯისფინანსური ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 0404)

პროგრამის მიზანია პროფესიონალიკადრების, სპეციალისტებისმომზადებასოფლისმეურნეობისათვის.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოფლისმეურნეობისსხვადასხვადარგისპოპულარიზაციადათანამედროვეტექნოლოგიებისადასიახლეებისდანერგვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა დასაქმების მაჩვენებელი

3.4 10,0 ათასი ლარი განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 0405)

განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე მოზარდთა და ახალგაზრდათა გამოვლენა და მათი ფინანსურ–მატერიალური ხელშეწყობა შესაბამის  სფეროში სწავლისა თუ შემოქმედების უნარის წარმოსაჩენად და განსახორციელებლად. შესაბამისი დებულების შემუშავება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის ზრდა და განვითარება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ნიჭიერ ახალგაზრდათა მიღწეული შედეგების მაჩვენებელი

4.2147.0 ათასი ლარი––კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორია ზეკულტურული და სპორტული სფეროს მკვეთრად გაუმჯობესებას. კულტურული და სპორტული ღონისძიებების ჩატარებას, კულტურის, დასვენების და სპორტული ობიექტების მოწყობა რეაბილიტაციის ხარჯებს.

4.1568.0 ათასი ლარი – სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა  უზრუნველყოფილი იქნეს  სპორტსმენთა წვრთნა სხვა და სხვა სახეობის მიხედვით, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის სრულყოფა, წარმატებულ სპორტსმენთა წახალისება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

4.1.1220.0 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ა.ა.ი.პ ,,სპორტის განვითარების ცენტრის“ ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050101)

პროგრამების მიზანია სპორტის სხვადასხვა სფეროების წრეების ფუნქციონირებას, სასპორტო სკოლების, სპორტული ობიექტების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, სპორტსმენების წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ვეტერან  სპორტსმენთა მიღწევების პოპულარიზაცია.  სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა საქართველოში და რესპუბლიკის გარეთ

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება.

სპორტსმენთა მომზადების , წვრთნის ხარისხის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სპორტსმენთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი

მუნიციპალიტეტის სპორტსმენთამონაწილეობით ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, რესპუბლიკურ და საკავშირო ღონისძიებებში მიღწეული დადებითი შედეგების რაოდენობრივი მაჩვენებელი

 ახალი სპორტული ობიექტების რაოდენობა

4.1.2325,0 ათასი ლარი–-... ,,ფეხბურთისდა ახალგაზრდობის განვითარებისცენტრი სუბსიდირება (პროგრამულიკოდი 05 01 03)

აღნიშნული პროგრამა კოორდინაციას უწევს  მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე ახალგაზრდობის, ინტელექტუალურ, შემოქმედებით, სპორტულ და სხვა სფეროებში მუშაობას და ღონისძიებების ჩატარებას. უზრუნველყოფს ბავშვთა, მოზარდთა და ახალგაზრდობის მომზადებას საფეხბურთო გუნდებისათვის, მატჩებში და ტურნირებში მონაწილეობის მისაღებად, ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

  სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება, ჯანსაღი თაობის აღზრდა, ახალგაზრდობის ინტელექტუალურ შემეცნებითი პოტენციალის ზრდა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

  ახალგაზრდობის მონაწილეობით ჩატარებული ღონისძიებები და მათი ხარისხობრივი მაჩვენებელი.        საფეხბურთო ტურნირებში მონაწილეობის შედეგობრივი მაჩვენებლები.

4.2.  1548.0 ათასი ლარი – კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურულ შემეცნებითი გასართობი ღონიძიებების ჩატარება, კულტურული ტრადიციების დაცვა–აღდგენა, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუსიკალური კოლექტივების  ფუნქციონირება და განვითარება

4.2.1198,0 ათასი ლარი––მუზეუმების, და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრის“ ბაზაზე  (პროგრამული კოდი 050201)  

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მემორიალური სახლ-მუზეუმების ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულარიზაცია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება და  განახლება–შევსება, ბროშურების გამოცემა და პოპულარიზაცია. შევსებას და გახსნას ექვემდებარებიან ტარიელ ერისთავის, ისაკ ქორთუას, ზვიად გამსახურდიას და ზურაბ ნარმანიას სახლ–მუზეუმები. მედია მუზეუმის გახსნა დიდი ექსპოზიციების მარაგით. სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულიარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების საძიებო–სადაზვევრო ექსპედიციის მოწყობა მოძრავი და უძრავი ძეგლების აღრიცხვისა და გამოვლენის მიზნით, საველე არქეოლოგიური კვლევა–ძიების დასრულება №2 სამაროვანზე და სხვა ღონისძიებების განხორციელება კულტურის ძეგლების მოვლისა და შენახვის პროგრამის ფარგლებში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვი სხელმისაწვდომობის გაზრდა კულტურული მემკვიდრეობისადმი. ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებისადმი.მოსახლეობის ინტელექტუალურ– შემეცნებითი დონის ამაღლება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

რეაბილიტირებული და აღდგენილი სახლ–მუზეუმები.

4.2.292,0 ათასი ლარი – სამუსიკო სკოლებისხელშეწყობისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 050202)  

სამუსიკო პროგრამა ხორციელდება  N2 სამუსიკო სკოლის ბაზაზე. პროგრამის მიზანია მოზარდებში  მუსიკალური უნარ-ჩვევების განვითარება, მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბება, სოლო და კოლექტიური კონცერტების გამართვა, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობის მიღება, პედაგოგთა და ოსტატებისათვის მასტერ-კლასების ჩატარება, მუსიკის სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაციისათვის მხატვრულ-მუსიკალური ღონისძიებების მოწყობა. მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულ მოზარდთა გამოვლენა და მათი პროფესიული ზრდა, ფოლკლორული, საესტრადო და კლასიკური მუსიკის პოპულარიზაცია. საანგარიშო კონცერტები, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებზე მიღწეული წარმატებები. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განმტკიცება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:                                                                                                                       სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში მონაწილეობის რაოდენობრივი და შედეგობრივი მაჩვენებელი.

4.2.3212,0 ათასი ლარი - საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 050204)  

აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება ა.ი.პ. ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის“ ბაზაზე. პროგრამის მიზანია: წიგნის კითხვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ორგანიზება. შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზება. საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცნობიერების ამაღლება. წიგნიერების გაზრდა. შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდა. ღონისძიებების ინტესივობა და ხარისხი. წიგნის კვირეული სჩატარება. ფოტოგამოფენებისმოწყობა. უსინათლოთა პროგრამა ,,ბუ“–სდანერგვა. მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 საბიბლიოთეკოდარგისგანვითარება, მოსახლეობის მეტი დაინტერესება წიგნიერებისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მკითხველთარაოდენობისზრდის მაჩვენებელი, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა.

4.2.4163,0 ათასი ლარი–  კულტურული   ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 05)

პროგრამისმიზანისადღესასწაულოღონისძიებებისდაგეგმვადაჩატარება, ადგილობრივი, რესპუბლიკური და საერთაშორისო ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია მონაწილეთა მასობრიობა, მოსახლეობის განწყობა წელიწადის ყველა ღირშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა ღონისძიებებით. 

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის კულტურული შემეცნებითი დონის ამაღლება, დასვენებისა და გართობისხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, რელიგიურად, კულტურულად და ისტორიულად მნიშვნელოვანი ძეგლების დაცვა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობრივი და შინაარსობრივი ზრდის მაჩვენებელი.

4.2.510,0ათასი ლარი– ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 06)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე შეკვეთილიინფორმაციების, საკანონმდებლო აქტების გამოქვეყნებისა  და დაბეჭვდის ანაზღაურება. გენდერული საკითხების კვლევისა და გაშუქების მიზნით ქალთა გაზეთის თანადაფინანსება, ადგილობრივ პრესაში მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციის მიზნით მასალების გამოქვეყნება მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ყველა სფეროს მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 ინფორმირებული მოსახლეობა.

მასმედიის მედიატორის როლის გაძლიერება   ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის;

მასმედიის  საშუალებით მუნიციპალიტეტის საქმიანობის ინფორმირებულობა; მუნიციპალიტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 კვლევებისშედეგები რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე

  მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

4.2.643,0 ათასი ლარი – თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050207)

პროგრამით ხორციელდება სასცენო ხელოვნების პოპულარიზება და განვითარება, საზოგადოებისათვის აქტუალურ თემებზე ახალი სპექტაკლების დადგმა და არსებულის აღდგენა. თეატრალური  წარმოდგენების გამართვა, თეატრის სამოყვარულო დონეზე პოპულარიზება, კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობა, მსახიობთა ოსტატობის დასახვეაწდ მასტერ-კლასების ორგანიზება

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები

თეატრალური ხელოვნების განვითარება და  პოპულარიზაცია,საზოგადოებრივი  ინტერესის გაზრდა თეატრისადმი.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მაყურებელთა დასწრების ზრდის მაჩვენებელი

4.2.7 530,0 ათასი ლარი – მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამ აა..,,ოდიშის" ბაზაზე (პროგრამული კოდი 050208)  

ქართული ფოლკლორული ტრადიციების აღორძინება, უკვე არსებული და ახალი ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლები სხელშეწყობა, ქორეოგრაფების, ლოტბარებისა და მუსიკოსებისათვის  სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა და ორგანიზება, ფესტივალ-კონკურსებში მონაწილეობა, ფოლკლორული ნიმუშების მოძიება და პოპულარიზება. მოზარდთა და ახალგაზრდათა ჩართულობის გაზრდა ქორეოგრაფიულ და მუსიკალურ ანსამბლებში, ფოლკლორის, როგორც ხელოვნების ერთ–ერთი უძველესი დარგის პოპულარიზაცია, მომავალ თაობაში სასიმღერო და ქორეოგრაფიული ეროვნული ტრადიციების, მემკვიდრეობითობის შენარჩუნება, სხვადასხვა კონკურს-ფესტივალებში მიღწეული წარმატებები კულტურის სამინისტროს მიერ შემოღებული სერტიფიცირების წარმატებულად გავლა. ადგილობრივ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება, თანამედროვე და ტრადიციული ხელოვნების კონკურს–ფესტივალი ,, ორფევსი“–ს, პროექტი,,მოდი ერთად ვიმღეროთ“, რესპუბლიკური ფოლკლორული ფესტივალი ,,ART-კოლხი“–ს,კლასიკური მუსიკის რესპუბლიკური კონკურს–ფესტივალი,,ნორჩი მუსიკოსები“–ს  ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ოლიმპიადის ჩატარება,რაც შემოქმედებითი ანსამბლების გაცნობა–დამეგობრებას, კულტურისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან თანამშრომლობის ხელშეწყობა

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მოსახლეობის კულტურულ–შემეცნებითი დონის ამაღლება, ახალგაზრდების ჩართულობა  კულტურულ ცხოვრებაში.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

შინაარსობრივად და რაოდენობრივად ჩატარებული ღონისძიებათა მაჩვენებელი კონკურსებში, ფესტივალებში მონაწილეთა მიღწეული შედეგობრივი მაჩვენებელი

4.3.31,0 ათასილარი - ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0503) 

პროგრამის მიზანი სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდების  განათლები სხელშეწყობის პროგრამები, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისათვის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება, ახალგაზრდების საჭიროებებიდან, მისწრაფებებიდან, დაინტერესებიდან გამომდინარე მათთვის მცირე პროექტების თანადაფინანსება, ახალგაზრდების აქტიური დასვენებისა და გართობის ხელშეწყობა, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისათვის მიმართული ღონისძიებები. ახალგაზრდული აქტივობის ზრდა, მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულიარიზაცია, მოტივაცია განათლებისა და თვით განათლებისათვის. ახალგაზრდების განათლების ხარისხის განსაზღვრა, მათი საზოგადოებრივიაქტიურობა.  ხელშეწყობის ღონისძიებათა გატარება. ,,ეტალონ მედია“–ს გადაცემაში მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მონაწილეობის პროგრამის განხორციელება.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ახალგაზრდობის აქტიური ჩართვა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში. განათლების, კულტურის , ხელოვნების ინტელექტუალური დონის ამაღლება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტების, ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.01059,6ათასი ლარი – მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დაცვა ეპიდემიებისაგან.

 სოციალური რისკების განეიტრალება.

 ომის ვეტერანებისა და უკიდურესად შეჭირვებულთა  ოჯახების სოციალური დაცვა.

უნარშეზღუდული ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრირება.  ღარიბი მოსახლეობის სოციალური დაცვა.

დედების სოციალური უზრუნველყოფა.

 სოციალური საწარმოების,შშმპ, გენდერული საკითხების ,ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა,კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა საკითხებზე აქტუალური პროექტების მხარდაჭერა.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ეპიდემიის გავრცელებისგან  დაცული მოსახლეობა.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

უკიდურესად შეჭირვებული ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

მრავალშვილიანი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესება.

უნარშეზღუდული ბავშვების და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

სოციალური საწარმოების განვითარება,  შშმ პირთა უფლებების დაცვა, გენდერული თანასწორება, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა,კომფლიქტის შედეგათ დაზარალებულთა ცხოვრების დონის გაუმჯობესება.

5.1  160,0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა; დაავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

 იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ–ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა, ეპიდსაწინააღმდეგო, პრევენციული ზომების გატარება.

 შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 ინფექციური და გადამდები დაავადებისაგან დაცული მოსახლეობის, ავადობის შემცირებული მაჩვენებელი.

5.240,0 ათასი ლარი–ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებათა პროგრამა (პროგრამული კოდი 0602)

ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და გარემოს შენარჩუნების ღონისძიებათაგატარება. ჯანმრთელობისათვისსაზიანორისკ-ფაქტორებისიდენტიფიცირება, ავადობისპროგნოზირებადასაწინააღმდეგოღონისძიებათაგატარება.

5.3 . 804,6 ათასი ლარი-მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 0603)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ბენეფიციარებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.3.1.17,0 ათასი ლარი–ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060302)

ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა  და ოჯახების ხელშეწყობა.მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა  ერთჯერადი  ფულადი  დახმარება 200 ლარის ოდენობით, ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის –9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 50 ლარიანი დახმარება ადგილობრივ ვეტერანებზე.  ომის ვეტერანთა ზუგდიდის კავშირის  ფინანსური ხელშეწყობა. საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლი  ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 250 ლარის  ოდენობით.

საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში მონაწილე პირთა მონაცემთა ბაზის დადგენის შემდგომ  ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური დახმარების პროგრამაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

წლის განმავლობაში ომის ვეტერანებისა  და ოჯახების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მაჩვენებელი

 5.3.241,0 ათასი ლარი –ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (პროგრამული  კოდი 060303)

 ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილთა ოჯახების, მარტო ხელა პენსიონრების, მარტოხელა დედების და დედ–მამით ობოლიბავშვების ერთჯერად დახმარებას.

 ბავშვების სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის: (18 წლამდე  ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარით; 5 ბავშვზე–300 ლარით და ა.შ; მესამე შვილის შეძენისას     200  ლარით ; ტყუპების შეძენისას 500 ლარით ; დედ–მამით ობოლ 18 წლამდე ასაკის  ბავშვებისათვის 100  ლარი;  მარტოხელა  დედებისათვის,  რომელთაც  ჰყავთ  18 წლამდე ასაკის  შვილი 100 ლარით;

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მოსახლეობის დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, მრავალშვილიანი, ობოლი და მზრუნველობა მოკლებული ბავშვების, მარტოხელა დედების ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

ახალშობილთა ზრდის დინამიკის მაჩვენებელი,

5.3.3.    60,0  ათასი ლარი – შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე   პირთა სოციალური დაცვა და  რეაბილიტაცია (კოდი 060304)

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური მხარდაჭერა, მათი რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირებზე  ერთჯერადი დახმარებები მათ შორის: 18 წლამდე ასაკის უნარშეზღუდული და  მძიმე ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისათვის 100 ლარით;  I ჯგუფის ინვალიდებს, ონკოლოგიურ ავადმყოფებს, სმენადაქვეითებულებს (ყრუ–მუნჯი) 100 ლარით და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ღონისძიება.გარდა ერთჯერადი მატერიალური დახმარებისა შშმ პირთა გარემოსთან ხელმისაწვდომობის, მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის, ჯანმრთელობისა და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების რიგი ღონისძიებები გათვალისწინებულია როგოც სოციალური დარგის სხვადასხვა კოდებით გათვალისწინებული პროგრამებიდან ასევე ბიუჯეტის სხვა დარგების პროგრამებიდან.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე  პირების სოციალური, ეკონომიკური და მორალურიმხარდაჭერა, გარემოსთან ადაპტირების შესაძლებლობის გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შშმ პირთა მხარდაჭერისათვის გატარებულ ღონისძიებათა კონკრეტული რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.

5.3.4.   17,0 ათასი ლარი– მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060305)

პროგრამა ითვალისწინებს მარჩენალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას. მარჩენალდაკარგულთა ოჯახს,რომელსაც ყავთ 18 წლამდე შვილი, ერთჯერადი დახმარების სახით ეძლევა დახმარება100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისმდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 მარჩენალდაკარგულთაოჯახებისხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი

5.3.528,0 ათასი ლარი –  სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 060307)

სადღესასწაულო  დღეებში (შობა–ახალი წელი და აღდგომა) საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეებს (ადგილობრივი და დევნილი–37 კაცი), უდედმამო ბავშვებს (30), და სოციალური საცხოვრისის (15) ბენეფიციარებისთვის ფინანსური , მატერიალური და მორალური მხარდაჭერა, სადღესასწაულო დღეებში ( შობა–ახალი წელი და აღდგომა) დახმარება საჩუქრებით. შშმ პირთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი).

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სადღესასწაულო განწყობის შექმნა,  ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერაშედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სადღესააწაულო დღეებში ბენეფიციარებისათვის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება

5.3.6. 60,0 ათასი ლარი–საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის და სტუდენტთა ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსებს პროგრამა (პროგრამული კოდი 060308)

საზღვრის პირა რეგიონის მოსახლეობაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა. მგზავრობის საფასურის თანადაფინანსება. ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსაზღვრული კატეგორიის სტუდენტთა შეღავათიანი  ფასებით მგზავრობა მუნიციპალური ტრანსპორტით.

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობის  ტრანსპორტით მგზავრობის  ხარჯების თანადაფინანსება ადგილობრივი  ბიუჯეტიდან.  ყოველთვიურად  ანაზღაურდეს   ს. კოკის რწმუნებულსა და შ.პ.ს  მუნიციპალური ტრანსპორტის მიერ წარმოდგენილი  და გამგეობის შესაბამისი  სამსახურის მიერ დადასტურებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

პირველ ეტაპზე განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი უმწეო კატეგორიის სტუდენტებისთვის (რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ, ადგილობრივ  უმაღლეს სასწავლებლებში) ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით, ერთჯერადი 100 ლარიანი დახმარების გაწევა.ამასთან,მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შექმნილი შესაბამისი კომისიის მიერ ალტერნატიული პროგრამის წარმოდგენის შემთხვევაში შეტანილ იქნეს შესაბამისი ცვლილებები სათანადო რესურსების მოძიებით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთა სოციალური მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

საზღვრისპირა სოფელ ხურჩის მოსახლეობისდა სტუდენტთაშეღავათებით მოსარგებლერაოდენობრივი მაჩვენებელი.

 5.3.7.  120,0 ათასი ლარი–უსახლ–კაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 060309)

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის  და სხვა  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა.უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის  ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობისდა სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და  უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (300–1000ლ) დაზიანების ხარისხის მიხედვით. დახმარების გაცემა მოხდეს: სოფლებში– ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის დასკვნის საფუძველზე.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

უსახლკაროდ დარჩენილი  მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივი გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სხვადასხვა გარემოებებით უსახლკაროდ დარჩენილთა მოსახლეობის მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნის მაჩვენებელი.

5.3.8.15,0 ათასი ლარი – დევნილთამხარდაჭერისპროგრამა (პროგრამულიკოდი 060310)

დევნილი მოსახლეობის იდენტიფიკაციის, მონაცემთა ბაზის დამუშავების, დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების ხელშეწყობის  მიზნით გაუთვალისწინებელი სხვა ღონისძიებების ხარჯები. გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე დაკრძალვის ხარჯების ხელშეწყობა 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

დევნილი მოსახლეობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

 დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.3.9 37,6 ათასი ლარი–უმწეო ოჯახების გათბობის საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 060311) (მ/შორის  მანდარინის კომპენსაცია 17,6 ათასი ლარი)

ზამთრის პერიოდში უმწეო მოსახლეობისთვის გათბობისათვის საჭირო პირობების შექმნა და მხარდაჭერა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება.

გამგეობის მიერ უფასოდ გაზიფიცირებული ბენეფიციარების გაზის ხარჯის ერთჯერადი თანადაფინანსება 100 ლარის ოდენობით; აღნიშნული კატეგორიის მოსახლეობის შეშით ან სანაცვლოდ 100 ლარიანი დახმარება .

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

  უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

უმწეო ოჯახების ყოფითი მდგომარეობის რაოდენობრივი მაჩვენებელი

5.3.1077,0 ათასი ლარი–სამედიცინო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 060312)

პროგრამა ითვალისწინებს მედიკამენტებით უზრუნველყოფის თანადაფინანსებას და უკიდურესად  შეჭირვებულ პირთა სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანიების მიერ დაფინანსებული ოპერაციების დარჩენილი ნაწილის თანადაფინანსებას.სამედიცინო დახმარების პროგრამა  განხორციელდეს შესაბამისი  კომისიის დებულების მიხედვით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 უმწეო ოჯახების ჯანმრთელობის მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მუნიციპალიტეტის მიერ  მოქალაქეების  ჯანმრთელობის გასაუმჯობესებლად გაწეული ფინანსური ხელშეწყობის მაჩვენებელი.

5.3.11.   30,0 ათასი ლარი–სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამ ა(პროგრამულიკოდი 0604)

პროგრამა ითვალისწინებს ასახლებას დაქვემდებარებული, დამეწყრილი ოჯახების ფინანსურ ხელშეწყობას.  სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარებულთა ოჯახების  მხარდაჭერა ერთჯერადი დახმარების სახით 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

 სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგადდაზარალებულთა ოჯახების  მდგომარეობის ნაწილობრივ გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების რაოდენობრივი მაჩვენებელი.

5.4. 25.0  ათასი   ლარი – სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და საყოფსაყოფაცხოვრებო   პირობების გაუმჯობესების მიზნით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის თანამშრომლობის გზით, წარმოდგენილი და მოწონებული პროექ ტების ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 05)

პროგრამა ითვალისწინებს თავშესაფრის არმქონე ბენეფიციარებისათვის სოციალური საცხოვრისის დაპროექტების, სოციალური საწარმოების განვითარების, შშმპ პროგრამების, გენდერული საკითხების, ოჯახური ძალადობის  მსხვერპლთა ხელშეწყობის, კონფლიქტის  შედეგად დაზარალებული   და სხვა აქტუალური პროექტების ფინანსურ  მხარდაჭერას (დაფინანსება ან თანადაფინანსება).

 აღნიშნულ საკითხზე საჯარო  მოხელეთათვის (სოფლის რწმუნებულები, გამგეობის აპარატის მუშაკები) კვალიფიციური ტრენინგების მოწყობას მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობით  და საინფორმაციო –საინსტრუქტაჟო მასალების მომზადებას. წარმოდგენილი  პროექტების შერჩევა მოხდეს საკრებულოს მიერ შექმნილი კომისიისა და დებულების შესაბამისად

მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:

სოციალური სფეროს სხვადასხვა მიმართულებებით, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების მიერ მოწოდებული პროექტების განხორციელების შედეგად ცალკეული კატეგორიის მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.

შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

მოსახლეობის ინტერესებისა და სოციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით შერჩეული და დაფინანსებული პროექტების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებელი.


მუხლი 11. მარეგულირებელი ნორმები
 

1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს ზუგდიდის ბიუჯეტის ერთიანი ანგარიშიდან  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მეშვეობით;

2. 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებათა გადანაწილება წლიური ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ საბიუჯეტო  კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით. შესაბამის საკითხზე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით.

3.  2014 წლის განმავლობაში ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების მუშაკებზე პრემიები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი დანამატები და დახმარებები გაიცეს შესაბამისი ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში.

4. არასამეწარმეო არაკომერციულმა იურიდიულმა პირებმა არაფინანსური აქტივების ხარჯვაზე თანხების გამოყოფა უზრუნველყონ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან შეთანხმების შემდეგ წარმოდგენილი ხაჯთაღრიცხვის, ხელშეკრულების მიხედვით და შესრულებულ სამუშაოთა მიხედვით.

5. ადგილობრივი მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით გეგმური ზარალის შევსებისათვის დამტკიცებული თანხის გამოყოფა განხორციელდეს საფინანსო საქმიანობის შედეგების გათვალისწინებით.

6.  საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი - 210,0 ათასი ლარი მიიმართოს მათ შორის:

ა) 110.0 ათასი ლარი – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად.  

ბ) 75,0ათასილარი – ,,სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  საქართველოს კანონით განსაზღვრულ უფლებამოსილების განსახორციელებელ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

გ)  10,0 ათასი ლარი  –        ,,სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა, ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ „საქართველოს კანონით“ განსაზღვრულ უფლებამოსილებების ღონისძიებათა დასაფინანსებლად.

დ)  15,0 ათასი ლარიიძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა შესახებ კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებების დასაფინანსებლად.

 


მუხლი 12. სარეზერვო ფონდი
2014 წლის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 132.7 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს გამგებლის ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის -ბრძანების საფუძველზე.

 


თავი III
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 13. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 

 

 

 

დასახელება

2014 წლის გეგმა

 

2014 წლის ფაქტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფ ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერებ

საკუთარი შემოსავლები

1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

16,736.6

6,781.8

9,954.8

8,526.9

2,920.4

5,606.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

216.0

0.0

216.0

216.0

0.0

216.0

 

ხარჯები

9,509.3

127.4

9,381.9

5,488.2

78.9

5,409.3

 

შრომის ანაზღაურება

2,078.9

0.0

2,078.9

1,265.2

0.0

1,265.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,227.3

6,654.4

572.9

3,038.7

2,841.5

197.2

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2,794.9

0.0

2,794.9

1,716.6

0.0

1,716.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

206.0

0.0

206.0

206.0

0.0

206.0

 

ხარჯები

2,662.0

0.0

2,662.0

1,638.5

0.0

1,638.5

 

შრომის ანაზღაურება

1,991.3

0.0

1,991.3

1,209.1

0.0

1,209.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

132.9

0.0

132.9

78.1

0.0

78.1

 

ვალდებულებების კლება

 

 

 

 

 

 

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

640.1

0.0

640.1

435.2

0.0

435.2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37.0

0.0

37.0

37.0

0.0

37.0

 

ხარჯები

627.1

0.0

627.1

430.2

0.0

430.2

 

შრომის ანაზღაურება

416.3

0.0

416.3

274.4

0.0

274.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

0.0

13.0

5.0

0.0

5.0

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა და გამგეობის სამსახურები

1,952.5

0.0

1,952.5

1,149.0

0.0

1,149.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169.0

0.0

169.0

169.0

0.0

169.0

 

ხარჯები

1,888.0

0.0

1,888.0

1,131.3

0.0

1,131.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,575.0

0.0

1,575.0

948.9

0.0

948.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

64.5

0.0

64.5

17.7

0.0

17.7

01 03

 საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები

8.6

0.0

8.6

8.6

0.0

8.6

 

ხარჯები

8.6

0.0

8.6

8.6

0.0

8.6

01 04

სარეზერვო ფონდი

132.7

0.0

132.7

84.4

0.0

84.4

 

ხარჯები

77.3

0.0

77.3

29.0

0.0

29.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

55.4

0.0

55.4

55.4

0.0

55.4

01 05

სსიპსაქართველოს ეროვნული არქივი სმომსახურების ღირებულება

13.0

0.0

13.0

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

13.0

0.0

13.0

4.5

0.0

4.5

0106

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

01 07

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

5.0

0.0

5.0

01 09

ბუღალტრული აღრიცხვისა, აუდიტორული, სახაზინო პროგრამების მომსახურების ხარჯები  და საბიუჯეტო საქმიანობის სრულყოფის ღონისძიებები

8.0

0.0

8.0

4.5

0.0

4.5

 

ხარჯები

8.0

0.0

8.0

4.5

0.0

4.5

01 10

ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები

4.0

0.0

4.0

2.4

0.0

2.4

 

ხარჯები

4.0

0.0

4.0

2.4

0.0

2.4

01 11

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გერბის, დროშების, საპატიო მოქალაქეებზე გადასაცემი ატრიბუტიკების დამზადების ღონისძიებები

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

23.0

0.0

23.0

23.0

0.0

23.0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

166.8

0.0

166.8

100.5

0.0

100.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

137.8

0.0

137.8

75.6

0.0

75.6

 

შრომის ანაზღაურება

87.6

0.0

87.6

56.1

0.0

56.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

0.0

29.0

24.9

0.0

24.9

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

166.8

0.0

166.8

100.5

0.0

100.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

137.8

0.0

137.8

75.6

0.0

75.6

 

შრომის ანაზღაურება

87.6

0.0

87.6

56.1

0.0

56.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29.0

0.0

29.0

24.9

0.0

24.9

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8,989.0

6,455.0

2,534.0

4,208.1

2,738.5

1,469.6

 

ხარჯები

2,263.4

127.4

2,136.0

1,467.2

78.9

1388.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,725.6

6,327.6

398.0

2,740.9

2,659.6

81.3

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზებიდახიდები)

2,573.9

2,495.9

78.0

991.5

914.8

76.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,573.9

2,495.9

78.0

991.5

914.8

76.7

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლაშენახვა.

2,445.7

2,445.7

0.0

864.6

864.6

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,445.7

2,445.7

0.0

864.6

864.6

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია.

128.2

50.2

78.0

126.9

50.2

76.7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

128.2

50.2

78.0

126.9

50.2

76.7

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2,044.8

723.8

1,321.0

1446.9

449.6

997.3

 

ხარჯები

1,321.0

0.0

1,321.0

996.0

0.0

996.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

723.8

723.8

0.0

450.9

449.6

1.3

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 02 01

გარეგანათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

521.9

161.9

360.0

338.6

144.2

194.4

 

ხარჯები

360.0

0.0

360.0

193.1

0.0

193.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

161.9

161.9

0.0

145.5

144.2

1.3

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავების  პროგრამა

800.0

0.0

800.0

724.5

0.0

724.5

 

ხარჯები

800.0

0.0

800.0

724.5

0.0

724.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

03 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 312,5ათასი ლარი)

327.6

327.6

0.0

295.4

295.4

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

327.6

327.6

0.0

295.4

295.4

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 02 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

0.0

0.0

0.0

03 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა -  პატრონობის პროგრამა

144.0

0.0

144.0

78.4

0.0

78.4

 

ხარჯები

144.0

0.0

144.0

78.4

0.0

78.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

03 02 08

არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

03 02 09

ნაგავსაყრელის მოწყობა და ტექნიკის შეძენა

234.3

234.3

0.0

10.0

10.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

234.3

234.3

0.0

10.0

10.0

0.0

03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

670.0

0.0

670.0

289.0

0.0

289.0

 

ხარჯები

670.0

0.0

670.0

289.0

0.0

289.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 03 02

ეკონომიკური ფორუმის ფინანსური ხელშეწყობა

20.0

0.0

20.0

19.8

0.0

19.8

 

ხარჯები

20.0

0.0

20.0

19.8

0.0

19.8

03 03 03

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა

650.0

0.0

650.0

269.2

0.0

269.2

 

ხარჯები

650.0

0.0

650.0

269.2

0.0

269.2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

03 04

ადგილობრივი ტყეების მოვლაშენახვის პროგრამა

45.0

0.0

45.0

23.3

0.0

23.3

 

ხარჯები

45.0

0.0

45.0

23.3

0.0

23.3

03 05

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

47.9

37.9

10.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

47.9

37.9

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 06

სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა - რეაბილიტაცია.

977.0

977.0

0.0

361.1

361.1

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

977.0

977.0

0.0

361.1

361.1

0.0

03 07

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა მ.შორის ნაშთი სახ. ბიუჯეტიდან 132,0 ათასი ლარი)

2,160.4

1,880.4

280.0

771.8

768.5

3.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19.5

19.5

0.0

37.4

37.4

0.0

 

ვალდებულების კლება

 

 

 

 

 

 

03 08

მუნიციპალური ტრნსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

100.0

0.0

100.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

100.0

0.0

100.0

80.0

0.0

80.0

03 14

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებანი

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

30.0

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

03 15

სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები

232.1

232.1

0.0

203.0

203.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

232.1

232.1

0.0

203.0

203.0

0.0

03 16

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვების განხორციელებისათვის

107.9

107.9

0.0

41.5

41.5

0.0

 

ხარჯები

107.9

107.9

0.0

41.5

41.5

0.0

04 00

განათლება

1,579.3

26.8

1,552.5

715.3

0.0

715.3

 

ხარჯები

1,552.5

0.0

1,552.5

715.3

0.0

715.3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

1,430.8

26.8

1,404.0

636.5

0.0

636.5

 

ხარჯები

1,404.0

0.0

1,404.0

636.5

0.0

636.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26.8

26.8

0.0

0.0

0.0

0.0

04 02

საჯარო სკოლების  ხელშეწყობის პროგრამა

58.5

0.0

58.5

37.5

0.0

37.5

 

ხარჯები

58.5

0.0

58.5

37.5

0.0

37.5

04 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების  პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე

70.0

0.0

70.0

40.8

0.0

40.8

 

ხარჯები

70.0

0.0

70.0

40.8

0.0

40.8

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

10.0

0.0

10.0

0.5

0.0

0.5

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

0.5

0.0

0.5

04 06

სასულიერო გიმნაზიების ხელშეწყობის პროგრამა

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

2,147.0

300.0

1,847.0

1,155.7

181.9

973.8

 

ხარჯები

1,834.0

0.0

1,834.0

960.9

0.0

960.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

313.0

300.0

13.0

194.8

181.9

12.9

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

568.0

0.0

568.0

381.7

0.0

381.7

 

ხარჯები

555.0

0.0

555.0

368.8

0.0

368.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.0

0.0

13.0

12.9

0.0

12.9

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

220.0

0.0

220.0

132.5

0.0

132.5

 

ხარჯები

220.0

0.0

220.0

132.5

0.0

132.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23.0

0.0

23.0

17.7

0.0

17.7

05 01 02

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება და მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა.

10.0

0.0

10.0

4.8

0.0

4.8

 

ხარჯები

13.0

0.0

13.0

12.9

0.0

12.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 01 03

..,,ფეხბურთის და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი.

325.0

0.0

325.0

231.5

0.0

231.5

 

ხარჯები

325.0

0.0

325.0

231.5

0.0

231.5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1,548.0

300.0

1,248.0

759.0

181.9

547.1

 

ხარჯები

1,248.0

0.0

1,248.0

547.1

0.0

577.1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

300.0

300.0

0.0

181.9

181.9

0.0

05 02 01

,ა.ი.პ,,ადგილობრივი მუზეუმების მართვის ცენტრი“.

198.0

0.0

198.0

80.0

0.0

80.0

 

ხარჯები

198.0

0.0

198.0

80.0

0.0

80.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 02

№2 სამუსიკო სკოლის დაფინანსება

92.0

0.0

92.0

50.9

0.0

50.9

 

ხარჯები

92.0

0.0

92.0

50.9

0.0

50.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 04

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

212.0

0.0

212.0

118.9

0.0

118.9

 

ხარჯები

212.0

0.0

212.0

118.9

0.0

118.9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 05

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

163.0

0.0

163.0

85.4

0.0

85.4

 

ხარჯები

163.0

0.0

163.0

85.4

0.0

85.4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 06

საინფორმაციოსაგამომცემლო საქმიანობა

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

 

ხარჯები

10.0

0.0

10.0

7.8

0.0

7.8

05 02 07

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე

43.0

0.0

43.0

18.3

0.0

18.3

 

ხარჯები

43.0

0.0

43.0

18.3

0.0

18.3

05 02 08

მუსიკალურქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა ..,,ოდიშის" ბაზაზე

530.0

0.0

530.0

215.8

0.0

215.8

 

ხარჯები

530.0

0.0

530.0

215.8

0.0

215.8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

05 02 10

კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

300.0

300.0

0.0

181.9

181.9

0.0

 

ხარჯები

300.0

300.0

0.0

181.9

181.9

0.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

31.0

0.0

31.0

15.0

0.0

15.0

 

ხარჯები

31.0

0.0

31.0

15.0

0.0

15.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

 

ხარჯები

1,059.6

0.0

1,059.6

630.7

0.0

630.7

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

160.0

0.0

160.0

77.0

0.0

77.0

 

ხარჯები

160.0

0.0

160.0

77.0

0.0

77.0

06 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

40.0

0.0

40.0

21.1

0.0

21.1

 

ხარჯები

40.0

0.0

40.0

21.1

0.0

21.1

06 03

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

804.6

0.0

804.6

525.0

0.0

525.0

 

ხარჯები

804.6

0.0

804.6

525.0

0.0

525.0

06 03 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასოსასადილოები)

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

12.0

0.0

12.0

0.0

0.0

0.0

06 03 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიებები

17.0

0.0

17.0

7.4

0.0

7.4

 

ხარჯები

17.0

0.0

17.0

7.4

0.0

7.4

06 03 03

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

41.0

0.0

41.0

30.4

0.0

30.4

 

ხარჯები

41.0

0.0

41.0

30.4

0.0

30.4

06 03 04

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაცია

60.0

0.0

60.0

44.8

0.0

44.8

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

44.8

0.0

44.8

06 03 05

მარჩენალ დაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

17.0

0.0

17.0

15.7

0.0

15.7

 

ხარჯები

17.0

0.0

17.0

15.7

0.0

15.7

06 03 06

კომპენსაციის თანხა

320.0

0.0

320.0

320.0

0.0

320.0

 

ხარჯები

320.0

0.0

320.0

320.0

0.0

320.0

06 03 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

28.0

0.0

28.0

11.7

0.0

11.7

 

ხარჯები

28.0

0.0

28.0

11.7

0.0

11.7

06 03 08

ს. ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულების თანადაფინანსება და სტუდენტების ტრანსპორტით მგზავრობის თანადაფინანსება

60.0

0.0

60.0

11.4

0.0

11.4

 

ხარჯები

60.0

0.0

60.0

11.4

0.0

11.4

06 03 09

უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა

120.0

0.0

120.0

21.5

0.0

21.5

 

ხარჯები

120.0

0.0

120.0

21.5

0.0

21.5

06 03 10

დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

15.0

0.0

15.0

5.6

0.0

5.6

 

ხარჯები

15.0

0.0

15.0

5.6

0.0

5.6

06 03 11

უმწეო ოჯახების გათფობის საშუალებების დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა (მ.შორის მანდარინის კომპენსაციის თანხა 17,6ათ.ლარი)

37.6

0.0

37.6

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

37.6

0.0

37.6

0.0

0.0

0.0

06 03 12

სამედიცინო დახმარების პროგრამა მ.(შორის ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან 20.0ათასი ლარი)

77.0

0.0

77.0

56.5

0.0

56.5

 

ხარჯები

77.0

0.0

77.0

56.5

0.0

56.5

06 04

სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად დაზარალებულთა მხარდაჭერის პროგრამა

30.0

0.0

30.0

7.6

0.0

7.6

 

ხარჯები

30.0

0.0

30.0

7.6

0.0

7.6

06 06

დაუცველი ოჯახების, შშმ პირთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობების გაუმჯობესების მიზნით  წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება და თანადაფინანსებების პროგრამის განხორციელება

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

25.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0