„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 221
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 28/07/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016657
221
28/07/2014
ვებგვერდი, 28/07/2014
190040000.22.033.016657
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №221

2014 წლის 28 ივლისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
1.  „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით  დამტკიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №2

 

თვითმმართველი ერთეულის

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება

კოდი

1

0077

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი

2

0006

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

3

0007

დმანისი

4

0008

თეთრიწყარო

5

0009

ბოლნისი

6

0010

მარნეული

7

0011

გარდაბანი

8

0012

წალკა

9

0013

მცხეთა

10

0014

თიანეთი

11

0015

დუშეთი

12

0016

ყაზბეგი

13

0017

ახალგორი

14

0018

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

15

0019

ზესტაფონი

16

0020

თერჯოლა

17

0021

სამტრედია

18

0022

საჩხერე

19

0023

ვანი

20

0024

ბაღდათი

21

0025

წყალტუბო

22

0026

ჭიათურა

23

0027

ტყიბული

24

0028

ხარაგაული

25

0029

ხონი

26

0031

ლენტეხი

27

0032

ონი

28

0033

ცაგერი

29

0035

მარტვილი

30

0036

აბაშა

31

0037

სენაკი

32

0038

ჩხოროწყუ

33

0039

წალენჯიხა

34

0040

ხობი

35

0041

მესტია

36

0042

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

37

0043

გორი

38

0044

კასპი

39

0045

ქარელი

40

0046

ხაშური

41

0047

თიღვი

42

0048

ერედვი

43

0049

ქურთა

44

0050

გურჯაანი

45

0051

თელავი

46

0052

სიღნაღი

47

0053

დედოფლისწყარო

48

0054

ახმეტა

49

0055

საგარეჯო

50

0056

ყვარელი

51

0057

ლაგოდეხი

52

0059

ასპინძა

53

0060

ახალქალაქი

54

0061

ადიგენი

55

0062

ბორჯომი

56

0063

ნინოწმინდა

57

0064

ლანჩხუთი

58

0065

ჩოხატაური

59

0066

ოზურგეთი

60

0067

სოხუმი

61

0068

გალი

62

0069

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

63

0070

ქედა

64

0071

ქობულეთი

65

0072

ხულო

66

0073

ხელვაჩაური

67

0074

შუახევი

68

0075

აჟარა

69

0079

თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური

70

0080

ამბროლაურის თემი

71

0081

თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი

72

0082

ზუგდიდის თემი

73

0087

თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე

74

0088

ახალციხის თემი

75

0091

აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

76

0092

აჭარის  ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

77

0093

თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

78

0101

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - თბილისი

79

0102

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ახალციხე

80

0103

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - თელავი

81

0105

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ქუთაისი

82

0108

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან  - რუსთავი

83

0109

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ფოთი

84

0110

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ბათუმი

85

0200

სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

“.

2. ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით  დამტკიცებული დანართი N2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №2

 

თვითმმართველი ერთეულის

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება

N

კოდი

1

0077

თვითმმართველი ქალაქი თბილისი

2

0006

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

3

0007

თვითმმართველი თემი დმანისი

4

0008

თვითმმართველი თემი თეთრიწყარო

5

0009

თვითმმართველი თემი ბოლნისი

6

0010

თვითმმართველი თემი მარნეული

7

0011

თვითმმართველი თემი გარდაბანი

8

0012

თვითმმართველი თემი წალკა  

9

0014

თვითმმართველი თემი თიანეთი  

10

0015

თვითმმართველი თემი დუშეთი  

11

0016

თვითმმართველი თემი ყაზბეგი

12

0017

თვითმმართველი თემი ახალგორი  

13

0018

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

14

0019

თვითმმართველი თემი ზესტაფონი  

15

0020

თვითმმართველი თემი თერჯოლა  

16

0021

თვითმმართველი თემი სამტრედია  

17

0022

თვითმმართველი თემი საჩხერე  

18

0023

თვითმმართველი თემი ვანი  

19

0024

თვითმმართველი თემი ბაღდათი  

20

0025

თვითმმართველი თემი წყალტუბო  

21

0026

თვითმმართველი თემი ჭიათურა  

22

0027

თვითმმართველი თემი ტყიბული  

23

0028

თვითმმართველი თემი ხარაგაული  

24

0029

თვითმმართველი თემი ხონი  

25

0031

თვითმმართველი თემი ლენტეხი  

26

0032

თვითმმართველი თემი ონი  

27

0033

თვითმმართველი თემი ცაგერი  

28

0035

თვითმმართველი თემი მარტვილი  

29

0036

თვითმმართველი თემი აბაშა  

30

0037

თვითმმართველი თემი სენაკი  

31

0038

თვითმმართველი თემი ჩხოროწყუ  

32

0039

თვითმმართველი თემი წალენჯიხა  

33

0040

თვითმმართველი თემი ხობი  

34

0041

თვითმმართველი თემი მესტია  

35

0042

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

36

0044

თვითმმართველი თემი კასპი  

37

0045

თვითმმართველი თემი ქარელი  

38

0046

თვითმმართველი თემი ხაშური  

39

0047

თვითმმართველი თემი თიღვი  

40

0048

თვითმმართველი თემი ერედვი

41

0049

თვითმმართველი თემი ქურთა  

42

0050

თვითმმართველი თემი გურჯაანი  

43

0052

თვითმმართველი თემი სიღნაღი  

44

0053

თვითმმართველი თემი დედოფლისწყარო  

45

0054

თვითმმართველი თემი ახმეტა  

46

0055

თვითმმართველი თემი საგარეჯო  

47

0056

თვითმმართველი თემი ყვარელი  

48

0057

თვითმმართველი თემი ლაგოდეხი  

49

0059

თვითმმართველი თემი ასპინძა  

50

0060

თვითმმართველი თემი ახალქალაქი  

51

0061

თვითმმართველი თემი ადიგენი  

52

0062

თვითმმართველი თემი ბორჯომი  

53

0063

თვითმმართველი თემი ნინოწმინდა  

54

0064

თვითმმართველი თემი ლანჩხუთი  

55

0065

თვითმმართველი თემი ჩოხატაური

56

0067

სოხუმი

57

0068

თვითმმართველი თემი გალი  

58

0069

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

59

0070

თვითმმართველი თემი ქედა  

60

0071

თვითმმართველი თემი ქობულეთი  

61

0072

თვითმმართველი თემი ხულო  

62

0073

თვითმმართველი თემი ხელვაჩაური  

63

0074

თვითმმართველი თემი შუახევი  

64

0075

თვითმმართველი თემი აჟარა  

65

0076

თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა

66

0078

თვითმმართველი თემი მცხეთა

67

0079

თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური

68

0080

თვითმმართველი თემი ამბროლაური

69

0081

თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი

70

0082

თვითმმართველი თემი ზუგდიდი

71

0083

თვითმმართველი ქალაქი გორი

72

0084

თვითმმართველი თემი გორი

73

0085

თვითმმართველი ქალაქი თელავი

74

0086

თვითმართველი თემი თელავი

75

0087

თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე

76

0088

თვითმმართველი თემი ახალციხე

77

0089

თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი

78

0090

თვითმმართველი თემი ოზურგეთი

79

0091

აფხაზეთის ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

80

0092

აჭარის  ა/რ ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

81

0093

თბილისის ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

82

0101

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - თბილისი

83

0102

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ახალციხე

84

0103

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - თელავი

85

0105

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ქუთაისი

86

0108

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან  - რუსთავი

87

0109

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ფოთი

88

0110

გადასახადები იმპორტირებული პროდუქციიდან - ბათუმი

89

0200

სახელმწიფო ბიუჯეტის ცენტრალიზებული შემოსულობები

“.

მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2014 წლის 4 აგვისტოდან.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.