„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 446
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 14/07/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/07/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.018066
446
14/07/2014
ვებგვერდი, 16/07/2014
340170000.10.003.018066
„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №446

2014 წლის 14 ივლისი

   ქ. თბილისი

 

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12/01/2011, 340170000.10.003.016170) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ „ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესში“:

ა) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ფიტოსანიტარიული წესი ვრცელდება ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრულ სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო‑საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანასა და გატანაზე, ასევე, შესაძლებელია გავრცელდეს და­სა­წყობების ადგილებზე, ტარაზე, სატრანსპორტო საშუა­ლებ­ებ­ზე, კონტეინერებსა და რაიმე სხვა ორგანიზმებზე, ობიექტზე ან მასალაზე, რომლებშიც შესაძლებელია არსებობდეს მავნე ორ­გა­ნიზმები, ან რომლებიც შესაძლებელია წარმოადგენდნენ მათ სამალავებს.“;

ბ) პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

 „3. ამ დადგენილების № 1 დანართით განსაზღვრული, სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო‑საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი თავისუფალი უნდა იყოს ამ ფიტოსანიტარიული წესის № 10 და № 11 დანართებში მითითებული საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან.“;

 გ) მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ1“ ქვეპუნქტი:

 „ბ1) გადამუშავება - ნებისმიერი საწარმოო პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის პირველად პროდუქტს და რომლის გამოყენების შემდეგ საქონელი აღარ შეიძლება იყოს დასნებოვნებული მავნე ორგანიზმით;“;

 დ) მე-2 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

 ე) მე-2 მუხლის „კ“ და „ლ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს;

 ვ) მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მ) ინსპექტირება – მცენარეების, მცენარეული პროდუქ­ტე­ბის ან ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სხვა მა­სა­ლების ვიზუალური შემოწმება მავნე ორგანიზმების გამოვლენის მიზნით ან/და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან შესაბა­მი­სო­ბის დადგენა;“;

 ზ) მე-2 მუხლის „ჯ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

 თ) მე-2 მუხლის „ჰ.ლ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

 ი) მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ.ჟ“ და „ჰ.რ“ ქვეპუნქტები:

 „ჰ.ჟ) ნიადაგი – დედამიწის ზედა ნაყოფიერი ფენა, რომელიც შექმნილია ნიადაგწარმომქმნელ ფაქტორთა ხანგრძლივი ურთიერთმოქმედების შედეგად;

 ჰ.რ) ნაყოფიერება – ნიადაგის უმთავრესი და არსებითი თვისება და უნარი უზრუნველყოს მცენარის მოთხოვნილებები ფესვური კვების ელემენტებსა და წყალზე, შექმნას შესაბამისი ჰაეროვანი და თბური რეჟიმი და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალი.“;

 კ) მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 4. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი და ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა

1. ტვირთს იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრან­ზიტის (საჭიროების შემთხვევაში) დროს თან უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარიული სერ­­ტიფიკატი ან რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერ­ტი­ფი­კა­ტი. რეექსპორტის შემთხვევაში, შესაძლებელია ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დამოწმებული ასლის წარდგენა.

2. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში, იმპორტისთვის გამიზნულ ტვირთს უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

3. ერთი იმპორტის ნებართვის საფუძველზე შესაძლებელია ტვირთის საქართველოში შემოტანა განხორციელდეს ეტაპობრივად, რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, თუ საქონლის თანმხლები დოკუმენტებით დასტურდება, რომ თითოეული სასაქონლო პარტია არის იმ ტვირთის ნაწილი, რომელზეც გაიცა იმპორტის ნებართვა.“;

ლ) მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. წინასწარი შეტყობინების შევსების წესი და ინფორმაციის გა­და­ცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფ­როსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქ­ტით.“;

მ) მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. ტვირთზე ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორციელება იწყება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში წინასწარი შეტყობინების მიღების შემდეგ.“;

ნ) მე-6 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. საქართველოში შემოსატანად გამიზნული ტვირთი სა­სა­ზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება:                                                  

ა) დოკუმენტურ შემოწმებას;

ბ) იდენტურობის შემოწმებას;

გ) მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლს;

დ) ნიმუშის აღებას ადგილზე ინსპექტირებისათვის ან ლა­ბო­რატორიული ანალიზისათვის.

 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ფი­ტო­­სანიტარიული პროცედურების რაოდენობის სიხ­შირის გან­სა­ზღ­ვრის მიზნით, რისკზე დაფუძნებული, ეროვნულ საა­გენ­ტოსთან შეთან­ხმე­ბული ,,მონიტორინგის გეგმა“ მტკიცდება შე­მო­­სავლების სამ­სა­ხურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინის­ტ­რა­­ციულ-სამარ­თ­ლებ­რივი აქტით.“;

ო) მე-6 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 - მე-6 პუნქტები:

„4. თუ რეგულირებად ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანის დროს საბაჟო გამშვებ პუნქტშივე აცხადებს საქონლის მიმართ რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების განზრახვას და ამ ოპერაციის განხორციელებისა და დასრულების მიზნით საქონელს ათავსებს დროებითი შენახვის ადგილზე, ამ შემთხვევაში, საქონლის მიმართ ხორციელდება ამ ფიტოსანიტარიული წესის მე-11 მუხლით განსაზღვრული ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები.

5. საქართველოში უკან დაბრუნებული ტვირთი სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება დოკუმენტურ და იდენტურობის შემოწმებას, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში - მცენარეთა სიჯანსაღის კონტროლს.

6. უკან დაბრუნებული ტვირთის დოკუმენტური შემოწმების ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს წარედგინება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ორიგინალი ან დამოწმებული ასლი.“;

პ) მე-7 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ1“ ქვეპუნქტი:

„ბ1) წინასწარი შეტყობინება;“;

ჟ) მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში, იმპორტის ნებართვაში, წინასწარი შეტყობინებისა (დანართი № 2-ის პირველი ნაწილი) და კანონ­მდებ­ლო­ბით განსაზღვრული თანმ­ხ­ლე­ბი დოკუმენტაციის მონაცემების (წარ­მოშობის სერტიფიკატი, ან­გა­რიშ­ფაქტურა (ინვოისი), სატ­რან­სპორტო ზედდებული, იმ­პორ­ტის ნებართვა და სხვა დო­კუ­მენ­ტე­ბი) ურთიერთშესაბამისობის დად­გენას.“;

რ) მე-7 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

 ს) მე-8 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) საქონლის ტრანსპორტირების პირობების შე­მოწ­მებას;“;

 ტ) მე-11 მუხლის ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. ტრანზიტული საქონლის ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურები

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც ტრანზიტული ტვირთი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე გადაადგილდება დახურული და დალუქული სატრანსპორტო საშუალებებით, არ დაიყოფა ნაწილებად, არ შეერევა სხვა საქონელს შემოტანისას, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში არ ექვემდებარება ფიტოსანიტარიულ კონტროლს.

2. იმ შემთხვევაში, თუ ტრანზიტული ტვირთის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანა ხდება ღია ან/და დაულუქავი სატრანსპორტო საშუალებით, განკუთვნილია საწყობში დროებითი შენახვისთვის, ექვემდებარება გადატვირთვას, დანაწევრებას, სხვა ტვირთებთან შერევას ან შეფუთვის შეცვლას, ექვემდებარება ფიტოსანიტარიულ პროცედურებს და შე­დეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ,,საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტში“ (დანართი №2-ის მეორე ნაწილი).

3. ტრანზიტული ტვირთის იმპორტში მოქცევა შესაძ­ლე­ბე­ლია, თუ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული პროცე­დუ­რე­ბის შედეგად დასტურდება, რომ იგი შეესაბამება ფიტოსა­ნი­ტა­რი­ული იმპორტის მოთხოვნებს. ამ შემთხვევაში, იმპორტის მოთხოვნად არ განიხილება ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში მითითებული დანიშნულების ქვეყანა და მიმღები.“;

უ) მე-13 და მე-14 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 13. საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი

 1. საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტი შედგება წინასწარი შეტყობინებისა (ნაწილი I - მონაცემები ტვირთის შესახებ, რომელიც ივსება საქონლის მფლობელის ან მისი უფლებამოსილი პირის მიერ) და ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო კონტროლის აქტისაგან (ნაწილი II - გადაწყვეტილება ტვირთზე), რომელშიც ელექტრონულად აისახება უფლებამოსილი პირის მიერ საქონლის მიმართ განხორციელებული ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურების შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება.

 2. საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტის შევსების წესი და ინფორმაციის გადაცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.

 

 მუხლი 14. საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება

1. საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელ­ბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება ხორციელ­დე­ბა იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ საქონელზე არ იქნება წარდგენილი ფიტოსანიტარიული სერ­ტიფიკატი და საჭიროების შემთხვევაში, იმპორტის ნებარ­თ­ვა და ვერ ხერხდება ამ საქონლის უკან დაბრუნება.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული საქონლის გა­ნა­დგურება ხორციელდება (საქონლის შემოტანიდან არა უმ­ე­ტეს 20 კალენდარული დღისა) შემდეგი მეთოდებით:

ა) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დაწვით;

ბ) სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე დამარხვით;

გ) სხვა დადგენილი მეთოდის გამოყენებით.

3. საქონლის განადგურება ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი უფლების მქონე პირის ბრძანების საფუძველზე.

4. საქონლის განადგურებას, მოთხოვნის შემთხვევაში, ესწრება საქონლის მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი.

5. უფლებამოსილი პირი ამ ფიტოსანიტარიული წესის №7 და­ნარ­თის შესაბამისად, ადგენს „საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავ­რის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის გა­ნად­გურების აქტს“ 2 ეგზემპლარად, რომლის ერთი ეგ­ზემ­პლა­რი რჩება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში, ხოლო მეორე ეგ­ზემპლარი მოთხოვნისამებრ გადაეცემა საქონლის მფლობელს ან მის წარ­მო­მადგენელს.“;

ფ) მე-15 მუხლის პირველი პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:

„გ1) ექსპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატების მოდელებსა და ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას;“;

ქ) მე-15 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2. ეროვნულ სააგენტოს თითოეული სასაქონლო პარტიის შესახებ ელექტრონულად მიეწოდება ,,საერთო ფიტოსანიტარიული შესვლის დოკუმენტში“ ასახული ინფორმაცია.“;

 ღ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 16. განსაკუთრებული პირობები

1. ფიტოსანიტარიული კონტროლი არ ვრცელდება მცენარეებზე, მცენარეულ პროდუქტებზე და სხვა მასალებზე, რომლებიც განკუთვნილია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისა და დიპლომატიური სტატუსის მქონე პირების, მათი ადმინისტრაციული პერსონალის, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და მათი ოჯახის წევრების პირადი მოხმარებისათვის, ასევე, დიპლომატიურ ფოსტასა და საკონსულო ვალიზაზე. თუ აღნიშნულ პირთა პირად ნივთებში გადაიტანება საკარანტინო ობიექტი, მაშინ, კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ ამავე პირთა ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების თანდასწრებით. საკონსულო ვალიზის შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით. საკონსულო ვალიზის გახსნაზე საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატებისა და დიპლომატიური სტატუსის მქონე პირების ან მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ უარის თქმის შემთხვევაში, იგი უბრუნდება გამომგზავნს.

2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და იმპორტის ნებართვის გარეშე დასაშვებია ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული შემდეგი საქონლის შემოტანა:

ა) მცენარე და მცენარეული პროდუქტი ნიმუშის სახით, მთლიანი წონით არაუმეტეს 10კგ, გარდა მცენარის თესლისა და მცენარის გასამრავლებელი მასალისა;

ბ) საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მასალები (რომლის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს), შემდეგ შემთხვევებში:

ბ.ა) 5 ცალამდე მცენარე, მათ შორის, ხე-მცენარეები და ბუჩქები;

ბ.ბ) 3 კგ- მდე ციტრუსების ნაყოფი;

ბ.გ) 5 კგ- მდე სხვა ახალი ხილი ან ბოსტნეული, ან ორივე ერთად;

ბ.დ) 20 ცალამდე მოჭრილი ყვავილები ან ტოტები, ან ორივე ერთად, ან ერთი თაიგული ან გვირგვინი მოჭრილი ყვავილებისგან, ან ტოტებისგან ან ყვავილებისა და ტოტებისგან ერთად;

ბ.ე) 5 ცალამდე ქოთნის მცენარეები;

ბ.ვ) 2 კგ-მდე ყვავილის ბოლქვები ან ტუბერები ან ორივე ერთად;

ბ.ზ) 5 პაკეტი სათესლე მასალა, თითოეული 5 გრამის ოდენობით;

გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული დაუძლეველი ძალის პირობების დადგომისას, დაუძლეველი ძალის პირობების შედეგების სალიკვიდაციო ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი.

3. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი არ მოითხოვება საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით გასატან არაუმეტეს 50 კგ ხილსა და ბოსტნეულზე.

4. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, იმპორტის ნებართვის გარეშე აკრძალულია საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული შემდეგი საქონლის შემოტანა:

ა) ბაქტერიული სიდამწვრის (Erwinia amylovora) შემდეგი მასპინძელი მცენარეები და მათი მტვერი: ყვავტყემალა (Amelanchier Med.), იაპონური კომში (Chaenomeles Lindl.), ვაშლანა (Cotoneaster Ehrh.), კუნელი (Crataegus L.), კომში (Cydonia Mill.), იაპონური ზღმარტლი (Eriobotrya Lindl), ვაშლი (Malus Mill.), ზღმარტლი (Mespilus L.), ჩიტავაშლა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), თამელი (Sorbus L.), ფოტინია დავიდსონის (Photinia davidiana (Dcne.);

ბ) სასურსათო და სათესლე კარტოფილი;

გ) მოჭრილი ყვავილები და ქოთნის მცენარეები: ქრიზანთემა (Dendranthema (DC.) DesMoul), მიხაკი (Dianthus L.) და ჯადვარისებრნი (Orchidaceae );

დ) მცენარეები ციტრუსის გვარიდან (Citrus L.) და მათი ჰიბრიდები: კინკანი (Fortunella Swingle), სამყურა ლიმონი (Poncirus Raf.) და ვაზი (Vitis L.).

 5. აკრძალულია ამ ფიტოსანიტარიული წესის № 8 დანართით განსაზღვრული მცენარის, მცენარეული პროდუქტისა და სხვა რეგულირებადი ობიექტის იმპორტი.“;

ყ) № 1- № 2 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი №1

სახელმწიფო ფიტოსანიტარიულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნუსხა, რომელზედაც საერთაშორისო გადაზიდვებისას მოითხოვება საერთაშორისო ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი

 

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ჯგუფი 06. ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

0601

ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, ტუბერბოლქვები, ფესურები, განშტოებულის ჩათვლით, ვეგეტაციური სიმშვიდის, ვეგეტაციისა ან ყვავილობის მდგომარეობაში; მცენარეები და ვარდკაჭაჭას ფესვები, 1212 სასაქონლო პოზიციის ფესვების გარდა:

0602

დანარჩენი ცოცხალი მცენარეები (მათი ფესვების ჩათვლით), კალმები და გადანაწვენები; გარდა სოკოს მიცელიუმისა

0603

მოჭრილი ყვავილები და კოკრები, თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი, ახალი; გარდა გამხმარის, შეღებილის, გათეთრებულის, გაჟღენთილის ან სხვა ხერხით მომზადებულისა

0604

ფოთლები, ტოტები და მცენარეების სხვა ნაწილები უყვავილებოდ და უკვირტებოდ, ბალახები, ხავსი და ლიქენი, თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი, ახალი; გარდა გამხმარის, შეღებილის, გათეთრებულის, გაჟღენთილის ან სხვა ხერხით მომზადებულისა

ჯგუფი 07. ბოსტნეული და ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

0701

კარტოფილი ახალი ან გაცივებული

0702 00 000 00

პომიდორი ახალი ან გაცივებული

0703

ხახვი, თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

0704

თავხვეული კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, კოლრაბი, ქეჟერა კომბოსტო და Brassica გვარის საკვები ანალოგიური ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

0705

სალათა – ღორის ქადა (Lactuca Sativa) და ვარდკაჭაჭა (Cichorium spp.), ახალი ან გაცივებული

0706

სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარხალი, თხისწვერა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული

0707 00

კიტრი და კორნიშონები, ახალი და გაცივებული

0708

პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, ახალი ან გაცივებული

0709

ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული

0712 90 110 00

 

შაქრიანი სიმინდი (Zea mays var. saccharata) ჰიბრიდული დასათესად

0713

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრეული ან დაუმტვრეველი

0714

მანიოკი, მარანთა, სალეპი, მიწის მსხალი, ანუ ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილი, ანუ ბატატი და სხვა ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით, ახალი, გაცივებული; გარდა გაყინულის ან ხმელისა, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად ან გრანულების სახით; საგოს პალმის ნაყოფის გული

ჯგუფი 08. საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი. ციტრუსების კანი ან ნესვის ქერქი

 

0802

კაკალი დანარჩენი, ახალი ან ხმელი ნაჭუჭგაუცლელი, გარდა ნაჭუჭგაცლილი კანით ან კანის გარეშე

0804 -დან

ფინიკი, ლეღვი, ანანასი, ავოკადო, გუაიავა, მანგო და მანგოსტანი, ანუ გარცინია, ახალი

0805-დან

ციტრუსები, ახალი

0806-დან

ყურძენი, ახალი

0807

ნესვი (საზამთროს ჩათვლით) და პაპაია, ახალი

0808

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი

0809

გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი

0810

ხილი დანარჩენი, ახალი

ჯგუფი 09. ყავა, ჩაი, მატე, ანუ პარაგვაიას ჩაი და სანელებლები

0901 11 000 00

ყავა მოუხალავი, კოფეინით

ჯგუფი 10. მარცვლოვნები

1001

ხორბალი და მესლინი

1002

ჭვავი

1003

ქერი

1004

შვრია

1005

სიმინდი

1006

ბრინჯი

1007

სორგო მარცვლოვანი

1008

წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; დანარჩენი მარცვლეული

ჯგუფი 12. ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები; ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

1201 00

სოიის ცერცვი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1202

არაქისი, მოუხალავი ან რაიმე სხვა მეთოდით მოუმზადებელი, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1204 00

თესლი სელისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

1205

თესლი რაფსისა, ანუ კოლზისა, დაუმსხვრეველი

1206 00

თესლი მზესუმზირასი, დაუმსხვრეველი

1207

თესლი და ნაყოფები სხვა ზეთოვანი კულტურებისა, დაუმსხვრეველი

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად

1211-დან

შემდეგი მცენარეების ყვავილის მტვერი: ყვავტყემალა (Amelanchier Med.), იაპონური კომში (Chaenomeles Lindl.), ვაშლანა (Cotoneaster Ehrh.), კუნელი (Crataegus L.), კომში (Cydonia Mill.), იაპონური ზღმარტლი (Eriobotrya Lindl.), ვაშლი (Malus Mill.), ზღმარტლი (Mespilus L.), ჩიტავაშლა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), თამელი(Sorbus L.) და ფოტინია დევიდსონის ( Photinia davidiana (Dcne.)

1212-დან

ვარდუხტის ხის ნაყოფი და თესლი, ზღვისა და დანარჩენი წყალმცენარეები, შაქრის ჭარხალი და შაქრის ლერწამი, ახალი, გაცივებული, ნაყოფის კურკები

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, დაფქული ან დაუფქვავი, დაპრესილი

1214

თალგამურა, საფოთლე ჭარხალი (მანგოლდი), პირუტყვის საკვები ძირნაყოფები, თივა, იონჯა, სამყურა, ესპარცეტი, პირუტყვის საკვები კომბოსტო, ხანჭკოლა, ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები, არაგრანულირებული

ჯგუფი 14. მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

1404 20 000 00

ბამბის ფთილა

1404 90 000 00 - დან

იზოლირებული ქერქი:

1) ვერხვის (Populus L.) და მუხის ( Quercus L.) (გარდა შემდეგი სახეობებისა Quercus suber L., Acer sahharum Marsh.).

2) წიწვოვნების (Coniferales)

 

ჯგუფი 18. კაკაო და პროდუქტები მისგან

1801 00 000 00

კაკაოს მარცვალი, მთელი ან ნედლი, გარდა დამსხვრეულისა

ჯგუფი 24. თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

2401

თამბაქოს ნედლეული; თამბაქოს ნარჩენები

ჯგუფი 44. მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

4401

სათბობი ხე-ტყე, მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით; ნაფოტი ან ბურბუშელა; ნახერხი და ხის ნარჩენები, აგლომერირებული ან არააგლომერირებული, მორების, ბრიკეტების, გრანულებისა ან ანალოგიური სახით

4403

ხე-ტყის მასალა დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო ან ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი ან დაძელვის გარეშე

4404

მერქანი საკასრე; მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები, სარები და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი; ხე-ტყის მასალა ტლანქად გათლილი, მაგრამ გაუჩარხავი, გაუღუნავი ან სხვა წესით დაუმუშავებელი, გამოსაყენებელი ხელჯოხების, ქოლგების, ინსტრუმენტების სახელურებისა ან ანალოგიური ნაწარმის დასამზადებლად; მერქანი ქერქგაცლილი და ანალოგიური

4406 10 000 00

ხის შპალები რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის, გაუჟღენთავი

4407

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი

4409

დახერხილი ხე-ტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის ჩათვლით, აუწყობელი) დაპროფილებული პაგონაჟის სახით (ქიმებით, თხემებით, ღარებით, ნარანდიანი, ჩამოთლილი კიდეებით, ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით, ფასონური, მომრგვალებული ან ანალოგიური), ნებისმიერი ნაწიბურის ტორსის ან სიბრტყის გასწვრივ, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე

4415

 

ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან; ხის საკაბელო ბარაბნები; ქვეშები, ქვეშები ბორტებით და ხის სხვა ჩამტვირთი ფარები; ხის კარბები; გარდა ფიტოსანი­ტა­რი­უ­ლი ზომების საერთაშორისო სტანდარტი (ISPM) №15-ის შესაბამისად მარკირებული, ასევე, სისქით 6 მმ-ზე ნაკლები, ასევე, დამზადებული წებოს, სითბოს, წნევის გამოყენებით, ან ჩამოთვლილი მეთოდების კომბინირებით, ტარისა და შესაფუთი მასალებისა

4416 00 000 00

კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე ნაწარმი და მათი ნაწილები მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით

ჯგუფი 45. კორპი და მისი ნაწარმი

4501 10 000 00

 

— ნატურალური კორპი დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით

 

ჯგუფი 52. ბამბა

5201 00

ბამბის ბოჭკო, კარდ - ან სავარცხნდაუჩეჩავი

ჯგუფი 53. დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები

5301

ნედლი სელი ან სელი დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; სელის ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)

5303

ჯუთის ბოჭკო, დაურთავი; ამ ბოჭკოს ანაჩეჩები ან ნარჩენები

5305 00 000 00

 

ბოჭკო ქოქოსის კაკლის, აბაკის (მანილის ქერელი ან Musa textils Nee), რამისა და ტექსტილის სხვა მცენარეული ბოჭკოები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ხამი ან დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; ამ ბოჭკოების ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)

ჯგუფი 94. ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

9406 00 200 00

 

— — მერქნისაგან

ხის წინასწარ დამზადებული ნაგებობები

 

 

 შენიშვნა:

 

1) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ მოითხოვება მცენარეული პროდუქტებისათვის, რომელთაც ისეთი სახის გადამუშავება გაიარეს, რომ პოტენციურად არ შეიძლება შეიცავდნენ რეგულირებადი მავნე ორგანიზმების ინტროდუქციის რისკს.

2) მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა მასალები, თავისუფალი უნდა იყოს საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან.

3) ფიტოსანიტარიული კონტროლი არ ვრცელდება გამხმარ და გამომშრალ მცენარეული წარმოშობის პროდუქტებზე, რომლებიც შემოიტანება (მათ შორის, საფოსტო გზავნილით) სასურსათოდ, პარფიუმერული და ფარმაცევტული მიზნებისათვის, რომელიც დაფასოებულია არაუმეტეს 1 კგ-იან შეფუთვაში. 

 

 

დანართი №2

 

შ) № 7- № 8 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი №7

 

საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურების

 

ი №

 

„-----“ ---------- წ.

 

საქონლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

რაოდენობა (კგ) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების ადგილი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების მეთოდი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

კომისიის წევრები:

 

 –––––––––––––––––––––––                                    ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                 (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                                       ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                    (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                                          ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                       (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                                         ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                     (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––                            ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                       (ხელმოწერა)

 

საქონლის მფლობელი –––––––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––

                                          (სახელი, გვარი)                                 (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:

 

 

დანართი № 8

 

მცენარეები, მცენარეული პროდუქტები და სხვა კონტროლქვემდებარე ობიექტები, რომელთა იმპორტიც აკრძალულია

დასახელება

წარმოშობის ქვეყანა

ნიადაგი (გარდა მცირე რაოდენობის, რომელიც გადაადგილდება მცენარეებთან ერთად)

ყველა ქვეყნიდან

 

დაუმუშავებელი ნაკელი

ყველა ქვეყნიდან

ბამბის ბოჭკოს ნარჩენები

ყველა ქვეყნიდან

იზოლირებული ქერქი Castanea Mill

ევროპის კონტინენტის ქვეყნების გარდა

იზოლირებული ქერქი Populus L.

ამერიკის ქვეყნებიდან

იზოლირებული ქერქი Acer saccharum და Quercus L. (გარდა Quercus suber),

კანადა, აშშ და მექსიკა

Pinus spp, picea, abies, tsuga, Pseudotsuga ( წიწოვნები) მრგვალი ხე, ხის მასალა, მოჭრილი ტოტები და სარგავი მასალა

კანადა, აშშ და მექსიკა

Populus spp., Juglans სარგავი მასალა, მრგვალი ხე, ხის მასალა

კანადა, აშშ

Malus spp., Prunus avium, prunus persica, prunus spp, pyrus, crataegus, Corylus spp., სარგავი მასალა

კანადა, აშშ

Solanum სარგავი მასალა

Solanum tuberosum ტუბერები 

Solanum lycopersicum ნაყოფი

 

სამხ. ამერიკა (ბრაზილია, კოლუმბია, კოსტა-რიკა, მექსიკა, პარაგვაი, პერუ, ვენესუელა, ბოლივია, ეკვადორი)“;

 

 

ჩ) № 10 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი № 10

 

საქართველოსთვის მცენარეთა საკარანტინო მავნე ორგანიზმების ნუსხა

 

 თავი I

საქართველოში არარეგისტრირებული საკარანტინო მავნე ორგანიზმების ნუსხა

 

მუხლი 1. მავნე მწერები

 

1. Aceria sheldoni Ewing.

2. Agrilus planipennis Fainmaire

3. Aleurocanthus woglumi Ashby.

4. Anastrepha fraterculus

5. Anastrepha ludens

6. Anastrepha suspensa

7. Anoplophora glabripennis Mots.

8. Anthonomus bisignifer

9. Anthonomus signatus

10. Arrhenodes minutus (as a putative vector of Ceratocystis fagacearum)

11. Bemisia tabaci Gen.

12. Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

13. Bactrocera cucurbitae

14. Bactrocera dorsalis 

15. Blitopertha orientalis

16. Callosobruchus analis L.

17. Callosobruchus chinensis L.

18. Callosobruchus maculatus F.

19. Carposina sasakii Mat.

20. Carneocephala fulgida (as vector of Xylella fastidiosa)

21. Ceratitis capitata (Wied.)

22. Ceratitis rosa

23. Choristoneura conflictana

24. Choristoneura rosaceana

25. Conotrachelus nenuphar

26. Cydia prunivora

27. Dendrolimus sibiricus

28. Dendrolimus superans

29. Diabrotica barberi

30. Diabrotica speciosa

31. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata

32. Diabrotica virgifera virgifera

33. Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.)

34. Draeculacephala minerva (as vector of Xylella fastidiosa)

35. Epitrix tuberis

36. Epitrix subcriniata

37. Frankliniella occidentalis

38. Graphocephala atropunctata (as vector of Xylella fastidiosa)

39. Helicoverpa zea

40. Heteronychus arator

41. Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

42. Ips calligraphus

43. Ips confusus & I. paraconfusus

44. Ips grandicollis

45. Ips lecontei

46. Ips pini

47. Ips plastographus

48. Keiferia lycopersicella

49. Leucinodes orbonalis

50. Liriomyza trifolii

51. Listronotus bonariensis

52. Lymantria dispar L.

53. Malacosoma americanum

54. Malacosoma disstria

55. Margarodes vitis

56. Megaplatypus mutatus

57. Melanotus communis

58. Metamasius hemipterus

59. Monochamus spp. (vectors of B. xylophilus)

60. Monochamus alternatus

61. Monochamus carolinensis

62. Monochamus marmorator

63. Monochamus mutator

64. Monochamus nitens

65. Monochamus notatus

66. Monochamus obtusus

67. Monochamus scutellatus

68. Monochamus titillator

69. Myndus crudus (putative vector of palm lethal yellowing phytoplasma)

70. Naupactus leucoloma

71. Nemorimyza maculosa

72. Oemona hirta

73. Oligonychus perditus

74. Opogona sacchari

75. Paysandisia archon 

76. Parabemisia myricae

77. Pheletes californicus

78. Pissodes nemorensis

79. Popillia japonica

80. Premnotrypes latithorax

81. Premnotrypes suturicallus

82. Premnotrypes vorax

83. Pseudopityophthorus minutissimus (as putative vectors of Ceratocystis fagacearum)

84. Pseudopityophthorus pruinosus (as putative vectors of Ceratocystis fagacearum)

85. Rhagoletis mendax

86. Rhagoletis pomonella

87. Rhynchophorus palmarum

88. Rhynchophorus ferrugineus

89. Saperda candida

90. Scaphoideus luteolus (vector of Elm phloem necrosis phytoplasma)

91. Scirtothrips aurantii

92. Scirtothrips citri

93. Spodoptera eridania

94. Spodoptera frugiperda

95. Spodoptera littoralis

96. Spodoptera litura

97.Thrips palmi

98.Toxoptera citricidus

99.Trogoderma granarium

100. Unaspis citri

101. Unaspis yanonensis

102. Pseudococcus calceolariae

103. Ceroplastes japonicas

104. Lopholeucaspis japonica

 

 

მუხლი 2. მცენარეთა დაავადების გამომწვევი აგენტები

   

 1. სოკოები

 

1. Alternaria mali

2. Ceratocystis fagacearum (and its putative vectors Arrhenodes minutus, Pseudopityophthorus minutissimus and P. pruinosus)

3. Cochliobolus heterostrophus Drechsler

4. Cronartium quercuum

5. Diaporthe helianthi

6. Didymella ligulicola; (Mycosphaerella chrysphaerella)

7. Guignardia citricarpa

8. Gymnosporangium yamadae

9. Melampsora medusae

10. Mycosphaerella gibsonii

11. Phaeoramularia angolensis

12. Phellinus weirii

13. Phialophora cinerescens

14. Phymatotrichopsis omnivora

15. Puccinia hemerocallidis

16. Puccinia horiana

17. Stegophora ulmea

18. Stenocarpella macrospora

19. Stenocarpella maydis

20. Tilletia indica

21. Diaporhe phaseolorum Sac. Var. Caulivora

22. Synchytrium endobioticum

 

 

 

 2. ბაქტერიები და ფიტოპლაზმები

 

1. Pseudomonas syringae pv. Actinidiae   

2. Liberibacter africanum

3. Liberibacter solanacearum (Solanaceae haplotypes)

4. Liberibacter asiaticum

5. Ca. Phytoplasma ulmi' (Elm phloem necrosis)

6. Xylella fastidiosa

7. Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

8. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

9. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

10. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

11. Ca. Phytoplasma mali (Apple proliferation phytoplasma)

12. Pseudomonas syringae pv. persicae

13. Xanthomonas arboricola pv. corylina

14. Xanthomonas arboricola pv. pruni

15. Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria

16. Xanthomonas fragariae

17. Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978.

18. Grapevine flavescence dorée phytoplasma

19. Clavibacter tritici (Carlson and Viderer) Davis

20. Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al

21. Erwinia stewartii (Smith) Dye

22. Pseudomonas caryophylli (Burkholder Starv and Burkholder)

23. Xylophilus ampelinus (Panogopoulos) Willems et al. (=Xanthomonas ampelina (Panogopoulos)

 

 3. ვირუსები

 

1. Chrysanthemum stem necrosis virus (Tospovirus)

2. Citrus blight disease

3. Citrus mosaic virus (Badnavirus )

4. Citrus tatter leaf virus (Capillovirus)

5. Peach rosette mosaic virus

6. Chrysanthemum stunt viroid

7. Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus)

8. Cucurbit yellow stunting disorder virus (Crinivirus)

9. Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus)

10. Pepino mosaic virus (Potexvirus)

11. Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid)

12. Raspberry ringspot virus (Nepovirus)

13. Satsuma dwarf virus (Sadwavirus)

14. Tomato chlorosis virus (Crinivirus)

15. Tomato infectious chlorosis virus (Crinivirus)

16. Tomato ringspot virus (Nepovirus)

17. American plum line pattern virus

18. Barley stripe mosaic hordeivirus

19. Plum pox potyvirus

20. Peach latent mosaic viroid

21. Potato yellow dwarf rhabdovirus

 

 

მუხლი 3. ნემატოდები

 

1. Anguina tritici (Steinbuch, 1799), Filipjev, 1936 

2. Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

3. Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975

4. Meloidogyne fallax Karssen, 1996

5. Meloidogyne Chitwood Golden, o’Bannon Santo et Finley, 1980

6. Meloidogyne enterolobii Baojun Yang and D. Eisenback 

7. Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

8. Heterodera glicines Ichinohe, 1952 

9. Radopholus similis (Cobb, 1983) Thorne, 1949

10. Xiphinema americanum sensu stricto Cobb 1913

11. Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, 1989  

12. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979

13. Xiphinema rivesi rivesi Dalmasso, 1969

 

 

 

მუხლი 4. სარეველები/ინვაზიური მცენარეები

 

1. Aeshinomene virginica /L/ B.S.P.

2. Aeschynomene indica /L/ B.S.P.

3. Ambrosia psilostachya D.C

4. Diodia teres Walt.

5. Emex spinosa L.

6. Emex australis Stein

7. Euphorbia dentata Michx

8. Helianthus Sp.Sp.

9. Iva axillaris Pursh. 

10. Cassia occidentalis L.

11. Cassia tora L.

12. Croton capitatus Michx.

13. Polygonum pensylvanicum L.

14. Raimannia laciniata L. 

15. Sida spinosa L.

16. Solanum rostratum Dun.

17. Solanum triflorum Nitt.

18. Striga sp. sp

19. Crassula helmsii

20. Eichhornia crassipes

21. Ludwigia peploides & Ludwigia grandiflora

22. Pueraria lobata

23. Solanum elaeagnifolium

 

 

თავი II

საქართველოს ტერიტორიაზე შეზღუდულად გავრცელებული

მავნე ორგანიზმების ნუსხა

 

მუხლი 5. მცენარეთა მავნებლები

 

 

1. Ceroplastes japonicus Green.   

2. Dialeurodes citri Rilley.   

3. Quadraspidiotus perniciosus Comst.  

4. Hyphantria cunea Drury.   

5. Liriomyza huidobrensis Blanch.  

6. Lopholeucaspis japonica Ckll.   

7. Phthorimaea operculella Zell.  

8. Phyllocnistis citrella Stair.   

9. Pseudococcus comstocki Kuw.   

10. Pseudococcus gahani Green.        

11. Pseudaulacaspis pentagona Targ.  

12. Tuta absoluta          

13. Viteus vitifolae (Fitch)  

 

 

 

მუხლი 6. მცენარეთა დაავადების გამომწვევი აგენტები

 

1. სოკოები

ა) Diaporthe phaseolorum Sac. var. Caulivora (Athow et Cald);

ბ) Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.

 

2. ბაქტერიები

 Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

 

3. ვირუსები

 Citrus tristeza closterovirus.   

 

 

მუხლი 7. ნემატოდები

 

 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.    

 

მუხლი 8. სარეველები/ინვაზიური მცენარეები

 

1. Ambrosia trifida L.    

2. Acroptilon repens D.C.    

3. Cenchrus pauciflorus Benth   

4 . Solanum carolinense“;    

 

 

ც) დაემატოს № 11 დანართი შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი № 11

მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების ნუსხა საკარანტინო მავნე ორგანიზმების მიხედვით

 

ა) მავნე მწერები

 

N

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის ლათინური დასახელება

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის დასახელება

ტვირთის სახეობა

საკარანტინო მავნე ორგანიზმები

 1

Abies

სოჭი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები, დახერხილი და დაუხერხავი ხის მასალა, შესაფუთი მასალა

 

Dendrolimus superan

Dendrolimus sibiricus

Monochamus obtusus

Monochamus scutellatus

Monochamus titillator

2

Acer

ნეკერჩხალი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Malacosoma disstria

Hyphantria cunea

3

Actinidiae chinensis

კივი

ხილი

Pseudaulacaspis pentagona

4

Allium cepa

ხახვი

ბოსტნეული

Spodoptera frugiperda

5

Amelanchier

ტყემალი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Saperda candida

Quadraspidiotus perniciosus

6

Annona

ანონა

ხილი

Anastrepha suspensa

Bactrocera dorsalis

7

Apium graveolens

ნიახური

სარგავი მასალა და ბოსტნეული

Liriomyza trifolii 

Liriomyza huidobrensis

8

Arachis hypogaea

არაქისი

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

9

Arecaceae

 პალმა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები 

Pseudococcus calceolariae

Rhynchophorus palmarum

Metamasius hemipterus

Paysandisia archon

 Rhynchophorus ferrugineus

10

Aronia

 არონია

სარგავი მასალა

Saperda candida

11

Asteraceae

რთულყვავილოვანნი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

12

Beta vulgaris

ჭარხალი

სარგავი მასალა

Leucinodes orbonalis

ტუბერები ნიადაგით

Leucinodes orbonalis

ბოსტნეული

Liriomyza trifolii

 Liriomyza huidobrensis

 Leucinodes orbonalis

13

Betula

არყის ხე

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Choristoneura rosaceana 

Malacosoma disstria 

Quadraspidiotus perniciosus

14

Brassicaceae

 ჯვაროსნები 

ბოსტნეული და ბოსტნეულის ჩითილები

Liriomyza trifolii

Spodoptera frugiperda

bemisia tabaci

15

Buddleia

 ბუდლეა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

16

Cajanus cajan

 კაიანუსი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

17

Camellia spp

 კამელია

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicas

Pseudaulacaspis pentagona

18

Capsicum annuum

წიწაკა

ჩითილები ნიადაგით

Leucinodes orbonalis

Liriomyza trifolii

Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

 bemisia tabaci

ბოსტნეული

Liriomyza huidobrensis

Pseudaulacaspis pentagona

Leucinodes orbonalis

Spodoptera frugiperda

Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

 

 19

Carica papaya

ნესვის ხე

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

Metamasius hemipterus

Pseudaulacaspis pentagona

ნაყოფი

Aleurocanthus woglumi

Ceratitis rosa

20

Catalpa bignonioides

კატალპა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

21

Celtis

 აკაკი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

22

Chaenomeles

 იაპონური კომში

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Carposina sasakii

Quadraspidiotus perniciosus

ხილი და ნიადაგი

Carposina sasakii

23

Chamaecyparis

კიპარისი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Oligonychus perditus

24

Chrysanthemum

ქრიზანთემა

სარგავი მასალა

Liriomyza trifolii

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

Liriomyza huidobrensis

25

Citrofortunella microcarpa

კალამონდინი

მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.)

26

citrus spp

ციტრუსოვანი კულტურები

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

Diaphorina citri (as vector of Liberobacter spp.)

Scirtothrips aurantii

Scirtothrips citri

Toxoptera citricidus

Unaspis citri

Aceria sheldoni

Lopholeucaspis japonica

Ceroplastes japonicus

Dialeurodes citri

Phyllocnistis citrella

ხილი

Bactrocera cucurbitae

Aleurocanthus woglumi

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Bactrocera dorsalis

Ceratitis capitata

Ceratitis rosa

Parabemisia myricae

Unaspis yanonensis

Aceria sheldoni

ნიადაგი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

Anastrepha fraterculus

Anastrepha ludens

Bactrocera dorsalis

Ceratitis rosa

27

 Clematis

კატაბარდა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

28

Cocos nucifera

ქოქოსის პალმა

სარგავი მასალა და ხილი

Metamasius hemipterus

ნიადაგი

Myndus crudus (putative vector of palm lethal yellowing phytoplasma)

29

Coffea

ყავა

ნაყოფი

Aleurocanthus woglumi

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudococcus comstocki

Aleurocanthus woglumi

30

 Pinales (Coniferales)

წიწვოვნები

ხე-მასალა, ხის შესაფუთი მასალა

Monochamus spp. (vectors of B. xylophilus)

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

31

Cornus

შინდი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

Quadraspidiotus perniciosus

32

Cotoneaster

ვაშლანა

სარგავი მასალა

Saperda candida

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

33

Crataegus

კუნელი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Carposina sasakii

Cydia prunivora

Rhagoletis pomonella

Saperda candida

Quadraspidiotus perniciosus

 

 

 

ხილი და ნიადაგი

Carposina sasakii

Cydia prunivora

Rhagoletis pomonella

34

Crataegus spp.

კუნელი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicus

35

Cucurbitaceae

გოგრისებრნი

ხილი და ბოსტნეული, ჩითილები

Liriomyza huidobrensis

Pseudaulacaspis pentagona

Liriomyza trifolii

Bactrocera cucurbitae

Spodoptera frugiperda

bemisia tabaci

36

Cydonia

კომში

სარგავი მასალა

Saperda candida

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები და ხილი

Aleurocanthus woglumi

Carposina sasakii

Cydia prunivora

Quadraspidiotus perniciosu

37

Dendranthema x grandiflorum

ქრიზანთემა

ნიადაგი

Liriomyza trifolii

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

Spodoptera eridania

Spodoptera frugiperda

Spodoptera littoralis

Liriomyza huidobrensis

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Frankliniella occidentalis

38

Dianthus caryophyllus

მიხაკი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Liriomyza trifolii

39

Diospyros kaki

იაპონური ხურმა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Oemona hirta

Ceroplastes japonicus

40

Dracaena

დრაცენა

სარგავი მასალა

Opogona sacchari

41

Eriobotrya japonica

იაპონური ზღმარტლი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები და ხილი

Carposina sasakii

Quadraspidiotus perniciosus

42

Euonymus

ჭანჭყატი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

43

Euonymus japonicus

იაპონური ჭანჭყატი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

44

Euphorbiaceae

რძიანისებრნი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

45

Fabaceae

პარკოსნები

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

46

Fagus

წიფელი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

47

Ficus

ფიკუსი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

48

Ficus carica

ლეღვი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Oemona hirta

Pseudococcus comstocki

49

Fragaria

მარწყვი

სარგავი მასალა

Anthonomus bisignifer

Anthonomus signatus

Blitopertha orientalis

50

Fraxinus

იფანი

სარგავი მასალა, დახერხილი და დაუხერხავი ხის მასალა, შესაფუთი მასალა

Agrilus planipennis

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

51

Gardenia augusta

გარდენია

სარგავი მასალა

Parabemisia myricae

52

 Geranium

ნემსიწვერა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

53

Gerbera jamesonii

გერბერა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza trifolii

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

54

Glycine max

სოია

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

55

Gossypium hirsutum

ბამბის ბუჩქი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

56

Gypsophila paniculata

გიპსოფილა წინწკალა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza trifolii

Frankliniella occidentalis

57

Hedera

სურო

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

58

Hibiscus

ჰიბიკუსი

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

bemisia tabaci

Pseudaulacaspis pentagona

 

59

 

Hydrangea

 

ჰორტენზია

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 60

 Ilex

 ბაძგი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 61

Ipomoea batatas

ბატატი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

სარგავი მასალა, ხილი, ტუბერები და ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 62

Juglans

კაკლის ხე

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

63

Juniperus

ღვია

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Oligonychus perditus

 

64

Lactuca sativa

სალათა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza trifolii

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

 

Liriomyza huidobrensis

 

bemisia tabaci

 

Larix

ლარიქსი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, დახერხილი და დაუხერხავი ხის მასალა, შესაფუთი მასალა

Dendrolimus superans

65 

 

 

 

Dendrolimus sibiricus

 

Monochamus scutellatus

 

 

Monochamus titillator

66

Laurus nobilis

დაფნა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicus

67

 Ligustrum

კვიდო

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

68

Liquidambar styraciflua

ამბრის ხე

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

69

Litchi chinensis

ლიჩი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudococcus comstocki

70

Lonicera japonica

ლონიცერა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 71

Macadamia ternifolia

მაკადამია ანუ ავსტრალიური კაკალი

სარგავი მასალა, ხილი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

72

Magnolia spp

მაგნოლია

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Ceroplastes japonicus

 

Pseudaulacaspis pentagona

73 

Malus spp.

ვაშლი

ხილი, სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, ნიადაგი

 

Anastrepha fraterculus

 

Bactrocera dorsalis

 

Ceratitis rosa

 

Conotrachelus nenuphar

 

Carposina sasakii

 

Rhagoletis pomonella

 

Cydia prunivora

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, გაუქერქავი ხე-მასალა, ნიადაგი

Malacosoma americanum

 

Hyphantria cunea

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Pseudococcus comstocki

 

 

 

Saperda candida

Oemona hirta

Ceroplastes japonicus

Pseudococcus calceolariae

Lymantria dispar L.

74

Malvaceae

ბალბისებრნი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

Mangifera indica

მანგო

სარგავი მასალა, ხილი, ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

Anastrepha ludens

 

Bactrocera dorsalis

 

Ceratitis rosa

 

სარგავი მასალა, ხილი, ტუბერები, ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

75 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტოები, ხილი

Aleurocanthus woglumi

 

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

76 

Manihot esculenta

მანიჰოტი, კასავა

სარგავი მასალა, ბოსტნეული

Metamasius hemipterus

77 

Mespilus germanica

ზღმარტლი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, ხილი

Quadraspidiotus perniciosus

 

78 

Morus

თუთა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Parabemisia myricae

 

Hyphantria cunea

79 

Morus alba

თეთრი თუთა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

Pseudococcus comstocki

80 

Morus spp

თუთა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Ceroplastes japonicus

81 

Musa x paradisiaca

ბანანი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Metamasius hemipterus

 

Pseudococcus comstocki

 

Pseudococcus calceolariae

82 

Nerium

ოლეანდრი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

Nicotiana tabacum

თამბაქო

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

83 

ტუბერები და ჩითილები ნიადაგით

Epitrix subcrinita

 

Epitrix tuberis

84

Nyssa

ნისა

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

85

Oryza sativa

ბრინჯი

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

86

Pelargonium

პელარგონიუიმი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები

Pseudaulacaspis pentagona

87

Pericallis x hybrida

პერიკალი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები

Liriomyza trifolii

 

Nemorimyza (amauromyza) maculosa

88 

Persea americana

ავოკადო

სარგავი მასალა, ხილი, ნიადაგი

Ceratitis rosa

 

სარგავი მასალა, ხილი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

სარგავი მასალა

Parabemisia myricae

 

Phaseolus vulgaris

ლობიო

ბოსტნეული

Spodoptera frugiperda

89 

სამარაგო პროდუქტები

Callosobruchus analis L.

 

Callosobruchus chinensis L.

 

Callosobruchus maculatus F.

90 

 Philadelphus

უცვეთელა

სარგავი მასალა,მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

Picea

ნაძვი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, მრგვალი ხე, ხე-მასალა, ხის შესაფუთი მასალა

Dendrolimus sibiricus

 

Monochamus scutellatus

91 

Monochamus titillator

Pissodes nemorensis

 

Dendrolimus superans

 

Pinus

ფიჭვი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, მგვალი ხე

Dendrolimus sibiricus

 

 

Dendrolimus superans

 

Ips calligraphus

 

Ips confusus

92 

Ips grandicollis

 

Ips lecontei

 

Ips pini

 

Ips plastographus

 

Pissodes nemorensis

 

ხის მასალა, ხის შესაფუთი მასალა

Monochamus alternatus

 

Monochamus carolinensis

 

Monochamus marmorator

 

Monochamus mutator

 

Monochamus nitens

 

Monochamus notatus

 

Monochamus obtusus

 

Monochamus scutellatus

 

Monochamus titillator

93 

Piper

პილპილი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

94 

Pisum sativum

ჩვეულებრივი ბარდა

სარგავი მასალა, ხილი, ტუბერები, ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 

სამარაგო პროდუქტები

Callosobruchus analis L.

 

Callosobruchus chinensis L.

 

Callosobruchus maculatus F.

95 

Pittosporum

ფიტოსპორიუმი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

96 

Poaceae

მარცვლოვნები

თესლი, ნიადაგი

Listronotus bonariensis

97 

Populus

ვერხვი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Choristoneura conflictana

 

Choristoneura rosaceana

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Pseudococcus comstocki

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Megaplatypus mutatus (chapuis)

 

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

98 

Prunus sp.

კურკოვნები

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები, ნიადაგი

Carposina sasakii

 

ხილი და ბოსტნეული

Ceratitis capitata

 

სარგავი მასალა, ხილი, ნიადაგი

Conotrachelus nenuphar

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები, ხილი და ბოსტნეული

Cydia prunivora

 

გაუქერქავი ხე-მასალა

Lymantria dispar L.

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Malacosoma americanum

 

Parabemisia myricae

 

Saperda candida

Oemona hirta

Pseudococcus calceolariae

Hyphantria cunea

Pseudaulacaspis pentagona

Pseudococcus comstocki

Ceroplastes japonicus

 

 

 

სარგავი მასალა, ხილი

Graphocephala atropunctata (as vector of Xylella fastidiosa)

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

 

 

 

Prunus domestica

ქლიავი

სარგავი მასალა, ხილი, ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

99 

Bactrocera dorsalis

 

Ceratitis rosa

 

Prunus persica

ატამი

სარგავი მასალა, ხილი, ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

Anastrepha ludens

100

 

Bactrocera dorsalis

Ceratitis rosa

 

ხილი, სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

 

 

101 

Pseudotsuga menziesii

ცრუცუგა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები, ხის მასალა, ხის შესაფუთი მასალა

Monochamus titillator

Monochamus obtusus

 

Psidium guajava

გუიავა

სარგავი მასალა, ხილი, ნიადაგი

Anastrepha fraterculus

 

Anastrepha suspensa

102 

Bactrocera dorsalis

 

სარგავი მასალა, ნიადაგი

Ceratitis capitata

 

ხილი

Ceratitis rosa

 

სარგავი მასალა, ხილი

Metamasius hemipterus

103 

Ptelea trifoliata

 პტელეა სამფოთლიანი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

104 

Punica granatum

ბროწეული

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები, ხილი და ბოსტნეული

Aleurocanthus woglumi

 

სარგავი მასალა

Oemona hirta

105 

Pyracantha

ჩიტავაშლა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

Pyrus spp.

მსხალი

ნიადაგი, სარგავი მასალა, ხილი

Bactrocera dorsalis

106 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, ხილი, ნიადაგი

Carposina sasakii

 

სარგავი მასალა, ხილი და ბოსტნეული, ნიადაგი

Ceratitis rosa

 

Conotrachelus nenuphar

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, ხილი

Cydia prunivora

Quadraspidiotus perniciosus

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Saperda candida

 

Oemona hirta

 

Hyphantria cunea

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Pseudococcus comstocki

 

Pyrus communis

პანტა

ხილი, სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Aleurocanthus woglumi

107 

სარგავი მასალა, გაუქერქავი ხე-მასალა

Lymantria dispar L.

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Pseudococcus calceolariae

 

 

 

 

 quercus spp.

მუხა

სარგავი მასალა, გაუქერქავი ხე-მასალა

Arrhenodes minutus (as a putative vector of Ceratocystis fagacearum)

 

Lymantria dispar L.

108 

სარგავი მასალა

Malacosoma disstria

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, მგვალი ხე

Pseudopityophthorus minutissimus (B799as putative vectors of Ceratocystis fagacearum)

109 

 Rhus

თუთუბო

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

110

Ribes uva-crispa

ხურტკმელი

სარგავი მასალა

Oemona hirta

111 

Ribes

მოცხარი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, ხილი

Pseudaulacaspis pentagona

112 

Rosa

ასკილი და ვარდი

სარგავი მასალა

Anthonomus signatus

 

სარგავი მასალა, ნაყოფი

Cydia prunivora

 

Quadraspidiotus perniciosus

 

Rubus

მაყვალი

სარგავი მასალა

Anthonomus signatus

113 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

114 

Saccharum officinarum

შაქრის ლერწამი

სარგავი მასალა, ხილი

Metamasius hemipterus

115 

Salix

ტირიფი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Choristoneura rosaceana

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

116 

Sinningia

სინინგია

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

Solanum spp.

ძაღლყურძენა

სარგავი მასალა, ხილი, ტუბერები, ნიადაგი

Leucinodes orbonalis

 

სარგავი მასალა

Premnotrypes latithorax

 

Premnotrypes suturicallus

 

Premnotrypes vorax

117

სარგავი ჩითილები, გარდა კარტოფილის ტუბერებისა და ნიადაგისა

Bactericera cockerelli (as a vector of Liberibacter solanacearum)

 

ჩითილები და ტუბერები ნიადაგით

Epitrix subcrinita

 

ჩითილები და ტუბერები ნიადაგით

Epitrix tuberis

 

ტუბერები, სარგავი მასალა

Keiferia lycopersicella

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

118 

Solanaceae

ძაღყლურძენასებრთა

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

ნაყოფი

Phthorimaea operculella

 

Solanum lycopersicum

პომიდორი

სარგავი მასალა

bemisia tabaci

 

Liriomyza trifolii

119 

ნაყოფი

Spodoptera frugiperda

 

სარგავი მასალა

Liriomyza huidobrensis

 

Tuta absoluta

120 

Solanum melongena

ბადრიჯანი

საარგავი მასალა

Spodoptera frugiperda

 

Solanum tuberosum

კატოფილი

ნიადაგი

Heteronychus arator

121 

ბოლქვები და ტუბერები, ხილი და ბოსტნეული

Melanotus communis

 

ბოლქვები და ტუბერები

Pheletes (limonius) californicus

 

Premnotrypes latithorax

 

Premnotrypes suturicallus

 

Premnotrypes vorax

 

Phthorimaea operculella

 

Sorbus

თამელი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Saperda candida

122 

Pseudaulacaspis pentagona

 

Quadraspidiotus perniciosus

123 

Spinacia oleracea

ისპანახი

ბოსტნეული

Liriomyza huidobrensis

124 

Spiraea salicifolia

გრაკლა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები

Quadraspidiotus perniciosus

125 

Symphoricarpos rivularis

სიმფოროკარპუსი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

126 

 Syringa

იასამანი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Pseudaulacaspis pentagona

127 

Syringa vulgaris

იასამანი

მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

128 

Tanacetum parthenium

ასფურცელა

Liriomyza huidobrensis

129 

Tilia cordata

წვრილფოთოლა ცაცხვი

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

130 

Triticum aestivum

რბილი ხორბალი

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

 

Tsuga

ცუგა

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები, მგვალი ხე

Dendrolimus sibiricus

131

 

Dendrolimus superans

132 

Ulmus

თელა

სარგავი მასალა

Scaphoideus luteolus (vector of Elm phloem necrosis phytoplasma)

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები

Quadraspidiotus perniciosus

 

Vaccinium

მოცვი

სარგავი მასალა

Anthonomus signatus

133 

Oemona hirta

 

სარგავი მასალა, ნაყოფი, ნიადაგი

Rhagoletis mendax

 

Vitis spp

ვაზი

ნაყოფი, სარგავი და სანამყენე მასალა

Carneocephala fulgida (as vector of Xylella fastidiosa)

134 

Draeculacephala minerva (as vector of Xylella fastidiosa)

 

Graphocephala atropunctata (as vector of Xylella fastidiosa)

 

სარგავი და სანამყენე მასალა, ნაყოფი, ნიადაგი

Margarodes vitis

 

Pseudaulacaspis pentagona

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები და კალმები

Pseudococcus comstocki

 

Viteus vitifoliae

Choristoneura rosaceana

 

 

Vitis vinifera

ჩვეულებრივი ვაზი

სარგავი და სანამყენე მასალა, ნაყოფი, ნიადაგი

Aleurocanthus woglumi

 

Ceratitis rosa

135

სარგავი და სანამყენე მასალა, ნაყოფი

Homalodisca vitripennis (= H. coagulata - vector of Xylella fastidiosa)

 

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები, კალმები

Pseudococcus comstocki

Lymantria dispar

136 

Yucca

იუკა

სარგავი მასალა

Opogona sacchari

 

Zea mays

სიმინდი

ნიადაგი

Diabrotica barberi

 

Diabrotica speciosa

137 

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata

 

Diabrotica virgifera virgifera

 

Heteronychus arator

138 

Ziziphus

უნაბი

სარგავი მასალა, ნაყოფი, ნიადაგი

Carposina sasakii

139 

 

ფოთლოვანი მცენარები

მრგვალი ხე

Anoplophora glabripennis

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Choristoneura rosaceana

სარგავი მასალა, გაუქერქავი ხე-მასალა

Lymantria dispar L.

 

 

140 

 

 

მოჭრილი ყვავილები და ტოტები, ხილი და ბოსტნეული

Frankliniella occidentalis

 

 

ხილი

Anastrepha fraterculus

 

 

Anastrepha ludens

 

ხეხილი

Anastrepha suspensa

 

 

Bactrocera dorsalis

 

 

Ceratitis rosa

 

 

სარგავი მასალა, გაუქერქავი ხე-მასალა

Lymantria dispar L.

 

 

დეკორატიული მცენარეები

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Ceroplastes japonicus

141 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Frankliniella occidentalis

142 

 

ბოსტნეული მცენარეები

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Liriomyza huidobrensis

Naupactus leucoloma

 

 

მერქნიანი მცენარეები

ნიადაგი

Popillia japonica

143 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Hyphantria cunea

144 

 

მარცვლოვნები 

სამარაგო პროდუქტები

Trogoderma granarium

 

Callosobruchus analis L.

 

Callosobruchus chinensis L.

 

Callosobruchus maculatus F.

 

 

დეკორატიული მცენარეები

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები და ტოტები

Frankliniella occidentalis

 

Liriomyza trifolii

145 

Thrips palmi

 

Liriomyza huidobrensis

 

Pseudaulacaspis pentagona;

 

 

ბ) სოკოები

 

N

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის ლათინური დასახელება

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის დასახელება

ტვირთის სახეობა

საკარანტინო მავნე ორგანიზმები

1

 

Abies spp.

 

სოჭი 

 

სარგავი მასალა

Melampsora medusae

მრგვალი ხე

Phellinus weirii

2

Carya illinoinensis

 პეკანი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

3

Castanea spp.

 წაბლი

სარგავი მასალა და მრგვალი ხე

Cronartium quercuum

4

Citroncirus

 ციტრონცირუსი

სარგავი მასალა

Guignardia citricarpa

5

Citrofortunella microcarpa

 კალამონდინი

სარგავი მასალა

Guignardia citricarpa

6

 

Citrus spp.

 

 ციტრუსი

 

 ნაყოფი

Guignardia citricarpa

 სარგავი მასალა

Phaeoramularia angolensis

7

Cupressus spp.

 კვიპაროზი

მრგვალი ხე

Phellinus weirii

8

 

Dendranthema x grandiflorum

 

 ქრიზანტემა

 

სარგავი მასალა, მოჭრილი ყლორტები და ყვავილები

Didymella ligulicola; (Mycosphaerella chrysphaerella)

Puccinia horiana

9

Dianthus caryophylus

 მიხაკი

 სარგავი მასალა, მოჭრილი ყვავილები

Phialophora cinerescens

10

Fortunalla

 ფორტუნელა

სარგავი მასალა, ნაყოფი

Guignardia citricarpa

11

Gossypium barbadense

 ეგვიპტური ბამბის ბუჩქი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

12

Gossypium herbaceum

 აფრიკული ბამბის ბუჩქი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

13

Gossypium hirsutum

ბამბის ბუჩქი ამერიკული 

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

14

Glycine max

 სოია

სათესლე მასალა

Diaporhe phaseolorum Sac. Var. Caulivora

15

Gossypium

 ბამბის ბუჩქი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

16

Helianthus annuus

 მზესუმზირა

სათესლე მასალა

Diaporthe helianthi

17

Hemerocallis

 ყვითელი შროშანი

 სარგავი მასალა

Puccinia hemerocallidis

18

Juniperus chinensis

 ღვია

 სარგავი მასალა

Gymnosporangium yamadae

19

Larix sp.

 ლარიქსი

სარგავი მასალა და ტოტები

Melampsora medusae

მრგვალი ხე

Mycosphaerella gibsonii

Phellinus weirii

20

Medigacago sativa

 იონჯა

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

21

Malus domestica

 ვაშლი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

22

Malus spp.

 ვაშლი

სარგავი მასალა

Alternaria mali

Gymnosporangium yamadae

23

Mangefera indica

 მანგო

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

24

Persea americana

 ავოკადო

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

25

Picea

 ნაძვი

სარგავი მასალა და ტოტები

Melampsora medusae

26

Pinus spp.

 ფიჭვი

სარგავი მასალა, მრგვალი ხე

Cronartium quercuum

Melampsora medusae

Mycosphaerella gibsonii

მრგვალი ხე

Phellinus weirii

27

Populus spp.

 ვერხვი

სარგავი მასალა და ტოტები

Melampsora medusae

28

Prunus persica

 ატამი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

29

Pseudostuga menziesii

 ცრუცუგა მენზესი

სარგავი მასალა და ტოტები

Melampsora medusa

30

 

Quercus spp.

 

 მუხა

 

 სარგავი მასალა და მრგვალი ხე 

Ceratocystis fagacearum (and its putative vectors Arrhenodes minutus, Pseudopityophthorus minutissimus and P. pruinosus)

 სარგავი მასალა, მოჭრილი ტოტები და მრგვალი ხე 

Cronartium quercuum

31

Solanum

ძაღლყურძენა 

მოჭრილი ყვავილები

Puccinia horiana

32

Solanum lycopersicum

 პომიდორი

ნაყოფი

Puccinia horiana

33

 

Solanum tuberosum

 

 კარტოფილი

 

ტუბერები

Puccinia horiana

ტუბერები ნიადაგით

Synchytrium endobioticum

34

Triticum

 ხორბალი

სათესლე მასალა

Tilletia indica

35

 

Tsuga

 

 ცრუცუგა

 

სარგავი მასალა და ტოტები

მრგვალი ხე

Melampsora medusae

Phellinus weirii

36

 

Ulmus

 

 თელა

 

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

 სარგავი მასალა

Stegophora ulmea

37

Vegetable crops

 ბოსტნეული კულტურები

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

38

Vitis vitifera

 ვაზი

ნიადაგი

Phymatotrichopsis omnivora

39

 

 

Zea mays

 

 

 სიმინდი

 

 

სათესლე მასალა

 

 

Cochliobolus heterostrophus Drechsler

Stenocarpella macrospora

Stenocarpella maydis;

 

 

 

გ) ბაქტერიები და ფიტოპლაზმები

 

N

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის ლათინური დასახელება

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის დასახელება

ტვირთის სახეობა

საკარანტინო მავნე ორგანიზმები

1

Actinidiae spp.

კივი

სარგავი მასალა

Pseudomonas syringae pv. Acttinidae

2

Capsicum annuum

წიწაკა

სარგავ‑სათესლე მასალა

Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria

3

Chaenomeles

კომში

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

4

Citroncirus

ციტრონცირუსი

სარგავი მასალა

Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978;

Liberibacter asiaticum

5

Corylus spp.

თხილი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Xanthomonas arboricola pv. corylina

6

Cotoneaster Ehrh.

ვაშლანა

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

7

Crataegus L.

კუნელი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

8

Cydonia Mill.

კომში

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

9

Dianthus caryophyllus L.

მიხაკი

სარგავი და სათესლე მასალა

Pseudomonas caryophylli (Burkholder Starv and Burkholder).

10

Eriobotrya Lindl.

იაპონური ზღმარტლი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

 

11

Fortunella spp.

ფორტუნელა

სარგავი მასალა,

ნაყოფი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Xanthomonas campestris (Pammel)

Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978.

Liberibacter africanum

Liberibacter asiaticum

12

Fragaria spp.

მარწყვი/ხენდრო

სარგავი და სანამყენე მასალა

Xanthomonas fragariae

13

Malus spp.

ვაშლი

სარგავი და სანამყენე მასალა

 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Ca. Phytoplasma mali' (Apple proliferation phytoplasma)

14

Medicago spp.

იონჯა

სათესლე მასალა

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

15

Mespilus L.

ზღმარტლი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

16

Musa x paradisiaca

სამოთხის ბანანი

სარგავი მასალა

Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

17

Nicotina tabacum

თამბაქო

სარგავი მასალა

Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

18

Poncirus trifoliata

სამყურა ლიმონი

სარგავი მასალა

Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978.

Liberibacter asiaticum

19

Prunus spp.

ქლიავი

სარგავი მასალა

 

Xylella fastidiosa

Pseudomonas syringae pv. persicae

Xanthomonas arboricola pv. pruni

20

Pyracantha Roem

ჩიტავაშლა

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

21

Pyrus L

მსხალი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

22

Phaseolus spp.

ლობიო

სათესლე მასალა

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

23

Solanum licopersicum

პომიდორი

სარგავი და სათესლე მასალა

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria and Xanthomonas vesicatoria

Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

Liberibacter solanacearum (Solanaceae haplotypes)

24

Solanum melongena

ბადრიჯანი

სარგავი და სეთესლე მასალა, ნაყოფი

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

25

Solanum tuberosum

კარტოფილი

სარგავ‑სათესლე მასალა, ტუბერები

 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Ralstonia solanacearum (Smith) Jabuuchi et al.

26

Sorbus L. სხვა, გარდა Sorbus intermedia (Ehrh.)

თამელი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

27

Stranvaesia Lindl.

სტანვაესია (სინ. ფოტინია)

სარგავი და სანამყენე მასალა

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

28

Ttriticum spp.

ხორბალი

მარცვალი, სათესლე მასალა

Clavibacter tritici (Carlson and Viderer) Davis.

 

29

Ulmus spp.

თელა

სარგავი და სანამყენე მასალა

'Ca. Phytoplasma ulmi' (Elm phloem necrosis)

30

Vigna spp.

ძაძა

სათესლე მასალა

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens

31

Vitis spp.

ვაზი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Grapevine flavescence dorée phytoplasma

Xylophilus ampelinus (Panogopoulos) Willems et al.

(=Xanthomonas ampelina (Panogopoulos)

Xylella fastidiosa

32

Zea mays

სიმინდი

სათესლე მასალა, მარცვალი

Erwinia stewartii (Smith) Dye.

Erwinia stewartii

33

Citrofortunella microcarpa

კალამონდინი

სარგავი მასალა

Xanthomonas campestris (Pammel) Dowson pv. citri (Hasse) Day 1978.

Liberibacter asiaticum;

 

) ნემატოდები

N

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის ლათინური დასახელება

მცენარის და მცენარეული პროდუქტის დასახელება

 

 

ტვირთის სახეობა

 

 

საკარანტინო მავნე ორგანიზმები

1

Abies spp.

სოჭი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

2

Aroideae

ნიუკასებრნი

სარგავი მასალა, ნიადაგი

Radopholus similis (Cobb, 1983) Thorne, 1949

3

Beta vulgaris

ჭარხალი

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

4

Brassica oleracea

კომბოსტო

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

5

Cactaceae

კაქტუსისებრნი

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

6

Capsicum annuum

წიწაკა

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

7

Cedrus

კედარი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

8

Cucumis sativus

კიტრი

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

9

Daucus carota subsp. sativus

სტაფილო

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

10

Lactuca sativa

სალათა

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

11

Larix

ლარიქსი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

12

Marantaceae

მარანტასებრნი

სარგავი მასალა, ნიადაგი

Radopholus similis (Cobb, 1983) Thorne, 1949

13

Musaceae

ბანანისებრნი

სარგავი მასალა, ნიადაგი

Radopholus similis (Cobb, 1983) Thorne, 1949

14

Opuntia

ოპუნცია

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

15

Persea americana

ავოკადო

სარგავი მასალა, ნიადაგი

Radopholus similis (Cobb, 1983) Thorne, 1949

16

Picea

ნაძვი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

17

Pinaceae

ფიჭვისებრნი

დახერხილი ხე-მასალა

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

18

Pseudotsuga menziesii

ცრუცუგა მენზისი

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

19

Solanum lycopersicum

პომიდორი

ნიადაგი

Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen

20

Solanum tuberosum

კარტოფილი

ტუბერები, ნიადაგი

Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975; Globodera rostochiensis Wollenweber, 1923 Berens, 1975; Nacobbus aberrans (Thorne, 1935) Thorne et Allen, Meloidogyne fallax Karssen, 1996; Meloidogyne Chitwoodi Golden, o’Bannon Santo et Finley, 1980;

21

Triticum aestivum

ხორბალი

მარცვლები

Anguina tritici (Steinbuch, 1799), Filipjev, 1936

22

Tsuga

ცუგა

სარგავი მასალა და მოჭრილი ტოტები

Bursaphelenchus xylophilus(Steiner et Burher, 1934) Nickle, 1970

23

 

ბოსტნეული მცენარეები ან მათი ჩითილები

ნიადაგი

Heterodera glicines Ichinohe, 1952; Meloidogyne enterolobii; Xiphinema americanum sensu stricto Cobb, 1913; Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, 1989; Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, 1979; Xiphinema rivesi rivesi Dalmasso, 1969; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ვირუსები

 

N

პროდუქცია ლათინურად

პროდუქცია ქართულად

ტვირთის სახეობა

საკარანტინო მავნე ორგანიზმები

 

1

Citrofortunella microcarpa

კალამონდინი

სარგავი და სანამყენე მასალა

Citrus blight disease, Citrus mosaic virus (Badnavirus), Citrus tatter leaf virus (Capillovirus), Citrus tristeza closterovirus

2

Citropsis gilletiana

ციტრუსის ჰიბრიდი

სარგავი მასალა

Citrus tristeza closterovirus

3

Citrullus lanatus

საზამთრო

სათესლე მასალა

Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus), Cucurbit yellow stunting disorder virus (Crinivirus)

4

Citrus spp.

ციტრუსი

სარგავი მასალა და სანამყენე მასალა

Citrus blight disease, Citrus mosaic virus (Badnavirus), Citrus tatter leaf virus (Capillovirus), Satsuma dwarf virus (Sadwavirus), Citrus tristeza closterovirus

ნაყოფი

Citrus tristeza closterovirus

5

Clausena

კლაუზენა

სარგავი მასალა

Citrus tristeza closterovirus

6

 

Cucumis spp.

კიტრი

სათესლე მასალა

Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus), Cucurbit yellow stunting disorder virus (Crinivirus)

7

Cucurbita pepo

გოგრა

სათესლე მასალა

Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus), Cucurbit yellow stunting disorder virus (Crinivirus)

8

Cyclamen persicum

ყოჩივარდა

ცოცხალი მცენარეები, სარგავი მასალა

Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus)

9

Dendranthema x grandiflorum

ქრიზანთემა

სარგავი მასალა

Chrysanthemum stem necrosis virus (Tospovirus), Chrysanthemum stunt viroid

10

Fortunella

ფორტუნელა

სარგავი მასალა და სანამყენე მასალა

Citrus blight disease, Citrus mosaic virus (Badnavirus), Citrus tatter leaf virus (Capillovirus), Satsuma dwarf virus (Sadwavirus), Citrus tristeza closterovirus

ნაყოფი

Citrus tristeza closterovirus

11

Fragaria spp.

მარწყვი/ხენდრო

სარგავი და სათესლე მასალა

Raspberry ringspot virus (Nepovirus)

12

Hordeum vulgares

ქერი

თესლი

Barley stripe mosaic hordeivirus

13

Impatiens new guinea hybrids

უკადრისასებრნი-ახალი ჰიბრიდი

მცენარეები, სარგავი მასალა

Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus)

14

Kalanchoe

კალანხოე

ცოცხალი მცენარეები, სარგავი მასალა

Impatiens necrotic spot virus (Tospovirus)

15

Malus spp.

ვაშლი

სარგავი მასალა

Tomato ringspot virus (Nepovirus)

16

Pamburus missionis

ციტრუსების ჰიბრიდი

სარგავი მასალა

closterovirus

17

Pelargonium

პელარგონიუმი

სარგავი მასალა

Tomato ringspot virus (Nepovirus)

18

Poncirus trifoliata

სამყურა ლიმონი

სარგავი მასალა

Citrus blight disease, Citrus mosaic virus (Badnavirus), Citrus tatter leaf virus (Capillovirus), Satsuma dwarf virus (Sadwavirus), Citrus tristeza closterovirus

19

Prunus spp.

ქლიავი

სარგავი მასალა

Peach rosette mosaic virus, Tomato ringspot virus (Nepovirus), American plum line pattern virus, Plum pox potyvirus, Peach latent mosaic viroid

20

rubus

მაყვალი

სარგავი და სათესლე მასალა

Raspberry ringspot virus (Nepovirus), Tomato ringspot virus (Nepovirus),

21

Solanum spp.

ძაღლყურძენა

სათესლე მასალა, ჩითილები, ბოლქვები და ნაყოფი

Pepino mosaic virus (Potexvirus), Tomato chlorosis virus (Crinivirus), Tomato infectious chlorosis virus (Crinivirus), Pepino mosaic virus (Potexvirus), Potato spindle tuber viroid (Pospiviroid), Potato yellow dwarf rhabdovirus“.

 

2. დადგენილებით დამტკიცებულვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესში“:

ა) პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 1. მიზანი და გამოყენების სფერო

 

1. ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის (შემდგომში – ვეტერინარული წესი) მიზანია სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო (შემდგომში – ვეტერინარული კონტროლი) კონტროლის განხორციელების პროცედურების დადგენა, ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის მიმართ საქართველოს საბაჟო საზღვარზე შემოტანის ან/და გადაადგილების პირობებისა და სავალდებულო ქმედებების განსაზღვრა ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) და გაერთიანებული ერების სოფლის მეურნეობის და სურსათის საერთაშორისო ორგანიზაციის (FAO) პრინციპების გათვალისწინებით.

2. ვეტერინარული წესი ვრცელდება ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრულ, ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ საქონელზე და სატრანსპორტო საშუალებებზე, რომლითაც ხდება ამ საქონლის გადაადგილება.“;

ბ) მე-2 მუხლის:

ბ.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) დაავადება – ინფექციის კლინიკური ან/და პა­თო­ლო­გი­უ­რი გამოვლინება, ასევე, სხვადასხვა ზემოქმედების შედეგად ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების (ცხოველმყოფელობის) დარღვევა;“;

ბ.ბ) „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) ვეტერინარული სერტიფიკატი – ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) კოდექსების შესაბამისად, წარმოშობის ქვეყნის ან/და ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული, ვეტერინარული კეთილსაიმედოობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;“;

ბ.გ) „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ლ) ინფექცია – ადამიანის ან ცხოველის ორგანიზმში პათოგენური აგენტის შეჭრა, ადაპტაცია, გამრავლება და მასპინძელი ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია;“;

 ბ.დ) „ო“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ო) რეექსპორტისათვის განკუთვნილი საქონელი - საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი უცხოური საქონლის გატანა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის გარეთ;“;

ბ.ე) „შ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„შ) სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტი – საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა, ასევე, საბაჟო ტერმინალი ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული სხვა ადგილი, სადაც კონტროლის ობიექტების მიმართ ხორციელდება ვეტერინარული კონტროლი;“;

ბ.ვ) „ხ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ხ) შინაური ცხოველი - ძაღლი, კატა, ქრცვინი, უხერხემლოები (გარდა ფუტკრისა და კიბოსნაირებისა), ტროპიკული დეკორატიული თევზი, ამფიბია, რეპტილია, ფრინველი ყველა სახეობის (გარდა: მწყერი, ხოხობი, კაკაბი, სირაქლემა, ქათამი, ინდაური, ციცარი, იხვი, ბატი, მტრედი), მღრღნელები და შინაური კურდღელი, რომლებიც თან ახლავს მფლობელს ან მასზე პასუხისმგებელ ფიზიკურ პირს და არ არიან გამიზნული გასაყიდად ან სხვა მფლობელზე გადასაცემად;“;

ბ.ზ) „ჰ“ ქვეპუნქტი ჩამოყლიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ჰ) ცხოველთა კეთილდღეობა - ცხოველის მოვლა-შენახვის და ბუნებრივი ქცევისათვის საჭირო პირობების შექმნა, რომელიც, ასევე, მოიცავს საკვებზე და წყალზე წვდომას, დაავადების, ტკივილის, შიშისა და სტრესისაგან დაცვას;“;

გ) მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ.ბ“ – „ჰ.პ“ ქვეპუნქტები:

 „ჰ.ბ) გადამუშავება - ნებისმიერი პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის პირველად პროდუქტს, მათ შორის, გაცხელება, შებოლვა, გახმობა, დამწიფება, გამოშრობა, დამარილება, გაწურვა, ექსტრაქცია, ექსტრუზია ან ამ პროცესთა ნებისმიერი კომბინაცია;

ჰ.გ) გადამუშავებული პროდუქტი - პროდუქტი, რომელიც მიიღება დაუმუშავებელი პროდუქტების გადამუშავების შედეგად. ეს პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს ინგრედიენტებს, რომლებიც აუცილებელია მათი წარმოებისათვის ან მათთვის სპეციფიკური თვისებების მიცემისათვის;

ჰ.დ) გადამდები დაავადება – ცხოველთა ინფექციური ან ინვაზიური დაავადება, რომელიც გადაედება დაავადებული ორგანიზმიდან ჯანმრთელ ორგანიზმს;

ჰ.ე) გატარებული ხორცი – ძვლებგამოცლილი ხორცი, რომელიც ფრაგ­მენტებად დაქუცმაცდა და შეიცავს 1%‑ზე ნაკლებ მარილს;

ჰ.ვ) ეტიკეტი – ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ საქონელთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, სავაჭრო ნიშანი, დასახელება, ილუსტრაცია ან სიმბოლო, განთავსებული შეფუთვაზე, ან/და მასთან დაკავშირებულ თანდართულ დოკუმენტზე;

ჰ.ზ) ვეტერინარული კეთილსაიმედოობა - დაავადებების არარსებობა განსაზღვრულ ტერიტორიაზე;

ჰ.თ) ვეტერინარული კარანტინი − ღონისძიება ან ღონისძიებათა ერთობლიობა გადამდები დაავადებების გამოვლენის ან/და გავრცელების თავიდან ასაცილებლად;

ჰ.ი) იმპორტის პირობები - საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის მიმართ კანონმდებლობით განსაზღვრული ვეტერინარული მოთხოვნები;

ჰ.კ) კვერცხის პროდუქტი - დამუშავებული პროდუქტი, რომელიც მიღებულია სხვადასხვა კვერცხის ან სხვადასვა კომპონენტების ან კვერცხის ნარევის დამუშავებით ან ამგვარად გადამუშავებული პროდუქტის შემდგომი დამუშავებით;

ჰ.ლ) მექანიკურად განცალკევებული ხორცი – ხორცი, რომელიც მექანიკუ­რი სა­შუ­ა­ლებების გამოყენებით განცალკევებულია ძვლისაგან, რაც იწვევს ცხოველის კუნ­თოვანი სტრუქტურის შეცვლას;

ჰ.მ) რძის პროდუქტი - დამუშავებული პროდუქტი, რომელიც მიღებულია ნედლი რძის დამუშავებით ან ამგვარად გადამუშავებული პროდუქტის შემდგომი დამუშავებით;

ჰ.ნ) საკვებდანამატი – ნივთიერება, რომელიც ჩვეულებრივ პირობებში არ გამოიყენება სურსათად/ცხოველის საკვებად, მაგრამ ემატება სურსათს/ცხოველის საკვებს წარმოების, გადამუშავების, შეფუთვის და შენახვის დროს, რის შედეგადაც ეს ნივთიერება ან მისი გარდაქმნის პროდუქტი სურსათის/ცხოველის საკვების ინგრედიენტი ხდება;

ჰ.ო) შედგენილი სურსათი - სურსათი, რომელიც შეიცავს როგორც ცხოველური წარმოშობის გადამუშავებულ პროდუქტს, ასევე, მცენარეულ პროდუქტს და ისეთ პროდუქტს, სადაც პირველადი პროდუქტის გადამუშავება არის საბოლოო პროდუქტის წარმოების ინტეგრირებული ნაწილი;

 ჰ.პ) ხორცის პროდუქტი - დამუშავებული პროდუქტი, რომელიც მიღებულია ხორცის დამუშავებით ან ამგვარად გადამუშავებული პროდუქტის შემდგომი დამუშავებით ისე, რომ ნაჭრის ზედაპირზე არ აღინიშნებოდეს ახალი ხორცის არანაირი მახასიათებელი.“;

 დ) მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „3. ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლი ვრცელდება საქონლის იმპორტზე, ტრანზიტზე, ექსპორტსა და რეექსპორტზე.“;

 ე) მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „3. იმპორტის ნებართვა არ მოითხოვება ამ ვეტერინარული წესის №7 დანართით განსაზღვრულ, საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოსატან ან გასატან საქონლზე.“;

 ვ) მე-5 მუხლის:

 ვ.ა) პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „გ) საქონელს თან ახლავს წარმოშობის ქვეყნის ან/და ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ვეტერინარული ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატი, რომელიც შინაარსითა და ფორმით შეესაბამება ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთისა და წყლის ცხოველთა ჯანმრთელობის კოდექსით დადგენილ ნიმუშებს.“;

 ვ.ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2. ამ ვეტერინარული წესის №8 დანართით („საქართველოში ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის იმპორტის ვეტერინარული მოთხოვნები“) გათვალისწინებული პროდუქტები უნდა აკმაყოფილებდეს ამავე დანართით დადგენილ მოთხოვნებს.“;

 ზ) მე-6 მუხლის:

 ზ.ა) პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  „ა) ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) მიერ მსოფლიოში გავრცელებული დაავადებების გამოვლენის შესახებ გამოქვეყნებულ შეტყობინებებს;“;

 ზ.ბ) მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ა) ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ხმელეთისა და წყლის ცხოველთა ჯანმრთელობის კოდექსის რეკომენდაციებს;“;

 თ) მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „მუხლი 7. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ექსპორტის ან რეექსპორტის პირობები

 1. საქართველოდან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ექსპორტის შემთხვევაში, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს წარედგინება ვეტერინარული სერტიფიკატი.

 2. საქართველოდან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის რეექსპორტის შემთხვევაში, ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი სამსახურის მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატის ორიგინალი მიჰყვება საქონელს დანიშნულებისამებრ.

 3. თუ კონტროლის ობიექტზე პასუხისმგებელი პირი საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემ­დე­ბა­რე­ბული საქონლის შემოტანის დროს საბაჟო გამშვებ პუნქტშივე აცხადებს საქონლის მიმართ რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენების განზრახვას ან/და ამ ოპერაციის განხორციელებისა და დასრულების მიზნით საქონელს ათავსებს დროებითი შენახვის ადგილზე, საქონლის მიმართ ხორციელდება ამ წესის მე-14 მუხლით გათვალისწინებული პროცედურები.

 4. საქართველოდან ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის რეექსპორტის შემთხვევაში, საქონლის მფლობელის მოთხოვნისას, (როდესაც ხდება საქონლის პარტიებად დანაწევრება, გასხვისება და ა.შ.) ეროვნული სააგენტოს ან შემოსავლების სამსახურის მიერ ექსპორტიორი ქვეყნის ვეტერინარული სერტიფიკატის საფუძველზე გაიცემა ვეტერინარული სერტიფიკატი, რომელიც მიჰყვება საქონელს დანიშნულებისამებრ.“;

ი) მე-8 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. წინასწარი შეტყობინება ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანაზე (დანართი № 2-ის პირველი ნაწილი) და ცოცხალი ცხოველების შემოყვანაზე (დანართი № 10-ის პირველი ნაწილი) უნდა შეიცავდეს მონაცემებს იმპორტის ნებართვის ან ვეტერინარული სერტიფიკატის, ან საქონლის თანმხლები სხვა დოკუმენტის არსებობის შესახებ (გაცემის თარიღი, გამცემი ორგანოს სრული დასახელება), აგრეთვე, საქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო ინფორმაციას.

 3. წინასწარი შეტყობინების შევსების წესი და ინფორმაციის გადაცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“;

 კ) მე-8 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4. ტვირთზე ვეტერინარული პროცედურების განხორციელება იწყება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში წინასწარი შეტყობინების მიღების შემდეგ.“;

ლ) მე-9 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 და მე-5 პუნქტები:

 „4. საქართველოში უკან დაბრუნებული ტვირთი სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ექვემდებარება დოკუმენტურ და იდენტურობის შემოწმებას, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში - ფიზიკურ შემოწმებას.

5. უკან დაბრუნებული ტვირთის დოკუმენტური შემოწმების ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს წარედგინება ვეტერინარული სერტიფიკატის ორიგინალი ან დამოწმებული ასლი.“;

მ) მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის:

მ.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ვეტერინარული სერტიფიკატის ფორმისა და შინაარსის, ამ ვეტერინარული წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ნიმუშთან, შესაბამისობის დადგენას;“;

მ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,გ) ვეტერინარულ სერტიფიკატში, იმპორტის ნებართვაში, წინასწარი შეტყობინებისა და სხვა თანმხლებ დოკუმენტებში (წარმოშობის სერტიფიკატი, შეს­ყიდვის დოკუმენტი (ინვოისი) ან სხვა საანგარიშსწორებო დო­კუმენტი, საქონლის კონოსამენტი, მანიფესტი და ა.შ) მო­ცე­მუ­ლი მონაცემების ურთიერთშესაბამისობის დადგენას;“;

ნ) მე-10 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „2. დოკუმენტური შემოწმების ჩატარების მიზნით, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტს წარედგინება:

 ა) ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატის ორიგინალი, (ტრანზიტის შემთხვევაში, შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს საერთაშორისო ვეტერინარული მოწმობის ორიგინალი, ან ვეტერინარული სერტიფიკატის ან საერთაშორისო ვეტერინარული მოწმობის სკანირებული ვერსია ელექტრონულად);

 ბ) იმპორტის ნებართვა (ორიგინალი ან ელექტრონულად);

 გ) ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში – დამატებით მარშრუტის გეგმა; 

 დ) ფარმაცევტული პროდუქციის შემთხვევაში - ექსპორტიორი ქვეყნის მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატი, ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატი, ან ანალიზის დოკუმენტი;

 ე) წინასწარი შეტყობინება ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის შემოტანაზე (დანართი № 2-ის პირველი ნაწილი) და ცოცხალი ცხოველების შემოყვანაზე (დანართი № 10-ის პირველი ნაწილი);

 ვ) საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული „საშიში ინფექციური დაავადებების, ეპიდემიების, ეპიზოოტიების გავრცელების გამო არაკეთილსაიმედო ქვეყნების ნუსხაში“ არსებული ქვეყნებიდან (გარდა „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების“ მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული შემთხვევებისა) ცოცხალი ცხოველების ტრანზიტის შემთხვევაში, მიმღები ქვეყნის უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ ტვირთის გარანტირებულ მიღებაზე გაცემული დამადასტურებელი დოკუმენტი“, ასევე, ორიგინალი ტრანზიტის ნებართვა (არსებობის შემთხვევაში).

 3. ვეტერინარული სერტიფიკატი უნდა აკმაყოფილებს ქვემოთ ჩამოთვლილ ზოგად მოთხოვნებს:

 ა) უნდა შედგებოდეს ერთი ან რამდენიმე ფურცლისაგან, რომლებიც დანომრილია ისე, რომ თითოეული მიუთითებს განსაზღვრული თანმიმდევრობის კონკრეტულ გვერდზე;

 ბ) უნდა ჰქონდეს უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ სერტიფიკატი შედგება რამდენიმე გვერდისაგან, თითოეულ გვერდზე დატანილი უნდა იყოს აღნიშნული ნომერი;

 გ) უნდა შეიცავდეს საქონლის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო მონაცემებს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც აღნიშნული არ არის მიზანშეწონილი (მაგალითად, ერთდღიანი ფრინველის შემთხვევაში);

 დ) უნდა გაიცეს იქამდე, ვიდრე საქონელი დატოვებს ექსპორტიორი ქვეყნის ტერიტორიას, ხოლო ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში, გაცემის თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს ცხოველების ჩატვირთვის თარიღს;

 ე) აღნიშნული უნდა იყოს სერტიფიკატის გამცემი ვეტერინარის ან უფლებამოსილი პირის ორიგინალი ხელმოწერა, ნათლად უნდა იყოს მითითებული მისი სახელი და გვარი და თანამდებობა და კომპეტენტური ორგანოს ორიგინალი ბეჭედი. ორივე უნდა იყოს ვეტერინარული/ჯანმრთელობის სერტიფიკატის დაბეჭდილი ტექსტის ფერისგან განსხვავებულ ფერში (თევზის გადამამუშავებელი გემის შემთხვევაში, კომპეტენტურმა ორგანომ ხელმოწერასთან დაკავშირებული უფლებამოსილება შეიძლება მიანიჭოს ამ ან სხვა გემის კაპიტანს);

 ვ) სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს ერთ ტვირთზე და ერთი მიმღების დანიშნულებით;

 ზ) უნდა იყოს სრულყოფილად და სწორად შევსებული, არ უნდა იყოს გადასწორებები, გარდა გამცემის მიერ ხელმოწერით და ბეჭდით დადასტურებულისა;

 თ) სერტიფიკატები შევსებული უნდა იყოს ქართულ, ინგლისურ ან რუსულ ენებზე.“;

 ო) მე-10 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 - მე-6 პუნქტები:

„4. ერთი იმპორტის ნებართვის საფუძველზე, შესაძლებელია საქონლის საქართველოში შემოტანა განხორციელდეს ეტაპობრივად, რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალებით, თუ საქონლის თანმხლები დოკუმენტებით დასტურდება, რომ თითოეული სასაქონლო პარტია არის იმ ტვირთის ნაწილი, რომელზედაც გაიცა იმპორტის ნებართვა.

5. ბარგით ან/და მგზავ­რის ხელბარგით არაუმეტეს 5 ერთეული შინაური ცხოველის შემოყვანისას, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობისთვის, ცხოველი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა იყოს ჯანმრთელი;

ბ) ჩატარებული უნდა ჰქონდეს შესაბამისი პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, დიაგნოსტიკური გამოკვლევა, დამუშავება;

გ) უნდა ახლდეს ვეტერინარული სერტიფიკატი ან შინაური ცხოველის პასპორტი.

 6. ძაღლისა და კატის საერთაშორისო ვეტერინარული პასპორტი უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ძირითად ინფორმაციას:

ა) ცხოველის შესახებ მონაცემებს (მისი იდენტიფიცირებისათვის საჭირო ინფორმაციას);

ბ) ცხოველის მფლობელის შესახებ მონაცემებს;

გ) საცხოვრებელ მისამართს;

 დ) ცხოველზე განხორციელებული ვეტერინარული ღონისძიებების მონაცემებს (თარიღების ჩვენებით):

დ.ა) ცოფის საწინააღმდეგო აცრის შესახებ;

 დ.ბ) ექტო და ენდოპარაზიტების საწინააღმდეგოდ დამუშავების შესახებ.“;

 პ) მე-12 მუხლის:

 პ.ა) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „ბ) საქონლის ორგანოლეპტიკურ შემოწმებას (სუნი, ფერი, გემო, სიმკვრივე);“;

პ.ბ) მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) პროდუქტებზე გაცემულია ვეტერინარული ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატები, რომელთა ფორმები დამტკიცებულია ეროვნული სააგენტოს მიერ ან ევროკომისიის გადაწყვეტილებით;“;

ჟ) მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. გამონაკლისის სახით, მხოლოდ კონკრეტული რისკის ან შესაბამისი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, ცხოველთა შემდეგი სახეობები/კატეგორიები ექვემდებარებიან კლინიკურ დათვალიერებას:

ა) ცოცხალი თევზი, კიბოსნაირები, მოლუსკები და სამეცნიერო და კვლევითი მიზნებისათვის განკუთვნილი ცხოველები;

ბ) კონკრეტული პათოგენებისგან თავისუფალი სერტიფიცირებული სტატუსის მქონე ცხოველები;

გ) გარემო პირობების შესაბამისად დალუქული კონტეინერებით გადაადგილებული ცხოველები;

დ) მგზავრთან ერთად არაკომერციული მიზნით გადაადგილებული შინაური ცხოველები.“;

რ) მე-13 მუხლის მე-7 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ს) მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. თუ ვეტერინარული კონტროლის ობიექტი აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, უფლებამოსილი პირის მიერ ვეტერინარულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ ვეტერინარული წესის №3 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა – ,,ვეტერინარული კონტროლი ჩატარებულია“. ვეტერინარული კონტროლის დასრულების შემდგომ, უფლებამოსილი პირი უზრუნველყოფს ელექტრონულ ჟურნალში შემდეგი ინფორმაციის შეტანას:

ა) საქონლის სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში შემოსვლის თარიღი;

ბ) საქონლის წონა ან რაოდენობა;

გ) საქონლის დასახელება, ცხოველთა სახეობა;

დ) საქონლის თანმხლები ვეტერინარული სერტიფიკატის/ნებართვის ნომერი;

ე) წარმოშობის ქვეყანა, საწარმო;

ვ) საქონლის დანიშნულების ადგილი, მიმღები;

ზ) მიღებული გადაწყვეტილება.“;

ტ) მე-14 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. თუ ვეტერინარული კონტროლის ობიექტი არ აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, ტრანზიტული საქონლის მიმართ განხორციელებული ვეტერინარული კონტროლის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ,,საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტში“ (დანართი №2, მეორე ნაწილი და დანართი №10, მეორე ნაწილი).“;

უ) მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ტრანზიტული საქონლის იმპორტში მოქცევა შესაძლებელია, თუ განხორციელებული ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის პროცედურების შედეგად დასტურდება, რომ იგი შეესაბამება იმპორტის მოთხოვნებს, გარდა ამ ვეტერინარული წესის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნისა.“;

ფ) მე-15 მუხლის:

ფ.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) თუ ვეტერინარული კონტროლის ობიექტი აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, მას ეძლევა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლის უფლება, ვეტერინარულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ ვეტერინარული წესის №3 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა – ,,ვეტერინარული კონტროლი ჩატარებულია;“;

ფ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) შეჩერება – სათანადო დასაბუთების არსებობისას, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს იმ შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა დამატებით დოკუმენტების წარდგენა (საჭირო დოკუმენტების წარდგენისათვის პირს ეძლევა 3 სამუშაო დღის ვადა, ხოლო საზღვაო გზით შემოტანილ საქონელზე – აღნიშნული ვადა ემთხვევა სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრის ვადას) ან/და საქონლის საკარანტინო სადგომზე განთავსება. ვეტერინარულ სერტიფიკატზე დაისმება ამ ვეტერინარული წესის №4 დანართით გათვალისწინებული აღნიშვნა – „ექვემდებარება შეჩერებას“ და კონტროლის ობიექტი გადაადგილდება საკარანტინო სადგომზე. ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში, საკარანტინო სადგომი განისაზღვრება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში ან მის უშუალო სიახლოვეს, ან ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმებით, დანიშნულების ადგილზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან დანიშნულების ადგილზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე საკარანტინო სადგომზე.“;

ქ) მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 16. საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტი

 1. საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტი შედგება წინასწარი შეტყობინებისა (ნაწილი I - მონაცემები ტვირთის შესახებ, რომელიც ივსება საქონლის მფლობელის ან მისი უფლებამოსილი პირის მიერ) და ვეტერინარული კონტროლის ჩატარების აქტისაგან (ნაწილი II - გადაწყვეტილება ტვირთზე), რომელშიც ელექტრონულად აისახება უფლებამოსილი პირის მიერ საქონლის მიმართ განხორციელებული ვეტერინარული კონტროლის პროცედურების შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება.

2. საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტის შევსების წესი და ინფორმაციის გადაცემის საშუალება განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.“;

ღ) მე-17 მუხლის:

ღ.ა) პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) მესამე ქვეყნებისა და დაწესებულებათა მოქმედი სათანადო ნუსხისა და ვეტერინარული ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატების ნიმუშებს;“;

ღ.ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქცით:

„2. ეროვნულ სააგენტოს თითოეული სასაქონლო პარტიის შესახებ ელექტრონულად მიეწოდება ,,საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტში“ ასახული ინფორმაცია.“;

ყ) მე-18 მუხლის:

ყ.ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 18. საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურება“;

ყ.ბ) მე-3- მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 „3. საქონლის განადგურება ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი უფლების მქონე პირის ბრძანების საფუძველზე.

4. საქონლის განადგურებას, მოთხოვნის შემთხვევაში, ესწრება საქონლის მფლობელი ან მისი წარმომადგენელი.

5. უფლებამოსილი პირი ამ ვეტერინარული წესის №6 და­ნარ­თის შესაბამისად, ადგენს ,,საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავ­რის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის გა­ნად­გურების აქტს“ 2 ეგზემპლარად, რომლის ერთი ეგ­ზემ­პლა­რი რჩება სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში, ხოლო მეორე ეგ­ზემპლარი, მოთხოვნისამებრ, გადაეცემა საქონლის მფლობელს ან მის წარ­მო­მადგენელს.“;

შ) მე-19 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 პუნქტი:

„21. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის მფლობელს განზრახული აქვს საბაჟო საწყობში და თავისუფალ ზონაში განთავსებული, ვეტერინალურ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის იმპორტი, აღნიშნული საქონელი ექვემდებარება ხელახალ ვეტერინარული კონტროლის პროცედურებს. ამ შემთხვევაში, სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტში დოკუმენტური შემოწმებისათვის წარსადგენი დოკუმენტია „საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტი“, რომლის თანახმად მოხდა საქონლის დროებითი დასაწყობება. დოკუმენტური შემოწმების შემდგომ საქონელი ექვემდებარება ამ ვეტერინარული წესის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ და ,,გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ პროცედურებს. ვეტერინარული კონტროლის შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ,,საერთო ვეტერინარული შესვლის დოკუმენტში.“;

ჩ) მე-20 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) ამ ვეტერინარული წესის №7 დანართით განსაზღვრულ, საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოსატან ან გასატან საქონელზე;“;

ც) № 1 - № 2 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი №1

        

სახელმწიფო ვეტერინარულ სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდების ჩვენებით

სეს ესნ კოდი

საქონლის დასახელება

განმარტებები

1

2

3

01 ჯგუფიდან

ცოცხალი ცხოველები

 

 0101

ცხენები, ვირები, ჯორები და ჯორცხენები ცოცხალი

ყველა

 0102

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები, ცოცხალი

ყველა

 0103

ღორები ცოცხალი

ყველა

 0104 10

ცხვრები ცოცხალი

ყველა

0104 20

თხები ცოცხალი

ყველა

 0105

შინაური ფრინველი ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები

ყველა

 0106

ცოცხალი ცხოველები დანარჩენი:

ყველა

0106 11 00

პრიმატები

ყველა

0106 12 00

ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები (ძუძუმწოვრები Cetacea რიგისა); ლამანტინები და დიუგონები (ძუძუმწოვრები Sirenia რიგისა); სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები (ძუძუმწოვრები Pinnipedia ქვერიგისა)

ყველა

0106 13

აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი (Camelidae)

ყველა

0106 14

ბოცვერები და კურდღლები

ყველა

0106 14 10

ბოცვრები შინაური

ყველა

0106 14 90

დანარჩენი

 ბოცვერი და კურდღელი, შინაური ბოცვრის გარდა 

0106 19

დანარჩენი

ძუძუმწოვრები, 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 12, 0106 13 და 0106 14 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა; მოიცავს ძაღლებს და კატებს

0106 20 00

რეპტილიები (გველთა და კუთა ჩათვლით)

ყველა

0106 31 00

მტაცებელი ფრინველები

ყველა

0106 32 00

თუთიყუშისებრნი (თუთიყუშების, არასა და კაკადუს ჩათვლით)

თუთიყუშები, გრძელკუდა თუთიყუშები, არასა და კაკადუს ჩათვლით

0106 33

სირაქლემები; ემუ (Dromaius novaehollandiae)

 

ყველა

0106 39

დანარჩენი

 

ფრინველები, 0105, 0106 3100, 0106 3200 და 0106 33 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა; მოიცავს მტრედებს

0106 41

ფუტკრები

ყველა

0106 49

დანარჩენი

დანარჩენი მწერები, ფუტკრების გარდა

0106 90 00

დანარჩენი

 

 

ყველა სხვა ცოცხალი ცხოველი, რომლებიც არ შედიან სხვა სასაქონლო პოზიციაში, ძუძუმწოვრების, ფრინველებისა და რეპტილიების გარდა. მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში შედიან ცოცხალი ბაყაყები, იმის მიუხედავად, არიან ისინი ვივარიუმში ცოცხლად შენახვისათვის, თუ საკლავად ადამიანის მოხმარებისთვის

02 ჯგუფიდან

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

 

 

 0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული

ყველა

 0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული

ყველა

 0203

ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

 0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

 0205 00

ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორების ან ჯორცხენების, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

 0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, ცხვრების, თხების, ცხენების, ვირების, ჯორების ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

 0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

 0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

ყველა

0208 10

ბოცვრებისა და კურდღლების

ყველა

0208 30 000 00

პრიმატების

ყველა

0208 40

ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების)

ყველა

0208 50 000 00

რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

ყველა

0208 60 000 00

აქლემების და სხვა აქლემებისნაირების (Camelidae)

ყველა

0208 90

დანარჩენი:

 

0208 90 100 00

--შინაური მტრედების

ყველა

 

– – ნანადირევის, ბოცვრების ან კურდღლების გარდა:

ყველა

0208 90 200 00

— — — მწყერების

ყველა

0208 90 400 00

— — — დანარჩენი

ყველა

0208 90 550 00

— — ხორცი სელაპების

ყველა

0208 90 600 00

— — ჩრდილოეთის ირმების

ყველა

0208 90 700 00

— — ბაყაყის თათები

ყველა

0208 90 950 00

— — დანარჩენი

ყველა

 0209

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი

ყველა

მოიცავს როგორც ქონს, ასევე, გადამუშავებულ ქონს

 

 0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი; საკვები ფქვილი ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

ყველა

მოიცავს ხორცს, ხორცის პროდუქტებს და სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს. მოიცავს დამუშავებულ ცხოველურ ცილას და გამხმარ (ხმელ) ღორის ყურებს ადამიანის მოხმარებისთვის.

ძვლები ადამიანის მოხმარებისთვის განსაზღვრულია სასაქონლო კოდით 0506;

ძეხვი შედის 1601 00 სასაქონლო კოდში;

ხოხოზიკი შედის 2301 სასაქონლო კოდში

03 ჯგუფიდან

 

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

 0301

ცოცხალი თევზი

ყველა

 მოიცავს კალმახს, გველთევზებს, კობრს და იმპორტისათვის განკუთვნილ სხვა ნებისმიერი სახეობის თევზებს მოშენებისთვის ან გამრავლებისთვის

 

-დეკორატიული თევზი:

 

0301 11 000 00

--მტკნარი წყლის თევზი

ყველა

0301 19 000 00

--დანარჩენი

ყველა

 0302

თევზი ახალი ან გაცივებული, თევზის ფილესა და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით

ყველა

მოიცავს ღვიძლს და ქვირითს, ახალს ან გაციებულს სასაქონლო კოდით 0302 90 000 00

 0303

თევზი გაყინული, თევზის ფილეს და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ხორცის გამოკლებით

ყველა

მოიცავს ღვიძლს და ქვირითს, გაყინულს, სასაქონლო კოდით 0303 90

 0304

თევზის ფილე და თევზის ხორცი დანარჩენი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

 0305

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად ვარგისი

ყველა

მოიცავს სხვა თევზის პროდუქტებს, როგორებიცაა, ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად დამზადებული. მოიცავს თევზის თავებს, კუდებს და სხვა მეთევზეობის პროდუქტებს

 0306

კიბოსნაირნი, ბაკანში ან ბაკნის გარეშე, ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; კიბოსნაირნი შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომელმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; კიბოსნაირნი ბაკანში, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, გაცივებული ან გაუცივებელი, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები კიბოსნაირებისაგან, საკვებად გამოსაყენებლი

ყველა

 

 0307

მოლუსკები, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; მოლუსკები შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომელებმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები მოლუსკებისგან, საკვებად გამოსაყენებელი

მოიცავს მოლუსკებს მოხარშულსა და შემდეგ შებოლილს. სხვა მოხარშული მოლუსკები შედის 1605 სასაქონლო კოდში.

 

0308

წყლის სხვა უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან, ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; წყლის სხვა უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან, შებოლილები, რომელებმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებად გამოსაყენებელი

ყველა

 

04 ჯგუფიდან

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი

 

 0401

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე

ყველა

რძე: მოიცავს უმ (დაუმუშავებელ) რძეს, პასტერიზებულს, ან თერმულად დამუშავებულს, მათ შორის, გაყინული. მოიცავს რძის ფრაქციებს. რძე ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი არის დაფარული ამ სასაქონლო პოზიციით, ხოლო ცხოველის საკვები რძის შემცველობით დაფარულია სასაქონლო კოდით 2309. რძე თერაპიული/ პროფილაქტიკური მიზნებისათვის არის დაფარული სასაქონლო კოდით 3001

 0402

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით

ყველა

მათ შორის, რძე ახალშობილებისთვის

 

 0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, კეფირი და სხვა ფერმენტირებული ან შედედებული რძე და ნაღები, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე, ხილის, კაკლისა ან კაკაოს დამატებით ან მათ გარეშე

ყველა

მოიცავს ნაღებს (კრემს), არომატიზებულს ან ხილის შემცველს, გაყინულ და ფერმენტირებულ რძეს, ადამიანის მოხმარებისთვის (საკვებად). ნაყინი არის დაფარული სასაქონლო კოდით 2105 00. სასმელები რძის შემცველი, კაკაოს ან სხვა ნივთიერებების დამატებით, დაფარულია სასაქონლო კოდით 2202

 0404

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე; პროდუქტები რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

ყველა

მოიცავს რძის პროდუქტებს ჩვილი ბავშვებისათვის. მოიცავს სასაქონლო კოდს 0404 10 480 00 - მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხსენი, თხევადი ფორმით, ცხიმგამოცლილი და კაზეინის გარეშე, ადამიანის საკვებად, ხოლო სასაქონლო კოდი 0404 90 210 00 - სწრაფად გამომშრალი ხსენი შემცირებული ცხიმით, ფხვნილი კაზეინის გარეშე, ადამიანის მოხმარებისთვის

 0405

კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები

ყველა

მოიცავს რძის პასტებს

 0406

ყველი და ხაჭო

ყველა

 0407

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული

ყველა

 

 

– ინკუბირებისათვის:

ყველა

0407 11 000 00

შინაური ქათმის, (Gallus domesticus):

ყველა

0407 19

 დანარჩენი:

ყველა

 

– კვერცხი ახალი, დანარჩენი:

ყველა

0407 21 000 00

შინაური ქათმის (Gallus domesticus):

ყველა

0407 29

დანარჩენი:

ყველა

0407 90 000 00

– დანარჩენი

სხვა კვერცხი ადამიანის საკვებად ვარგისი ან გამოუსადეგარი

 0408

ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, დაყალიბებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დაკონსერვებული, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

ყველა

 მოიცავს კვერცხის პროდუქტებს, რომლებიც არის ან არ არის სითბურად დამუშავებული და არ გამოიყენება ადამიანის მოხმარებისათვის

 

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

ყველა

0410 00 000 00

 

ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი

 

ყველა

მოიცავს ,,ფუტკრის რძეს“ და პროპოლისს- დინდგელს (გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში და საკვები დანამატები) და სხვა ცხოველებისგან მიღებულ პროდუქტებს ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელს, გარდა ძვლებისა (რომლებიც დაფარულია 0506 კოდით). ასევე მოიცავს მწერებს ან მწერის კვერცხს, ადამიანის მოხმარებისათვის განკუთვნილს

05 ჯგუფიდან

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

 

 0502 10 000 0

ღორის ან ტახის ჯაგარი და ამ ჯაგრის ნარჩენები

ყველა

დამუშავებული და დაუმუშავებული. დაუმუშავებული ღორის ჯაგარი არის ღორის ჯაგარი, რომელმაც არ განიცადა ქარხნული რეცხვა, იქნა მიღებული დათრიმლვის საშუალებით ან დამუშავებული ზოგიერთი სხვა მეთოდით, რომლებიც გარანტირებულად უზრუნველყოფენ პათოგენების არარსებობას

0504 00 000 00

ცხოველების (თევზების გარდა) ნაწლავები, ბუშტები და კუჭები, მთლიანი ან ნაჭრებად, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, ხმელი ან შებოლილი

ყველა

მოიცავს კუჭებს, ბუშტებს და ნაწლავებს გაწმენდილს, დამარილებულს, გამხმარს ან თერმულად დამუშავებულს, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორის, ცხვრის, თხის, ან ფრინველის წარმოშობის

 0505

ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან ბუმბულით, ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით) და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები

ყველა

მოიცავს ფრინველის სათამაშო ტროფეებს, გარდა დამუშავებული დეკორატიული ბუმბულისა, რომელიც მიეკუთვნება მოგზაურებს (ტურისტებს) პირადი მოხმარებისთვის ან ტვირთი დამუშავებული ბუმბულით, გაგზავნილი კერძო პირების მიერ, არაკომერციული მიზნებისათვის

0506

ძვლები და რქის ღერო, დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, პირველადი დამუშავებით (ფორმის მიუცემლად), მჟავათი დამუშავებული ან დეჟელატინიზებული; ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

მოიცავს ძვლებს ჟელატინის ან კოლაგენის საწარმოებლად, რომელიც მიღებულია ადამიანის საკვებად დაკლული ცხოველის კარკასისგან და ძვლის ფქვილს ადამიანის საკვებად

0507

 

 

სპილოს ძვალი, კუს ჯავშანი, ვეშაპის ან ზღვის სხვა ძუძუმწოვრების ულვაში, რქები, ირმის რქები, ჩლიქები, ფრჩხილები, ბრჭყალები და ნისკარტები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით (ფორმის მიუცემლად); ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

მოიცავს დამუშავებულ სათამაშო ტროფეებს მიღებულს ფრინველიდან და ჩლიქოსნებიდან: ძვლებს, რქებს, ჩლიქებს, კბილებს ან ტყავებს

0508 00 000 00

მარჯანი და ანალოგიური მასალები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით; მოლუსკების, კიბოსნაირებისა ან ნემსკანიანების ნიჟარები და ჯავშნები, მელანთევზების ჩონჩხის ფირფიტები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით, ფორმის მიუცემლად, ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები

ცარიელი გარსები საკვებად გამოსაყენებელი და როგორც ნედლეული გლუკოზამინებისათვის

0510 00 000 00

ამბრა რუხი, თახვის ყაირი, ცივეტა და მუშკი; ცოფის ბუზი; ნაღველი, მათ შორის, გამხმარი; ცხოველური წარმოშობის ჯირკვლები და სხვა პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენებიან ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დამუშავებული ხანმოკლე შენახვისათვის

თანმდევი პროდუქტები ცხოველთა საკვების საწარმოებლად, შინაური ცხოველის საკვების ჩათვლით, აგრეთვე, ფარმაცევტული და სხვა ტექნიკური პროდუქტების საწარმოებლად

0511

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; დავარდნილი ცხოველები 01 ან 03 ჯგუფიდან, საკვებად უვარგისი:

ყველა

მოიცავს სუბპოზიციებს 051110-დან 051199-ის ჩათვლით.

დაფარულია გენეტიკური მასალა (სპერმა და ცხოველური წარმოშობის ემბრიონები, როგორებიცაა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრის, თხის, ცხენების და ღორის სახეობა) და ცხოველური პროდუქტები

0511 10 000 00

- ხარის სპერმა

ყველა

0511 91

-- თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოების პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები 03 ჯგუფიდან

ყველა

თევზის ნარჩენების გარდა (სეს ესნ კოდი 0511 91 100 00), თევზის განაყოფიერებული ქვირითი, თევზის კრიოდაკონსერვებული სპერმა

0511 99 100 00

ძარღვები და მყესები; დამუშავებული ტყავის ჩამონაჭრები და ანალოგიური ნარჩენები

ყველა

0511 99 310 00

ცხოველური წარმოშობის ნატურალური ღრუბლები: დაუმუშავებელი

ყველა

მხოლოდ თუ ადამიანის მოხმარებისთვისაა განკუთვნილი, თუ ადამიანის მოხმარებისთვის არ არის განკუთვნილი, მაშინ მხოლოდ ის, რომელიც შინაური ცხოველების საკვებადაა განკუთვნილი

0511 99 390 00

დანარჩენი

ყველა

მხოლოდ თუ ადამიანის მოხმარებისთვისაა განკუთვნილი, თუ ადამიანის მოხმარებისთვის არ არის განკუთვნილი, მაშინ მხოლოდ ის, რომელიც შინაური ცხოველების საკვებადაა განკუთვნილი

0511 99 85

დანარჩენი

თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა,

ემბრიონები, სპერმა, რომელიც არ არის დაფარული 0511 10 სასაქონლო კოდით

0511 99 859 00

დანარჩენი

ყველა

10 ჯგუფიდან

მარცვლოვნები

 

1001

ხორბალი და მესლინი

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1002

ჭვავი

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1003 10

ქერი

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1004

შვრია

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1005

სიმინდი

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1006

ბრინჯი

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1007

სორგო მარცვლოვანი

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

1008

წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; დანარჩენი მარცვლეული

ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

12 ჯგუფიდან

ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

 

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულებისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, დაფქვილი ან დაუფქველი, დაპრესილი ან გრანულების სახით

მოიცავს მხოლოდ ჩალას

1214 90

დანარჩენი

მოიცავს მხოლოდ თივას

15 ჯგუფიდან

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

 1501

ღორის ქონი (ლიარდის ჩათვლით) და შინაური ფრინველის ქონი, 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის ქონის გარდა

ყველა

 1502

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრებისა ან თხების ცხიმი, 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმის გარდა

ყველა

 1503 00

ლიარდ-სტეარინი, ლიარდ-ოილი, ოლეოსტეარინი, ოლეო-ოილი და ცხოველური ცხიმი, არაემულგირებული ან შეურეველი ან დაუმზადებელი რაიმე სხვა ხერხით

ყველა

 1504

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრების, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

 

ყველა

თევზის ზეთები და ზეთები თევზჭერის პროდუქტების და ზღვის ძუძუმწოვრების.
შერეული, შეზავებული, საკვები პროდუქტები დაფარულია 21 ჯგ-ით

 1505 00

ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (ლანოლინის ჩათვლით)

 

ყველა

1506 00 000 00

დანარჩენი ცხოველური ცხიმები და ქონები და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ მათი ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად

 

ყველა

დაუქუცმაცებელი ცხიმები ან ზეთები და ასევე, მათი თავდაპირველი ფრაქციები

 1516 10

ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები

 

ყველა

1517

მარგარინი; საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა ან ზეთებისაგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან, 1516 სასაქონლო პოზიციის საჭმელი ცხიმებისა ან ზეთების ან მათი ფრაქციების გარდა

ცხიმები და ზეთები მხოლოდ ცხოველური წარმოშობის

 

– – ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული, შეღებილი ან შეუღებავი:

 

1521 90 910 00

ნედლი

 

 

ყველა

მოიცავს ცვილებს ბუნებრივი ფიჭიდან, ფუტკრის ცვილის ნედლეულს მეფუტკრეობის ან ტექნიკური მიზნებისათვის

1521 90 990 00

დანარჩენი

 

ყველა

დაფარულია ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული, შეღებილი ან შეუღებავი მეფუტკრეობის ან ტექნიკური მიზნებისათვის

16 ჯგუფიდან

მზა კვების პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

 

 

 1601 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; მზა კვების პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე

 

 

ყველა

მოიცავს სხვადასხვა ფორმის ხორცის დაკონსერვებულ პროდუქტებს

 

 1602

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან დანარჩენი

 

ყველა

მოიცავს სხვადასხვა ფორმის ხორცის დაკონსერვებულ პროდუქტებს

 

 1603 00

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

 

ყველა

 მოიცავს თევზის ცილას გელის ფორმით, გაციებულს ან გაყინულს

 1604

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები, დამზადებული თევზების ქვირითის მარცვლებისაგან

 

ყველა

მოხარშული კულინარული პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ნარევს თევზის ან ზღვის პროდუქტების

1605

 

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

ყველა

მათ შორის, სრულად მომზადებული ან წინასწარ მომზადებული ლოკოკინები. დაფარულია დაკონსერვებული კიბოსნაირნი, ან სხვა უხერხემლოები

23 ჯგუფიდან

კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები;

მზა საკვები ცხოველებისათვის

 

 2301

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებად გამოუყენებადი; ხოხოზიკი

ყველა

მოიცავს დამუშავებულ ცხოველურ ცილებს საკვებად გამოუყენებადი, ხორცი საკვებად გამოუყენებადი, ხოხოზიკი საკვებად გამოუყენებადი

2302

ანაცერი, ქატო და სხვა ნარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან გრანულირებული

ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი

2309

 

ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტები

ყველა

გარდა 23099020 და 23099091 სუბპოზიციებისა.

მოიცავს ძაღლის ან კატის საკვებს, დაფასოებულს საცალო ვაჭრობისათვის (230910), ცხოველურ პროდუქტებს და თევზის ხსნად პროდუქტებს ან პროდუქტებს ზღვის ძუძუმწოვარი ცხოველებისაგან (კოდი 23099010). პროდუქცია ცხოველების საკვები მიზნებისათვის, მათ შორის, ნარევები (როგორებიცაა ჩლიქები და რქები). ეს სასაქონლო პოზიცია მოიცავს თხევად რძეს, რძის პროდუქტებს, შრატს ან/და ნახშირწყლებს ცხოველთა საკვებად და არა ადამიანის საკვებად.

მოიცავს საკვებს შინაური ცხოველებისთვის. მოიცავს საკვებად გამოუყენებადი კვერცხის პროდუქტებს და სხვა დამუშავებული ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს

30 ჯგუფიდან

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

3002

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად; იმუნური შრატები და სისხლის დანარჩენი ფრაქციები და იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით; ვაქცინები, ტოქსინები, მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუარების გარდა) და ანალოგიური პროდუქტები:

მხოლოდ ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი

 

 3002 10 100 00

იმუნური შრატები

იმუნური შრატები, სისხლის სხვა ფრაქციები და იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით.

იმუნური შრატები მხოლოდ ცხოველური წარმოშობის. გამორიცხავს მზა სამკურნალო პროდუქტებს განკუთვნილს საბოლოო მომხმარებლისათვის

 3002 10 910 00

ჰემოგლობინი, სისხლის გლობულინები და შრატის გლობულინები

როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით.

მხოლოდ ცხოველისგან მიღებული მასალა

 3002 10 990 00

დანარჩენი

სისხლის ფრაქციები და იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით-ადამიანური წარმოშობის გარდა.

მხოლოდ ცხოველისგან მიღებული მასალა

 3002 90 300 00

ცხოველების სისხლი, დამზადებული პროფილაქტიკური, თერაპიული ან დიაგნოსტიკური მიზნებისათვის

ყველა

 3002 90 500 00

მიკროორგანიზმების კულტურები

პათოგენები და პათოგენების კულტურები

 3002 90 900 00

დანარჩენი

პათოგენები და პათოგენების კულტურები

31 ჯგუფიდან

სასუქები

 

 

 3101 00 000 00

სასუქები ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობისა, შერეული ან შეურეველი, ქიმიურად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი; სასუქები, მიღებული მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების შერევით ან ქიმიური დამუშავებით

მხოლოდ ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები არაფალსიფიცირებული ფორმით. მოიცავს სკინტლს, ნაკელს, მაგრამ გამოირიცხება მათთან ქიმიური ნარევები (მაგალითად, სასაქონლო 3105).

ასევე, ამ კოდით დაფარულია ნაკელი, შერეული დამუშავებულ ცხოველურ ცილასთან, თუ ის გამოიყენება სასუქად

39 ჯგუფიდან

პლასტმასები და მათი ნაწარმი

 

3917 10

 ხელოვნური გარსაცმები (ძეხვეულის ნაწარმისათვის) გამყარებული პროტეინებისაგან ან ცელულოზის მასალებისაგან

გამყარებული პროტეინებისაგან (სეს ესნ კოდი 3917 10 100 00) მხოლოდ ცხოველური პროდუქტებიდან გამომდინარე

 

41 ჯგუფიდან

დაუმუშავებელი ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი

 

 4101

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან ცხენების ოჯახის ცხოველების დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება მხოლოდ ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ, ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

 4102

ცხვრისა ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), მატყლის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

 გარდა ტყავები ბეწვისა ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული, ან გამოქნილი (ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით მხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრების ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის, დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლურის და ტიბეტურის ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების, ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლებისა ან ძაღლებისა უნდა ჩაირთოს 41-ე ჯგუფში.

 ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება მხოლოდ ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ, ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

 

 4103

 

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

გარდა ტყავები ბეწვისა ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული, ან გამოქნილი (ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვისა ან მატყლის საფარით მხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრების ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის, დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლურის და ტიბეტურის ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული, ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების, ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლებისა ან ძაღლებისა უნდა ჩაირთოს 41-ე ჯგუფში.

 ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება მხოლოდ ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ, ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

 

43 ჯგუფიდან

 

ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი

 

4301

 

 

ბეწვეულის ნედლეული (თავების, კუდების, თათებისა და ბეწვეულის ნაწარმის დასამზადებლად გამოსადეგი სხვა ნაწილებისა და ჩამონაჭრების ჩათვლით), 4101, 4102 ან 4103 სასაქონლო პოზიციების დაუმუშავებელი ტყავების გარდა

ყველა

გარდა დამუშავებული ტყავბეწვეულისა

 

4301 10 00

- წაულასი, მთლიანი, თავით, კუდით ან თათებით ან/და მათ გარეშე

ყველა

4301 3000

- შემდეგი ჯიშების ბატკნებისა: ასტრახანის, დუმიანი, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა, მთლიანი, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე

ყველა

4301 60 00

- მელიის, მთლიანი, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე

ყველა

4301 80

- დანარჩენი ტყავები, მთლიანი, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე

გარდა ჩლიქოსნების

430190 00

- თავები, კუდები, თათები და ტყავების სხვა ნაწილები ან ჩამონაჭრები, ბეწვეულის ნაწარმის დასამზადებლად ვარგისი

ყველა

51 ჯგუფიდან

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი; ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისაგან

 

5101

მატყლი კარდ- ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი

დაუმუშავებელი მატყლი

5102

 

ცხოველების ბეწვი, წმინდა ან უხეში, კარდ – ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი

დაუმუშავებელი თმა, მათ შორის, უხეში თმა მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ან ცხენების

5103

 

ნარჩენები მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვისა, დართვის ნარჩენების ჩათვლით, მაგრამ გაწეწილი ნედლეულის გამოკლებით

დაუმუშავებელი მატყლი ან ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვი

95 ჯგუფიდან

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

9508 10 000 00

 

მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები

 

მხოლოდ ცოცხალი ცხოველები

9508 90 000 00

 

დანარჩენი

მხოლოდ ცოცხალი ცხოველები

 

 

 

 ძ) № 6 - № 8 დანართები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი №6

 

საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოტანილი საქონლის განადგურების

 

ი №

 

„-----“ -------- წ.

 

 

საქონლის დასახელება ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

რაოდენობა (კგ) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების ადგილი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

განადგურების მეთოდი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

კომისიის წევრები:

 

 –––––––––––––––––––––––                                         ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                      (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                                           ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                        (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                                             ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                          (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––                                             ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                          (ხელმოწერა)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––                               ––––––––––––––––

 (სახელი, გვარი, თანამდებობა)                                             (ხელმოწერა)

 

საქონლის მფლობელი –––––––––––––––––––––––                      ––––––––––––––––

                                         (სახელი, გვარი)                                     (ხელმოწერა)

 

შენიშვნა:

დანართი №7

 

საფოსტო გზავნილით, ბარგით ან/და მგზავრის ხელბარგით შემოსატანი ან გასატანი საქონლის (რომლის ღირებულება არ აღემატება 500 ლარს) ნუსხა, რომლებზეც არ ვრცელდება ვეტერინარული კონტროლი

 

საქონლის დასახელება

ევროკავშირის ქვეყნებიდან, აშშ, შვეიცარია, ლიხტენშტეინი, ნორვეგია

თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, უკრაინა, რუსეთის ფედერაცია

სხვა ქვეყნები

ხორცის პროდუქტები და რძის პროდუქტები

10 კგ

5 კგ

0

ჩვილ ბავშვთა რძის ფხვნილზე, ჩვილის საკვებსა და სამედიცინო მიზნისთვის გათვალისწინებულ სპეციალურ საკვებზე

გონივრული რაოდენობის ფარგლებში

გონივრული რაოდენობის ფარგლებში

გონივრული რაოდენობის ფარგლებში

თევზი და თევზის პროდუქტები (თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები, წყლის სხვა უხერხემლოები და მათი პროდუქტები, გარდა ხიზილალისა)

10 კგ

5 კგ (თევზჭერის შედეგად მოპოვებული 1 თევზის შემთხვევაში, განუსაზღვრელი წონის)

5 კგ

წითელი და შავი ხიზილალა

 

 

 

0,2 კგ

0,2 კგ

0

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტები

10 კგ

5 კგ

2 კგ

ცხოველური წარმოშობის ცხოველთა საკვები

5 კგ

5 კგ

0.

 

შენიშვნა: ვეტერინარული კონტროლი არ ვრცელდება საქონელზე, რომელიც შემოიტანება (მათ შორის, საფოსტო გზავნილით) ნიმუშის სახით ან/და საგამოფენო მიზნებისათვის მცირე რაოდენობით და არ არის განკუთვნილი ადამიანის მოხმარებისათვის.

 

 

 

 

 

 

დანართი №8

 

საქართველოში ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული

საქონლის იმპორტის ვეტერინარული მოთხოვნები

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებები ყველა სახის შინაური და გარეული ცოცხალი ცხოველების, საინკუბაციო კვერცხისადმი

 1. საქართველოში იმპორტისათვის განკუთვნილი ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი – ყველა სახის ცოცხალი ცხოველი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 ა) უნდა იყოს იდენტიფიცირებული ინდივიდუალური ან ჯგუფური მეთოდით (დასაშვებია არაიდენტიფიცირებული ცხოველის შემოყვანა კოლექციისათვის, ზოოლოგიურ პარკებში და ცირკებში შესანახად);

 ბ) ცხოველს არ უნდა ჰქონდეს მიღებული საკვები, რომელიც შეიცავს მცოხნავი ცხოველის კომპონენტებს, აგრეთვე, საკვები, რომელიც შეიცავს გენური ინჟინერიის მეთოდებით გამომუშავებულ ნედლეულს ან სხვა გენეტიკურად მოდიფიცირებულ წყაროებს;

 გ) ცხოველს არ უნდა ჰქონდეს განცდილი ნატურალური ან სინთეტიკური ესტროგენების, ჰორმონალური ნივთიერებებისა და თირეოსტატიკური პრეპარატების ზემოქმედება;

 დ) საიმპორტო ცხოველები (გარდა ერთდღიანი ფრინველის, ინდაურის, იხვის, ბატის ჭუკის და აღნიშნული სახეობის ფრინველის საინკუბაციო კვერცხის) უნდა განთავსდეს კარანტინში არანაკლებ 21 დღისა გამომგზავნ (ექსპორტიორ) ქვეყანაში კომპეტენტური ვეტერინარული ორგანოს ზედამხედველობის ქვეშ. თუ აღნიშნული მოთხოვნებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კონკრეტული სახეობის ცხოველებზე;

 ე) საიმპორტო ცხოველები უნდა იყვნენ დამუშავებული ექტო და ენდო პარაზიტების საწინააღმდეგოდ, რაზედაც შესაბამისი ჩანაწერი უნდა იყოს გაკეთებული ვეტერინარულ ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატში;

 ვ) კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისათვის, ასევე, საგამოფენო მიზნებისათვის განკუთვნილი ცხოველების იმპორტი შესაძლებელია განხორციელდეს ცხოველების კარანტინის გარეშე, თუ ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მიერ ვეტერინარულ ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატში აღნიშნული იქნება, რომ ცხოველი არ იმყოფებოდა ინფექციური სნეულებების გამოვლენის ადგილებში, კონტაქტი არ ჰქონია სხვა ცხოველებთან, და, რომ ცხოველს გამოგზავნამდე 5 დღის განმავლობაში ჩაუტარდა კლინიკური დათვალიერება და არის კლინიკურად ჯანმრთელი;

 ზ) სატრანსპორტო საშუალებები დამუშავებული და მომზადებული უნდა იყოს ექსპორტიორ ქვეყანაში დადგენილი წესების მიხედვით.                                

 2. ვეტერინარული მოთხოვნების შესრულებას ადასტურებს ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ვეტერინარული ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატი.

 3. საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანისა და სახელმწიფო ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გავლის შემდეგ, ცხოველი უნდა მოთავსდეს კარანტინში არაუმეტეს 30 დღით სპეციალურად მომზადებულ სადგომში (გარდა საკლავი, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ცხოველებისა).

 4. საქართველოსა და ექსპორტიორ ქვეყანას შორის ორმხრივი ხელშეკრულებით ან/და წერილობითი შეთანხმებით გათვალისწინებული დამატებითი მოთხოვნების არსებობის შემთხვევაში, იმპორტის ნებართვის გამცემ უფლებამოსილ ორგანოს ასევე წარედგინება შესაბამისი ინფორმაცია.

 5. ზოგადი მოთხოვნების გარდა, ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სპეციფიკურ ვეტერინარულ-სანიტარიულ მოთხოვნებს.

 

მუხლი 2. ზოგადი დებულებები ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტებისადმი

1. საქართველოში იმპორტისათვის განკუთვნილი, ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

 ა) არ უნდა შეიცავდეს ნატურალურ ან სინთეზურ ესტროგენს, ჰორმონალურ და თირეოსტატიკურ პრეპარატებს; ანტიბიოტიკების, პესტიციდების და სხვა ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატების ნარჩენების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს დასაშვებ მაქსიმალურ დონეს;

 ბ) არ უნდა იყოს დამუშავებული მაიონიზირებელი რადიაციით და ულტრაიისფერი სხივებით;

 გ) არ უნდა იყოს დარღვეული შეფუთვის მთლიანობა;

 დ) არ უნდა აღენიშნებოდეს ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების ცვლილება;

 ე) მიკრობიოლოგიური, ფიზიკო-ქიმიური და რადიოლოგიური მაჩვენებლები უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ უვნებლობის მოთხოვნებს;

 ვ) ტარა და შესაფუთი მასალა უნდა იყოს ერთჯერადი და შეესაბამებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ჰიგიენურ მოთხოვნებს;

 ზ) სატრანსპორტო საშუალება დამუშავებული და მომზადებული უნდა იყოს ექსპორტიორ ქვეყანაში დადგენილი წესების მიხედვით;

 თ) პროდუქცია, ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, ვეტერინალური ექსპერტიზის საფუძველზე, აღიარებული უნდა იქნეს ადამიანისათვის საკვებად ვარგისად და თავისუფალ ვაჭრობაში შეუზღუდავად გასაშვებად.

 2. ვეტერინარული მოთხოვნების შესრულებას ადასტურებს ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი.

 3. ზოგადი მოთხოვნების გარდა ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქტები უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სპეციფიკურ მოთხოვნებს.

 

მუხლი 3. სპეციფიკური მოთხოვნები გარეული, ზოოპარკისა და ცირკის ცხოველებისადმი

1. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება კლინიკურად ჯანმრთელი გარეული ცხოველი (ძუძუმწოვარი, ფრინველი, თევზი, წყალხმელეთის ცხოველი, ქვეწარმავალი) და სხვა (ობობასნაირი, მწერი და ა.შ.), რომელიც გამოდის ზოოპარკიდან, ფერმიდან, ცირკიდან, კოლექციებიდან და სხვა ადგილიდან ან აკვატორიიდან (შემდგომში ,,მეურნეობიდან“), სადაც არ დაფიქსირებულა ცხოველთა გადამდები დაავადებები, მათ შორის:

 ა) ყველა სახეობის ცხოველისათვის ამთვისებლობის მიხედვით:

 ა.ა) თურქული - ქვეყანაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ა.ბ) მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი - ქვეყანაში ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 ა.გ) ფრინველის მაღალპათოგენური გრიპი - ქვეყანაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ა.დ) ღორის აფრიკული ჭირი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 ა.ე) ბლუთანგი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 ა.ვ) სხვადასხვა ეტიოლოგიის ჰემორაგიული ცხელება - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ა.ზ) ორნიტოზი (ფსიტაკოზი), ინფექციური ბრონქიტი, ყვავილი, რეოვირუსული ინფექცია და ინდაურის რინოტრაქეიტი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ა.თ) ნიუკასლის დაავადება - ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ა.ი) ლეპტოსპიროზი - მეურნეობაში ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

 ა.კ) ჯილეხი - მეურნეობაში ბოლო 20 დღის განმავლობაში;

 ბ) მსხვილი წყვილჩლიქიანი ცხოველისათვის (მსხვილფეხა პირუტყვი, ზუბრი, კამეჩი, ზებუ, იაკი, აქლემი, ანტილოპა, ჟირაფი, ბიზონი, ირემი და სხვა):

 ბ.ა) მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათია და ცხვრის სკრეპი – ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

 ბ.ბ) მსხვილფეხა პირუტყვის გადამდები კვანძოვანი დერმატიტი, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი, ირმის ეპიზოოტიური ჰემორაგიული დაავადება - ქვეყანაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ.გ) რიფტის ველის ცხელება - ქვეყანაში ბოლო 4 წლის განმავლობაში;

 ბ.დ) ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი და პარატუბერკულოზი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ბ.ე) ლეიკოზი, ვირუსული დიარეა - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) წვრილი წყვილჩლიქიანი ცხოველისათვის (ცხვარი, თხა, ტური, მუფლონი და სხვა):

 გ.ა) წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი - ქვეყანაში ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 გ.ბ) რიფტის ველის ცხელება - ქვეყანაში ბოლო 4 წლის განმავლობაში;

 გ.გ) ქუ-ცხელება - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ.დ) სკრეპი - ქვეყანაში ბოლო 7 წლის განმავლობაში;

 გ.ე) მედი-ვისნა, ართრიტ-ენცეფალიტი და ადენომატოზი-ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 გ.ვ) ცხვრისა და თხის ყვავილი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ.ზ) ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი და ბრუცელოზი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 დ) კენტჩლიქიანისათვის (ცხენი, ვირი, ჯორი, პონი, ზებრა, კულანი, პრჟევალსკის ცხენი და სხვა):

 დ.ა) ცხენის აფრიკული ჭირი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 დ.ბ) ყველა სახის ენცეფალომიელიტი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 დ.გ) ვირუსული ართრიტი - ქვეყანაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 დ.დ) ქოთაო - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 დ.ე) დაგრილების დაავადება, სუაურუ (ტრიპანოსომა ევანსი), პიროპლაზმოზი (ბაბეზია კაბანი), ნუტალიოზი (ბაბეზია ექვი) - ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ.ვ) ცოფი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 დ.ზ) ცხენის ინფექციური მეტრიტი - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

 შენიშვნა: ცხენის შემოყვანისას, იმპორტიორმა უნდა იხელმძღვანელოს მოქმედი მოთხოვნებით: სპეციფიკური მოთხოვნები საქართველოში სანაშენე, სამომხმარებლო და სპორტული ცხენებისადმი;

 ე) შინაური და გარეული ღორისათვის:

 ე.ა) ღორის აფრიკული ჭირი - ტერიტორია ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 ე.ბ) ღორის კლასიკური ჭირი, ყვავილი - ქვეყანა/ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ე.გ) ვეზიკულური დაავადება - ქვეყანა/ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 ე.დ) აუესკის დაავადება - ადმინისტრაციული ტერიტორია/მეურნეობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ე.ე) რეპროდუქციულ-რესპირატორული სინდრომი, ენტეროვირუსული ენცეფალომიელიტი (ტეშენის დაავადება) - მეურნეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ვ) ხორცისმჭამელისათვის:

 ვ.ა) ტულარემია - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 ვ.ბ) ხორცისმჭამელების ჭირი, ვირუსული ენტერიტი, ტოქსოპლაზმოზი, ინფექციური ჰეპატიტი - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ვ.გ) ცოფი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ზ) წყლის ფრინველისათვის: დერჟის დაავადება, იხვის ჭირი, იხვის ვირუსული ჰეპატიტი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 თ) მღრღნელებისათვის:

 თ.ა) რიფტის ველის ცხელება - ქვეყანა/ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 4 წლის განმავლობაში;

 თ.ბ) ტულარემია - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 თ.გ) ტოქსოპლაზმოზი - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 თ.დ) მიქსომატოზი, ბოცვრის ვირუსულ-ჰემორაგიული დაავადება - მეურენობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ი) ფეხფარფლიანისა და ვეშაპისნაირისათვის: სელაპის ჭირი (მორბილივირუსული ინფექცია) და ვეზიკულური ეგზანთემა - მათი ბინადრობის ადგილებში ბოლო 3 წლის განმავლობაში.

 2. კარანტინის პერიოდში აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ ტარდება გამოკვლვევები ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით:

 ა) მსხვილი წყვლიჩლიქიანის - ბრუცელოზზე, ტუბერკულოზზე, პარატუბერკულოზზე, ლეიკოზზე და სხვა გადამდებ დაავადებებზე ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში;

 ბ) წვრილი წყვილჩლიქიანის - ბრუცელოზზე, პარატუბერკულოზზე, ბლუთანგზე და სხვა გადამდებ დაავადებებზე ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში;

 გ) კენტჩლიქიანის - ქოთაოზე, დაგრილების დაავადებაზე, ინფექციურ ანემიაზე და სხვა გადამდებ დაავადებებზე ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში;

 დ) ხორცისმჭამელის:

 დ.ა) ძაღლის, მგლის, ტურის, მელიის, წავის, წაულის, აფთრის - ტოქსოპლაზმოზზე;

 დ.ბ) წაულის – ალეუტის დაავადებაზე;

 ე) ფრინველის (თუთიყუში, მტრედი) - ორნიტოზზე (ფსიტაკოზი), ფრინველის მაღალპათოგენურ გრიპზე და სხვა გადამდებ დაავადებებზე ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში.

 3. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება ცხოველი ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებეული სადიაგნოსტიკო კვლევის უარყოფითი შედეგებით.

 4. გამგზავრებამდე არაუგვიანეს 20 დღისა ცხოველებს უტარებენ ვაქცინაციას, თუ ისინი ბოლო 6 თვის განმავლობაში არ იყვნენ აცრილი:

 ა) წყვლიჩლიქიანს - ჯილეხის საწინააღმდეგოდ;

 ბ) კენტჩლიქიანს - ჯილეხის საწინააღმდეგოდ;

 გ) ღორს -კლასიკური ჭირის, წითელი ქარისა და აუესკის საწინააღმდეგოდ;

 დ) ძაღლს, მელიას, წავს, მგელს, ტურას - ხორცისმჭამელების ჭირის საწინააღმდეგოდ;

 ე) ძაღლს, მგელს, ტურას - ცოფის, ჰეპატიტის, ვირუსული ენტერიტის, პარვოვირუსისა და ლეპტოსპიროზის საწინააღმდეგოდ;

 ვ) წაულს, ქრცვინს - ხორცისმჭამელების ჭირის და ვირუსული ენტერიტის საწინააღდმეგოდ;

 ზ) ნუტრიას - პასტერელოზის საწინააღდმეგოდ;

 თ) კატისებრს - ცოფისა და ვირუსული რინოტრაქეიტის საწინააღმდეგოდ;

 ი) მღრღნელს (ბოცვერს) - მიქსომატოზისა და ვირუსულ-ჰემორაგიული დაავადების საწინააღმდეგოდ;

 კ) ფრინველს (ქათმისებრთა ჯგუფი) - ნიუკასლის დაავადების საწინააღმდეგოდ.

 5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული აცრების გარდა, იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნის შესაბამისად, განისაზღვრება სხვა დაავადებების საწინააღმდეგო აცრები.

 6. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ცხოველებზე, რომლებზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად, გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 4. სპეციფიკური მოთხოვნები ერთდღიანი ფრინველის, ინდაურის, იხვის, ბატის ჭუკებისა და აღნიშნული სახეობის ფრინველის საინკუბაციო კვერცხისადმი

1. საქართველოში შემოსაყვანად/შემოსატანად დაიშვება კლინიკურად ჯანმრთელი წიწილა, ინდაური, იხვი, ბატი და აღნიშნული სახეობის ფრინველის საინკუბაციო კვერცხი იმ მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, სადაც არ გამოვლენილა ცხოველთა გადამდები დაავადებები, მათ შორის:

 ა) ფრინველის მაღალპათოგენური გრიპი – ქვეყანაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ბ) ნიუკასლის დაავადება - ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და ა.შ.)/მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 გ) ქათმისა და ინდაურის მეურნეობებში - ორნიტოზი (ფსიტაკოზი), პარამიქსოვირუსული ინფექცია, ქათმის ინფექციური ბრონქიტი, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტი, გამბოროს დაავადება, ინფექციური ენცეფალომიელიტი და ინდაურის რინოტრაქეიტი - ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 დ) ბატისა და იხვის მეურნეობაში - ორნიტოზი, დერჟის დაავადება, იხვის ვირუსული ჰეპატიტი, იხვის ჭირი - ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 2. ქათმისა და ინდაურის სადედე სანაშენე გუნდი გამოკვლეული უნდა იქნეს სეროლოგიურად პულოროზზე. დადებითად მორეაგირე ფრინველი არ უნდა იქნეს გამოვლენილი.

 3. ერთდღიანი წიწილა (ბროილერის გარდა) აცრილი უნდა იყოს მარეკის დაავადების საწინააღმდეგოდ.

 4. საინკუბაციო კვერცხი უნდა იქნეს მიღებული ფრინველისაგან, რომელიც აკმაყოფილებს ზემოთ მითითებულ ვეტერინარულ მოთხოვნებს.

 5. საინკუბაციო კვერცხს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით.

 6. საექსპორტო წიწილა და საინკუბაციო კვერცხი უნდა იქნეს მიღებული სადედე გუნდიდან, რომელიც არ იყო ნაკვები გენური ინჟინერიის მეთოდებით მიღებული და სხვა გენეტიკურად მოდიფიცერებული წყაროებიდან გამომუშავებული ნედლეულის შემცველი საკვებით.

 7. წიწილისა და საინკუბაციო კვერცხის მოწოდება უნდა მოხდეს ერთჯერადი ტარით.

 8. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ფრინველზე, მათ შორის, საინკუბაციო კვერცხზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 5. სპეციფიკური მოთხოვნები საკლავი მსხვილფეხა პირუტყვის, ცხვრისა და თხისადმი

1. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება ექსპორტიორ ქვეყანაში დაბადებული და გამოზრდილი ჯანმრთელი საკლავი მსხილფეხა პირუტყვი, ცხვარი და თხა, რომელიც გამოდის ისეთი მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, სადაც არ დაფიქსირებულა ცხოველთა გადამდები დაავადებები, მათ შორის:

 ა) მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათია და ცხვრის სკრეპი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

 ბ) მაედი-ვისნა, ადენომატოზი და ართრიტ-ენცეფალიტი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 გ) თურქული - ქვეყანაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ) მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი, მსხვილფეხა პირუტყვის კონტაგიოზური პლევროპნევმონია, ვეზიკულური სტომატიტი, ბლუთანგი - ქვეყანაში ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 ე) წვრილფეხა პირუტყვის ჭირი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 ვ) მსხვილფეხა პირუტყვის ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი და პარატუბერკულოზი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ზ) მსხვილფეხა პირუტყვის ლეიკოზი - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 თ) ცხვრისა და თხის ბრუცელოზი - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ი) ცხვრისა და თხის ინფექციური პლევროპნევმონია - ქვეყანაში ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 კ) ცხვრისა და თხის ყვავილი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ლ) ჯილეხი - მეურნეობაში ბოლო 20 დღის განმავლობაში.

 2. ყველა სახის ცხოველს უნდა ჩაუტარდეს დიაგნოსტიკური გამოკვლევა ბრუცელოზზე, ტუბერკულოზზე - აკრედიტებულ ლაბორატორიაში ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით.

 3. უნდა ჩაუტარდეს ვაქცინაცია:

 ა) ყველა სახის ცხოველს გამგზავრებამდე არანაკლებ 20 დღით ადრე (თუ 6 თვით ადრე ცხოველი არ იყო აცრილი) - ჯილეხის საწინააღმდეგოდ იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით;

 ბ) ცხვარსა და თხას უნდა ჩაუტარდეს ვაქცინაცია გამგზავრებამდე არანაკლებ 14 დღით ადრე (თუ 6 თვით ადრე არ იყო აცრილი) - ყვავილის საწინააღმდეგოდ, თუ ისინი გამოდიან ცხვრის ყვავილის მიმართ არაკეთილსაიმედო ქვეყნიდან.

 4. საქართველოში იმპორტირებული ცხოველი უნდა დაიკლას სასაკლაოზე შემოყვანიდან არაუგვიანეს 2-3 დღის შემდეგ.

 5. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ცხოველებზე, რომლებზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 6. სპეციფიკური მოთხოვნები საკლავი ღორისადმი

1. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება კლინიკურად ჯანმრთელი ღორი, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა, ან/და არანაკლებ ბოლო 6 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა ექსპორტიორ ქვეყანაში და გამოდის ისეთი მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტარიტორიიდან, სადაც არ დაფიქსირებულა გადამდები დაავადებები, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ჭირი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 ბ) თურქული, ღორის კლასიკური ჭირი და ვეზიკულური დაავადება - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) აუესკის დაავადება - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავალობაში;

 დ) ღორის ენტეროვირუსული ენცეფალომიელიტი (ტეშენის დაავადება), ტრიქინელოზი, ტუბერკულოზი, ბრუცელოზი და ღორის რეპროდუქციულ-რესპირატორული სინდრომი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ე) ჯილეხი - მეურნეობაში ბოლო 20 დღის განმავლობაში.

 2. საქართველოში იმპორტირებული ღორი უნდა დაიკლას სასაკლაოზე შემოყვანიდან არაუგვიანეს 2-3 დღის შემდეგ.

 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ცხოველებზე, რომლებზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 7. სპეციფიკური მოთხოვნები სანაშენე და სამომხმარებლო ღორისადმი

1. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება ჯანმრთელი სანაშენე ღორი, დაბადებული და გამოზრდილი ქვეყანა-ექსპორტიორში, აუცრელი ღორის კლასიკური ჭირისა და აუესკის დაავადების საწინააღმდეგოდ, წარმოშობილი ისეთი მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, სადაც არ დაფიქსირებულა ცხოველების გადამდები დაავადებები, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ჭირი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 36 თვის განმავლობაში;

 ბ) ღორის ვეზიკულური დაავადება - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 გ) თურქული - ქვეყანაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ) ღორის კლასიკური ჭირი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ე) აუესკის დაავადება - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ვ) ღორის ენტეროვირუსული ენცეფალომიელიტი (ტეშენის დაავადება), ტრიქინელოზი, ტუბერკულოზი, ბრუცელოზი, ღორის რეპროდუქციულ-რესპირატორიული სინდრომი - მეურნეობაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ზ) ლეპტოსპიროზი - მეურნეობაში ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

 თ) ჯილეხი - მეურნეობაში ბოლო 20 დღის განმავლობაში.

 2. კარანტინის პერიოდში ტარდება აკრედიტებულ ლაბორატორიაში ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით დიაგნოსტიკური გამოკვლევები: ღორის კლასიკურ და აფრიკულ ჭირზე, ღორის რეპროდუქციულ-რესპირატორულ სინდრომზე, ბრუცელოზზე, აუესკის დაავადებაზე და იმპორტიორის მოთხოვნით სხვა ინფექციურ დაავადებებზე.

 3. გაგზავნამდე არა უგვიანეს 14 დღისა ღორებს ცრიან წითელი ქარის საწინააღმდეგოდ.

 4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ცხოველებზე, რომლებზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 8. სპეციფიკური მოთხოვნები სანაშენე და სამომხმარებლო მსხვილფეხა პირუტყვისადმი

1. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება ექსპორტიორ ქვეყანაში დაბადებული და გამოზრდილი ჯანმრთელი სანაშენე მსხილფეხა პირუტყვი, არაუმეტეს 5 თვის მაკეობისა, რომელიც არ არის ვაქცინირებული ბრუცელოზის, თურქულისა და ლეპტოსპიროზის საწინააღმდეგოდ და გამოდის ისეთი მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, რომელიც თავისუფალია ცხოველთა გადამდები დაავადებების მიმართ, მათ შორის:

 ა) მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათიისა - ქვეყანა ბოლო 5 წლის განმავლობაში;

 ბ) მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი, კონტაგიოზური პლევროპნევმონია, ვეზიკულური სტომატიტი - ქვეყანა ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 გ) თურქული - ქვეყანა ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ) ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი, პარატუბერკულოზი - მეურნეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ე) ლეიკოზი - მეურნეობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ვ) ლეპტოსპიროზი - მეურნეობა ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

 ზ) ჯილეხი - მეურნეობა ბოლო 20 დღის განმავლობაში.

 2. იმპორტისათვის განკუთვნილ სანაშენე ცხოველს არ უნდა ჰქონდეს გენეტიკური კავშირი იმ მეურნეობაში მოშენებულ პირუტყვთან, რომელიც არაკეთილსაიმედოა მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებურ ენცეფალოპათიაზე. 

 3. კარანტინის პერიოდში ტარდება სადიაგნოსტიკო გამოკვლვევები ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით აკრედიტებულ ლაბორატორიაში: ბრუცელოზზე, ტუბერკულოზზე, პარატუბერკულოზზე, ლეიკოზზე, ტრიქომონოზზე, კამპილობაქტერიოზზე, ქლამიდიოზზე და იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნის შემთხვევაში, სხვა ინფექციურ დაავადებებზე.

 4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ცხოველებზე, რომლებზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 9. სპეციფიკური მოთხოვნები სანაშენე, სამომხმარებლო და სპორტული ცხენისადმი

 1. საქართველოში შემოსაყვანად დაიშვება მხოლოდ ჯანმრთელი სანაშენე მოზარდი და ზრდასრული ცხენი, რომელიც დაბადებულია, გაზრდილია და იმყოფება ექსპორტიორ ქვეყანაში არა ნაკლებ 6 თვის განმავლობაში, არაუმეტეს 3 თვის მაკეობისა. ცხენი არ უნდა იყოს ვაქცინირებული არც ერთი ტიპის ინფექციური ენცეფალომიელიტისა და ცხენის აფრიკული ჭირის საწინააღმდეგოდ და უნდა გამოდიოდეს მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, სადაც არ დაფიქსირებულა გადამდები დაავადებები, მათ შორის:

 ა) ცხენის ყველა ტიპის ინფექციური ენცეფალომიელიტი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 ბ) ქოთაო, ვირუსული ართრიტი - ქვეყანაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 გ) ვეზიკულური სტომატიტი - ქვეყანაში ბოლო 24 თვის განმავლობაში;

 დ) ცხენის ჭირი - ქვეყანაში ბოლო 2 წლის განმავლობაში;

 ე) ცხენის გრიპი - ქვეყანაში/ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი, რაიონი და ა.შ.) ბოლო 21 დღის განმავლობაში;

 ვ) დაგრილების დაავადება, სუარუ (ტრიპანოსომა ევანსი) - ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ზ) პიროპლაზმოზი (ბაბეზია კაბანი), ნუტალიოზი (ბაბეზია ექვი) - მეურნეობაში ბოლო 1 თვის განმავლობაში;

 თ) ცხენის ინფექციური მეტრიტი - მეურნეობაში ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ი) ლეპტოსპიროზი, რინოპნევმონია, ინფექციური ანემია, ცხენის ყვავილი - მეურნეობაში ბოლო 3 თვის განმავლობაში;

 კ) ჯილეხი - მეურნეობაში ბოლო 20 დღის განმავლობაში.

 2. კარანტინის პერიოდში უნდა ჩატარდეს აკრედიტებულ ლაბორატორიაში დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით: ქოთაოზე, დაგრილების დაავადებაზე, ინფექციურ ანემიაზე, ხოლო სხვა გადამდებ დაავადებებზე, ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის შემთხვევაში.

 3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ

კონტროლს დაქვემდებარებულ ცოცხალ ცხოველებზე, რომლებზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 10. სპეციფიკური მოთხოვნები თაფლისა და მეფუტკრეობის პროდუქტებისადმი

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება თაფლი და მეფუტკრეობის პროდუქტი, რომელიც დამზადდა ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ მეურნეობაში (საფუტკრე) ან საწარმოში და მეურნეობას ან საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. საქართველოში შემოსატანად დაიშვება თაფლი და მეფუტკრეობის პროდუქტი, თუ ის გამოდის ცხოველის საშიში დაავადებებისაგან თავისუფალი ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან – ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) თურქულისაგან – ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) ამერიკული და ევროპული სიდამპლისა და ნოზემატოზისაგან – მეურნეობა ბოლო 3 თვის განმავლობაში.

 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 11. სპეციფიკური მოთხოვნები სასურსათო თევზისა და ზღვის პროდუქტებისადმი

 1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება სურსათად გამოსაყენებელი თევზი და ზღვის პროდუქტი, რომელიც დამზადდა ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. თევზი და ზღვის პროდუქტი უნდა გამოდიოდეს საწარმოდან (მცურავი ბაზის ჩათვლით), რომელიც განთავსებულია ისეთ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, სადაც არ დაფიქსირებულა:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელება – ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) თურქული – ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

 3. ზღვისა და მტკნარი წყლის სარეწი თევზი, ასევე, ზღვის პროდუქტები, გამოკვლეული უნდა იქნეს ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური სამსახურის მიერ ჰელმინთების, ბაქტერიული და ვირუსული ინფექციების არსებობაზე ექსპორტიორ ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით. დასაშვები ნორმის ფარგლებში, ჰელმინთების არსებობის შემთხვევაში, თევზი უნდა გაუვნებელდეს არსებული მეთოდებით.

 4. საქართველოში იმპორტისათვის არ დაიშვება გაყინული თევზი და ზღვის პროდუქტი, თუ:

 ა) პროდუქტის სისქეში ტემპერატურა -180C-ზე მეტია;

 ბ) მასში აღინიშნება გადამდები დაავადებებისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები;

 გ) შენახვის დროს მოხდა მისი დეფროსტაცია.

 5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 12. სპეციფიკური მოთხოვნები კვერცხის ფხვნილის, მელანჟის, ალბუმინისა და ფრინველის კვერცხის გადამუშავების სხვა პროდუქტისათვის

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ცხოველთა (ფრინველის) გადამდები დაავადებებისაგან თავისუფალ მეურნეობებში გამოზრდილი ჯანმრთელი ფრინველის კვერცხის გადამუშავების შედეგად მიღებული კვერცხის ფხვნილი, მელანჟი, ალბუმინი და სხვა პროდუქტები, რომლებიც დამზადდა ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მუდმივი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. გადამუშავებისათვის გამოყენებული ფრინველის კვერცხი უნდა გამოდიოდეს მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, რომლებიც თავისუფალია ცხოველთა გადამდები დაავადებებისაგან, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან – ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) თურქულისაგან – ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) ფრინველის მაღალპათოგენური გრიპისაგან, ნიუკასლისაგან - ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ) ორნიტოზის (ფსიტაკოზის), პარამიქსოვირუსული ინფექციის, ქათმის ინფექციური ბრონქიტის, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტის, ინფექციური ენცეფალომიელიტისაგან - მეურნეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 3. ქათმების სადედე გუნდი გამოკვლეული უნდა იყოს სეროლოგიურად პულოროზის ანტიგენით.

 4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 13. სპეციფიკური მოთხოვნები სასურსათო კვერცხისადმი

 1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ცხოველთა (ფრინველის) გადამდები დაავადებებისაგან თავისუფალ მეურნეობებში გამოზრდილი ჯანმრთელი ფრინველის კვერცხი, რომელიც დამზადდა ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მუდმივი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. კვერცხი უნდა გამოდიოდეს ცხოველთა და ფრინველის გადამდები დაავადებებისაგან თავისუფალი ქვეყნიდან და მეურნეობებიდან, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან – ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) თურქულისაგან - ადმინისტრაციული ტერიტორია ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) ფრინველის მაღალპათოგენური გრიპისაგან – ქვეყანა ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ) ნიუკასლის დაავადებისაგან – ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, ოლქი, მიწა) - ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ე) ორნიტოზის (ფსიტაკოზი), პულოროზის, ტუბერკულოზის, ინფექციური ბრონქიტის, გამბოროს, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტისა და მარეკის დაავადებებისაგან – მეურნეობის ტერიტორია ბოლო 6 თვის განმავლობაში.

 3. საქართველოში შემოსატანი თითოეული კვერცხის ცალობით ერთეულზე აღნიშნული უნდა იყოს კვერცხის წარმოშობის ქვეყანა და დადების თარიღი.

 4. იმპორტირებული სასურსათო კვერცხის რეალიზაციის ვადა საცალო ვაჭრობის ქსელში არ უნდა აღემატებოდეს ერთ თვეს დადების თარიღიდან.

 5. კვერცხის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ტემპერატურული რეჟიმის დამცავი სისტემით აღჭურვილი ტრანსპორტით 0-10C-ის პირობებში, ხოლო კვერცხის პროდუქტების (მელანჟი, ცილა) ტრანსპორტირება – გაყინული (-60C).

 6. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 14. სპეციფიკური მოთხოვნები რძისა და რძის პროდუქტებისადმი

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ჯანმრთელი ცხოველებისაგან მიღებული რძე და რძის პროდუქტები, რომლებიც წარმოებულია გადამდები დაავადებებისაგან ოფიციალურად თავისუფალ მეურნეობებში და რძის გადამამუშავებელ ისეთ საწარმოებში, რომლებიც იმყოფება ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მუდმივი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ და რომელთაც გააჩნიათ ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. რძე და რძის პროდუქტი უნდა დამზადდეს და გამოვიდეს ისეთი მეურნეობიდან და ადმინისტრაციული ტერიტორიიდან, რომელიც თავისუფალია ცხოველთა გადამდები დაავადებებისაგან, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან - ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა) ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) თურქულის, მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირის, კონტაგიოზური პლევროპნევმონიისა და ვეზიკულური სტომატიტისაგან - ქვეყანა ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) მსხვილფეხა პირუტყვის ბრუცელოზის, ტუბერკულოზისა და პარატუბერკულოზისაგან - მეურნეობა ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 დ) მსხვილფეხა პირუტყვის ლეიკოზისაგან - მეურნეობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 ე) ცხვრისა და თხის ბრუცელოზისაგან - მეურნეობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

 3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

მუხლი 15. სპეციფიკური მოთხოვნები ხორცისა და ხორცპროდუქტებისადმი 

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ხორცის გადამამუშავებელ საწარმოში ჯანმრთელი ცხოველებიდან მიღებული ხორცი და ხორცპროდუქტი, წარმოებული გადამდები დაავადებებისაგან ოფიციალურად თავისუფალ მეურნეობებში და წარმოებული ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მუდმივი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. საკლავი ცხოველი, რომლისგან მიღებული ხორცი განკუთვნილია საქართველოში საექსპორტოდ, ექვემდებარება დაკვლისწინა ვეტერინარულ შემოწმებას, ხოლო მისგან მიღებული ტანხორცი და ორგანოები - დაკვლის შემდგომ ვეტერინარულ-სანიტარიულ ექსპერტიზას ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.

 3. ტანხორცს (ნახევარტანხორცს, მეოთხედს) უნდა გააჩნდეს ვეტერინარული ზედამხედველობის მკაფიო დამღა იმ სასაკლაოს დასახელების ან ნომრის აღნიშვნით, სადაც მოხდა ცხოველების დაკვლა. დამუშავებულ ხორცს შეფუთვაზე ან პოლიბლოკზე უნდა ჰქონდეს მარკირება (ეტიკეტი).

 4. ეტიკეტი ისე უნდა იყოს განთავსებული შეფუთვაზე, რომ მისი გახსნა შეუძლებელი იყოს ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე.

 5. ხორცი და ხორცპროდუქტი დამზადებული უნდა იყოს ისეთ მეურნეობასა და ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, რომელიც ოფიციალურად აღიარებული არის თავისუფლად ცხოველთა დაავადებებისაგან, მათ შორის:

 ა) ყველა სახის ცხოველისათვის:

 ა.ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან - ბოლო 3 წლის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორია;

 ა.ბ) თურქულისაგან - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ადმინისტრაციული ტერიტორია;

 ბ) მსხვილფეხა პირუტყვისათვის:

 ბ.ა) მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათიისა და ცხვრის სკრეპისაგან - ქვეყანა ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხმელეთის ცხოველების სანიტარიული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად;

 ბ.ბ) მსხვილფეხა პირუტყვის კონტაგიოზური პლევროპნევმონიის, ვეზიკულური სტომატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირისაგან – ბოლო 18 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორია;

 ბ.გ) ტუბერკულოზის და ბრუცელოზისაგან - ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 ბ.დ) ლეიკოზისაგან - ბოლო 12 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 ბ.ე) ჯილეხისა და ემკარისაგან - ბოლო 20 დღის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 გ) ცხვრისა და თხისათვის:

 გ.ა) მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათიისა და ცხვრის სკრეპისაგან - ქვეყანა - ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხმელეთის ცხოველების სანიტარიული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად;

 გ.ბ) ბლუტანგის, მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირისა და კონტაგიოზური პლევროპნევმონიისაგან, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირისაგან - ბოლო 18 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორია;

 გ.გ) ცხვრისა და თხის ყვავილისაგან - ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 გ.დ) ტუბერკულოზისა და ბრუცელოზისაგან - ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 გ.ე) ჯილეხისაგან - ბოლო 20 დღის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 დ) ღორისათვის:

 დ.ა) ღორის ვეზიკულური დაავადებისაგან - ბოლო 18 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორია;

 დ.ბ) ღორის კლასიკური ჭირის - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და სხვა);

 დ.გ) აუესკის დაავადებისა და ღორის ენტეროვირუსული ენცეფალომიელიტისაგან (ტეშენის დაავადება) - ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 დ.დ) ღორის რეპროდუქტიულ-რესპირატორული სინდრომისაგან - ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 დ.ე) ჯილეხისა და ღორის წითელი ქარისაგან - მეურნეობა ბოლო 20 დღის განმავლობაში;

 დ.ვ) ყველა ტანხორცი გამოკვლეული უნდა იყოს ტრიქინელოზზე უარყოფითი შედეგით.

 6. საქართველოში შემოსატანად არ დაიშვება ხორცი და ხორცპროდუქტი:

 ა) თუ დაკვლისშემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზით დადგინდა გადამდები დაავადებისათვის, ასევე, ჰელმინთებით დაზიანებისა (ცისტიცერკოზი, ტრიქინელოზი, სარკოსპორიდიოზი, ონქოცერკოზი, ექინოკოკოზი) და სხვადასხვა ნივთიერებებით მოწამვლისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები;

 ბ) შენახვის პერიოდში დეფროსტირებული;

 გ) გაყინული ხორცი კუნთის სისქეში ძვალთან -180C–ზე, ხოლო გაციებული ხორცი - +40C –ზე მაღალი ტემპერატურის მქონე;

 დ) ტანხორცი შინაგანი ორგანოების ნარჩენებით, ქსოვილებში სისხლჩაქცევებით, მოუცილებელი აბსცესებით, კანის ბორას მატლებით, მექანიკური მინარევებით ან მოცილებული სეროზული გარსებითა და ლიმფური კვანძებით;

 ე) ისეთი კონსერვანტებით დამუშავებული, რომელთა გამოყენება არ არის დაშვებული საქართველოს კანონმდებლობით;

 ვ) თუ მექანიკურად განცალკევებული ხორცის წარმოებისას:

 ვ.ა) გამოყენებული ნედლი მასალა არ აკმაყოფილებს ახალი ხორცის მახასიათებლებს;

 ვ.ბ) გამოყენებულია შემდეგი ნედლი მასალა - თავ-ფეხის, კუდის, ბარძაყის, წვივის, მხრის, წინა მხრის, მაჯის და იდაყვის ძვლები;

 ზ) ხორცის პროდუქტი, თუ წარმოებისას გამოყენებულია:

 ზ.ა) სასქესო ორგანოები, კვეცხუჯრედების გარდა;

 ზ.ბ) შარდსასქესო ორგანოები, თირკმელებისა და შარდის ბუშტის გარდა;

 ზ.გ) ხორცის ხრტილი, ტრაქეა და ლობურალური ბრონქი;

 ზ.დ) თვალები და ქუთუთოები;

 ზ.ე) რქოვანი ქსოვილი.

 7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 16. სპეციფიკური მოთხოვნები საქონლის სუბპროდუქტებისადმი

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ჯანმრთელი პირუტყვის დაკვლითა და გადამუშავებით მიღებული სუბპროდუქტი, რომელიც წარმოებულია ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მუდმივი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. საკლავი ცხოველი, რომლისგან მიღებული სუბპროდუქტი განკუთვნილია საქართველოში საექსპორტოდ, ექვემდებარება დაკვლისწინა ვეტერინარულ შემოწმებას, ხოლო მისგან მიღებული ორგანოები - დაკვლის შემდგომ ვეტერინარულ-სანიტარიულ ექსპერტიზას ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.

 3. სუბპროდუქტებს შეფუთვაზე ან პოლიბლოკზე უნდა ჰქონდეს მარკირება (ვეტერინარული დამღა და ეტიკეტი). ეტიკეტი ისე უნდა იყოს განთავსებული შეფუთვაზე, რომ მისი გახსნა შეუძლებელი იყოს ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე.

 4. სუბპროდუქტები მიღებული უნდა იყოს ისეთ მეურნეობასა და ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, რომლებიც ოფიციალურად აღიარებული იყვნენ თავისუფლად ცხოველთა დაავადებებისაგან, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან - ბოლო 3 წლის განმავლობაში ადმინისტრაციული ტერიტორია;

 ბ) თურქულისაგან - ბოლო 12 თვის განმავლობაში ადმინისტრაციული ტერიტორია;

 გ) მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათიისაგან და ცხვრის სკრეპისაგან - ქვეყანა - ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხმელეთის ცხოველების სანიტარიული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად;

 დ) მსხვილფეხა პირუტყვის კონტაგიოზური პლევროპნევმონიის, ვეზიკულური სტომატიტის, წვრილფეხა პირუტყვის ჭირისაგან – ბოლო 18 თვის განმავლობაში ქვეყნის ტერიტორია;

 ე) ტუბერკულოზისა და ბრუცელოზისაგან - ბოლო 6 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 ვ) ლეიკოზისაგან - ბოლო 12 თვის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია;

 ზ) ჯილეხისა და ემკარისაგან - ბოლო 20 დღის განმავლობაში მეურნეობის ტერიტორია.

 5. საქართველოში შემოსატანად არ დაიშვება სუბპროდუქტი:

 ა) თუ დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზით დადგინდა გადამდები დაავადებისათვის, ასევე, ჰელმინთებით დაზიანებისა (ცისტიცერკოზი, სარკოსპორიდიოზი, ონქოცერკოზი, ექინოკოკოზი) და სხვადასხვა ნივთიერებებით მოწამვლისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები;

 ბ) შენახვის პერიოდში დეფროსტირებული;

 გ) კუჭი, შარდის ბუშტი და ნაწლავები, თუ არ არის დამარილებული, თერმულად დამუშავებული ან გამომშრალი, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ კუჭი, შარდის ბუშტი და ნაწლავები არ არის დამარილებული ან გამომშრალი და შენახულია არაუმეტეს 30 C ტემპერატურაზე.

 6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 17. სპეციფიკური მოთხოვნები კონსერვის, ძეხვის და სხვა სახის მზა ხორცპროდუქტებისადმი

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება მზა ხორცპროდუქტი, სუბპროდუქტი, ყველა სახის ცხოველისა და ფრინველის ცხიმი, კონსერვი, ძეხვი და ადამიანისათვის საკვებად განკუთვნილი ხორცის სხვა ნაწარმი, რომელიც წარმოებულია ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. პროდუქციის დასამზადებელი ნედლეული მიღებული უნდა იყოს კლინიკურად ჯანმრთელი ცხოველისაგან და გავლილი უნდა ჰქონდეს ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ვეტერინარული სამსახურის ვეტერინარი ექიმის მიერ ჩატარებული ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა.

 3. ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხმელეთის ცხოველების სანიტარიული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად:

 ა) მსხილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის ხორცი არ უნდა გამოდიოდეს მსხვილფეხა პირუტყვის ღრუბლისებური ენცეფალოპათიისა და ცხვრის სკრეპის მიმართ არაკეთილსაიმედო ქვეყნიდან;

 ბ) სახორცედ დაკლული პირუტყვი არ უნდა იყოს გამოკვებილი ცხოველური წარმოშობის საკვებით, რომლის დასამზადებლად გამოყენებული იყო ცხოველთა შინაგანი ორგანოები და ქსოვილები.

 4. პროდუქტი უნდა გამოდიოდეს საწარმოდან, რომელიც მდებარეობს ქვეყნის ისეთ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, სადაც არ დაფიქსირებულა ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ნუსხით გათვალისწინებული დაავადებები, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელება - ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირი - ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) თურქული - ბოლო 12 თვის განმავლობაში.

 5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 18. სპეციფიკური მოთხოვნები ფრინველის ხორცის იმპორტის დროს

1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ფრინველის ხორცი, წარმოებული ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს მუდმივი ვეტერინარული კონტროლის ქვეშ მყოფ საწარმოში და საწარმოს გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. საკლავ ფრინველს ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ჩატარებული უნდა ჰქონდეს დაკვლისწინა შემოწმება, ხოლო მის ტანხორცს - დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა.

 3. ხორცს უნდა გააჩნდეს მარკირება (ვეტერინარული დამღა) შეფუთვაზე ან ეტიკეტი პოლიბლოკზე. ეტიკეტი ისე უნდა იყოს განთავსებული შეფუთვაზე, რომ მისი გახსნა შეუძლებელი იყოს ეტიკეტის მთლიანობის დარღვევის გარეშე.

 4. ხორცი მიღებული უნდა იყოს ჯანმრთელი ფრინველის დაკვლის შედეგად, იმ მეურნეობასა და ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, რომელიც თავისუფალია გადამდები დაავადებებისაგან, მათ შორის:

 ა) ღორის აფრიკული ცხელებისაგან - ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და ა.შ.) ბოლო 3 წლის განმავლობაში;

 ბ) თურქულისაგან - ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და ა.შ.) - ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 გ) ნიუკასლის დაავადებისა და ფრინველის გრიპისაგან - ადმინისტრაციული ტერიტორია (შტატი, პროვინცია, მიწა, ოლქი და ა.შ.) - ბოლო 12 თვის განმავლობაში;

 დ) ორნითოზის (ფსიტაკოზისაგან), პარამიქსოვირუსული ინფექციის, ინდაურის რინოტრაქეიტის, ინფექციური ლარინგოტრაქეიტისა და ინფექციური ენცეფალომიელიტისაგან - ქათმისა და ინდაურის მეურნეობა - ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ე) ვირუსული ენტერიტის, იხვის ჭუკის ჰეპატიტისა და ორნიტოზისაგან (პსიტაკოზისაგან) - მეიხვეობისა და მებატეობის მეურნეობა - ბოლო 6 თვის განმავლობაში;

 ვ) ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხმელეთის ცხოველთა სანიტარიული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად, საკლავი ფრინველი უნდა გამოდიოდეს სალმონელოზზე კეთილსაიმედო მეურნეობიდან.

 5. საქართველოში იკრძალება ფრინველის ხორცის შემოტანა:

 ა) თუ დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზის შედეგად მას აღმოაჩნდა გადამდები დაავადებისა და ჰელმინთებით დაზიანებისათვის, ასევე სხვადასხვა ნივთიერებებით მოწამვლისათვის დამახასიათებელი ცვლილებები;

 ბ) გამოუშიგნავი ან ნახევრად გამოშიგნული ფრინველის ხორცი;

 გ) თუ გაყინული ფრინველის ხორცის კუნთის სისქეში ტემპერატურა -180C-ზე მაღალია;

 დ) თუ იგი შეიცავს კონსერვანტებს, რომელთა გამოყენება არ არის ნებადართული საქართველოს კანონმდებლობით;

 ე) მუქი პიგმენტაციის მქონე (ინდაურისა და ციცრის გარდა);

 ვ) თუ წარმოებისას გამოყენებულია თავი (ბიბილოს, ყურების, თვალების და ქუთუთოების გარდა), მომნელებელი ტრაქტი, ჩიჩახვი, ნაწლავები და სასქესო ორგანოები;

 ზ) თუ მექანიკურად განცალკევებული ხორცის წარმოებისას გამოყენებულია შემდეგი ნედლი მასალა - ფეხები, კისრის კანი და თავი.

 6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.

 

 მუხლი 19. სპეციფიკური მოთხოვნები ბავშვთა კვების პროდუქტებისათვის

 1. საქართველოში იმპორტისთვის დაიშვება ბავშვთა კვების პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია ისეთ საწარმოში, რომელსაც გააჩნია ამ პროდუქტის ექსპორტზე გატანის უფლება.

 2. ბავშვთა კვების პროდუქტი არ უნდა შეიცავდეს ანტიბიოტიკების ნარჩენებს.

 3. ბავშვთა კვების პროდუქტში გამოყენებული რძე და რძის პროდუქტები დამზადებული უნდა იყოს ისეთ მეურნეობაში და ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, სადაც არ იყო დაფიქსირებული ცხოველთა გადამდები დაავადებები ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში.

 4. ცხოველზე, რომლისგან მიღებული ხორცი გამოყენებულია ბავშვთა კვების პროდუქტის საწარმოებლად, განხორციელებული უნდა იყოს დაკვლისწინა ვეტერინარული შემოწმება, ხოლო მისგან მიღებულ ტანხორცსა და ორგანოებზე - დაკვლის შემდგომი ვეტერინარულ-სანიტარიული ექსპერტიზა ექსპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.

 5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული სპეციფიკური მოთხოვნების შემოწმება არ ხდება საქართველოში იმპორტირებულ ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ იმ პროდუქციაზე, რომელზეც „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილების შესაბამისად გაცემულია ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა.“;

 

 წ) № 9 დანართის მე-18 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით :

„18

4101;

4102;

4103;

დაუმუშავებელი ტყავები და ტყავეულის ნედლეული (გარდა ნატურალური ბეწვისა) და ტყავი“;

 

ჭ) დაემატოს № 10 დანართი შემდეგი რედაქციით: 

 

 

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მესამოცე დღეს.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.