საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) დამტკიცებისა და საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) დამტკიცებისა და საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 445
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/07/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010220020.10.003.018065
445
09/07/2014
ვებგვერდი, 11/07/2014
010220020.10.003.018065
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) დამტკიცებისა და საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №445

2014 წლის 9 ივლისი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) დამტკიცებისა და საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 5 ივლისის №169 დადგენილების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობას ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს მიერ წარედგინა „საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის)“ პროექტი. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფოში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, არსებობს ცალკეული ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავენ კონკრეტულ სფეროებში სახელმწიფო სტრატეგიას, ამტკიცებენ სამოქმედო გეგმებს და მათი შესრულების საკოორდინაციოდ ქმნიან უწყებათაშორის საბჭოებს, საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მოქმედი აქტების პარალელურად მიღებულ იქნეს საქართველოს  ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა  (2014-2015 წლებისთვის), რომელიც საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ  საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასთან (2014‑2020 წლებისთვის) შესაბამისობაში განსაზღვრავს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ განსახორციელებელი პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე:

მუხლი 1

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ა“ და „ჰ3“ ქვეპუნქტებისა და 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის, ასევე, საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 30 აპრილის №2315-IIს დადგენილების  შესაბამისად, დამტკიცდეს:

ა) საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2014-2015 წლებისთვის)  (დანართი №1);

ბ)  საქართველოს  ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს დებულება (დანართი №2);

გ) საქართველოს  ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭოს (შემდგომში  –   საბჭო) შემდეგი შემადგენლობა:

 -  საქართველოს პრემიერ-მინისტრი – საბჭოს თავმჯდომარე;

- საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი – საბჭოს თანათავმჯდომარე;

- საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში – საბჭოს მდივანი;

- საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო –  მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს მთავარი პროკურატურა – მთავარი პროკურორი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

-  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი – სახელმწიფო მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი – სახელმწიფო მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი – სახელმწიფო მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

-  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო –მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი;

- საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო – მინისტრი ან მის მიერ უფლებამოსილი პირი.

 საბჭოს მუშაობაში, სათათბირო ხმის უფლებით, მონაწილეობა ეთხოვოთ:

-  საქართველოს უზენაეს სასამართლოს;

- საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს;

- საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტს;

- საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს;

- საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს;

–  საქართველოს სახალხო დამცველს (სახალხო დამცველის აპარატს);

– გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წარმომადგენლობას საქართველოში;

– ევროკავშირის წარმომადგენლობას საქართველოში;

– ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობას საქართველოში;

– USAID-ის წარმომადგენლობას საქართველოში;

– საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას;

– საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას;

– ადამიანის უფლებათა დამცველ არასამთავრობო ორგანიზაციას - კონსტიტუციის 42-ე მუხლს;

–  საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს;

– ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“.


მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიდანართი 2
საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო  უწყებათაშორისი საბჭოს დებულება

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014‑2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო (შემდგომში – საბჭო) შექმნილია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

2. საბჭო იქმნება განუსაზღვრელი ვადით.

3. საბჭოს სტრუქტურა, უფლებამოსილება და საქმიანობის წესი განისაზღვრება ამ დებულებით.

4. საბჭო ანგარიშვალდებულია საქართველოს მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის წინაშე.

მუხლი 2. საბჭოს სტრუქტურა და შემადგენლობა

1. საბჭოს შემადგენლობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.

2. საბჭოს შემადგენლობაში აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელთა გარდა, სათათბირო ხმის უფლებით, შეიძლება იყვნენ სხვა სახელმწიფო დაწესებულებების, შესაბამის სფეროში საქმიანობის განმახორციელებელი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების, ადვოკატთა ასოციაციის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ექსპერტები და მეცნიერები.

3. საბჭოს შემადგენლობაში შემავალი პირების მიერ ამ დებულებით განსაზღვრული უფლებებისა და ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საბჭოს შემადგენლობაში შემავალ პირს შეუძლია განახორციელოს უფლებამოსილების დელეგირება შესაბამისი წერილობითი დოკუმენტის საფუძველზე.

4. საბჭოს ის წევრები, რომლებიც წარმოადგენენ აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებს, საბჭოს წინაშე პასუხისმგებელნი არიან საკუთარი სამინისტროს/სახელმწიფო მინისტრის აპარატის  მიერ ამ დადგენილებით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით ანგარიშისა და ინფორმაციის წარდგენაზე.

მუხლი 3. საბჭოს  ძირითადი ამოცანები

საბჭოს ძირითადი ამოცანებია საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული  საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014-2015 წლებისთვის) (შემდგომში – სამოქმედო გეგმა) შესრულების კოორდინაცია, სამოქმედო გეგმის შესახებ რეკომენდაციებისა და წინადადებების შემუშავება, მისი განხორციელების მონიტორინგი  (რაც მოიცავს სამოქმედო გეგმის შესრულების რაოდენობრივი კრიტერიუმებით შეფასებას, სადაც ასახულია თემატურ-სტატისტიკური პარამეტრები და ავლენს სამოქმედო გეგმის შესრულების პროგრესულ და პრობლემურ მხარეებს) და  საქართველოს მთავრობისა და პრემიერ-მინისტრის წინაშე ანგარიშგება.

მუხლი 4. საბჭოს უფლებამოსილება და ვალდებულებები

დასახული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად საბჭო:

ა) უფლებამოსილია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საქართველოს სახელმწიფო ორგანოებიდან და დაწესებულებებიდან გამოითხოვოს თავისი საქმიანობისათვის საჭირო ინფორმაცია;

ბ) უფლებამოსილია, შექმნას სამუშაო ჯგუფები და მოიწვიოს დამოუკიდებელი ექსპერტები თავის კომპეტენციაში შემავალი საკითხების შესწავლისა და სათანადო რეკომენდაციების შემუშავების, ასევე, ანგარიშების მომზადების მიზნით;

გ) უფლებამოსილია, სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით მოამზადოს წინადადებები და რეკომენდაციები, რომელსაც წარუდგენს საქართველოს მთავრობასა და პრემიერ-მინისტრს;

დ) ვალდებულია სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებით, არა უგვიანეს ყოველი წლის 15 მარტისა, მოამზადოს ყოველწლიური ანგარიში (რომელიც უნდა შეიცავდეს თემატურ სტატისტიკურ პარამეტრებს, სამოქმედო გეგმის შესრულების პროგრესული და პრობლემური მხარეების გამოსავლენად), რომელიც წარედგინება საქართველოს მთავრობას, ხოლო არა უგვიანეს 31 მარტისა, საქართველოს პარლამენტს. საბჭოს მიერ მომზადებული ანგარიში საჯაროა;

ე) თანამშრომლობს სახელმწიფო დაწესებულებებთან, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან;

ვ) უფლებამოსილია, განახორციელოს სხვა საქმიანობა, რომელიც ამ დებულებაში პირდაპირ არ არის მითითებული, მაგრამ აუცილებელია საბჭოს ამოცანების შესასრულებლად.

მუხლი 5. სამუშაო ჯგუფები და დამოუკიდებელი ექსპერტები

1. საბჭო ამ დებულებით გათვალისწინებული ამოცანების ეფექტიანი განხორციელების მიზნით, უფლებამოსილია, ხმათა უმრავლესობით, შექმნას სამუშაო ჯგუფები, რომლებშიც შედიან საბჭოს წევრები.

2. სამუშაო ჯგუფი თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს სამუშაო ჯგუფის მომხსენებელს, რომელიც სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ რეკომენდაციებს, წინადადებებსა და ანგარიშებს წარუდგენს საბჭოს.

3. სამუშაო ჯგუფები იკრიბება არანაკლებ 2 თვეში ერთხელ.

4. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში სამუშაო ჯგუფის წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, სათათბირო ხმის უფლებით, შესაძლებელია, ჩართული იყვნენ პროფილური არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე, ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები.

მუხლი 6. საბჭოს მუშაობის ორგანიზება

1. საბჭოს ხელმძღვანელობს და მის სხდომებს წარმართავს საბჭოს თავმჯდომარე.

2. საბჭოს თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში, მის უფლებამოსილებას ახორციელებს  საბჭოს თანათავმჯდომარე, ან  საბჭოს თავმჯდომარის დავალებით, საბჭოს მდივანი.

3. საბჭოს საქმიანობის ადმინისტრირებას, ორგანიზაციულ და ანალიტიკურ მხარდაჭერას ახორციელებს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია.

4. საბჭოს სხდომების პერიოდულობას, დაკისრებული ფუნქციების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საბჭოს თავმჯდომარე. საბჭოს სხდომები იმართება არანაკლებ 6 თვეში ერთხელ.

5. საბჭოს სხდომის დღის წესრიგს ამტკიცებს საბჭოს თავმჯდომარე.

6. საბჭოს სხდომაზე საკითხის გატანის უფლება აქვთ საბჭოს თავმჯდომარეს და წევრებს, აგრეთვე, საბჭოს მომხსენებელსა და სამუშაო ჯგუფის მომხსენებელს.

7. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი.

8. საბჭოს გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრე წევრთა ხმების უმრავლესობით.

9. საბჭოს სხდომა ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერენ საბჭოს თავმჯდომარე და მდივანი.

10. საბჭოს სხდომის ოქმი ეგზავნებათ საბჭოს წევრებს, სამუშაო ჯგუფის წევრებსა და დამოუკიდებელ ექსპერტებს.


საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა (2014–2015 წლებისთვის)
(დანართი №1)

 

1. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

1. სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გადახედვა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით

1.1. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის დახვეწისათვის საჭირო ცვლილებების ინიციირება

1.1.1. შეჯიბრებითობის პრინციპის და დაცვის მხარის უფლებების განმტკიცება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

2014

მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

1.1.2.საპროცესო შეთანხმების რეფორმა

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

2014

ინიციირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

1.1.3.ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს რეფორმა

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

 

2014

ინიციირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

1.1.4.დაზარალებულთა უფლებების განმტკიცების მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციირება

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

2014

ინიციირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

1.1.5. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში პირადი ცხოვრების უფლების დაცვისათვის საჭირო ევროპული სტანდარტების დასამკვიდრებლად აუცილებელი საკანონმდებლო ინიციატივების მომზადება

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით

2014-2015

მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

1.2. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციის, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდის, ნათელი და განჭვრეტადი სისხლის სამართლის ნორმების ფორმირების მიზნით, ცვლილებების პროექტის მომზადება

1.2.1. ზოგადი ნაწილის პროექტის მომზადება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

1.2.2. კერძო ნაწილის პროექტის მომზადება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

1.3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის სისტემური გადასინჯვა

1.3.1. საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის სისტემურად ახალი პროექტის შემუშავება;

ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან დაკავშირებული ნორმების სამართლიანი სასამართლოს უფლებასთან შესაბამისობაში მოყვანა.

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· სისტემურად გადასინჯულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

· საქართველოს სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში

 

 

 

 

1.4. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მოსამართლის როლის გაზრდა

1.4.1. სისხლის სამართლის მატერიალური და პროცესუალურ კანონმდებლობასა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ნორმების შესაბამისად მოსამართლის როლის გაანალიზება ადამიანის უფლებების დაცვის, მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის, უფლებების დარღვევების პრევენციისა და დარღვევაზე რეაგირების კუთხით

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით

2014-2015

მომზადებულია შესაბამისი კვლევა. კვლევის შედეგები ხელმისაწვდომია საზოგადოებისათვის

 

 

1.4.2. 1.4.1-ში გათვალისწინებული ანალიზის საფუძველზე, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საკანონმდებლო წინადადებების მომზადება და წარდგენა საკანონმდებლო ორგანოში

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით

2015

მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

 

 

2. დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და გამჭირვალე

მართლმსაჯულების სისტემა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

2. სამართლიანი სასამართლოს უფლების დაცვის გაუმჯობესება სასამართლოს სისტემის განგრძობადი რეფორმის მხარდაჭერის გზით

2.1.სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაზრდის ხელშეწყობა სამართლიანი სასამართლოს პრინციპების შესაბამისად

2.1.1. . საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება და ინიციირება მოსამართლეთა დანიშვნის წესის სრულყოფის, უვადოდ დანიშვნამდე, 3 წლის ვადით დანიშნული მოსამართლეების საქმიანობის მონიტორინგისა და შეფასების კრიტერიუმების შემუშავების, მოსამართლის საქმიანობაში ჩაურევლობის მკაფიო გარანტიების ჩამოყალიბების, საქმეთა ავტომატური განაწილების სამართლიანი პრინციპის შემოღების, მოსამართლეთა მივლინების პროცედურის მოწესრიგების, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის გამჭირვალობის გაზრდის მიზნით;

 

2.1.2. ინდივიდუალური მოსამართლის სამართლიანი ანაზღაურებისა და სოციალური დაცვის სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით

2014

ინიციირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

2.2. მოსამართლეთა ანგარიშვალდებულების სისტემის გაუმჯობესების მხარდაჭერა სამართლიანობის, ობიექტურობისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის პრინციპის დაცვით

2.2.1.საკანომდებლო ცვლილებების მომზადება და წარდგენა დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის დახვეწის, მოსამართლეთა დაცვის დამატებითი სამართლებრივი გარანტიების შექმნის, სამართალწარმოების ეტაპების ოპტიმიზაციისა და ზოგადად დისციპლინური სამართალწარმოების პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან და საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგიასთან თანამშრომლობით

2014

ინიციირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

2.3. სასამართლო სისტემის გამჭირვალობის გაზრდის მხარდაჭერა საზოგადოებისა და მართლმსაჯულების ინტერესების სამართლიანი დაბალანსების პრინციპის შესაბამისად

2.3.1. სასამართლო აქტების საჯაროობის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესების მიზნით წინადადებების მომზადება და წარდგენა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან თანამშრომლობით

2014

ინიციირებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები

 

2.4. მოსამართლეთა კვალიფიკაციის ამაღლება

2.4.1. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა მოსამართლეთა მომზადებისა და განგრძობადი განათლების პროგრამების პერიოდული განახლების მიზნით, ადამიანის უფლებების სისტემური, მათ შორის სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების ეფექტური იმპლემენტაციის უზრუნველყოფის მიზნით.

 

 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით

2014-2015

იუსტიციის უმაღლესი სკოლას მიეწოდა შესაბამისი რესურსები მოსამართლეთა მომზადებისა და განგრძობადი განათლების პროგრამების პერიოდული განახლების მიზნით.

3. პროკურატურა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

3. „პროკურატურა - ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სამართიანი, ეფექტური და გამჭვირვალე სისხლის სამართლებრივი დევნა“

3.1. დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ცვალებადი გამოწვევების შესაბამისი სისხლის სამართლის პოლიტიკის წარმოება

3.1.1. სისხლის სამართლის პოლიტიკის შემუშავების კოორდინაცია [პროკურატურის მხრიდან] სხვა სამართალდაცმავ ორგანოებთან თანამშრომლობით, საკანონმდებლო ბაზის, სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებითა და საზოგადოებრივი სექტორის მონაწილეობით.

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· მომზადებულია შესაბამისი ანალიზები და კვლევები

· მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები

· კრიმინოლოგთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრების რაოდენობა.

 

 

 

3.2.საპროკურორო საქმიანობაზე კონტროლის არსებული სისტემის რეფორმა ეფექტურობისა და სისტემური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით

3.2.1. კონტროლის არსებული სისტემის მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზისა და პრაქტიკის შესწავლა;

 რეფორმის კონცეფციის შემუშავება;

საკანონმდებლო ცვლილებებისა და შიდა პოლიტიკის დოკუმენტის მომზადება.

მთავარი პროკურატურა

 

 

2014

· შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები

· მომზადებულია შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები;

· სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში.

 

3.3.პროკურატურის კვალიფიკაციის ამაღლება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საქმიანობის ფორმების დანერგვა

3.3.1.კვალიფიციური კადრების შერჩევა, შენარჩუნება და პროფესიული განვითარება

მთავარი პროკურატურა

2014-2015

· პროკურატურაში მიღების სტანდარტის დადგენა:

· კონკურსის გავლისა და თანამდებობაზე მიღების კრიტერიუმების გაწერა;

· შეფასების სისტემის შექმნა;

· ატესტაციის სისტემის შექმნა;

· ტრენინგ-საჭიროებების განსაზღვრა; 

 

3.4.პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის ამაღლება

3.4.1.საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროკურატურის განვითარება

 

3.4.2.ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე არსებული სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლა და კვარტალური ანგარიშების გამოქვეყნება;

 

 

3.4.3. ადგილობრივი საბჭოების სხდომების გააქტიურება.

 

 

მთავარი პროკურატურა

 

 

2014-2015

· საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმის შემუშავება და დამტკიცება;

· „საზოგადოებრივი პროკურატურის“ პროექტის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

· საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა;

· მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის მიერ განხორციელებულ მოქმედებათა რაოდენობა.

· ადგილობრივი საბჭოების სხდომების რაოდენობა.

· სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში;

· ბრიფინგების რაოდენობა.

 

3.5.პროკურატურის ორგანიზაციული სტრუქტურის მოდიფიცირება სტრატეგიული ინტერესების გათვალისწინებით

3.5.1. შესაბამისი საკადრო გადაწყვეტილებების მიღება, საქმიანობის ხარისხიანად და ეფექტურად წარმართვის მიზნით;

 

მთავარი პროკურატურა

2014-2015

პროკურატურის ორგანოები აღჭურვილია შესაბამისი კვალიფიკაციის სათანადო ოდენობის კადრებით.

 

3.6. პატიმრობისა და გირაოს გარდა სხვა აღმკვეთი ღონისძიების საშუალებების დანერგვა და გამოყენება

 

3.6.1. აღმკვეთი ღონისძიებების სახით პატიმრობისა და გირაოს გარდა სხვა საშუალებების შესახებ საკანონმდებლო ბაზის გადახედვის წინადადებების შემუშავება; შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება და დანერგვა.

მთავარი პროკურატურა

 

 

2014-2015

· პატიმრობისა და გირაოს გარდა სხვა საშუალებების გამოყენების სტატისტიკა.

· სახალხო დამცველის ანგარიშები.

 

3.7.პროკურატურის მიერ აღდგენითი მართლმსაჯულების არატრადიციული ფორმის სისხლის სამართალწარმოების გაფართოება და გამჭვირვალე გამოყენება.

3.7.1. დისკრეციული უფლებამოსილების აქტიურად გამოყენება

მთავარი პროკურატურა;

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან თანამშრომლობით

2014-2015

დისკრეციული უფლებამოსილების გამოყენების გაზრდილი მაჩვენებლის სტატისტიკა

 

 

 

4. სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

4.პოლიციის სისტემაში დანაშაულის პრევენციისა და ეფექტური გამოძიების სტანდარტების გაუმჯობესება, ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების გაძლიერება და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა.

4.1. ადამიანური რესურსების განვითარება, ადამიანის უფლებათა დაცვაზე ორიენტირებული ტრენინგებისა და გადამზადების მეშვეობით

4.1.1. პოლიციის საგამოძიებო შესაძლებლობების გაზრდა საბაზისო და სპეციალიზირებული ტრენინგის/გადამზადების კურსების მეშვეობით, მათ შორის ტრეინინგები ტაქტიკურ და საგამოძიებო უნარ ჩვევებში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

· გადამზადებული პირების რაოდენობა;

 

4.1.2. ტრენინგი შსს თანამშრომლებისთვის ტრეფიკინგისა და უკანონო მიგრაციის საკითხებზე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

 

4.1.3. შსს თანამშრომელთა მომზადება/გადამზადება არასრულწლოვნებთან მოპყრობის სამართლებრივ და ფსიქოლოგიურ თავისებურებებზე/საკითხებზე

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· შსს პოლიციის აკადემიის პროგრამაში დანერგილი ახალი კომპონენტი;

· გადამზადებული თანამშრომლების რაოდენობა.

 

 

4.1.4. დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესება დროებითი მოთავსების იზოლატორის პერსონალის მომზადება/გადამზადების კურიკულუმის შექმნითა და სპეციალიზირებული ტრენინგების განხორციელების გზით

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· დროებითი მოთავსების იზოლატორის-ში დანერგილი მუშაობის ახალი სტანდარტი

· საქართველოს მასშტაბით გადამზადებული დროებითი მოთავსების იზოლატორის პერსონალის რაოდენობა.

 

4.2. ადამიანის უფლებები და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

4.2.1. დაკავებულთა ინფორმირება მათი უფლებების შესახებ, დაბეჭდილი მასალის გამოყენებით

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· სახალხო დამცველთან ან მთავარ პროკურატურაში შესაბამისი საჩივრების შემცირებისა და დადასტურების მაჩვენებელი;

· საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური და საპარლამენტო ანგარიშები;

 

 

4.2.2. შსს თანამშრომლების საქმიანობაზე (საგამოძიებო და პრევენციული) შიდა კონტროლის არსებული მექანიზმის რეფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს, აღნიშნული მექანიზმის ეფექტურობას და სისტემურ დამოუკიდებლობას

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

 

მთავარი პროკურატურა

2014-2015

· მომზადებულია შესაბამისი საჭიროებების კვლევა;

· მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები;

· შესწავლილია სხვა ქვეყნების გამოცდილება;

· მომზადებული და ინიციირებულია შესაბამისი ცვლილებების პროექტი.

 

 

4.2.3.ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შსს-ს დმი-ს სტანდარტული ოპერატიული პროცედურებისა (SOP) და ქცევის ინსტრუქციების შემუშავება პროკურატურასთან თანამშრომლობით;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

პროკურატურა

2014-2015

· შემუშავებულია სტანდარტული ოპერატიული პროცედურები და ქცევის ინსტრუქციები;

· მუშაობის გაუმჯობესებული სტანდარტები;

 

 

 

4.2.4. დანაშაულის პრევენცია არასრულწლოვანთა ცნობიერების ამაღლების გზით

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

პროექტში ჩართული სკოლებისა და მოსწავლეების რაოდენობა

 

 

4.2.5.პოლიციის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, საზოგადოების მუდმივად ინფორმირებით ვებ-გვერდის, სოციალური მედიისა და რგოლების, რადიო გადაცემის, საინფორმაციო ბროშურების საშუალებით

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· შსს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია;

· გადაცემები, ბროშურები

 

4.3 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფრასტრუქტურის განვითარება

4.3.1. ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით დროებითი მოთავსების იზოლატორების ინფრასტრუქტურის განვითარება და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· დროებითი მოთავსების იზოალორტის ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია;

· საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური და საპარლამენტო ანგარიშები;

 

 

 

 

4.3.2 შსს-ს ინფრასტრუქტურის განვითარება არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის სფეროში

შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

არალეგალ მიგრანტთა ქვეყნიდან გაძევების მექანიზმები გაუმჯობესებულია ადამიანის უფლებათა და ძირითადი თავისუფლებების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

 

5. სასჯელაღსრულების სისტემა, პრობაცია და ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაცია

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

 

5.1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის ჩამოყალიბება

5.1.1. პენიტენციურ სისტემაში მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა რეგულაციების სისტემატური გადახედვა და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა ადამიანის უფლებების დაცვის გაძლიერების კუთხით

5.1.1.1. საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებებისა და შიდა რეგულაციების შემცვლელი დოკუმენტაციის მომზადება და ინიციირება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;

 

სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

2014-2015

მომზადებული და ინიციირებულია შესაბამისი ცვლილებები

 

5.1.2. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ადმინისტრირების შემდგომი განვითარება

5.1.2.1. სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის სრულყოფა

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2014-2015

სტანდარული საოპერაციო პროცედურების შემუშავება, ადმინისტრირების მხრივ შიდა კონტროლის მექანიზმების გაძლიერება.

 

 

 

5.1.2.2.თანამშრომლებისთვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და სამუშაოთა აღწერილობების შემუშავება და მათი ატესტაცია

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2014-2015

· შემუშავებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები სამუშაოთა აღწერილობებით

· ატესტაცია გავლილი თანამშრომელთა რაოდენობა

 

 

5.1.2.3. ტრენინგები პენიტენციური სისტემის თანამშრომლებისთვის, მათ შორის ადმინისტრირების, შიდა კონტროლის, მენეჯმენტის, ადამიანის უფლებების და სხვა დარგებში

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2014-2015

ტრენინგების შედეგად სერთიფიცირებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

 

5.1.3. პატიმრობის პირობების გაუმჯობესება, მათ შორის სპეციფიკური საჭიროებების მქონე ჯგუფების - ქალების, არასრულწლოვნების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა - საჭიროებათა გათვალისწინებით

5.1.3.1. პენიტენციური სისტემის დაწესებულებათა განახლებული კლასიფიკაცია

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2014-2015

რისკის და რესოციალიზაციის საჭიროებათა შესაამისად თავისუფლებააღკვეთილ / შეზღუდულ პირთა შესაბამისი ტიპის დაწესებულებებში განთავსების პროცენტული მაჩვენებელი

 

 

5.1.3.2. პენიტენციურ სისტემაში არსებული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურული გამართვა და მათი შესაბამისად აღჭურვა

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2014-2015

· გარემონტებულ და შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილ დაწესებულებათა რაოდენობა

· სახალხო დამცველის სპეციალური და საპარლამენტო ანგარიშები

 

 

5.1.3.3 პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ პატიმართა კვების სტანდარტის პერიოდული შეფასება და შედეგებზე დაყრდნობით სტანდარტის განახლება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

2014-2015

პერიოდული შეფასება

სტანდარტის განახლება

ყველა პატიმრის უზრუნველყოფა

 

 

 

5.1.3.4. პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ პატიმართა რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით რეგულარულად უზრუნველყოფა.

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით უზრუნველყოფილ პატიმარათა რაოდენობა;

· სახალხო დამცველის სპეციალური და საპარლამენტო ანგარიშები

 

 

5.1.3.5. მსჯავრდებულთა ოჯახთან ურთიერთობის უფლების უზრუნველსაყოფად გრძელვადიანი ვიზიტებისათვის განკუთვნილი ადგილების შექმნა

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· გრძელვადიანი ვიზიტებისთვის განკუთვნილი ადგილების რაოდენობა;

· ოჯახთან ურთიერთობის უფლებით უზრუნველყოფილ თავისუფლება აღკვეთილ პირთა რაოდენობა;

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები

 

 

5.1.3.6.თავისუფლებააღკვეთილთა ახლობლების, ოჯახის წევრების და სხვა

დაინტერესებულ პირთათვის კანონით გათვალისწინებული მომსახურების გაუმჯობესება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· მოქალაქეთა მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით შექმნილი საზოგადოებრივი მისაღების შენობების რაოდენობა;

· საზოგადოებრივი მისაღების მომსახურებით უზრუნველყოფილ ადამიანთა რაოდენობა

· საზოგადოებრივ მისაღებებში "შენიშვნათა ყუთის" განთავსება;

· ყუთში მოთავსებული კომენტარების ანალიზი;

 

 

5.1.3.7. ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა ქვეყანაში აღიარებული და დანერგილი პროფესიული და სამომსახურეო სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით

საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· პენიტენციურ სისტემაში სიკვდილიანობის სტანდარტული მაჩვენებელი

· ინფექციურ დაავადებებზე (აივ/შიდსი, ტუბერკულოზი, C ჰეპატიტი) კონსულტირების, ტესტირების, და მკურნალობის მაჩვენებლები; ასევე გავრცელების მაჩვენებლები;

· სამედიცინო პერსონალის თანაფარდობა პატიმართა რაოდენობასთან

· პირველადი ჯანდაცვისა და სპეციალიზებული სამედიცინო მომსახურებით (რეფერალი) მოცვის და უტილიზაციის მაჩვენებლები

 

 

5.1.3.8 ქალთა, არასრულწლოვანთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თავისუფლება აღკვეთილთათვის სპეციალური პირობების შექმნა

საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული ბაზის გაუმჯობესება

· საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების საჭიროებათა შესწავლა შეზღუდული პირების, არასრულწლოვნებისა და ქალ ბრალდებულ/ მსჯავრდებულთა სპეციფიკური საჭიროებების მეტად გამოსაკვეთად;

· შესწავლის შედეგად გამოვლენილ საჭიროებათა ეტაპობრივი გათვალისწინება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას.

 

5.1.4.ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია

5.1.4.1. საწარმოო ზონების და მინი დასაქმების კერების შექმნა პატიმართა შრომითი შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში შექმნილ, საწარმოო ზონების და მინი დასაქმების კერების რაოდენობა;

· საქართველოს კანომდებლობის შესაბამისად შრომითი ხელშეკრულებების საფუძველზე დასაქმებულ მსჯავრდებულთა რაოდენობა.

 

 

5.1.4.2. სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში განათლების მიღების და ალტერნატიული პროფესიის დაუფლების შესაძლებლობა

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო, პროფესიული და სხვა სარეაბილიტაციო კურსები შესაბამისობაშია ეროვნულ სტანდარტებთან

· საგანმანათლებლო, პროფესიულ და სხვა სარეაბილიტაციო კურსებში ჩართულ და სერტიფიცირებულ პატიმართა რაოდენობა

 

 

5.1.4.3.ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის მიზნით ეფექტური სარეაბილიტაციო პროგრამების და სერვისების შემუშავება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

მსჯავრდებულთათვის მიწოდებული პროგრამების და სერვისების რაოდენობა

 

 

5.1.4.4. მსჯავრდებულებთან მიმართებაში სასჯელის დაგეგმვის ინდივიდუალური მიდგომის მეთოდოლოგიის გამოყენება პილოტურ ი სახით რიგ დაწესებულებებში

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

სასჯელის დაგეგმვის ინდივიდუალური მიდგომით უზრუნველყოფილ მსჯავრდებულთა რაოდენობა

 

 

5.1.5. პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმის შემდგომი გაძლიერება

5.1.5.1.პირობით ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმის შემდგომი განვითარება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· ადგილობრივი საბჭოების რაოდენობის ზრდა

· ქალი პატიმრებისათვის ადგილობრივი საბჭოს ჩამოყალიბება

· სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების/კომისიის მიერ დანიშნული სასჯელის უფრო მსუბუქი სასჯელით შეცვლის რაოდენობა

 

 

5.1.5.2. ადგილობრივი საბჭოების და მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებების დაფუძნება სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიაზე პილოტური დაწესებულებების შემთხვევებში

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

მიღებულ გადაწყვეტილებათა ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესება 

 

 

5.1.6. პატიმართა სამართლებრივი გარანტიების გაძლიერება

5.1.6.1. პატიმართა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების შესახებ საჩივრების, დისციპლინარულ და ადმინისტრაციულ პროცედურებთან მიმართებაში

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· დაბეჭდილი სხვადასხვაენოვანი საინფორმაციო ბროშურების/პლაკატების რაოდენობა პატიმართა უფლებების შესახებ;

· მსჯავრდებულთათვის მოთხოვნის შესაბამისად გადაცემული ბროშურების რაოდენობა

 

 

5.1.6.2 პატიმრობის, კოდექსით გათვალისწინებული საჩივრების პროცედურების ხელმისაწვდომობა

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

მსჯავრდებულთათვის უზრუნველყოფილი სპეციალური საჩივრის კონვერტთა რაოდენობა

 

5.1.7. სამინისტროს და სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის შიდა მონიტორინგის მექანიზმების ეფექტური ფუნქციონირება

5.1.7.1. მონიტორინგის მექანიზმების მეთოდოლოგიის შემდგომი დახვეწა და პრაქტიკაში იმპლემენტაცია

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

განახლებული მეთოდოლოგია

შესაბამისი ტრეინინგების

პრაქტიკაში დანერგვა

 

5.1.8. სამინისტროსთან არსებული ეფექტიანი საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა

5.1.8.1. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისაგან შემდგარი მონიტორინგის საბჭოს ჩამოყალიბება

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· შესაბამის კანონმდებლობაში ცვლილებები ინიციირებულია

· მონიტორინგის საბჭო ჩამოყალიბებულია, მონიტორინგის მეთოდოლოგია შემუშავებულია,

მონიტორებს გავლილი აქვთ ყველა შესაბამისი ტრეინინგი

5.2. პრობაციის სრულყოფილი სისტემა

5.2.1 – სსიპ -სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ადმინისტრაციული შესაძლებლობების განვითარება

5.2.1.1 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

2014

პრობაციის ცენტრალური და თბილისის ბიუროს ახალ ოფისში გადასვლა

 

 

5.2.1.2 პრობაციის სამსახურის სტრუქტურის განვითარება

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014

სარეაბილიტაციო პროგრამების სამმართველოს შექმნა

 

 

5.2.1.3 - პრობაციის ოფიცერთა დატვირთვის შემცირება 

სსიპ –არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

პრობაციონერთა საშუალო რაოდენობა ერთ ოფიცერზე

 

 

5.2.1.4. ვიდეოპაემნის სერვისი

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

ვიდეოპაემნის მომსახურების გაფართოება, დამატებით ერთი წერტილით

 

 

5.2.1.5. თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების ამოქმედება

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულების გამართულად ფუნქციონირება

 

 

5.2.1.6. თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

პრობაციის გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

 

5.2.2. საკანონმდებლო ბაზის განვითარება

 

5.2.2.1. საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება და ინიციირება

საქართველოს სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო;

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

2014-2015

მომზადებულია და ინიციირებული შესაბამისი ცვლილებები

 

5.2.3. ზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება

5.2.3.1. საქმის წარმოებისთვის სპეციალურ ელექტრონული მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირება

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

2014-2015

ბაზაში რეგისტრირებულ პრობაციონერთა პროცენტული მაჩვენებელი

 

 

5.2.3.2. პრობაციის ოფიცრები რისკისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით მსჯავრდებულებთან მუშაობა

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

2014-2015

რისკებისა და საჭიროებების შეფასებისა და სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის სტატისტიკური მაჩვენებელი

 

5.2.4. სარეაბილიტაციო პროგრამების და საზოგადოების ჩართულობის განვითარება

5.2.4.1. პრობაციონერთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს

არასამთავრობო სექტორი

2014-2015

სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობა

 

 

5.2.4.2. პირობით მსჯავრდებულთა დასაქმების ხელშეწყობა

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

კერძო და სახელმწიფო სექტორი

2014-2015

დასაქმებულ პირობით მსჯავრდებულთა რაოდენობა

 

 

5.2.4.3. სპორტული აქტივობები

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში ჩართულ პრობაციონერთა რაოდენობა

 

 

5.2.4.4. შემეცნებით-კულტურული ღონისძიებები

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

არასამთავრობო ორგანიზაციები

2014-2015

შემეცნებით-კულტურული ღონისძიებებში ჩართულ პრობაციონერთა რაოდენობა

 

 

5.2.4.5. საქველმოქმედო და ჰუმანიტარული აქციები

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

არასამთავრობო ორგანიზაციები

2014-2015

საქველმოქმედო და ჰუმანიტარული აქციებში ჩართულ პრობაციონერთა რაოდენობა

 

5.2.5. პრობაციის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაუმჯობესება

5.2.5.1. პრობაციის ეროვნული სააგენტოს წლიური ანგარიში

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

პრობაციის სისტემის შესახებ საზოგადოებაში ადეკვატური ინფორმაციის არსებობა

 

 

5.2.5.2. საინფორმაციო ვიდეო რგოლების დამზადება, სხვადასხვა შინაარსის ფლაერებისა და ბუკლეტების დაბეჭდვა

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს დონორი ორგანიზაციები

2014-2015

პრობაციის სისტემის შესახებ საზოგადოებაში ადეკვატური ინფორმაციის არსებობა

5.3. ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესში ადამიანის უფლებათა დაცვის საუკეთესო სტანდარტების გათვალისწინება

5.3.1. ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ერთიანი სტრატეგიის შემუშავება

5.3.1.1.საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შესაბამისი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება.

სსიპ–დანაშაულის პრევენციის ცენტრი;

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი;

სსიპ–არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

2014

მომზადებული და შექმნილია შესაბამისი დოკუმენტი

 

 

5.3.2. რეაბილიტაციის პროცესის უწყვეტობა

 

5.3.2.1გათავისუფლებამდე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მუშაობის დაწყება, გათავისუფლებისთვის მომზადება

 

სსიპ- დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

 

2014-2015

 

პროგრამაში ჩართული ყოფილი პატიმართა რაოდენობა

 

5.3.3. ყოფილი პატიმრებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთვის სარეაბილიტაციო პროგრამების განვითარება

5.3.3.1. ყოფილი პატიმრებისთვის და მათი ოჯახის წევრებისთის სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

 

2014 – 2015

სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართულ ყოფილ პატიმართა და ოჯახის წევრთა რაოდენობა

 

 

5.3.3.2. ყოფილ პატიმართა დასაქმების ხელშეწყობა

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

2014 – 2015

დასაქმებულ ყოფილ პატიმართა რაოდენობა

 

 

5.3.3.3. სპორტული აქტივობები.

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო

2014 – 2015

სპორტულ აქტივობებში ჩართულ ყოფილ პატიმართა და ოჯახის წევრთა რაოდენობა

 

 

5.3.3.4. შემეცნებით-კულტურული ღონისძიებები

სსიპ- დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

 

2014 - 2015

შემეცნებით-კულტურული ღონისძიებებში ჩართულ ყოფილ პატიმართა და ოჯახის წევრთა რაოდენობა

 

 

5.3.3.5. ყოფილ პატიმრებთან მომუშავე თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლება

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

 

2014-2015

გადამზადებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

 

5.3.4. ყოფილი პატიმრების პროფესიული განათლება

5.3.4.1.ყოფილი პატიმრებისთვის პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობა

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

2014 – 2015

პროფესიულ სწავლებაში ჩართული ყოფილ პატიმართა რაოდენობა

 

5.3.5 საზოგადოების ინფორმირება და ჩართულობის გაზრდა

5.3.5.1. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის წლიური ანგარიში

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

 

2014-2015

საზოგადოებაში ადეკვატური ინფორმაციის არსებობა

 

 

5.3.5.2 საინფორმაციო ვიდეო რგოლი, სხვადასხვა შინაარსის ფლაერების, ბუკლეტების, პლაკატების დამზადება, სოციალური კამპანიის წარმოება

სსიპ - დანაშაულის პრევენციისა და ინოვაციური პროგრამების ცენტრი

 

2014-2015

საზოგადოებაში ადეკვატური ინფორმაციის სარსებობა

             

 

6. წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

შესრულების ინდიკატორი

6. წამებასა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმებთან ბრძოლა

6.1.ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება

 

6.1.1. შესაბამისი ღონისძიებების წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ეროვნულ გეგმაში ასახვა

6.1.2.ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა არასათანადო მოპყრობის წინააღდეგ ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზისა და შიდაუწყებრივი აქტების გაანალიზება ეფექტურობისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის კუთხით.

 

6.1.3. ზემოთ მოცემული ღონისძიებაში მითითებული ანალიზის საფუძველზე საკანომდებლო ცვლილებების მომზადება და წარდგენა, შიდაუწყებრივი აქტების გაუმჯობესება.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;

 

მთავარი

პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით

 

 

2014-2015

· გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოების და წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციები;

· საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილებების პაკეტი/მთავარი პროკურორის სახელმძღვანელო პრინციპები

· საჯარო განცხადებები

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები

 

6.2.ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა საცხოვრებელი პირობებისა და ინსტიტუციური მოპყრობის გაუმჯობესება

6.2.1. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ადეკვატური მატერიალური პირობების უზრუნველყოფა არსებული მდგომარების პერიოდული ანალიზისა და საჭირო ღონისძიებების გატარების გზით

 

საქართველოს მთავრობა

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი

· ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

6.2.2. რეაბილიტაციისა და მკურნალობისათვის ადეკვატური რეჟიმისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, შესაბამისი დამოუკიდებელი ექსპერტების მონაწილეობის გზით.

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

· საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი;

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

6.3.ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა მდგომარეობისა და მათ მიმართ მოპყრობის შიდა (ინსპექტირება) და გარე მონიტორინგის გაუმჯობესება

6.3.1. ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა მდგომარეობისა და მათ მიმართ მოპყრობის შიდა მონიტორინგის (ინსპექტირება) საქმიანობის გაუმჯობესება საკანონმდებლო და შიდაუწყებრივი რეგულირებით (პრო-აქტიური ინსპექტირების, დამოუკიდებლობის გაზრდის, ანგარიშგებისა და საჩივრებზე ეფექტური რეაგირების მექანიზმების დანერგვის ჩათვლით)

 

 

 

საქართველოსმთავრობა/ საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით

 

2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· ცვლილებები მარეგულირებელ კანონდებლობაში

· სახელმძღვანელო პრინციპები/ინსპექცია და ანგარიშების წარმოების მეთოდოლოგიის დოკუმენტები

· ადეკვატური საბიუჯეტო მხარდაჭერა

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2. საპატიმრო და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში აუდიო-ვიდეო მონიტორინგის სისტემის გაუმჯობესება (ტექნიკური უზრუნველყოფის გაზრდა, მონაცემების შენახვის ხანგრძლივობისა და დაცულობის გაზრდა, საერთაშორისოდ აღიარებული პირადი ცხოვრებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტების შესაბამისად)

საქართველოს მთავრობა;

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი;

 

სახალხო დამცველთან თანამშრომლობით

 

2014-2015

· ცვლილებები მარეგულირებელ კანონდებლობაში

· სახელმძღვანელო პრინციპები/ინსპექცია და ანგარიშების წარმოების

მეთოდოლოგიის

დოკუმენტები

· ადექვატური საბიუჯეტო მხარდაჭერა

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

 

 

6.3.3. თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მდგომარეობისა და მათი მოპყრობის გარე მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება (მათ შორის სახალხო დამცველი, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი,მარეგულირებელი კანონმდებლობის გაუმჯობესების მიზნით საკანონმდებლო აქტების მომზადების და წარდგენის, აგრეთვე ინსტიტუციური თანამშრომლობის მექანიზმების გაუმჯობესება

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

სახახლო დამცველთან თანამშრომლობით

 

2014-2015

· მონიტორინგის მექანიზმებზე რეაგირება და ანგარიშები

· საკანონმდებლო აქტებში ცვლილებები

· შიდაუწყებრივი აქტები პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

 

 

6.4.ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა არასათანადო მოპყრობისა და შესაბამისი რეაგირების სტატისტიკის მონაცემების სრულყოფა

 

6.4.1. . თავისუფლების აღკვეთის და თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებებში პირთა მოთავსების, რეგისტრაციისა და აღრიცხვის სისტემის შემდგომი დახვეწა;

6.4.2. არასათანადო მოპყრობის ფაქტების შემცირება-გაზრდის ანალიზის მიზნით, შესაბამისი სტატისტიკის წარმოება, სრულყოფა და სისტემატიზაცია.

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

პროკურატურა

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

 

 

 

2014-2015

 

· გაუმჯობესებული აღრიცხვის სისტემა

· წარმოებული სტატისტიკა

· სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

 

6.5. საჯარო მოსამსახურეთა განგრძობადი სწავლება და შესაძლებლობათა გაძლიერება წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის პრევენციის, ეფექტური რეაგირებისა და გამოძიების, აგრეთვე მსხვერპლთა ინტერესების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით

6.5.1. ტრენინგ-დაწესებულებების შესაძლებლობების ზრდის პოტენციალის ხელშეწყობა არასათანადო მოპყრობის აკრძალვის კუთხით; კოორდინაციის გაზრდა დაწესებულებებს შორის; სასწავლო სტანდარტების, მასალებისა და მეთოდების გაუმჯობესება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო/სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი

 

 შინაგან საქმეთა სამინისტრო/პოლიციის აკადემია;

 

მთავარი პროკურატურა;

 

თავდაცვის სამინისტრო;

 

იუსტიციის სამინისტრო/იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

2014-2015

· სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის ტრენინგ-ცენტრის სრული ძალით ამოქმედება

· სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში შესაძლებლობების გაზრდასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების შემუშავება

· საჭიროებების შეფასების პერიოდული ანგარიშები

· ცვლილებები/ახალი სასწავლო პროგრამებში

· გაუმჯობესებული/ახალი ტრენინგ-მოდელები

ანგარიშები ტრენინგების ჩატარების შესახებ

· საჯარო მოხელეთა რაოდენობა, ვინც გაიარა განგრძობადი სწავლების პროგრამა

 

6.6. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების დროული, სრულყოფილი, ეფექტური და მიუკერძოებელი გამოძიება; დამნაშავეთა სისხლის სამართლებრივი დევნა; დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლა

6.6.1. ძალოვანი უწყებების ანგარიშვალდებულების და დემოკრატიული ზედამხედველობის გაზრდა. პოლიციელებისა და პროკურორების წინააღმდეგ საჩივრები მოითხოვს პროფესიონალურ, ეფექტურ მექანიზმს სანდო პასუხის გასაცემად. ამგვარი საქმეების შესასწავლად განხილულ იქნეს დამოუკიდებელი და ეფექტური მექანიზმის შექმნა;

 

ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებს ჩაუტარდეთ კომპლექსური პროფესიონალური ტრენინგი ეთიკურ სტანდარტებსა და ადამიანის უფლებებზე.

საქართველოს მთავრობა;

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

 

ციხის ადმინისტრაცია.

2014-2015

· ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

· სამართლებრივი/სისტემური ანალიზის დოკუმენტი

· საკანონმდებლო და შიდაუწყებრივ აქტებში ცვლილებები

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები

 

 

 

 

 

6.6.2. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების ეფექტური გამოძიების მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციების ჩამოყალიბება და დანერგვა საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

· ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

· მეთოდური და ტაქტიკური ინსტრუქციები

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

 

 

6.6.3. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორების სისხლისსამართლებრივი დევნის პრიორიტიზაცია და სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელო პრინციპებში შესაბამისი პოლიტიკის სრულყოფილად ასახვა

 

 

მთავარი პროკურატურა

2014

· ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მოქმედი მონიტორინგის მექანიზმების შეფასებები და რეკომენდაციები

· საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტები

· სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმძღვანელო პრინციპები

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშები

 

 

6.7. წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის შედეგების აღმოფხვრა, მსხვერპლთა დაცვა და რეაბილიტაცია

6.7.1. მსხვერპლთათვის ეფექტური იურიდიული დახმარების (მათ შორის, დაცვის ეფექტუ განხორციელებისთვის საჭირო აუცილებელი ხარჯების გათვალისწინებით) უზრუნველყოფის გაუმჯობესება უფასო იურიდიული დახმარების სამსახურის ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით

6.7.2. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფორმირება და ეფექტურობის უზრუნველყოფა;

6.7.3. მსხვერპლთა რეაბილიტაციის მხარდამჭერ არასახელმწიფო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაზრდა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური

2014-2015

· ანგარიში-რეკომენდაციები

· საკანონმდებლო და შიდაუწყებრივ აქტებში ცვლილებები

· სახელმწიფო პროგრამის დოკუმენტი

· თანამშრომლობის მემორანდუმი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

· იმ პირთა რაოდენობა, ვინც შეძლო ამ სერვისებით სარგებლობა

 

 

 

 

 

6.8. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების აკრძალვის, პრევენციისა და გამოძიების შესახებ საზოგადოების დროული და ეფექტური ინფორმირება

6.8.1. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების აკრძალვის საინფორმაციო კამპანიების მხარდაჭერა

 

6.8.2. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის სხვა ფორმების გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების ზოგადი ტენდენციების შესახებ საზოგადოების პერიოდული აქტიური ინფორმირება

ყველა ინსტიტუტი, რომლებიც დასახელებულია, როგორც პასუხისმგებელი უწყება, ან რომელთა მიმართაც არის მოწოდება, წვლილი შეიტანონ სამოქმედო გეგმის კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელებაში

2014-2015

· პერიოდული საინფორმაციო გამოცემები

· გეგმები/კამპანიები

· მედია-მონიტორინგის ანგარიშები

· სტატისტიკის მონაცემთა ბაზა

· პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიში

 

 

 

7. ადამიანით ვაჭრობასთან ბრძოლა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

7.ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან ბრძოლა

 

 

7.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშულის პრევენცია

 

7.1.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ეფექტური საინფორმაციო კამპანიის წარმოება ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით. 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო;

 

2014-2015

 

· გავრცელებული საინფორმაციო მასალების რაოდენობა

· ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი საინფორმაციო კამპანიის კონცეფციის შემუშავება

· ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრებისა და მონაწილეთა რაოდენობა 

7.2. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა

 7.2.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებების (თავშესაფრების) ეფექტური საქმიანობა

 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

2014-2015

· მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რაოდენობა, რომელთაც ისარგებლეს სახელმწიფო ფონდის მომსახურებით

· ფონდის მიერ გაწეული მომსახურების რაოდენობა

7.2.2. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დახმარება, მათი მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას ნებაყოფლობით და უსაფრთხოდ დაბრუნება, დაბრუნებულთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.

2014-2015

· საკუთარი სურვილით მუდმივ საცხოვრებელ ადგილას დაბრუნებულ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რაოდენობა

· მსხვერპლთა/დაზარალებულთა რაოდენობა რომლებსაც მიეცათ სპეციალური ბინადრობის ნებართვა

 

7.3. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის ეფექტური სისხლისამართლებრივი დევნა

7.3.1. ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევების პროაქტიული გამოვლენა და ამ მიზნით შემოწმების ერთობლივი მობილური ჯგუფების ჩამოყალიბება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

2014-2015

· შექმნილი შემოწმების მობილური ჯგუფების რაოდენობა

· შემოწმების მობილური ჯგუფის მიერ განხორციელებული ვიზიტებისა და წარმოებული გამოძიებების/სისხლისსამართლებრივი დევნის რაოდენობა

7.3.2. სამართალდამცავი ორგანოებისათვის ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის გამოძიების, სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა და დაზარალებულთა მოპყრობის სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება

 

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

მთავარი პროკურატურა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

შემუშავებული და დამტკიცებული სახელმძღვანელო პრინციპები

 

 

7.3.3 სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ამაღლება შესაბამისი ტრეინინგების გზით

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მთავარი პროკურატურა

2014-2015

ჩატარებული ტრენინგებისა და გადამზადებულ სამართლდამცავთა რაოდენობა

7.4. ტრეფიკინგთან ბრძოლის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება

7.4.1. სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლობის გაღრმავება სამოქალაქო საზოგადოებასთან (არასამთავრობო და საერთშორისო ორგანიზაციებთან) და მათთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების განახლება ან/და გაფორმება

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

2014-2015

· ერთობლივად განხორციელებული პროექტები

· გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები

 

7.4.2. პარტნიორი ქვეყნების, განსაკუთრებით კი საქართველოს მოსაზღვრე სახელმწიფოების, შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის გაღრმავება/მოლაპარაკებების დაწყება, მათ შორის, ტრანსნაციონალური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს მთავარი პროკურატურა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

 

2014-2015

· სამთავრობოთაშორისო შეხვედრების რაოდენობა

· გაფორმებული ხელშეკრულებების რაოდენობა

 

 

 

 

8. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

8. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის მაღალი სტანდარტების დანერგვა

 

 

 

 

8.1. საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა

8.1.1.პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფის მიზნით საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება მთავრობისა და პარლამენტის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით;

 

საქართველოს მთავრობა;

 

საქართველოს

შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014-2015

ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის ინდიკატორი პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით შესრულებულად არის შეფასებული ევროპის კავშირის შემფასებელი მისიის მიერ.

 

8.1.2. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 2014 წლიდან სრულად ამოქმედების ინიციირება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი;

 

საქართველოს მთავრობა

2014

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი სრულად ამოქმედებულია 2014 წელს;

 

8.2.კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაცია და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის და დამუშავების სწორი პრაქტიკის დანერგვა პირის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვის მიზნით

8.2.1. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმპლემენტაციის მიზნით შიდა ნორმატიული აქტების შემუშავება

საქართველოს სამინისტროები;

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

 

შემუშავებული შიდა ნორმატიული აქტები

8.2.2. „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის ოფიციალური კომენტარების მომზადება, კანონის დებულებების სწორი ინტერპრეტაციისა და ერთგვაროვანი პრაქტიკის დანერგვის მიზნით.

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014

 

 

 

 

 შემუშავებულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის კომენატრები

 

8.2.3. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა.

 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს გაძლიერება და მისი სათანადო ფინანსური რესურსით უზრუნველყოფა;

საქართველოს მთავრობა;

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

 

2014-2015

გაზრდილია აპარატის დაფინანსება;

 

8.2.4. პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით სახელმძღვანელოებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014-2015

სახელმძღვანელოების და სარეკომენდაციო დოკუმენტების რაოდენობა;

8.2.5. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებისა და დაცვის საკითხებზე ტრეინინგების ორგანიზება საჯარო დაწესებულებების თანამშრომლებისათვის.

საქართველოს მთავრობა;

 

პერსონალური მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014-2015

საჯარო სექტორის წარმომადგენელთათვის გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა;

 

ჩატარებული ტრენინგებისა და ტრენინგში მონაწილე პირთა რაოდენობა.

 

8.3. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

 

8.3.1.სამიზნე ჯგუფებთან საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება და ჩატარება.

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014-2015

 ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა.

 

8.3.2. საინფორმაციო ბროშურებისა და სხვა მასალის დამზადება/გავრცელება.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014-2015

 საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის შეფასება სოციოლოგიური კვლევების ან გამოკითხვის შედეგად.

8.3.3. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ სპეციალური ვიდეო-რგოლების დამზადება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

2014-2015

საზოგადოების ინფორმირებულობის დონის შეფასება სოციოლოგიური კვლევების ან გამოკითხვის შედეგად.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. გამოხატვის თავისუფლება

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

9.გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფა

9.1.ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების აღკვეთა და პრევენცია

 

9.1.1. საგამოძიებო ორგანოების მიერ ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტების სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება;

 

9.1.2. პროკურატურის ორგანოების მიერ ჟურნალისტთა პროფესიული საქმიანობისთვის ხელის შეშლის შემთხვევაში დანაშაულის შესაბამისი კვალიფიკაცია ;

 

9.1.3. საგამოძიებო ორგანოებმა უნდა აწარმოონ სპეციალური სტატისტიკა, რომელიც ასახავს ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის თაობაზე რეგისტრირებულ დანაშაულთა, ასევე მისი გახსნის მაჩვენებელს.

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

სახალხო დამცველის ანგარიშები;

სამართალდამცავი ორგანოების სტატისტიკა;

9.2.გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებული საკანონმდებლო ბუნდოვანებების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა

9.2.1.გამოხატვის თავისუფლებასთან კავშირში მყოფი კანონმდებლობის ხარვეზების იდენტიფიცირება; მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში, ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის ცნების გადახედვა; ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით, საჭიროების შემთხვევაში საკანონმდებლო რეგულაციების ცვლილებებისთვის საჭირო რეკომენდაციების და პროექტების მომზადება.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი სამინისტრო

2014-2015

მომზადებული საკანონმდებლო აქტის ინიციირება.

 

9.3. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

9.3.1. საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების შემუშავება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2014-2015

მომზადებულია შესაბამისი ცვლილებების პროექტი

 

 

 

 

 

 

10. შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლება

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

10. შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების მაღალი სტანდარტით დაცვის გარანტიების შექმნა.

10.1. შეკრებისა და მანიფესტაციების უფლებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის უფრო მეტად დაახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან

10.1.1. ვენეციის კომისიის, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის და სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესაბამისად საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტის მომზადება და პარლამენტისთვის წარდგენა.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 საქართველოს მთავრობა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

მომზადებული საკანონმდებლო აქტის ინიციირება.

10.2.შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების დარღვევის ფაქტებზე სამართლებრივი რეაგირება და უფლების დარღვევის პრევენცია

10.2.1.შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების დარღვევის ფაქტებზე სწრაფი და ეფექტიანი გამოძიება და უფლების დარღვევის პრევენცია, სამართალდამცავი სტრუქტურების ქვედანაყოფების მომზადების გაუმჯობესებით მასების მართვის/კონტროლის სფეროში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

ჩატარებული სწავლებების შესახებ მონაცემები;

 

10.2.2. სტანდარტული ოპერატიული პროცედურების შემუშავება შსს-ს შესაბამისი ქვედანაყოფებისთვის

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

შემუშავებული დოკუმენტი

10.2.3. ევროპის წამყვანი ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა/გაზიარება შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

შემუშავებული ნორმატიული ცვლილებები

10.2.4. აღნიშნულ თემატიკაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის კურიკულუმებში შესაბამისი ტრენინგების ინტეგრირება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

ჩატარებული ტრეინინგების რაოდენობა

 

 

 

 

 

  1. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების დაცვა

 

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

 

11.ეროვნულ/ეთნიკურ უმცირესობათა

 სრულფასოვანი ინტეგრაციის, დისკრიმინაციული მოპყრობისგან დაცვის, კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების უზრუნველყოფა

11.1.დისკრიმინაციული მოპყრობისაგან ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფა

11.1.1.ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის თანასწორი უფლებრივი მდგომარეობის უზრუნველყოფა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ყოვლისმომცველი კანონის ინიციირება

 

საქართველოს მთავრობა

 

 

 

2014

მიღებული კანონი თანასწორობის შესახებ

 

11.1.2. საჯარო მოსამსახურეთა ცნობიერების ამაღლება ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების უფლებებსა და ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობასთან მიმართებაში

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

2014-2015

ჩატარებული ტრენინგ/სემინარების რაოდენობა და მსმენელთა რაოდენობა

 

11.1.3. უმცირესობათა უფლებების დაცვის კუთხით შსს თანამშრომელთა და შსს აკადემიის მსმენელთა ცნობიერების ამაღლება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

2014-2015

ჩატარებული ტრენინგ/სემინარების რაოდენობა და მსმენელთა რაოდენობა; სალექციო კურიკულუმი და სალექციო საათების რაოდენობა

 

11.2.ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების სრულფასოვანი ინტეგრაციის უზრუნველყოფა საზოგადოებაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობის ხელშეწყობა

11.2.1. სახელმწიფო ენის სწავლების ხელშეწყობა საშუალო და უმაღლესი განათლების სისტემაში; ასევე, სპეციალური, არაფორმალური საგანმანათლებლო და მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება ზრდასრულთათვის.

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;

 

საქართველოს

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

ქართული ენის გაკვეთილების რაოდენობა, პროგრამის კურიკულუმი, მასწავლებელთა რაოდენობა და მათი კვალიფიკაცია; მოსწავლეთა ცოდნის დონე;

უმაღლეს სასწავლებლებში შესაბამისი პროგრამების არსებობა;

სპეციალური პროგრამების მეშვეობით გადამზადებულ პირთა რაოდენობა.

 

11.2.2. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთათვის სკოლამდელი, დაწყებითი და საშუალო განათლების მიღების ხელშეწყობა, აგრეთვე არაფორმალური განათლების პროგრამების ხელმისაწვდომობა

 

 

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

შემუშავებული და დანერგილი პროგრამები, მათ შორის, არაფორმალური განათლების პროგრამები;

იმ დაწესებულებების რაოდენობა, სადაც დანერგილ იქნა პროგრამა;

სახელმძღვანელოები და მათი რაოდენობა;

სერტიფიცირებული მასწავლებლების რაოდენობა

 

11.2.3. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2014-2015

შემუშავებული კურსის კურიკულუმი; სკოლების რაოდენობა, სადაც დანერგილ იქნა კურსი; გრანტის მიმღები აბიტურიენტების რაოდენობა;

სტუდენტების რაოდენობა

 

11.2.4.ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების ენებზე, მედიის ა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2014 – 2015

 

 

11.2.5. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში თვითმმართველობის წარმომადგენელთა გადამზადება ტოლერანტობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

2014-201

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

გადამზადებული პირების რაოდენობა.

 

 

 

11.3.ეროვნული/ეთნიკური

უმცირესობების სამოქალაქო მონაწილეობის უზრუნველყოფა

11.3.1. ეროვნულ/ეთნიკურ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ჩარჩო კონვენციის პოპულარიზაცია და ეროვნული უმცირესობების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის გაცნობა

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2014- 2015

შემუშავებული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის ახალი დოკუმენტი;

შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

 

 

11.4.ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების სოციალური და რეგიონული ინტეგრაციის უზრუნველყოფა

11.4.1. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ინფრასტრუქტურის განვითარება

საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო, საერთაშორისო ორგანიზაციები

და ფონდები

2014-2015

განხორციელებული პროექტები - რეაბილიტირებული და გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

 

11.4.2. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა პროფესიული გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა

საქართველოს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტრო;

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

განხორციელებული პროექტები;

 

პროგრამებში მონაწილეთა რაოდენობა

 

11.5.ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების კულტურისა და თვითმყოფადობის შენარჩუნების უზრუნველყოფა

11.5.1. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

განხორციელებული პროექტები

 

11.5.2. ეროვნული/ეთნიკური უმცირესობების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

2014-2015

რესტავრირებული ძეგლები

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. რწმენის და აღმსარებლობის თავისუფლება და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

12. რელიგიური

შემწყნარებლობის დამკვიდრება და რელიგიური ნიშნით დისკრიმინაციის დაუშვებლობა

12.1.რელიგიური ჯგუფების დისკრიმინაციისგან დაცვის საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა

12.1.1.რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის თანასწორი უფლებრივი მდგომარეობის უზრუნველყოფა და ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ” ყოვლისმომცველი კანონის ინიციირება

 

საქართველოს მთავრობა

2014

მიღებული კანონი თანასწორობის შესახებ

12.1.2.რელიგიური–საკულტო დანიშნულების შენობა–ნაგებობების მშენებლობის მარეგულირებელი

სამართლებრივი ნორმების თაობაზე სხვა ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლა და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებას

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

 

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014

შემუშავებულია რეკომენდაციები

12.2. რელიგიური სიძულვილით/შეუწყნარებლობით მოტივირებული დანაშაულების პრევენცია და ეფექტური გამოძიება

12.2.1 შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოების მიერ რელიგიური ნიშნით ჩადენილი დანაშაულისთვის სათანადო კვალიფიკაციის მინიჭების უზრუნველყოფა, დროული და ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს

პროკურატურა

 

2014-2015

სახალხო დამცველის ანგარიშები

 

12.2.2 საკანონმდებლო ხარვეზების იდენტიფიცირება და შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივის მომზადება

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

შემუშავებული და ინიციირებული ცვლილებები

12.2.3. გადამზადდეს შსს-სა და პროკურატურის შესაბამისი პირები, დისკრიმინაციული საფუძვლით ჩადენილ დანაშაულთა გამოძიების კუთხით კვალიფიკაციის ასამაღლებლად.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

 2014-2015

გადამზადებულ პირთა რაოდენობა

12.2.4. საჯარო რელიგიური რიტუალების დაცვის უზრუნველყოფა საჭიროების შემთხვევაში.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

სახალხო დამცველის შესაბამისი შეფასებები

12.3. საჯარო სამსახურში სეკულარიზმის პრინციპის განმტკიცება

12.3.1 საჯარო მოხელეების ცნობიერების ამაღლება რელიგიური ნეიტრალიტეტისა და სეკულარიზმის საკითხებზე

 

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

 

2014-2015

 

ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა

 

12.4.რელიგიური ორგანიზაციებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება

12.4.1. რელიგიური ორგანიზაციებისათვის მიყენებული ზარალის განსაზღვრის და მისი ნაწილობრივი ანაზღაურების საკითხის გადახედვა რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს მიერ

 

საქართველოს მთავრობა

 

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო;

 

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის)საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014

რელიგიურმა ორგანიზაციებმა მიიღეს შესაბამისი ანაზღაურება

12.4.2. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ თანაბრად გაითვალისწინოს რელიგიური ორგანიზაციების საკულტო ნაგებობების შენარჩუნებისა და რესტავრირების საჭიროება.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

2014-2015

კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიშები;

 

სახალხო დამცველის შესაბამისი შეფასებები

12.4.3. რელიგიური დანიშნულების შენობა ნაგებობების ისტორიული კუთვნილების განსაზღვრის საკითხის შესწავლა.

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო;

 

საქართველოს

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო;

 

 

2014-2015

მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები

12.4.4. საკულტო ნაგებობების ლეგალიზაციის, რეგისტრაციის და რესტავრაციის საკანონმდებლო რეგულაციის მომზადება.

საკანონმდებლო რეგულაციის მომზადებამდე და ამოქმედებამდე მორატორიუმის გამოცხადება

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის)საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

 

2014 -2015

შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები და საკანონმდებლო ინიციატივები

12.5. განათლების სისტემაში რელიგიური თანასწორობის პრინციპების დანერგვა

12.5.1 სახელმძღვანელოების მოწესრიგება (სასწავლო სახელმძღვანელოების გრიფირების კრიტერიუმში ჩაიდოს მოთხოვნა, რომ “სახელმძღვანელოს შინაარსი ითვალისწინებს საქართველოს მოსწავლეთა მრავალფეროვნებას რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა და საცხოვრებელი ადგილის და ა.შ. მიხედვით. „სახელმძღვანელო ხელს უწყობს არასტერეოტიპული, მრავალმხრივი აზროვნებისა და შეხედულებების განვითარებას მოსწავლეებში”)

საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო

 

2014-2015

სახელმძღვანელოების გრიფირების კრიტერიუმებში მოცემულია შესაბამისი მოთხოვნა

12.5.2. სკოლის დირექტორის სტანდარტში აისახოს მოთხოვნა სკოლის დირექტორის მიერ მრავალფეროვნების მართვისა და ინტერკულტურული განათლების ცოდნის ფლობის შესახებ.

საქართველოს

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2014-2015

სკოლის დირექტორების სტანდარტებში ასახულია შესაბამისი მოთხოვნა

12.5.3. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამებში ჩაიდოს ინტერკონფესიური/ინტერკულტურული განათლების მეთოდებისა და სტრატეგიების შესახებ პროფესიული განვითარების კომპონენტი.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სააგენტო

2014-2015

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამაში ჩადებულია შესაბამისი კომპონენტი

 

12.6.ცნობიერების ამაღლება

12.6.1. საზოგადოებაში ტოლერანტობისა და შემწყნარებლობის ამაღლების მიზნით საინფორმაციო კამპანიის წარმოება

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი;

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

სსიპ-რელიგიის საკითხთა სააგენტო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინსიტრო

2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

  1. ბავშვთა უფლებების დაცვა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

შესრულების ინდიკატორი

13.1. ბავშვის უფლებათა მონიტორინგისა და კოორდინაციის მექანიზმის გაძლიერება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1.საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნა და ამოქმედება

 

13.1.1.1. ადამიანის უფლებათა დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატში ბავშვთა უფლებათა მონიტორინგისა და

 

 კოორდინაციის მიზნით სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბება

 

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკოორდინაციო

 

 

 საბჭო

2014-2015

· სამუშაო ჯგუფი/საკოორდინაციო მექანიზმი შექმნილია;

· სამუშაო ჯგუფის/საკოორდინაციო მექანიზმის წევრების ფუნქციები და უფლებამოსილება განსაზღვრულია;

· შეხვედრები ტარდება კვარტალურად

· სამუშაო ჯგუფის/საკოორდინაციო მექანიზმის მიერ ხდება ბავშვის უფლებათა სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი

 

13.1.1.2. ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის პრინციპის ინტეგრირება სახელმწიფო პროგრამებში, პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში, სამართლებრივ თუ ადმინისტრაციულ პროცედურებსა და სამოქმედო გეგმებში

 

ბავშვთა უფლებების სამუშაო ჯგუფი/

საკოორდინაციო მექანიზმი

 

2014-2015

 

· 2014-2015 წლებში შემუშავებულ ყველა სახელმწიფო პროგრამა და სტრატეგიული სამოქმედო გეგმები ასახავს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესის პრინციპს

13.1.2.ბავშვის უფლებათა მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერება

13.1.2.1. სახალხო დამცველის აპარატისა და შესაბამისი არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციების მონიტორინგის შესაძლებლობის გაძლიერება

სახალხო დ ამცველის აპარატი;

 

სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებები;

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

 

 

2014-2015

· ბავშვის უფლებათა მონიტორინგის მეთოდოლოგია და ინსტრუმენტები შემუშავებულია

· სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა ცენტრის ადამიანური რესურსი გაზრდილია

· სახალხო დამცველის აპარატის ბავშვის უფლებათა ცენტრის და შესაბამისი არასამთავრობო ორგანიზაციების პროფესიონალების შესაძლებლობები გაზრდილია

· გადამზადებულ პროფესიონალთა რაოდენობა;

· რეგულარულად მიმდინარეობს ბავშვთა მომსახურებების და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგი

 

13.1.2.2. ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-3 დამატებითი ოქმის რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს პარლამენტი

2014

· რატიფიცირების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით მომზადებულია შესაბამისი უწყებების დასკვნები

13.1.2.3. ყველა შრომითი მიგრანტისა და მათი ოჯახის წევრთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს პარლამენტი

2014-2015

· რატიფიცირების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით მომზადებულია შესაბამისი უწყებების დასკვნები

13.1.2.4. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირების შესაძლებლობის განხილვა

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

 

საქართველოს პარლამენტი

2014-2015

· რატიფიცირების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით მომზადებულია შესაბამისი უწყებების დასკვნები

 

 

13.2. ბავშვთა დაცვისა და დახმარების სისტემის გაუმჯობესება

13.2.1.საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება

13.2.1.1. ბავშვთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად საკანონმდებლო ცლილებებისა და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის სრულყოფა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო„

2014-2015

· საკანონმდებლო ცვლილებები ინიციირებულია

· ცვლილებების შესაბამისი ნორმატიული აქტები მიღებულია შესაბამისი საჯარო უწყებების მიერ

13.2.1.2. სახელმწიფო ზრუნვაში ბავშვთა შედინების პრევენციის, მინდობით აღზრდისა და რეინტეგრაციის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის სრულყოფა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014

· მინდობის აღზრდის სტანდარტები მიღებულია

· რეინტეგრაციისა და მინდობის აღზრდის მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზა შექმნილია

13.2.1.3. ბავშვზე ზრუნვაში ჩართული სხვადასხვა უწყების მიერ ინფორმაციის გაცვლის პროცედურების გამარტივება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

 

 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014

· სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების ხელთ არსებული ინფორმაცია ბავშვის შესახებ ხელმისაწვდომია დაინტერესებული უწყებებისათვის

· კონფიდენციალობის პრინციპი დაცულია ინფორმაციის მიმოცვლის დროს

 

13.2.2. ბავშვთა დაცვის სისტემის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება

13.2.2.1. ტრენინგების ჩატარება პროფესიულ ჯგუფებში (მოსამართლეები, მასწავლებლები, ადვოკატები, სამედიცინო პერსონალი, სოც მუშაკები და აგენტები, სკოლის ადმინისტრაცია, ბავშვთა დაცვის ოფიცრები, და სხვა) ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხებზე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

· ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხების სწავლება ინსიტუციონიზირებულია და წარმოადგენს პროფესიონალთა განათლების და მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს

13.2.2.2. ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის (რეფერირების) პროცედურებში ჩართული პროფესიონალების ტრენინგი ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო–ფსიქო–სოციალურ და იურიდიულ საკითხებზე

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

· ბავშვთა მიმართ ძალადობის ბიო–ფსიქო–სოციალურ და იურიდიული საკითხების სწავლება ინსტიტუციონიზირებულია და წარმოადგენს პროფესიონალთა მიმდინარე სატრენინგო პროგრამების ნაწილს

13.2.2.3. ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის საკითხების ჩართვა პროფესიონალთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და სასწავლო პროგრამებში

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2015

· პროგრამები შემუშავებულია და ჩართულია პროფესიონალთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნებსა და სასწავლო გეგმებში

13.2.2.4.ძალადობის შეტყობინებაზე რეაგირების მექანიზმის დახვეწა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

2014-2015

· ძალადობის ყველა შეტყობინებაზე ხდება დროული და ადეკვატური რეაგირება

· შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს აქვს დამტკიცებული წესი შეტყობინებისა, ბავშვთა მიმართ ძალადობის ეჭვის აღებისას

 

13.2.2.5.სოციალური აგენტებისათვის ბავშვის შეფასების და რეფერირების მექანიზმის შემუშავება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014

· მექანიზმი შემუშავებულია და დამტკიცებულია

· სოციალური მუშაკები იღებენ შეტყობინებებს სოც. აგენტებისაგან ბავშვზე ძალდობისა და უგულებელყოფის საეჭვო შემთხევებზე

 

13.2.3.მოწყვლადი ბავშვებისათ-ვის მომსახუ-რებების განვითარება

13.2.3.1. ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების მხარდაჭერის, კონსულტირებისა და რეაბილიტაციის მომსახურებების გაფართოება, არაფორმალური განათლების პროგრამების ხელმისაწვდომობა

საქართველოს შრომის და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

 საართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

საქართველოს რეგიონებში არსებობს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების მხარდაჭერის, კონსულტირებისა და რეაბილიტაციის მომსახურების ცენტრების საჭირო რაოდენობა ა

· ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სათანადო დაფინანსება

 

 

 

13.2.3.2. ცხელი ხაზის ამოქმედება

საქართველოს

შრომის ,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2015

 

· ფუნქციონირებს ბავშვთა დახმარების 24 საათიანი ცხელი ხაზი, რომელიც ცნობადი და უფასოა

 

13.2.3.3.ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მომსახურებების განვითარება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· მომსახურებები ამოქმედებულია თბილისსა და ქუთაისში

· შემუშავებულია საქართველოს სხვა დიდ ქალაქებში მომსახურებების განვითარების სახელმწიფო გეგმა

· ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სათანადო დაფინანსება

· ახალგაზრდული ცენტრები, სახლების სერვისების ხელმისაწვდომობა

 

13.2.3.4. სახელმწიფო ზრუნვიდან გამავალი ახალგაზრდების მომსახურების დანერგვა

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

საართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

 

2015

· ზრუნვიდან გამავალი ახალგაზრდების მომსახურების კონცეფცია შემუშავებულია და დამტკიცებულია

· მომსახურება პილოტირებულია

· ბიუჯეტით გათვალისწინებულია სათანადო დაფინანსება

 

13.2.3.5.შშმ ბავშვთა ადრეული განვითარებისა და დღის ცენტრების მომსახურების გაფართოება

საართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· პროგრამების ბენეფიციარი ბავშვების რაოდენობა გაზრდილია, მათ შორის სახელმწიფო დაფინანსებების მიმღებთა

· დღის ცენტრების და ადრეული განვითარების მომსახურება გეოგრაფიული მოცვა გაზრდილია

 

13.2.3.6. შშმ ბავშვთა შინ მოვლის მომსახურების დანერგვა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობია და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

2015

· შშმ ბავშვთა შინ მოვლის კონცეფცია შემუშავებულია და დამტკიცებულია

· ბიუჯეტით გათვალისწინებულია შესაბამისი დაფინანსება

 

13.2.4. ინფორმაციული მართვის სისტემის გაუმჯობესება

13.2.4.1.სხვადასხვა სახის მომსახურების ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზის შემუშავება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

2014-2015

· შემუშავებულია ბენეფიციართა მონაცემთა ბაზა და ხდება მისი პერიოდული განახლება

 

13.2.4.2.ქვეყანაში არსებული ბავშვთა მომსახურებების ბაზის ფორმირება და სისტემატური განახლება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

2014-2015

· შემუშავებულია ბავშვთა სხვადასხვა მომსახურებების ბაზა

13.2.4.3.მობილური სარეგისტრაციო ცენტრების განვითარება მოწყვლადი, მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რეგისტრაციისთვის

 

 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

2014-2015

· შემუშავებულია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების დროებითი რეგისტრაციის წესი

· მობილური რეგისტრაციის ცენტრები ამოქმედებულია

13.2.5. საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.5.1.საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კამპანიის შემუშავება და განხორციელება შემდეგ თემებზე: შშმ ბავშვებისადმი დამოკიდებულების გაუმჯობესება, ბავშვთა მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის აღმოფხვრა, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მიმართ დამოკიდებულების ცვლილება და სხვა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობია და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· ამოქმედებულია რეგულარული კამპანია მასმედიის საშუალებების რათა დაიძლიოს სტიგმა შშმ ბავშვების, ქუჩაში მომუშავე და მცხოვრები ბავშვების მიმართ და შეიცვალოს დამოკიდებულება ბავშვთა მიმართ და ბავშვთა შორის ძალადობის საკითხებზე

13.2.5.2. სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში სასწავლო პროგრამებში ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხების ინტეგრირება, სპეციალური არაფორმალური საგანამანათლებო პროგრამის ხელმისაწვდომობა

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;

 

საართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2015

· შემუშავებულია კურიკულუმი სკოლამდელი და სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის ბავშვთა მიმათ ძალადობის საკითხებზე

· აღნიშნული კურიკულუმი ინტეგრირებულია წინა–სასკოლო და სასკოლო სწავლების პროგრამებში

· არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავება და დანერგვა

 

 

13.3. ბავშვთა სიღარიბის აღმოფხვრა

13.3.1. ბავშვთა სოციალური დაცვის სისტემის გაუმჯობესება

13.3.1.1. მიზნობრივი სოციალური დაცვის სისტემის სრულყოფა ბავშვთა საჭიროებების უკეთ ასახვისათვის

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014

· მიზნობრივი სოციალური დახმარების გაცემის წესი გაუმჯობესებულია

· სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებები ასახულია მიზნობრივი სოციალური დახმარების სისტემაში

13.4.ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშწეყობა

13.4.1.დედათა და ბავშვთა სიკვდი-ლიანობის შემცირება პერინატალური სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებით

13.4.1.1.დაბადებისა და გარდაცვალების რეგისტრაციის სისტემის განახლება და დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მართვის საინფორმაციო სისტემის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა სოციალური დაცვის სამინისტრო;

სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, სსიპ –ლ.საყვარელიძის სახე;ობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი სსიპ – სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

2014-2015

· მომზადებულია დაბადებისა და გარდაცვალების რეგისტრაციის სისტემის რეფორმირებისათვის საჭირო რეგულატორული ცვლილებების პაკეტი

· დაწესებულებების დონეზე ახალი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის ფორმები, ისევე როგორც სტატისტიკური ანგარიშგების მოთხოვნები განახლებულია და ინტეგრირებულია სისტემაში

13.4.1.2.ქვეყნის მასშტაბით სამშობიარო სახლების დონეებად დაყოფა და ამ დონეებს შორის დედათა და ახალშობილთა ტრანსფერისათვის ახალი პროტოკოლების შემუშავება და დანერგვა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· პერინატალური მოვლის დონეების განმსაზღვრელი მოთხოვნები ამოქმედებულია;

· სატრანსპორტო პროგრამის კომპონენტები და პასუხისმგებლობები განახლებულია და ამოქმედებულია

13.4.1.3.პერინატალური სერვისების აკრედიტაციის პროცესის მარეგულირებელი მექანიზმების შემუშავება და ნებაყოფლობითი აკრედიტაციის დანერგვა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· შემუშავებულია პერინატალური სერვისების აკრედიტაციის პროცესის მარეგულირებელი მექანიზმები

13.4.1.4.ანტე და პერინატალური სერვისის მიმწოდებელთა გადამზადება და მათი პროფესიული განვითარების მექანიზმების შემუშავება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· რეგულაცია, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს რაიონებში მომუშავე ნეონატოლოგთა და ანტენატალური სერვისის მიმწოდებელთა პროფესიული მხარდაჭერის მექანიზმს, შემუშავებულია და ამოქმედებულია

· გადამზადებულ პროფესიონალთა (გინეკოლოგები, ნეონატოლოგები) რაოდენობა და % პერინატალურ სერვისებში მომუშავე საერთო რაოდენობიდან;

 

 

13.4.2.პირველადი ჯანდაცვის რგოლში ბავშვთა ჯანმრთელობის სერვისების ხარისხის გაუმჯობესება

13.4.2.1.პირველადი ჯანდაცვის სერვისის მიმწოდებელთა შესაძლებლობების გაძლიერება 0-6 წლამდე ბავშვთა ზრდისა და განვითარების მონიტორინგის კუთხით

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

სსიპ –ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2014-2015

· პირველადი ჯანდაცვის სერვისის რგოლისათვის 0-6 წლამდე ბავშვთა ზრდისა და განვითარების მეთვალყურეობის ინსტრუმენტებისა და მონიტორინგის სისტემა გაუმჯობესებულია

· გადამზადებულ პჯდ ექიმთა რაოდენობა % სოფლად და ქალაქად მომუშავე პჯდ კადრის საერთო რაოდენობიდან

 

13.4.2.2.ბავშვებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების განვითარების ხელშეწყობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროტოკოლების/სტანდარტებისა და მონიტორინგის მექანიზმები გაუმჯობესებულია

· ბავშვთა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების გეოგრაფიული მოცვა გაზრდილია

13.4.2.3.მალნუტრიციის შემცირება ფორტიფიცირებულ პროდუქტებზე და მიკროელემენტების შემცველ მრავალკომპონენტიან საკვებ დანამატებზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობის გზით

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

სსიპ – ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

2014-2015

· ფქვილის სავალდებულო ფორტიფიცირების კანონი ინიციირებულია და დამტკიცებულია შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების დასკვნების გათვალისწინებით

· მოსახლეობის ცოდნის დონე ფორტიფიკაციის დადებით მხარეებზე ამაღლებულია, მათ შორის მარილის იოდიზაციასა და პურის ფქვილის ფორთიფიცირების საკითხებზე

· მოსახლეობის ცოდნის დონე ამაღლებულია 6-14 ასაკის ბავშვებისთვის საჭირო მიკროელემენტების შემცველ საკვებ დანამატებზე სახლებში ფორტიფიცირებისა და ბავშვთა კვების გამდიდრებასთან დაკავშირებით

13.4.3.აივ-ინფექცია/

შიდსის პრევენციული სერვისებისგაუმჯობესება

13.4.3.1. აივ-ინფექცია/შიდსის საკითხების ინტეგრირება სკოლის სასწავლოპროგრამაში და მასწავლებლების აღჭურვა შესაბამისი დამხმარე სახელმძღვანელოებითა და ცოდნით ეროვნულ დონეზე

 

 

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2014-2015

· აივ-ინფექცია/შიდსისშესახებ სწავლება ინტეგრირებულია სკოლის სასწავლო ეროვნულ პროგრამაში;

· ქვეყნის მასშტაბით აივ-ინფექცია/შიდსის საკითხებში გადამზადებულ მასწავლებელთა რაოდენობა და %;

 

 

13.4.3.2. მაღალი რისკის მქონე მოზარდებში აივ-ინფექცია შიდსის პრევენციის სერვისების მიწოდების საკითხებში არასამთავრობო სექტორის როლის გაძლიერება და რეგულირების ბარიერების მოხსნა 

 

 

· აივ-ინფექციასთან მიმართებაში კონფიდენციალური კონსულტაციებისა და ტესტირების გამოყენების ასაკის 14 წლამდე დაწევასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებები ინიციირებულია

· მაღალი რისკის ჯგუფის მოსახლეობაში (მაღალი რისკის მოზარდების ჩათვლით), აივ-ინფექციის ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და ტესტირებისათვის ბარიერების მოხსნის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებები გაკეთებულია

 

13.4.4.

სპორტული სერვისების გაუმჯობესება

ფიზუკურად არაჯანმრთელი ბავშვების გაჯანსაღებისა და რეაბილიტაციის მიზნით

სპორტული დარბაზებისა და მოედნების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· სპორტულ/ფიზიკურ აქტივობებში გაჯანსაღების მიზნით ჩართული ბავშვების რაოდენობა და მიღწეული შედეგების პროცენტული მაჩვენებელი

13.5. ბავშვზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება

13.5.1.მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა (კანონთან კონფლიქტში მყოფი, მოწმე და დაზარალებული, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში მონაწილე ბავშვები )

13.5.1.1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის მიღება/ამოქმედება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2014-2015

· არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი მომზადებულია 2014 წელს;

· კოდექსის ამოქმედებისათვის საჭირო სამუშაოები შესრულებულია (2015);

· კოდექსი ამოქმდებულია (2015)

13.5.1.2. სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი საჭიროების შემთხვევაში ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად

სისხლის სამართლის სისტემისრეფორმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო

2014-2015

· საქართველოს კანონმდებლობის ანალიზი დასრულებულია და გამოკვეთილია ბავშვის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან მისი შესაბამისობის პრობლემები

· საქართველოს სამოქალაქო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონმდებლობაში შეტანილია ცვლილებები

· კანონქვემდებარე აქტებში შეტანილია შესაბამისი ცვლილებები

13.5.2.მართლმსაჯულების სისტემის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება

13.5.2.1. მართლმსაჯულების სისტემაში მომუშავე პროფესიონალების (მოსამართლეები (სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული), პროკურორები, ადვოკატები, პოლიციის თანამშრომლები) სპეციალიზაცია

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

მთავარი პროკურატურა

სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახური,

2014-2015

· სისტემის სპეციალიზაციის მოდელი შემუშავებულია (2014)

· სპეციალიზირებულ პროფესიონალთა სამუშაო აღწერილობები შემუშავებულია

· სპეციალიზირებული პროფესიონალები დანიშნულები არიან სასამართლოს, პროკურტაურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იურიდიული დახმარების სამსახურში

· სპეციალიზირებულ პროფესიონალთა რაოდენობა

13.5.2.2. ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნა

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· შემუშავებულია კონცეფცია ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის შესახებ

13.5.2.3. სპეციალიზირებულ პროფესიონალთა შესაძლებლობების გაძლიერება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

2014-2015

· შემუშავებულია სატრენინგო მასალა სპეციალიზირებული გამომძიებლებისათვის, პროკურორებისთვის, მოსამართლეების და ადვოკატებისთვის (2014)

· სატრენინგო მასალები დანერგილია იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, პროკურატურის სასწავლო ცენტრის, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და პოლიციის აკადემიის სასწავლო პროგრამაში (2014)

· სპეციალიზირებულ პროფესიონალთა 100% გავლილი აქვს მომზადება შემუშავებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით (2015)

13.5.2.4. ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომების დანერგვა მართლმსაჯულების სიტემაში

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

2014-2015

· ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომები შემუშავებულია და დანერგილია როგორც გამოძიების, ასევე სასამართლო განხილვის სტადიაზე

· შემუშავებულია დაზარალებულ და მოწმე ბავშვთა დაკითხვის/გამოკითხვის მეთოდოლოგია

· ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომები დანერგილია სამოქალაქო სამართალწარმოების პროცესში

13.5.3.მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებთან დაკავშირებული საინფორმაციო ბაზა

13.5.3.1. მართლმსაჯულების სისტემაში მოხვედრილ ბავშვებთან დაკავშირებული სრულყოფილი მონაცემთა სისტემის შექმნა

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

სასამართლო

 

· შესაბამისი სტატისტიკური მოდულები და ინდიკატორები შემუშავებულია და დანერგილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასჯელაღარულების და პრობაციის სამინისტროს, პროკურატურის, განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს საინფორმაციო სისტემებში;

შესაბამისი უწყებების საინფორმაციო სისტემები დაკავშირებულია ერთმანეთთან და შექმნილია ინტეგრირებული სისტემა

13.5.4.არასრულწლოვანთა მიერ სამართალდარღვევევის პრევენცია

13.5.4.1. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის უწყებათაშრისი მექანიზმის გაძლიერება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

 

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

 

· არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის სამოქმედო გეგმა დამტკიცებულია (2014)

· უწყებათაშორისი კოორდინაცია დამყარებულია მართლმსაჯულების, სოციალური დაცვისა და განათლების სექტორებს შორის (2014)

· უწყებათაშორისი ჯგუფის სამუშაო აღწერილობა და წევრთა ფუნქციები განსაზღვრულია (2014)

· პრობლემური ქცევის ბავშვებთან და სისხლისსსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ ბავშვთა გადამისამართების კრიტერიუმები განსაზღვრულია და პროცედურები დამტკიცებულია შესაბამისი უწყებების მიერ (განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მთავარი პროკურატურა)

13.5.5.მართლმსაჯულების ლიბერალური პრინციპების გაძლიერება

13.5.5.1.განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გაძლიერება

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

 

მთავარი პროკურატურა

 

საქართველოს პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· ნაკლებად მძიმე და მძიმე დანაშაულში ბრალდებულ ბავშვთა განრიდების მაჩვენებლის ზრდა

· განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის საკოორდინაციო მექანიზმი გაძლიერებულია

· განრიდების პროგრამის სასამართლო დონეზე განვრცობის კონცეფცია შემუშავებულია (2014)

· საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადებულია განრიდების პროგრამის სასამართლო დონეზე განვრცობასთან დაკავშირებით (2015)

 

13.5.5.2.კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებისთვის მომსახურების მიწოდების სტანდარტების დამტკიცება

 

საქართველოს მთავრობა

2014

· კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებისთვის მომსახურების მიწოდების სტანდარტები დასრულებულია და დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით 

13.5.5.3. ინდივიდუალური მიდგომის, სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის და პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გაძლიერება

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

2014-2015

· დასრულებულია და პრაქტიკაში სრულად დანერგილია წინასწარი პატიმრობის დაწესებულებებში ინდივიდუალური მუშაობის ინსტრუმენტები

· გაძლიერებულია კოორდინაცია სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის, პრევენციის ცენტრის, განათლების და სოციალური დაცვის სისტემებს შორის

· დასრულებულია და მიღებულია არასრულწლოვანთა დაწესებულებების და არასრულწლოვანთა პირობით ვადამდე გათავისუფლების საბჭოს მუშაობის მარეგულირებელი დოკუმენტები

 

13.6.ხარისხიანი და ინკლუზიური განათლება ყველა ბავშვისათვის

13.6.1.ადრეული ასაკის სწავლებისა და სკოლამდელი განათლების მაჩვენებლების გაზრდა 52%–დან 100%–მდე 

13.6.1.1.სკოლამდელი განათლების კანონის შემუშავება, მიღება და იმპლემენტაცია 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2014

· ინიციირებულია სკოლამდელი განათლების კანონის პროექტი

13.6.1.2. სკოლამდელი განათლების სპეციალისტებისათვის უნივერსიტეტებში მოსამზადებელი და გადამზადების პროგრამების დანერგვა

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2014-2015

· მომზადებული და დამტკიცებულია სასწავლო მოდულები და სამოქმედო გეგმა;

· გადამზადებულია სკოლამდელი განათლების სისტემის თანამშრომლების 30%-ზე მეტი

13.6.1.3. სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის (საბავშვო ბაღებისა და ალტერნატიული ცენტრებისათვის) სანიტარულ-ჰიგიენური და კვების სავალდებულო მინიმალური სტანდარტების შემუშავება და დანერგვა;

 

სკოლამდელ განათლებაში (საბავშვო ბაღებისა და ალტერნატიული ცენტრებისათვის) ეროვნული სასწავლო პროგრამის

შემუშავება, დამტკიცება და დაფინანსება

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· შემუშავებული და დანერგილია სანიტარულ-ჰიგიენური და კვების სავალდებულო მინიმალური სტანდარტები სკოლამდელი დაწესებულებებისათვის;

· შემუშავებული და დაფინანსებულია ეროვნული სასწავლო პროგრამა სკოლამდელ განათლებაში

13.6.2.ხარისხიანი ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა

13.6.2.1.მასწავლებლებისათვის მოსამზადებელი/

საუნივერსიტეტო (ბაკალავრიატი და სამაგისტრო) ტრენინგების პროგრამის დახვეწა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, უნივერსიტეტები

2014-2015

· განახლებული ტრენინგ–მასალები და მოდულები მასწავლებელთათვის;

· მასწავლებელთა რაოდენობა, რომელთაც აქვთ გავლილი გადამზადების ტრენინგი

13.6.2.2. დაუცველი და სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების (მათ შორის სპეციალური შესაძლებლობების მქონე, ეთნიკური უმცირესობები და სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვები) ზოგად საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვა

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· შემუშავებული და განხორციელებული საგანმანათლებლო პროგრამები ბავშვების ჩართულობისათვის და სწავლებისათვის;

· სკოლებში ჩართული ბავშვების რაოდენობა;

· ინკლუზიური სკოლების რაოდენობა

· ბავშვთა სწავლების მონიტორინგის და შეფასების სისტემების დანერგვის სტატუსი

13.6.2.3. განათლების ხარისხისა და რელევანტურობის გაზრდა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2014-2015

· მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ახალი სქემების და სტანდარტების განხორციელების სტატუსი

· გადამზადებული კადრების რაოდენობა

· წარმატებული მოსწავლეების რაოდენობა

· ბავშვთა აკადემიური მაჩვენებლების შეფასების ინტენსივობა სკოლებში, ადგილობრივ და ცენტრალურ დონეებზე

13.6.2.4.განათლების ხარისხის მართვის საინფორმაციო სისტემის გაუმჯობესება სკოლაში ჩარიცხვის, მოსწავლეთა დასწრების და მიღწევების რეგულარული მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და ანგარიშგების მიზნით

გმს; სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი (მპგეც)

 

2014-2015

· სკოლის მიღმა დარჩენილი და რისკის ქვეშ მყოფი ბავშვების მონიტორინგი

· შესაბამისად, სკოლის მიღმა დარჩენილი ბავშვების სკოლაში ჩარიცხვის, დასწრების და მიღწევების რეგულარული მონაცემების აღნუსხვა

13.6.2.5.გენდერულად სენსიტიური და ინკლუზიური სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პოლიტიკისა და სტრატეგიული გეგმის ჩამოყალიბება 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

 

2014-2015

· გენდერულად სენსიტიური და ინკლუზიური სკოლამდელი და ზოგადი განათლების პოლიტიკა და სტრატეგიული გეგმა ხორციელდება გმს-ის მიერ

 

13.6.3. არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობა

13.6.3. 1 ხელი შეეწყოს არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებას ახალგაზრდების სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და სახელმწიფოებრივი თვითშეგნების გაძლიერების მიზნით.

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· პროგრამებში მონაწილე ახალგაზრდების რაოდენობა

 

 

 

14. გენდერული თანასწორობა; ქალთა გაძლიერება[1] და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლა

 

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა

შემსრულებელი

ვადა

ინდიკატორი

 

14.1.გენდერული თანასწორობის მიღწევა და ქალთა გაძლიერება

14.1.1. გენდერული თაბასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნა და გაძლიერება, კანონმდებლობის შექმნა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით

14.1.1.1.საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს გაძლიერება;

14.1.1.2.სასამართლო სისტემაში დასაქმების პროცესში გენდერული პარამეტრების გათვალისწინება და სტატისტიკის წარმოება გენდერულ ჭრილში;

 

14.1.1.3. აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისიის შექმნა;

14.1.1.4. საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებულ საერთაშორისო სტანდარტებთან;

14.1.1.5. ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;

14.1.1.6.საჯარო სამსახურის რეფორმაში გენდერული პარამეტრების გათვალისწინება;

14.1.1.7. გენდერული სტატისტიკის მონაცემთა ბაზების განახლება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ვებ-გვერდზე.

საქართველოს პარლამენტი;

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო / სასამართლო;

საქართველოს მთავრობა და მუნიციპალიტეტები, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

2014-2015

· პარლამენტის აპარატში გენდერული თანასწორობის სპეციალისტის საშტატო ერთეული დამტკიცებულია და შევსებულია;

· პარლამენტის გენდერული აუდიტის რეკომენდაციები შემუშავებულია და გათვალისწინებულია;

· სასამართლო სისტემაში განსახორციელებელ ტესტირების თუ საგამოცდო პროგრამებში გენდერული პრინციპების გათვალისწინება;

· გენდერული სტატისტიკის წარმოება: მოსამართლეთა, სასამართლოს თავმჯდომარეთა, სასამართლოს მოხელეთა და მენეჯერულ პოზიციებზე დანიშნულ პირთა შორის;

· სასამართლოში მოსარჩელეთა გენდერული სტატისტიკის წარმოება;

· მოსამართლეთა და სასამართლოს მოხელეთათვის გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის თაობაზე ჩატარებულ ტრენინგთა რაოდენობა;

· გენდერული თანასწორობის უწყებათაშორისი კომისია შექმნილია;

· მთავრობის ადმინისტრაციაში გენდერული თანასწორობის მრჩევლის პოზიცია დამტკიცებულია და შევსებულია;

· კანონპროექტების რაოდენობა, რომელთაც ჩაუტარდათ გენდერული ანალიზი;

· სამინისტროების მიერ შემუშავებული ბიუჯეტების პროექტებით გათვალისწინებულ პროგრამებში, საჭიროების შემთხვევაში ასახულია გენდერული ასპექტები;

· ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების პრიორიტეტებსა და პროგრამებში, საჭიროების შემთხვევაში ასახულია გენდერული ასპექტები

· საჯარო სამსახურის კანონმდებლობა გენდერულ პარამეტრებს ითვალისწინებს;

· საჯარო სექტორში დასაქმებულთა ყოველწლიური გენდერული სტატისტიკა;

· გენდერული სტატისტიკის დამახასიათებელი ძირითადი ინდიკატორების განახლება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემთა ბაზებში:

მოსახლეობის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის, განათლების, შინამეურნეობების, დასაქმებისა და უმუშევრობის, შემოსავლების და ხარჯების, ბიზნეს სექტორის, სოფლის მეურნეობის, სამართალდარღვევების სფეროებში.

 

 

 

 

 

14.1.2. განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის საკითხების ინტეგრირება და საზოგადეობის ცნობიერების დონის ამაღლება

 

14.1.2.1. განათლების სფეროში მოქმედ ძირითად კანონებში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება;

 

14.1.2.2. ზოგადი განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის დანერგვის ხელშეწყობა;

 

14.1.2.3. ტექნიკური მიმართულებით (მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია და მათემატიკა) გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა პროფესიულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;

 

14.1.2.4 ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონის გაზრდა საკუთარ სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებზე არაფორმალური განათლების გზით

 

14.1.2.5. გენდერული სტერეოტიპების და აგენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლა ცნობიერების

ამაღლების გზით;

 

14.1.2.6.საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის პრინციპებზე;

 

14.1.2.7. სპორტულ და მასობრივ ფიზიკურ აქტივობებში ქალთა წარმომადგენლობის მაღალი მაჩვენებლის მიღწევა;

 

14.1.2.8. ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრები გამყოფიხაზის სიახლოვეს მცხოვრებ მოსახლეობასთან;

 

14.1.2.9 უმცირესობის წარმომადგენელი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება;

 

14.1.2.10. გენდერული თანასწორობის საკითხების მიწოდება ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლთათვის.

საქართველოს მთავრობა და მუნიციპალიტეტები

 

საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მედია ორგანიზაციების, არასამთავრობო სექტორის და კვლევითი ორგანიზაციების დახმარებით

 

ცენტრალური საარჩევნო კომისია

 

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· განათლების სფეროში ძირითად კანონებში გენდერული ანალიზის საფუძველზე, საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი ან შესაბამისი დასკვნა;

· სკოლის პედაგოგებში გენდერული ბალანსის მისაღწევად ჩატარებული ანალიზის საფუძველზე განხორციელებული საქმიანობა;

· მამაკაცი პედაგოგების რაოდენობა;

· ეროვნული სასწავლო გეგმის, მასწავლებელთა პროფესიული და საგნობრივი სტანდარტის, მასწავლებლის პროფესიული გადამზადების ტრენინგ-მოდულების, დირექტორის პროფესიული მომზადების ტრენინგ-მოდულების, ანალიზის შედეგები, შემუშავებული რეკომენდაციები და მათში გათვალისწინებული გენდერული პარამეტრები;

· სასკოლო სახელმძღვანელოს შეფასების განახლებული კრიტერიუმები;

· ტექნიკური მიმართულებების პროფესიული პროგრამების ანალიზისა და რეკომენდაციების დოკუმენტი;

· არაფორმალური განათლების მონაწილეთა რაოდენობა სქესის ნიშნით;

· გენდერულ თანასწორობაზე აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლების ტრენინგებისა და მონაწილეთა რაოდენობა

· მედია მონიტორინგის შედეგები;

· გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით განხორციელებული პროგრამების და პროექტების რაოდენობა;

· გენდერული თანასწორობის საკითხებზე გაზეთებში „ვრასტანი“, „გურჯისტანი“, „სვობოდნაია გრუზია“ მასალები გამოქვეყნებულია;

· გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის არაქართულენოვან „მოამბეში“ რეპორტაჟები მომზადებულია;

· გენდერული თანასწორობის საკითხები გაშუქებულია რეგიონული მედიის თოქ-შოუებში/გადაცემებში.

 

14.1.3. ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა ეკონომიკის სფეროში

14.1.3.1. ეკონომიკურ პოლიტიკასა და დასაქმებაში გენდერული თანასწორობის პრინციპის გათვალისწინება;

 

14.1.3.2. ქალთა ეკონომიკური პოტენციალის გაძლიერება;

 

14.1.3.3. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართულ/დაინტერესებულ ქალთა ცოდნის დონის და კვალიფიკაციის ამაღლება;

 

14.1.3.4. აგრობიზნესში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა;

 

14.1.3.5. ქალთა მონაწილეობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნასა და განვითარებაში;

 

 

 

2014-2015

· სახელმწიფო და კერძო სექტორში დასაქმების გენდერული ანალიზი და შემუშავებული რეკომენდაციები;

· პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამებში მონაწილე ქალთა და კაცთა რაოდენობა;

· ბიზნეს საქმიანობაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, საჭიროებების გამოსავლენად ჩატარებული კვლევის შედეგები; საჭიროების შემთხვევაში - შემუშავებული რეკომენდაციები, განხორციელებული პროგრამები;

· ქალთა ბიზნეს განათლებისა და ეკონომიკური პოტენციალის გასაძლიერებლად ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

· შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის კონსულტაციების მიმღებთა რაოდენობა და სქესი;

· დანერგილი შეღავათიანი საკრედიტო პროგრამა;

· გაცემული კრედიტების რაოდენობა (ჯამური თანხა);

· ქალთა ჯგუფებთან კომპეტენციის ფარგლებში კონსულტაციების/შეხვედრებისრაოდენობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მნიშვნელობის / საჭიროების შესახებ;

· ქალთა აქტიურობით შექმნილი კოოპერატივების რაოდენობა;

· გაზიფიცირებული სოფლების რაოდენობა;

· განახლებადი და სუფთა ენერგიის წყაროების ათვისების ახალი პროექტების რაოდენობა;

· ენერგოეფექტურობის შესახებ შეხვედრების, საინფორმაციო საშუალებებში განთავსებული ინფორმაციის რაოდენობა;

· ენერგეტიკის სექტორში დასაქმებული ქალების რაოდენობა.

 

 

 

14.1.3.6. ენერგიის წყაროების დივერსიფიცირება პროდუქტიულობის გაზრდის, დამატებითი შემოსავლებისა და შრომატევადობის შემცირების მიზნით

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

2014-2015

 

14.1.4. ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სფეროში გენდერული თანასწორობის ასპექტების გათვალისწინება

14.1.4.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის ანალიზი;

 

14.1.4.2. ჯანდაცვისა და სოციალურ სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა გენდერული დისკრიმინაციის გარეშე;

 

14.1.4.3. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა;

 

14.1.4.4.დაბადებისას სქესთა თანაფარდობის დარღვეული ბალანსის შესწავლა და შესაბამისი პოლიტიკის განსაზღვრა;

 

14.1.4.5. ჯანდაცვის პერსონალის ყველა საგანმანათლებლო პროგრამაში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის გენდერული ანალიზის შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები;

· ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამებში გათვალისწინებულია MDG -ის ინდიკატორები და გენდერული პარამეტრები, შესაბამისად, ასახულია ანგარიშებში;

· რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ გათვითცნობიერებული მედია, არასამთავრობო სექტორი;

· შესაბამისი გადაცემებისა და ღონისძიებების რაოდენობა;

· დაბადებისას სქესთა თანაფარდობის დარღვეული ბალანსის შესასწავლად ჩატარებული კვლევის შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები;

· შემუშავებული სახელმწიფო პოლიტიკა დაბადებისას სქესთა თანაფარდობის დარღვეული ბალანსის შესახებ

· ჯანდაცვის პერსონალის დიპლომამდელი დადიპლომისშემდგომი განათლების კურიკულუმებში გენდერული ასპექტები გათვალისწინებულია

 

 

 

 

 

 

14.1.5. ადგილობრივ პოლიტიკაში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება

14.1.5.1 ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის დროს გენდერული თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინება;

 

14.1.5.2 სკოლამდელი აღზრდის პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ადგილობრივ დონეზე

საქართველოს მთავრობა,

მუნიციპალიტეტები, არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური პარტიები

2014-2015

· ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშემწყობია მექანიზმები და რეკომენდაციები შემუშავებულია;

· ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში წარმოდგენილ ქალთათვის ჩატარებული ტრენინგებისა და დამსწრეთა რაოდენობა;

· მუნიციპალური გენდერულ მრჩეველთა რაოდენობა და მათთვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

· საკრებულოს წევრ ქალთა ფორუმისთვის სხვადასხვა საკითხზე ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

· გამოვლენილ ლიდერ და აქტიურ ქალთა რაოდენობა;

· ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობებში მონაწილე გოგონებისა და ბიჭების თანაბარი რაოდენობა;

· სკოლამდელი აღზრდის შემუშავებული პოლიტიკა, რომელშიც გათვალისწინებულია გენდერული პარამეტრები;

· ჩატარებულ ტრენინგთა და გადამზადებულ სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგთა რაოდენობა;

· განსაზღვრულია საქმიანობები, რომლებიც სკოლამდელი განათლების საფეხურზე გენდერული თანასწორობის საკითხების გათვალისწინებას ისახავს მიზნად;

· მეთოდოლოგიურ მასალებში ასახულია გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საკითხები;

· სკოლამდელი აღზრდის სტანდარტები დამტკიცებულია;

· სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რაოდენობა, რომელთა ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდა.

 

 

 

14.1.6. გადაწყვეტილების მიღების დონეზე ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა

14.1.6.1. პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობის ხელშეწყობა;

14.1.6.2. ქალის მონაწილეობის გაზრდა არჩევით ორგანოებში;

14.1.6.3. გადაწყვეტილების მიღების დონეზე ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა სამინისტროებსა და სხვა უწყებებში

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია,

2014-2015

· ჩატარებული ტრენინგებისა და შეხვედრების რაოდენობა, პარტიის პროგრამებში გათვალისწინებულია გენდერული ასპექტები;

· არჩეული საკრებულოს წევრი ქალების რაოდენობა;

· არჩეული პარლამენტის წევრი ქალები სრაოდენობა;

· ამომრჩეველთა რაოდენობა სქესის მიხედვით;

· გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალთა მონაწილეობის ხელის შემშლელი ფაქტორების ანალიზის შედეგები და დაგეგმილი შესაბამისი ღონისძიებები.

14.1.7. გარემოს დაცვის საკითხებში ქალების და კაცების თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა

14.1.7.1. გარემოს დაცვის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში გენდერული ბალანსის დაცვა;

14.1.7.2 გარემოს დაცვის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება გენდერული ბალანსის დაცვით;

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები

2014-2015

· გარემოს დაცვის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მონაწილე ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი რაოდენობა;

· გარემოს დაცვის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების კუთხით ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა.

 

 

 

 

 

 

14.1.8.სამართალდაცვისა და სასჯელაღსრულების სფეროში გენდერული ასპექტების გათვალისწინება

14.1.8.1. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ქალთა წარმომადგენლობისა და როლის გაზრდა;

14.1.8.2. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;

14.1.8.3. პატიმარ ქალთა საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების შემდგომი გაუმჯობესება;

14.1.8.4. მცირე დასაქმების კერების ჩამოყალიბება ქალთა დაწესებულების ტერიტორიაზე;

14.1.8.5. პატიმარ ქალთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მიდგომების შემდგომი დახვეწა;

14.1.8.6. პატიმარ ქალთა მოპყრობის მინიმალური სტანდარტებისა და თავისებურებების განსაზღვრა „ბანგკოგის წესების“ მიხედვით;

14.1.8.7. გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრა, ეფექტური გამოძიება და სისხლის სამართლებრივი დევნა

 

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

· შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცალკეულ დანაყოფებში დასაქმებულ ქალთა გაზრდილი პროცენტული მაჩვენებელი;

· შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ჩატარებული კამპანიების რაოდენობა;

· შსს-ს ხელმძღვანელ პირებთან ორგანიზებული შეხვედრების რაოდენობა;

· ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებული საცხოვრებელი და ყოფითი პირობებით უზრუნველყოფილი ქალთა საპატიმრო;

· ინდივიდუალური მიდგომით უზრუნველყოფილი პატიმარი ქალები;

· დასაქმებულ მსჯავრდებულ ქალთა რაოდენობა;

· ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო პროგრამა გავლილ მსჯავრდებულ ქალთა რაოდენობა;

· „ბანკოკის წესების“ საკითხებზე გადამზადებული ტრენერების რაოდენობა;

· „ბანგკოკის წესების“ საკითხებზე გავლილი ტრენინგის შედეგად სერტიფიცირებული თანამშრომლების რაოდენობა;

· გენდერული ნიშნით ძალადობის აღმოფხვრა და ეფექტური სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმოების საკითხებზე გადამზადებულ პროკურორთა და სტაჟიორ-პროკურორთა რაოდენობა;

· სამართალდამცველი ორგანოებისათვის მიმართვიანობის გაზრდა

· სქესობრივი დანაშაულების მსხვერპლთა დაკითხვის და გამოძიების ტექნიკებზე გადამზადებული სამართალდამცავების რაოდენობა (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო)

 

· პროკურორთათვის შემუშავებული სპეციალური სახელმძღვანელო პრინციპები ქალთა საკითხების გასათვალისწინებლად

 

14.2. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ოჯახში ძალადობის

მსხვერპლთა დაცვა

14.2.1. ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების თაობაზე

არსებული მექანიზმებისა და სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა

 

14.2.1.1.ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა გამოვლენის, მათი დაცვისა და რეაბილიტაციის სამოქმედო ინსტრუქციის (შემდგომში-ეროვნული რეფერალური მექანიზმი) ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;

 

14.2.1.2.ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სფეროში სამართლებრივი ბაზის დახვეწა/სრულყოფა; კანონმდებლობის ჰარმონიზება ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებულ საერთაშორისო კონვენციებთან, მათთან მიერთების მიზნით;

 

14.2.1.3. ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებულ საერთაშორისო კონვენციებთან მიერთება;

 

14.2.1.4. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში სოციალური მუშაკების ჩაბმის უზრუნველყოფა;

 

14.2.1.5. ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე ერთიანი სტატისტიკის წარმოების

მდგრადობის

უზრუნველყოფა;

 

14.2.1.6. ოჯახში ძალადობის შესახებ კვლევის ჩატარება.

 

 

საქართველოს მთავრობა

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· ეროვნული რეფერალური მექანიზმის ბენეფიციართა რაოდენობა

· კანონმდებლობის შეფასების დოკუმენტი

· მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი

· „ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ევროპის საბჭოს კონვენციის ხელმოწერა

· აღნიშნული კონვენციის რატიფიცირება

· სოციალური მუშაკის როლის განმსაზღვრელი კონცეფცია

· სოციალური მუშაკებისათვის ოჯახში ძალადობის თემაზე ჩატარებული ტრენინგებისა და სოციალური მუშაკების რაოდენობა

· ოჯახშიძალადობის შემთხვევების ერთიანი სტანდარტით წარმოებული სტატისტიკისა და მტკიცებული დოკუმენტი

· თავშესაფრებში განთავსებულ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის პროგრამის უწყვეტი ფუნქციონირება

· ჩატარებული კვლევა ოჯახში ძალადობის შესახებ.

 

14.2.2. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაცია.

14.2.2.1. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის მექანიზმების გაუმჯობესება;

 

14.2.2.2. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების განვითარება;

 

14.2.2.3. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის შექმნა და განვითარება;

 

14.2.2.4. ოჯახში ძალადობის ეროვნული ცხელი ხაზის განვითარება;

 

14.2.2.5. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სამართლებრივი დაცვის საშუალებების გაძლიერება;

 

 

 

საქართველოს მთავრობა

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის, დახმარებისა და რეაბილიტაციის სტრატეგიის დოკუმენტი

· რეაბილიტაციის პროგრამაში ჩაბმული პირების რაოდენობა

· ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდისათვის (შემდგომში სახელმწიფო ფონდი) გათვალისწინებულ ასიგნებებში თავშესაფრების გათვალისწინება

· კრიზისული ცენტრის გახსნა

· 2015 წლის ბოლოდან ცენტრის ფუნქციონირების ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინება

· სახელმწიფო ფონდისათვის გათვალისწინებულ ასიგნებებში ცხელი ხაზის გათვალისწინება

· მონიტორინგის ქმედითი, ეფექტიანი სისტემა

· ოჯახში ძალადობის პასუხსა და პრევენციაში ჩაბმულ პროფესიონალთათვის ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა, მსმენელთა რაოდენობა.

14.2.3.ოჯახში ძალადობის პრევენცია და ოჯახში ძალადობის საკითხების მიმართ ცნობიერების დონის ამაღლება

 

14.2.3.1.ოჯახში ძალადობის პრევენციის მეთოდების გაუმჯობესება;

 

14.2.3.2

ადრეული ქორწინების უარყოფით შედეგებზე ცნობიერების ამაღლება

 

 

14.2.3.3.ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სფეროში მოქმედი კანონმდებლობისა და ეროვნული რეფერალური მექანიზმის ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

საქართველოს მთავრობა

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· მოძალადეთა რეაბილიტაციის კონცეფციის შემდგომი განვითარებისათვის სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავებული დოკუმენტი

· ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთიანი საინფორმაციო სტრატეგიის შემუშავებული დოკუმენტი

· სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოებში ამ საკითხზე შეტანილი თემები

· სამედიცინო განათლების სისტემაში, როგორც დიპლომამდელი, ისე დიპლომისშემდეგ, კურიკულუმში ოჯახში ძალადობის საკითხებზე შემუშავებული მოდული

· ვიდეორგოლების, რადიო-ტელეგადაცემების რაოდენობა, შემდეგი წლის შედარება წინაწლის შედეგებთან, პროგრესის მაჩვენებელი

· ოჯახში ძალადობის შესახებ საინფორმაციო საცნობარო მასალის რაოდენობრივი მაჩვენებელი და გავრცელების არეალი

· ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული ნორმატიული აქტების შემუშავებული კრებული

· ოჯახში ძალადობაზე მომზადებული ფილმის, ჩვენების რაოდენობა

· საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრების რაოდენობა განსაკუთრებით მოწყვლად ჯგუფებთან, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომპაქტურ დასახლებებსა და ეთნიკური უმცირესობებით მჭიდროდ დასახლებულ რეგიონებში.

 

14.3. „ქალებზე მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №№1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განხორციელება

14.3.1.უსაფრთხოებისა და მშვიდობის საკითხებში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

14.3.1.1. უსაფრთხოების სექტორში გადაწყვეტილების მიმღებთა დონეზე ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობა;

 

14.3.1.2. ოფიციალური სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში ქალთა ჩართულობის ხელშეწყობა;

 

14.3.1.3. შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებსა და სამშვიდობო კონტინგენტში ქალთა მონაწილეობის მხარდაჭერა და ამ შენაერთების ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე ინფორმირებულობის გაზრდა;

 

14.3.1.4. სახალხო დიპლომატიის პროცესებისა და ამ პროცესებში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ზედამხედველობით

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· უსაფრთხოების სექტორში წამყვან თანამდებობებზე/ გადაწყვეტილების მიმღებთა დონეზე ქალთა რაოდენობის ზრდის მაჩვენებლები;

· ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების პრინციპები გათვალისწინებულია ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში გამართულ შეხვედრებზე;

· სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილე ქალებისა და ქალთა ჯგუფების, ქალი-მედიატორების მოსამზადებლად ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა;

· სამშვიდობო კონტინგენტში გასაგზავნ ქვედანაყოფებში, გენდერული საკითხებისა და „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების[2] შესახებ ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა და მონაწილეთა გაყოფა სქესის ნიშნით;

· თავდაცვის ეროვნული აკადემიისათვის გენდერული თანასწორობის პრინციპებისა და „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ მომზადებული და დანერგილი დამხმარე/სატრენინგო მასალა;

· შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებსა და სამშვიდობო კონტინგენტში ქალთა მონაწილეობის სტიმულირების მიზნით მოქმედი ფიზიკური ნორმატივების გადახედვის შედეგები;

· ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთა მონაწილეობით განხორციელებული ერთობლივი პროგრამების/პროექტების რაოდენობა და ამ პროექტებში ჩართულ ქალთა და გოგონათა პროცენტული წილი;

 

 

14.3.2. კონფლიქტის პრევენციაში ქალთა საჭიროებების გათვალისწინება

14.3.2.1. კონფლიქტის პრევენციის მექანიზმებისა და ადრეული გაფრთხილების სისტემაში ქალთა საკითხების გათვალისწინება;

 

14.3.2.2. ოკუპირებული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე და საჭიროების შემთხვევაში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მცხოვრებთა რისკებსა და საფრთხეებზე, მათ შორის, საფრთხეებზე, რომლებიც ქალებსა და ბავშვებს ეხება, ინფორმირებულობის გაზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ზედამხედველობით

 

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· კონფლიქტის პრევენციაზე ორიენტირებულ მექანიზმებსა და ადრეული გაფრთხილების ღონისძიებებში გენდერული პრინციპების შესატანად ჩატარებული სემინარების და მათ მონაწილეთა რაოდენობა (სქესის ნიშნით, თანამდებობების მიხედვით დანაწევრებული მონაცემები);

· ქალებისა და ბავშვების მიმართ რისკებისა და საფრთხეების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირების არსებული სისტემის ანალიზი და მისი გაუმჯობესების შესახებ მომზადებული წინადადებები;

· საათების რაოდენობა,რომლებიც საჯარო სკოლებში სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების სასწავლო კურსებს ეთმობა;

· სამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის გამართული შეხვედრების რაოდენობა, ერთობლივი ინიციატივები

· მოსახლეობის პროცენტული მაჩვენებელი,რომლისთვისაც გატარდა ღონისძიებები მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების შესამცირებლად, ასევე კონფლიქტის პრევენციისთვის; ამ ღონისძიებების მონაწილე ქალებისა და მამაკაცების რაოდენობა;

· ამ საკითხებზე სატელევიზიო და რადიო გადაცემების რაოდენობა, საგაზეთო და ინტერნეტ გამოცემების რაოდენობა

 

14.3.3. კონფლიქტის და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში ქალთა წინააღმდეგ სექსუალური და გენდერული ხასიათის ძალადობის პრევენცია

14.3. 3.1. კონფლიქტის და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში გენდერული და სექსუალური ძალადობის აღკვეთა, ნულოვანი ტოლერანტობა ქალებსა და გოგონებზე სექსუალური ძალადობის მიმართ

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ზედამხედველობით

 

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· კონფლიქტის და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში განხორციელებული სექსუალური ძალადობის დანაშაულების თაობაზე არსებული კანონმდებლობის კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები;

· კონფლიქტის და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში განხორციელებული სექსუალური ძალადობის დანაშაულების მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობის შესახებ გამართული კონფერენციების, დისკუსიებისა და საინფორმაციო გადაცემების რაოდენობა;

· შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში, სამშვიდობო კონტინგენტსა და პოლიციის შენაერთებში გენდერული საკითხებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ, განსაკუთრებით ქალებისა და გოგონების მიმართ გენდერული და სხვა სახის ძალადობის პრევენციის, გამოვლენისა და რეაგირების თაობაზე ჩატარებული ტრენინგის და მისი მონაწილე ქალებისა და კაცების რაოდენობა;

 

14.3.4. ომისა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქალთა დაცვა ფიზიკური, სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საფრთხეებისგან

14.3.4.1. საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო კონვენციებთან, აქტებთან, შეთანხმებებთან და მექანიზმებთან შესაბამისობის შეფასება; ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ ქალთა დაცვა ფიზიკური, სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საფრთხეებისაგან;

 

14.3.4.2. იძულებით გადაადგილებული და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების მიერ მართლმსაჯულების სრული ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზაციის ხელშეწყობა;

 

14.3.4.3. იძულებით გადაადგილებულ და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ ქალთა პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

 

საქართველოს მთავრობა გენდერული თანასწორობის საბჭოს ზედამხედველობით

 

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებულ ქალთა ფიზიკური, სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური საფრთხეებისაგან დაცვის კუთხით საქართველოს კანონმდებლობის საერთაშორისო კონვენციებთან, აქტებთან, შეთანხმებებთან და მექანიზმებთან შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტი;

· სამართალდამცავი ორგანოებისათვის, მოსამართლეებისათვის, სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახურისათვის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და სხვა შესაბამისი უწყებებისათვის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებით გათვალისწინებულ საკითხებზე ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა; მომზადებული თანამშრომლების/კადრების რაოდენობა (სქესის ნიშნით, თანამდებობების, რანგების მიხედვით და სხვა კრიტერიუმებით დანაწევრებული მონაცემები);

· იძულებით გადაადგილებული და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების მიერ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის მიზნით მათთვის გაწეული კონსულტაციების რაოდენობა, იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით შექმნილი საკოორდინაციო (გადამისამართების) მექანიზმი და განხორციელებული ერთობლივი ინიციატივები;

· იძულებით გადაადგილებული და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალებისათვის ჩატარებული ბიზნეს ტრენინგები, განათლებისა და პროფესიული გადამზადების კურსები და მათი მონაწილეების რაოდენობა;

· ომის ფეთქებადი ნარჩენებისაგან გაწმენდის შესახებ წარდგენილი შესაბამისი ანგარიშები.

 

14.3.5. ქალთა სპეციფიკური საჭიროებების უზრუნველყოფა ომის / კონფლიქტის და კონფლიქტის შემდგომ სიტუაციაში

14.3.5.1. იძულებით გადაადგილებული და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალების პრიორიტეტებისა და სპეციფიკური საჭიროებების განსაზღვრაში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

 

14.3.5.2. კონფლიქტის შემდგომი რეაბილიტაციის, რეინტეგრაციის, პროექტების დაგეგმვის დროს ქალებისა და გოგონების სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინება და პროგრამების დაგეგმვასა და განხორციელებაში მათი მონაწილეობის უზრუნველყოფა;

 

14.3.5.3. ფსიქოსოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა იძულებით გადაადგილებული, ლტოლვილი და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონებისათვის;

 

14.3.5.4. გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების პოპულარიზაცია;

 

14.3.5.5. ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების კოორდინაცია და ანგარიშგება/მონიტორინგი.

საქართველოს მთავრობა,

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ზედამხედველობით

 

დაინტერესებულ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით

2014-2015

· იძულებით გადაადგილებული და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალების პრიორიტეტებისა და სპეციფიკური საჭიროებების კვლევების საფუძველზე მომზადებული პროგრამები/პროექტები;

· ფსიქოსოციალური საჭიროებების განსაზღვრისათვის ჩატარებული კვლევა, განსაკუთრებით პოსტ-ტრავმული სტრესის მქონეთა და სექსუალური და გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა საჭიროებების შესასწავლად;

· ფსიქოსოციალურ დახმარებასა და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის მართვაში ჩატარებული ტრენინგების და მომზადებული კადრების რაოდენობა (სქესის ნიშნით გაყოფილი მონაცემი);

· შექმნილი შესაბამისი ფსიქოსოციალური და იურიდიული დახმარების და ჯანმრთელობის დაცვის მექანიზმი;

· იმ ქალებისა და გოგონების რაოდენობა, რომელთაც ასეთი დახმარება გაეწიათ;

· კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალებისა და გოგონების რაოდენობა, რომელთაც მიეწოდათ ინფორმაცია აივ-ინფექცია/შიდსის, ნებაყოფლობითი კონსულტირებისა და აივ ინფექციაზე ტესტირების შესახებ;

· „ცხელი ხაზის“ მოქმედება და ფსიქოსოციალური სერვისების მქონე ორგანიზაციების შესახებ საინფორმაციო ბაზის არსებობა

· „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების შესახებ მასმედიის ცნობიერების ამაღლების მიზნით ჩატარებული სემინარების, ტრენინგებისა და კონფერენციების რაოდენობა

· გენდერული თანასწორობის საბჭოს ზედამხედველობით სამთავრობო საკოორდინაციო ჯგუფის შექმნა გეგმის შესრულების კოორდინაციისთვის

· საკოორდინაციო ჯგუფის მიერ გამართული შეხვედრების რაოდენობა, შეხვედრების ოქმები და მომზადებული წლიური ანგარიშები, თითოეული სამინისტროს წლიური ანგარიში ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით გატარებული ღონისძიებების შესახებ

 

14.4. სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის ნიადაგზე დისკრიმინაციასთან ბრძოლა

14.4.1.დისკრიმინაციული მოპყრობისაგან დაცვის საკანონმდებლო გარანტიების უზრუნველყოფა

14.4.1.1. თანასწორი უფლებრივი მდგომარეობის უზრუნველყოფა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ყოვლისმომცველი კანონის ინიციირება;

 

საქართველოს მთავრობა

2014

ინიციირებულია შესაბამისი ცვლილებები

 

14.4.2.სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ არსებული კანონმდებლობის (სისხლის სამართლის კოდექსი, 53.31 მუხლის ეფექტურად შესრულების უზრუნველყოფა

14.4.2.1. სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის დროული და ეფექტიანი გამოძიების ჩატარება და ამ მოტივის გათვალისწინება სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების დროს

14.4.2.2.ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლების გადამზადება, რათა ეფექტურად მოაგროვონ ინფორმაცია და განასხვაონ სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული სხვა დანაშაულისგან.

14.4.2.3. სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე სპეციალური სტატისტიკის წარმოება;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

პროკურატურა

2014-2015

გადამზადებულ პირთა რაოდენობა;

სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში;

 

 

 

14.4.2.4. სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის ნიადაგზე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის თანამშრომელთა ინფორმირებულობის ამაღლება სექსუალურ ორიენტაციასთან/გენდერულ იდენტობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· ინფორმაცია თავშესაფარში შესაბამისი საფუძვლით გათავსებულ პირთა შესახებ

· სახალხო დამცველის წლიური ანგარიში

 

 

 

  1.  იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა უფლებები

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

15.1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამართლებრივი და სოციალური გაძლიერება; მათი უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიტიკის წარმოება

15.1.1. დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.1.1. დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ცარიელი შენობების რეაბილიტაცია, ახალი საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა, ასევე, დევნილთა განსახლება გამოსყიდულ ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლებში.

 

15.1.1.2.დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროცესის წარმართვა მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს #320 ბრძანებით დამტკიცებული „დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესით“ განსაზღვრული წესისა და კრიტერიუმების შესაბამისად;

 

15.1.1.3. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართების (ყოფილი დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტები) მათთვის საკუთრებაში გადაცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესით

15.1.1.4. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართებიდან უკანონო გამოსახლებისაგან დევნილთა დაცვა

 

15.1.1.5. შშმ პირების საჭიროებების გათვალისწინება;

15.1.1.6. დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართების (ყოფილი დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტები) და რეაბილიტირებულ ან ახლადაშენებულ შენობებში განსახლებულ დევნილთათვის საცხოვრებელი ფართების კანონმდებლობის საფუძველზე საკუთრებაში გადაცემის პროცესის დაჩქარება.

15.1.1.7. განახლდეს და ახალ კანონთან შესაბამისობაში მოვიდეს „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ 2012–2014 წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა“

15.1.1.8. დევნილთა შესახებ 2014 წლის 1 მარტს ამოქმედებული საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთაშესახებ საქართველოს კანონის მუდმივი გადახედვისა და სრულყოფის, საერთაშორისო სტანდარტებთან შემდგომი დაახლოების, საჭიროებების გათვალისწინებით მეტი დაცვის მექანიზმების შემოღების, დევნილთა პრობლემების გადაწყვეტაში ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაზრდის მიზნით ღონისძიებების განხორციელება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

სხვა დამხმარე უწყებები:

სსიპ-საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო,

სსიპ- საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო,

საქართველოს მთავრობა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· მიღებულია დევნილთა შესახებ საქართველოს ახალი კანონი შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული და ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

· მინისტრის ბრანებით შექმნილია დაკანონების ხარვეზების შემსწავლელი კომისია პროცესის დაჩქარების მიზნით

· სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ სამშენებლო სამუშაოების ტენდერებში, გათვალისწინებულია შშმ პირთა საჭიროებები

· სამინისტროს მონაცემები, ანგარიში, საჯარო რეესტრის მონაცემები

· სახალხო დამცველის ანგარიშები

· მიღებულია განახლებული სამოქმედო გეგმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1.2. იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალურ- ეკონომიკური ინტეგრაცია;

 

 

 

15.1.2.1. ფუნქციონირება დაიწყოს საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა და მოხდეს მისი განვითარება დაფინანსების გაზრდა და საქმიანობის გააქტიურება

15.1.2.2.საარსებო წყაროების პროგრამების/პროექტების

შემუშავება და განხორციელება

15.1.2.3. დევნილი მოსახლეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა მათ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნდებამდე ქვეყნის სხვა ნაწილში ინტეგრაციის პროცესში

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

სსიპ - საქართველოს დევნილთა საარსებოწყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო;

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2014 – 2015

· სსიპ-ის დაფინანსების მონაცემები და საქმიანობის ანგარიში

· საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო და სპეციალური ანგარიშები

 

 

 

  1. თავშესაფრის მქონე პირთა უფლება

16.1. „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ ჟენევის 1951 წლის კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების დაცვა

16.1.1. შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა/სრულყოფა

16.1.1.1. „ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ“ საქართველოს კანონში შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება

 

16.1.1.2. უცხოელთათვის თავშესაფრის მიცემის შესახებ პრეზიდენტის შესაბამისი ბრძანებულების განახლება/ახალი ბრძანებულების პროექტის მომზადება

 

16.1.1.3. თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღები ცენტრის გაფართოება

 

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

სხვა დამხმარე უწყებები:

საქართველოს მთავრობა

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2014-2015

· სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიში

· შემუშავებულია შესაბამისი სამართლებრივი აქტები

· საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო და სპეციალური ანგარიშები

 

 

 

 

  1.  ეკომიგრანტების უფლებები

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

17. ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტი) სამართლებრივი და სოციალური დაცვა

17.1. ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტთა) განსახლების უზრუნველყოფა

17.1.1. ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტი) განსახლება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილტა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის #779 ბრძანების შესაბამისად სამინისტროს ასიგნებების გათვალისწინებით

 

17.1.2. საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს ბუნებრივი ან ტექნოგენური ხასიათის კატასტროფების შედეგად იძულებით გადაადგილებას დაქვემდებარებულ პირთა (ეკომიგრანტი) უფლებრივი მდგომარეობა

 

17.1.3. ეკომიგრანტთა მონაცემთა ბაზის ფორმირება და წარმოება

 

17.1.4. 2014 წლის 1 იანვრამდე სამინისტროს მიერ უკვე განსახლებული ეკომიგრანტებისათვის შესაბამისი საცხოვრებელი ფართების კანონდებლობით დადგენილი წესით საკუთრებაში გადაცემის პროცესის დაწყება.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

სხვა დამხმარე უწყებები:

საქართველოს მთავრობა

სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

სსიპ – საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

· სამინისტროს მიერ მომზადებული ანგარიში

· შემუშავებულია შესაბამისი საკანონმდებლო აქტი

· საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო და სპეციალური ანგარიშები

 

18. რეპატრიანტთა უფლებები

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

18. ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, რეპატრიანტთა უფლებათა რეალიზაცია

 

18.1. ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, რეპატრიანტთა ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 

 

18.1.1. ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, რეპატრიანტთა ინტეგრაციის სახალმწიფო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის გამოცემის მიზნით შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებებთან აქტიური თანამშრომლობა

 

 

 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

 

სხვა დამხმარე უწყებები:

 საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 1 მარტის №111 დადგენილებით შექმნილი

ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის უწყებათაშორისი სამთავრობო საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ წევრი სამთავრობო დაწესებულებები

2014-2015

გამოცემულია ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა, რეპატრიანტთა ინტეგრაციის სახალმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ოკუპირებული ტერიტორიების გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა

 

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

19.1. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანების უფლებების დაცვა და მათი მძიმე სოციალურ -ეკონომიკური და ჰუმანიტარული პირობების გაუმჯობესება

19.1.1. გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები ადამიანებისათვის ჯანდაცვის უზრუნველყოფა; განათლების ხელმისაწვდომობა; სოციალურ–ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება; ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; უსაფრთხოების მაქსიმალური დაცვა

19.1.1.1. ახალი ამბულატორიების მშენებლობა და მათი აღჭურვა თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით; სამედიცინო პერსონალის პროფესიული გადამზადება;

 

19.1.1.2. პედაგოგებისა და მოსწავლეებისათვის განსაკუთრებული პირობების შექმნა; სტუდენტებისათვის მაქსიმალური შეღავათების დაწესება; სასწავლო ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესება;

19.1.1.3. სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მშენებლობა და განვითარება; საერთაშორისო დონორთა მობილიზება მათ საჭიროებებზე დამატებითი რეაგირებისათვის.

19.1.1.4. კრიმინოგენური სიტუაციის სტაბილიზაცია; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილება, გამყოფ ხაზებთან მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა;

გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისია სა კომისიაში შემავალი სამინისტროები

2014-2015

 

· გამყოფი ხაზების სიახლოვეს განხორციელებული პროექტების რაოდენობა

· მათ შორის, სხვადასხვა დანიშნულების ინფრასტრუქტურის (გზები, სკოლები, საირიგაციო სისტემა, ამბულატორიები, ა.შ.) შეკეთება და მშენებლობა

· აქ მცხოვრები სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული სტუდენტების რაოდენობა; სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა სახის დახმარებების ბენეფიციართა რაოდენობა

· საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაწეული დახმარების მოცულობა და სახე

· გამყოფი ხაზების სიახლოვეს მდებარე სოფლების მოსახლეობისაგან დაცლის შეჩერება

· კრიმინალური ფაქტების სტატისტიკის შემცირება;

19.2.ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისათვის ჯანდაცვის და განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; თავისუფალი გადაადგილების ხელშეწყობა და ადამიანების უფლებებისა და უსაფრთხოების დაცვისათვის შესაბამისი ძალისხმევის მობილიზება

19.2.1. საქართველოს მოსახლეობის აღნიშნული ნაწილისათვის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა

19.2.1.1. რეფერალური პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების გაგრძელება, მექანიზმების დახვეწა და პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2014-2015

· რეფერალური მომსახურების პროგრამით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსარგებლეთა რაოდენობა

· საქართველოს სახალხო დამცველის ყოველწლიური საპარლამენტო და სპეციალური ანგარიშები

 

19.2.2. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირთა ნაწილისათვის განათლების სახელმწიფო პროგრამების მაქსიმალური ხელმისაწვდომობა

19.2.2.1. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მასწავლებლებისთვის განსაკუთრებული პირობების შექმნა და მათი პროფესიული გადამზადება;

19.2.2.2. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სტუდენტებისათვის საქართველოს სასწავლებლებში განათლების მისაღებად მაქსიმალური შეღავათების დაწესება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2014-2015

· ჩატარებული ტრენინგ/სემინარების რაოდენობა და მსმენელთა რაოდენობა

· ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტებისა და სტუდენტების რაოდენობა საქართველოს სასწავლებლებში.

 

19.2.3. გამყოფ ხაზებზე ადამიანების თავისუფალი მიმოსვლის, ხალხთა შორის კონტაქტების წახალისება, ნათესაური კავშირების შენარჩუნება; მავთულხლართებისა და სხვა ბარიერების აღმართვის პროცესით შექმნილი პრობლემების აღმოფხვრა.

19.2.3.1. გამყოფ ხაზებთან მაქსიმალურად უსაფრთხო გარემოს შექმნა; საერთაშორისო საზოგადოების ინფრომირება, ჩართულობისა და რეაგირების მობილიზება მავთულხლართების აღმართვის პროცესის შეჩერებისა და მოსახლეობისთვის ამით შექმნილი პრობლემების მოგვარებისათვის; ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებისა და IPRM მექანიზმის გამოყენება;

19.2.3.2. საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და საქართველოს მოქალაქის სამგზავრო დოკუმენების ხელმისაწვდომობა ოკუპირებულ ტერიროტიებზე მცხოვრები მოსახლეობაზე. (მათ შორის სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების);

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტორო

საქართველოსშერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2014-2015

· გამყოფ ხაზებზე გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა

· საერთაშორისო რეზოლუციები

· საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობისა და სამგზავრო დოკუმენტის მფლობელთა რაოდენობა (მათ შორის სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტების).

 

19.2.4. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისათვის მძიმე ჰუმანიტარული შედეგების შემსუბუქება, ადამიანის უფლებათა უხეში დარღვევის, სხვადასხვა ფორმის დისკრიმინაციისა და ძალადობის, მათ შორის ყაჩაღობის, გატაცებისა და გამოძალვის შემთხვევების აღმოფხვრა

19.2.4.1. ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება, მათ შორის არსებული მექნიზმებით (ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და IPRM მექანიზმი); საერთაშორისო ჩართულობის ხელშეწყობა ადამიანის უფლებების დაცვისათვის; მათ შორის, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედებაზე მუშაობა;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

საქართველოს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

2014-2015

· საერთაშორისო საზოგადოების ინფრომირებულობის დონის გაზრდა და ჩართულობა შესაბამისი მექამიზმებით ადამიანის უფლებების დაცვისათვის

· კრიმინალური ფაქტების სტატისტიკის შემცირება;

 

20. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები

ამოცანები

მიზნები

საქმიანობა

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების

ვადები

შედეგის ინდიკატორი

20. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა

20.1. საკანონმდებლო გარემოს საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა; შშმ პირთა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის ხელშწყობა

20.1.1.ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შემუშავება და მიღება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება შშმ პირებთან დაკავშირებული ასპექტები

საქართველოს მთავრობა

 

2014

· ანტიდისკრიმინაციული კანონი ინიციირებულია

· სახალხო დამცველის ანგარიშები

20.1.2.შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის მინიჭების სისტემის რეფორმირება და სოციალურ მოდელზე ეტაპობრივი გადასვლის პროცესის გაგრძელება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სხვა დაინტერესებულ უწყებები

 

 

2014- 2015

 

 

· შშმპ სტატუსის მინიჭების ახალ მოდელზე გადასვლისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები მიღებულია

· დაწყებულია დანერგვა.

20.1.3.გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში შშმ პირების ჩართულობის ხელშეწყობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სხვა დაინტერესებული სამინისტროები და უწყებები

2014-2015

 

შშმ პირების ან მათი წარმომადგენელების მონაწილეობით ხდება გეგმების და პროგრამების შემუშავება

20.1.4.სამართლებრივი ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო სტანდარტებთან (გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნებთან ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა)

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ისუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს პარლამენტი

2014-2015

 

კანონმდებლობის ცვლილება კონვენციის შესაბამისად დაწყებულია

20.2. ცნობიერების ამაღლება

20.2.1.საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე (მედია-საშუალებათა პერსონალის, მათ შორის ჟურნალისტების ინფორმირება და ტრენინგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე)

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებსთვის საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო)

2014-2015

 

დატრენინგებულია მინიმუმ 30 ჟურნალისტი

20.3.საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

20.3.1.საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტებისა და მომსახურების, მათ შორის საჯარო დაწესებულებების ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის პროცესის აქტიურად წარმართვა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2014-2015

 

· მიღებულია ტექნიკური რეგლამენტი

· ხორციელდება ახალი სამშენებლო სტანდარტების ზედამხედველობა

· შემუშავებულია გაუმჯობესებული ფიზიკური გარემოს მაჩვენებელი სტატისტიკა

20.3.2. საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებების, გადაადგილებისა და მოგზაურობის თანაბარი ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა შესაბამისი რეგულაციების შემუშავების და დანერგვის გზით.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

2014-2015

შემუშავებულია და მოქმედებს ადაპტირებული სატრანსპორტო საშუალებების და ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფისათვის საჭირო ნორმები

20.4.ინდივიდუალური მობილობის ხელშეწყობა

20.4.1.შშმ პირთა დამოუკიდებელი გადაადგილებისა და კომუნიკაციის ხელშეწყობა 

საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

 

დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფილია საჭიროების მქონე პირები, რომლებაც მიმართეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს

20.5.აზრისა და შეხედულებების გამოხატვისთავისუფლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფლების რეალიზაციის ხელშეწყობა

20.5.1.შშმ პირთათვის ხელმისაწვდომი ფორმით ინფორმაციის მიღებისა და გადაცემის უზრუნველყოფა

 

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის)საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

 

გაუმჯობესებულია ინფორმაციის მიღების და გავრცელების საშუალებები

20.6.განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

20.6.1.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების სამართლებრივი ჩარჩოს განსაზღვრა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს სრომის, ჯანმრთელობისა და საციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2014-2015

 

მომზადებული დოკუმენტი

20.6.2. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა და სტუდენტთა განათლების დაფინანსების ადეკვატური სისტემის დანერგვა

საქართველოს განათლებისა და მაცნიერების სამინისტრო

 

2014-2015

 

სათანადო სამართლებრივი დოკუმენტები და ანგარიში

20.6.3.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა უწყვეტი და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა სკოლამდელი, ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს ფინანასთა სამინისტრო

 

2014-2015

 

მომზადებული სამართლებრივი დოკუმენტები, განათლების ხარისხის შეფასების შესახებ კვლევები

20.6.4.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· მონიტორინგის მექანიზმის შესახებ შემუშავებული დოკუმენტი

· სახალხო დამცველის ანგარიშები

20.7. ჯანმრთელობის დაცვის თანაბარი გარემოს უზრუნველყოფა

20.7.1. ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე აღმოცენებული დისკრიმინაციის გარეშე

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

 

შშმ პირთა %, რომელთათვისაც ჯანმრთელობის დაცვის სერვისები ხელმისაწვდომია.

 

20.7.2. შეზღუდული შესაძლებლობით განპირობებული ჯანმრთელობის მდგომარეობათა მართვის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

 

უწყების მიერ მომზადებული პერიოდული ანგარიშები

20.7.3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიზანმიმართულობის, სტრუქტურისა და მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

მომზადებული დოკუმენტები და გატარებული ცვლილებები

20.7.4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

 

სახალხო დამცველის საპარალმენტო ანგარიში

20.8 აბილიტაცია და რეაბილიტაცია

20.8.1.აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის არსებული სერვისებისა და პროგრამების ხელმისაწვდომობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

აბილიტაცია-რეაბილიტაციის მომსახურების მიღება შეუძლია საჭიროების მქონე პირს.

20.8.2. აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებათა ხარისხისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის მომსახურების სტანდარტები (ახალი გაიდლაინები და პროტოკოლები) დამტკიცებულია

· მომსახურება ხორციელდება დამტკიცებული სტანდარტების მიხედვით.

20.8.3.სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

შშმ პირების მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გაზრდილია.

20.8.4. აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამების მიზანმიმართულობის, სტრუქტურისა და მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

 

 

აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამების მიზნობრიობა, მოცვა და ეფექტიანობა გაზრდილია

20.8.5. ადრეული ჩარევის სისტემის ფორმირება ბავშვთა აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· ადრეული ჩარევის მოდელი შექმნილია

· ადრეული ჩარევის მომსახურება ხორციელდება საერთაშორისო პრაქტიკაზე დამყარებული დამტკიცებული მოდელის შესაბამისად.

20.9. შრომის და დასაქმების ხელშეწყობა

20.9.1.შშმ პირთათვის შრომისა და დასაქმების თანაბარი უფლების უზრუნველყოფა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2014

სახალხო დამცველის ანგარიშები

20.9.2. შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

2014-2015

დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის შესახებ მონაცემები

20.9.3. შრომის ბაზარზე შშმ სამუშაოს მაძიებელთა კონკურენტუნარიანობის გაზრდა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

2014-2015

შექმნილია შშმ პირების პროფესიული ორიენტაციის სისტემა, პროფესიული მომზადება-გადამზადება გავლილი აქვთ შშმ სამუშაოს მაძიებლებს, რომლებსაც აქვთ პროფესიული უნარების განვითარების საჭიროება.

20.9.4. შრომის ღირსეული, უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს უზრუნველყოფა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

შემუშავებულია შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფის ნორმები. ხორციელდება შრომის უსაფრთხო, ჯანსაღ გარემოზე სახელმწიფო ზედამხედველობა შემცირებულია იძულებული შრომისა და ტრეფიკინგის შემთხვევები.

20.10. სოციალური დაცვა

20.10.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უფლების განხორციელება დისკრიმინაციის გარეშე და ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

 

· შშმ პირთა საჭიროებები გამოვლენილია

· მომსახურებები იგეგმება და ხორციელდება გამოვლენილი საჭიროებებისა და პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

20.10.2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიზანმიმართულობის, სტრუქტურისა და მართვის ეფექტიანობის გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

 

· მომსახურებების სტანდარტები შემუშავებულია.

· მომსახურებები აკმაყოფილებს მოქმედი სტანდარტის პირობებს.

20.10.3. ალტერნატიული სოციალური მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

ალტერნატიულ სოციალურ მომსახურებებში ჩართული შშმ პირების რაოდენობა გაზრდილია.

20.10.4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილი სოციალური მომსახურებებისა და ფულადი გასაცემლების- „სოციალური პაკეტის“გაუმჯობესება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

ფულადი და არაფულადი სოციალური დახმარებები - ,,სოციალური პაკეტი“ გაფართოვდა და ითვალისწინებს ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

20.11. პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის ხელშეწყობა

20.11.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის პროცესის გააქტიურება

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014-2015

განხორციელებული აქტივობების შესახებ ანგარიში

20.11.2. შშმ პირთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გაერთიანებებში საქმიანობის ხელშეწყობა

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014 –2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014-2015

 

პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გაერთიანებების საქმიანობაში შშმ პირთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით, საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება.

20.12. კულტურულ, რეკრეაციულ, გასართობ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობა

20.12.1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი მონაწილეობის უზრუნველყოფა საზოგადოების კულტურულ ცხოვრებაში

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მცენიერების სამინისტრო

2014-2015

კულტურულ პროექტებში მონაწილე შშმ პირთა რაოდენობრივი მაჩვენებლის ზრდა.

20.12.2. კულტურული დაწესებულებებისა და მასალების თანაბარი მისაწვდომობის ხელშეწყობა

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო

 

2014 -2015

 

განხორციელებული პროექტების ანგარიში

 

 

20.12.3. რეაკრაციული, გასართობ-შემეცნებით და არაფორმალური განათლების პროგრამებში მონაწილეობის ხელმისაწვდომობა

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014 -2015

 

აღნიშნულ პროექტებსა და პროგრამებში ჩართულ პირთა რაოდენობა

 

 

20.12.4. შშმ პირთათვის სპორტული დარბაზებისა და მოედნების ადაპტირება და ხელმისაწვდომობის გაზრდა

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

2014 -2015

 

შშმ პირთა სპორტულ/ფიზიკურ აქტივობებში ჩაბმისა და ადაპტირებული ობიექტების რაოდენობის ზრდის მაჩვენებელი

 

 

21. შრომითი უფლებები

 მიზანი

 ამოცანა

საქმიანობა/ღონისძიება

პასუხისმგებელიუწყება

შესრულების

ვადა

ინდიკატორი

21.შრომის უფლების დაცვა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად

21.1. შრომის კანონმდებლობის სრულყოფის პროცესის გაგრძელება

21.1. 1. საქართველოს შრომის კოდექსის დახვეწისათვის საჭირო ცვლილებების მომზადება და ინიციირება

საქართელოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

შემუშვებული და ინიციირებულია საკანონმდებლო ცვლილებების პროეექტები

 

 

21.1.2. შრომითი უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის შესახებ საკანონმდებლო რეგულაციების პროექტების შემუშავება;

 

საქართველოს მთავრობა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

ინიციირებულია შესაბამისი კანონის პროექტი

 

 

21.1.3. დასაქმების შესახებ კანონის დამუშავება, პროექტის მომზადება.

 

საქართველოს მთავრობა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

ინიციირებულია დასაქმების შესახებ კანონის პროექტი პარლამენტში

 

 

21.1.4. შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონის პროექტის მთავრობაზე ინიციირება

მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია

 

2014-2015

განხილულია შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონის პროექტი პარლამენტში

 

 

21.2.შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ძირითადი კონვენციების იმპლემენტაცია

 

21.2.1. კონვენცია გაერთიანების თავისუფლებისა და ორგანიზების უფლების დაცვის შესახებ 1950(№87

 

 

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორის ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2.2.კონვენცია იძულებითი ან სავალდებულო შრომის შესახებ 1930 (№29)

 

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შსო ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2. 3 კონვენცია იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ 1957 (№105)

 

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შსო ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2.4 კონვენცია კოლექტიური მოლაპარაკების ორგანიზებასა და გამართვაზე უფლებათა პრინციპების გამოყენების შესახებ 1949 (№98)

 

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2.5კონვენცია სამუშაოზე მისაღები მინიმალური ასაკის შესახებ 1973 (№138)

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო აორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2.6 კონვენცია ბავშვთა შრომის უკიდურესი ფორმების აკრძალვისა და დაუყოვნებლივ აღმოფხვრის ღონისძიებების შესახებ 1999 (№182)

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2.7 კონვენვია მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ 1951(№100)

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

 

21.2.8 კონვენცია შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ 1958 (№100)

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

კონვენციებისა და რეკომენდაციების გამოყენების საკითხებში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტთა კომიტეტის ყოველწლიურ დასკვნებში ასახული პოზიტიური დინამიკა

 

21.3. საქართველოს შრომის კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების ეფექტური იპმლემენტაცია პრაქტიკაში

21.3.1. სოციალური დიალოგის აქტიურად წარმართვა;

 

საქართველოს მთავრობა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

გამართული ღონისძიებების, შეხვედრების, ერთობლივი ინიციატივების რაოდენობა

 

 

21.3.2. სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის ამოქმედება.

საქართველოს მთავრობა

 

2014-2015

სხდომების რაოდენობა

 

21.4. შრომითი უფლებების დასაცავად საჭირო ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელება

21.4.1. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს რეფორმირების საკითხის მომზადება

საქართველოს მთავრობა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

გამართული შეხვედრების და დისკუსიების რაოდენობა; ორგანიზაციული განვითარების ამოცანათა იდენტიფიკაცია და გარდაქმნათა გეგმის დამუშავება;

 

 

21.4.2. მედიაციის მექანიზმის შექმნა რომელიც მანდატშიც შევა:

- კოლექტიური შრომითი დავების შემათანხმებელი პროცედურებით გადაწყვეტა და შრომითი კონფლიქტების ესკალაციის პრევენცია (იმ შემთხვევების ჩათვლით, როცა დამქირავებლის როლში გამოდის სახელმწიფო);

- კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმების ხელშეწყობა

საქართველოს მთავრობა

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

· მედიაციის მექანიზმის გამოყენების შემთხვევათა რაოდენობა

· მედიაციის მექანიზმის ფარგლებში გაფორმებული კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულებების რაოდენობა

 

 

21.4.3. კოლექტიური შრომითი დავების გადაწყვეტისა მედიაციის მექანიზმების განვითარება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

 

2014-2015

შემუშავებულია შესაბამისი ინსტრუქციები

 

 

21.4.4. შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესება და სამუშაო პირობების ინსპექტირების მექანიზმის ფორმირება

 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს მთავრობა

2014-2015

დამუშავებულია შრომის უსაფრთხოების მონიტორინგის მექანიზმის ასამოქმედებლად საჭირო რეკომენდაციები; ამოქმედებულია შესაბამისი მექანიზმი

 

 

 

21.4.5 დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სოციალური მომსახურების სააგენტო

2014-2015

· სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია

· პროფესიული ტრენინგების ხელმისაწვდომობა, განახლებადი ინფორმაცია არსებული ვაკანსიების შესახებ

 

21.5. შრომისა და დასაქმების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

21.5.1. თანამშრომლობისა და კონტაქტების გაღრმავება ტრადიციულ პარტნიორებთან (აშშ შრომის სამინისტრო, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ევროკავშირი, მსოფლიო ბანკი, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, ევროპის სასწავლო ფონდი) და ახალი პარტნიორული კავშირების დამყარება

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

2014-2015

თანამშრომლობის არეალის გაფართოება, მიმდინარე პროექტების წარმატებული განხორციელება, ახალი პროექტების განხორციელების წამოწყება

 

 

 

22. საკუთრების უფლების დაცვა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

22. საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობის გარანტიების შექმნა საერთაშორსოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად

22.1.უძრავი ქონების რეგისტრაციის ფორმების დახვეწა და გაუმჯობესება

22.1.1.ერთიანი ელექტრონული საკადასტრო ბაზის შექმნა

 

ქაღალდის აზომვითი ნახაზებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ელექტრონულ ფორმატში გადატანა

სსიპ- საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

2014-2015

· შექმნილია ერთიანი ელექტრონული საკადასტრო მონაცემთა ბაზა

· ქაღალდის აზომვითი ნახაზებით რეგისტრირებული უძრავი ქონების ელექტრონულ ფორმატში გადატანის მიზნის მისაღწევად საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა სრულყოფილია და ეტაპობრივად მიმდინარეობს რეგისტრაციის პროცესი.

 

 

22.1.2. შატილის თემის ტრეიტორიაზე არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციისათვის დადგენილ საერთო რეჟიმში მოქცევა

სსიპ-საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

2014

ტერიტორიის კოსმოსური გადაღება, გეოდეზიური გაზომვების ჩატარება, გადაღებული მასალის კამერალური დამუშავება, ორთოფოტოების, საკადასტო გეგმებისა და რუკების შედგენა

 

 

22.1.3. ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრისპირა ზოლში (დვანისა და დიცის მუნიციპალიტეტებში) არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაციისათვის დადგენილ საერთო რეჟიმში მოქცევა

სსიპ-საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

პროექტი საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების რეჟიმშია

· სსიპ- საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანოებიდან გამოთხოვილია უძრავ ნივთებზე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, განხორციელებულია მიწის ნაკვეთის აღწერა/დაზუსტება, სისტემურად რეგისტრირებული მონაცემების მიხედვით მომზადებულია მესაკუთრეთა/მფლობელთა სიები.

· კორექტირებული მონაცემებით მომზადებულია საკადასტრო აზომვითი ნახაზები შემდგომი რეგისტრაციის მიზნით.

 

 

23. ეკოლოგიური უფლებების დაცვა

მიზანი

ამოცანა

საქმიანობა/

ღონისძიება

პასუხისმგებელი

უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

23. ეკოლოგიური უფლებების ხელშეუხებლობის გარანტიების შექმნა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად

23.1. გარემოზე ზემოქმედების გამართული სანებართვო სისტემის შექმნა და ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების უზრუნველყოფის სრულყოფილი სამართლებრივი სტანდარტების დანერგვა

23.1.1. სამართლებრივი ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ევრო დირექტივებთან.

 

 

 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო/გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს

 სსიპ - საქართველოს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

2014-2015

· დადგინდა ეროვნულ კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები, მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები.

· წარიმართება მუშაობა ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად არსებულ გარემოზე ზემოქმედების სანებართვო სისტემის სრულყოფის მიზნით. აგრეთვე, წარიმართება მუშაობა ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების უზრუნველყოფის სამართლებრივი ბერკეტების სრულყოფის მიზნით.

 

 

23.1.1.2. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის მექანიზმების დანერგვა და ადამიანის ეკოლოგიურ უფლებებთან დაკავშირებით საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების დაგეგმვა/ორგანიზება

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო/გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს

სსიპ -საქართველოს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

2014-2015

· დაინერგება დაინტერესებული საზოგადოებისათვის სამინისტროში საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება.

· გარდა ამისა, მოეწყობა სემინარები, მრგვალი მაგიდები, დისკუსიები გარემოსდაცვითი კანონის პროექტების, აგრეთვე გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემის პროცესში სანებართვო დოკუმენტების განხილვის მიზნით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების ჩართულობით.

 

23.2. გარემოსდაცვითი სტრატეგიული შეფასების მექანიზმის დანერგვა

 

 

23.2.1 გარემოს სტრატეგიული შეფასების საპილოტე პროექტის მოსამზადებელი ეტაპის განხორციელება

 

 

23.2.2 პროცედურის დანერგვა, რომელიც ითვალისწინებს გარემოსდაცვით პრობლემათა შესახებ არსებული ცოდნის ინტეგრაციას

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· მოძიებულია დონორი ორგანიზაცია რომელიც დაგვეხმარება პროექტის განხორცილებაში და მიმდინარეობს აქტიური მოლაპარაკებები.

· საჭიროების შემთხვევაში სამართლებრივ აქტებში ცვლილებების მომზადება

 

23.3. ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზისა და ვებგვერდის შექმნა

23.3.1 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის /ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის მქონე ორგანიზაციების მონაცემთა ბაზის სრულყოფა

23.3.2. ელექტრონული პროგრამის შექმნა, რომელშიც ინტეგრირებული იქნება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისა და კონტროლის მექანიზმები

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· განხორციელდება არსებული მონაცემთა ბაზის დამუშავება და სისტემაში მოყვანა.

· მოძიებულ იქნება თანადამფინანსებელი და განხორციელდება პროექტი

 

 

23.3.3. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის/ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი პირობებით შესრულების მიზნით, სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ვადების მონიტორინგი და ანალიზი

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

2014-2015

· დაინერგება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის/ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი პირობები.

· მოძიებულ იქნება თანადამფინანსებელი და განხორციელდება პროექტი

 

23.4 ვებგვერდის შექმნა, რომელზეც განთავსდება გარემოსდაცვითი მონაცემთა ბაზები

23.4.1. მონაცემების შეგროვება უწყებებიდან; გარემოსდაცვითი ინფორმაციის საზოგადოებისათვის გასაგები ფორმატით მომზადება და მიწოდება

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო/გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს

 სსიპ - საქართველოს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

 

შეიქმნება ვებგვერდი, რომელზეც განთავსებული იქნება გარემოსდაცვითი მონაცემთა ბაზები

 

24. ადამიანის უფლებათა ტრენინგები

მიზანი

ამოცანა

ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

ვადები

ინდიკატორი

24.1. საჯარო მოხელეთა და არჩეულ წარმომადგენელთა ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ვალდებულებებისა და ყოველდღიურ საქმიანობაში მათი გათვალისწინების შესახებ

24.1.1. საჯარო მოხელეებისა და არჩეული წარმომადგენლებისათვის ადამიანის უფლებათა საკითხებში სემინარების კომპლექსის შემუშავება, რომლის მიზანიცაა მათი ინფორმირებულობისა და შესაძლებლობების გაზრდა შეძენილი ცონდის საქმიანობაში გამოყენების უზრუნველსაყოფად

24.1.1.1. ადამიანის უფლებათა საკითხებში სხვადასხვა შინაარსის, პედაგოგიური ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემცველი ტრენინგების საუკეთესო მაგალითების მოძიება

24.1.1.2. ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტთა მცირერიცხოვანი ჯგუფის ჩამოყალიბება ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს კონტექსტის შესაბამისი სემინარების კომპლექტის შესაქმნელად, რომელიც დაეფუძნება შესაბამისი პრაქტიკის მაგალითებსა და კითხვებს და კონტენტთან, პედაგოგიურ ინსტრუმენტებსა და მეთოდებთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014

 

 

2014

ანგარიში ადამიანის უფლებათა სფეროში ტრენინგების საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ

ადამიანის უფლებათა სემინარების კომპლექსის ანგარიში/საგანმანათლებლო პროგრამა

 

24.1.2. მაღალი თანამდებობის საჯარო პირებისა და არჩეულმა წარმომადგენელის მონაწილეობა ადამიანის უფლებათა საკითხებთან დაკავშირებული სემინარების კომპლექტში

24.1.2.1. ჯგუფის ჩამოყალიბება ადამიანის უფლებათა საკითხებში სემინარების კომპლექტის ჩასატარებლად

24.1.2.2. დიალოგის წარმართვის მიზნით, სემინარების ჩატარება მცირერიცხოვანი ჯგუფებისათვის

24.1.2.3. ტრენინგების/სემინარების მუდმივი შეფასება და გაუმჯობესება

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014

 

 2014-2015

 

2014-2015

ტრენინგ-ჯგუფი ჩამოყალიბებულია

მიმდინარეობს სემინარები

 

წარმოებს შეფასება და ცვლილებების შეტანა

24.2.სისტემატური მუდმივად განახლებადი და პრაქტიკაზე ორიენტირებული ტრენინგის უზრუნველყოფა ადამიანის უფლებათა საკითხებში, რომელიც მორგებულია საჯარო მოხელეებსა და არჩეულ წარმომადგენლებზე, როგორც გაცნობითიი ხასიათის და მათ პროფესიულ განვითარებაზე გამიზნული ტრენინგი

 

24.2.1. სისტემის შემუშავება საჯარო მოხელეებისა და არჩეული წარმომადგენლებისათვის ადამიანის უფლებათა სფეროში სემინარების ახალი ცონდისა და პედაგოგიური მეთოდების დახმარებით განახლებისა და გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად

 

24.2.1.1. დადგენა თუ სხვა რომელ ტრენინგებს ესწრებოდნენ საჯარო მოხელეები და არჩეული წარმომადგენლები; როგორ შეიძლება მოვარგოთ პრაქტიკული ტრენინგი ადამიანის უფლებებში; ადამიანის უფლებათა საკითხებში ტრენინგის რომელი ნაწილებია საზიარო სხვადასხვა სექტორისა და დონისათვის

24.2.1.2. დადგენა, თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა პედაგოგიური ინსტრუმენტი და მეთოდი, რათა ჩამოვაყალიბოთ ტრენინგის განახლებისა და განვითარების სისტემატური მიდგომა

 24.2.1.3. გამოვნახოთ საუკეთესო გზა ადამიანის უფლებათა სტანდარტული ტრენინგის ჩართვისათვის გაცნობითი ხასიათისა და საჯარო მოხელეთა და არჩეულ წარმომადგენელთა პროფესიულ განვითარებაზე გამიზნულ ტრენინგში

24.2.1.4. შეიქმნას ადამიანის უფლებათა ტრენინგის სისტემაზე პასუხისმგებელი ჯგუფი

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვს)საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014

 

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2015

ანგარიში საჯარო მოხელეთა და არჩეულ წარმომადგენელთათვის ტრენინგის სტატუსის შესახებ

ანგარიში ტრენინგის მდგრადი სისტემისათვის აუცილებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შესახებ

ადამიანის უფლებათა სფეროში ტრენინგის ზოგადი სისტემის სტრუქტურის უზრუნველყოფილია

პასუხისმგებელი ჯგუფი შექმნილია/მუშაობს

24.3.საქართველოში მცხოვრები ყველა პირი ინფორმირებულია თავისი უფლებების შესახებ და პატივს მიაგებს სხვათა უფლებებს

 

24.3.1. ქართული საზოგადოებისათვის ადამიანის უფლებათა შესახებ ინფორმირებულობის სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება

 

24.3.1.1.-საზოგადოების სხვადასხვა სექტორსა და რეგიონში ადამიანის უფლებათა შესახებ ინფორმირებულობის დონის ანალიზი

24.3.1.2. მნიშვნელოვან პარტნიორებთან ერთად (მაგალითად, მედია, ბიზნესი და საერთაშორისო ორგანიზაციები) ქართული საზოგადოებისათვის გრძელვადიანი სტრატეგიის შექმნა

24.3.1.3.ადამიანის უფლებათა საკითხებში საპილოტე ტრენინგის ვერსიის შემუშავება და ჩატარება დაინტერესებული ჟურნალისტებისათვის, რათა გავაუმჯობესოთ მათი ცოდნა ადამიანის უფლებების და ჟურნალისტურ გაშუქებაში მათი, როგორც ინსტრუმენტის, გამოყენების შესახებ

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის(2014–2015 წლებისთვის)საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014

 

 

2015

 

 

2015

ანგარიში ადამიანის უფლებათა საკითხებში ინფორმირებულობის დონის შესახებ

ინფორმირებულობის გაზრდის სტრატეგია შემუშავებულია და ხორციელდება

შემუშავებულია ადამიანის უფლებათა საკითხებში ტრენინგის საპილოტე ვერსია

 

25. სამოქმედო გეგმის სრულყოფასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები

მიზანი

ამოცანა

ღონისძიება

პასუხისმგებელი უწყება

შესრულების ვადა

ინდიკატორი

25.ყოვლისმომცველი თანმიმდევრული და მიმდინარე, ადამიანის უფლებათა ეროვნული გეგმები.

 

 

25.1. ეროვნული სამოქმედო გეგმის 2014-2015 სრულყოფა და ტექნიკური დახვეწა

25.1.1. სამოქმედო გეგმის შემდეგი თავების მომზადება, კერძოდ:

· განათლების უფლება

· საუკეთესო, ხელმისაწვდომი ჯანმრთელობის სტანდარტის უფლება

· ადამიანის ეკოლოგიური უფლებების შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი გარანტიების გამტკიცება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

 

2014

 

 

 

25.1.2. მიზნების, ღონისძიებებისა და შესაბამისი ინდიკატორების თანხვედრის ანალიზი.

საქართველოს ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბწო

2014 -2015

 

 

25.2. საჭიროების შემთხვევაში შემდგომი ამოცანებისა და ღონისძიებების განახლება 2014-2015 პერიოდის განმავლობაში

25.2.1. გეგმის პერიოდული განახლებისთვი წინადადებების მომზადება და მთავრობისათვის წარდგენა.

ადამიანის უფლებების დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2014–2015 წლებისთვის) საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო

2014-2015

 

 


[1]სამოქმედო გეგმის ეს ნაწილი გამომდინარეობს და ასახავს საქართველოს მთავრობის მიერ შემდეგი სამოქმედო გეგემების ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს: „საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა”დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის 24 იანვრის №1945– რს დადგენილებით. „ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ ღონისძიებათა 2013-2015წლების სამოქმედო გეგმა“, დამტკიცებულია საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 17 ივლისისN17/07/01 განკარგულებით. „ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №№1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა“, დამტკიცებულია საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 დეკემბრის №5622– რს დადგენილებით.

[2] აქაც და შემდგომაც იგულისხმება გაეროს უშიშროების საბჭოს №№1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 რეზოლუციები .


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.