„ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 440
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/07/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.018060
440
08/07/2014
ვებგვერდი, 10/07/2014
340170000.10.003.018060
„ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №440

2014 წლის 8 ივლისი

ქ.თბილისი

 

„ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ფიტოსანი­ტა­რი­ული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერ­ტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შე­სა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №427 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 11/01/2011, 340170000.10.003.016168) შე­ტა­ნილ იქ­ნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 1. სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დამტკიცდეს:

1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესი (დანართი №1).

2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის თანდართული ფორმები (დანართი №2 და დანართი №3).

3. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის მოთხოვნისა და ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების შესახებ დოკუმენტი (დანართი №4).

4. აქტი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაუქმების შესახებ (დანართი №5).“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული „ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესის“:

ა) მე-2 მუხლის:

ა.ა) „ი“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ი) ინსპექტირება – მცენარეების, მცენარეული პროდუქ­ტე­ბის ან ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული სხვა მა­სა­ლების ვიზუალური შემოწმება, მავნე ორგანიზმების არ­სე­ბო­ბის გამოვლენის მიზნით ან/და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან შესაბა­მი­სო­ბის დადგენა;“;

ა.ბ) „ჰ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჰ1“ – „ჰ3“ ქვეპუნქტები:

„ჰ1) წარმოების ადგილი – ნებისმიერი მიწის ნაკვეთი ან ნაკვეთების ერთიანობა, რომელიც გამოიყენება, როგორც ერთი საწარმო ან სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ერთეული. იგი შეიძლება მოიცავდეს, ასევე, ნაკვეთებს, რომლებიც იმართება ცალკე, ფიტოსანიტარიული დანიშნულებით;

2) წარმოშობის ადგილი - მცენარის, მცენარეული პროდუქტის  წარმოების ადგილი (ადგილები) ან ადგილი, სადაც ტვირთი იძენს ფიტოსანიტარიულ სტატუსს;

3) ფიტოსანიტარიული სტატუსი - წარმოშობის ადგილზე ტვირთის მდგომარეობა მავნე ორგანიზმებთან მიმართებაში ან ამ მდგომარეობის შეცვლა გარკვეული დროის განმავლობაში, ახალ ადგილზე მოხვედრისას, რეგულირებადი მავნე ორგანიზმებით შესაძლო დასნებოვნების ან დაბინძურების გამო. ტვირთის ფიტოსანიტარიული სტატუსი, ასევე, შეიძლება შეიცვალოს გადამუშავების, დამუშავების ან გაუსნებოვნების შედეგად.“;

გ) მე-3 მუხლის:

გ.ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორციელების საფუძველზე, იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების გათვალისწინებით.“;

გ.ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ფიტოსანიტარიული პროცედურები მოიცავს:

ა) საქონლის თანხმლები დოკუმენტაციის შემოწმებას;

ბ) ზედამხედეველობას - ინფორმაციის მოძიებას, საქონლის წარმოების ადგილზე ადრე ჩატარებული გამოკვლევების, მონიტორინგის შესახებ;

გ) ინსპექტირებას;

დ) ეჭვის არსებობის შემთხვევაში, ნიმუშების აღებას ანალიზისათვის (ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა ანალიზის უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში);

ე) დამუშავებას.“;

გ.გ)  მე-6 - მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი არ გაიცემა, თუ განმცხადებელს სურსათთან დაკავშირებულ საქმიანობაში, კრიტიკული შეუსაბამობის გამო, შეჩერებული აქვს საწარმოო პროცესი, რომელიც უკავშირდება ექსპორტისათვის განკუთვნილ საქონელს.

7. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემამდე ჩატარებულ ყველა ფიტოსანიტარიულ პროცედურაზე, უფლებამოსილი პირის მიერ, ფიტოსანიტარიული პროცედურების შედეგები და მიღებული გადაწყვეტილება აისახება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის მოთხოვნისა და ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების შესახებ დოკუმენტის (დანართი №4) მე-2 ნაწილში.

8. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. ერთ სატრანსპორტო ერთეულზე გაიცემა მინიმუმ ერთი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი.“;

დ)  მე-4 მუხლში:

დ.ა) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) დაცულია იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნები;“;

დ.ბ) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თუ იმპორტირებული ტვირთი იმყოფებოდა მავნე ორგანიზმებისაგან დასნებოვნების ან კონტამინაციის საშიშროების ქვეშ, ან შეცვლილ იქნა პირვანდელი მდგომარეობა ან მთლიანობა, ასეთ ტვირთზე, ქვეყნიდან გატანისას, გაიცემა ექსპორტისას გასაცემი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი. ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში მიეთითება წარმოშობის ქვეყანა.“;

დ.გ)  დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 პუნქტი:

„41. ტრანზიტის დროს, სატრანსპორტო საშუალების შეცვლის ან ორი ან მეტი სასაქონლო პარტიის ერთი სატრანსპორტო საშუალებით ტრანსპორტირებისას, არ არის აუცილებელი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემა, გარდა ტვირთების ფიტოსანიტარიული უსაფრთხოების დარღვევის შემთხვევებისა.“;

დ.დ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მონაცემების გადამოწმების მიზნით, იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით, შეიძლება ჩატარდეს მცენარის ან მცენარეული პროდუქციის წარმოების ადგილების და ჩატარებული პროცედურების შემოწმება.“;

დ.ე) დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 – მე-10 პუნქტები:

„7. თუ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნები არის ექსპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების მსგავსი ან მათზე ნაკლებად მკაცრი, არ ხდება დამატებითი ინსპექტირების ჩატარება და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა დოკუმენტური კონტროლის საფუძველზე.

8. თუ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნები არის ექსპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნებისგან განსხვავებული ან მათზე უფრო მკაცრი, უნდა განხორციელდეს დამატებითი ინსპექტირება, ტვირთის იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიზნით.

9. რეექსპორტის შემთხვევაში, თუ ტვირთი შემოსულია ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გარეშე და დანიშნულების ქვეყანა  ითხოვს აღნიშნულ პროდუქციაზე ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს, გაიცემა ექსპორტისას გასაცემი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი, შესაბამისი პროცედურების დაცვით.

10. რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატზე დამატებითი დეკლარაცია უნდა ეფუძნებოდეს რეექსპორტის ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ განხორციელებულ ქმედებებს და მასში არ უნდა მოხდეს  ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ორიგინალიდან ან მისი დამოწმებული ასლიდან დამატებითი დეკლარაციის გადმოწერა.“;

ე) მე-5 მუხლი ამოღებულ იქნეს;

ვ) მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მისაღებად, ფიზიკური ან იურიდიული პირი ავსებს ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის მოთხოვნისა და ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების შესახებ  დოკუმენტის (დანართი №4) პირველ ნაწილს და წარადგენს გამცემ ორგანოში, ელექტრონულად ან წერილობით, ასევე, განაცხადს თან უნდა დაურთოს, იურიდიული პირის შემთხვევაში, ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ხოლო ფიზიკური პირის შემთხვევაში - პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.“;

ზ) მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ივსება ინგლისურ ან რუსულ ენაზე და შეესაბამება მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციით დამტკიცებულ ფორმას.“;

თ) მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დანართის ნომერი, თარიღი, ხელმოწერა და ბეჭედი, შესაბამისი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ნომრის, თარიღის, ხელმოწერისა და დამოწმებული ბეჭდის იდენტური უნდა იყოს.“;

ი) მე-9 მუხლის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 91 მუხლი:

მუხლი 91

1. ეროვნული სააგენტოს მიერ ფიტოსანიტარიული სერტიფიცირების შემდეგ, ექსპორტის განხორციელებამდე, ტვირთების შემადგენლობის ჩანაცვლებისა და ხელახალი ინვაზიის თავიდან აცილების, მათი ფიტოსანიტარიული უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით, ტვირთის გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალება ილუქება. ლუქის მთლიანობა მოწმდება შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი მოხელის მიერ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე, საქართველოს ტერიტორიის დატოვებამდე.

2. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დაკარგვის, დაზიანების, მისამართის, დანიშნულების ქვეყანაში შეტანის პუნქტის შეცვლის, საექსპორტოდ განკუთვნილი ტვირთის მიერ ქვეყნის დატოვებამდე სატრანსპორტო საშუალების გამოცვლის, ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის შევსებისას ინფორმაციის გამოტოვების ან ინფორმაციის არასწორად შეტანის შემთხვევაში, ექსპორტიორის მოთხოვნით,  ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი უნდა  შეიცვალოს ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გამცემი ორგანოს მიერ. გამცემი ორგანოს მიერ შეცვლილი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი ძალადაკარგულად ცხადდება და დგება აქტი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაუქმების შესახებ (დანართი №5).

3. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის შეცვლის შემთხვევაში, გამცემ ორგანოს ექსპორტიორის მიერ უბრუნდება გაუქმებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ორიგინალი და დამოწმებული ასლები. თუ გაუქმებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დაბრუნება შეუძლებელია (დაიკარგა ან სხვა ქვეყანაშია), შეცვლილი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის დამატებით დეკლარაციაში (გრაფა №11)  უნდა აღინიშნოს გაუქმებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ნომერი და გაცემის თარიღი. ახალ ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს არ უნდა ჰქონდეს იგივე ნომერი, რაც შეცვლილს.

4. ქვეყნის ტერიტორიიდან ტვირთის გატანის ვადის განსაზღვრისას, გათვალისწინებული უნდა იყოს გაუქმებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის თარიღი.

5. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი შეიძლება გაიცეს ფიზიკური შემოწმების ჩატარების გარეშე, მხოლოდ, იმ მცენარეული წარმოშობის პროდუქციაზე, რომლებიც ჩამოთვლილია ფიტოსანიტარიული ზომების საერთაშორისო სტანდარტის (ISPM) 32-ის დამატება 2-ში.“;

კ) მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 12

1. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი იყოფა გრაფებად, რომლებშიც მიეთითება:

ა) №1 გრაფაში (საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია) - აღინიშნება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გამცემი ორგანოსა და ქვეყნის დასახელება;

ბ) №2 გრაფაში (მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას) - მიეთითება იმპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციის დასახელება. იმ შემთხვევაში, თუ ტვირთი ტრანზიტით გადაადგილდება იმ ქვეყნის გავლით, რომელსაც გააჩნია განსაკუთრებული სატრანზიტო მოთხოვნები (ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საჭიროების ჩათვლით), აღნიშნულ გრაფაში იწერება როგორც იმპორტიორი, ისე ტრანზიტული ქვეყნის დასახელება. თუ იმპორტირებული ტვირთი რეექსპორტით გადის სხვა ქვეყანაში, მიეთითება ორივე იმპორტიორი ქვეყნის დასახელება;

გ) №3 გრაფაში (№) - მიეთითება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საიდენტიფიკაციო უნიკალური ნომერი, რომელიც დაკავშირებულია იდენტიფიკაციის სისტემასთან, რაც იძლევა მიკვლევადობის საშუალებას, აიოლებს გადამოწმებასა და აღრიცხვიანობას;

დ) №4 გრაფაში (ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი) - მიეთითება ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი. იგი ადგენს ტვირთის წარმოშობას, ამასთან, მიეთითება მიკვლევადობის გაიოლებისა და ექსპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციის გადამოწმებისათვის. დასახელება და მისამართი რეალურად უნდა ეკუთვნოდეს ექსპორტიორ ქვეყანას. თუ ექსპორტიორი არის უცხოური მისამართის მქონე საერთაშორისო კომპანია, მაშინ გამოყენებულ უნდა იქნეს მისი ადგილობრივი წარმომადგენლის ან ტვირთის გამგზავნის დასახელება;

ე) №5 გრაფაში (ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი) -მიეთითება ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი, რომელიც უნდა იყოს საკმაოდ დეტალური, რომ იმპორტიორი ქვეყნის მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციისათვის შესაძლებელი იყოს ტვირთის მიმღების იდენტურობის დადასტურება. იმპორტიორ ქვეყანას შეუძლია მოითხოვოს, რომ აღნიშნული მისამართი ეკუთვნოდეს იმპორტიორ ქვეყანას;

ვ) №6 გრაფაში (წარმოშობის ადგილი) - მიეთითება ადგილი (ადგილები), სადაც ტვირთი იძენს ფიტოსანიტარიულ სტატუსს, მაგალითად, სადაც შესაძლებელია მასში მავნე ორგანიზმების მოხვედრა. როგორც წესი, ეს არის მცენარეული პროდუქციის წარმოების ადგილი და იწერება წარმოშობის  ქვეყანა. თუ მცენარეული პროდუქცია დასაწყობებულია ან გადაადგილდება, მისი ფიტოსანიტარიული სტატუსი შეიძლება პერიოდულად იცვლებოდეს ახალი ადგილმდებარეობის შესაბამისად. ამ შემთხვევაში, ახალი ადგილმდებარეობა შეიძლება ჩაითვალოს წარმოშობის ადგილად. განსაკუთრებული გარემოებებისას, ტვირთმა შეიძლება მიიღოს ფიტოსანიტარიული სტატუსი ერთზე მეტი ადგილიდან. მსგავს შემთხვევებში, როდესაც შესაძლებელია, საქმე ეხებოდეს მავნე ორგანიზმებს ერთი ან მეტი ადგილიდან, ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გამცემმა ორგანომ უნდა გადაწყვიტოს, რომელი წარმოშობის ადგილი ან ადგილები ასახავენ უფრო ზუსტად სიტუაციას, რომელმაც მიანიჭა ტვირთს ფიტოსანიტარიული სტატუსი. ასეთ შემთხვევებში, დეკლარირებულ უნდა იქნეს თითოეული ადგილი. თუ ტვირთი შედგება სხვადასხვა პარტიისაგან, რომელთა წარმოშობის ადგილები ან ქვეყნები განსხვავებულია, იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნის შემთხვევაში, მითითებული უნდა იყოს ყველა ქვეყანა და ადგილი. თუ მცენარე ან მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია იმპორტირებულია ქვეყანაში ერთი ან მეტი სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში, იგი იცვლის წარმოშობის ქვეყანასა და ადგილს. ტვირთმა შეიძლება მიიღოს ფიტოსანიტარიული სტატუსი ერთზე მეტი ადგილიდან. საჭიროების შემთხვევაში, გაცხადებული უნდა იყოს საწყის ქვეყანასთან ერთად, ფრჩხილებში,  თითოეული ქვეყანა და ადგილი. მაგალითად, „ექსპორტიორი ქვეყანა A  (წარმოშობის ქვეყანა B)“;

ზ) №7 გრაფაში (დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები) -გამოყენებული უნდა იქნეს ტერმინები: „ocean vessel - საოკეანე ხომალდი“, „boat - გემი“, „aircraft - თვითმფრინავი“, „road - მსუბუქი ავტომანქანა“, „truck - სატვირთო ავტომანქანა“, „rail - სარკინიგზო ტრანსპორტი“, „mail - საფოსტო გზავნილი“, „carried by hand - ხელბარგი“. უნდა ჩაიწეროს საზღვაო ტრანსპორტის დასახელება და რეისის ნომერი, ასევე, საჰაერო ხომალდის რეისის ნომერი, თუკი ცნობილია;

თ) №8 გრაფაში (დეკლარირებული შეტანის პუნქტი) - მიეთითება დანიშნულების ქვეყანაში ტვირთის შეტანის პირველი სასაზღვრო პუნქტი, ან თუ იგი არ არის ცნობილი – ქვეყნის დასახელება. როდესაც ტვირთი გადის ტრანზიტით სხვა ქვეყანას და ამ ქვეყანას აქვს ტრანზიტის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნები, გრაფაში, დამატებით, ფრჩხილებში იწერება ტვირთის ტრანზიტის შეტანის სასაზღვრო პუნქტი, ან თუ იგი არა რის ცნობილი – ქვეყნის სახელი;

ი) №9 გრაფაში (პროდუქციის დასახელება და რაოდენობა) - აღინიშნება მცენარის, მცენარეული პროდუქციისა და სხვა რეგულირებადი ობიექტების დასახელება, ზომის ერთეული და რაოდენობა (რომელიც უნდა მოიცავდეს ტვირთის კატეგორიას, მაგალითად, ხილი, სათესი და სარგავი მასალა და სხვ.), რათა იმპორტიორი ქვეყნის უფლებამოსილ პირს შეეძლოს ტვირთის შემადგენლობის სათანადო შემოწმება. იდენტიფიკაციის გასაიოლებლად, შესაძლებელია, გამოყენებულ იქნეს საერთაშორისო კოდები (მაგალითად, სეს ესნ კოდები). გამოყენებული უნდა იქნეს მეტრული სისტემის ზომის ერთეულები და ტერმინები. განსხვავებული ფიტოსანიტარიული მოთხოვნები შესაძლებელია გამოკვეთილ იქნეს ტვირთის საბოლოო დანიშნულებიდან გამომდინარე (მაგალითად, სასურსათო ან გამრავლებისათვის) ან პროდუქტის მდგომარეობიდან გამომდინარე (მაგალითად, ახალი ან გამომშრალი); საბოლოო მიზნობრივი გამოყენება ან პროდუქციის მდგომარეობა ზუსტად უნდა იყოს მითითებული. აღწერილობა არ უნდა მოიცავდეს სპეციფიკურ სავაჭრო დასახელებას, ზომებს ან სხვა კომერციულ ტერმინებს;

კ) №10 გრაფაში (მცენარეების ბოტანიკური დასახელება)  - აღინიშნება ინფორმაცია, რომელიც იძლევა მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის იდენტიფიკაციის საშუალებას, საყოველთაოდ აღიარებული მეცნიერული დასახელების გამოყენებით, გვარის ან სახების დონეზე. ზოგიერთი რთული შემადგენლობის რეგულირებადი ობიექტისათვის, როგორიცაა ცხოველთა კომბინირებული საკვები (ფურაჟი), შესაძლოა, ვერ მოხერხდეს ბოტანიკური დასახელების მინიჭება. ასეთ შემთხვევაში, მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციები ორმხრივად უნდა შეთანხმდნენ შესატყვისი დასახელების თაობაზე, ან იწერება „Not applicable“ („არ ივსება“) ან „N/A“;

ლ) №11 გრაფაში (შეფუთვის რაოდენობა და აღწერილობა) - მიეთითება დეტალური ინფორმაცია;

მ) №12 გრაფაში (განსაკუთრებული ნიშნები) - მიეთითება მარკირება,  ტომრებზე, მუყაოს ყუთებზე ან სხვა შეფუთვებზე არსებული განსაკუთრებული ნიშნები (მაგ.: პარტიის ნომერი, სერიული ნომრები ან სავაჭრო დასახელება), აგრეთვე, სატრანსპორტო საშუალების ნომერი ან დასახელება (მაგ.: კონტეინერის და ვაგონის საიდენტიფიკაციო ნომრები, წყლის ტრანსპორტის დასახელება, ნაყარი ტვირთის შემთხვევაში) თუკი ეს აუცილებელია ტვირთის იდენტიფიკაციისათვის. თუ აღნიშნული გრაფა არ ივსება, იწერება ტერმინი – „None“, ან გადაიხაზება (გაყალბების თავიდან ასაცილებლად);

ნ) №13 გრაფაში (დამადასტურებელი განაცხადი) – აღნიშნულით დასტურდება, რომ ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატში აღწერილ მცენარეებს, მცენარეულ პროდუქციას ან სხვა რეგულირებად ობიექტებს ჩაუტარდათ ინსპექტირება ან/და ანალიზი აღიარებული პროცედურების შესაბამისად და თავისუფალია ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრული საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან და პასუხობს ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს, მათ შორის, რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმების მიმართ;

ო) II დამატებითი დეკლარაცია - მიეთითება ტვირთთან დაკავშირებული დამატებითი ფიტოსანიტარიული ხასიათის ინფორმაცია. აგრეთვე, იმპორტიორი ქვეყნის სპეციფიკური ფიტოსანიტარიული დამატებითი მოთხოვნების შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც არ არის ასახული სერტიფიკატში. დამატებითი დეკლარაცია უნდა ჩამოყალიბდეს მოკლედ და მკაფიოდ;

პ) III გაუსნებოვნება და/ან სადეზინფექციო დამუშავება;

ჟ) №14 გრაფაში (დამუშავების თარიღი) - აღინიშნება დამუშავების ჩატარების თარიღი;

რ) №15 გრაფაში (დამუშავების სახე) - მიეთითება ისეთი დამუშავებები, რომლებიც მისაღებია იმპორტიორი ქვეყნისათვის და ხორციელდება ექსპორტიორ ქვეყანაში ან ტრანზიტით გადაადგილებისას, იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით. ისინი შესაძლებელია მოიცავდეს დევიტალიზაციასა და სათესლე მასალის დამუშავებას;

ს) №16 გრაფაში (დამატებითი ინფორმაცია) - მიეთითება დამუშავების პროცედურასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ასეთის არსებობისას;

ტ) №17 გრაფაში (ხანგრძლივობა და ტემპერატურა) - მიეთითება დამუშავების ხანგრძლივობა და ტემპერატურა;

უ) №18 გრაფაში (კონცენტრაცია) - აღინიშნება ქიმიკატის პროცენტული შემცველობა გამოყენებულ ნაზავში;

ფ) №19 გრაფაში (ქიმიკატი (აქტიური ინგრედიენტი)) - მიეთითება გამოყენებული ქიმიური ინგრედიენტის დასახელება;

ქ) №20 გრაფაში (გაცემის ადგილი) - მიეთითება სერტიფიკატის გაცემის ადგილის დასახელება;

ღ) №21 გრაფაში (თარიღი (დღე, თვე, წელი)) - მიეთითება სერტიფიკატის გაცემის თარიღი, რომელიც იბეჭდება ან იწერება ხელით, გარკვევით, ასომთავრული ასოებით. თვეების შემოკლებები უნდა იქნეს გამოყენებული იმგვარად, რომ არ გაძნელდეს თვის, დღისა და წლის განსხვავება ერთმანეთისაგან. შესაძლებელია, სერტიფიკატის ზოგიერთი გრაფის წინასწარ შევსება, მაგრამ თარიღი უნდა შეესაბამებოდეს ხელმოწერის თარიღს;

ყ) №22 გრაფაში (ორგანიზაციის ბეჭედი) - დაისმება გამცემი ორგანოს ბეჭედი;

შ) №23 გრაფაში (უფლებამოსილი პირის გვარი, ხელმოწერა) - მიეთითება უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი და ხელმოწერა; სახელი და გვარი იბეჭდება ან იწერება ხელით, გარკვევით, ასომთავრული ასოებით.“;

ლ) დანართი №2, დანართი №3 და დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანდარული რედაქციით:

 

დანართი №2

 

საქართველო

 

 

GEORGIA

1. საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია

Plant Protection Organization of Georgia

2. მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას

to Plant Protection Organization(s) of

 

3. ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი                                     PHYTOSANITARY CERTIFICATE

 

I ტვირთის აღწერილობა DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

4. ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of exporter

 

5. ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of consignee

 

6. წარმოშობის ადგილი

Place of origin

 

7. დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები

Declared means of conveyance

 

8. დეკლარირებული შეტანის პუნქტი

Declared point of entry

 

9. პროდუქციის დასახელება და რაოდენობა

Name of produce and quantity declared

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. მცენარეების ბოტანიკური დასახელება

Botanic name of plants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. შეფუთვის აღწერილობა და რაოდენობა

Number and description of packages

 

 

12. განსაკუთრებული ნიშნები

Distinguishing marks

 

 

13. აღნიშნულით დასტურდება, რომ ამ სერტიფიკატში აღწერილ მცენარეებს, მცენარეულ პროდუქციას ან სხვა რეგულირებად ობიექტებს ჩაუტარდათ ინსპექტირება ან/და ანალიზი აღიარებული პროცედურების შესაბამისად და თავისუფალია ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის მიერ განსაზღვრული საკარანტინო მავნე ორგანიზმებისაგან და პასუხობს ხელშემკვრელი იმპორტიორი მხარის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს, მათ შორის, რეგულირებადი არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმების მიმართ.

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.

II დამატებითი დეკლარაცია ADDITIONAL DECLARATION

 

III გაუსნებოვნება და/ან სადეზინფექციო დამუშავება

DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT

14. დამუშავების თარიღი Treatment date

 

15. დამუშავების სახე Treatment

 

16. დამატებითი ინფორმაცია

Additional information

 

ორგანიზაციის ბეჭედი

Stamp of organizacion

 

 

ხელმოწერა

Signature

17. ხანგრძლივობა და ტემპერატურა

Duration & temperature

 

 

 

 

 

 

18. კონცენტრაცია

Concentration

 

19. ქიმიკატი (აქტიური ინგრედიენტი)

Chemical (active ingredients)

 

20. გაცემის ადგილი

Place of issue

22. ორგანიზაციის ბეჭედი

Stamp of organization

 

23. უფლებამოსილი პირის გვარი

Name of authorized person

 

 

 

 

ხელმოწერა

Signature

21.  თარიღი (დღე, თვე, წელი)

Date (day, month, year)

Non financial liability with respect to this certificate shall attached to the Plant Protection Organization of Georgia or to any of its officers or  representatives.

 

 

 

 

 

 

1. Organisation de la protection des végétaux de 

2. À: Organisation(s) de la protection des végétaux de

3. Certificat phytosanitaire, N°

I. Description de l'envoi

4. Nom et adresse de l'exportateur

5. Nom et adresse déclarés du destinataire

6. Lieu d'origine

7. Moyen de transport déclaré

8. Point d'entrée déclaré

9. Nom du produit et quantité déclarée

10. Nom botanique des végétaux

11. Nombre et nature des colis

12. Marques des colis

13. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par la partie contractante importatrice; et qu'ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur dans la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Ils sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.*

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

14. Date

15. Traitement

16. Renseignements complémentaires

17. Durée et température

18. Produit chimique (matière active)

19. Concentration

20. Lieu de délivrance

21. Date

22. Cachet de l'organisation

23. Nom du fonctionnaire autorisé

Signature

Le présent certificat n`entraîne aucune responsabilité financière pour

Service de la Protection des Végétaix de la Georgie, ni pour aucun de

ses agents ou représentants.

1.Organización de Protección Fitosanitaria de

2.A: Organización(es) de Protección Fitosanitaria de

I. Descripción del envío

3.Certificado fitosanitarioNº 

4.Nombre y dirección del exportador

5.Nombre y dirección declarados del consignatario

6.Lugar de origen

7.Medios de transporte declarados:

8.Punto de entrada declarado:

9.Número y descripción de los bultos

10.Nombre botánico de las plantas:

11.Nombre del producto y cantidad declarada:

12.Marcas distintivas

13.Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetales u otros artículos

reglamentados descritos aquí se han inspeccionado y/o sometido a prueba de acuerdo con los procedimientos oficiales adecuados y se considera que están libres de las plagas cuarentenarias especificadas por la parte contratante importadora y que cumplen los requisitos fitosanitarios vigentes de la parte contratante importadora, incluidos los relativos a las plagas no cuarentenarias reglamentadas. Se considera que están sustancialmente libres de otras plagas.*

II. Declaración adicional

III. Tratamiento de desinfestación y/o desinfección

14.Fecha

15.Tratamiento

16.Información adicional

17.Duración y temperatura 

18.Concentración

19. Producto químico (ingrediente activo)

20.Lugar de expedición

21.(Sello de la Organización)

22.Nombre del funcionario autorizado 

23.Fecha

Firma

Nombre y firma del functionario autorizado: Sello de la Organización:

Esta Servocio de Protección Fitosanitaria de los Georgio y sus funcinarios y representantes declinon toda responsabilidad financiera resultante de este certifìcado

1.Организация по карантину и защите растений

2.КОМУ: Организации(ям) по карантину и защите растений 

3.Фитосанитарный сертификат №

I. Описание груза

4.Экспортер и его адрес 

5.Заявленный получатель и его адрес 

6.Место происхождения

7.Заявленный способ транспортировки

8.Заявленный пункт ввоза

9.Наименование продукции и заявленное количество

10.Ботаническое название растений

11.Количество мест и описание упаковки 

12.Отличительные знаки (маркировка)

13.Настоящим удостоверяется, что растения, растительные продукты или другие подкарантинные материалы, описанные выше, были досмотрены и/или проанализированы согласно соответствующим официальным процедурам и признаны свободными от карантинных вредных организмов, перечисленных импортирующей договаривающейся стороной, и отвечают действующим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся стороны, включая таковые и для регулируемых некарантинных вредных организмов. Они считаются практически свободными от других вредных организмов *

II. Дополнительная декларация

III. и/или дезинфекция

14.Дата Обеззараживания

15.Обработка

16.Дополнительная информация

17.Экспозиция и температура

18.Концентрация

19.Химикат (действующее вещество)

20.Место выдачи 

21. Дата

22.печать организации

23. Фамилия уполномоченного должностного лица

Подпись

Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата не налагается на Организацию защиты растений Грузии или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.

1. Pflanzenschutzdienst von Georgia an den (die)

2. Pflanzenschutzdienst (e) von Empfangers

3. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS №

I.Beschreibung der Ladung

4. Name und Adresse des absenders

5.Name und Adresse des angegebenen

6.Ursprungsort

7.Angegebene (s) Transportmittel

8. Angegebene Eingangsstelle

9. Art der Ware und Zahl

10.Botanischer Name der Pflanzen

11.Beschreibung der Erzeugnisse und Zahl

12.Unterscheidungsmerkmale

13. Hiermit wird bestatigt, dass die oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen geregelten Gegenstände:nach geeigneten amtlichen Verfahren untersucht und/oder getestet wurden, und als frei von benannten Quarantäneschadorganismen des Einfuhrlandes und als ubereinstimmend mit bestehenden Pflanzenschutzvorschriften des Einfuhrlandes, einschlieβlich derjenigen für geregelte Nicht-Quarantäne-Schadorganismen, angesehen werden

II.Zusätzliche Erklärung

III.ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

14.Datum

15.Behandlung

16.Sonstige Angaben

17. Dauer und Temperatur

18. Konzentration

19.Chemikalie (Wirkstoff)

20.Ort der Ausstellung

21.Datum

22. Dienstsiegel

23.Name Unterschrift des amtlichen Beauftragten

Unterschrift

Mit diesem Zeugnis wird keine finanzielle Haftung seitens des Pflanzenschutzdienst in den Georgien oder seiner Organe übernommen.

დანართი №3

საქართველო

 

 

 

 

GEORGIA

1. საქართველოს მცენარეთა დაცვის ორგანიზაცია

Plant Protection Organization of Georgia

2. მცენარეთა დაცვის ორგანიზაციას  

to Plant Protection Organization(s) of

 

3. რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი                                     PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT

I ტვირთის აღწერილობა DESCRIPTION OF CONSIGNMENT

4. ექსპორტიორის დასახელება და მისამართი

Name and address of exporter

 

5. ტვირთის მიმღების დასახელება და მისამართი

Name and address of consignee

 

6. წარმოშობის ადგილი

Place of origin

 

7. დეკლარირებული სატრანსპორტო საშუალებები

Declared means of conveyance

 

8. დეკლარირებული შეტანის პუნქტი

Declared point of entry

 

9. პროდუქციის დასახელება და რაოდენობა

Name of produce and quantity declared

 

 

10. მცენარეების ბოტანიკური დასახელება

Botanic name of plants

 

 

 

11. შეფუთვის აღწერილობა და რაოდენობა

Number and description of packages

 

 

12. განსაკუთრებული ნიშნები

Distinguishing marks

 

 

13. აღნიშნულით დასტურდება, რომ ზემოთ აღწერილი მცენარეები, მცენარეული პროდუქცია ან სხვა რეგულირებადი ობიექტები იმპორტირებულ იყო საქართველოში (რეექსპორტის კონტრაქტორი მხარე)  დან (წარმოშობის კონტრაქტორი მხარე) ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატით №__________ ორიგინალი ☐ დამოწმებული ასლი თან ერთვის ამ სერტიფიკატს; რომ ისინი ☐ შეფუთულია, ☐ ხელმეორედ შეიფუთა ☐ საწყის ☐ ახალ კონტეინერებში; რომ ☐ პირვანდელი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის საფუძველზე და ☐ დამატებითი გამოკვლევებით ისინი პასუხობენ იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს; რომ საქართველოში (რეექსპორტის ქვეყანა) შენახვის დროს ტვირთს არ განუცდია მავნე ორგანიზმებით დასნებოვნების საშიშროება. * ჩასვით შესაბამის  ☐ უჯრაში.

This is to certify that: the plants or plant products or other regulated articles described above were imported into the Georgia (contracting party of re-export) from  (contracting party of origin) covered by Phytosanitary Certificate no. __________ original ☐ certified true copy of which is attached to this Certificate, they are *☐ packed ☐ repacked in *☐ original ☐ new containers, based on the *☐ original Phytosanitary Certificate and ☐ additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and – during storage in the Georgia (contracting party of re-export) the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.* Insert tick in appropriate boxes.

II დამატებითი დეკლარაცია

ADDITIONAL DECLARATION

 

 

III გაუსნებოვნება და/ან სადეზინფექციო დამუშავება

DISINFESTATION AND /OR DISINFECTION TREATMENT

14. დამუშავების თარიღი Treatment date

 

 

15. დამუშავების სახე Treatment

 

16. დამატებითი ინფორმაცია

Additional information

 

ორგანიზაციის ბეჭედი

Stamp of organizacion

 

 

ხელმოწერა

Signature

17. ხანგრძლივობა და ტემპერატურა

Duration & temperature

 

18. კონცენტრაცია

Concentration

 

19. ქიმიკატი (აქტიური ინგრედიენტი)

Chemical (active ingredients)

 

20. გაცემის ადგილი

Place of issue

 

22. ორგანიზაციის ბეჭედი

Stamp of organization

 

23. უფლებამოსილი პირის გვარი

Name of authorized person

 

 

 

 

ხელმოწერა

Signature

21. თარიღი (დღე, თვე, წელი)

Date (day, month, year)

 

 

 

Non financial liability with respect to this certificate shall attached to the Plant Protection Organization of Georgia or to any of its officers or  representatives.

 

1. Organisation de la protection des végétaux de 

2. À: Organisation(s) de la protection des végétaux de

3. Certificat phytosanitaire, N°

I. Description de l'envoi

4. Nom et adresse de l'exportateur

5. Nom et adresse déclarés du destinataire

6. Lieu d'origine

7. Moyen de transport déclaré

8. Point d'entrée déclaré

9. Nom du produit et quantité déclarée

10. Nom botanique des végétaux

11. Nombre et nature des colis

12. Marques des colis

13. Que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits cidessus ont été importés en………… (partie contractante de réexportation) en provenance de…………… (partie contractante d`origine) et ont fait l`objet du Certificat phytosanitaire no.…… don’t*☐
 original   ☐ la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat;- qu`ils sont* ☐  emballés ☐ remballés *  ☐ dans les emballages initiaux ☐ dans de nouveaux emballages; que d`après * ☐
 le Certificat phytosanitaire original et ☐
 une inspection suplémentaire, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, etqu`au cours de l`emmagasinage en………… (partie contractante de réexportation) l`envoi n`a pas été exposé au risque d`infèstation ou d`infection.* Mettre une croix dans la case appropriée

II. Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

14. Date

15. Traitement

16. Renseignements complémentaires

17. Durée et température

18. Produit chimique (matière active)

19. Concentration

20. Lieu de délivrance

21. Date

22. Cachet de l'organisation

23. Nom du fonctionnaire autorisé

Signature

Le présent certificat n`entraîne aucune responsabilité financière pour

Service de la Protection des Végétaix de la Georgie, ni pour aucun de

ses agents ou représentants.

1.Organización de Protección Fitosanitaria de

2.A: Organización(es) de Protección Fitosanitaria de

I. Descripción del envío

3.Certificado fitosanitarioNº 

4.Nombre y dirección del exportador

5.Nombre y dirección declarados del consignatario

6.Lugar de origen

7.Medios de transporte declarados:

8.Punto de entrada declarado:

9.Número y descripción de los bultos

10.Nombre botánico de las plantas:

11.Nombre del producto y cantidad declarada:

12.Marcas distintivas

13.Por la presente se certifica que las plantas, productos vegetalesu otros artículos reglamentados descritos más arriba se importaron en -------- (parte contratante de reexportacion) desde……….(parte contratante de origen) amparados por el Certificado Fitosanitario № ………* ☐ original ☐
 copia fiel Certificada del cual se adjunta al presente Certificado; que están ☐
 empacados, ☐ reempacados * ☐ en recipientes originales 
 nuevos,

que tomando como base el *☐
 Certificado Fitosanitario original y ☐
 la inspección adicional, se considera que se ajustan a los requisitos Fitosanitarios vigentes de en la parte contratante importadora, y que durante el almacenamiento en ……… (parte contratante de reexportación) el envio no estuvo expuesto a riesgos de infèstación.*Marcar la casilla correspondiente

II. Declaración adicional

III. Tratamiento de desinfestación y/o desinfección

14.Fecha

15.Tratamiento

16.Información adicional

17.Duración y temperatura 

18.Concentración

19.Producto químico (ingrediente activo)

20.Lugar de expedición

21.(Sello de la Organización)

22.Nombre del funcionario autorizado 

23.Fecha

Firma

Nombre y firma del functionario autorizado: Sello de la Organización:

Esta Servocio de Protección Fitosanitaria de los Georgio y sus funcinarios y representantes declinon toda responsabilidad financiera resultante de este certifìcado

1.Организация по карантину и защите растений

2.КОМУ: Организации(ям) по карантину и защите растений 

3.Фитосанитарный сертификат №

I. Описание груза

4.Экспортер и его адрес 

5.Заявленный получатель и его адрес 

6.Место происхождения

7.Заявленный способ транспортировки

8.Заявленный пункт ввоза

9.Наименование продукции и заявленное количество

10.Ботаническое название растений

11.Количество мест и описание упаковки 

12.Отличительные знаки (маркировка)

13.Настоящим удостоверяется, чторастения или растительные продукты или другие подкарантинные мапериалы, описанные выше, были импортированы в Грузию (договаривающюся сторону-реэкспортера) из – (договаривающейся стороны происхождения) по фитосанитарному сертификату № –*оригинал ☐ заверенная копия подлинника которого прилагается к настоящему сертификатучто они* ☐ упакованы ☐ переупакованы в ☐
 оригинальные ☐
 новые контейнерычто на основании* 
 оригинала фитосанитарного сертификата и 
дополнительной инспекции они считаются отвечающими деиствуюущим фитосанитарным требованиям импортирующей договаривающейся сторонн и, что во время хранения в Грузии – (договаривающейся стороне-реекспортере) груз не подвергался риску заражения вредными организмами.*Отметьте соответсвующие квадраты

II. Дополнительная декларация

III. и/или дезинфекция

14.Дата Обеззараживания

15.Обработка

16.Дополнительная информация

17.Экспозиция и температура

18.Концентрация

19.Химикат (действующее вещество)

20.Место выдачи 

21. Дата

22.печать организации

23. Фамилия уполномоченного должностного лица

Подпись

Никаких финансовых обязательств в отношении настоящего сертификата не налагается на Организацию защиты растений Грузии или на кого-либо из ее инспекторов или представителей.

1. Pflanzenschutzdienst von Georgia an den (die)

2. Pflanzenschutzdienst (e) von Empfangers

3. PFLANZENGESUNDHEITSZEUGNIS №

I.Beschreibung der Ladung

4. Name und Adresse des absenders

5.Name und Adresse des angegebenen

6.Ursprungsort

7.Angegebene (s) Transportmittel

8. Angegebene Eingangsstelle

9. Art der Ware und Zahl

10.Botanischer Name der Pflanzen

11.Beschreibung der Erzeugnisse und Zahl

12.Unterscheidungsmerkmale

13.Hiermit wird bescheinigt, - daβ die oben beschriebenen Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder sonstigen geregelten Gegenstände aus-------(Ursprungsvertragspartei)nach Geogien (Weiterversendevertragspartei)eingeführt worden sind und daβ ihnen das Pflanzengesundheidszeugnis

Nr ----------dessen.* Original beglaubigte Kopie in der Anlage vorliegt, beigefügtwar daβ sie in ihrer ursprünglichen Verpackung , in einer neuen Verpackung befördert werdendaβ auf Grund des * ursprünglichen Pflanzengesundheitszeugnisses und einer zusätsliche Untersuchung die obengenannten Pflanzen oder Pflanzenzeugnisse als den geltenden.Pflanzenschutzvorschriften des Bestimmungslandes oder der importierenden Vertragspartei entsprechend befunden worden sind undwährend ihrer Einlagerung in Georgien (Weiterversendevertragspartei) keiner Gefahr eines Befalls oder einer infizierung ausgestetzt waren.

II.Zusätzliche Erklärung

III.ENTSEUCHUNG UND/ODER DESINFIZIERUNG

14.Datum

15.Behandlung

16.Sonstige Angaben

17. Dauer und Temperatur

18. Konzentration

19.Chemikalie (Wirkstoff)

20.Ort der Ausstellung

21.Datum

22. Dienstsiegel

23.Name Unterschrift des amtlichen Beauftragten

Unterschrift

Mit diesem Zeugnis wird keine finanzielle Haftung seitens des Pflanzenschutzdienst in den Georgien oder seiner Organe übernommen.

 

დანართი №4

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის მოთხოვნისა და ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების შესახებ დოკუმენტი

პირველი ნაწილი.

ვის: (გამცემი ორგანოს სახელი)

 

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის მოთხოვნასა და ფიტოსანიტარიული პროცედურების ჩატარების შესახებ დოკუმენტი

განმცხადებელი ავსებს 1-11 გრაფებს

 

უფლებამოსილი პირი ავსებს 12-17 გრაფებს

რეზოლუცია:

 

1. ექსპორტიორის დასახელება

 

 

 

2. განმცხადებლის სახელი და გვარი/დასახელება, პირადი ნომერი/ საიდენტიფიკაციო ნომერი

 

 

3. იმპორტის ქვეყანაში ტვირთის მიმღების დასახელება, მისამართი

 

 

4. ტვირთის მდებარეობის, ინსპექტირების ადგილი

 

5. ექსპორტის სავარაუდო თარიღი

 

6. მოთხოვნილი სერტიფიკატის ტიპი

ექსპორტის                             

რეექსპორტის

7. საექსპორტო ტვირთის აღწერილობა

ა) პროდუქციის დასახელება, რაოდენობა, ბოტანიკური დასახელება

 

 

 

ბ) შეფუთვის აღწერილობა და რაოდენობა

 

 

გ) განსაკუთრებული ნიშნები

 

 

 

დ)  წარმოშობის ადგილი

 

 

 

ე) ინფორმაცია გაუსნებოვნების და/ან სადეზინფექციო დამუშავების შესახებ

 

8. სატრანსპორტო საშუალება

 

საექსპორტო ტვირთის შესახებ განცხადებაში მითითებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება განმცხადებელს

9. შეტანის პუნქტი

 

 

10. ექსპორტიორის (განმცხადებლის) ხელმოწერა

 

11. თარიღი

 

მე-2 ნაწილი.

შემდეგი უჯრები ივსება უფლებამოსილი პირის მიერ

 

 

12. ტვირთის მდებარეობა

 

13. აღებული ნიმუშების რაოდენობა

 

14. ფიტოსანიტარიული პროცედურების შედეგები

 

 

15. დამატებითი ინფორმაცია

 

16. ხელმოწერა

 

 

17. ფიტოსანიტარიული პროცედურის თარიღი და დრო

 

) №4 დანართის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის დანართი №5:

დანართი №5

  №

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის  გაუქმების შესახებ

   --------------------------“------“------------------- 20   .

უფლებამოსილი პირი  -------------------------------------------------------------------------------------------          

    (თანამდებობა, სახელი, გვარი)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ვადგენ აქტს მასზედ, რომ 20    წლის --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

გაუქმებულ იქნა ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი/რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული

სერტიფიკატი № ----------შემდეგი მიზეზით:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ხელმოწერა:“.

მუხლი 2
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ამ დადგენილებით დამტკიცებული ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემის წესის ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, უზრუნველყოს შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ვაჭრობაში მონაწილე ქვეყნების მცენარეთა დაცვის ეროვნული ორგანიზაციების ინფორმირება ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის მოდელებისა და უფლებამოსილი გამცემი ორგანოების შესახებ. 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მესამოცე დღეს.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.