„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 439
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/07/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.018059
439
08/07/2014
ვებგვერდი, 09/07/2014
340170000.10.003.018059
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №439

2014 წლის 8 ივლისი

ქ.თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 11/01/2011; 340170000.10.003.016167) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესისა და პირობების“ დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი №1

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცია

ტრანზიტის დროს

სეს ესნ კოდი

საქონლის დასახელება

განმარტებები

1

2

3

01 ჯგუფიდან

ცოცხალი ცხოველები

 

0101

ცხენები, ვირები, ჯორები და ჯორცხენები, ცოცხალი

ყველა

0102

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები, ცოცხალი

ყველა

0103

ღორები, ცოცხალი

ყველა

0104 10

ცხვრები, ცოცხალი

ყველა

0104 20

თხები, ცოცხალი

ყველა

0105

შინაური ფრინველი, ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები

ყველა

0106

ცოცხალი ცხოველები დანარჩენი:

ყველა

0106 11 00

პრიმატები

ყველა

0106 12 00

ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები (ძუძუმწოვრები Cetacea რიგისა); ლამანტინები და დიუგონები (ძუძუმწოვრები Sirenia რიგისა); სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები (ძუძუმწოვრები Pinnipedia ქვერიგისა)

ყველა

0106 13

აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი (Camelidae)

ყველა

0106 14

ბოცვრები და კურდღლები

ყველა

0106 14 10

ბოცვრები შინაური

ყველა

0106 14 90

დანარჩენი

ბოცვერი და კურდღელი, შინაური ბოცვრის გარდა

0106 19

დანარჩენი

ყველა

ძაღლებისა და კატების გარდა

0106 20 00

რეპტილიები (გველთა და კუთა ჩათვლით)

ყველა

0106 31 00

მტაცებელი ფრინველები

ყველა

0106 32 00

თუთიყუშისებრნი (თუთიყუშების, არასა და კაკადუს ჩათვლით)

თუთიყუშები, გრძელკუდა თუთიყუშები, არასა და კაკადუს ჩათვლით

0106 33

სირაქლემები; ემუ (Dromaius novaehollandiae)

 

ყველა

0106 39

დანარჩენი

 

ფრინველები,  0105, 0106  31 00, 0106 32 00 და 0106 33 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა; მოიცავს მტრედებს

0106 41

ფუტკრები

ყველა

0106 49

დანარჩენი

დანარჩენი მწერები, ფუტკრების გარდა

0106 90

დანარჩენი

 

 

ყველა სხვა ცოცხალი ცხოველი, რომლებიც არ შედიან სხვა სასაქონლო პოზიციაში,  ძუძუმწოვრების, ფრინველებისა და რეპტილიების გარდა. მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში შედიან ცოცხალი ბაყაყები, იმის მიუხედავად, არიან ისინი ვივარიუმში ცოცხლად შენახვისათვის, თუ საკლავად - ადამიანის მოხმარებისთვის

02 ჯგუფიდან

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

 

 

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული

ყველა

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული

ყველა

0203

ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0205 00

ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორების ან ჯორცხენების, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, ცხვრების, თხების, ცხენების, ვირების, ჯორების ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

ყველა

0208 10

ბოცვრებისა და კურდღლების

ყველა

0208 30 000 00

პრიმატების

ყველა

0208 40

ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების)

ყველა

0208 50 000 00

რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

 

ყველა

0208 60 000 00

აქლემების და სხვა აქლემებისნაირების (Camelidae)

ყველა

0208 90

დანარჩენი

შინაური მტრედების და ნანადირევის, ბოცვრებისა ან კურდღლების გარდა; მოიცავს ხორცს მწყრების, ჩრდილოეთის ირმების ან ნებისმიერი ძუძუმწოვრის სახეობის

0208 90 700 00

ბაყაყის თათები

ყველა

0209

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი

ყველა

მოიცავს ორივეს: როგორც ქონს, ასევე, გადამუშავებულ ქონს

 

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი; საკვები ფქვილი ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

ყველა

მოიცავს ხორცს, ხორცის პროდუქტებს და სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს. მოიცავს დამუშავებულ ცხოველურ ცილას და გამხმარ (ხმელ) ღორის ყურებს, ადამიანის მოხმარებისთვის.

ძვლები ადამიანის მოხმარებისთვის განსაზღვრულია სასაქონლო კოდით  0506;

ძეხვი  შედის 1601 00 სასაქონლო კოდში;

ხოხოზიკი შედის 2301 სასაქონლო კოდში

05 ჯგუფიდან

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

0505

ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან ბუმბულით, ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით) და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები

ყველა

მოიცავს ფრინველის სათამაშო ტროფეებს, გარდა დამუშავებული დეკორატიული ბუმბულისა, დამუშავებული ბუმბული, რომელიც მიეკუთვნება მოგზაურებს (ტურისტებს) პირადი მოხმარებისთვის ან ტვირთი დამუშავებული ბუმბულით, გაგზავნილი კერძო პირების მიერ, არაკომერციული  მიზნებისათვის

0511 91

თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოების პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები 03 ჯგუფიდან

ყველა, თევზის ნარჩენების გარდა (სეს ესნ კოდი 0511 91 100 00)

თევზის განაყოფიერებული ქვირითი, თევზის კრიოდაკონსერვებული სპერმა

0511 99 310 00

ცხოველური წარმოშობის ნატურალური ღრუბლები: დაუმუშავებელი

მხოლოდ, ცხოველთა საკვებად გამოსაყანებელი

0511 99 390 00

დანარჩენი

მხოლოდ, ცხოველთა საკვებად გამოსაყანებელი

0511 99 851 00

თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა

ყველა

0511 99 852 00

ემბრიონები

 

ყველა

0511 99 859 00

დანარჩენი

 

ყველა

41 ჯგუფიდან

დაუმუშავებელი ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი

 

4101

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან ცხენების ოჯახის ცხოველების დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება, მხოლოდ, ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

4102

ცხვრის ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), მატყლის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

გარდა ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული ან გამოქნილი (ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით მხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრების ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის, დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლური და ტიბეტური ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების, ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლების ან ძაღლების უნდა ჩაირთოს 41-ე ჯგუფში.

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება, მხოლოდ, ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

4103

 

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

გარდა ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული ან გამოქნილი (ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრების ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის, დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლური და ტიბეტური ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების, ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლების ან ძაღლების უნდა ჩაირთოს 41-ე ჯგუფში.

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება, მხოლოდ, ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

95 ჯგუფიდან

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

9508 10 000 00

 

მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები

 

მხოლოდ, ცოცხალი ცხოველები

9508 90 000 00

 

დანარჩენი

მხოლოდ, ცოცხალი ცხოველები

შენიშვნა:

ნებართვა არ ესაჭიროება ლაბორატორიული, სასწავლო და სამეცნიერო მიზნით განკუთვნილ ცხოველებს და საკვლევ მასალას.

 

ანართი №2

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცია

იმპორტის დროს

სეს ესნ კოდი

საქონლის დასახელება

განმარტებები

1

2

3

01 ჯგუფიდან

ცოცხალი ცხოველები

 

0101

ცხენები, ვირები, ჯორები და ჯორცხენები, ცოცხალი

ყველა

0102

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები, ცოცხალი

ყველა

0103

ღორები, ცოცხალი

ყველა

0104 10

ცხვრები, ცოცხალი

ყველა

0104 20

თხები, ცოცხალი

ყველა

0105

შინაური ფრინველი, ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და ციცრები

ყველა

0106

ცოცხალი ცხოველები დანარჩენი:

ყველა

0106 11 00

პრიმატები

ყველა

0106 12 00

ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები (ძუძუმწოვრები Cetacea რიგისა); ლამანტინები და დიუგონები (ძუძუმწოვრები Sirenia რიგისა); სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები (ძუძუმწოვრები Pinnipedia ქვერიგისა)

ყველა

0106 13

აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი (Camelidae)

ყველა

0106 14

ბოცვრები და კურდღლები

ყველა

0106 14 10

ბოცვრები შინაური

ყველა

0106 14 90

დანარჩენი

ბოცვერი და კურდღელი, შინაური ბოცვრის გარდა

0106 19

დანარჩენი

ყველა

ძაღლებისა და კატების გარდა

0106 20 00

რეპტილიები (გველთა და კუთა ჩათვლით)

ყველა

0106 31 00

მტაცებელი ფრინველები

ყველა

0106 32 00

თუთიყუშისებრნი (თუთიყუშების, არასა და კაკადუს ჩათვლით)

თუთიყუშები, გრძელკუდა თუთიყუშები, არასა და კაკადუს ჩათვლით

0106 33

სირაქლემები; ემუ (Dromaius novaehollandiae)

 

ყველა

0106 39

დანარჩენი

 

ფრინველები,  0105, 0106  31 00, 0106 32 00 და 0106 33 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა; მოიცავს მტრედებს

0106 41

ფუტკრები

 

0106 49

დანარჩენი

დანარჩენი მწერები, ფუტკრების გარდა

0106 90 00

დანარჩენი

 

 

ყველა სხვა ცოცხალი ცხოველი, რომლებიც არ შედიან სხვა სასაქონლო პოზიციაში,  ძუძუმწოვრების, ფრინველებისა და რეპტილიების გარდა. მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში შედიან ცოცხალი ბაყაყები, იმის მიუხედავად, არიან ისინი ვივარიუმში ცოცხლად შენახვისათვის, თუ საკლავად -ადამიანის მოხმარებისთვის

 

02 ჯგუფიდან

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

 

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული

ყველა

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული

ყველა

0203

ხორცი ღორისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0204

ხორცი ცხვრის ან თხისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0205 00

ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორები ან ჯორცხენების, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, ცხვრების, თხების, ცხენების, ვირების, ჯორების ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

ყველა

0208 10

ბოცვრებისა და კურდღლების

ყველა

0208 30 000 00

პრიმატების

ყველა

0208 40

ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia რიგის ძუძუმწოვრების)

ყველა

0208 50 000 00

რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

ყველა

0208 60 000 00

აქლემების და სხვა აქლემებისნაირების (Camelidae)

ყველა

0208 90

დანარჩენი:

 

0208 90 100 00

შინაური მტრედების

ყველა

 

ნანადირევის, ბოცვრების ან

კურდღლების გარდა

ყველა

0208 90 200 00

მწყერების

ყველა

0208 90 400 00

დანარჩენი

ყველა

0208 90 550 00

ხორცი სელაპების

ყველა

0208 90 600 00

ჩრდილოეთის ირმების

ყველა

0208 90 700 00

ბაყაყის თათები

ყველა

0208 90 950 00

დანარჩენი

ყველა

0209

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი

ყველა

მოიცავს როგორც ქონს, ასევე, გადამუშავებულ ქონს

 

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი; საკვები ფქვილი ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან

ყველა

მოიცავს ხორცს, ხორცის პროდუქტებს და სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს. მოიცავს დამუშავებულ ცხოველურ ცილას და გამხმარ (ხმელ) ღორის ყურებს ადამიანის მოხმარებისთვის.

ძვლები ადამიანის მოხმარებისთვის განსაზღვრულია სასაქონლო კოდით  0506;

ძეხვი  შედის 1601 00 სასაქონლო კოდში;

ხოხოზიკი შედის 2301 სასაქონლო კოდში

03 ჯგუფიდან

 

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

0301

ცოცხალი თევზი

ყველა

მოიცავს კალმახს, გველთევზებს, კობრს და იმპორტისათვის განკუთვნილ სხვა ნებისმიერი სახეობის თევზებს, მოშენებისთვის ან გამრავლებისთვის

 

დეკორატიული თევზი

 

0301 11 000 00

მტკნარი წყლის თევზი

ყველა

0301 19 000 00

დანარჩენი

ყველა

0302

თევზი ახალი ან გაცივებული, თევზის ფილესა და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის სხვა ხორცის გამოკლებით

ყველა

მოიცავს ღვიძლს და ქვირითს, ახალს ან გაციებულს სასაქონლო კოდით 0302 90 000 00

0303

თევზი გაყინული, თევზის ფილეს და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ხორცის გამოკლებით

ყველა

მოიცავს ღვიძლს და ქვირითს, გაყინულს, სასაქონლო კოდით 0303 90

0304

თევზის ფილე და თევზის ხორცი დანარჩენი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, გაცივებული ან გაყინული

ყველა

0305

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში: თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი; თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად ვარგისი

ყველა

მოიცავს სხვა თევზის პროდუქტებს, როგორებიცაა, ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, საკვებად დამზადებული. მოიცავს თევზის თავებს, კუდებს და სხვა მეთევზეობის პროდუქტებს

0306

კიბოსნაირნი, ბაკანში ან ბაკნის გარაშე, ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; კიბოსნაირნი შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომლებმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; კიბოსნაირნი ბაკანში, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, გაცივებული ან გაუცივებელი, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები კიბოსნაირებისაგან, საკვებად გამოსაყენებლი

ყველა

 

0307

მოლუსკები, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; მოლუსკები შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომლებმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები მოლუსკებისგან, საკვებად გამოსაყენებელი

მოიცავს მოლუსკებს მოხარშულსა და შემდეგ შებოლილს. სხვა მოხარშული მოლუსკები შედის 1605 სასაქონლო კოდში

 

0308

წყლის სხვა უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან, ცოცხალი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; წყლის სხვა უხერხემლოები, განსხვავებული კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისაგან, შებოლილები, რომლებმაც შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებად გამოსაყენებელი

ყველა

 

04 ჯგუფიდან

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი

 

0401

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე

ყველა

რძე: მოიცავს უმ (დაუმუშავებელ) რძეს, პასტერიზებულს ან თერმულად დამუშავებულს, მათ შორის, გაყინული. მოიცავს რძის ფრაქციებს. რძე ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი არის დაფარული ამ სასაქონლო პოზიციით, ხოლო ცხოველის საკვები რძის შემცველობით დაფარულია სასაქონლო კოდით 2309. რძე თერაპიული/პროფილაქტიკური მიზნებისათვის არის დაფარული სასაქონლო კოდით 3001

0402

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით

ყველა

მათ შორის, რძე ახალშობილებისთვის

 

0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, კეფირი და სხვა ფერმენტირებული ან შედედებული რძე და ნაღები, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე, ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით ან მათ გარეშე

ყველა

მოიცავს ნაღებს (კრემს), არომატიზებულს ან ხილის შემცველს, გაყინულ და ფერმენტირებულ რძეს, ადამიანის  მოხმარებისთვის (საკვებად). ნაყინი არის დაფარული სასაქონლო კოდით 2105 00. სასმელები რძის შემცველი, კაკაოს ან სხვა ნივთიერებების დამატებით, დაფარულია სასაქონლო კოდით 2202

0404

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე; პროდუქტები რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

ყველა

მოიცავს რძის პროდუქტებს ჩვილი ბავშვებისათვის. მოიცავს სასაქონლო კოდს  0404 10 480 00 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხსენი, თხევადი ფორმით, ცხიმგამოცლილი და კაზეინის გარეშე, ადამიანის საკვებად, ხოლო სასაქონლო კოდი 0404 90 210 00 სწრაფად გამომშრალი ხსენი შემცირებული ცხიმით, ფხვნილი კაზეინის გარეშე, ადამიანის მოხმარებისთვის

0405

კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები

ყველა

მოიცავს რძის პასტებს

0406

ყველი და ხაჭო

ყველა

0407

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული

ყველა

 

 

ინკუბირებისათვის:

ყველა

 

0407 11 000 00

შინაური ქათმის (Gallus domesticus)

ყველა

 

0407 19

დანარჩენი

ყველა

 

 

კვერცხი ახალი, დანარჩენი

ყველა

 

0407 21 000 00

შინაური ქათმის (Gallus domesticus)

ყველა

 

0407 29

დანარჩენი

ყველა

 

0407 90 000 00

დანარჩენი

სხვა კვერცხი ადამიანის საკვებად ვარგისი ან გამოუსადეგარი

0408

ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, დაყალიბებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დაკონსერვებული, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე

ყველა

მოიცავს კვერცხის პროდუქტებს, რომლებიც არის ან არ არის სითბურად დამუშავებული და არ გამოიყენება ადამიანის მოხმარებისათვის

 

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

ყველა

0410 00 000 00

 

ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი

 

ყველა

მოიცავს „ფუტკრის რძეს“ და პროპოლისს-დინდგელს (გამოიყენება ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში და საკვებ დანამატებში) და სხვა ცხოველებისგან მიღებულ პროდუქტებს ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელს, გარდა ძვლებისა (რომლებიც დაფარულია 0506 კოდით). ასევე, მოიცავს მწერებს ან მწერის კვერცხს, რომელიც ადამიანის საკვებად არის განკუთვნილი

05 ჯგუფიდან

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

 

0505

ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენით ან ბუმბულით, ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები (მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით) და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და მისი ნაწილების ფხვნილი და ნარჩენები

ყველა

მოიცავს ფრინველის სათამაშო ტროფეებს, გარდა დამუშავებული დეკორატიული ბუმბულისა, რომელიც მიეკუთვნება მოგზაურებს (ტურისტებს) პირადი მოხმარებისთვის ან ტვირთი დამუშავებული ბუმბულით, გაგზავნილი კერძო პირების მიერ, არაკომერციული მიზნებისათვის

0510 00 000 00

ამბრა რუხი, თახვის ყაირი, ცივეტა და მუშკი; ცოფის ბუზი; ნაღველი, მათ შორის, გამხმარი; ცხოველური წარმოშობის ჯირკვლები და სხვა პროდუქტები, რომლებიც გამოიყენებიან ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოებაში, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დამუშავებული, ხანმოკლე შენახვისათვის

თანმდევი პროდუქტები ცხოველთა საკვების საწარმოებლად, შინაური ცხოველის საკვების ჩათვლით, აგრეთვე, ფარმაცევტული და სხვა ტექნიკური პროდუქტების საწარმოებლად
 

0511 91

თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოების პროდუქტები; დავარდნილი ცხოველები 03 ჯგუფიდან

ყველა

თევზის ნარჩენების გარდა (სეს ესნ კოდი 0511 91 100 00), თევზის განაყოფიერებული ქვირითი, თევზის კრიოდაკონსერვებული სპერმა

0511 99 310 00

ცხოველური წარმოშობის ნატურალური ღრუბლები: დაუმუშავებელი

მხოლოდ, ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

0511 99 390 00

დანარჩენი

მხოლოდ, ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებელი

0511 99 851 00

თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა

ყველა

0511 99 852 00

ემბრიონები

ყველა

0511 99 859 00

დანარჩენი

ყველა

12 ჯგუფიდან

ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

 

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, დაფქვილი ან დაუფქველი, დაპრესილი ან გრანულების ფორმით

მოიცავს, მხოლოდ, ჩალას

1214 90

დანარჩენი

მოიცავს, მხოლოდ, თივას

15 ჯგუფიდან

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

1501

ღორის ქონი (ლიარდის ჩათვლით) და შინაური ფრინველის ქონი, 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის ქონის გარდა

ყველა

1502

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრებისა ან თხების ცხიმი, 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმის გარდა

ყველა

16 ჯგუფიდან

მზა კვების პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

 

1601 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან; მზა კვების პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე

ყველა

მოიცავს სხვადასხვა ფორმის ხორცის დაკონსერვებულ პროდუქტებს

 

1602

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან დანარჩენი

ყველა

მოიცავს სხვადასხვა ფორმის ხორცის დაკონსერვებულ პროდუქტებს

1603 00

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

ყველა

მოიცავს თევზის ცილას გელის ფორმით, გაციებულს ან გაყინულს

1604

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები, დამზადებული თევზების ქვირითის მარცვლებისაგან

ყველა

მოხარშული კულინარული პროდუქტი, რომელიც შეიცავს ნარევს თევზის ან ზღვის პროდუქტების

1605

 

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

ყველა

მათ შორის, სრულად მომზადებული ან წინასწარ მომზადებული ლოკოკინები. დაფარულია დაკონსერვებული კიბოსნაირნი, ან სხვა უხერხემლოები

23 ჯგუფიდან

კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები;

მზა საკვები ცხოველებისათვის

 

2301

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან, საკვებად გამოუყენებადი; ხოხოზიკი

ყველა

მოიცავს დამუშავებულ ცხოველურ ცილებს საკვებად გამოუყენებადი, ხორცი საკვებად გამოუყენებადი, ხოხოზიკი საკვებად გამოუყენებადი

30 ჯგუფიდან

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

3002

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად; იმუნური შრატები და სისხლის დანარჩენი ფრაქციები და იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით; ვაქცინები, ტოქსინები, მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუარების გარდა) და ანალოგიური პროდუქტები:

მხოლოდ, ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი

 

3002 10 100 00

იმუნური შრატები

იმუნური შრატები, სისხლის სხვა ფრაქციები და იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით.

იმუნური შრატები, მხოლოდ, ცხოველური წარმოშობის. გამორიცხავს მზა სამკურნალო პროდუქტებს განკუთვნილს საბოლოო მომხმარებლისათვის

3002 10 910 00

ჰემოგლობინი, სისხლის გლობულინები და შრატის გლობულინები

როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით.

მხოლოდ, ცხოველისგან  მიღებული მასალა

3002 10 990 00

დანარჩენი

სისხლის ფრაქციები და იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული, ასევე, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით-ადამიანური წარმოშობის გარდა.

მხოლოდ, ცხოველისგან მიღებული მასალა

3002 90 300 00

ცხოველების სისხლი, დამზადებული პროფილაქტიკური, თერაპიული ან დიაგნოსტიკური მიზნებისათვის

ყველა

3002 90 500 00

მიკროორგანიზმების კულტურები

პათოგენები და პათოგენების კულტურები

3002 90 900 00

დანარჩენი

 

 

პათოგენები და პათოგენების კულტურები

41 ჯგუფიდან

დაუმუშავებელი ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი

 

4101

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან ცხენების ოჯახის ცხოველების დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება, მხოლოდ, ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

4102

ცხვრის ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), მატყლის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

გარდა ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული, ან გამოქნილი (ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით მხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრების ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის, დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლური და ტიბეტური ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების, ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლების ან ძაღლების უნდა ჩაირთოს 41-ე ჯგუფში.

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება, მხოლოდ, ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

4103

 

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა

გარდა ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული ან გამოქნილი (ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრების ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის, დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე, ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლური და ტიბეტური ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების, ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლების ან ძაღლების უნდა ჩაირთოს 41-ე ჯგუფში.

ვეტერინარული კონტროლი ვრცელდება, მხოლოდ, ახალ, გაცივებულ ან დამუშავებულ ტყავზე, მათ შორის, გამხმარ (გამომშრალ), მშრალდამარილებულ, სველდამარილებულ ან დაკონსერვებულზე, გარდა სათრიმლავი ან ეკვივალენტური პროცესისა

 

95 ჯგუფიდან

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

 

9508 10 000 00

მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები

მხოლოდ, ცოცხალი ცხოველები

9508 90 000 00

დანარჩენი

მხოლოდ, ცოცხალი ცხოველები

შენიშვნა:

1.  ნებართვა არ ესაჭიროება ლაბორატორიული, სასწავლო და სამეცნიერო მიზნით განკუთვნილ ცხოველებს და საკვლევ მასალას.

2. 30 ჯგუფიდან ნებართვა გაიცემა, მხოლოდ, ვეტერინარული დანიშნილების პროდუქციაზე, ექსპორტიორი ქვეყნის მიერ გაცემული ვეტერინარული სერტიფიკატის, ჯანმრთელობის სერტიფიკატის ან ანალიზის დოკუმენტის ასლის საფუძველზე.

დანართი №3

ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია იმპორტის დროს

სეს ესნ

კოდი

დასახელება

1

2

ჯგუფი 06. ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

0601

ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, ტუბერბოლქვები, ფესურები, განშტოებულის ჩათვლით, ვეგეტაციური სიმშვიდის, ვეგეტაციის ან ყვავილობის მდგომარეობაში; ვარდკაჭაჭას მცენარეები და ფესვები, 1212 სასაქონლო პოზიციის ფესვების გარდა

0602

დანარჩენი ცოცხალი მცენარეები (მათი ფესვების ჩათვლით), კალმები და გადანაწვენები; გარდა სოკოს მიცელიუმისა

ჯგუფი 07. ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

0701

კარტოფილი, ახალი ან გაცივებული

0702 00 000 00

პომიდორი, ახალი

0703

ხახვი, თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული

0707 00

კიტრი და კორნიშონები, ახალი

0713

პარკოსანი ბოსტნეული, ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე, ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრეული ან დაუმტვრეველი

0714

მანიოკი, მარანთა, სალეპი, მიწის მსხალი, ანუ ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილი, ანუ ბატატი და სხვა ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით, ახალი, გაცივებული. გარდა გაყინული ან ხმელი, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად ან გრანულების სახით; საგოს პალმის ნაყოფის გული

ჯგუფი 08. საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი. ციტრუსების კანი ან ნესვის ქერქი

0805

ციტრუსები, ახალი

0806

ყურძენი, ახალი

0807

ნესვი (საზამთროს ჩათვლით) და პაპაია, ახალი

ჯგუფი 10.  მარცვლოვანები

1001

ხორბალი და მესლინი

1002

ჭვავი

1003

ქერი

1004

შვრია

1005

სიმინდი

1007

სორგო მარცვლოვანი

ჯგუფი 12. ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები; ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

1204 00

თესლი სელისა, დაუმსხვრეველი

1205

თესლი რაფსისა, ანუ კოლზისა, დაუმსხვრეველი

1206 00

თესლი მზესუმზირასი, დაუმსხვრეველი

1207

თესლი და ნაყოფები სხვა ზეთოვანი კულტურებისა, დაუმსხვრეველი

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად

1211- დან

შემდეგი მცენარეების ყვავილის მტვერი: ყვავტყემალა (Amelanchier Med.), იაპონური კომში (Chaenomeles Lindl.), ვაშლანა (Cotoneaster Ehrh.),  კუნელი (Crataegus L.), კომში (Cydonia Mill.),  იაპონური ზღმარტლი (Eriobotrya Lindl.), ვაშლი (Malus Mill.),  ზღმარტლი  (Mespilus L.),  ჩიტავაშლა (Pyracantha Roem.), მსხალი (Pyrus L.), თამელი(Sorbus L.) და ფოტინია დევიდსონის ( Photinia davidiana (Dcne.)

ჯგუფი 44. მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

4401

სათბობი ხე-ტყე, მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით; ნაფოტი ან ბურბუშელა; ნახერხი და ხის ნარჩენები, აგლომერირებული ან არააგლომერირებული, მორების, ბრიკეტების, გრანულების ან ანალოგიური სახით

4403

ხე-ტყის მასალა დაუმუშავებელი, ქერქიანი, უქერქო ან ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი ან დაძელვის გარეშე

4404

მერქანი საკასრე; მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები, სარები და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ დაუხერხავი; ხე-ტყის მასალა ტლანქად გათლილი, მაგრამ გაუჩარხავი, გაუღუნავი ან სხვა წესით დაუმუშავებელი, გამოსაყენებენლი ხელჯოხების, ქოლგების, ინსტრუმენტების სახელურებისა ან ანალოგიური ნაწარმის დასამზადებლად; მერქანი ქერქგაცლილი და ანალოგიური

4406 10 000 00

ხის შპალები რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის, გაუჟღენთავი

4407

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი“.

 

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მესამოცე დღეს.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი