ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 11
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/06/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/07/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250000.35.112.016167
11
25/06/2014
ვებგვერდი, 01/07/2014
010250000.35.112.016167
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დადგენილება  №11

2014 წლის 25 ივნისი

ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკის (გერბის და დროშის) დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

 


მუხლი 1
დამტკიცდეს საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭოსთან შეთანხმებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გერბის და დროშის გამოსახულებები:
1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გერბის და დროშის გამოსახულებები, დანართი №1;
2. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გერბის აღწერილობა, დანართი №2;
3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დროშის აღწერილობა, დანართი №3.
მუხლი 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სიმბოლოების გამოყენება მოხდეს საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით დადგენილი წესით.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეამირან გიგინეიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.