„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 403
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 17/06/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/06/2014
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.018023
403
17/06/2014
ვებგვერდი, 19/06/2014
240140000.10.003.018023
„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №403

2014 წლის 17 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებაში  (www.matsne.gov.ge, 03/06/2014, 240140000.10.003.017985) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ სახელმწიფო პროგრამას – „აწარმოე საქართველოში“ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 28-ე მუხლი:

მუხლი 28. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობა და ტექნიკური დახმარება

1. ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმე სუბიექტებს უფლება აქვთ ისარგებლონ სახელმწიფო პროგრამის – „აწარმოე საქართველოში“  ინდუსტრიული ნაწილით გათვალისწინებული უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების კომპონენტებით (როგორც ერთობლივად, ისე ცალ‑ცალკე).

2. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების კომპონენტებით სარგებლობა ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“  მე-7  (გარდა მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა) და მე-8 მუხლებით დადგენილი წესის შესაბამისად.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი