„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 365
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 30/05/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/06/2014
სარეგისტრაციო კოდი 240140000.10.003.017985
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №365

2014 წლის 30 მაისი

   ქ.თბილისი

 

„აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“. 
მუხლი 2
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ , ასევე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა აწარმოე საქართველოში , საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ,   საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა  – საქართველოს   ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ   უზრუნველყონ , ხოლო ( ) იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ეთხოვოს , ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში , შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება .
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის  10   ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის დადგენილება №180 - ვებგვერდი, 05.04.2017წ.
მუხლი 21
აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამის ორგანოებსა და მათი მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს დაევალოთ , ხოლო მუნიციპალიტეტებს , მათ მიერ დაფუძნებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებსა და სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოებს ეთხოვოთ , საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის აწარმოე საქართველოში ან / და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის მიმართვის საფუძველზე , კომპეტენციის ფარგლებში , უზრუნველყონ ამ დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტ ( ებ ) ის შესრულების ხელშეწყობა , კანონმდებლობით დადგენილი წესით .

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის დადგენილება №180 - ვებგვერდი, 05.04.2017წ.

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 ივნისიდან.

 

 


პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილისახელმწიფო პროგრამა

 „აწარმოე საქართველოში“

 

თავი I

 

სახელმწიფო პროგრამის

 „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილი


მუხლი 1. ტერმინთა განმარტება

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილის მიზნებისთვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა - სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილი;

ბ) მეწარმე სუბიექტი − ამ პროგრამის მიზნებისათვის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური პირი (მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში) და იურიდიული პირი (გარდა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის, აგრეთვე სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ პირდაპირი ან არაპირდაპირი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა), რომელსაც არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება ან/და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში; ასევე ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის მიზნებისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 21-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად რეგისტრირებული პირი − უცხოური საწარმო, რომელსაც არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება ან/და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

გ)   პროგრამის ბენეფიციარი  – მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, აგრეთვე, ამ პროგრამის მე-8 მუხლის მიზნებისთვის, სახელმწიფო პროგრამის − „აწარმოე საქართველოში“ სოფლის მეურნეობის ნაწილის პროგრამის ბენეფიციარი. პროგრამის ბენეფიციარი არ შეიძლება იყოს მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობის სახით უკვე მიღებული აქვს პროგრამის მე-6 მუხლის მე-4, მე-5 ან მე-6 პუნქტით ან/და 6 1  მუხლის მე-3 ან მე-6 პუნქტით განსაზღვრული მაქსიმალური მოცულობა;

დ) პროექტი - პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში დამტკიცებული პროექტი;

1) სალიზინგო პროექტი - პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში ლიზინგის გამცემსა და მეწარმე სუბიექტს (ლიზინგის საგნის პოტენციური მიმღები) შორის შეთანხმებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დადგენილი პერიოდულობით გადასახდელი საზღაურის სანაცვლოდ ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე სალიზინგო საგნის გაცემას ამ საგნის შესყიდვის უფლებით ან ასეთი უფლების გარეშე, გარდა ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რომლითაც ლიზინგის გამცემი მეწარმე სუბიექტისგან იძენს ლიზინგის საგანს, შემდგომ ამ უკანასკნელის მიერ მასზე საკუთრების უფლების დაბრუნების მიზნით ან/და ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რა დროსაც ხდება ლიზინგის მიმღებისათვის მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის ან/და უძრავი ქონების ლიზინგით გადაცემა ან/და სალიზინგო საზღაურის გადახდა პროდუქციით;

2) სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსება - სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მიერ, ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის პროგრამით განსაზღვრული პირობებით დაფარვა;

3) ლიზინგის საგნის ღირებულება - ლიზინგით გადასაცემი ქონების საწყისი ღირებულება და დამატებითი მომსახურების ღირებულება (ლიზინგის გამცემის ან მისი დაკვეთით მესამე პირის მიერ ლიზინგის საგანთან დაკავშირებით გაწეული ტრანსპორტირების, მართვის, დაზღვევის, საგარანტიო მომსახურების, რემონტის და სხვა მსგავსი მომსახურების ღირებულება), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე დაერიცხება წლიური საპროცენტო განაკვეთი;

4) პარალელური ლიზინგი - ერთი და იმავე ლიზინგის გამცემის მიერ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთი და იმავე ინდუსტრიაში, ერთსა და იმავე ბენეფიციართან შეთანხმებული ერთზე მეტი სალიზინგო პროექტი;

5) ლიზინგის საგანი - პროგრამის ფარგლებში, ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე ლიზინგით გაცემული ქონება;

ე) უძრავი ქონება - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი მასზე არსებული შენობა-ნაგებობით (მშენებარე, აშენებული ან დანგრეული) ან მის გარეშე, ასევე ხაზობრივი ნაგებობა, რომლის ნუსხა ქვეყნდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე;

ვ) კომერციული ბანკი - საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კომერციული ბანკ(ებ)ი, რომელთანაც ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გაფორმებულია სათანადო ხელშეკრულება;

1) ლიზინგის გამცემი - საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს სალიზინგო პროექტს (ლიზინგით გასცემს ლიზინგის საგანს);

ზ) სამინისტრო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

თ) სააგენტო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში;

ი) ქონების სააგენტო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;

კ) ინოვაციების სააგენტო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო;

ლ)   რეფინანსირება − ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებებში, პროგრამის მე-6 მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული მიზნებისთვის გაცემული კრედიტით პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის გადაფარვა კომერციულ ბანკში ან პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებაში 6 1  მუხლით განსაზღვრული პირობებით გაცემული მიმდინარე სალიზინგო პროექტის გადატანა პროგრამის მონაწილე სხვა ლიზინგის გამცემთან;

მ) სასტუმრო – შენობა ან/და შენობა-ნაგებობათა ერთობლიობა თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელიც სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროდ. ასევე შენობის ერთი ან რამდენიმე ნაწილი ერთად ან ცალ-ცალკე, რომელშიც სამშენებლო დოკუმენტის პროექტით გათვალისწინებულია სასტუმროს არანაკლებ 10 (ათი) ნომერი, დანართი №3-ის შესაბამისად;

ნ) საერთაშორისო ბრენდი – სასტუმროს მესაკუთრე უცხოური საწარმოს (უცხოური სასტუმროს) ან/და უცხოური საწარმოს (უცხოური სასტუმროს) მიერ ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ან/და სასტუმროს მმართველი უცხოური საწარმოს (უცხოური სასტუმროს) სასაქონლო ნიშანი, რომლითაც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ოპერირებს არანაკლებ 15 (თხუთმეტი) სასტუმრო;

ო) სასტუმრო ინდუსტრია – საქმიანობა, რომელიც ამ პროგრამის შესაბამისად ხორციელდება მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოში, მის საკუთრებაში არსებულ ფართზე განთავსებულ სასტუმროში, ქ. თბილისისა  და ქ. ბათუმის (საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 14 ივნისის №4757-Iს დადგენილების ამოქმედებამდე არსებულ ადმინისტრაციულ საზღვრებში) ტერიტორიების გარდა, სასტუმროს ექსპლუატაციით, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით ან მის გარეშე;

პ) უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება − დამოუკიდებელი აუდიტორის (ექსპერტის) დასკვნის საფუძველზე დადგენილი უძრავი ქონების ფასი;

ჟ) პარალელური კრედიტი − კრედიტის გამცემის მიერ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ერთსა და იმავე ინდუსტრიაში, ერთსა და იმავე ბენეფიციართან შეთანხმებული ერთზე მეტი პროექტი;

რ) სასტუმროს გაფართოება/გადაიარაღება - ამ მუხლის „ო“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის ფარგლებში, არანაკლებ 10 (ათი) სასტუმრო ნომრის დამატება №3 დანართის შესაბამისად;

ს) გუდვილი − ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS 3) შესაბამისად განსაზღვრული გუდვილი.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.  

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის დადგენილება №661 - ვებგვერდი, 08.12.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 16.01.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 დეკემბრის დადგენილება №646 ვებგვერდი, 29.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის დადგენილება №99 - ვებგვერდი, 01.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21 მარტის დადგენილება №132  - ვებგვერდი, 23.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30  ივნისის  დადგენილება №291 - ვებგვერდი, 01.07.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის დადგენილება №180 - ვებგვერდი, 05.04.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 2. პროგრამის მიზანი და აღწერა

1. პროგრამის მიზანია საქართველოში მეწარმეობის განვითარება, მეწარმე სუბიექტების მხარდაჭერა, ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა და კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე, უძრავ ქონებასა და ტექნიკურ დახმარებაზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით.

2. პროგრამა მოიცავს სამ კომპონენტს: პირველი კომპონენტი - ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა; მე-2 კომპონენტი - უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობა; მე-3 კომპონენტი - ტექნიკური დახმარება.

3. პროგრამის ფარგლებში კომპონენტები მეწარმე სუბიექტებისთვის ხელმისაწვდომია როგორც ერთობლივად, ისე ცალ‑ცალკე, გარდა მე-3 კომპონენტისა, რომელიც ხელმისაწვდომია მხოლოდ პირველ ან/და მე-2 კომპონენტთან ერთობლიობაში.

4. სახელმწიფო პროგრამის − „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, მიღებული კრედიტ(ებ)ით დაუშვებელია დაფინანსდეს შემდეგი სახის საქმიანობა:

ა) გუდვილის შეძენა;

ბ) სატრანსპორტო საშუალებების (გარდა იმ სპეციალური საშუალებებისა, რომლებიც უშუალოდ გამოიყენება პროდუქციის წარმოების პროცესში), მათ შორის, საჰაერო ან/და მცურავი საშუალებების შეძენა, რემონტი;

გ) მხოლოდ საოფისე ფართის მშენებლობა, რემონტი, აღჭურვა;

დ) სახელმწიფო ან/და კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შეძენა (ამ პროგრამის მე-7 მუხლით განსაზღვრული უძრავი ქონების გარდა) ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ფორმებით დროებით სარგებლობაში აღება;

ე) კერძო სამართლის იურიდიული პირის აქციების ან წილების შეძენა ან მართვაში აღება.

5. სახელმწიფო პროგრამის − „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში კრედიტ(ებ)ი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში − ლარში. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტის რეფინანსირება ასევე შესაძლებელია იმავე უცხოურ ვალუტაში, თუ რეფინანსირების შედეგად მცირდება კრედიტის წლიური საპროცენტო განაკვეთი და ამასთანავე არ იზრდება სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების სახით გადასახდელი თანხის ჯამური ოდენობა და თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

 მუხლი 3. უფლებამოსილებათა განაწილება პროგრამის განხორციელებისთვის

1. პროგრამის კოორდინაციას ახორციელებს სამინისტრო, რომელიც უზრუნველყოფს მის სისტემაში შემავალი, ამ პროგრამის მონაწილე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ ამ პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების ზედამხედველობას.

2. სააგენტო, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დამტკიცებული პროექტებისათვის, უზრუნველყოფს:

ა) კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე კომერციული ბანკის მიერ მოთხოვნილ უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობას;

ბ) კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას;

გ) პროგრამის ბენეფიციარისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევას;

დ) სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსებას, რომელიც გულისხმობს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს მიერ, ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის პროგრამით განსაზღვრული პირობებით დაფარვას.

3. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, პროგრამის საინფორმაციო‑ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფას ახორციელებს ა(ა)იპ – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სააგენტოს, ა(ა)იპ – სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს და კომერციულ ბანკს შორის, ასევე, სააგენტოსა და ბენეფიციარს შორის, პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები.

5. კომერციული ბანკი, ამ პროგრამის და ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, უფლებამოსილია გასცეს კრედიტი.

6. პროგრამის უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, ქონების სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას უძრავი ქონების მეწარმე სუბიექტისთვის გადასაცემად.

7. ინოვაციების სააგენტო, კომპეტენციის ფარგლებში, უზრუნველყოფს, პროგრამის ბენეფიციარისთვის ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების მოძიებას და მათი დანერგვის ხელშეწყობას, მათი მოთხოვნის შემთხვევაში.

8. სააგენტოსა და ლიზინგის გამცემს შორის, ასევე, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები, პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით.

9. ლიზინგის გამცემი, ამ პროგრამის და ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, უფლებამოსილია ლიზინგით გასცეს ლიზინგის საგანი.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

 

მუხლი 4. პროგრამის მიმართულებები

პროგრამის მიმართულებებია:

ა) ინდუსტრიები – №1 დანართის შესაბამისად;

ბ) კინოინდუსტრია – №2 დანართის შესაბამისად განსაზღვრული კვალიფიციური ხარჯების ფარგლებში;

გ) სასტუმრო ინდუსტრია – №3 დანართით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 ივლისის დადგენილება №453 – ვებგვერდი, 18.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის დადგენილება №558 – ვებგვერდი, 22.09.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №587 - ვებგვერდი, 07.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის დადგენილება №661 - ვებგვერდი, 08.12.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

 

 მუხლი 5. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი

1. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი მოიცავს კრედიტის, ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულებებს. ამასთან, სასტუმრო ინდუსტრიაში კრედიტის მიმართულების გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ სასტუმროს მესაკუთრე მეწარმე სუბიექტის მიერ. კრედიტისა და საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების, ასევე კრედიტისა და ლიზინგის ან ლიზინგისა და საერთაშორისო ბრენდის მიმართულებებით სარგებლობა შესაძლებელია ერთდროულად.

 2. კრედიტის მიმართულება მოიცავს:

ა) სააგენტოს მიერ, პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, სამინისტროსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით;

ბ) სააგენტოს მიერ, პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე კომერციული ბანკის მიერ მოთხოვნილი კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობას, სამინისტროსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით. 

3. კრედიტის მიმართულების ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარი უზრუნველყოფს:

ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში წარმოების დაწყებას, კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 წლისა, ხოლო არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში – პირველი ტრანშის გაცემიდან არაუგვიანეს 12 თვისა;

ბ) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასტუმრო ინდუსტრიაში, საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში, საქმიანობის დაწყებას კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის გაცემიდან არაუგვიანეს 3 წლისა, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე, საქმიანობის დაწყებას ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 წლისა;

გ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წარმოების დაწყებიდან ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობის მიზნით დამტკიცებული პროექტის შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში, წარმოების პროფილის შენარჩუნებას; 

დ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის დაწყებიდან ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების/გადაიარაღების დასრულების შემდგომ, 2 წლის განმავლობაში, საქმიანობის პროფილის შენარჩუნებას.

4. ლიზინგის მიმართულება მოიცავს სააგენტოს მიერ, პროგრამის ფარგლებში, ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას, მისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში, ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით.

5. ლიზინგის მიმართულების ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარი უზრუნველყოფს:

ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში წარმოების დაწყებას ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა, ხოლო არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში − ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 12 თვისა;

ბ) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასტუმრო ინდუსტრიაში საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების შემთხვევაში, საქმიანობის დაწყებას, ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) წლისა, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე საქმიანობის დაწყების ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში − ლიზინგის საგნის გაცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა;

გ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წარმოების დაწყებიდან ან/და არსებული საწარმოს გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობის მიზნით დამტკიცებული პროექტის შემთხვევაში, ლიზინგის საგნის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში, წარმოების პროფილის შენარჩუნებას;

დ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის დაწყებიდან ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოების/გადაიარაღების დასრულების შემდგომ, 2 წლის განმავლობაში, საქმიანობის პროფილის შენარჩუნებას.

6. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულება მოიცავს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის გადახდილი 24 თვის გადასახადის ანაზღაურებას, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, თითოეულ საანგარიშო წელზე, წელიწადში არაუმეტეს 300 000 (სამასი ათასი) ლარისა, სააგენტოსთვის სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით. თუ ამ პუნქტით განსაზღვრული ასანაზღაურებელი თანხის მოცულობა აღემატება წელიწადში 300 000 (სამასი ათასი) ლარს, ამ პროგრამის საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების მიმართულება გავრცელდება მხოლოდ ამ პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე. ამ პუნქტით განსაზღვრული ანაზღაურების ვალდებულება ვრცელდება მხოლოდ სააგენტოსა და ბენეფიციარს შორის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ განხორციელებულ გადახდებზე, მაგრამ არაუმეტეს საერთაშორისო ბრენდის ფარგლებში საქმიანობის დაწყებიდან 24 თვისა. საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებისათვის პროგრამის ბენეფიციარის მიერ გადახდილი საფასურის სააგენტოს მიერ ანაზღაურება ხდება ეროვნულ ვალუტაში, პროგრამის ბენეფიციარის მიერ თანხის გადახდის დღისთვის ან სააგენტოს მიერ თანხის გადარიცხვის დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, იმის მიხედვით, რომელიც არის უმცირესი.

7. პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე, სააგენტო უფლებამოსილია, ფინანსურ კომპონენტთან დაკავშირებით დაადგინოს დამატებითი პირობები კომერციული ბანკებისათვის/ლიზინგის გამცემისათვის ან/და პროგრამის ბენეფიციარებისათვის, მათთან გაფორმებული ხელშეკრულებებით.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 19 სექტემბრის დადგენილება №558 – ვებგვერდი, 22.09.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №443 – ვებგვერდი, 31.08.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

 მუხლი 6. კომერციულ ბანკებთან ურთიერთობა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, მიმართავს კომერციულ ბანკს.

2. კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ ინდუსტრიაში საქმიანობისთვის და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს:

ა) კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული არა უმეტეს 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 10 (ათი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში;

ბ) კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე კომერციული ბანკის მიერ მოთხოვნილი კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობას, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის ძირითადი თანხის 50 (ორმოცდაათი) პროცენტის, მაგრამ არა უმეტეს 2,500,000.0 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის ოდენობით.

3. ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასტუმრო ინდუსტრიაში საქმიანობისათვის ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოებისთვის/გადაიარაღებისათვის, კომერციული ბანკის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით კრედიტის დამტკიცების შემთხვევაში, სააგენტო ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში ახორციელებს:

ა) კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული არა უმეტეს 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 10 (ათი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, კრედიტის ან მისი პირველი ტრანშის გაცემიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში;

ბ) კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე კომერციული ბანკის მიერ მოთხოვნილი კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობას, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის ძირითადი თანხის 50 (ორმოცდაათი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს:

ბ.ა) 2,500,000.0 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარისა - საერთაშორისო ბრენდის გამოყენებით;

ბ.ბ) 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარისა - საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე.

4. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინდუსტრიაში საქმიანობის დასაწყებად ან/და არსებული საწარმოს გაფართოებისთვის/გადაიარაღებისათვის, პროგრამის ბენეფიციარისთვის პირველად გაცემული კრედიტის მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 150,000.0 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარს, ხოლო მაქსიმალური მოცულობა − 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს.

5. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის მე-4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ სასტუმრო ინდუსტრიაში საქმიანობის დასაწყებად ან/და არსებული სასტუმროს გაფართოებისთვის/გადაიარაღებისათვის პირველად გაცემული კრედიტის მინიმალური მოცულობა შეადგენს არანაკლებ 200,000.0 (ორასი ათასი) ლარს, ხოლო მაქსიმალური მოცულობა კრედიტთან ერთად, საერთაშორისო ბრენდის მიმართულების გამოყენების შემთხვევაში - 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს, ხოლო საერთაშორისო ბრენდის გამოყენების გარეშე - 2,000,000.0 (ორი მილიონი) ლარს.

6. კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ კრედიტზე, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ კრედიტის, პარალელური კრედიტის შემთხვევაში - კრედიტების მთლიანი მოცულობა აღემატება, პროგრამის მიმართულების შესაბამისად, ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტებით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი გავრცელდება, მხოლოდ ამ მუხლის მე-4 ან მე-5 პუნქტებით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების შესახებ, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად, თუ აღნიშნული პროექტი აკმაყოფილებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს.

8. ამ პროგრამის ფარგლებში, ამ მუხლის მე-4 ან/და მე-5 პუნქტებით განსაზღვრული კრედიტი კომერციული ბანკის მიერ გაიცემა შემდეგი მიზნობრიობით:

ა) წარმოებისათვის/საქმიანობისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯების გასაწევად - კრედიტის მოცულობის არანაკლებ 80 (ოთხმოცი) პროცენტისა;

ბ) საბრუნავი საშუალებების შესაძენად – კრედიტის მოცულობის არაუმეტეს 20 (ოცი) პროცენტისა.

9. კომერციული ბანკის მიერ პროექტის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ მიმართულებებზე გაცემული კრედიტის სარგებლობისათვის განსაზღვრული მაქსიმალური წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგი სახით:

ა) 1,500,000.0 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარამდე − არა უმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 7 (შვიდი) პროცენტისა;

ბ) 1,500,000.0 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარიდან 3,000,000.0 (სამი მილიონი) ლარამდე − არა უმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 6 (ექვსი) პროცენტისა;

გ) 3,000,000.0 (სამი მილიონი) ლარიდან 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარამდე − არა უმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 5 (ხუთი) პროცენტისა.

10. (ამოღებულია - 29.12.2016, №624).

11. სააგენტო კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის პროგრამის ბენეფიციარისთვის გადარიცხვით, სესხის მომსახურების გრაფიკის შესაბამისად.

12. ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) კრედიტის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში პროგრამის ბენეფიციარს კომერციული ბანკის მიმართ არ წარმოეშობა წინსწრებით დაფარვის საკომისიო/ჯარიმა;

ბ) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა იზრდებოდეს კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისათვის ან/და უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა ან/და სააგენტოს გადასახდელი თანადაფინანსების დარჩენილი ჯამური მოცულობა ან/და უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობის მოცულობა;

გ) სხვა კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის რეფინანსირების შემთხვევაში იმოქმედებს არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ ასეთი შემთხვევებისათვის დაწესებული საკომისიო განაკვეთი;

დ) გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში გრაფიკით განსაზღვრული თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, კომერციული ბანკი უფლებამოსილია, მხოლოდ გადასახდელ ძირითად თანხაზე დაარიცხოს პროგრამის ბენეფიციარს ჯარიმა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული თანხის 0.1 (ნული მთელი და ერთი მეათედი) პროცენტს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

ე) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში დამტკიცებულ პროექტზე სააგენტომ განახორციელოს გაცემულ კრედიტზე ბანკის მიერ მოთხოვნილი კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად ამოწურვამდე, მაგრამ არაუმეტეს კრედიტის გაცემიდან 48 თვისა; 

ვ) კომერციული ბანკის მიერ, ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარზე გაცემული კრედიტის უზრუნველყოფის თანამონაწილეობისთვის გათვალისწინებული თანხის მოთხოვნის შემთხვევაში, მისი ანაზღაურება ხორციელდება სახელმწიფო ბიუჯეტით სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან;

ზ) კომერციული ბანკის მიერ უზრუნველყოფის გამოყენების შემთხვევაში, პირველ რიგში გამოიყენება პროგრამის ბენეფიციარის, ხოლო შემდგომ - სააგენტოს მიერ გაცემული უზრუნველყოფა;

თ) კრედიტის გაცემისას დარღვევების დაფიქსირების, მათ შორის, კრედიტის გაცემისას ამ პროგრამით ან/და ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, კომერციულ ბანკს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ჯარიმა;

ი) კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-6 მუხლის მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტებით განსაზღვრული კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში დასაშვებია პარალელური კრედიტის გაცემა, რომლის დროსაც კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებისა და უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობისათვის განსაზღვრული ვადის ათვლა იწყება ახლიდან. თუ ბენეფიციარს უკვე აღებული აქვს კრედიტი უცხოურ ვალუტაში, პარალელური კრედიტით სარგებლობის შემთხვევაში, კრედიტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლების დასადგენად უცხოურ ვალუტაში აღებული კრედიტის თანხის ოდენობის დაანგარიშება უნდა მოხდეს პარალელური კრედიტის აღების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

13. ერთი პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია კომერციული ბანკის მიერ დამტკიცდეს/გაიცეს ერთი ან რამდენიმე კრედიტი.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 16 ივლისის დადგენილება №453 – ვებგვერდი, 18.07.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6  აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 16.01.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №443 – ვებგვერდი, 31.08.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის დადგენილება №99 - ვებგვერდი, 01.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21  მარტის  დადგენილება №132  - ვებგვერდი, 23.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 61. ლიზინგის გამცემთან ურთიერთობა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, მიმართავს ლიზინგის გამცემს. ლიზინგის გამცემი, ამ პროგრამით და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით სალიზინგო პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას აწვდის სააგენტოს, რომელიც ადასტურებს ამ პროგრამის მე-5 მუხლით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად ან მოტივირებულ უარს აცხადებს სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსებაზე.

2. სააგენტო, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოცულობების ფარგლებში, უზრუნველყოფს ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული არა უმეტეს 24 (ოცდაოთხი) თვის საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთიდან 12 (თორმეტი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთისა, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 29 (ოცდაცხრა) თვის განმავლობაში.

3. პროგრამის ფარგლებში ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების მინიმალური მოცულობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 100,000.0 (ასი ათასი) ლარს, ხოლო მაქსიმალური ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს. პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია ისეთი პარალელური ლიზინგი, რომლის დროსაც ხდება ერთ პროგრამის ბენეფიციარზე ერთსა და იმავე ინდუსტრიაში რამდენიმე სალიზინგო პროექტის გაცემა, თუკი ლიზინგის პროექტების ღირებულებათა ჯამური მოცულობა არ აღემატება 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარს.

4. ლიზინგის გამცემის მიერ სალიზინგო პროექტის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარისთვის დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგი სახით:

ა) 100,000.0 (ასი ათასი) ლარიდან − 500,000.0 (ხუთასი ათასი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 11 (თერთმეტი) პროცენტისა;

ბ) 500,000.0 (ხუთასი ათასი) ლარიდან − 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 10 (ათი) პროცენტისა;

გ) 1,000,000.0 (ერთი მილიონი) ლარიდან − 5,000,000.0 (ხუთი მილიონი) ლარამდე − არაუმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 9 (ცხრა) პროცენტისა.

5. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ლიზინგის გამცემისთვის გადარიცხვით, შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად.

6. ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების მოცულობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ ღირებულების მთლიანი მოცულობა აღემატება ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ამ პროგრამის ფინანსური კომპონენტის ლიზინგის მიმართულება გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების შესახებ, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა.

7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გასაცემი ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად, თუ აღნიშნული პროექტი აკმაყოფილებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს.

8. ლიზინგის გამცემთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) ლიზინგის გაცემის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს სალიზინგო პროექტის ჯამური ღირებულების 0.1%-ს;

ბ) ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში, წინსწრებით გადახდის საკომისიო და/ან ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 2%-ს. შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის შემდეგ, ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე გადახდის შემთხვევაში წინსწრების საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 1%-ს;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვამდე 30 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს ლიზინგის გამცემს ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვის შესახებ;

დ) გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში გრაფიკით განსაზღვრული თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია მხოლოდ გადასახდელ, ვადაგადაცილებულ სალიზინგო საზღაურზე დაარიცხოს პროგრამის ბენეფიციარს ჯარიმა/პირგასამტეხლო, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული თანხის 0.1 (ნულ მთელ და ერთ მეათედ) პროცენტს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

ე) გაცემული სალიზინგო პროექტის სხვა ლიზინგის გამცემის მიერ რეფინანსირების შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია გამოიყენოს არაუმეტეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების მომენტისათვის დადგენილი რეფინანსირების საკომისიოს მაქსიმალური განაკვეთები; ( 

ვ) სალიზინგო პროექტის პროგრამით დადგენილი პირობების დარღვევით გაცემის ან/და ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტით განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ლიზინგის გამცემს ეკისრება ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი ჯარიმა;

ზ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სალიზინგო პროექტის რეფინანსირების შემთხვევაში, არ უნდა გაიზარდოს სააგენტოს მხრიდან თანადაფინანსებისათვის განსაზღვრული თავდაპირველი ვადა ან/და სააგენტოს გადასახდელი თანადაფინანსების დარჩენილი ჯამური მოცულობა.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 16 იანვრის დადგენილება №3 – ვებგვერდი, 16.01.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №443 – ვებგვერდი, 31.08.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 7. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტი

1. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის განხორციელების მიზნით, ქონების სააგენტო, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას, უძრავი ქონების, ამ პროგრამით განსაზღვრული პირობებით მეწარმე სუბიექტისთვის გადასაცემად.

2. ქონების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული უძრავი ქონების ნუსხა პერიოდულად ახლდება ქონების სააგენტოს მიერ აღნიშნული ნუსხისათვის უძრავი ქონების დამატების ან/და ნუსხიდან უძრავი ქონების ამოღების გზით.

3. პროგრამის ბენეფიციარს, ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირობების მიხედვით, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტის მიღების შემთხვევაში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შესაბამისი ვალდებულებების შესრულების პირობით, საკუთრებაში გადაეცემა უძრავი ქონება.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით, უძრავი ქონების გადაცემა ხორციელდება სიმბოლურ ფასად, 1 (ერთი) ლარად, შემდეგი პირობებით:

ა) ამ პროგრამის მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ინდუსტრიის დარგში საწარმოს შექმნა და წარმოების დაწყება საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) წლისა;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად, ქ. თბილისში შესაბამისი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების ექვსმაგი, ხოლო საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე − ოთხმაგი ოდენობის ინვესტიციის განხორციელება შემდეგი გრაფიკის მიხედვით:

ბ.ა) ინვესტიციის არანაკლებ 25%-ისა − საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში;

ბ.ბ) ინვესტიციის დარჩენილი ნაწილი − საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემიდან მეორე წლის განმავლობაში;

გ) წარმოების დაწყებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში წარმოების პროფილის შენარჩუნება და საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემამდე შემოთავაზებული პროდუქციის მოცულობის წარმოების უზრუნველყოფა შემდეგი პირობებით:

გ.ა) წარმოების დაწყებიდან პირველი წლის განმავლობაში - წარმოების შემოთავაზებული წლიური მოცულობის არანაკლებ 25%-ის წარმოება;

გ.ბ) წარმოების დაწყებიდან მეორე წლის განმავლობაში - წარმოების შემოთავაზებული წლიური მოცულობის 50%-ის წარმოება.

41. იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის ბენეფიციარი დაარღვევს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ უძრავი ქონების გადაცემის პირობებს და ამავდროულად, ქონების სააგენტოს წარუდგენს უძრავი ქონების იპოთეკარის, კომერციული ბანკის წერილობით ინფორმაციას, პროგრამის ბენეფიციარის მიერ კომერციულ ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის 90 (ოთხმოცდაათი) დღეზე მეტი ვადით დარღვევისა და ამ დარღვევით გამოწვეული პროგრამის განხორციელების საფრთხის თაობაზე, პროგრამის ბენეფიციარს, ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უძრავი ქონების გადაცემის პირობების ნაცვლად, ქონების სააგენტოსათვის წარდგენილი შეტყობინების საფუძველზე შეუძლია, შეასრულოს ქონების გადაცემის ალტერნატიული პირობა, კერძოდ,  შეტყობინების გაკეთებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადაიხადოს თანხა შემდეგი ოდენობით:

ა) ქონების თბილისში  მდებარეობის შემთხვევაში:

ა.ა) თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარს, გადასახდელი თანხა შეადგენს ამ ღირებულებისა და განხორციელებული ინვესტიციის (მაგრამ არაუმეტეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობის) ერთი მეექვსედის სხვაობის 2,5-ჯერ გაზრდილ ოდენობას, მაგრამ არანაკლებ 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარისა;

ა.ბ) თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება დადგენილია 100 000 (ასი ათასი) ლარიდან 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარის ჩათვლით, გადასახდელი თანხა შეადგენს ამ ღირებულებისა და განხორციელებული ინვესტიციის (მაგრამ არაუმეტეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობის) ერთი მეექვსედის სხვაობის  ორმაგ ოდენობას;

ა.გ) თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება აღემატება 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარს, გადასახდელი თანხა შეადგენს ამ ღირებულებისა და განხორციელებული ინვესტიციის (მაგრამ არაუმეტეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობის) ერთი მეექვსედის სხვაობის  1,75-ჯერ გაზრდილ ოდენობას;

ბ) ქონების თბილისის გარდა სხვა ტერიტორიაზე  მდებარეობისას:

ბ.ა) თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარს, გადასახდელი თანხა შეადგენს ამ ღირებულებისა და განხორციელებული ინვესტიციის (მაგრამ არაუმეტეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობის) ერთი მეოთხედის სხვაობის 2,5-ჯერ გაზრდილ ოდენობას, მაგრამ არანაკლებ 70 000 (სამოცდაათი ათასი) ლარისა;

ბ.ბ) თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება დადგენილია 100 000 (ასი ათასი) ლარიდან 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარის ჩათვლით, გადასახდელი თანხა შეადგენს ამ ღირებულებისა და განხორციელებული ინვესტიციის (მაგრამ არაუმეტეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობის) ერთი მეოთხედის სხვაობის ორმაგ ოდენობას;

ბ.გ) თუ უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება აღემატება 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარს, გადასახდელი თანხა შეადგენს ამ ღირებულებისა და განხორციელებული ინვესტიციის (მაგრამ არაუმეტეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ოდენობის) ერთი მეოთხედის სხვაობის 1,75-ჯერ გაზრდილ ოდენობას.

5. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის განხორციელებისა და პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსის მოსაპოვებლად, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი განაცხადითა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული ბანკის მიერ გაცემული, ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობის 10%-ის ოდენობის, უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიით მიმართავს ქონების სააგენტოს.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში, მის საფუძველზე ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებასა და ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას (მათ შორის, ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობისთვის ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდას), გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებისა.

7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული მეწარმე სუბიექტის მიერ ქონების სააგენტოში წარსადგენი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის მოცულობა უნდა შეესაბამებოდეს ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობის 10%‑ს, მისი მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს მეწარმე სუბიექტის მიერ შესაბამისი განაცხადის წარდგენიდან არანაკლებ 30 თვისა და უნდა უზრუნველყოფდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) საბანკო გარანტია, მისი მოქმედების პირველი 4 (ოთხი) თვის განმავლობაში, უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებას;

ბ) საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში, მის საფუძველზე ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან, საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას (მათ შორის, ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობისთვის ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდას), გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებისა.

8. ერთსა და იმავე უძრავ ქონებაზე ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტების წარდგენისას, უპირატესობა მიენიჭება იმ მეწარმე სუბიექტს, რომლის მიერაც აღნიშნული დოკუმენტები ქონების სააგენტოში წარდგენილ იქნა უფრო ადრე.

9. მეწარმე სუბიექტის მიერ შესაბამისი განაცხადის წარდგენიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოუცემლობის შემთხვევაში, წარდგენილი საბანკო გარანტია უბრუნდება მეწარმე სუბიექტს.

10. საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტის მიერ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემიდან 3 (სამი) თვეში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუფორმებლობის შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტის მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში.

11. საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დადგენილ ვადაში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, საბანკო გარანტიასთან დაკავშირებული ურთიერთობები რეგულირდება „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

12. ამ მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწინებული ქონების გადაცემის ალტერნატიული პირობის გამოყენების თაობაზე პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ქონების სააგენტოსთვის შესაბამისი შეტყობინების წარდგენის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარის მიერ წარდგენილი უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია სრულად ირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ამასთან, პროგრამის ბენეფიციარს შეტყობინების წარდგენამდე ეკისრება ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული უძრავი ქონების გადაცემის პირობების დარღვევის საფუძველზე ნასყიდობის ხელშეკრულებით დადგენილი პირგასამტეხლო. ალტერნატიული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, ალტერნატიული პირობის შესრულებისათვის ამ მუხლის 41 პუნქტით განსაზღვრული ვადის ამოწურვისთანავე  ნასყიდობის ხელშეკრულება ითვლება ცალმხრივად შეწყვეტილად და შეწყვეტის შედეგები განისაზღვრება „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

13.  საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის მიღების, მათ შორის, მის საფუძველზე ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეთავაზებული პროდუქციის მოცულობის ცვლილება დასაშვებია პროგრამის ბენეფიციარის განცხადებისა და კომერციული ბანკის შესაბამისი შუამდგომლობის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით.

14. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ქონების გადაცემის პირობ(ებ)ის შეცვლა, მათ შორის, ამ მუხლის მე-13 პუნქტით დადგენილ შემთხვევაში ან/და ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული/დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსაგან პროგრამის ბენეფიციარის გათავისუფლება დასაშვებია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით და ხორციელდება „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით.

15. პროგრამის ბენეფიციარის მიერ პროგრამის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების, მათ შორის, საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულებისას დაუშვებელია  „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრული სახელმწიფო ორგანოს მიერ ან/და ამავე ან სხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი გრანტის გამოყენება.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 დეკემბრის დადგენილება №646 ვებგვერდი, 29.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27 ოქტომბრის დადგენილება №483 - ვებგვერდი, 31.10.2016წ.

 

მუხლი 8. ტექნიკური დახმარების კომპონენტი

1. ტექნიკური დახმარების კომპონენტი მოიცავს სააგენტოსა და ინოვაციების სააგენტოს მიერ, ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ მუხლით განსაზღვრულ ხელშეწყობას.

2. სააგენტო ტექნიკური დახმარების კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფს პროგრამის ბენეფიციარის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე მიღებულ შემდეგ მომსახურებებზე გაწეული ხარჯის ანაზღაურებას:

ა) საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება, გარდა წარმოებისთვის საჭირო ძირითადი საშუალებების (დანადგარ(ებ)ის/ აღჭურვილობის) მონტაჟის ან/და ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების მოხმარების (გამოყენების) ინსტრუქციებისთვის გაწეული მომსახურებისა;

ბ) ტრენინგები და კონსულტაციები კომპანიის ან/და წარმოების მართვის, პროდუქტიულობისა და წარმოების მოცულობის ზრდის, ოპერაციების ოპტიმიზაციის, პროდუქციის გაყიდვებისა და მარკეტინგის, კვლევა-განვითარების, ფინანსური ანგარიშგებისა და იურიდიული  მიმართულებით;

გ) წარმოების პროცესში ხარისხის მართვისა და თანამედროვე სტანდარტების დანერგვა;

დ) საწარმოებისათვის ტექნიკური დახმარების სქემების შემუშავება და განხორციელება;

ე) საწარმოო პროცესში მოწინავე საერთაშორისო და ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ნორმებისა და სტანდარტების დანერგვა.

3. ინოვაციების სააგენტო, ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, უზრუნველყოფს:

ა) საკუთარი კომპეტენციისა და რესურსების ფარგლებში ქართული და უცხოური ინოვაციების და ტექნოლოგიების მოძიებას;

ბ) ინოვაციების და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვაში ხელშეწყობას, თავად ან მესამე პირის მეშვეობით - ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისათვის საჭირო სემინარებისა და სამუშაო ჯგუფების მოწყობით, პროგრამის ბენეფიციარებისათვის მიზნობრივი ტრენინგების, გადამზადებების და საკონსულტაციო მომსახურებების შეთავაზებით.

4. პროგრამის ბენეფიციარის მიერ სააგენტოს, აგრეთვე, ინოვაციების სააგენტოს, ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრულ ტექნიკურ დახმარებასთან დაკავშირებით ინტერესის გამოხატვის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარსა და სააგენტოს/ინოვაციების სააგენტოს შორის ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება.

5. ინოვაციების სააგენტოს მიერ ამ მუხლით განსაზღვრული ტექნიკური დახმარება პროგრამის ბენეფიციარს გაეწევა უსასყიდლოდ, თუმცა ამ მუხლით გათვალისწინებული ინოვაციების სააგენტოს მიერ გასაწევი მომსახურების ღირებულება თითოეული პროგრამის ბენეფიციარისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 10,000.0 (ათი ათასი) ლარს.

5 1. სააგენტოს მიერ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მომსახურებების  თანადაფინანსების ან/და ანაზღაურების მოცულობა თითოეული პროგრამის ბენეფიციარისთვის შეადგენს მომსახურების ღირებულების არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) პროცენტს, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 10,000.0 (ათი ათასი) ლარს, ხოლო პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ტექნიკური დახმარების კომპონენტში მონაწილეობის წილი განისაზღვრება გაწეული/გასაწევი მომსახურების მთლიანი ღირებულების თანხის არანაკლებ 20 (ოცი) პროცენტისა.

52. ტექნიკური დახმარების ხარჯის ანაზღაურების მოთხოვნის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მომსახურებ(ებ)ის მიღებისა და მთლიანი ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი წარადგინოს სააგენტოში, ამ მომსახურების მიღებიდან (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან) არა უგვიანეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღისა; სააგენტო, თავის მხრივ, დოკუმენტაციის სრულად მიღებიდან არა უგვიანეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ამ პუნქტის შესაბამისად ხარჯის ანაზღაურების შესახებ.

53. ტექნიკური დახმარების თანადაფინანსების მოთხოვნის შემთხვევაში, პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მომსახურებ(ებ)ის დასაბუთებული განაცხადი წარადგინოს სააგენტოში, ხოლო სააგენტო, თავის მხრივ, განაცხადის მიღებიდან არა უგვიანეს 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ამ პუნქტის შესაბამისად თანადაფინანსების შესახებ.

6. ამ მუხლით განსაზღვრული ტექნიკური დახმარება წყდება ამ პროგრამის მე-10 მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 26 თებერვლის დადგენილება №99 - ვებგვერდი, 01.03.2016წ.

 

მუხლი 9. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის მონიტორინგი

1. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში პროექტის მონიტორინგს ახორციელებს სააგენტო.

2. პროგრამის არამიზნობრივი განხორციელების აღმოჩენის შემთხვევაში, ან/და პროგრამით განსაზღვრული სხვა ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, სააგენტო იმოქმედებს პროგრამის მე-3 მუხლის მე-4 და მე-8 პუნქტებით განსაზღვრული, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

 

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

1. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა და ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ წყდება შემდეგი გარემოებების დადგომისას:

ა) ამ პროგრამით დადგენილი პირობებით, სააგენტოს, კომერციული ბანკის, ლიზინგის გამცემის და პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;

ბ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შესაბამის კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კერძოდ, სესხის გრაფიკით გათვალისწინებული მინიმალური შენატანის 120 (ას ოცი) დღეზე მეტი ვადაგადაცილების ან/და კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააღსრულებო ფურცლის მიღების ან უზრუნველყოფის საგნის გადაცემის შემთხვევაში, სააგენტოს თანადაფინანსება წყდება;

გ) პროექტის ფარგლებში გაცემული კრედიტის/ლიზინგის პროგრამით განსაზღვრული პირობების შეუსაბამოდ რესტრუქტურიზაცია, რეფინანსირება;

დ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ პროექტის მიზნობრიობის დარღვევა.

11. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში, კრედიტზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება, კრედიტის უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობა და ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ შეიძლება შეწყდეს საქართველოს კანონმდებლობით და ამ პროგრამით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

2. პროგრამის უძრავ ქონებაზე ხელმოსაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში გაფორმებული შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგები განისაზღვრება „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად.

3. პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ნაწილში პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ვალდებულების დარღვევის გამო (მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) სააგენტოს მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, ბენეფიციარი ვალდებულია, დააბრუნოს სააგენტოს მიერ პროგრამის ფარგლებში გადახდილი თანხები (მათ შორის, უზრუნველყოფის გამოყენების შედეგად გადახდილი თანხა).

4. პროგრამის ტექნიკური დახმარების კომპონენტის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციართან გაფორმებული ხელშეკრულება წყდება ფინანსებზე ან/და უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის შეწყვეტის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 11. პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება

1. პროგრამის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტით სამინისტროსთვის გათვალისწინებული ასიგნებები.

2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები შესაძლოა დამატებით დაფინანსდეს საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრებით.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

 

მუხლი 12. დამატებითი პირობები

1. ამ პროგრამით გათვალისწინებულ კომპონენტებზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამ პროგრამით დადგენილი წესით, შესაბამისი განაცხადების სააგენტოში წარდგენის ვადა განისაზღვრება არაუგვიანეს 2018 წლის 15 დეკემბრით.

11. 2014 წელს ბანკის მიერ მოთხოვნილი კრედიტის უზრუნველყოფის თანამონაწილეობის მაქსიმალური მოცულობა განისაზღვრება 10 000 000 (ათი მილიონი) ლარით, ხოლო 2015 წლიდან პროგრამის ფარგლებში ბანკის მიერ მოთხოვნილი კრედიტის უზრუნველყოფის თანამონაწილეობის მაქსიმალური მოცულობა განისაზღვრება წლიური ბიუჯეტის კანონით.

 2. ამ პროგრამაში ცვლილების შეტანა, მათ შორის, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელება, შესაძლებელია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

 3. ამ პროგრამის განხორციელებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი დავა განიხილება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 10  ნოემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 11.11.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის დადგენილება №661 - ვებგვერდი, 08.12.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14  დეკემბრის  დადგენილება № 546  – ვებგვერდი, 15.12.2017წ.

თავი I1

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილი

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

 

მუხლი 121. ტერმინთა განმარტება

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილის მიზნებისთვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა - სახელმწიფო პროგრამა ,,აწარმოე საქართველოში“ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ნაწილი;

ბ) მეწარმე სუბიექტი – 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი;

გ) მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფი − 18 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე არაუმეტეს სამი ფიზიკური პირის გაერთიანება;

დ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, სააგენტოსთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად და მინიჭებული აქვს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;

ე) პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფი − მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, სააგენტოსთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელად და მინიჭებული აქვს გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა;

ვ) განაცხადი - მეწარმე სუბიექტის/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფის მიერ კონტრაქტორისთვის წერილობითი მიმართვა პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით;

ზ) პროექტი - პროგრამის ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფის მიერ, პროგრამის ფარგლებში, კონტრაქტორისთვის წარდგენილი ბიზნეს გეგმა;

თ) სამიზნე ტერიტორიული ერთეული - პროგრამის 124 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული მუნიციპალიტეტები;

ი) ლოტი - პროგრამის ფარგლებში გაერთიანებული რამდენიმე სამიზნე ტერიტორიული ერთეული;

კ) კონტრაქტორი - საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლოტზე შერჩეული, პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი კერძო სამართლის იურიდიული პირი, გარდა სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი/მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირისა, რომელთანაც ამ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის 126 მუხლის შესაბამისად, გაფორმებულია სათანადო ხელშეკრულება;

ლ) კონტრაქტორთა ჯგუფი - ორი ან მეტი კონტრაქტორი, რომლებიც ერთობლივად ახორციელებენ პროგრამას შესაბამის ლოტზე;

მ) სააგენტო - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ – აწარმოე საქართველოში;

ნ) მომსახურების ხელშეკრულება - სააგენტოსა და კონტრაქტორს/კონტრაქტორთა ჯგუფს შორის, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გაფორმებული ხელშეკრულება;

ო) ბენეფიციარის ხელშეკრულება - სააგენტოსა და ბენეფიციარს/ბენეფიციართა ჯგუფს შორის, თანადაფინანსების შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულება;

პ) საკონკურსო კომისია - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სააგენტოს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული კომისია, რომელიც უფლებამოსილია კონტრაქტორის/კონტრაქტორთა ჯგუფის შერჩევის პროცედურის განხორციელებაზე. კომისიის შემადგენლობასა და საქმიანობის წესს ამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი (კომისიის თავმჯდომარე).

ჟ)  ეტაპი     პროგრამის ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფის შერჩევის პროცედურა, რომელიც მოიცავს განაცხადების მიღების დაწყებიდან პროგრამის ბენეფიციართან/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე პერიოდს;

რ) სარეზერვო სია – თითოეულ ეტაპზე იმ მეწარმე სუბიექტების/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფების სია, რომელთა პროექტებიც არ დაფინანსდა განაცხადის წარდგენის ეტაპზე, თუმცა კონტრაქტორის მიერ ჩაითვალა საინტერესო პროექტად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №443 – ვებგვერდი, 31.08.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27  მაისის  დადგენილება №235  - ვებგვერდი, 31.05.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის დადგენილება №180 - ვებგვერდი, 05.04.2017წ.

 

მუხლი 122. პროგრამის მიზანი და აღწერა

1. მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, მოხდება საქართველოს ეკონომიკურად მოწყვლად რეგიონებში მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამების დანერგვა, მიკრო და მცირე მეწარმე სუბიექტების ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა, მიკრო და მცირე ბიზნესის წამოწყების ხელშეწყობა, რეგიონულ ბაზრებზე წარმოდგენილი ადგილობრივი პროდუქციის ხარისხის ზრდის წახალისება და დივერსიფიკაცია.

2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელ ეტაპებს, მათი ჩატარების ვადებსა და პირობებს ამ პროგრამის 12 4 მუხლით გათვალისწინებულ ტერიტორიულ ერთეულებში განსაზღვრავს სააგენტო, დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც ქვეყნდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში და სააგენტოს/პროგრამის ვებპორტალზე - www.qartuli.ge .

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნული თითოეული ეტაპი არის ცალკე შერჩევის პროცედურა, რომელიც ხორციელდება სააგენტოს მიერ კონტრაქტორებთან შეთანხმებულ ვადებში.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27  მაისის  დადგენილება №235  - ვებგვერდი, 31.05.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 იანვრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 26.01.2017წ.

 

მუხლი 123. პროგრამის განმახორციელებელ სუბიექტთა უფლებამოსილება

1. პროგრამის კოორდინაციას და პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო.

2. სააგენტო:

ა) აფორმებს კონტრაქტორთან/კონტრაქტორთა ჯგუფთან მომსახურების ხელშეკრულებას;

ბ) აწარმოებს კონტრაქტორის/კონტრაქტორთა ჯგუფის მიერ პროგრამის განხორციელების მონიტორინგს;

გ) კონტრაქტორის/კონტრაქტორთა ჯგუფის რეკომენდაციის საფუძველზე, ამ პროგრამის 125მუხლით დადგენილი წესით, აფორმებს ბენეფიციარის ხელშეკრულებას პროგრამის ბენეფიციართან/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფთან და უზრუნველყოფს მათ დაფინანსებას, სააგენტოს ასიგნებებიდან;

დ) მეწარმე სუბიექტების/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფების, ასევე პროგრამის ბენეფიციარების/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფების მონაცემთა აღრიცხვის მიზნით ქმნის პროგრამის მონაცემთა ბაზას.

3. კონტრაქტორი/კონტრაქტორთა ჯგუფი:

ა) ამ პროგრამის 125 მუხლის შესაბამისად, გასცემს რეკომენდაციებს სააგენტოს მიერ პროგრამის ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფის თანადაფინანსებასთან დაკავშირებით;

ბ) უშუალოდ ახორციელებს პროგრამის იმპლემენტაციას შესაბამის ლოტთან მიმართებაში, ამ პროგრამით და შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

 

მუხლი 124. პროგრამის სამიზნე ტერიტორიული ერთეულები

1. პროგრამის სამიზნე ტერიტორიული ერთეულებია:

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა: ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტი; ქობულეთის მუნიციპალიტეტი; ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი; ქედის მუნიციპალიტეტი; შუახევის მუნიციპალიტეტი; ხულოს მუნიციპალიტეტი;

ბ) გურია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი; ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი; ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი;

გ) იმერეთი: ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტი; ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი; თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, საჩხერის მუნიციპალიტეტი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტი, ხონის მუნიციპალიტეტი, ვანის მუნიციპალიტეტი;

დ) რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი: ლენტეხის მუნიციპალიტეტი, ონის მუნიციპალიტეტი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ქ. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი;

ე) სამეგრელო-ზემო სვანეთი: ქ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი, მესტიის მუნიციპალიტეტი, აბაშის მუნიციპალიტეტი, სენაკის მუნიციპალიტეტი, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, ხობის მუნიციპალიტეტი, ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტი;

ვ) სამცხე-ჯავახეთი: ქ. ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი;

ზ) ქვემო ქართლი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, დმანისის მუნიციპალიტეტი, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, მარნეულის მუნიციპალიტეტი, ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტი, წალკის მუნიციპალიტეტი;

თ) შიდა ქართლი: ქ. გორის მუნიციპალიტეტი, გორის მუნიციპალიტეტი, კასპის მუნიციპალიტეტი, ქარელის მუნიციპალიტეტი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი;

ი) მცხეთა-მთიანეთი: თიანეთის მუნიციპალიტეტი, ყაზბეგის მუნუციპალიტეტი ქ. მცხეთის მუნიციპალიტეტი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, დუშეთის მუნიციპალიტეტი;

კ) კახეთი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, ყვარლის მუნიციპალიტეტი, ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ქ. თელავის მუნიციპალიტეტი, თელავის მუნიციპალიტეტი, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი.

2. სამიზნე ტერიტორიული ერთეულები დაჯგუფებულია 4 ლოტად:

ა) ლოტი 1 - აჭარა, გურია, სამეგრელო, ზემო სვანეთი;

ბ) ლოტი 2 - კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, შიდა ქართლი;

გ) ლოტი 3 - იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი;

დ) ლოტი 4 - სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი.

3. პროგრამის ნებისმიერ ეტაპზე ბიუჯეტი თითოეულ ლოტზე ნაწილდება ლოტში გაერთიანებული სამიზნე ტერიტორიული ერთეულის მოსახლეობის რაოდენობის პროპორციულად.

4. ლოტში შემავალ თვითმმართველ ქალაქებზე გაცემული თანხების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ლოტის საერთო ბიუჯეტის 20 პროცენტს.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27  მაისის  დადგენილება №235  - ვებგვერდი, 31.05.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 იანვრის დადგენილება №26 - ვებგვერდი, 26.01.2017წ.

 

მუხლი 125. პროგრამაში მონაწილეობა

1. ახალი ბიზნესის დაწყების ან არსებულის გაფართოების/გადაიარაღების მიზნით პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფი:

ა) განაცხადით მიმართავს კონტრაქტორს;

ბ) წარადგენს კონტრაქტორთან პროექტს.

2. კონტრაქტორის მიერ პროექტის მოწონების და დაფინანსების რეკომენდაციის შემთხვევაში, სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს/ბენეფიციართა ჯგუფს შორის, ფორმდება ბენეფიციარის ხელშეკრულება, რის შემდეგაც სააგენტო უფლებამოსილია გასცეს დაფინანსება პროგრამის ბენეფიციარზე/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფზე.

3. კონტრაქტორი, ამ პროგრამით და მომსახურების ხელშეკრულებით დადგენილი უფლება-მოვალეობების ფარგლებში ახორციელებს შემდეგ საქმიანობას:

ა) შესაბამისი ლოტის ფარგლებში ახდენს პროგრამის და დასაფინანსებელი ღონისძიებების პოპულარიზაციას;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტს/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფს უწევს დახმარებას წარდგენილი პროექტის სრულყოფაში;

გ) აფასებს და იწონებს პროექტს;

დ) მიმართავს სააგენტოს დამტკიცებული პროექტის დაფინანსების წერილობითი რეკომენდაციით, რომელიც უნდა იყოს დასაბუთებული და რომელსაც თან უნდა ერთვოდეს მოწონებული პროექტი;

ე) პროგრამის ბენეფიციარს/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფს უწევს, პროგრამასთან და პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ, საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას;

ვ) პროგრამის ბენეფიციარებს უწევს ტექნიკურ დახმარებას ტრენინგების, სტაჟირებების და ინდივიდუალური კონსულტაციების მეშვეობით;

ზ) ახორციელებს დაფინანსებული პროექტების განხორციელების მიმდინარე მონიტორინგს;

თ) წინასწარ შეთანხმებული ფორმით სააგენტოს წარუდგენს დაფინანსებული პროექტების მონიტორინგის პერიოდულ და დასკვნით პროგრამულ და ფინანსურ ანგარიშებს;

ი) ახორციელებს შესაბამისი ხელშეკრულებით მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას, რომელიც შესაბამისობაშია პროგრამის მიზნებთან და არ ეწინააღმდეგება წინამდებარე დადგენილებას.

4. სააგენტოს მხრიდან დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე განისაზღვრება 5000 (ხუთი ათასი) ლარით.

5. პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფის დაფინანსება განისაზღვრება პროგრამის ბენეფიციართა რაოდენობის შესაბამისად, არაუმეტეს 15,000 (თხუთმეტი ათასი) ლარისა.

5 1. პროგრამის პირველ და მე-2 ეტაპებზე გამოვლენილი მეწარმე სუბიექტები/მეწარმე სუბიექტთა ჯგუფები, რომლებიც მოხვდნენ სარეზერვო სიაში და ბიზნესის წარმოება დაგეგმილი ჰქონდათ იმ დასახლებულ პუნქტებში, რომლებიც შეტანილია, „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულ მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში, განაცხადის ხელმეორედ წარდგენის გარეშე ჩაითვლებიან მე-3  ეტაპის მონაწილეებად.

6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებული თანხები გაიცემა ერთჯერადად.

7. პროგრამის ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფის მიერ პროგრამაში თანამონაწილეობის წილი განისაზღვრება დაფინანსების თანხის არანაკლებ 20 პროცენტისა.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული თანამონაწილეობა პროგრამის ბენეფიციარის/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფის მიერ განხორციელდება მხოლოდ ფინანსურად, ფულადი სახით. ამ მიზნით ბენეფიციარის ხელშეკრულების გაფორმებამდე პროგრამის ბენეფიციარი/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფი თანამონაწილეობის თანხას განათავსებს საკუთარ საბანკო ანგარიშზე და ატყობინებს კონტრაქტორსა და სააგენტოს, რის შემდეგაც სააგენტო განათავსებს დაფინანსების თანხას აღნიშნულ საბანკო ანგარიშზე.

9. პროექტის განხორციელების მიზნით პირველ რიგში გამოიყენება თანამონაწილეობის თანხა, ხოლო შემდეგ - დაფინანსების თანხა.

10. კონტრაქტორის მიერ პროექტის შეფასებისა და დამტკიცებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი პირობები:

ა) სერვისზე ორიენტირებული პროექტის პრიორიტეტულობა;

ბ) თანამონაწილეობის მოცულობა;

გ) მდედრობითი სქესის მიერ ბიზნესის წამოწყება;

დ) იძულებით გადაადგილებული პირთა – დევნილთა მიერ ბიზნესის წამოწყება.

11. კონტრაქტორი არ გასცემს რეკომენდაციას დაფინანსებაზე, თუ პროგრამის ბენეფიციარი/პროგრამის ბენეფიციართა ჯგუფი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27  მაისის  დადგენილება №235  - ვებგვერდი, 31.05.2016წ.

 

მუხლი 126. კონტრაქტორთან ურთიერთობა

1. კონტრაქტორი შეირჩევა, ამ პროგრამით დადგენილი წესით შექმნილი საკონკურსო კომისიის მიერ შემდეგი კრიტერიუმების საფუძველზე:

ა) სამეწარმეო სფეროში გამოცდილება ან/და შესაბამისი კვალიფიკაცია;

ბ) მიკრო და მცირე მეწარმეობის განვითარების ხედვა და სტრატეგია;

გ) პროგრამის პოპულარიზაციის გეგმა ლოტების მიხედვით;

დ) კონკურსში მონაწილეთა საპროექტო წინადადების ბიუჯეტი.

1 1. კომისია უფლებამოსილია, კონტრაქტორთა შერჩევის პროცესში დამატებით გამოიყენოს შერჩევის სხვა კრიტერიუმებიც.

2. ერთი და იმავე კონტრაქტორს უფლება აქვს წარადგინოს საპროექტო წინადადება არაუმეტეს ორ ლოტზე.

3. ერთ ლოტზე დაშვებულია კონტრაქტორთა ჯგუფის მონაწილეობა.

4. შესაბამის ლოტზე პროგრამის განხორციელების მიზნით შერჩეულ კონტრაქტორს/კონტრაქტორთა ჯგუფსა და სააგენტოს შორის ფორმდება შესაბამისი მომსახურების ხელშეკრულება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 127. პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება

1. პროგრამის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტით სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებები.

2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები შესაძლოა დამატებით დაფინანსდეს საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრებით.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

 

მუხლი 128. სხვა დებულებები

ამ პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მიღების მიზნით, ამ პროგრამით დადგენილი წესით, შესაბამისი განაცხადების წარდგენის ვადა განისაზღვრება არა უგვიანეს 2017 წლის 15 სექტემბრისა.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 27  მაისის  დადგენილება №235  - ვებგვერდი, 31.05.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

თავი I2

სახელმწიფო პროგრამისაწარმოე საქართველოში“ კინოინდუსტრიის ნაწილი

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

მუხლი 129ტერმინთა განმარტება

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ კინოინდუსტრიის ნაწილის მიზნებისთვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა – სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ კინოინდუსტრიის ნაწილი;

ბ) სააგენტო – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – აწარმოე საქართველოში;

გ) კინოცენტრი – საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი;

დ) მეწარმე სუბიექტი – „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული იურიდიული პირი (გარდა სახელმწიფოსა და თვითმმართველი ერთეულის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირებისა), რომელსაც არ გააჩნია სახელმწიფოს მიმართ ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანება და არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში;

ე) განაცხადი – მეწარმე სუბიექტის მიერ სააგენტოსთვის ელექტრონული ფორმით მიმართვა, პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით;

ვ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელსაც ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, სააგენტოს მიერ დადგენილი პროცედურებით გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, მიენიჭა პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსი;

ზ) სერტიფიკატი – სააგენტოსა და პროგრამის ბენეფიციარს შორის სააგენტოს მიერ დადგენილი ფორმით გაფორმებული ხელშეკრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

თ) პროექტი – მეწარმე სუბიექტის მიერ, პროგრამის ფარგლებში, სააგენტოსთვის წარდგენილ განაცხადში მითითებული ინფორმაციის ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს შემდეგს:

თ.ა) ზოგადი ინფორმაცია (მეწარმე სუბიექტის დასახელება, იურიდიული პირის სტატუსი, საიდენტიფიკაციო ნომერი, საკონტაქტო ინფორმაცია) მეწარმე სუბიექტისა და ამ პროგრამის მიმართულების შესახებ;

თ.ბ) პროგრამის მიმართულების შინაარსობრივი მიმოხილვა;

თ.გ) წარმოებისა და გადაღებების გეგმა, საქართველოში პროექტის ფარგლებში დასაქმებული რეზიდენტ(ებ)ის რაოდენობა, სავარაუდო ჯამური ბიუჯეტი, გასაწევი მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის ოდენობა და კატეგორიზაცია;

თ.დ) ზოგადი ინფორმაცია საბოლოო პროდუქტის შესახებ:

თ.დ.ა) საქართველოში მიმდინარე წარმოების პროცესში ჩართული მსახიობები, პროდიუსერები და გადამღები ჯგუფის სხვა წევრები, საქართველოს ფარგლებს გარეთ წარმოებაში ჩართული ქვეყნები და ა.შ.;

თ.დ.ბ) უცხოური ინვესტიციის შემთხვევაში, ინფორმაცია უცხოელი პარტნიორის/პარტნიორების შესახებ (ურთიერთთანამშრომლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ.ე) პროექტის კვალიფიციური ხარჯი - პროგრამის ბენეფიციარის მიერ პროგრამის ფარგლებში საქართველოში გასაწევი კვალიფიციური ხარჯი, თუ ის გაწეული იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს რეზიდენტის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ პროგრამის ფარგლებში მისაწოდებელ საქონელსა და მომსახურებაზე;

თ.ვ) გადასაღები დღეების სავარაუდო რაოდენობა;

თ.ზ) ამ პროგრამის 12 11 მუხლის „გ“, „ვ“, „თ“ და „ზ“ ქვეპუნქტების შემთხვევაში, დოკუმენტის საბოლოო პროდუქტის საქართველოს ფარგლებს გარეთ 1 (ერთი) ქვეყანაში დისტრიბუციის შესახებ დოკუმენტაცია (სადისტრიბუციო მოთხოვნა);

ი) სადისტრიბუციო მოთხოვნა – მეწარმე სუბიექტის მიერ, ამ პროგრამის ფარგლებში, დადგენილი წესით წარსადგენი დოკუმენტ(ებ)ი, რომელიც მოიცავს საბოლოო პროდუქტის საქართველოს ფარგლებს გარეთ დისტრიბუციის შესახებ დამადასტურებელ ინფორმაციას ან/და საბოლოო პროდუქტის სხვადასხვა ქვეყნებში გავრცელების არეალის შესახებ მონაცემებს;

კ) საბოლოო პროექტი – ამ პროგრამის მიმართულებების შესაბამისად, საქართველოში განხორციელებული პროექტი;

ლ) საბოლოო პროდუქტი – ამ პროგრამის მიმართულებების შესაბამისად ნაწარმოები აუდიოვიზუალური პროდუქცია, რომლის წარმოება ნაწილობრივ ან მთლიანად განხორციელდა საქართველოში;

მ) კვალიფიციური ხარჯი - პროგრამის ბენეფიციარის მიერ საქართველოში №2 დანართის შესაბამისად განსახორციელებელი/განხორციელებული ხარჯი, თუ ის გაწეული იქნება/გაწეულია საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს რეზიდენტის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ პროგრამის ფარგლებში მისაწოდებელ/მიწოდებულ მომსახურებაზე (საქონელზე). კვალიფიციური ხარჯი არ მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან მიღებული დაფინანსებიდან გაწეულ ხარჯებს. შრომის ანაზღაურების შემთხვევაში, კვალიფიციურ ხარჯში ჩაითვლება ფიზიკურ პირზე გასაცემი/გაცემული შრომის ანაზღაურება, რომელიც დაბეგრილია ხელფასიდან 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთით;

ნ) მთლიანი კვალიფიციური ხარჯი – პროგრამის ბენეფიციარის მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი კონკრეტული კვალიფიციური ხარჯების (№2 დანართის შესაბამისად) ჯამი, რომელიც არ მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან მიღებული დაფინანსებიდან გაწეულ ხარჯებს;

ო) პოპულარიზაციის ელემენტი - საბოლოო პროდუქტის თემატიკის შემხებლობა საქართველოსთან ან საბოლოო პროდუქტში საქართველოს პეიზაჟების გამოყენება და საქართველოს დაფიქსირება, როგორც მოქმედების გეოგრაფიული ადგილი; საბოლოო პროდუქტის გადაღებისას, საბოლოო პროდუქტში გარკვეულ წამყვან პოზიციებზე საქართველოს მოქალაქეების დასაქმება; საქართველოს სხვადასხვა ხედების ამსახველი კადრების შერჩევა; საბოლოო პროდუქტში ქართული/ეროვნული ელემენტების გამოყენება; საბოლოო პროდუქტის შემდგომი დამუშავება (Post-Production) საქართველოში; საბოლოო პროდუქტის დისტრიბუცია არანაკლებ 2 ქვეყანაში; ინფორმაციის გავრცელება საქართველოში გადაღების გამოცდილებაზე; საბოლოო პროდუქტმა ერთხელ მაინც მიიღო მონაწილეობა და/ან გაიმარჯვა კინოცენტრის მიერ აღიარებულ ფესტივალზე/მთავარ კონკურსში;

პ) კომისია – სააგენტოს, კინოცენტრის, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული კომისია, რომელიც განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას ამ პროგრამით განსაზღვრული პოპულარიზაციის ელემენტის ანაზღაურების შესახებ. კომისიის შემადგენლობას და საქმიანობის წესს ამტკიცებს სააგენტოს დირექტორი, რომელიც იმავდროულად წარმოადგენს კომისიის თავმჯდომარეს;

ჟ) ტექნიკური დახმარება – ბენეფიციარის საჭიროებ(ებ)იდან გამომდინარე, მისი საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება და სახელმწიფო და მუნიციპალურ ორგანოებთან კოორდინაციის კუთხით ხელშეწყობა;

რ) მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯი - პროგრამის ბენეფიციარის მიერ განხორციელებული/განსახორციელებელი №2 დანართის შესაბამისად ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯების ჯამი, რომელიც არ მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან მიღებული დაფინანსებიდან გაწეულ ხარჯებს.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21  მარტის  დადგენილება №132  - ვებგვერდი, 23.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 აპრილის დადგენილება №180 - ვებგვერდი, 05.04.2017წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 1210პროგრამის მიზანი და აღწერა

კინოინდუსტრიის განვითარების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში, მოხდება ადგილობრივი კინოინდუსტრიის განვითარების ხელშეწყობა, უცხოური კინოწარმოების მოზიდვა, ადგილობრივი კინოინდუსტრიის ბაზრის ზრდა, ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის განვითარება, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

 

მუხლი 1211პროგრამის მიმართულებები

პროგრამის მიმართულებებია შემდეგი აუდიოვიზუალური პროდუქციის წარმოება:

ა) მხატვრული ფილმი;

ბ) (ამოღებულია - 29.12.2016, №624);

გ) ტელესერიალი ან მინი-სერიალი;

დ) ანიმაცია;

ე) დოკუმენტური ფილმი;

ვ) სარეკლამო ვიდეო პროდუქცია;

ზ) რეალითი შოუ;

თ) მუსიკალური კლიპი.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

მუხლი 1212პროგრამის განმახორციელებელ სუბიექტთა უფლებამოსილება

1. პროგრამის კოორდინაციას და პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო (შემდგომში – სამინისტრო).

2. პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების მიზნით, სააგენტო ან/და კინოცენტრი უფლებამოსილია, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარს გაუწიოს ტექნიკური დახმარება.

3. სააგენტო თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს:

ა) პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით, ინფორმაციის გავრცელებას;

ბ) მეწარმე სუბიექტის მიერ წარდგენილი განაცხადის განხილვას და ამ პროგრამით დადგენილი წესით რეგისტრაციას;

გ) პროგრამის ბენეფიციარისთვის ამ პროგრამით და ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების შესაბამისად, მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის ანაზღაურებას 20 (ოცი) პროცენტის ოდენობით;

დ) პოპულარიზაციის ელემენტის შემთხვევაში, დამატებით მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის 2%-დან 5%-მდე ანაზღაურებას, პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად;

ე) განაცხადის ფორმის დადგენას და რეგისტრაციის პროცედურებს;

ვ) პროგრამის ბენეფიციართა რეესტრის წარმოებას;

ზ) სადისტრიბუციო მოთხოვნის და სადისტრიბუციო მოთხოვნის წარდგენის ფორმის დადგენას.

4. კინოცენტრი თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოფს:

ა) პროგრამის პოპულარიზაციის მიზნით, ინფორმაციის გავრცელებას;

ბ) ამ პროგრამის მიზნებისთვის, პროექტის პროგრამის მიმართულებებთან შესაბამისობის დადგენას;

გ) პროექტის შესაბამისობის დადგენას 1213 მუხლის მე-7 პუნქტის მოთხოვნებთან;

დ) განაცხადის განხილვას და სააგენტოსთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებას;

ე) პოპულარიზაციის ელემენტის შეფასების კრიტერიუმების შემუშავებას და დამტკიცებას.

5. მეწარმე სუბიექტის მიერ განაცხადში წარდგენილ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება, სააგენტოსა და კინოცენტრთან ერთად, აქვთ მათზე სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელ სამინისტროებს.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21  მარტის  დადგენილება №132  - ვებგვერდი, 23.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

მუხლი 1213პროგრამაში მონაწილეობა

1. პროგრამაში ჩართვის მიზნით, მეწარმე სუბიექტი, სააგენტოს მიერ დადგენილი ფორმით, სააგენტოში წარადგენს ინფორმაციას პროექტის ღირებულების არანაკლებ 50 (ორმოცდაათი) პროცენტის დაფინანსების მოპოვების შესახებ და განაცხადს პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მოთხოვნის თაობაზე.

2. მეწარმე სუბიექტი, საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოს წარუდგენს დამატებით დოკუმენტ(ებ)ს სააგენტოს მიერ შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ის მოთხოვნიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, თუ ამ პუნქტით დადგენილ ვადაში მეწარმე სუბიექტი არ წარუდგენს სააგენტოს დამატებით დოკუმენტ(ებ)ს ან ინფორმაციას, სააგენტო უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება განაცხადის განუხილველად დატოვების შესახებ.

3. პროგრამის ფარგლებში, მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მინიმალური მოცულობა, საიდანაც მოხდება მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის 20%-ის ანაზღაურება ამ პროგრამის 12 11 მუხლის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მიმართულებების შემთხვევაში, შეადგენს არანაკლებ 500 000 (ხუთასი ათასი) ლარისა. ამ პროგრამის 12 11 მუხლის „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მიმართულებების შემთხვევაში, შეადგენს არანაკლებ 300 000 (სამასი ათასი) ლარს. ამ პროგრამის მხოლოდ 12 11 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ მიმართულებაზე შესაძლებელია მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მინიმალური მოცულობის დაანგარიშებისას გათვალისწინებულ იქნეს სახელმწიფო ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებიდან გამოყოფილი თანადაფინანსება.

4. პროგრამის ფარგლებში, მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალური მოცულობა შეადგენს – 5,000,000 (ხუთი მილიონი) ლარს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალურ ოდენობას ადგენს საქართველოს მთავრობა.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც მთლიანი კვალიფიციური ხარჯის მაქსიმალურ ოდენობას ადგენს საქართველოს მთავრობა, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარმოუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად, თუ აღნიშნული პროექტი აკმაყოფილებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილ კრიტერიუმებს.

6. მეწარმე სუბიექტის მიერ სააგენტოში წარდგენილ განაცხადზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტს ენიჭება პროგრამის ბენეფიციარის სტატუსი და სააგენტო უფორმებს ხელშეკრულებას და გადასცემს შესაბამის სერტიფიკატს.

7. მეწარმე სუბიექტის მიერ ამ პროგრამის მიმართულების შესაბამისად წარდგენილი პროექტის ან/და საბოლოო პროდუქტის შინაარსის ცვლილებ(ებ)ის შეტანა დასაშვებია, თუ მეწარმე სუბიექტის მიერ ამ პროგრამის მიმართულების შესაბამისად წარდგენილი პროექტი ან/და საბოლოო პროდუქტი (მათ შორის, პროექტში ან/და საბოლოო პროდუქტში განხორციელებული ცვლილებებიც) არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობით, ამ სახელმწიფო პროგრამით და შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

8 ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებულ მთლიან კვალიფიციურ ხარჯზე ამ პროგრამით გათვალისწინებული ანაზღაურება სააგენტოს მიერ მოხდება საბოლოო პროექტის განხორციელების, ასევე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სავარაუდო კვალიფიციური ხარჯისა და პროექტის განხორციელების შემდეგ დაზუსტებული კვალიფიციური ხარჯის შედარების, შესაბამისი აუდიტორული კომპანიის მიერ დასკვნის (სააგენტოს მოთხოვნის შესაბამისად) სააგენტოს მიერ დადგენილი ფორმით სააგენტოში წარდგენიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

9. სააგენტო, ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, განახორციელებს მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის 20 (ოცი) პროცენტის ანაზღაურებას.

10. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული პროექტის განხორციელების დამადასტურებელი აუდიტორული კომპანიის მიერ მომზადებული დასკვნა (სააგენტოს მოთხოვნის შესაბამისად) პროგრამის ბენეფიციარმა უნდა წარადგინოს მე-6 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არა უგვიანეს 24 (ოცდაოთხი) თვისა.

11. პროგრამის ბენეფიციარის მიერ განხორციელებული კვალიფიციური ხარჯიდან მთლიან ლიმიტირებულ კვალიფიციურ ხარჯში აისახება არა უმეტეს №2 დანართით განსაზღვრული ოდენობით გაწეული ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯი.

12. სააგენტო, ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა, დამატებით განახორციელებს მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის 2-დან 5 პროცენტამდე ანაზღაურებას იმ შემთხვევაში, თუ კომისიის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ საბოლოო პროდუქტი შეიცავს პოპულარიზაციის ელემენტ(ებ)ს. დამატებითი ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ 12 11 მუხლის „ა“, „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პროგრამის მიმართულების შესაბამისად, საბოლოო პროდუქციისთვის.

13. პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამ მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად გათვალისწინებული დამატებითი ანაზღაურების მოთხოვნა შესაძლებელია მხოლოდ სააგენტოს მიერ ამ მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტების შესაბამისად გათვალისწინებული მთლიანი ლიმიტირებული კვალიფიციური ხარჯის ანაზღაურებიდან 24 (ოცდაოთხი) თვის განმავლობაში. ამასთან სააგენტოს მიერ დამატებით ანაზღაურება განხორციელდება პროგრამის ბენეფიციარის მიერ, ამ პუნქტის შესაბამისად, მოთხოვნის სააგენტოში წარდგენიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 21  მარტის  დადგენილება №132  - ვებგვერდი, 23.03.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ნოემბრის დადგენილება №493 - ვებგვერდი, 09.11.2017წ.

 

მუხლი 1214ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები

ამ პროგრამის 1213 მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულება წყდება შემდეგი გარემოებების დადგომისას:

ა) პროგრამით დადგენილი პირობებით, სააგენტოს და პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;

ბ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამ პროგრამით დადგენილი წესით ხელშეკრულების დარღვევა ან/და არაჯეროვნად შესრულება, ხელშეკრულებით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად;

გ) ამ პროგრამით დადგენილი წესით ხელშეკრულების ვადის დასრულება;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით და ამ პროგრამით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

 

მუხლი 1215პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება

1. პროგრამის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტით სააგენტოსთვის გათვალისწინებული ასიგნებები.

2. პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები შესაძლოა დაფინანსდეს საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრებით.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

 

მუხლი 1216სხვა დებულებები

ამ პროგრამით გათვალისწინებული დაფინანსების მიღების მიზნით, ამ პროგრამით დადგენილი წესით, შესაბამისი განაცხადის წარდგენის ვადა განისაზღვრება არაუგვიანეს 2018 წლის 15 დეკემბრით.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14  დეკემბრის  დადგენილება № 546  – ვებგვერდი, 15.12.2017წ.

 

თავი I3 
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ 
 შექმენი საქართველოში ნაწილი

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის დადგენილება №207 - ვებგვერდი, 16.05.2016წ.

მუხლი 1217. ტერმინთა განმარტება
სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ შექმენი საქართველოში ნაწილის მიზნებისათვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) პროგრამა – სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ შექმენი საქართველოში ნაწილი;
ბ) ინოვაციების სააგენტო – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო;
გ) სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია (FABLAB) – ლაბორატორია, რომელიც თანამედროვე დაზგა-დანადგარების (მათ შორის, 3D პრინტერის, 3D სკანერის, პროგრამირებადი ჩარხის, ლაზერული მჭრელის და ა.შ.) გამოყენების საშუალებით უზრუნველყოფს ინოვაციური და კრეატიული პროდუქტის შექმნას;
დ) განაცხადი – საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის მიერ ინოვაციების სააგენტოსათვის ელექტრონული ფორმით მიმართვა, პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მიზნით;
ე) განმცხადებელი – საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი;
ვ) სახელმწიფო გრანტი – სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ შექმენი საქართველოში ნაწილის მიზნებისათვის გაცემული თანხა;
ზ) გრანტის მიმღები – განმცხადებელი, რომელმაც ამ დადგენილების შესაბამისად მიიღო  სახელმწიფო გრანტი;
თ) გუნდი – განმცხადებელთა გაერთიანება, რომელიც ერთიანი სახელწოდებით მონაწილეობს  პროგრამაში;
ი) პროგრამის ბენეფიციარი – პირი, რომელიც ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად, მონაწილეობს პროგრამაში როგორც პირველ, ასევე მე-2 ეტაპზე;
კ) პროექტი – ფიზიკური პირის მიერ, პროგრამის ფარგლებში, ინოვაციების სააგენტოსათვის წარდგენილ განაცხადში მითითებული ინფორმაციების ერთობლიობა, რომელიც მოიცავს შემდეგს:
კ.ა) ინფორმაციას პროექტის ავტორის შესახებ;
კ.ბ) ინფორმაციას პროექტის შესახებ;
კ.გ) პროექტის ხარჯთაღრიცხვას;
ლ) შესარჩევი კომისია – ინოვაციების სააგენტოს მიერ შექმნილი  კომისია, რომელიც  იღებს გადაწყვეტილებას განმცხადებლის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ. 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის დადგენილება №207 - ვებგვერდი, 16.05.2016წ.


მუხლი 1218. პროგრამის მიზანი და აღწერა
1. პროგრამის მიზანია სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიების რესურსების გამოყენებით ინოვაციური პროდუქტის შექმნის ხელშეწყობა,  საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით წარმოების წახალისება, ინოვაციური მეწარმეობის უნარ-ჩვევების განვითარება და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. პროგრამა ხორციელდება 2 ეტაპად.
2. პირველი ეტაპის ფარგლებში ხდება:
ა) განცხადებების მიღება;
ბ) განმცხადებლების გადამზადება საჭიროებების შესაბამისად, ინოვაციების სააგენტოს მიერ მომზადებული შესაბამისი მიმართულების ტრენინგების მოდულების მიხედვით;
გ) შესარჩევი კონკურსისათვის მომზადების მიზნით, სატესტო რეჟიმში მონაწილეთა დაშვება სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიებში პროტოტიპის შესაქმნელად;
დ) შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობა.
3. შესარჩევი კომისიის მიერ მე-2 ეტაპზე გადასული პირებისათვის მე-2 ეტაპის ფარგლებში ხდება:
ა) მონაწილისათვის/გუნდისათვის მენტორის დანიშვნა;
ბ) მონაწილის/გუნდის შესაბამის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიაში უფასოდ დაშვება;
გ) საგრანტო დაფინანსება 200-დან 1000-ლარამდე, რომლის მიზანია პროდუქტის მასალის ხარჯების დაფარვა;
დ) პროგრამის ფარგლებში შექმნილი პროდუქციის რეალიზაციის ხელშეწყობა, რაც მოიცავს:
დ.ა) ბენეფიციარების მიერ შექმნილი პროდუქტის რეალიზაციისათვის გამოფენა-გაყიდვების ორგანიზებას;
დ.ბ) პროექტის კომერციალიზაციის მიზნით, ბენეფიციარების დაკავშირების ხელშეწყობას კერძო სექტორთან/პოტენციურ ინვესტორებთან (B2B).

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის დადგენილება №207 - ვებგვერდი, 16.05.2016წ.


მუხლი 1219. პროგრამის განმახორციელებელ სუბიექტთა  უფლებამოსილება  
1. პროგრამის კოორდინაციას და პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 
2. ინოვაციების სააგენტო:
ა) ახორციელებს პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას მოსახლეობისათვის;
ბ) აწარმოებს განაცხადების მიღებას;
გ) ამზადებს და აფორმებს გამარჯვებულ განმცხადებლებთან საგრანტო ხელშეკრულებას;
დ) აწარმოებს ბენეფიციარის  მიერ საგრანტო ხელშეკრულების  განხორციელების მონიტორინგს;
ე)  პროგრამის ბენეფიციარების მონაცემთა აღრიცხვის მიზნით, ქმნის პროგრამის მონაცემთა ბაზას.
3. შესარჩევი კომისია იღებს გადაწყვეტილებას მე-2 ეტაპზე მონაწილეთა  გადაყვანის შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის დადგენილება №207 - ვებგვერდი, 16.05.2016წ.


მუხლი 1220.  პროგრამის ბიუჯეტი და დაფინანსება
პროგრამის დაფინანსების წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტით ინოვაციების სააგენტოსათვის გათვალისწინებული ასიგნებები.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11 მაისის დადგენილება №207 - ვებგვერდი, 16.05.2016წ.

 

 თავი II

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“

 სოფლის მეურნეობის ნაწილი

 მუხლი 13. ტერმინთა განმარტება

სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სოფლის მეურნეობის ნაწილის მიზნებისთვის, ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა - სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ სოფლის მეურნეობის ნაწილი;

ბ) სააგენტო - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო;

გ) მეწარმე სუბიექტი - „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, გარდა სახელმწიფოსა და თვითმმართველი ერთეულის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა;

დ) პროგრამის ბენეფიციარი – მეწარმე სუბიექტი, რომელმაც მიიღო პროგრამით განსაზღვრული ხელშეწყობა ამ პროგრამით დადგენილი პირობების შესაბამისად;

ე) კომერციული ბანკი - საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული კომერციული ბანკები, რომლებთანაც სააგენტოს გაფორმებული აქვს სათანადო ხელშეკრულება;

ვ) სესხი - კომერციული ბანკების მიერ ამ პროგრამის მიზნებისთვის გაცემული ფულადი სახსრები;

ზ) რეფინანსირება - ამ პროგრამის ფარგლებში გაცემული კრედიტით/ლიზინგით პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის ან/ და ლიზინგის გადაფარვა კომერციულ ბანკში/სალიზინგო კომპანიაში;

თ) სალიზინგო პროექტი - პროგრამის ფარგლებში, ლიზინგის გამცემსა და მეწარმე სუბიექტს (ლიზინგის საგნის პოტენციური მიმღები) შორის შეთანხმებული პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დადგენილი პერიოდულობით გადასახდელი საზღაურის სანაცვლოდ ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარზე სალიზინგო საგნის გაცემას ამ საგნის შესყიდვის უფლებით ან ასეთი უფლების გარეშე, გარდა ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რომლითაც ლიზინგის გამცემი მეწარმე სუბიექტისგან იძენს ლიზინგის საგანს, შემდგომ ამ უკანასკნელის მიერ მასზე საკუთრების უფლების დაბრუნების მიზნით ან/და ისეთი სალიზინგო პროექტისა, რა დროსაც ხდება ლიზინგის მიმღებისათვის მსუბუქი ავტოსატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის ან/და უძრავი ქონების ლიზინგით გადაცემა ან/და სალიზინგო საზღაურის გადახდა პროდუქციით;

ი) სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსება - სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, სააგენტოს მიერ ლიზინგის გამცემის მიერ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის პროგრამით განსაზღვრული პირობებით დაფარვა;

კ) ლიზინგის საგნის ღირებულება - ლიზინგით გადასაცემი ქონების საწყისი ღირებულება და დამატებითი მომსახურების ღირებულება (ლიზინგის გამცემის ან მისი დაკვეთით, მესამე პირის მიერ ლიზინგის საგანთან დაკავშირებით გაწეული ტრანსპორტირების, მართვის, დაზღვევის, საგარანტიო მომსახურების, რემონტის და სხვა მსგავსი მომსახურების ღირებულება), ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, დაერიცხება წლიური საპროცენტო განაკვეთი;

ლ) პარალელური ლიზინგი - ერთი და იმავე ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ფარგლებში, ერთი და იმავე მიზნობრიობით ერთსა და იმავე ბენეფიციართან შეთანხმებული ერთზე მეტი სალიზინგო პროექტი;

მ) ლიზინგის საგანი - ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარზე ლიზინგით გაცემული ქონება და დამატებითი მომსახურება (ლიზინგის გამცემის ან მისი დაკვეთით, მესამე პირის მიერ ლიზინგის საგნის ტრანსპორტირება, მართვა, დაზღვევა, საგარანტიო მომსახურება, რემონტი და ლიზინგის საგანთან დაკავშირებული სხვა მსგავსი მომსახურება), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

ნ) ლიზინგის გამცემი - საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და პირობებით, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე, ახორციელებს სალიზინგო პროექტს (ლიზინგით გასცემს ლიზინგის საგანს).

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

 

 მუხლი 14. პროგრამის მიზანი

1. პროგრამის მიზანია საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების შექმნის/არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობა, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის საშუალებით.

2. პროგრამას სააგენტო ახორციელებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსების ფარგლებში.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

 

 მუხლი 15. პროგრამის ბენეფიციარები

პროგრამის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, გარდა სახელმწიფოსა და თვითმმართველი ერთეულის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა.

 

მუხლი 16. სესხის თანხა და საშეღავათო პერიოდი

1. პროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე გაცემული სესხ(ებ)ის ჯამური მოცულობა არ უნდა იყოს 1,500,000 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 5,000,000 (ხუთი მილიონი) ლარს.

2. ამ კომპონენტის ფარგლებში გაცემულ სესხებზე საშეღავათო პერიოდი, ძირითადი საშუალების შეძენის მიზნობრიობით, არ უნდა იყოს 24 თვეზე ნაკლები ძირითად თანხაზე, ხოლო საბრუნავი საშუალებებისთვის - 18 თვეზე ნაკლები ძირითად თანხაზე, გარდა იმ შემთხვევისა,  თუ  ბანკი  და  მსესხებელი  სხვა  ვადაზე არ  შეთანხმდებიან.

3. კომერციული ბანკის მიერ გაცემულ სესხზე, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ სესხის მთლიანი მოცულობა აღემატება ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, ეს პროგრამა გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ სესხზე განსაზღვრული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების შესახებ, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემულ სესხზე განსაზღვრული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეშვეობით საკითხს წარუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №587 - ვებგვერდი, 07.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

მუხლი 17. სესხის/ლიზინგის პირობები

1. სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, სესხ(ებ)ი და ლიზინგ(ებ)ი გაიცემა შემდეგი მიზნობრიობით: ახალი საწარმოების შექმნა და არსებული საწარმოების გაფართოება/გადაიარაღება (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით), კერძოდ:

ა) პირველადი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოების დაფინანსება:

ა.ა) ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურების, მწვანილის და სოკოს სასათბურე მეურნეობა;

ა.ბ) მესაქონლეობის ფერმა (მერძეული-მეხორცული);

ა.გ)  მეღორეობის ფერმა;

ა.დ) მეფრინველეობის ფაბრიკა (მხოლოდ მეხორცული მიმართულების გამოსაზრდელი და სანაშენე დანიშნულების მქონე);

ა.ე) ძვირფასბეწვიანი ცხოველების ფერმა;

ა.ვ)  თევზის წარმოება;

ა.ზ) მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოება;

ა.თ) საჩითილეები და სანერგეები;

ა.ი) მრავალწლიანი კულტურების ბაღები, ზვრები, პლანტაციები და სხვა;

ბ) სასოფლო–სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების დაფინანსება:

ბ.ა) ხილის, კენკროვნების, ბოსტნეულის, სოკოს, ციტრუსის გადამუშავება;

ბ.ბ) კაკლის, თხილის, მიწის თხილის და სხვა კაკლოვნების გადამუშავება;

ბ.გ) მატყლის, ტყავის გადამუშავება;

ბ.დ) დაფნის, ჩაის, თამბაქოს გადამუშავება;

ბ.ე) ხორცის და რძის გადამუშავება;

ბ.ვ) მცენარეული ცხიმების (ზეთის, მარგარინის, ერბოს) და ხალვის წარმოება;

ბ.ზ) ეთერზეთებისა და სუნელების წარმოება;

ბ.თ) სასაკლაოს მოწყობა;

ბ.ი) მეფუტკრეობის პროდუქციის გადამუშავება;

ბ.კ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ცხოველების, ფრინველების და თევზების საკვების წარმოება;

გ) ინფრასტრუქტურული საწარმოების დაფინანსება:

გ.ა) სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი საწყობები;

გ.ბ) მარცვლეულის საშრობები;

გ.გ) სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შესანახი სამაცივრე მეურნეობები;

დ) სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, მიღებული სესხ(ებ)ით და ლიზინგ(ებ)ით შესაძლებელია დაფინანსდეს შემდეგი სახის საქმიანობა:

დ.ა) არსებული შენობების რემონტი და მოწყობა;

დ.ბ) ახალი შენობების აშენება და მოწყობა;

დ.გ) ტექნოლოგიური ხაზების, კლიმატის შემქმნელი ტექნიკის და აპარატურის, გაყინვის დანადგარების, დენის გენერატორის, სარწყავი სისტემების, საწველი აპარატურის, საკვების მოსამზადებელი დანადგარების და სხვა შეძენა, მონტაჟი;

დ.დ) წყლის, ელ-ენერგიის და ბუნებრივი აირის მიწოდების წყაროებსა და კანალიზაციაზე მიერთება;

დ.ე) სამეურნეო ობიექტების შემოღობვა, დაცვის სისტემების მოწყობა;

დ.ვ) შესანახი კამერების, სტელაჟების, ცისტერნების და შენახვის სხვა ტექნოლოგიური აღჭურვილობების შეძენა, მონტაჟი;

დ.ზ) საწარმოს ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სპეცტექნიკის და მისაბმელების (მტვირთავის, ნაკელის გამტანის, საკვების შემრევ-მიმწოდებლის და სხვა) შეძენა;

დ.თ) სანაშენე და მაღალპროდუქტიული პირუტყვის, ფრინველის, თევზის, ძვირფასბეწვიანი ცხოველების შეძენა;

დ.ი) თევზის ავზების და ტბორების აშენება და მოწყობა;

დ.კ) მრავალწლიანი კულტურების გაშენება, მოვლა-მოყვანა და აღდგენა, მათ შორის:

დ.კ.ა) ვაზის საღვინე, საქიშმიშე და სუფრის ჯიშები;

დ.კ.ბ) ხილის კურკოვანი და თესლოვანი ჯიშები;

დ.კ.გ) კაკლოვანი კულტურები;

დ.კ.დ) კენკროვანი კულტურები;

დ.კ.ე) ციტრუსოვნები და სხვა სუბტროპიკული კულტურები;

დ.კ.ვ) ჩაი, დაფნა და სხვა ტექნიკური კულტურები;

დ.კ.ზ) მერქნის მომცემი და სწრაფადმზარდი მცენარეების სახეობები.

2. სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, მიღებული სესხ(ებ)ით და ლიზინგ(ებ)ით დაუშვებელია დაფინანსდეს შემდეგი სახის საქმიანობა:

ა) მიწის შეძენა;

ბ) არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შენობა-ნაგებობების, სათბურების და სხვა შეძენა;

გ) სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის (ტრაქტორის, კომბაინის და სხვა), ასევე, მისაბმელების (გუთნის, ფარცხის, სათესის, სასუქის შემტანის და სხვა) შეძენა, რემონტი;

დ) სატრანსპორტო, მფრინავი და მცურავი საშუალებების შეძენა, რემონტი;

ე) მხოლოდ საოფისე ფართის მშენებლობა, რემონტი, აღჭურვა.

3. პროგრამის ფარგლებში, სესხი/ლიზინგი არ შეიძლება გაიცეს ყურძნის გადამუშავების შედეგად მიღებული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საწარმოებლად.

4. პროგრამის ფარგლებში, კომერციული ბანკის მიერ სესხი გაიცემა:

ა) ძირითადი საშუალებების დასაფინანსებლად – სესხ(ებ)ის ჯამური მოცულობის არანაკლებ 80 პროცენტისა;

ბ) საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად – სესხ(ებ)ის ჯამური მოცულობის არაუმეტეს 20 პროცენტისა.

5. პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსებული საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ მოთხოვნებს:

ა) საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ უსაფრთხოების, გარემოს დაცვის, სანიტარიულ და სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებს;

ბ) საწარმოს შენობა-ნაგებობებსა და მიმდებარე ტერიტორიას უნდა გააჩნდეს ესთეტიკური გარეგანი სახე.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №587 - ვებგვერდი, 07.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 ოქტომბრის დადგენილება №605 – ვებგვერდი, 31.10.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 30  ივნისის  დადგენილება №291 - ვებგვერდი, 01.07.2016წ.

 

მუხლი 18. საპროცენტო განაკვეთი

კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ბენეფიციარზე გაცემული სესხის სარგებლობისათვის განსაზღვრული წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება შემდეგი სახით:

ა) 1,500,000 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარიდან 3,000,000 (სამი მილიონი) ლარამდე − არა უმეტეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 6 (ექვსი) პროცენტისა წლიურად;

ბ) 3,000,000 (სამი მილიონი) ლარიდან 5,000,000 (ხუთი მილიონი) ლარამდე − არა უმეტეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 5 (ხუთი) პროცენტისა წლიურად.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

მუხლი 19. სააგენტოს თანადაფინანსება

1. სააგენტო მოახდენს სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, გაცემული სესხის არაუმეტეს 24 თვის პროცენტის თანადაფინანსებას წლიური 10%-ის ოდენობით, სესხის გაცემიდან არაუმეტეს 26 თვის განმავლობაში.

2. სააგენტო მოახდენს სახელმწიფო პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში, გაცემული ლიზინგის არაუმეტეს 24 თვის პროცენტის თანადაფინანსებას წლიური 12%-ის ოდენობით, სააგენტოსა და ლიზინგის მიმღებს შორის შეთანხმების გაფორმებიდან არაუმეტეს 26 თვის განმავლობაში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

 

მუხლი 20. სესხის უზრუნველყოფა

1. პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხი უზრუნველყოფილი იქნება სააგენტოს მიერ სესხის ძირითადი თანხის 50%-ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 2,500,000 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის ოდენობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კრედიტი გაიცემა არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობის მიზნით. აღნიშნული უზრუნველყოფა წარმოადგენს მეორად უზრუნველყოფას და ძალაშია სესხის გაცემიდან არა უმეტეს მომდევნო 48 თვის განმავლობაში. მეორადი უზრუნველყოფის გამოყენების უფლება კომერციულ ბანკს ექნება მხოლოდ სესხის პირველადი უზრუნველყოფის სრულად რეალიზაციის შემდგომ, კომერციული ბანკის მიერ სააგენტოსთვის შესაბამისი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

2. იმ შემთხვევაში, თუ პირველადი უზრუნველყოფის რეალიზაციის შედეგად კომერციული ბანკი ვერ მიიღებს პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის დარჩენილი ძირითადი თანხის 100%-ს, სააგენტო უზრუნველყოფს სხვაობის შევსებას არა უმეტეს სესხის დარჩენილი ძირითადი თანხის 50%‑ის ოდენობით, მაგრამ არა უმეტეს 2,500,000 (ორი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარის ოდენობით. კომერციული ბანკი ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს სააგენტოს და მიაწოდოს სესხის პირველადი უზრუნველყოფის რეალიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, ხოლო სააგენტო მოთხოვნილ შესაბამის თანხას გადაურიცხავს კომერციულ ბანკს 5 სამუშაო დღის ვადაში, იმ პირობით, რომ სესხი გაცემულია ამ პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად.

3. სესხის გამცემმა სესხის უზრუნველყოფის მიზნით, პირველ რიგში უნდა მოითხოვოს ახალი საწარმოს მიერ შექმნილი და/ან შეძენილი ნებისმიერი აქტივი (ძირითადი საშუალებები, სასაქონლო მარაგები და სხვა) და მხოლოდ ამის შემდგომ, საჭიროების შემთხვევაში, - დამატებითი უზრუნველყოფა.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

მუხლი 21. სესხის გაცემის საკომისიო

კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში სესხის გაცემის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს 0.2%-ს.

 

მუხლი 22. სესხის რეფინანსირება და რესტრუქტურიზაცია

1. პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია მხოლოდ ამავე პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის რეფინანსირება, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ იზრდება დასარეფინანსირებელი სესხის დარჩენილი ძირითადი თანხა და ვადა.

 2. სესხის რეფინანსირების შემთხვევაში, იმოქმედებს არა უმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ ასეთი შემთხვევებისათვის დაწესებული საკომისიო განაკვეთი.

 3. პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია გაცემული სესხის რესტრუქტურიზაცია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ იზრდება თავდაპირველად დამტკიცებულ სესხზე სააგენტოს მიერ თანადაფინანსების სახით გადასახდელი ჯამური თანხა, რომელიც გათვალისწინებული იყო პირველადი სესხის პირობებით.

 

მუხლი 23. წინსწრებით დაფარვა

სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში, ბენეფიციარს კომერციული ბანკის მიმართ არ წარმოეშვება წინსწრებით დაფარვის საკომისიო ან ჯარიმა.

 

მუხლი 24. ჯარიმა ვადის გადაცილების შემთხვევაში

სესხის გადახდის გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში გრაფიკით განსაზღვრული თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, კომერციული ბანკი უფლებამოსილია ბენეფიციარს დაარიცხოს ჯარიმა მხოლოდ გადასახდელ ძირითად თანხაზე. ასეთი ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული ძირითადი თანხის 0.1%-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

 

 მუხლი 25. ბენეფიციარის ვალდებულება

ბენეფიციარი ვალდებულია:

ა) აამოქმედოს ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული სესხით შექმნილი ახალი საწარმო პირველი ტრანშის მიღებიდან არაუგვიანეს 24 თვის ვადაში,  ხოლო, არსებული საწარმოების გაფართოების/გადაიარაღების შემთხვევაში - პირველი ტრანშის მიღებიდან 12 თვის ვადაში;

ბ) უზრუნველყოს ახალი საწარმოს ამოქმედებიდან 24 თვის განმავლობაში წარმოების პროფილის შენარჩუნება და ბიზნესგეგმით (პროექტით) განსაზღვრული მოცულობის წარმოება შემდეგი პირობებით:

ბ.ა) წარმოების დაწყებიდან პირველი წლის განმავლობაში - წარმოების განსაზღვრული წლიური მოცულობის არანაკლებ 25%-ის წარმოება;

ბ.ბ) წარმოების დაწყებიდან მეორე წლის განმავლობაში - წარმოების განსაზღვრული წლიური მოცულობის არანაკლებ 50%-ის წარმოება.

გ) არსებული საწარმოს გაფართოების/გადაიარაღების ხელშეწყობის მიზნით დამტკიცებული პროექტის შემთხვევაში, კომერციული ბანკის მიერ კრედიტის პირველი ტრანშის გაცემიდან ორი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს წარმოების პროფილის შენარჩუნება და პროდუქციის პროექტით შემოთავაზებული მოცულობის წარმოება შემდეგი პირობებით:

გ.ა) წარმოების დაწყებიდან პირველი წლის განმავლობაში - წარმოების შემოთავაზებული წლიური მოცულობის არანაკლებ 25%-ის წარმოება;

გ.ბ) წარმოების დაწყებიდან მეორე წლის განმავლობაში - წარმოების შემოთავაზებული წლიური მოცულობის 50%-ის წარმოება.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 აგვისტოს  დადგენილება №471 – ვებგვერდი, 07.08.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 ოქტომბრის დადგენილება №587 - ვებგვერდი, 07.10.2014წ.

 

მუხლი 26. მონიტორინგი

სააგენტო მონიტორინგს უწევს ბენეფიციარის მიერ ვალდებულებების შესრულებას და კომპონენტის ფარგლებში, გაცემული სესხების მიზნობრივ ხარჯვას, ასევე, სალიზინგო საგნის მიზნობრივ გამოყენებას. მონიტორინგის განხორციელების დრო და ფორმა განისაზღვრება სააგენტოს მიერ. პროექტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში, სააგენტო იმოქმედებს კომერციულ ბანკებსა და ბენეფიციარებთან დადებული ხელშეკრულებებისა და სააგენტოში მოქმედი წესებისა და პროცედურების შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

 

მუხლი 27. საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსების შეწყვეტის პირობები

სააგენტოს მიერ საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსება წყდება შემდეგი გარემოებების დადგომისას:

ა) სესხის/ლიზინგის სრულად დაფარვა ან სესხის/ლიზინგის გაცემიდან 26 თვის გასვლის შემდეგ;

ბ) პროგრამის ბენეფიციარის მიერ შესაბამის კომერციულ ბანკთან/ლიზინგის გამცემთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, კერძოდ, ვადაგადაცილების დროს სააგენტოს მიერ თანადაფინანსება შეჩერდება, ხოლო კომერციული ბანკის/ლიზინგის გამცემის მიერ სააღსრულებო ფურცლის მიღების ან უზრუნველყოფის საგნის გადაცემის შემთხვევაში, სააგენტოს თანადაფინანსება წყდება;

გ) ამ პროგრამით დადგენილი პირობებით, სააგენტოს, კომერციული ბანკის, ლიზინგის გამცემის და პროგრამის ბენეფიციარის მიერ ამავე პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;

დ) პროექტის ფარგლებში, გაცემული კრედიტის/ლიზინგის პროგრამით განსაზღვრული პირობების შეუსაბამოდ რესტრუქტურიზაცია, რეფინანსირება;

ე) კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის პირობების დარღვევა. ასეთ შემთხვევაში, კომერციულ ბანკს ეკისრება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმა. ამასთან, სააგენტო დაფინანსების შეწყვეტის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს სააგენტოში დადგენილი წესებისა და პროცედურების შესაბამისად;

ვ) ბენეფიციარის მიერ ვალდებულებების მნიშვნელოვანი დარღვევის შემთხვევაში.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

 

 მუხლი 28. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობა და ტექნიკური დახმარება

1. ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმე სუბიექტებს უფლება აქვთ ისარგებლონ სახელმწიფო პროგრამის – „აწარმოე საქართველოში“ ინდუსტრიული ნაწილით გათვალისწინებული უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების კომპონენტებით (როგორც ერთობლივად, ისე ცალ‑ცალკე).

2. უძრავ ქონებაზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური დახმარების კომპონენტებით სარგებლობა ხორციელდება სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ მე-7 (გარდა მე-4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა) და მე-8 მუხლებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 17 ივნისის დადგენილება №403 – ვებგვერდი, 19.06.2014წ.

 

მუხლი 29. ლიზინგის გამცემთან ურთიერთობა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი მეწარმე სუბიექტი, პროგრამის ფარგლებში, მიმართავს ლიზინგის გამცემს. ლიზინგის გამცემი, ამ პროგრამით და მის მიერ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით, სალიზინგო პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში, მეწარმე სუბიექტის მიერ წარდგენილ დოკუმენტაციას აწვდის სააგენტოს, რომელიც ადასტურებს ან მოტივირებულ უარს აცხადებს სალიზინგო პროექტის თანადაფინანსებაზე.

2. პროგრამის ფარგლებში ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების მინიმალური მოცულობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1,500,000 (ერთი მილიონ ხუთასი ათასი) ლარს, ხოლო მაქსიმალური ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5,000,000 (ხუთი მილიონი) ლარს. პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია ისეთი პარალელური ლიზინგი, რომლის დროსაც ხდება ერთ პროგრამის ბენეფიციარზე ერთსა და იმავე დარგში რამდენიმე სალიზინგო პროექტის გაცემა, თუკი ლიზინგის პროექტების ღირებულებათა ჯამური მოცულობა არ აღემატება 5,000,000 (ხუთი მილიონი) ლარს.

3. ლიზინგის გამცემის მიერ, სალიზინგო პროექტის ფარგლებში, პროგრამის ბენეფიციარისთვის დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება არა უმეტეს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 7 (შვიდი) პროცენტისა.

4. სააგენტო ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის დადგენილ ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსებას ახორციელებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თანხის ლიზინგის გამცემისთვის გადარიცხვით, შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი გრაფიკის შესაბამისად.

5. ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულების მოცულობა, რომელიც აკმაყოფილებს ამ პროგრამით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მაგრამ ღირებულების მთლიანი მოცულობა აღემატება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობას, სალიზინგო თანადაფინანსება გავრცელდება მხოლოდ ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ მაქსიმალურ მოცულობაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გაცემული ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების შესახებ, რომლის ოდენობასაც ადგენს საქართველოს მთავრობა.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემის მიერ პროგრამის ბენეფიციარისთვის გასაცემი ლიზინგის საგნის ღირებულებაზე დარიცხული წლიური საპროცენტო განაკვეთის თანადაფინანსების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი შესაბამისი დასაბუთებით მიმართავს სააგენტოს, რომელიც, თავის მხრივ, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მეშვეობით, საკითხს წარუდგენს საქართველოს მთავრობას განსახილველად.

7. ლიზინგის გამცემთან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) ლიზინგის გაცემის საკომისიო არ უნდა აღემატებოდეს სალიზინგო პროექტის ჯამური ღირებულების 0.1%-ს;

ბ) ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე, შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის განმავლობაში გადახდის შემთხვევაში, წინსწრებით გადახდის საკომისიო და/ან ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 2%-ს. შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვის შემდეგ, ლიზინგის ღირებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ ვადაზე ადრე გადახდის შემთხვევაში, წინსწრებით გადახდის საკომისიო და/ან ჯარიმა არ უნდა აღემატებოდეს წინსწრებით გადახდილი თანხის 1%-ს;

გ) პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია, ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვამდე 30 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს ლიზინგის გამცემს ლიზინგის საგნის ვადაზე ადრე გამოსყიდვის შესახებ;

დ) გრაფიკით განსაზღვრულ ვადაში, გრაფიკით განსაზღვრული თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია, მხოლოდ გადასახდელ, ვადაგადაცილებულ სალიზინგო საზღაურზე დაარიცხოს პროგრამის ბენეფიციარს ჯარიმა/პირგასამტეხლო, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ვადაგადაცილებული თანხის 0.1 პროცენტს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

ე) სალიზინგო პროექტის სხვა ლიზინგის გამცემის მიერ რეფინანსირების შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემი უფლებამოსილია, გამოიყენოს არაუმეტეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეფინანსირების მომენტისათვის დადგენილი რეფინანსირების საკომისიოს მაქსიმალური განაკვეთები;

ვ) ლიზინგის საგნის პროგრამით დადგენილი პირობების დარღვევით გაცემის ან/და სააგენტოსა და ლიზინგის გამცემს შორის განსაზღვრული ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, ლიზინგის გამცემს ეკისრება შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი ჯარიმა.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის დადგენილება №6 – ვებგვერდი, 23.01.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.


დანართი №1

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 დეკემბრის დადგენილება №661 - ვებგვერდი, 08.12.2014წ.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 მაისის დადგენილება №226 – ვებგვერდი, 28.05.2015წ.

 

ინდუსტრიები


1. საკვები პროდუქტების წარმოება:  

 

1.1. თევზის წარმოება

თევზი ახალი ან გაცივებული (0302)

თევზი გაყინული (0303)

თევზის ფილე და თევზის სხვა ხორცი ახალი, გაცივებული ან გაყინული (0304)

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში, შებოლილი (0305)

1.2. რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრის დამატების გარეშე (0401)

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრის დამატებით (0402)

დო, იოგურტი, კეფირი (0403)

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი (0404)

ნაღების კარაქი და რძის სხვა ცხიმები; რძის პასტები (0405)

ყველი და ხაჭო (0406)

1.3. ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

ფქვილი ხორბლის ან ხორბალ-ჭვავისა (1101)

ფქვილი სხვა მარცვლეულისა (1102)

ბურღული, ფქვილი უხეშად დაფქული და მარცვლეულის გრანულები (1103)

დამუშავებული მარცვლოვანების მარცვალი (1104)

კარტოფილის ფქვილი, ფხვნილი, ფანტელები, გრანულები და აბები (1105)

წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი და ფხვნილი გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულისაგან (1106)

ალაო მოხალული ან მოუხალავი (1107)

სახამებელი; ინულინი (1108)

ხორბლის წებოვანა, მშრალი ან ტენიანი (1109)

1.4. ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

ცხიმი ღორისა და ცხიმი შინაური ფრინველის (1501)

ცხიმი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრების ან თხების (1502)

ლიარდ-სტეარინი, ცხოველური ცხიმი (1503)

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრების (1504)

ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (1505)

სხვა ცხოველური ცხიმები და ქონები და მათი ფრაქციები (1506)

სოიას ზეთი და მისი ფრაქციები (1507)

არაქისის ზეთი და მისი ფრაქციები (1508)

ზეითუნის ზეთი და მისი ფრაქციები (1509)

სხვა ზეთები და მათი ფრაქციები, მიღებული მხოლოდ ზეთისხილისაგან (1510)

პალმის ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული (1511)

ზეთი მზესუმზირისა, ალისარჩულისა ან ბამბისა და მათი ფრაქციები (1512)

ზეთი ქოქოსის, პალმის ნაყოფის გულისა ან ზეთი ბაბასუსი და მათი ფრაქციები (1513)

ზეთი რაფსისა ან მდოგვისა და მათი ფრაქციები (1514)

დანარჩენი არააქროლადი მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები (1515)

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები, შემდგომი დამუშავების გარეშე (1516)

მარგარინი (1517)

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები (1518)

ნედლი გლიცერინი; გლიცერინის წყალი და გლიცერინის თუთქი (1520)

ცვილები მცენარეული (1521)

ნარჩენები მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებების დამუშავების შემდეგ (1522)

1.5. მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან (1601)

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, სხვა (1602)

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან (1603)

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები (1604)

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები (1605)

1.6. შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი

შაქარი (1701)

შაქარი სხვა სახეობებისა (1702)

ბადაგი, მიღებული შაქრის ექსტრაქციის ან რაფინირების შედეგად (1703)

საკონდიტრო ნაწარმი შაქრისაგან, რომლებიც არ შეიცავენ კაკაოს (1704)

1.7. კაკაო და პროდუქტები მისგან

კაკაო-პასტა, ცხიმგაცლილი ან ცხიმგაუცლელი (1803)

კაკაო-ზეთი, კაკაო-ცხიმი (1804)

კაკაო-ფხვნილი შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე (1805)

შოკოლადი და კაკაოს შემცველი კვების სხვა მზა პროდუქტები (1806)

1.8. მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის ან რძისაგან; ფქვილეული საკონდიტრო ნაწარმი

ალაოს ექსტრაქტი (1901)

სპაგეტი, მაკარონი, ვერმიშელი, ატრია და მაკარონის სხვა ნაწარმი (1902)

ტაპიოკა და მისი შემცვლელები, მომზადებული სახამებლისაგან (1903)

მზა კვების პროდუქტები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების გაფუებით ან მოხალვით (1904)

1.9. ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები

ბოსტნეული, კაკალი და მცენარის საკვებად ვარგისი სხვა ნაწილები, ძმარში დამზადებული (2001)

პომიდორი ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული (2002)

სოკო ძმრის ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე დამზადებული ან დაკონსერვებული (2003)

ბოსტნეული სხვა, ძმრის დამატების გარეშე, დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაყინული (2004)

ბოსტნეული სხვა, ძმრის დამატების გარეშე, დამზადებული ან დაკონსერვებული, გაუყინავი (2005)

ბოსტნეული, ნაყოფი, კაკალი შაქარში დაკონსერვებული (2006)

ჯემი, ხილ-კენკროვანი ჟელე, მარმელადი და სხვა (2007)

ნაყოფი და მცენარის სხვა ნაწილები, სხვა წესით დამზადებული ან დაკონსერვებული (2008)

1.10. კვების სხვადასხვა პროდუქტები

ყავის, ჩაის ან მატეს ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები (2101)

საფუარი, მზა საცხობი ფხვნილები (2102)

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები, მდოგვი (2103)

მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად (2104)

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები (2105)

კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი (2106)

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ

2. არა-ალკოჰოლური სასმელების წარმოება:

ხილისა და ბოსტნეულის წვენები (2009)

მინერალური და მტკნარი წყლები (2201)

წყლები, მინერალურისა და დაგაზიანებულის ჩათვლით, შაქრის დანამატების შემცველობით (2202)

 

3. სიგარების, სიგარილების და სიგარეტების წარმოება:

სიგარები, სიგარილები და სიგარეტები თამბაქოს ან მისი შემცვლელებისაგან (2402)

სამრეწველო დამზადების სხვა თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები (2403)

 

31. კვების მრეწველობის ნაშთები და ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისთვის:  

პროდუქტები, ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი (2309)

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25  იანვრის  დადგენილება №35  – ვებგვერდი, 29.01.2018წ.

4. მინერალური    საწვავინავთობი   და    მათი    გამოხდის    პროდუქტებიბიტუმოვანი ნივთიერებებიმინერალური    ცვილები:

 

ნავთობის ბიტუმი (271320)

ნავთობი ნედლი და ნავთობპროდუქტები ნედლი, მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან (2709)

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა; პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან, ეს ნავთობპროდუქტები წარმოადგენენ პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს; ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები (2710)

ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები დანარჩენი (2711)

ბიტუმი და ასფალტი, ბუნებრივი; ბიტუმოვანი ან ნავთობიანი ფიქალი და სხვა (2714)

ბიტუმოვანი ნარევები, ბუნებრივი ასფალტი (2715)

 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №443 – ვებგვერდი, 31.08.2015წ.

 

5. ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქციის წარმოება:

 

5.1. არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი მიწათა ლითონების,რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

ფთორი, ქლორი, ბრომი და იოდი (2801)

გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი კოლოიდური (2802)

ნახშირბადი (2803)

წყალბადი, ინერტული აირები და სხვა არალითონები (2804)

ტუტე ან ტუტემიწა ლითონები, ვერცხლისწყალი და სხვა (2805)

წყალბადის ქლორიდი; ქლორსულფონმჟავა (2806)

გოგირდმჟავა; ოლეუმი (2807)

აზოტმჟავა; სულფოაზოტმჟავები (2808)

ფოსფორის ოქსიდი; ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავები (2809)

ბორის ოქსიდები; ბორის მჟავები (2810)

არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ჟანგბადშემცველი ნაერთები სხვა (2811)

ჰალოგენიდები და ჰალოგენიდოქსიდები არალითონებისა (2812)

არალითონების სულფიდები; ფოსფორის ტრისულფიდი ტექნიკური (2813)

ამიაკი უწყლო ან წყალხსნარში (2814)

ნატრიუმის ან კალიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდები (2815)

მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი; სტრონციუმის ან ბარიუმის ოქსიდები (2816)

თუთიის ოქსიდი; თუთიის პეროქსიდი (2817)

ხელოვნური კორუნდი; ალუმინის ოქსიდი; ალუმინის ჰიდროქსიდი (2818)

ქრომის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები (2819)

მანგანუმის ოქსიდები (2820)

რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები (2821)

კობალტის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები; კობალტის ოქსოდები ტექნიკური (2822)

ტიტანის ოქსიდები (2823)

ტყვიის ოქსიდები; ტყვიის სურინჯი (2824)

ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები (2825)

ფთორიდები; ფთოროსილიკატები და ფთორის სხვა კომპლექსური მარილები (2826)

ქლორიდები, ოქსიქლორიდები და ჰიდროქსიდქლორიდები; ბრომიდები და სხვა (2827)

ჰიპოქლორიტები; კალიუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები (2828)

ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები (2829)

სულფიდები; პოლისულფიდები (2830)

დიტიონიტები და სულფოქსილატები (2831)

სულფიტები; თიოსულფატები (2832)

სულფატები; შაბები; პეროქსოსულფატები (2833)

ნიტრიტები; ნიტრატები (2834)

ფოსფინატები, ფოსფონატები, ფოსფატები და პოლიფოსფატები (2835)

კარბონატები; პეროქსოკარბონატები და სხვა (2836)

ციანიდები, ოქსიდციანიდები, კომპლექსური ციანიდები (2837)

ფულმინატები, ციანატები და თიოციანატები (2838)

სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური (2839)

ბორატები; პეროქსობორატები (2840)

ოქსოლითონური და პეროქსოლითონური მჟავების მარილები (2841)

არაორგანული მჟავების ან პეროქსილმჟავების მარილები სხვა (2842)

ძვირფასი ლითონები კოლოიდურ მდგომარეობაში; ამალგამები ძვირფასი ლითონებისა (2843)

ელემენტები ქიმიური რადიოაქტიური და იზოტოპები რადიოაქტიური და მათი ნაერთები (2844)

იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა (2845)

ნაერთები, არაორგანული ან ორგანული, იშვიათმიწიანი ლითონების (2846)

წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელი (2847)

ფოსფიდები, ფეროფოსფორის გარდა (2848)

კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის (2849)

ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზიდები, სილიციდები და ბორიდები (2850)

არაორგანული ნაერთები სხვა (2851)

ორგანული ან არაორგანული ვერცხლისწყლის ნაერთები, ამალგამის გარდა (2852)

არაორგანული ნაერთები დანარჩენი; თხევადი ჰაერი; შეკუმშული ჰაერი; ამალგამები, ძვირფასი ლითონების ამალგამების გარდა (2853)

5.2. ორგანული ქიმიური ნაერთები

ნახშირწყალბადები აციკლური (2901)

ნახშირწყალბადები ციკლური (2902)

ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები (2903)

ნახშირწყალბადების სულფირებული, ნიტვრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები (2904)

სპირტები აციკლური და მათი წარმოებულები (2905)

სპირტები ციკლური და მათი წარმოებულები (2906)

ფენოლები; ფენოლსპირტები (2907)

ფენოლების ჰალოგენირებული, სულფინებული, ნიტვრირებული წარმოებულები (2908)

ეთერები მარტივი, ეთერსპირტები და ეთერფენოლები (2909)

ეპოქსიდები, ეპოქსისპირტები, ეპოქსიფენოლები და ეპოქსიეთერები (2910)

აცეტალები და ნახევრადაცეტალები და მათი წარმოებულები (2911)

ალდეჰიდები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით ან მათ გარეშე (2912)

ალდეჰიდების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნაერთების წარმოებულები (2913)

კეტონები და ქინონები (2914)

მჟავები აციკლური, მონოკარბონული ნაჯერი, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები (2915)

მჟავები აციკლური, მონოკარბონული უჯერი, მჟავები ციკლური მონოკარბონული (2916)

პოლიკარბონმჟავები, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები (2917)

კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით (2918)

ეთერები ფოსფორმჟავასი რთული და მათი მარილები (2919)

ეთერები რთული სხვა არაორგანული მჟავებისა (2920)

ნაერთები ამინის ფუნქციონალურ ჯგუფებთან (2921)

ამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფის შემცველობით (2922)

ამონიუმის მეოთხეული მარილები და ჰიდროქსიდები (2923)

ნაერთები, ფუნქციონალური კარბოქსამიდული ჯგუფის შემცველი (2924)

ნაერთები, ფუნქციონალური კარბოქსიმიდული ჯგუფის შემცველობით (2925)

ნაერთები, ფუნქციონალური ნიტრილური ჯგუფის შემცველობით (2926)

დიაზო-, აზო- ან აზოქსი ნაერთები (2927)

წარმოებულები ჰიდრაზინის ან ჰიდროქსილამინისა ორგანული (2928)

ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით (2929)

გოგირდორგანული ნაერთები (2930)

სხვა ორგანულ-არაორგანული ნაერთები (2931)

ნაერთები ჰეტეროციკლური, მხოლოდ ჟანგბადის ჰეტეროატომის(ების) შემცველობით (2932)

ნაერთები ჰეტეროციკლური, მხოლოდ აზოტის ჰეტეროატომის(ების) შემცველობით (2933)

ნუკლეინის მჟავები და მათი მარილები; ჰეტეროციკლური ნაერთები სხვა (2934)

სულფონამიდები (2935)

პროვიტამინები და ვიტამინები, ბუნებრივი ან სინთეზირებული (2936)

ჰორმონები ბუნებრივი ან სინთეზირებული; მათი წარმოებულები (2937)

გლიკოზიდები, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა წარმოებულები (2938)

ალკალოიდები, მცენარეული წარმოშობისა (2939)

ქიმიურად სუფთა შაქრები (2940)

ანტიბიოტიკები (2941)

სხვა ორგანული ნაერთები (2942)

5.3. ფარმაცევტული პროდუქცია

ჯირკვლები და სხვა ორგანოები, განკუთვნილი ორგანოთერაპიისათვის (3001)

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა სამედიცინო მიზნებისათვის (3002)

სამკურნალო საშუალებები დაუფასოებელი (3003)

სამკურნალო საშუალებები (3004)

ბამბა, მარლა, ბინტები და ანალოგიური ნაწარმი (3005)

ფარმაცევტული პროდუქცია, მოხსენიებული მოცემული ჯგუფის ქვემოთ აღნიშნულ შენიშვნაში (3006)

შენიშვნა: 3006 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი პროდუქტები, რომლებიც ჩართული უნდა იყოს ნომენკლატურის ამ და არც ერთ სხვა სასაქონლო პოზიციაში:

ქირურგიული სტერილური კეტგუტი, ანალოგიური სტერილური მასალები ნაკერების დასადებად და სტერილური ადჰეზიური ქსოვილები ჭრილობების ქირურგიული დახურვისთვის; სტერილური ლამინარია და სტერილური ტამპონები ლამინარიისაგან; სტერილური აბსორბციული ქირურგიული ან სტომატოლოგიური სისხლის შემაჩერებელი საშუალებები (ჰემოსტატიკები), რეაგენტები სისხლის ჯგუფის დასადგენად, კონტრასტული პრეპარატები რენტგენოგრაფიული გამოკვლევებისათვის; დიაგნოსტიკური რეაგენტები, განკუთვნილი ავადმყოფის ორგანიზმში შესაყვანად, კბილის ცემენტები და კბილების დასაპლომი დანარჩენი მასალები, ცემენტები ძვლის რეკონსტრუირებისათვის, სანიტარიული ჩანთები და ნაკრებები პირველი დახმარების გასაწევად, ქიმიური კონტრაცეპტული საშუალებები ჰორმონების, 2937 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაერთებისა და სპერმიციდების ფუძეზე, პრეპარატები გელის სახით, მედიცინაში ან ვეტერინარიში გამოსაყენებელი ტანის ნაწილების წასასმელად ქირურგიული ოპერაციებისა ან ფიზიკური გამოკვლევების პროცესში ან დამაკავშირებელი აგენტების სახით ტანსა და სამედიცინო ინსტრუმენტებს შორის, მოწყობილებები, იდენტიფიცირებული, როგორც მოწყობილობები განკუთვნილი სტომური მოხმარებისათვის

5.4. სასუქები

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი (3102)

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ფოსფოროვანი (3103)

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, კალიუმიანი (3104)

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, 2 ან 3 მკვებავი ელემენტის;
აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შემცველობით; დანარჩენი სასუქები;
ამ ჯგუფის საქონელი აბებად ან ანალოგიურ ფორმებში ან საფუთავებში
ბრუტო-მასით არაუმეტეს 10 კგ-ისა (3105).

5.5. სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტებიდა დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები;პოლიგრაფიული საღებავი, მელნები, ტუში

ექსტრაქტები სათრიმლავი მცენარეული წარმოშობისა; ტანინები და მათი მარილები და სხვა (3201)

სათრიმლავი ნივთიერებები (3202)

საღებარი ნივთიერებები მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობისა (3203)

საღებარი ნივთიერებები სინთეზური (3204)

ფერადი ლაქები; პრეპარატები, დამზადებული ფერადი ლაქების საფუძველზე (3205)

საღებარი ნივთიერებები სხვა (3206)

მზა პიგმენტები, მინისებრი მინანქრები და ჭიქურები (3207)

საღებავები და ლაქები სინთეზური პოლიმერების ან ქიმიურად მოდიფიცირებული საფუძველზე (3208)

საღებავები და ლაქები ბუნებრივი პოლიმერების საფუძველზე, წყლიან გარემოში გახსნილი (3209)

საღებავები და ლაქები სხვა (3210)

მზა სიკატივები (3211)

პიგმენტები (3212)

სამხატვრო საღებავები (3213)

საგოზავები მინისა და საბაღე (3214)

საღებავი სასტამბო, მელნები საწერად ან სახატავად და სხვა მელნები (3215)

5.6. ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

ეთერზეთები (3301)

ნარევები გამოსაყენებული სასმელების წარმოებაში (3302)

სუნამოები და ტუალეტის წყალი (3303)

კოსმეტიკური საშუალებები ან მაკიაჟისა და კანის მოვლის საშუალებები (3304)

საშუალებები თმებისათვის (3305)

საშუალებები პირის ღრუს ან კბილების ჰიგიენისათვის (3306)

საპარსი საშუალებები, დეზოდორანტები (3307)

  5.7. საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შემადგენლობები, სანთლებიდა ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, ,,კბილსამკურნალო ცვილიდაშემადგენლობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის

საპონი (3401)

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები; სარეცხი და საწმენდი საშუალებები (3402)

საპოხი მასალები (3403)

ცვილები ხელოვნური და მზა ცვილები (3404)

ვაქსები და საცხები ფეხსაცმელებისათვის (3405)

სანთლები, ცვილის წვრილი სანთლები და ანალოგიური ნაკეთობები (3406)

პასტები ძერწვისათვის, “კბილსამკურნალო ცვილი” (3407)

5.8. ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები

კაზეინი, კაზეინატები და კაზეინის სხვა წარმობულები; კაზეინისწებოები (3501)

ალბუმინები, ალბუმინის სხვა წარმოებულები (3502)

ჟელატინი (3503)

პეპტონები და მათი წარმოებულები (3504)

დექსტრინები და სხვა მოდიფიცირებული სახამებლები (3505)

მზა წებოები (3506)

ფერმენტები; ფერმენტული პრეპარატები სხვა ადგილას დაუსახელებელი (3507)

5.9. ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები;

ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

დენთი (3601)

ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა (3602)

ბიკფორდის ზონრები; სადეტონაციო ზონრები; დასარტყამი ან სადეტონაციო კაფსულები (3603)

ფეიერვერკები, სასიგნალო შუშხუნები, წვიმის რაკეტები და სხვა პიროტექნიკური ნაწარმი (3604)

ასანთი (3605)

ფეროცერიუმი და სხვა პიროფორული შენადნობები ნებისმიერი ფორმით (3606)

5.10. ფოტო- და კინოსაქონელი

ფოტოფირფიტები და ბრტყელი ფოტოფირები (3701)

ფოტოფირები რულონებად, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული (3702)

ფოტოგრაფიული ქაღალდი და საფეიქრო მასალა, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული (3703)

ფოტოგრაფიული ფირფიტები, ფირები, ქაღალდი და საფეიქრო მასალები, ექსპონირებული (3704)

ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა (3705)

კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული (3706)

ფოტოქიმიკატები (3707)

5.11. დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები

გრაფიტი (3801)

ნახშირი გააქტიურებული (3802)

ზეთი თალიუმისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული (3803)

თუთქი, რომელიც რჩება მერქნის ცელულოზის დამზადებისას (3804)

სკიპიდარი (3805)

კანიფოლი და ფისოვანი მჟავები და მათი წარმოებულები (3806)
კუპრი მერქნისა; ზეთები, მიღებული მერქნის კუპრისაგან; ნაფტა მერქნისა (3807)
ინსექტიციდები და მცენარეთა აღმოცენების საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის რეგულატორები (3808)
გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან საღებავების ფიქსაციის საშუალებები (3809)
პრეპარატები ლითონის ზედაპირების ამოსაჭმელად (3810)
ანტიდეტონატორები, ანტიოქსიდანტები, ფისწარმომქმნელი ინჰიბიტორები და სხვა (3811)
დამაჩქარებლები კაუჩუკის ვულკანიზაციისა მზა (3812)
შემადგენილობები და მუხტი ცეცხლსაქრობებისათვის; დამუხტული ცეცხლსაქრობი ჭურვები (3813)
გამხსნელები და განმზავებლები რთული ორგანული (3814)
ინიციატორები, დამაჩქარებლები რეაქციებისა და კატალიზატორები (3815)
ცეცხლგამძლე ცემენტები, სამშენებლო ხსნარები, ბეტონი და ანალოგიური შედგენილობები (3816)
ალკილბენზოლები შერეული და ნარევი ალკილნაფტალინები (3817)
ქიმიური ელემენტები ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი (3818)
სითხეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის (3819)
ანტიფრიზები და სითხეები ანტიშემომყინვი მზა (3820)
კულტურალური გარემოები მიკროორგანიზმების გამოსაყვანად (3821)
რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული (3822)
სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ (3823)
ნივთიერებები შემკვრელი მზა, სამსხმელო ფორმების წარმოებაში გამოსაყენებელი (3824)
ქიმიური ან მრეწველობის მომიჯნავე დარგების ნარჩენი პროდუქტები (3825)
ბიოდიზელი და მისი ნარევები (3826)

  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 დეკემბრის დადგენილება 612 - ვებგვერდი, 09.12.2015წ.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29  დეკემბრის  დადგენილება №624 - ვებგვერდი, 30.12.2016წ.

 

6. პლასტმასები და მათი ნაწარმი, კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმის წარმოება:

6.1. პლასტმასები და მათი ნაწარმი

პოლიმერები ეთილენისა, პირველადი ფორმებით (3901)

პოლიმერები პროპილენისა ან სხვა ოლეფინებისა, პირველადი ფორმებით (3902)

პოლიმერები სტიროლისა, პირველადი ფორმებით (3903)

პოლიმერები ვინილქლორიდისა ან სხვა ჰალოგინირებული ოლეფინებისა (3904)

პოლიმერები ვინილაცეტატის ან სხვა რთული ვინილის ეთერებისა პირველადი ფორმებით (3905)

აკრილის პოლიმერები, პირველადი ფორმებით (3906)

პოლიაცეტალები, პოლიეთერები მარტივი სხვა და ფისები ეპოქსიდისა პირველადი ფორმებით (3907)

პოლიამიდები პირველადი ფორმებით (3908)

ამინოფისები, ფენოლის ფისები და პოლიურეტანები, პირველადი ფორმებით (3909)

სილიკონები პირველადი ფორმებით (3910)

ფისები ნავთობისა, კუმარონ-ინდენის ფისები და პოლიტერპენები (3911)

ცელულოზა და მისი ქიმიური წარმოებულები პირველადი ფორმებით (3912)

პოლიმერები ბუნებრივი პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი (3913)

ფისები იონმიმოცვლითი პოლიმერების ფუძეზე პირველადი ფორმებით (3914)

ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი პლასტმასებისაგან (3915)

მონოძაფი, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები პოლიმერული მასალებისაგან (3916)

მილები, მილაკები და შლანგები და მათი ფიტინგები პლასტმასებისაგან (3917)

საფარები იატაკისათვის პოლიმერული მასალებისაგან (3918)

ფილები, ფურცლები, კილიტა და სხვა ბრტყელი ფორმები პოლიმერული მასალისაგან (3919)

ფილები, ფურცლები სხვა პოლიმერული მასალებისაგან (3920)

ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა და ზოლი პოლიმერული მასალებისაგან (3921)

აბაზანები, შხაპები და ანალოგიური სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი პლასტმასებისაგან (3922)

ნაწარმი საქონლის ტრანსპორტირებისათვის ან მის შესაფუთად პლასტმასებისაგან (3923)

ჭურჭელი სასადილო, საოჯახო ნივთები სხვა და ტუალეტის საგნები პლასტმასებისაგან (3924)

პლასტმასის სამშენებლო დეტალები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი (3925)

პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი (3926)

6.2. კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი

არავულკანიზებული რეზინის ნარევი (4005)

სხვა ფორმები და ნამზადები არავულკანიზებული რეზინისაგან (4006)

ვულკანიზებული რეზინის ძაფი და კორდი (4007)

ვულკანიზებული რეზინის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები, წნელები და ფასონური პროფილები (4008)

მილები, შლანგები და გარსამოსები ვულკანიზებული რეზინისაგან (4009)

ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი (4010)

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი (4011)

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი (4012)

რეზინის კამერები (4013)

ვულკანიზებული რეზინის ჰიგიენური და ფარმაცევტული ნაწარმი (4014)

ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (4015)

ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი (4016)

მყარი რეზინი ყველანაირი ფორმით, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით; მყარი რეზინის ნაწარმი (4017)

 

7. მერქნის და მერქნის ნაწარმის წარმოება:

7.1. მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

ნახერხი და ხე-ტყის ნარჩენები აგლომერირებული ან არააგლომერირებული ხის გრანულებისა და პელეტების სახით (440131)

მოსაპირკეთებელი ფურცლები, შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის და სხვა ხის მასალა (4408)

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი (4407)

დახერხილი ხე-ტყე დაპროფილებული პაგონაჟის სახით (4409)

ფილები მერქან-ბურბუშელისა (4410)

ფილები მერქანბოჭკოვანი მერქნის ან სხვა გამერქნებული მასალებისაგან (4411)

ფანერა დაწებებული, პანელები ხის დაფანერებული და ანალოგიური მასალები შერეული მერქნისაგან (4412

მერქანი დაწნეხილი, ბლოკების, ფილების, ძელების ან დაპროფილებული ფორმების სახით (4413)

ხის ჩარჩოები სურათების, ფოტოგრაფიების, სარკეების ან ანალოგიური საგნებისათვის (4414)

ყუთები, კოლოფები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან (4415)

კასრები, როფები და სხვა საკასრე ნაწარმი მერქნისაგან, ტკეჩის ჩათვლით (4416)

ინსტრუმენტები, კორპუსები და სახელურები ინსტრუმენტებისათვის მერქნისაგან (4417)

სამშენებლო ნაწარმი ხისა (4418)

სასადილო და სამზარეულო საკუთნოები, ხისაგან (4419)

ხის ნაწარმი მოზაიკური და ინკრუსტირებული (4420)

ნაწარმი ხისა, სხვა (4421)

7.2. კორპი და მისი ნაწარმი

ნაწარმი ნატურალური კორპისა (4503)

აგლომერირებული კორპი და ნაწარმი მისგან (4504)

7.3. ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

წნულები და ანალოგიური ნაკეთობები დასაწნავი მასალებისაგან (4601)

წნულები და სხვა ნაწარმი(4602)

7.4. ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან

გაზეთის ქაღალდი რულონებად ან ფურცლებად (4801)

ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული გამოსაყენებელი საწერად, საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული მიზნებისათვის (4802)

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდი, კრეპირებული ან არაკრეპირებული, გოფრირებული ან არაგოფრირებულ (4803)

კრაფტ-ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული რულონებში ან ფურცლებად (4804)

ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული სხვა, რულონებად ან ფურცლებად (4805)

მცენარეული პერგამენტი, ცხიმგაუმტარი ქაღალდი, კალკა, პერგამინი და სხვა (4806)

ქაღალდი და მუყაო მრავალშრიანი (4807)

ქაღალდი და მუყაო გოფრირებული (4808)

ქაღალდი პირგადასაღები, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად (4809)

ქაღალდი და მუყაო ერთი ან ორივე მხრიდან კაოლინით ან სხვა არაორგანული ნივთიერებებით ცარცირებული (4810)

ქაღალდი, მუყაო (4811)

ბლოკები, ფილები და გასაფილტრი ფირები ქაღალდის მასისაგან (4812)

პაპიროსის ქაღალდი (4813)

შპალერის ქაღალდი და სხვა კედლის საფარები; გამჭვირვალე ქაღალდი ფანჯრებისათვის (4814)

იატაკის საფარი ქაღალდის ან მუყაოს საფუძველზე, ზომებად დაჭრილი ან დაუჭრელი (4815)

ქაღალდი პირგადასაღები ნახშირბადიანი, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი ტრაფარეტები პირგადასაღები აპარატებისათვის და ოფსეტური ფირები ქაღალდისაგან (4816)

კონვერტები, ფარული ბარათები, საფოსტო ღია ბარათები (4817)

ქაღალდი სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულებისა, რულონებად ან დაჭრილი ზომებად (4818)

ტარა ქაღალდის, მუყაოს, ცელულოზის ბოჭკოს ბამბის ან ტილოსაგან (4819)

ჟურნალები სარეგისტრაციო, საბუღალტრო წიგნები, უბის წიგნაკები, ბლოკნოტები და სხვა (4820)

იარლიყები და ეტიკეტები ყველა სახისა ქაღალდის ან მუყაოსაგან (4821)

ბობინები, კოჭები, მასრები და ანალოგიური საჭერები ქაღალდის მასის (4822)

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო (4823)

7.5. ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი;

ხელნაწერები, მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები (4901)

გაზეთები, ჟურნალები და სხვა პერიოდული გამოცემები (4902)

წიგნი-სურათები, სახატავი ან გასაფერადებელი წიგნები საბავშვო (4903)

ნოტები, დაბეჭდილი ან ხელნაწერი (4904)

რუკები გეოგრაფიული, ჰიდროგრაფიული და ნებისმიერი სხვა რუკები (4905)

გეგმები და ნახაზები არქიტექტურული, ინჟინრული, კომერციული, ტოპოგრაფიული და ანალოგიური მიზნებისათვის; ხელნაწერი ტექსტები (4906)

საფოსტო მარკები, ბანკნოტები; საჩეკო წიგნაკები; აქციები, ობლიგაციები ან ბონები (4907)

გადასაყვანი სურათები (4908)

დაბეჭდილი ან ილუსტრირებული საფოსტო ღია ბარათები (4909)

ნაბეჭდი კალენდრები ყველა სახისა, მოსახევების ჩათვლით (4910)

სხვა ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი რეპროდუქციებისა და ფოტოგრაფიების ჩათვლით (4911)

 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 აგვისტოს დადგენილება №443 – ვებგვერდი, 31.08.2015წ.

 

8. საფეიქრო ნაწარმის, მათ შორის ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, ძაფის (შალი, აბრეშუმი) წარმოება და ტყავის გადამუშავება:  

8.1. ტექსტილი და ტყავი, ტექსტილის მასალები

ზამში (4108)

 

ტექსტურული, ლამინირებული და ა.შ. ტყავი (4109)

 

შერეული ტყავი, ტყავის შემცველობით (4111)

 

ცხვრისა ან ბატკნის ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით (4112)

 

დანარჩენი ცხოველების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავის კრასტის სახით (4113)

 

ზამში, ლაქის ტყავი და ლამინირებული ლაქის ტყავი; ლითონიზებული ტყავი (4114)

 

კომპოზიციური ტყავი ნატურალური ტყავისა ან ტყავის ბოჭკოს ფუძვეზე (4115)

 

სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა ნებისმიერი ცხოველებისათვის (4201)

 

საკვოიაჟები, ჩემოდნები, სამგზავრო ხელჩანთა-ჩემოდნები და სხვა (4202)

 

ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავისაგან (4203)

 

ნაწარმი ნატურალური ტყავისა გამოსაყენებელი მანქანებში, მექანიკურ მოწყობილობებში (4204)

 

ნატურალური ტყავისა ან კომპოზიციური ტყავის ნაწარმი, დანარჩენი (4205)

 

ნაწარმი ნაწლავებისაგან ბუშტებისა და მყესებისაგან (4206)

 

ბეწვეულის ნედლეული (4301)

 

გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავები (4302)

 

ტანსაცმელის საგნები, ტანსაცმლის საკუთნოები და სხვა ნაწარმი ნატურალური ბეწვისაგან (4303)

 

ხელოვნური ბეწვი და მისი ნაწარმი (4304)

 

აბრეშუმის ძაფი, საცალო გაყიდვისათვის, დაუფასოებელი (5004)

 

ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, საცალო ვაჭრობისათვის

დაუფასოებელი (5005)

 

აბრეშუმის ძაფი საცალო გაყიდვისათვის დაფასოებული; კეტგუტი (5006)

 

ქსოვილები ნატურალური აბრეშუმისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან (5007)

 

ნართი შალის აპარატული დართვისა, საცალო გაყიდ-ვისათვის დაუფასოებელი (5106)

 

ნართი შალისა სავარცხლური, საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი (5107)

 

ნართი ცხოველების წმინდა ბეწვისა, საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი (5108)

 

ნართი ცხვრის მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისა (5109)

 

ნართი ცხოველების უხეში ბეწვისა ან ძუის (5110)

 

ქსოვილები აპარატული დართვის შალის ნართისაგან (5111)

 

ქსოვილები სავარცხლური შალის ნართისა (5112)

 

ქსოვილები ცხოველიების უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან (5113)

 

ძაფები ბამბისა საკერავი, დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო გაყიდვისათვის (5204)

 

ნართი ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი (5205)

 

ნართი ბამბის, ბამბის 85 მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით (5206)

 

ნართი ბამბისა საცალო გაყიდვისათვის დაფასოებული (5207)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი, სიმჭიდროვით არაუმეტეს 200 გ/მ2-ისა (5208)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი, სიმჭიდროვით 200 გ/მ2-ზე მეტი (5209)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, სიმჭიდროვით არაუმეტესი 200 გ/მ2_ისა (5210)

 

ქსოვილები ბამბისა, ბამბის შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები (5211)

 

ქსოვილი ბამბისა, სხვა (5212)

 

ნართი სელისა (5306)

 

ნართი ჯუთისა ან ლაფნის სხვა (სელის, ქერელის და რამის გარდა) საფეიქრო ბოჭკოებისაგან (5307)

 

მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოს სხვა ნართი; ქაღალდის ნართი (5308)

 

ქსოვილები სელისა (5309)

 

ქსოვილები ჯუთისა ან სხვა ლაფნის საფეიქრო ბოჭკოებისაგან (5310)

 

ქსოვილები სხვა მცენარეული საფეიქრო ბოჭკოებისაგან; ქსოვილები ქაღალდის ნართისაგან (5311)

 

ძაფები საკერავი ქიმიური ძაფებისაგან (5401)

 

ძაფები კომპლექსური სინთეზური, საცალო გაყიდვისათვის განკუთვნილი (5402)

 

ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა) (5403)

 

მონოძაფები სინთეზური (5404)

 

მონოძაფები ხელოვნური (5405)

 

ძაფები კომპლექსური ქიმიური, განკუთვნილი საცალო გაყიდვისათვის (5406)

 

ქსოვილები სინთეზური კომპლექსური ძაფისაგან (5407)

 

ქსოვილები ხელოვნური კომპლექსური ძაფებისაგან სხვა (5408)

 

ბოჭკოები სინთეზური, მომზადებით დართვისათვის (5506)

 

ბოჭკოები ხელოვნური, მომზადებით დართვისათვის (5507)

 

ძაფები საკერავი ქიმიური ბოჭკოსაგან (5508)

 

ნართი სინთეზური ბოჭკოებისაგან, საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი (5509)

 

ნართი ხელოვნური ბოჭკოებისაგან საცალო გაყიდვისათვის დაუფასოებელი (5510)

 

ნართი ქიმიური ბოჭკოებისაგან საცალო გაყიდვისათვის დაფასოებული (5511)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი (5512)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან (5513)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის დამატებით (5514)

 

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან სხვა (5515)

 

ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოებისაგან (5516)

 

ბამბა საფეიქრო მასალებისაგან, საფეიქრო ბოჭკოები სიგრძით არაუმეტეს 5 მმ-ისა (5601)

 

ფეტრი და ქეჩა (5602)

 

უქსოვადი მასალები (5603)

 

რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით (5604)

 

ძაფი ლითონიზებული (5605)

 

ძაფი სასირმე და სალენტე (5606)

 

ბაწრები, ზონრები, ბაგირები და თოკები (5607)

 

ბადეები, ბადისებრი ქსოვილები და სხვა მზა ბადეები საფეიქრო მასალებისაგან (5608)

 

ნაწარმი ძაფებისაგან, ბაწარი, ზონრები, თოკები სხვა ადგილას დაუსახელებელი (5609)

 

კვანძოვანი ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები, გაწყობილი ან გაუწყობელი (5701)

 

ნაქსოვი ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები (5702)

 

ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები, ტაფტინგური, გაწყობილი ან გაუწყობელი (5703)

 

ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები ქეჩისაგან (5704)

 

ხალიჩები და იატაკის სხვა საფეიქრო საფარები, გაწყობილი ან გაუწყობელი (5705)

 

ქსოვილები ხაოიანი და ხავერდის ყაითნისაგან (5801)

 

ქსოვილები ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი ქსოვილები (5802)

 

ქსოვილები გადაწნული ხლართით (5803)

 

ტიული და ბადისებრი ქსოვილები სხვა (5804)

 

საავეჯე დეკორატიული ნახატებიანი ქსოვილები (5805)

 

ვიწრო ქსოვილები (5806)

 

ეტიკეტები, ემბლემები და ანალოგიური ნაწარმი საფეიქრო მასალებისაგან (5807)

 

თასმა წნული ნაჭრად; გასაწყობი მასალები ნაქარგების გარეშე, ნაჭრად (5808)

 

ქსოვილები ლითონური და მოლითონებული ძაფისაგან (5809)

 

ნაქარგები ნაჭრად ან ლენტების სახით ანდა ცალკეული ნაქარგების სახით (5810)

 

დალიანდაგებული საფეიქრო ქსოვილები ნაჭრად (5811)

 

ქსოვილები, გაფისული ან გახამებული (5901)

 

ქსოვილები კორდისა მაღალი სიმტკიცის ნაილონის ან სხვა პოლიამიდებისაგან (5902)

 

ქსოვილები, გაჟღენთილი, დაფარული, დუბლირებული პოლიმერული მასალებით (5903)

 

ლინოლეუმი, იატაკის საფარი მასალები ქსოვილის ფუძეზე (5904)

 

კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან (5905)

 

ტექსტილის მასალები დარეზინებული (5906)

 

ტექსტილის მასალები, მოხატული ტილოები (5907)

 

ტექსტილის პატრუქები, ნაქსოვი, წნული ან ტრიკოტაჟისა (5908)

 

ტექსტილის შლანგები და ანალოგიური ტექსტილის მილაკები სარჩულით (5909)

 

კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები ან ბელტინგი (5910)

 

ტექსტილის მასალები და ნაწარმი ტექნიკური მიზნებისათვის (5911)

 

ხაოიანი ტილო ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი (6001)

 

სხვა ტრიკოტაჟის ტილო, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი (6002)

 

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სიგანით არაუმეტეს 30 სმ-ისა (6003)

 

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი (6004)

 

ქსელნაქსოვი ტილოებიგარდა 6001-6004 სასაქონლო პოზიციების ტრიკოტაჟის ტილოებისა (6005)

 

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, დანარჩენი (6006)

 

8.2. საფეიქრო, ტექსტილის ნაწარმი

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი ტრიკოტაჟისა, მამაკაცის ან ბიჭისა (6101)

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი, ტრიკოტაჟისა, ქალის ან გოგონასი (6102)

 

კოსტუმები, კომპლექტები, ტრიკოტაჟისა, ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭისა (6103)

 

კოსტუმები, კომპლექტები, ჟაკეტები და სხვა ტრიკოტაჟისა, ქალის ან გოგონასი (6104)

 

პერანგები და კვართები ტრიკოტაჟისა, ნაქსოვი, მამაკაცისა ან ბიჭისა (6105)

 

ბლუზები, პერანგები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, ქალის ან გოგონასი (6106)

 

ქვედა საცვლები მამაკაცისა ან ბიჭისა ტრიკოტაჟისა (6107)

 

ქვედა საცვლები ქალის და გოგონასი, ტრიკოტაჟისა (6108)

 

მაისურები, თბილი კვართები და სხვა ტრიკოტაჟის ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი (6109)

 

სვიტერები, პულოვერები და ტრიკოტაჟის ანალოგიური ნაწარმი, ნაქსოვი (6110)

 

საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი (6111)

 

კოსტუმები სპორტული, ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი (6112)

 

ტანსაცმელი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ქსოვილისაგან (6113)

 

ტრიკოტაჟის ტანსაცმელი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი სხვა (6114)

 

კოლგოტები, მაღალყელიანი წინდები და სხვა წინდის ნაწარმი (6115)

 

ხელთათმანები, ცალთითები, უთითო თათმანები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი (6116)

 

ტანსაცმლის საკუთნოები, ტრიკოტაჟისა (6117)

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი მამაკაცისა ან ბიჭისა (6201)

 

პალტოები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი ქალისა ან გოგონასათვის (6202)

 

კოსტუმები, კომპლექტები და სხვა მამაკაცისა ან ბიჭისა (6203)

 

კოსტუმები, კომპლექტები, კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები, ქალისა ან გოგონასი (6204)

 

მამაკაცისა და ბიჭების პერანგები (6205)

 

ბლუზები, პერანგები და ბატინკები ქალის ან გოგონასი (6206)

 

მაისურები და თბილი ზედა საცვალი სხვა და ანალოგიური ნაწარმი მამაკაცისა ან ბიჭისა (6207)

 

 (6208)

 

საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (6209)

 

სხვა ტანსაცმელი (6210)

 

კოსტუმები, სპორტული, სათხილამურო და საბანაო (6211)

 

ბიუსტჰალტერები, ქამრები და ანალოგიური ნაწარმი ტრიკოტაჟისა (6212)

 

ცხვირსახოცები (6213)

 

შალები, შარფები, ვუალები და ანალოგიური ნაწარმი (6214)

 

ჰალსტუხები, ჰალსტუხი-პეპლები და ყელსახვევები (6215)

 

ხელთათმანები, ცალთითები და უთითო თათმანები (6216)

 

ტანსაცმლის საკუთნოები მზა სხვა (6217)

 

საბნები და პლედები სამგზავრო (6301)

 

თეთრეული ლოგინისა, მაგიდისა, სამზარეულოსი და ტუალეტისა (6302)

 

ფარდები, სინათლეგაუმტარი შტორები; ფარდები ან არშიები საწოლებისათვის (6303)

 

დეკორატიული ნაწარმი სხვა (6304)

 

ტომრები და პაკეტები შესაფუთი (6305)

 

ბრეზენტი, ჩარდახები, მზისაგან დასაცავი შტორები და სხვა (6306)

 

მზა ნაწარმი სხვა, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით (6307)

 

ნაკრებები, შედგენილი ქსოვილებისა და ნართისაგან, ხელსაქმისათვის (6308)

 

8.3. ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები და ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ნაკრტენი და მისი ნაწარმი;ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

 

წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი რეზინის ან პოლიმერული მასალის ძირითა და ზედაპირით (6401)

 

სხვა სახის ფეხსაცმელი რეზინის ან პოლიმერული მასალის ძირითა და ზედაპირით (6402)

 

ფეხსაცმელი რეზინის, პოლიმერული მასალის, ტყავის ძირითა და ტყავის ზედაპირით (6403)

 

ფეხსაცმელი რეზინის, ტყავის ძირითა და საფეიქრო მასალის ზედაპირით (6404)

 

სხვა ფეხსაცმელი (6405)

 

ფეხსაცმლის ნაწილები (6406)

 

ქუდების ფორმები, ქუდის კუნძურები და ფეტრის ჩაჩები (6501)

 

ქუდების ნახევარფაბრიკატები, მოწნული ან დამზადებული (6502)

 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები ფეტრისა (6503)

 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები, დამზადებული სხვადასხვა მასალის ზოლების შეერთებით (6504)

 

ქუდები და სხვა თავსაბურავები, ტრიკოტაჟისა (6505)

 

თავსაბურავები სხვა, სარჩულზე ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი (6506)

 

შუასადებები, სარჩულები ქუდებისათვის, წინაფრები და თასმები თავსაბურავებისათვის (6507)

 

საწვიმარი და მზისაგან დასაცავი ქოლგები (6601)

 

ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები ცხენოსნობისათვის და ანალოგიური ნაწარმი (6602)

 

ნაწილები და მოსართავები ქოლგებისა და სხვადასხვა სახის ხელჯოხებისთვის (6603)

 

ფრინველის კანები და სხვა ნაწილები, დაფარული ნაკრტენით ან ბუმბულით (6701)

 

ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები, ხილი, ბოსტნეული და მათი ნაწილები (6702)

 

ადამიანის თმები, შერჩეული, იშვიათი, გაუფერულებული ან სხვა ხერხით დამუშავებული (6703)

 

პარიკები, წამწამები და წარბები, შინიონები და ანალოგიური ნაწარმი (6704)

 

 

9. ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი; მინა დამისი ნაწარმის წარმოება:  

9.1.ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი

ძელურა, ბორდიურის ქვები და დასაგები ფილები ბუნებრივი ქვისაგან (6801)

ქვა დამუშავებული (6802)

ფიქალი დამუშავებული და ნაწარმი ფიქალის ან აგლომერირებული ფიქალისა (6803)

დოლაბები, სალესი ქვები (6804)

ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი (6805)

წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და სხვა (6806)

ნაწარმი ასფალტის ან ანალოგიური მასალებისაგან (6807)

პანელები, ფილები, ანალოგიური ნაწარმი მცენარეული ბოჭკოების (6808)

ნაწარმი თაბაშირის ან მის საფუძველზე დამზადებული ნარევებისაგან (6809)

ნაწარმი ცემენტის ან ხელოვნური ქვისა, დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი (6810)

ნაწარმი აზბესტცემენტის ან ანალოგიური მასალებისაგან (6811)

ბოჭკო აზბესტისა დამუშავებული; აზბესტის ნაწარმი (6812)

ფრიქციული მასალები და მათი ნაწარმი (6813)

ქარსი დამუშავებული და მისი ნაწარმი (6814)

ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (6815)

9.2.კერამიკული ნაწარმი

აგური, ბლოკები და სხვა კერამიკული ნაწარმი კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისაგან (6901)

აგური, ბლოკები, ფილები და ანალოგიური ცეცხლგამძლე კერამიკული სამშენებლო მასალები (6902)

სხვა ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (6903)

აგური სამშენებლო, ბლოკები იატაკის და კერამიკის ანალოგიური ნაწარმი (6904)

ფილები სასახურავე, დეფლექტორები და სხვა სამშენებლო დეტალები კერამიკისაგან (6905)

კერამიკული მილები, საიზოლაციო მილსადენები, წყალსარინები და მილების ფიტინგები (6906)

მოსაპირკეთებელი ფილები კერამიკული, მოუჭიქურებელი (6907)

მოსაპირკეთებელი ფილები კერამიკული, მოჭიქურებული (6908)

ჭურჭელი კერამიკული ლაბორატორიული და სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის (6909)

ბაკნები, პირსაბნები და ანალოგიური სანიტარიულ-ტექნიკური ნაწარმი კერამიკისაგან (6910)

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და სხვა სამეურნეო და ტუალეტის ნაწარმი ფაიფურისაგან (6911)

ჭურჭელი სამზარეულო და სხვა სამეურნეო ნაწარმი კერამიკისაგან, გარდა ფაიფურისა (6912)

სტატუეტები და სხვა დეკორატიული ნაწარმი კერამიკისაგან (6913)

სხვა კერამიკული ნაწარმი (6914)

9.3. მინა და მისი ნაწარმი

მინის ნალეწი, მინის ჯართი და სხვა ნარჩენები; მინა ბლოკებად (7001)

მინა სფეროების სახით, წნელების ან მილაკების ფორმით, დაუმუშავებელი (7002)

მინა სხმული და ნაგლინი, ფურცლოვანი ან დაპროფილებული (7003)

მინა ნაჭიმი ან გამონაბერი, ფურცლოვანი (7004)

მინა თერმულად გაპრიალებული და მინა მქრქალი ან გაპრიალებული ზედაპირით (7005)

მინა წახნაგოვანი, ჩაზნექილი, გრავირებული (7006)

მინა უსაფრთხო, გამტკიცებული ან მრავალფენოვანი მინის ჩათვლით (7007)

მრავალფენოვანი საიზოლაციო ნაწარმი მინისაგან (7008)

მინის სარკეები, ჩარჩოებში ან ჩარჩოების გარეშე, უკანა ხედვის სარკეების ჩათვლით (7009)

ბოცები, ბოთლები და სხვა მინის ტევადობები (7010)

კოლბები მინისა ღია და მათი მინის ნაწილები (7011)

მინის კოლბები დიუარის ან სხვა ვაკუუმური ჭურჭლისათვის (7012)

ჭურჭელი მინისა (7013)

მინის ნაწარმი სიგნალიზაციისათვის და ოპტიკური ელემენტები მინისაგან (7014)

მინები საათებისათვის და ანალოგიური მინები (7015)

ბლოკები მოსაკირწყლად, ფილები და სხვა ნაწარმი წნეხილი ან სხმული მინისაგან (7016)

ჭურჭელი მინისა ლაბორატორიული, ჰიგიენური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის (7017)

მძივის მარცვლები მინისა, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაციით (7018)

ბოჭკოვანი მინა და მისი ნაწარმი (7019)

მინის ნაწარმი სხვა (7020)

 

10. არაძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმის წარმოება:  

10.1. შავი ლითონები

თუჯი გადასამუშავებელი და სარკისებრი შოთებში, ლუგვებში ან სხვა პირველად ფორმებში (7201)

ფეროშენადნობები (7202)

პროდუქტები რკინის მადნის პირდაპირი აღდგენისა და სხვა ღრუბლოვანი რკინა (7203)

გრანულები და ფხვნილები გადასამუშავებელი სარკისებრი თუჯის, შავი ლითონებისაგან (7205)

ნახშირბადიანი ფოლადი სხმულებში ან სხვა პირველად ფორმებში (7206)

ნახევარფაბბრიკატები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (7207)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი (7208)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი (7209)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი (7210)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი (7211)

ბრტყელი ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი (7212)

წნელები ცხლად ნაგლინი ნახშირბადიანი ფოლადისაგან თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად (7213)

წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე (7214)

წნელები სხვა ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (7215)

კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (7216)

მავთული ნახშირბადიანი ფოლადისაგან (7217)

ფოლადი კოროზიამედეგი სხმულებში ან სხვა პირველად ფორმებში (7218)

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი (7219)

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები (7220)

წნელები ცხლად ნაგლინი, თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან (7221)

წნელები სხვა, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან (7222)

მავთული კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

ფოლადი ლეგირებული სხმულებში ან სხვაგვარ პირველად ფორმებში სხვა (7224)

ნაგლინი ბრტყელი სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი (7225)

ნაგლინი ბრტყელი სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები (7226)

წნელები ცხლად ნაგლინი სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან (7227)

წნელები ლეგირებული ფოლადებისაგან, სხვა (7228)

მავთული სხვა ლეგირებული ფოლადებისაგან (7229)

10.2. შავი ლითონების ნაწარმი

კონსტრუქციები ნარანდიანი შავი ლითონებისაგან (7301)

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის (7302)

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები თუჯის სხმულებისაგან (7303)

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონისაგან (7304)

მილები და მილაკები, სხვა, შავი ლითონებისაგან (7305)

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, სხვა, შავი ლითონებისაგან (7306)

ფიტინგები მილების ან მილაკებისათვის შავი ლითონებისაგან (7307)

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან და მათი ნაწილები (7308)

რეზერვუარები, ცისტერნები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონიებისაგან, 300 ლიტრი და მეტი ტევადობის (7309)

ცისტერნები, კასრები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, არაუმეტეს 300 ლიტრი ტევადობისა (7310)

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის შავი ლითონებისაგან (7311)

დაგრეხილი მავთული, ბაგირები, და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან (7312)

მავთული ეკლიანი შავი ლითონებისაგან (7313)

ლითონური ქსოვილი გისოსები, მავთულის ბადეები და შემოსაღობები შავი ლითონებსაგან (7314)

ჯაჭვები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან (7315)

ღუზები, წრიაპები და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან (7316)

ლურსმნები, ჭიკარტები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან (7317)

ხრახნები, ჭანჭიკები, ქანჩები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან (7318)

ნემსები საკერავი, ჩხირები საქსოვი და სხვა შავი ლითონებისაგან (7319)

ზამბარები და ფურცლები მათთვის შავი ლითონებისაგან (7320)

ღუმელები გასათბობი, ღუმელები გასათბობ-სახარშავი და საკვების მოსამზადებელი (7321)

რადიატორები ცენტრალური გათბობისათვის, არაელექტრული (7322)

ნაწარმი სუფრისათვის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი შავი ლითონებისაგან (7323)

მოწყობილობები სანიტარიულ-ტექნიკური და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან (7324)

ნაწარმი სხმული სხვა შავი ლითონებისაგან (7325)

ნაწარმი სხვა შავი ლითონებისაგან (7326)

10.3. სპილენძი და ნაკეთობები მისგან

შტეინი სპილენძისა; სპილენძი საცემენტაციო (7401)

სპილენძი არარაფინირებული; სპილენძის ანოდები ელექტროლიტური რაფინირებისათვის (7402)

სპილენძი რაფინირებული და შენადნობები სპილენძისა დაუმუშავებელი (7403)

ლიგატურა სპილენძის ფუძეზე (7405)

ფხვნილები და ქერცლი სპილენძისა (7406)

წნელები და პროფილები სპილენძისა (7407)

მავთული სპილენძისა (7408)

ფილები, ფურცლები ან ზოლები სპილენძისა სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი (7409)

კილიტა სპილენძისა (7410)

მილები და მილაკები სპილენძისა (7411)

ფიტინგები სპილენძისა მილების ან მილაკებისათვის (7412)

დაგრეხილი მავთული და ანალოგიური ნაწარმი სპილენძისაგან, ელექტროიზოლაციის გარეშე (7413)

ქსოვილი, მავთულის გისოსები და ბადეები სპილენძისაგან (7414)

ლურსმნები, ჭიკარტები და ანალოგიური ნაწარმი სპილენძის ან შავი ლითონებისაგან (7415)

ზამბარები სპილენძისა (7416)

საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოები საკვების მოსამზადებლად, არაელექტრული და მათი ნაწილები (7417)

ნაწარმი სუფრისათვის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი და მათი ნაწილები სპილენძისაგან (7418)

სხვა ნაწარმი სპილენძისაგან (7419)

10.4. ნიკელი და ნაკეთობები მისგან

შტეინი ნიკელისა, ნიკელის ოქსიდების აგლომერატები და სხვა შუალედური პროდუქტები (7501)

ნიკელი დაუმუშავებელი (7502)

ფხვნილები და ქერცლი ნიკელისა (7504)

წნელები, პროფილები და მავთული ნიკელისა (7505)

ფილები, ფურცლები, ზოლები და კილიტა ნიკელისა (7506)

მილები, მილაკები და ფიტინგები მათთვის, ნიკელის (7507)

ნაწარმი ნიკელისაგან სხვა (7508)

10.5. ალუმინი და ნაკეთობები მისგან

ალუმინი დაუმუშავებელი (7601)

ფხვნილები და ქერცლი ალუმინისა (7603)

წნელები და პროფილები ალუმინისა (7604)

მავთული ალუმინისა (7605)

ფილები, ფურცლები, ზოლები ალუმინისა სისქით 0,2 მმ-ზე მეტი (7606)

ალუმინის კილიტა (7607)

მილები და მილაკები ალუმინისა (7608)

ფიტინგები მილების ან მილაკებისათვის ალუმინისა (7609)

ლითონკონსტრუქციები ალუმინისა (7610)

რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ალუმინის ანალოგიური ტევადობები (7611)

ცისტერნები, კასრები, დოლები, ქილები, ყუთები და ალუმინის ანალოგიური ტევადობები (7612)

ალუმინის ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის (7613)

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, ზონრები და ანალოგიური ნაწარმი ალუმინისაგან (7614)

ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან საყოფაცხოვრებო დანიშნულების, ალუმინისაგან (7615)

სხვა ნაწარმი ალუმინისაგან (7616)

10.6. ტყვია და ნაკეთობები მისგან

ტყვია დაუმუშავებელი (7801)

წნელები, პროფილები და მავთული ტყვიისა (7803)

ფილები, ფურცლები, ზოლები და კილიტა ტყვიისა; ფხვნილები და ქერცლი ტყვიისა (7804)

მილები, მილაკები და მათი ფიტინგები ტყვიისა (7805)

სხვა ნაწარმი ტყვიისაგან (7806)

10.7. თუთია და ნაკეთობები მისგან

თუთია დაუმუშავებელი (7901)

მტვერი, ფხვნილები და ქერცლი თუთიისა (7903)

წნელები, პროფილები და მავთული თუთიისა (7904)

ფილები, ფურცლები, ზოლები და კილიტა თუთიისა (7905)

მილები, მილაკები და მათი ფიტინგები თუთიისა (7906)

თუთიის სხვა ნაწარმი (7907)

10.8. კალა და ნაკეთობები მისგან

კალა დაუმუშავებელი (8001)

წნელები, პროფილები და მავთული კალისა (8003)

ფილები, ფურცლები, ზოლები კალისა სისქით 0,2 მმ-ზე მეტი (8004)

კილიტა კალისა (8005)

მილები, მილაკები და მათი ფიტინგები კალისა (8006)

კალის ნაკეთები, დანარჩენი (8007)

10.9. დანარჩენი არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი

ვოლფრამი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8101)

მოლიბდენი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8102)

ტანტალი და მისი ნაწარმი, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით (8103)

მაგნიუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8104)

შტეინი კობალტისა, კობალტი და მისი ნაწარმი, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით (8105)

ბისმუთი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8106)

კადმიუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8107)

ტიტანი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8108)

ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8109)

სტიბიუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8110)

მანგანუმი და მისი ნაწარმი, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8111)

ბერილიუმი, ქრომი, გერმანიუმი, ვანადიუმი და სხვა (8112)

ლითონკერამიკა და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით (8113)

10.10. ინსტრუმენტები, სამარჯვები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი

ლითონებისაგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან (8201)

ხელის ხერხები (8202)

ქლიბები, წმინდა ქლიბები, მარწუხები და ხელის ანალოგიური ინსტრუმენტები (8203)

ქანჩის გასაღებები ხელის (8204)

ხელის ინსტრუმენტი, სხვა (8205)

ინსრტუმენტები ნაკრებში, განკუთვნილი საცალო გაყიდვისათვის (8206)

ხელის ინსტრუმენტების საცვლელი მუშა ინსტრუმენტები (8207)

დანები ან მჭრელი პირები მანქანების ან მექანიკური სამარჯვებისათვის (8208)

ფირფიტები, ძელაკები და ანალოგიური ნაწარმი ინსტრუმენტისათვის, ლითონკერამიკისაგან (8209)

ხელის მექანიკური ხელსაწყოები, მასით 10 კგ ან ნაკლები (8210)

დანები მჭრელი პირებით (8211)

სამართებლები და მათი პირები (8212)

თერძის მაკრატლები და ანალოგიური მაკრატლები და მათი პირები (8213)

ნაწარმი მჭრელი, სხვა (8214)

კოვზები, ჩანგლები, ჩამჩები და ანალოგიური სამზარეულო და სასადილო ნაკეთოებები (8215)

10.11. დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან

დასაკიდი და ჩასადგმელი საკეტები არაძვირფასი ლითონებისაგან (8301)

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან (8302)

დაჯავშნული ან არმირებული სეიფები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან (8303)

დოსიეს კარადები და ანალოგიური საოფისე მოწყობილობა არაძვირფასი ლითონებისაგან (8304)

ფურნიტურა სწრაფჩამკერებისათვის ან საქაღალდეებისათვის (8305)

ზარები და ანალოგიური არაელექტრული ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან (8306)

მოქნილი მილები არაძვირფასი ლითონებისაგან (8307)

შესაკრავები, ბალთები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან (8308)

საცობები, ხუფები და სახურავები (8309)

მაჩვენებლიანი ფირნიშნები, არაძვირფასი ლითონებისაგან (8310)

მავთული, წნელები, ფირფიტები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან (8311)

 

11. მანქანები, მოწყობილობები და მექანიზმები; ელექტროტექნიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა; სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი და აღმწარმოებლი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოების წარმოება:  

11.1. ბირთვული რეაქტორები, ორთქლის ქვებები (ბიოლერები), დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები

მოწყობილობები; მათი ნაწილები (8402)

ცენტრალური გათბობის ქვაბები (8403)

დამხმარე მოწყობილობები ორთქლისა და ცენტრალური გათბობის ქვაბებთან გამოსაყენებელი (8404)

აირგენერატორები ან გენერატორები წყალაირისა გამწმენდი დანადგარებით ან მათ გარეშე (8405)

ტურბინები წყლის ორთქლზე და ტურბინები ორთქლისა სხვა (8406)

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან სხვა მოძრაობით (8407)

შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვით აალებადი (დიზელები ან ნახევრადდიზელები) (8408)

ნაწილები განკუთვნილი შიგაწვის ძრავებისათვის (8409)

ჰიდროტურბინები, წყლის ბორბლები და მათი რეგულატორები (8410)

ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, ტურბინები აირის სხვა (8411)

ძრავები და ძალოვანი დანადგარები სხვა (8412)

ტუმბოები სითხის ხარჯსაზომით ან მის გარეშე; საწეველები სითხის (8413)

ტუმბოები საჰაერო ან ვაკუუმიანი, საჰაერო ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები (8414)

მოწყობილობები ჰაერის კონდენცირებისათვის (8415)

სანთურები საცეცხლისა თხევადი სათბობის, განფრქვეული მყარი სათბობის ან აირისათვის (8416)

ღუმელები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული (8417)

მაცივრები, საყინულეები და სხვა სამაცივრო ან საყინულე მოწყობილობები (8418)

მანქანები მასალების ისეთი პროცესებით დასამუშავებლად, რომლებშიც გამოყენებელია ტემპერატურის ცვლილება (8419)