„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4531
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/03/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 15, 23/04/2007
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2010
სარეგისტრაციო კოდი 430.000.000.05.001.002.775
  • Word
4531
28/03/2007
სსმ, 15, 23/04/2007
430.000.000.05.001.002.775
„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის უწყებანი, №33, 31 ივლისი, 1997, გვ. 58) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი და მე-2 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

2. მე-3 მუხლის:

ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-4–მე-6 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

გ) მე-8–მე-10 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

დ) მე-13–მე-15 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

3. მე-4 და მე-5 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

4. მე-7 მუხლის მე-2–მე-12 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

5. მე-8 მუხლის პირველი–მე-6 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

6. მე-9 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

7. მე-11 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-3–მე-8 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

8. მე-12 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

9. მე-14 მუხლი ამოღებულ იქნეს.

10. მე-15 მუხლის:

ა) მე-2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-6 და მე-7 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

11. მე-16 და მე-17 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

12. მე-18 მუხლის:

ა) პირველი და მე-2 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-3 პუნქტის:

ბ.ა) „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ.ბ) „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ.გ) „ზ“–„ლ“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ.დ) „ნ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ) მე-4 პუნქტის:

გ.ა) „ა“–„ი“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს;

გ.ბ) „ლ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ.გ) „ნ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ.დ) „რ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ.ე) „ტ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;

დ) მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

13. მე-19 და მე-20 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

14. 22-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

15. 23-ე მუხლის:

ა) მე-3 და მე-4 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-6 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

გ) მე-9 და მე-10 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

16. 24-ე მუხლის:

ა) მე-3 და მე-4 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-6–მე-8 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

17. 25-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

18. 27-ე–30-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.

19. 31-ე მუხლის:

ა) პირველი–მე-5 პუნქტები ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-7 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

20. 32-ე და 33-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.

21. 36-ე–მე-40 მუხლები ამოღებულ იქნეს.

22. 43-ე მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-3 და მე-4 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

23. 44-ე–57-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.

24. 59-ე–61-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

 

საქართველოს პრეზიდენტი        მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 28 მარტი.

№4531Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.