„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2422-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/05/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/05/2014
სარეგისტრაციო კოდი 280060000.05.001.017443
2422-IIს
14/05/2014
ვებგვერდი, 22/05/2014
280060000.05.001.017443
„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „სახელმწიფო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №56, 28.12.2005, მუხ. 390)  მე-5 მუხლს  დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:

„4.  ამ  მუხლის  მე-2 პუნქტის  მოქმედება  არ  ვრცელდება  „სახელმწიფო  კომპენსაციისა  და  სახელმწიფო  აკადემიური  სტიპენდიის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე-5  მუხლის  მე-2  პუნქტის  „მ“  და  „ნ“  ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ პირებზე.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

14 მაისი 2014 წ.

N2422-IIს