„სურსათის უვნებლობის სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №1756 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„სურსათის უვნებლობის სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №1756 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 783
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 05/05/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/05/2014
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.017051
783
05/05/2014
ვებგვერდი, 07/05/2014
000000000.00.003.017051
„სურსათის უვნებლობის სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის №1756 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთ ვრობის

განკარგულება 783

2014 წლის 5 მაისი

ქ. თბილისი

„სურსათის უვნებლობის სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მიახლოების  პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის 1756 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, „სურსათის უვნებლობის სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მიახლოების  პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 28 დეკემბრის  №1756  განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1.  განკარგულებით  დამტკიცებული  „ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამის სურსათის უვნებლობის სფეროში“:

ა)მოკლე მიმოხილვის მე-12 აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული კა­ნო­­­ნ­­მ­დებლობის ეტაპობრივი მიახლოება ევროკავშირის ძირითად/ჰო­­რიზონტალურ რეგულაციებთა­­ნ 2020 წლისათვის დას­რულ­დე­­ბა. ამის პარალელურად, მოხდება საქართველოს სურსათის უვ­ნებ­­ლო­ბის კანონმდებლობის ევროკავშირის ვერტიკალურ კანონ­მდებ­­­ლო­ბასთან ეტაპობრივი მიახლოება და იმპლემენ­ტაცია.“;

ბ)  I თავის  (შესავალი)  მე-10 აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,სურსათის  უსაფრთხოების  ადეკვატური  დონის შენარჩუნება და უზრუნველყოფა: სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის იმპ­ლე­მენ­ტაციისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი შესაძლო გავ­ლენა მოსახლეობის სოციალურად დაუცველ ნაწილზე. ზე­მო­აღნიშნულიდან გამომდინარე, სტრატეგიის მიზანია სურ­სათის უვ­ნებლობის მყარი სისტემის დანერგვასა და სურსათის უვნებ­ლობის კანონმდებლობის შესაძლო სოციალურ გავლენას შორის ბალანსის პოვნა.

სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის სრული იმპლემენ­ტაცია 2020 წლისათვის დასრულდება, როგორც ეს საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამაშია მოცემული.

გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტის მო­სამზადებელი ფაზა დასრულებულია, საქართველოს მთავრობამ სურ­­სათის უვნებლობის სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიისა და საკანონმდებლო მია­ხ­ლოების პროგრამის ჩამოყალიბებისათვის შემ­დეგი ნაბიჯები გა­დადგა:“;

გ) III თავის  (სურსათის  უვნებლობის  სახელმწიფო  კონტროლის დანერგვა) მე-2 პუნქტის მე-8 აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის ჰორიზონტა­ლურ კანონმდებლო­ბასთან ეტაპობრივი მიახლოება დასრულდება 2020 წლისათვის, როგორც ეს გათვალისწინებულია საკანონმ­დებ­ლო მიახლოების პროგრამაში. ხოლო ამის პარალელურად, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, ევროკავშირის ვერტიკალურ კანონმდებლობასთან მიახ­ლოე­ბ­ის პროგრამა მომზადდება.“;

დ) V თავის (საკანონმდებლო ხარვეზების ანალიზი და საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორების მიზნით საქართველოს მთავრობის სამომავლო ქმედებები):

დ.ა)  მე-17  აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს სურსათის უვნებლობასთან დაკავშირებული კა­ნონ­მდებლობა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტსა და ცხოვე­ლებ­ის მოვლას/პატრონობას/შენახვას არეგულირებს, თუმცა ამ სფე­­როსთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების უმრავლესობა ევ­­რო­კავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას სა­ჭი­როებს. საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამის თანახმად, 2020 წლისათვის შემუშავდება ცხოველთა ჯანმ­რ­თე­ლო­ბასთან დაკავშირებული ნორმა­ტიული აქტი, რო­მე­ლიც სა­ქართ­ველოს მთავრობის დადგენილების სახით გამოიცემა. ცხო­ვე­ლ­თა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ევროკომისიის ძი­რი­თადი მოთ­ხოვნები აღნიშნულ მთავრობის დადგენილებაში იქნება მოქცეული. რაც შეეხება სპეციფიკური ჯიშის ცხოველებისათვის სპე­­ციფიკურ მოთხოვნებს, ისინი მიღებული იქნება საქართველოს მთავ­­რობის დადგენილების სახით. აღნიშნული საქართველოს მთავრობის დადგენილება შესაბამისობაში იქნება ევროკომისიის შემდეგ დე­ბუ­­ლებებთან: ევროსაბჭოს დირექტივა 64/432/EEC, ევროსაბჭოს დი­რექ­­ტივა 2002/­99/EC, ევროსაბჭოს დირექტივა 91/68/EEC, ევრო­საბ­ჭოს დირექტივა 90/­426/EEC, ევროსაბჭოს დირექტივა 2009/158/EC, ევ­როსაბჭოს დირექტივა 2006/­88/EC, ევროსაბჭოს დირექტივა 92/118/EEC, ევროსაბჭოს დირექტივა 92/65/­EEC, ევროსაბჭოს დი­რექ­ტივა 2003/99/EC. ჩამოთვლილი დირექტივები არე­­გულირებს ცხო­ველების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ სა­კით­ხებს.“;

დ.ბ) მე-19  აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:       

,,2014-2020 წლებისათვის   მცენარეთა დაცვის სფეროში განხორციელდება  საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონდებლობასთან ჰარმონიზაცია.“;

ე) VII თავის (დასკვნა) მე-5 აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

სურსათის უვნებლობის სისტემის საკანონმდებლო ბაზის შესაქმნელად და მისი ევროკავშირის კანონებთან მიახლოების მიზ­ნით, საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა საკანონმდებლო მიახ­ლო­ე­­ბის პროგრამა და 2010-2020 წლებისათვის გაწერა. ამ პრო­გ­­რა­მის მიზანია საქართველოს სურსათის უვნებლობის, ვეტერი­ნა­რი­ისა და მცენარეთა დაცვის კანონმდებლობის ევრო­კავშირის კა­ნ­ონ­მდე­ბლობასთან შესაბამისობაში მოყვანა. პროგრამაში მო­ცემუ­ლია ჰო­რიზონტალური საკანონმდებლო მიახლოებისათვის საჭირო ვადე­ბი.“.

2. განკარგულებით დამტკიცებული „საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამა“  ჩამოყალიბდეს  თანდართული რედაქციით.

პრემიერ-მინისტრი                                                            ი .  ღარიბაშვილი

 

დანართი

 

,, საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამა

პროგრამაში მოცემულია სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში საკანონმდებლო ბაზის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ახლოებისათვის საჭირო ვადები, ეტაპები, პასუხისმგებელი ინსტიტუტები და ადამიანური რესურსები. კერძოდ:

ა) ევროკავშირის კანონმდებლობის ჩამონათვალი შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების მოსამზადებლად;

ბ)სამართლებრივი აქტების აღსრულების ვადები.

საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამის ცვლილებების მომზადებაში მონაწილეობდნენ  ფინელი და შვედი ექსპერტები.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.