კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 312
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/04/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/04/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010240010.10.003.017932
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №312

2014 წლის 29 აპრილი

ქ. თბილისი

 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტისა და  მე‑11 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების შემდეგი ნუსხა:

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

2. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;

3. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;

5. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

51. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური;

6.  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და  ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

7. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

8. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

9. საქართველოს პარლამენტი;

10. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია;

11. საქართველოს მთავრობის კანცელარია;

12. საქართველოს ეროვნული ბანკი;

13. საქართველოს მთავარი პროკურატურა;

14. ქალაქ თბილისის მერია;

15. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი;

16. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – „სმართ ლოჯიქი“ (SMART LOGIC);

17. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო;

18. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – სოციალური მომსახურების სააგენტო;

19. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;

20. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო;

21. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საფინანსო‑ანალიტიკური სამსახური;

22. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;

23. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური;

24. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური;

25. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

26. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

27. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამედიცინო მედიაციის სამსახური;

28. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო;

29. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო;

30. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო;

31. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;

32. სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზა“;

33. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქაერონავიგაცია“;

34. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“;

35. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

36. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია;

37. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;

38. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „112“;

39. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გარემოს ეროვნული სააგენტო.

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 15 აგვისტოს დადგენილება 394 - ვებგვერდი, 15.08.2016წ.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.