„მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

„მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 257
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/03/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/03/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.017877
257
26/03/2014
ვებგვერდი, 26/03/2014
300160070.10.003.017877
„მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №257

2014 წლის 26 მარტი

ქ. თბილისი

 

„მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 103-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი „მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიტექნიკური რეგლამენტი

„მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ“

 

თავი I.  რეგულირების სფერო და ტერმინთა განმარტება


 მუხლი 1. რეგულირების სფერო

1. ტექნიკური რეგლამენტი მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ (შემდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი) ადგენს მოთხოვნებს მაგისტრალური გაზსადენის მოწყობილობის და ნაგებობის მიმართ.

2. ეს ტექნიკური რეგლამენტი ვრცელდება დასაპროექტებელ, მშენებარე, რეკონსტრუირებულ და ექსპლუატაციაში მყოფ მაგისტრალურ გაზსადენს და სავალდებულოა ყველა ორგანიზაციისათვის, რომელიც ახორციელებს მაგისტრალურ გაზსადენთან დაკავშირებულ საქმიანობას.

3. მაგისტრალურ გაზსადენში შედის: მილსადენის ხაზური ნაწილი, გაზგამანაწილებელი სადგური, საკომპრესორო სადგური, გაზის აღრიცხვის სადგური, სატუმბო (გადამტუმბი) სადგური, მიღებისა და ჩაბარების პუნქტები, გადამტვირთავი ბაზა, სარეზერვუარო პარკი, გაშვებისა და მიღების კვანძები.

 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

) ორფაზიანი ნაკადი – სატრანსპორტო ნაკადი, რომელიც ორი სახის

თხევადი და (ან) გაზისებრი ნახშირწყალბადებისაგან შედგება;

) გაზგამანაწილებელი სადგური – მაგისტრალური მილსადენის სისტემის შემადგენელი კომპლექსური ტექნოლოგიური ობიექტი, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლი­სათვის მისაწოდებელი გაზის წნევის რეგულირებისათვის,  გაწმენდი­სათვის, ოდო­რიზაციისა და რაოდენობის აღრიცხვისათვის. იგი მოიცავს რეგულირების სისტემას, შენობა-ნაგებობას, ასევე, მოწყო­ბილობასა და სამარჯვებს;

) გაზის აღრიცხვის (გაზსაზომი) სადგური – მაგისტრალური მილსადენის სისტემის შემად­გენელი ნაწილი, რომელიც წარმოადგენს კომპლექსურ ტექნოლოგიურ ობიექტს. განკუთვნილია გაზის ხარჯის გაზომვისათვის და მოიცავს გაზომვის საშუალებებს, სისტე­მებსა და ტექნოლოგიურ მოწყობილობას გამზომი ფუნქციებით;

) საკომპრესორო სადგური – მაგისტრალური მილსადენის სისტემის შემადგენელი ნაწილი, კომპლექსური ტექნოლოგიური ობიექტი, რომელიც განკუთვნილია გაზის წნევის შექმნისა და შენარჩუნებისათვის, რათა უზ­რუნველყოფილ იქნეს გაზის ტრანსპორტირება მაგისტრა­ლური მილსადენის ხაზურ ნაწილში; იგი მოი­ცავს წნევის შექმნისა და შენარჩუნები­სათვის საჭირო ტექნოლოგიურ მოწყობილობას, საშუალებებსა და სისტემებს;

)  მაგისტრალური მილსადენის ხაზური ნაწილი – მაგისტრალური მილსადენის სისტემის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც შედგება მილსადენისაგან (ჩამკეტი და სხვა არმატურის, ბუნებრივ და ხელოვნურ დაბრკოლებებზე გადასასვლელების ჩათვლით), კოროზიისაგან ელექტროქიმიური დაცვის დანადგარებისაგან, ტექნოლოგიური კავშირისა და სხვა მოწყობილობებისა და ნაგებობებისაგან და გან­კუთვნილია თხევადი და გაზისებრი ნახშირწყალბადების ტრანსპორტირებისათვის;

) დაცვის ზონა – განსაკუთრებული გამოყენების პირობების მქონე ტერიტორია ან აკვა­ტორია, დადგენილი მაგისტრალური მილსადენის გასწვრივ, მაგისტ­რალური მილსა­დენის ექსპლუტაციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის;

) სამუშაოთა წარმოების პროექტი – დოკუმენტი, რომელიც ადგენს სამშენებ­ლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების თანამიმდევრობასა და მეთოდებს, ტექნოლოგიური ოპერაცი­ების უსაფრთხო, რაციონალურ და ხარისხიან ხერ­ხებს, რომლის შედგენილობა და დეტალიზაციის დონე განისაზღვრება შესასრულებელი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუ­შაოების მოცულობით და სპეციფიკით;

მიღების პუნქტი – მაგისტრალური მილსადენის სისტემის შემადგენელი ნაწილი, რომე­ლიც წარმოადგენს კომპლექსურ ტექნოლოგიურ ობიექტს. იგი თავის თავში მოიცავს შენობას, ნაშენს და ნაგებობას განკუთვნილს მაგისტრალური მილსადენის მი­ღებისა და სატრანსპორტო მედიუმის (გარემო, ნივთიერება, მასალა) აღრიცხვისათვის, ტექნი­კური რეგულირების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

) გაცემის პუნქტი – მაგისტრალური მილსადენის სისტემის შემადგენელი ნაწი­ლი, რომე­ლიც წარმოადგენს კომპლექსურ ტექნოლოგიურ ობიექტს და მოიცავს შენობას, ნაშენს და ნაგებობას განკუთვნილს მაგისტრა­ლური მილსადენის აღრიცხვა-ანგარიშგების ოპერაციებისათვის მაგისტრა­ლური მილსადენით ტრანსპორტირებული სითხის (გაზის) გადაცემა-ჩაბარების დროს;

)  მართვისა და კონტროლის სისტემა – მექანიკური, ელექტრომექანიკური, ელექტრული, ელექტრონული მოწყობილობა, კონსტრუქცია და პროგრამული საშუალება, ექსპლუატა­ციაში მყოფი მაგისტრალური მილსადენის კონტრო­ლისა და მართვის რეალიზაციის უზრუნველყოფისათვის;

)  გაშვების კვანძი – მაგისტრალური მილსადენის შემადგენელი ნაწილი, რომე­ლიც წარ­მოადგენს საწარმოო მოედანს ურთიერთდაკავშირებული მოწყობი­ლობის კომპლექსით. იგი განკუთვნილია მილისშიგა გაწმენდის, სადიაგნოსტიკო და გადასატუმბი თხევადი და აირადი ნახშირწყალბადების ნაკადების გამამხოლოებელი მოწყობილობის გაშვების ტექნოლოგიური ოპერაციების ჩასატარებლად, მაგისტრალური მილსადენის ხაზურ ნაწილში;

) მიღების კვანძი – მაგისტრალური მილსადენის შემადგენელი ნაწილი, რომელიც წარ­მოადგენს საწარმოო მოედანს ურთიერთდაკავშირებული მოწყობილობის კომპლექსით. იგი განკუთვნილია, მილისშიგა გაწმენდის, სადიაგნოსტიკო, გამამხოლოებელი და მაჰერმეტიზებელი მოწყობილობის მიღებისა და ამოღების ტექნოლოგიური ოპერაციების ჩასატარებლად, მაგისტრალური მილსადენის ხაზურ ნაწილში;

) ოპერატორი კომპანია – კანონმდებლობის მიხედვით განსაზღვ­რული იური­დიული პირი, რომელიც მესაკუთრის სტატუსით ფლობს ან სხვა კანონიერ საფუძ­ველზე მინიჭებული აქვს მაგისტ­რალური მილსადენის ექსპლუტაციის უფლება, ჰყავს სათანადოდ განსწავლული პერსონალი და ფლობს შესაბამის ტექნიკურ საშუა­ლებებს, რომლებიც აუცილებელია მაგისტრალური მილსადენის მართვის, მომსახურებისა და უსაფრთხო მდგომარეობაში შენარჩუნებისათვის;

) მოწყობილობა – ძირითადი და (ან) დამატები­თი ფუნქციის შესრულებისათვის, ასევე, რამდენიმე მანქანის ერთ კომპლექსად გაერთიანებისათვის აუცილებელი დამოუკიდებ­ლად გამოსაყენებელი ან მანქანაზე დასადგმელი ტექნიკუ­რი მოწყობილობა;

) აფეთქებასაფრთხიანი ზონა – სივრცე, რომელშიც არსებობს ან შეიძლება  წარმოიქმნას აფეთქებასაფრთხიანი ნარევები და რომელთა ფარგლებში დაწესებულია შეზღუდვები აფეთქების წარმოქმნის ალბათობის შემცირების მიზნით;

)  სისტემა – ნაგებობების, მანქანების და (ან) მოწყობილობათა ერთობლიობა, გაერთია­ნებული კონსტრუქციულად და (ან) ფუნქციურად მოთხოვნილი ფუნქციების შესრულე­ბისათვის.

 

თავი II. პერსონალი

მუხლი 3. მომსახურე პერსონალი

1. სამუშაოზე დაშვებამდე მომსახურე პერსონალი უნდა გაეცნოს ტექნიკურ რეგლამენტს, გაიაროს  ინსტრუქტაჟი დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით.

2. მაგისტრალური გაზსადენების ობიექტების ტექნოლოგიური და სხვა მოწყობილობის ექსპლუატაციაზე, მომსახურებასა და რემონტზე დაიშვებიან პირები, რომლებსაც გააჩნიათ პროფესიულ-ტექნიკური განათლება ან გავლილი აქვთ შესაბამისი სწავლება.

 

თავი III. მაგისტრალური გაზსადენის მეურნეობა

მუხლი 4. მაგისტრალური გაზსადენის ტერიტორია

1. ძირითადი საწარმოო ობიექტის ტერიტორია უნდა იყოს შემოღობილი და ჰქონდეს საერთო სარგებლობის გზებზე სულ ცოტა ორი გასასვლელი. შემოღობვა მუდმივად უნდა იყოს გამართულ მდგომარეობაში და არ იძლეოდეს ტერიტორიაზე უცხო პირთა შესვლის საშუალებას. ობიექტის ტერიტორიის შესასვლელში და შემოღობვის მთელ პერიმეტრზე უნდა იყოს განთავსებული უსაფრთხოების ნიშნები და შესაბამისი წარწერები მოქმედი სტანდარტის მიხედვით.

2. ღამის საათებში ობიექტების ტერიტორიები აუცილებელია განათდეს. ელექტროგანათება უნდა აკმაყოფილებდეს ელექტროდანადგა­რების მოწყობის წესების მოთხოვნებს და უზრუნველყოფდეს განათებულობის სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს.

3. ობიექტებზე მოწყობილობა უნდა განთავსდეს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი მომსახურების და რემონტის მოსახერხებელი და უსაფრთხო შესრულება. მოწყობილობებს შორის მანძილი, აგრეთვე, მანძილი მოწყობილობიდან შენობის კედლებამდე უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნებს.

4. შენობებსა და ნაგებობებთან გასავლელები, აგრეთვე, ჩამკეტი არმატურის მართვის კვანძებთან, საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებსა და ავტომატიკის საშუალებებთან მისასვლელები დროულად უნდა გაიწმინდოს ტალახის, თოვლის, ყინულისა და ქვიშისაგან.

5. საწარმოო ობიექტების სათავსებს უნდა ჰქონდეთ სულ ცოტა ორი ერთმანეთის საპირისპიროდ განლაგებული გასასვლელი.

6.  შენობებში შესასვლელს უნდა ჰქონდეს კარსელი (ტამბური) ან სხვა მოწყობილობა, რომელიც დაიცავს მუშაკებს გამჭოლი (ორპირი) ქარისა და ტემპერატურის მკვეთრი დაცემისგან.

7. მოედნები, გადასასვლელები და ჩაღრმავებები სათავსოებში უნდა იყოს შემოზღუდული და მათ უნდა ჰქონდეს მოაჯირებიანი კიბეები.

8. ჭები, მათ შორის, წყალსადენის და კანალიზაციის, მიწისქვეშა საცავები და დახურული არხები (შემდგომში – ჭები), რომლებიც განლაგებულია გაზსადენების გას­წვრივ ორივე მხარეს 15 მ-ის მანძილზე, წარმოადგენს საშიშ ზონას და მათი შემოწმება  უნდა განხორციელდეს მოქმედი სტანდარტის მიხედვით.

9. ჭები მუდმივად დახურული (დაკეტილი) უნდა იყოს სპეციალური სახურა­ვებით.

10. ჭა, რომელშიც სრულდება სამუშაო, უნდა შემოიღო­ბოს, დაყენდეს უსაფრთხოების ნიშნები და განათდეს ღამის საათებში.

11. ჭაში გაზის დაგროვების თავიდან ასაცილებლად და ჰაერის ნიმუშის ასაღე­ბად ჭაში ჩაუსვლელად, მის სახურავს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი  დიამეტრის ნახვრეტი.

12. ჭები დაცული უნდა იყოს ზედაპირული და გრუნტის წყლების მოხვედ­რისგან. აუცილებლობის შემთხვევაში უნდა გაკეთდეს დრენაჟი ჩამონადენების სამ­რეწველო კანალიზაციაში ჩასაშვებად ჰიდრავლიკური საკეტის გავლით.

13. ჭების დათვალიერება და გაწმენდა უნდა ჩატარდეს მოქმედი სტანდარტის მიხედვით.

14. ჭაში სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შესაბამისი სტანდარტის დაცვით.

15. ჭაში ჩასვლამდე აუცილებელია მისი ზემოდან დათვალიერება და დაგაზიანებაზე შემოწმება. დაგაზიანებისას ჭა კარგად უნდა განიავდეს გადასატანი ვენტილატორებით ან სხვა აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების მოწყობილობით და ჩატარდეს ჰაერის განმეორებითი ანალიზი.

16. მოწყობილობის, მილსადენების, ინსტრუმენტების, საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოების და ავტომატიკის საშუალებების ექსპლუატაცია უნდა ხდებოდეს დამამზადებელი ქარხნის ინსტრუქციის საფუძველზე შედგენილი ტექნოლოგიური ინსტრუქციების შესაბამისად.

17. მოწყობილობას და არმატურას უნდა ჰქონდეს რიგითი ნუმერაცია.

18. მოწყობილობის, მილსადენების, საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოების და ავ­ტომატიკის საშუალების ავარიული გაჩერების (გამორთვის) შემთხვევაში, მათი ხელ­მეორედ ამუშავება (ჩართვა) აკრძალულია მანამ, სანამ არ გამოვლინდება და არ აღ­მოიფხვრება დარღვევის მიზეზი, რამაც განაპირობა ავარიული გაჩერება (გამორთვა).

19. მოწყობილობის მბრუნავი და მოძრავი ნაწილები საიმედოდ უნდა იქნეს შემოზღუდული.

 

მუხლი 5მიწისქვეშა მილსადენი

1. მაგისტრალური გაზსადენის ტრასასა და განშტოებებზე უნდა მოეწყოს საგზაო ნიშნები შესაბამისი სტანდარტის დაცვით.

2. მაგისტრალური გაზსადენის ტრასა, რომელიც გადის  სატყეო მიწებზე, განაპირა გაზსადენის ღერძიდან ორივე მხარეს  აუცილებელია პერიოდულად გაიწმინდოს ეკალბარდებისაგან და შენარჩუნდეს უსაფრთხო მდგომარეობაში.

3. მაგისტრალური გაზსადენის ხაზოვანი ნაწილი ექსპლუატაციის პერიოდში ექვემდებარება დათვალიერებას მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად.

4. მაგისტრალური გაზსადენების საავტომობილო გზების ყველა კატეგორიის გადასასვლელი აუცილებელია შემოწმდეს მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად.

5. საწარმოს უნდა ჰქონდეს შემუშავებული ავარიის შეტყობინების წესი, საავარიო ბრიგადის შეკრების და ავარიის ადგილზე გასასვლელად, აგრეთვე, ავარიის ლიკვიდაციისათვის საჭირო სატრანსპორტო საშუალებების, მოწყობილობების, ინსტრუმენტების, მასალე­ბის, კავშირგაბმულობის საშუალებების, ხანძრის ჩაქრობის, ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებების ჩამონათვალი.

6. გაზსადენის რიგგარეშე დათვალიერება უნდა ჩატარდეს უბანზე, სადაც სტიქიური უბედურების შემდეგ შესაძლებელია დაზიანდეს გაზსადენები და მისი ინფრასტრუქტურის ნაგებობები, აგრეთვე, გაზსადენიდან ან არმატურიდან გაზის გაჟონვის გამოვლენის შემთხვევაში.

7. გაზსადენების მდინარეებზე, ხევებსა და ნაკადულებზე გადასასვლელები დაცული უნდა იყოს გამორეცხვებისა და დაზიანებებისაგან შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

8. საწარმოში უნდა იყოს შედგენილი საავარიო სატრანსპორტო საშუალებების  მოძრაობის (სამარშრუტო რუკები) ოპტიმალური გზის სქემები მათი ბაზირების ადგილიდან ტრა­სის ყველა უბნამდე წლის სხვადასხვა დროში და სხვადასხვა მეტეოროლოგიურ პირობებში.

9. მაგისტრალურ გაზსადენებზე, მის ნაგებობებსა და არმატურაზე გაუმარ­თაობის (უწესივრობის) ლიკვიდაცია, რომლებიც მოითხოვს საცეცხლე ან გაზსაფრთხიანი სამუშაოების ჩატარებას, უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტის მოთხოვნების დაცვით.

 

მუხლი 6. მიწისქვეშა მილსადენი, საყრდენები და გადასასვლელები                   

1. გაზსადენის ანტიკოროზიული დაფარვის დარღვევის შემთხვევაში იგი დაუყონებლივ უნდა იქნეს აღდგენილი.

2. გაზსადენის მიერ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი საჰაერო ხაზის გადაკვეთის ადგილებში უნდა მოეწყოს სადენის გაწყვეტის შემთხვევაში გაზსადენის დამცავი კონსტრუქციები.

3. გაზსადენის გარედან გაწმენდა და მასზე საიზოლაციო საფარის დატანა მოწყობილობების და მექანიზმების გამოყენებით, რომლებიც ეყრდნობიან მილსადენს, უნდა განხორციელდეს მას შემდეგ, რაც უბანი გაითიშება და გათავისუფლდება გაზისაგან (მისგან გამოდევნილი იქნება გაზი).

4. სატრანსპორტო საშუალებებს და მექანიზმებს ეკრძალებათ გაზსადენის ტრასის გასწვრივი მოძრაობა გაზსადენების საყრდენებიდან 10 მ-ზე უფრო ახლოს.

5. მაგისტრალური გაზსადენის გადასასვლელები მდინარეებსა და ხრამებზე უნდა იყოს შეღობილი, რათა გამოირიცხოს მილსადენზე გადასვლის შესაძლებლობა.

6. მაგისტრალურ გაზსადენებზე გადასვლა (სატრანსპორტო საშუალებებით) დასაშვებია შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით, სპეციალურად მოწყობილი გადასასვლელების შემთხვევაში, თუ იგი კონსტრუქციულად არ არის დაკავშირებული გაზსადენთან.

7. მაგისტრალურ გაზსადენებზე გადასასვლელების კონსტრუქციები გაანგა­რიშებული უნდა იქნეს იმ მანქანების, მექანიზმების და მოწყობილობების მაქსიმა­ლური წონის გათვალისწინებით, რომელთაც მოუწევთ მასზე გადაადგილება. გადასასვ­ლელის კონსტრუქციაზე დასაშვები დატვირთვა ნაჩვენები უნდა იყოს მასზე დაყენებულ სპეციალურ საგზაო ნიშანზე.

8. გვირაბებში გამავალ გაზსადენებზე სამუშაოების უსაფრთხო შესრულე­ბისთვის დამუშავებული უნდა იქნეს სპეციალური ინსტრუქცია.

9. გვირაბის კარიბჭეები (პორტალები) უნდა აღიჭურვოს სპეციალური ცხაურული შემოღობვებით, რომლებიც უნდა იყოს დაკეტილი.

10. გაზსადენზე ან გვირაბის კედელზე უშუალოდ გაზსადენის  ზემოთ ღია ფერის საღებავით დატანილი უნდა იქნეს განივი აღნიშვნები, რომლებზეც აღნიშნული იქნება მანძილები გვირაბის შესასვლელამდე და გამოსასვლელამდე. ისრით უნდა აღინიშნოს მილსადენში გაზის მოძრაობის მიმართულება.

11.  გვირაბში შესვლა უნდა განხორციელდეს არანაკლებ ორკაციანი ჯგუფით, აირწინაღე­ბით და აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების აკუმულატორული სანათურებით, მას შემდეგ, რაც გვირაბში ჰაერი შემოწმდება დაგაზიანებაზე.

12. გვირაბში ხალხის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ყოფნისას საჭი­როა პერიოდულად მოხდეს ჰაერის კონტროლი.

13. გვირაბში ხალხის ყოფნის მთელი დროის განმავლობაში გვირაბის შესასვ­ლე­ლები ორივე მხრიდან (შესასვლელი და გამოსასვლელი) უნდა იყოს გაღებული.

14. მაშველები ვალდებულნი არიან იქონიონ უწყვეტი კავშირი გვირაბში მყოფ ხალხთან (რადიოთი, ტელეფონით, ხმოვანი ან პირობითი სიგნალებით).

15. გვირაბის წყლების გადინების ლიკვიდაციისათვის, გვირაბის კედლების შესაკეთებლად, უნდა ჩატარდეს სამუშაოები სპეციალურად შემუშავებული გეგმების და გაზსადენის დაცულობის გათვალისწინებით, სამთო სამუშაოების შესრულების ინსტრუქციის შესაბამისად.

16. გვირაბში მუშაობისას  დასაშვებია იმყოფებოდეს მხოლოდ ის პერსო­ნალი, რომელიც უშუა­ლოდ დაკავებულია  მიმდინარე სამუშაოებით ან ამ სამუშაოების მიმდინარე­ობის კონტროლით.

17. გაზსადენის გარე ზედაპირის გაწმენდა და შეღებვა უნდა ხორციელ­დებოდეს გვირაბში ჰაერის ნაკადის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით.

18. დაუშვებელია გვირაბში ღია ცეცხლით სამუშაოების ჩატარება ერთდროულად ორ პუნქტში.

19. დამხმარე მოწყობილობა ელექტროამძრავით, საზომ-საკონტროლო ხელ­საწყოები, ავტომატიკის საშუალებები ელექტროკვებით და განათების საშუალებე­ბი, რომლებიც გამოიყენება გვირაბს შიგნით, უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

 

მუხლი 7. კოროზიისგან დაცვა

1. მაგისტრალური გაზსადენების ობიექტები დაცული უნდა იყოს ნიადაგის კო­როზიისა და მოხეტიალე დენებით გამოწვეული კოროზიისაგან.

2. მაგისტრალური გაზსადენების ნაგებობების (მოწყობილობის) კოროზიი­საგან კომპლექსური დაცვა და კოროზიულობის მდგომარეობა ექვემდებარება კონტროლს დაწესებული ვადების, წესისა და მუშაობის მოცულობის მიხედვით, მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად.

3. აკრძალულია წნევის ქვეშ მყოფ გაზსადენებზე კათოდური გამომყვანების მიერთება ელექტრო და გაზოშედუღებით.

4. მოქმედ გაზსადენზე კათოდური და სადრენაჟო გამომყვანების მოწყობა უნ­და განხორციელდეს მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად.

5. მილსადენზე გამტარების  მიერთების ადგილები და თვით გამტარები მიდუღების შემდეგ უნდა დაიფაროს ანტიკოროზიული იზოლაციით.

6. რკინიგზასა და საავტომობილო გზებზე გადასასვლელების დამცავ გარსაცმებზე გაზომვების ჩატარებაში უნდა მონაწილეობდეს 2 ადამიანი: ერთი, რომელიც მუშაობს ხელსაწყოებზე და მეორე, რომელიც ახდენს ელექტროდის გადაადგილებას და თვალყურს ადევნებს ტრანსპორტის მოძრაობას.

 

მუხლი 8. საკომპრესორო სადგური

1. საკომპრესორო სადგურების საწარმოო მოედნები, შენობები, ნაგებობები, მოწყობილობები და სისტემები უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო დოკუმენტაციის და მოქმედი სტანდარტის მოთხოვნებს.

2. საკომპრესორო სადგურის ყველა მოწყობილობაზე და სისტემაზე უნდა წარმოებდეს ექსპლუატაციის ფორმულარი შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

3. საკომპრესორო სადგურების მოწყობილობები და სისტემები  ექვემდებარება ტექნიკურ შემოწმებას, დათვალიერებას, აუცილებელ გამოცდებს სტანდარტით დადგენილი წესის შესაბამისად.

4. საკომპრესორო სადგურების შენობები (სათავსები) აღჭურვილი უნდა იქნეს: იძულებითი მომდენ-გამწოვი და საავარიო ვენტილაციით; ხანძრის ავტომატუ­რად ჩამქრობი სისტემით; აფეთქებასაფრთხიანი კონცენტრაციების სიგნალიზატო­რებით, რომელიც ბლოკირებულია საავარიო ვენტილაციის ჩართვის ავტომატიკასთან; ოპერა­ტიული კავშირით სადისპეტჩეროსა და საკომპრესორო სადგურის სხვა შენობებთან; შუქის და ხმოვან სიგნალიზაციასთან, რომელიც მოქმედებას იწყებს საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოების და ავტომატიკის სისტემისათვის მიწოდებული ჰაერის (გაზის) წნევის შემცირებისას; ავარიული განათებით; სტაციონარული და მობილური ამწე და სატრასპორტო მოწყობილობებით.

5. კომპლექტურ-ბლოკური მიწოდების ცალკე მდგომი გაზის გადამტუმბი აგრეგატი გაწყობილი უნდა იქნეს ტექნიკური პირობების და შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

6. აკრძალულია საკომპრესორო საამქროს ექსპლუატაცია ჰაერში საწვავი გაზე­ბის რაოდენობის კონტროლის სისტემისა და სიგნალიზაციის გამორთვის ან გაუმართაობის პირობებში.

7. შენობაში არსებულ ჰაერში საწვავი გაზის აფეთქებასაშიშ კონცენტრა­ციაზე სიგნალიზატორის მუშაობის შემოწმება უნდა მოხდეს დამამზადებელი ქარხნის ინსტრუქციების შესაბამისად.

8. ცენტრიდანული საჭირხნებიანი საკომპრესორო სადგურის ავარიული გამორ­თვა შესაძლებელი უნდა იყოს ერთი გასაღების მობრუნებით, რომლის დროსაც ერთდროულად ჩერდება ყველა მომუშავე საკომპრესორო აგრეგატი და გადაირთვება საერთო სტაციონარული ონკანები გაზის გადაშვებაზე საკომპრესრო სადგურის გაზსადენებიდან. გაზგადამტუმბი აგრეგატი უნდა აღიჭურვოს ავარიული დაცვის მოწყობილობებით, რომლითაც უნდა მოხდეს ავარიული აგრეგატის ავარიული გაჩერება ნებისმიერი ავარიული რეჟიმის დამხმარე მექანიზმის უწესივრობისას.

9. დისტანციური ამუშავების გაზსატუმბი აგრეგატები უნდა აღიჭურვოს წინასწარი შეტყობინების სასიგნალო მოწყობილობით.

10. გაზომოტორულკომპრესორიანი საკომპრესორო საამქროს სამანქანო დარ­ბაზში და საჭირხნი საშუალებების შენობებში დამონტაჟებული ელექტრომოწყობი­ლობა უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

11. საკომპრესორო სადგურზე კომპრესორის და სხვა მოწყობილობების ხმაურის დონე არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი სტანდარტებით განსაზღვრულ ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.

12. საკომპრესორო მოწყობილობა შეღებილი უნდა იყოს შესაბამისი სტანდარ­ტის მიხედვით.

13. საკომპრესორო საამქროს მილსადენებზე დატანილი უნდა იყოს ისრები, რომლებიც აჩვენებენ გაზის, ჰაერის და სხვა ნივთიერებების მოძრაობის მიმართუ­ლებას.

14. საკომპრესორო საამქროს კომუნიკაციებზე განთავსებულ ჩამკეტ და მარე­გუ­ლირებელ არმატურას უნდა ჰქონდეს ნუმერაცია შესაბამისი სისტემების პრინციპუ­ლი სქემების ნორმების შესაბამისად. ჩამკეტ არმატურას ასევე უნდა ჰქონდეს გაღება-დაკეტვის მაჩვენებელი.

15. ზეთები უნდა ინახებოდეს შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით, სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში განთავსებულ მჭიდროდ დახშულ ტევადობებში, რომლებზეც უნდა იყოს წარწერა ზეთის სახეობის შესახებ.

16. პირებს, რომლებიც არ არიან დაკავებული გაზგადამტუმბი აგრეგატების და მათი მოწყობილობების ექსპლუატაციით და რემონტით, ეკრძალებათ საკომპრესორო საამქროების შენობებში, სტაციონარული კოლექტორების მოედნებზე, საკომპრესორო სადგურების მიერთების კვანძებში შესვლა.

17. საკომპრესორო სადგურის პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით.

18. საკომპრესორო სადგურის განთავსების რაიონში ჭექა-ქუხილის დროს დაუშვებელია გაზგადამტუმბი აგრეგატის ამუშავება, გადართვები ტექნოლოგიურ სარტყელში ან ძალურ მოწყობილობაზე.

19. დამხშობები, დამცავი სარქვლები, მილტუჩა და სხვა შეერთებების სიმტკი­ცეზე და ჰერმეტულობაზე გამოცდის წინ უნდა მოინიშნოს უსაფრთხოების ნიშნებით და წარწერებით.

20. აკრძალულია მუშაობის პერიოდში გაზგადამტუმბი აგრეგატების მიტოვება მეთვალყურეობის გარეშე.

21. გაზგადამტუმბი აგრეგატის ცალკეული კვანძებიდან ან შეზეთვის სისტემიდან ზეთის გაჟონვის შემთხვევაში,  მიღებული იქნეს ზომები გაჟონვების სალიკვიდაციოდ. დაუშვებელია ზეთის დაღვრა საამქროს იატაკზე ან მოწყობილობების საძირკვლებზე.

22. საკომპრესორო სადგურის მეორე რიგის გაზსატუმბი აგრეგატის მშენებ­ლობისას, საკომპრესორო სადგურის სამანქანო დარბაზისა და საჭირხნის გალერეის ნაწილი, რომელშიც მუშაობს პირველი რიგის აგრეგატები, უნდა განცალკევდეს ერთმანეთისაგან გაზგაუმტარი, ცეცხლმედეგი კედლით (ტიხრით).

23. საჭირხნების გახსნამდე აუცილებელია მომდენ-გამწოვი ვენტილაციის საიმედო მუშაობაში დარწმუნება.

24. საჭირხნის გახსნისას აკრძალულია საჭირხნის გალერეაში ისეთი სამუშაო­ების ჩატარება, რომელიც უშუალოდ არაა დაკავშირებული მის გახსნასთან.

25. საჭირხნების გახსნის დროს შენობაში ყოფნის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც ახდენენ გახსნას, აგრეთვე, მათ, რომლებიც მომსახურებას უწევენ გაზის საჭირხნ აგრეგატს.

26. საკომპრესორო სადგურის გაზსადენებზე შედუღების ახალი ნაკერები, რემონტის ჩატარების შემდეგ, უნდა შემოწმდეს მთელ პერიმეტრზე  შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

 

მუხლი 9. გაზმოტორული კომპრესორი

1. გაზმოტორული კომპრესორის ელექტრომოწყობილობა, მისი ანთების სისტემა და ამუშავების აპარატურა უნდა შეესაბამებოდეს აფეთქებადაცულობის დონეს.

2. საკომპრესორო საამქროს ფარგლებში არსებულ გამოსაბოლქვ მილსადე­ნებს, რომელთა გაცივება არ ხდება წყლით, უნდა ჰქონდეს თბური იზოლაცია და არ უნდა ჰქონდეს შეხება საწვავ მასალებთან.

3. დამცავი სარქვლებიდან გაზის გამოსაშვები სანთლები, აგრეთვე, გაქრევის მილყელები არ შეიძლება მოეწყოს უშუალოდ ძრავების მიერ ნამუშევარი გაზების გამობოლქვის ადგილებთან.

4. გაზმოტორული კომპრესორის ამუშავებისას აფეთქებების თავიდან ასაცი­ლებლად გამობოლქვის სისტემაში უნდა ჩაირთოს მაგნეტო და საწვავი გაზი მიეწო­დოს აუცილებლად გამობოლქვის სისტემის შეკუმშული ჰაერით გაქრევის შემდეგ.

5. აკრძალულია გაზმოტორული კომპრესორის მუშაობა, თუ არ არის გამართულ მდგომარეობაში მაყუჩების (დემპფერების) აფეთქების სარქვლები, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნებს.

6. აკრძალულია გაზმოტორული კომპრესორის მუშაობის დროს ინდიკატორუ­ლი ონკანის გაღება ცილინდრების გაქრევისათვის, აგრეთვე, ძრავების სანთლებიდან მა­ღალი ძაბვის ელექტროსადენების განრთვა ან სანთლების შემოწმება.

7. შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით, პერიოდულად უნდა მოხდეს გამობოლქვის მილსადენის და მაყუჩის (დემპფერის) დათვალიერება, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში, ჭვარტლისაგან გაწმენდა.

8. გაზმოტორული კომპრესორის კარტერის ლიუკის გახსნა ნებადართულია მხოლოდ კომპრესორის გაჩერების და გაცივების შემდეგ.

9. ღია ძალური ცილინდრები აუცილებელია დაიხუროს, რათა მასში არ მოხვდეს უცხო საგნები.

 

მუხლი 10. გაზტურბინულამძრავიანი საკომპრესორო სადგური

1. გაზტურბინულამძრავიანი საკომპრესორო სადგურის ტერიტორიაზე გაზგა­დამ­ტუმბი აგრეგატის ჰაერის მიმღები კამერიდან მოქმედი სტანდარტით დადგენილ მანძილზე არ უნდა იყოს ჰაე­რის დამტვერიანების წყარო (მათ შორის, გრუნტის გზები, ხსნარებიანი კვანძები, ფხვიერი მასალების საწყობები და ა.შ.).

2. საკომპრესორო სადგურის ტერიტორია უნდა იყოს გამწვანებული, ხოლო ჰაერის მიმღები კამერის სიახლოვეს ღია უბნები – დაფარული გაზონის ბალახით ან მოასფალტებული.

3. საჭირხნის ამძრავი ლილვის გასასვლელი (ნახვრეტი) ამძრავებსა და საჭირხ­ნეებს შორის გამყოფ კედელში უნდა იყოს ჰერმეტული.

4. გაზტურბინული ამძრავის თბური იზოლაცია უნდა უზრუნველყოფდეს აგრეგატის ნორმალურ მდგომარეობას და უსაფრთხო ექსპლუატაციას.

5. გაზტურბინულამძრავიანი გაზსატუმბი აგრეგატების ავარიული გაჩერება უნდა ხდებოდეს ექსპლუატაციის ინსტრუქციის შესაბამისად.

6. გაზტურბინული აგრეგატების ჰაერის მიმღები კამერები უნდა იყოს დაკეტილი. დაუშვებელია აგრეგატის მუშაობის დროს კამერაში ხალხის ყოფნა და უცხო საგნების მოხვედრა.

 

მუხლი 11. გაზის კონდესატის უტილიზაცია

1. გაზში გაზკონდენსატის გამოვლენის შემთხვევაში, მის დასაჭერად, ტევადობებში შესაკრებად, გადატუმბვისა და უტილიზაციისათვის დადგმული უნდა იქნეს გამაფრთხილებე­ლი სიგნალის გადამცემი გადამწოდებით აღჭურვილი მოწყობილობები შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით. ტევადობებსა და აპარატებში სითხის ზღვრული დონის მიღწევისას გადამწოდები უნდა უზრუნველყოფდეს სიგნალის გადაცემას, რის შედეგადაც  ზომები უნდა იქნეს მიღებული ამ დონის დასაშვებ მნიშვნელობამდე შესამცირებლად.

2. დანადგარების კვანძების გაქრევა, რომელშიც გროვდება გაზის კონდენსა­ტი, უნდა მოხდეს დამცავი მოწყო­ბილობებით აღჭურვილ, წნევის სიდიდის დასაშვებ ფარგლებში რეგულირების ფუნქციის მქონე, სპეციალურ ტევადობაში.

3. ტევადობებიდან გაზკონდენსატის გადასატუმბი ელექტრომოწყობილობა უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

4. გაზკონდენსატის შემკრებ, გადატუმბვის და გამომშვებ მოწყობილობებს, უნდა გააჩნდეთ მეხამრიდები და სტატიკური ელექტროობისაგან დაცვა მოქმედი სტანდარტის შესაბამისად.

5. გაზკონდენსატიანი ავტოცისტერნებისათვის გამოყოფილი უნდა იქნეს სპე­ციალური სადგომები შესაბამისი სტარდატის დაცვით, უსაფრთხო მანძილზე.

6. გაზკონდენსატი გაქრევის ტევადობიდან უნდა გადაისხას სპეციალურ  ავტოცისტერნებში, რომლებიც აღჭურვილი იქნება ავსების და დაცლის პროცესში დამიწების შესაძლებლობის მქონე ჩამამიწებელი მოწყობილობებით და  ცეცხლმაქრებით. ძრავის მაყუჩი (დემპფერი) გამოყვანილი უნდა იყოს წინ, ხოლო გამოსაბოლქვი მილის ბოლოები - აღჭურვილი ნაპერწკალჩამქრობით.

7. სადგომიდან გაზკონდენსატის ჩასხმის ადგილას, გასვლის წინ, მომსახურე პერსონალმა უნდა შეამოწმოს ავტოცისტერნის  მოწყობილობისა და ელექტროგაყვანილობის გამართულობა შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

8. გაზკონდენსატის ჩასხმისა და გადმოსხმისას ავტომობილის ძრავა უნდა იყოს გამორთული. ცისტერნის კორპუსი, შლანგები გაზკონდენსატისათვის და მისი ლითონის ბუნიკი უნდა ჩამიწდეს. შლანგის ბუნიკი ჩაშვებული უნდა იყოს ცისტერნის ფსკერამდე.

 

მუხლი 12. გაზის მიქისქვეშა საცავი

1. წინამდებარე მუხლის მოთხოვნები ვრცელდება მიწისქვეშა გაზსაცავის შემდეგ ობიექტებზე: მაგისტრალური გაზსადენის განშტოება; გაზის მიწისქვეშა საცავი;  დამატებითი დაწნეხვის საკომპრესორო სადგური გაზის წნევის გასაზრდელად, რომელიც ჩაიტუმბება მიწისქვეშა ფენებში ან მიეწოდება მაგისტრა­ლურ გაზსადენებს; გამანაწილებელი (შემრები) მილსადენების სისტემა ჭაბურღილში გაზის მისაწოდებლად ან მისგან ასაღებად; დანადგარები გაზის გასუფთავებისა და გაშრობისათვის; დამხმარე ნაგებობები, კომუნიკაციები და მოწყობილობები.

2. მაგისტრალური გაზსადენიდან გაზის მიწისქვეშა საცავამდე გაზსადენ-განშტოების და სხვა გაზსადენების, რომლებშიც მუშა წნევა აღემატება 1,2 მგპა-ს, ექსპლუატაციის პირობები უნდა აკმაყოფილებდეს ამ რეგლამენტის მოთხოვნებს.

3. გაზსადენების, რომლებშიც მუშა წნევა ნაკლებია 1,2 მგპა-ზე, ექსპლუატა­ცია უნდა განხორციელდეს გაზის მეურნეობაში უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნე­ბის შესაბამისად.

4. მიწისქვეშა გაზსაცავის ჭაბურღილების გარშემო ტერიტორია უნდა გაიწმინდოს ბუჩქნარისა და ტყისაგან.

5. იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიქმნა გაზის ღია შადრევანი, მიწისქვეშა გაზსა­ცავის პერსონალის მიერ დაუყოვნებლივ უნდა იქნეს მიღებული ზომები მისი ლიკვიდაციისათ­ვის, ავარიის ლიკვიდაციის გეგმის მიხედვით.

 

თავი IV. გაზგამანაწილებელი სადგური, ხარჯსაზომი პუნქტი, ოდორიზაციის დანადგარი

მუხლი 13. გაზგამანაწილებელი სადგური და პუნქტი

1. გაზგამანაწილებელი სადგურების და პუნქტების ძირითადი და დამხმარე მოწყობილობების ექსპლუატაცია უნდა განხორციელდეს ექსპლუატაციის ინსტრუქცი­ების მოთხოვნების და შესაბამისი სტანდარტის დაცვით.

2. გაზგამანაწილებელ სადგურებსა და პუნქტებზე შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით უნდა იყოს შემდეგი დოკუ­მენტაცია: ტექნიკური პასპორტი; დამტკიცებული საშემსრულებლო და ტექნიკური დოკუმენტაცია: სამშენებლო, ტექნოლოგიური, სანტექნიკური და ელექტროტექნიკური ნაწილები; საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოების, ავტომატიკის, კავშირგაბმულობის და ელექტროქიმიური დაცვის საშემსრულებლო ნახაზები და დოკუმენტაცია; გაზის გა­სუფთავების, შეთბობის, ოდორიზაციის და მეთანოლის დანადგარის საშემსრულებო სქემები; ავტომატური დაცვის და სიგნალიზაციის მოწყობილობების საშემსრულებ­ლო პრინციპული სქემები; უბნის გენერალური გეგმა ნაგებობების განლაგებით; შრომის დაცვაზე დოკუმენტაცია ნორმატიული დოკუმენტაციის შესაბამისად.

3. ჩამკეტი არმატურა (ონკანები) გათვალისწინებული უნდა იყოს გაზის გამანაწილებელი სადგურის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით. გაზგამანაწილებელი სადგურის გამოსასვლელ გაზსადენებზე გათვალისწინებუ­ლი უნდა იყოს წნევის გადამეტების ავტომატური დაცვა.

4. შესასვლელ და გამოსასვლელ გაზსადენებზე უნდა დამონტაჟდეს მაიზოლი­რებელი მილტუჩები.

5. გაზგამანაწილებელი სადგურის შენობა დაცული უნდა იქნეს მეხის პირდაპირი ზემოქმედებისაგან, ხოლო გარე დანაგარები (მტვერდამჭერები, ზეთის მეურნეობა, სანთლები და ა.შ.) დაცული უნდა იქნეს ელვის მეორადი გამოვლენისაგან ჩამამიწებელ მოწყობილობასთან მიერთებით.

6. გაზგამანაწილებელი სადგური უნდა აღიჭურვოს სავენტილაციო მოწყო­ბილობით, რომელიც უზრუნველყოფს ჰაერმიმოცვლის ჯერადობას შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

7. გაზგამანაწილებელი სადგურებისა და პუნქტების აფეთქებასაფრთხიან შენო­ბებში ელექტროგანათება უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

8. გაზის გამანაწილებელი სადგურის და გაზის გამანაწილებელი პუნქტის მოწყობილობების და სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციისათვის აუცილებელია ჩატარდეს ტექნიკური მომსახურება იმ მოცულობით და ვადებში, რომლებიც დადგენილია შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

9. გაზგამანაწილებელი სადგურის და პუნქტის შენობებში საცეცხლე სამუშაო­ები უნდა შესრულდეს, მოწყობილობის გამორთვისა და გაზისაგან დაცლის შემდეგ, შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

 

მუხლი 14. ოდორიზაციის დანადგარი

1. გაზი ოდორიზებული უნდა იქნეს ოდორიზების დანადგარებით, რომლებიც განთავსდება გაზის გამანაწილებელი სადგურის ტერიტორიაზე.

2. აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ ოდორანტები მავნე ნივთიერებებია, ხოლო ოდორიზაციის დანადგარების და ოდორანატების საწყობების შენობები – აფეთქებასაფრთხიანი.

3. გაზის ოდორიზების და ოდორანტის შენახვის შენობები უნდა მოეწყოს იმავე მოთხოვნების შესაბამისად, რაც წაეყენება აფეთქებადსაფრთხიან და ხანძარსაშიშ შენობებს.

4. შენობების იატაკები, სადაც ხდება გაზის ოდორიზაცია და ოდორანტის შენახვა, ისეთი მასალებისაგან უნდა იქნეს დამზადებული, რომლებიც არ იწოვს სითხეს (არ ხდება მათი სითხით გაჟღენთვა).

5. ოდორიზაციის დანადგარების შენობებში და ოდორანტების დახურულ საწყობებში პერიოდულად უნდა ჩატარდეს მუშა ზონის ჰაერის ანალიზი ნახშირწ­ყალბადების შემოწმე­ბაზე, აგრეთვე, ოდორანტების ორთქლზე შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

6. ოდორიზაციის შენობაში და ოდორანტის საწყობში შესვლა უნდა მოხდეს შესაბამისი აირწინაღით. თუ ამ შენობებში ვენტილაცია  არ მუშაობს, მომსახურე პერსონალი ვალდებულია ჩართოს მექანიკური გამწოვი ვენტილაცია.

7. ოდორანტის შესანახი კასრის გახსნა,  მისგან ოდორანტის გადმოსხმა,  კასრის გარეთა საცობის მოხსნა უნდა განხორციელდეს შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნათა დაცვით.

8. ოდორანტი, რომელიც დაიღვრება იატაკზე ან მიწაზე, დაუყოვნებლივ ნეიტრალიზებული უნდა იქნეს. მანეიტრალიზებელი ნივთიერებით დამუშავების შემდეგ საჭიროა მიწა დაიბაროს და მეორედ მოირწყოს მანეიტრალიზებელი ხსნარით.

9. ოდორანტისაგან გათავისუფლებული კასრი (ტარა) ტრანსპორტირებული და შენახული უნდა იქნეს ჰერმეტულად დახურულ მდგომარეობაში.

10. ოდორიზაციის დანადგარის ელექტრომოწყობილობა, ელექტროგანათება, საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები და ავტომატიკის საშუალებები უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

11. ოდორიზატორის შიდა შემოწმების და რემონტის დროს აუცილებელია მისი გათავისუფლება ოდორანტისაგან, რის შემდეგაც იგი უნდა გატარდეს ორთქლში (გამოიორთქლოს) შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

 

მუხლი 15. ხარჯსაზომი პუნქტი

1. ხარჯსაზომი პუნქტების (სადგურების) მოწყობა, ექსპლუატაცია და რემონტი უნდა ხდებოდეს  წინამდებარე რეგლამენტის და სხვა ნორმატიული დოკუმენტაციის მოთხოვნათა შესაბა­მისად.

2. ხარჯსაზომი პუნქტების შენობებისათვის გათვალისწინებული უნდა იყოს მომდენ-გამწოვი ვენტილაცია, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში – კონდიცირებაც.

3. ხარჯსაზომი პუნქტების ელექტრომომარაგების სისტემის გამანაწილებლი ქსელი უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

 

მუხლი 16. ელექტროდანადგარები

1. მაგისტრალური გაზსადენების ელექტროდანადგარები უნდა შეესაბამებოდეს ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების, შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობის დაპროექტების  მოთხოვნებს.

2. აფეთქებასაფრთხიან ზონაში ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი უნდა პა­სუხობდეს აფეთქებასაფრთხიანი ზონების ძალური და განათების ქსელების ელექტ­რომოწყობილობის მონტაჟის ინსტრუქციის და სხვა ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს.

3. ელექტროდანადგარების ექსპლუატაცია, დათვალიერება და რემონტი უნდა ხდებოდეს მომხმარებლების ელექტროდანადგარების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების და მომხმარებელთა ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთ­ხოების ტექნიკის წესების შესაბამისად.

4. გამანაწილებელი დანადგარების სატრანსფორმატორო ქვესადგურების (პუნქ­ტების) კარებზე, ელექტროგადაცემის საჰაერო ხაზების საყრდენებსა და სხვა შესაბამისი ობიექტების ელექტროდანადგარების შემოღობვის აუცილებელ ადგილებში უნდა განთავსდეს უსაფრთხოების შესაბამისი ნიშნები და ფირნიშები შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

5. აფეთქებასაფრთხიან ზონაში დამონტაჟებული ელექტრომოწყობილობის ელექტრული გამოცდების და პარამეტრების გაზომვები უნდა ჩატარდეს შესაბამისი სტანდარტების მოთხოვნათა დაცვით.

6. აფეთქებასაფრთხიან ზონაში აკრძალულია აფეთქებადაუცველი გადასა­ტანი ელექტროინსტრუმენტის და სანათის გამოყენება.

7. აფეთქებასაფრთხიან ზონებში გამშვები აპარატურის, დამცველების, ელექტრონათურების შეცვლა უნდა შეასრულოს უსაფრთხოების ტექნიკის სფეროში შესაბამისი საკვალიფიკაციო ჯგუფის ელექტროტექნიკურმა პერსონალმა, ქსელის შესაბამისი უბნებიდან ძაბვის სრულად მოხსნის შემდეგ.

8. მოთხოვნები ელექტროდანადგარების მომსახურე პერსონალისადმი და აუცილებელი საკვალიფიკაციო ჯგუფის დადგენა ხდება მომხმარებლების ელექტრო­დანადგარების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების და მომხმარებლების ელექტრო­დანადგარების ექსპლუატაციისას უსაფრთხოების ტექნიკის წესების მოთხოვნების შესაბამისად.

9. პირები, რომლებიც ახდენენ ელექტროფიცირებული აგრეგატების ჩართვას და გამორთვას, უნდა გაიარონ შესაბამისი ინსტრუქტაჟი ელექტროუსაფრთხოებაში.

10. მომეტებული საფრთხის შენობებში განთავსებული ელექტროძრავების და სხვა ელექტრული აპარატურის, გამშვები მოწყობილობის (გარდა დისტანციური მართვისა), აგრეთვე, 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვის კვების მქონე განსაკუთრებული საფრთხის და გარეთ განთავსებული დანადგარების წინ უნდა განთავსდეს საიზოლაციო ქვესადგამები.

11. დამცავი საშუალებები გამოყენების წინ უნდა იქნეს შემოწმებული შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

12. ელექტროდანადგარების (ფარების, შემკრებების და ა.შ.) გამანაწილებელი მოწყობილობების შენობების კარები  უნდა იყოს დაკეტილი.

 

მუხლი 17. საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები

1. მაგისტრალური გაზსადენების ობიექტები უნდა აღიჭურვოს გამარ­თული საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოებით, ავტომატიკის საშუალებებით, ტელემექანიკით, ციფრული ტექნიკით.

2. აკრძალულია იმ პირთა დაშვება, რომელთაც არა აქვთ საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოების, ავტომატიკის საშუალებების და დაცვის მოწყობილობების მომსახუ­რებასა და კონტროლთან პირდაპირი კავშირი.

3. აკრძალულია მოწყობილობების ექსპლუატაციაში გაშვება საზომ-საკონტ­როლო და ავტომატიკის გაუმართავ ან გამორთულ მდგომარეობაში.

4. გაზომვისა და ავტომატიზაციის საშუალებების გამართულობის და ჩვენებე­ბის სისწორის შემოწმების პერიოდულობა განისაზღვრება მოქმედი სტანდარტის მიხედვით.

5. ავტომატიზაციის, ტელემექანიზაციის და ციფრული ტექნიკის საშუალებების კომპლექსში შემავალი ელექტრომოწყობილობა უნდა იქნეს ჩამიწებული ელექტრო­დანადგარების მოწყობის წესების მოთხოვნების შესაბამისად.

6. საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოები და ავტომატიკის საშუალებები, რომ­ლებიც დაყენებულია აფეთქებასაფრთხიან ზონებში, უნდა იყოს აფეთქებაუსაფრთხო შესრულების.

7.  დაუშვებელია  აპარატების და ხელსაწყოების ექსპლუატაცია, თუ იგი არ შეესაბამება დამამზადებელი ქარხნის ინსტრუქციისა და შესაბამისი სტანდარტის მოთხოვნებს.

8. ჭურჭლების, რომლებიც შედის პნევმოჰიდროავტომატიკის სისტემაში და მუშაობს წნევის ქვეშ უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი რეგლამენტებისა და სტანდარტების მოთხოვნებს. ამასთან, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ჰაერის წნევის დასაშვები ზღვრების (ზედა და ქვედა) შესაბამისი სიგნალიზაცია.

9. საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები და ავტომატიკის საშუალებები, რომლებიც განთავსებულია მართვის ფარებზე, უნდა აღიჭურვოს მათი დანიშნულე­ბის განმსაზღვრელი წარწერებით. მანომეტრები და სხვა საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები და ავტომატიკის საშუალებები ისე უნდა იქნეს დაყენებული, რომ კარგად ჩანდეს სამუშაო ადგილებიდან და გააჩნდეს შკალის დანაყოფებზე დასაშვები მუშა წნევის შესაბამისი წითელი ხაზი შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით.

 

თავი Vარაარსებითი, არსებითი და კრიტიკული შეუსაბამობები

მუხლი 18. არსებითი შეუსაბამობების განსაზღვრა

1. ტექნიკური რეგლამენტის მე-4 მუხლის მე-16 და მე-19 პუნქტებში, მე-5 მუხლის პირველ, მე-5, მე-7 და მე-8 პუნქტებში, მე-6 მუხლის პირველ, მე-2, მე-5, მე-8, მე-9, მე-10 და მე-19 პუნქტებში, მე-7 მუხლის პირველ, მე-4 და მე-5 პუნქტებში, მე-8 მუხლის პირველ, მე-2, მე-3, მე-7, მე-9, მე-11, მე-13, მე-14, მე-15, მე-17, მე-20, 21-ე, 22-ე, 23-ე  და 26-ე პუნქტებში, მე-9 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებში, მე-10 მუხლის მე-3 და მე-6 პუნქტებში, მე-13 მუხლის მე-2, მე-5 და მე-8 პუნქტებში, მე-14 მუხლის მე-9  პუნქტში, მე-15 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში, მე-16 მუხლის პირველ, მე-2,  მე-3, მე-4, მე-10 და მე-12 პუნქტებში, მე-17 მუხლის პირველ, მე-5 და მე-9 პუნქტებში მითითებული მოთხოვნების დარღვევა განეკუთვნება I ხარისხის  არსებით შეუსაბამობას.

2. ტექნიკური რეგლამენტის  მე-8 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებში, მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ მოთხოვნათა დარღვევა განეკუთვნება II ხარისხის არსებით შეუსაბამობას.

 

მუხლი 19. კრიტიკული შეუსაბამობების განსაზღვრა

1. ტექნიკური რეგლამენტის მე-8 მუხლის მე-6, მე-8 და მე-10 პუნქტებში, მე-9 მუხლის პირველ პუნქტში, მე-10 მუხლის პირველ პუნქტში, მე-11 მუხლის პირველ, მე-2 და მე-3 პუნქტებში, მე-13 მუხლის პირველ, მე-3, მე-6 და მე-7 პუნქტებში, მე-14 მუხლის მე-3 და მე-10 პუნქტებში, მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტში, მე-17 მუხლის მე-3, მე-6 და მე-8 პუნქტებში მითითებულ მოთხოვნათა დარღვევა განეკუთვნება I ხარისხის კრიტიკულ შეუსაბამობას. 

2. ტექნიკური რეგლამენტის მე-9 მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებული დარღვევა განეკუთვნება II ხარისხის კრიტიკულ შეუსაბამობას.

      

მუხლი 20არაარსებითი შეუსაბამობების განსაზღვრა

ტექნიკური რეგლამენტის მე-19 და მე-20 მუხლებში მოცემული შესაბამისი მუხლების გარდა, ყველა სხვა მუხლებში მითითებული მოთხოვნების დარღვევა განაკუთვნება არაარსებით შეუსაბამობას.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.