საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახე

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახე
დოკუმენტის ნომერი 4231
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/12/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 50, 30/12/2006
სარეგისტრაციო კოდი 020.080.000.05.001.002.542
  • Word
4231
29/12/2006
სსმ, 50, 30/12/2006
020.080.000.05.001.002.542
საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №39(46), 1999 წელი, მუხ. 190) 131 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 131. საგადასახადო და საბაჟო საქმეების განხილვის ვადა

საგადასახადო და საბაჟო საქმეების განხილვის ვადა სასამართლოში სარჩელის შეტანიდან მხარისათვის გადაწყვეტილების გადაცემამდე არ უნდა აღემატებოდეს ერთ თვეს.“.

    მუხლი 2.

 ეს კანონი ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

 მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 29 დეკემბერი.

№4231–რს

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.