„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4225
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 29/12/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 5, 15/01/2007
სარეგისტრაციო კოდი 210.020.000.05.001.002.536
  • Word
4225
29/12/2006
სსმ, 5, 15/01/2007
210.020.000.05.001.002.536
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების   

 შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

             მუხლი 1. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. მე-2 მუხლის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა – გარემოდან სასარგებლო წიაღისეულის, ტყის ფონდის მერქნული რესურსების, მცენარეული არამერქნული რესურსების (მათ შორის, სოჭის გირჩების), ზედაპირული წყლის რესურსებისა და ცხოველთა სამყაროს რესურსების ამოღება;“;

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 3. მოსაკრებლის გადამხდელი

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადამხდელია:

ა) პირი, რომლის საქმიანობა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ექვემდებარება ლიცენზირებას;

ბ) პირი, რომელიც ახორციელებს სახელმწიფო ტყის ფონდიდან მერქნული რესურსებით სარგებლობას;

გ) სპეციალური ჭრების შედეგად ამოღებული მერქნული რესურსებით მოსარგებლე.“.

3. მე-4 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ) ტყის ფონდის მერქნული რესურსების მოცულობა (რაოდენობა);“.

4. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

ზომის ერთეული

მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

 

 

 

 

 

ა) ნავთობი

1 ტონა

21

ბ) გაზი

1000 მ3

2

გ) ნახშირი

1 ტონა

1

დ) ტორფი და საპროპელები

1 ტონა

0.7

შავი ლითონები:

ა) რკინა

ბ) მანგანუმი

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

 

0.008

0.012

ფერადი ლითონები:

ა) სპილენძი

ბ) ტყვია

გ) თუთია

დ) ანთიმონიტი

 

 

ე) კადმიუმი

ვ) ალუმინი

ზ) ნიკელი

თ) კალა

ი) სტრონციუმი და სხვა

 

კეთილშობილი ლითონები:

ა) ოქრო

ბ) პლატინოიდები

გ) ვერცხლი

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

1 გრამი

 

136

37

90

0.09

 

 

800000

104

450

400

0.8

 

0.9

1.3

0.015

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და

იშვიათი მიწები

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

ა) ანდეზიტი

ბ) ბარიტი

გ) კალციტი

დ) ბენტონიტური თიხები

ვ) ვერცხლისწყალი

ზ) დარიშხანი

თ) გოგირდი

ი) დიატომიტი და სხვა

 

1 მ3

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

0.6

1.8

1.2

3.6

0.14

 

20

2

6

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

ა) დოლომიტი

ბ) ცეცხლგამძლე თიხები

გ) საფლუსე კირქვები

დ) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის

ე) მინერალური პიგმენტები

ვ) ტალკი

ზ) ცეოლითი

თ) კაოლინი

ი) ტრაქიტი

კ) პეგმატიტი

ლ) კირქვა კირის წარმოებისათვის

მ) გრაფიტი

ნ) საყალიბე-საფლუსე თიხები

ო) კერამიკული თიხები

პ) ბუნებრივი ცარცის ქვა

ჟ) საფორმე ქვიშები

რ) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა

 

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

 

 

0.5

1

0.5

1.5

200

1

1

4.0

0.3

0.3

0.15

8

0.3

0.2

0.1

0.3

2

ძვირფასი ქვები

1 კარატი

1

საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები (აკვამარინი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, მთის ბროლი და სხვა)

საიუველირო-სანაკეთობო ქვები (აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქარვა, გიშერი, ლაზურიტი და სხვა)

 

იასპი (ეშმი)

 

1 კილოგრამი

 

1 კილოგრამი

 

 

1 გრამი

 

0.25

 

0.15

 

 

0.05

საშენი მასალები:

ა) საცემენტე ნედლეული (კირქვა, თიხამიწა, სპონგოლიტი)

ბ) თაბაშირი

გ) გაჯი

დ) პერლიტი

ე) ხრეში, ქვიშა

ვ) სააგურე თიხები

ზ) მოსაპირკეთებელი და სახერხი ქვები (გრანიტი, სიენიტი, დიორიტი, გაბრო, ტეშენიტი, ბაზალტი, ტუფი, მარმარილო)

თ) საღორღე ნედლეული

ი) სხვა საშენი მასალები

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

1 მ3

 

 

1 მ3

1 მ3

 

0.14

0.7

1.0

1.8

0.2

0.35

1.0

 

 

0.4

0.7

მინერალური წყლები, გარდა ამავე პუნქტის“–„ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

 

 

1 მ3

 

3

სამკურნალო ტალახი

1 ტონა

1

მიწისქვეშა თერმული წყლები

7000 კკალ

0.003

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

ა) ჩამოსასხმელი

ბ) საყოფაცხოვრებო

1 მ3

 

4

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

1 ტონა

0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

1 ტონა

 

0.18

ბ) მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს ტყის ფონდის მიწებზე გავრცელებული ტყის მერქნიანი სახეობების, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სატყეო სანიხრე თანრიგებისა და მერქნული რესურსების სასაქონლო ხარისხის მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფები (სახეობათა დასახელების ჩათვლით)

სანიხრე თანრიგი (მანძილი სარკინიგზო მაგისტრალამდე კმ-ში)

მოსაკრებლის ოდენობა ერთი მკვრივი კუბური მეტრისათვის ლარებში

 

 

 

 

 

სამასალე მერქანი უქერქოდ (დიამეტრი წვრილ თავში)

საშეშე მერქანი ქერქით

მსხვილი 25 სმ და მეტი

საშუალო

13 სმ-დან

24 სმ-მდე

 

წვრილი

4 სმ-დან

 13 სმ-მდე

 

 

 

I ჯგუფი:

უთხოვარი, ბზა,

ღვია,

ძელქვა, კაკალი

 

1. 10-მდე

2. 10-დან 25-მდე

3. 25-დან 40-მდე

4. 40 და მეტი

 

102

90

78

66

 

90

81

72

63

 

81

72

63

54

 

15

12

9

6

II ჯგუფი:

მუხა, წაბლი,

იფანი, თელა, თუთა, ნეკერჩხალი,

ცაცხვი, პანტა,

საღსაღაჯი

 

1. 10-მდე

2. 10-დან 25-მდე

3. 25-დან 40-მდე

4. 40 და მეტი

 

60

52

44

36

 

52

46

40

34

 

 

46

40

34

20

 

 

10

8

6

4

 

III ჯგუფი:

წიფელი, რცხილა, აკაცია, აკაკი,

უხრავი

 

1. 10-მდე

2. 10-დან 25-მდე

3. 25-დან 40-მდე

4. 40 და მეტი

 

47

40

32

25

 

40

34

29

23

 

34

29

23

18

 

7

6

4

3

 

IV ჯგუფი:

ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, კედარი, კვიპაროსი, კრიპტომერია,

ტუია

 

1. 10-მდე

2. 10-დან 25-მდე

3. 25-დან 40-მდე

4. 40 და მეტი

 

22

18

14

10

 

18

15

12

9

 

15

12

9

6

 

5

4

3

2

V ჯგუფი:

ჯაგრცხილა,

ჭადარი,ტყის დანარჩენი

 მერქნიანი

 სახეობები

 

1. 10-მდე

2. 10-დან 25-მდე

3. 25-დან 40-მდე

4. 40 და მეტი

 

13

10

7

5

 

10

8

5

4

 

8

6

4

3

 

5

4

3

2

3. გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება ყოველ კილოგრამზე, შემდეგი ცხრილის მიხედვით:

რესურსების დასახელება სახეობათა ჯგუფების მიხედვით

მოსაკრებლის ოდენობა (ლარი/კგ)

1

თეთრყვავილას ბოლქვები, ყოჩივარდას გორგლები

0.1

2

სოჭის გირჩა

0.60

გ) მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული ცხრილის:

გ.ა) XIII ჯგუფი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

ცხოველთა სამყაროს ობიექტთა ჯგუფები (ცხოველთა სამყაროს ობიექტთა სახეობების დასახელებათა ჩათვლით)

              მოსაკრებლის ოდენობა   

       (ძუძუმწოვრებისა და

    ფრინველებისათვისსახეობის

ერთ ინდივიდზე, თევზებისა და წყლის ცხოველებისათვის ერთ ტონაზე) ლარებში

XIII ჯგუფი:

) ქარსალა

) მერლანგი

) ხონთქარა

) ქაშაყი, პელამი, სამარიდა, სარღანი

) ლუფარი

) სკუმბრია, სარდინი, სტავრიდა

) ფარგა

) სამარისი

 

10

15

40

40

30

20

50

40

 

გ.ბ) XXII და XXIII ჯგუფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

XXII ჯგუფი:

) ხრამული

) ქაშაყი

) კარჩხანა (კარასი)

) ღორჯო

) ჭანარი

) მცირე ვიმბა

) კამბალა, კალკანი

 

 

50

5

5

5

50

15

40

XXIII ჯგუფი:

) ზღვის კატა

) ზღვის ენა

) ზღვის მელა

) ვარსკვლავთმრიცხველი

 

30

30

30

40

 

5. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის:

ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება არა უგვიანეს ტყიდან მათი ტრანსპორტირებისა, ხოლო ამ კანონის მე-3 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მერქნული რესურსების რეალიზაციისას;“;

ბ) „ე“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2006 წლის 29 დეკემბერი.

№4225–რს

 

 

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.