საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ

საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 190
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 360060000.10.003.017809
190
20/02/2014
ვებგვერდი, 24/02/2014
360060000.10.003.017809
საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №190

2014 წლის 20 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს „წითელი ნუსხის“ დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შე­სახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძ­ველზე, დამტკიცდეს თანდართული საქართველოს „წითელი ნუსხა“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს „წითელი ნუსხა“

 

ცხოველები

 

 

ლათინური დასახელება

ქართული დასახელება

მდგომარეობისა და

დაცულობის

სტატუსის

აღმნიშვნელი

კატეგორია

„წითელ

ნუსხაში“

შეტანის

საფუძველი

„წითელ ნუსხაში“

შეტანის

საფუძველის

სიტყვიერი

განმარტება

 

ძუძუმწოვრები

 

1

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

სამხრეთული ცხვირნალა

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

2

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

მეჰელის ცხვირნალა

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

3

Myotis bechsteinii Kuhl, 1818

გრძელყურა მღამიობი

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

4

Barbastella barbastellus  Schreber, 1774

ევროპული მაჩქათელა

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

5

Sciurus anomalus  Güldenstaedt, 1785

კავკასიური ციყვი

VU

A1e

შესახლებული სახეობის პრესის ქვეშ

იმყოფება

 

6

Castor fiber Linnaeus, 1758

თახვი

RE

 

განადგურებულია XIX საუკუნეში

 

7

Sicista caucasica  Vinogradov, 1925

კავკასიური თაგვანა

VU

D2

ძალზე მცირე არეალი

 

8

Sicista kluchorica Sokolov, Kovalskaya,

and Baskevich, 1980

ქლუხორის თაგვანა

VU

D2

ძალზე მცირე არეალი

 

9

Sicista kazbegica Sokolov, Baskevich,

and Kovalskaya 1986.

ყაზბეგის თაგვანა

VU

D2

ძალზე მცირე არეალი

 

10

Nannospalax nehringi Satunin, 1898

ბრუცა

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

11

Cricetulus migratorius Pallas, 1773

ნაცრისფერი ზაზუნელა

VU

A2a

პოპულაციის სიმჭიდროვის კლება

 

12

Mesocricetus brandti Nehring, 1898

ამიერკავკასიური ზაზუნა

VU

B1

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

13

Prometheomys schaposchnikovi Satunin, 1901

პრომეთეს მემინდვრია

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

14

Clethrionomys glareolus ponticus

Schreber, 1780

წითური მემინდვრია

EN

D2

წერტილოვანი არეალი

 

15

Meriones tristrami Thomas, 1892

მცირეაზიური მექვიშია

VU

B2a

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

16

Micromys minutus Pallas, 1771

პაწია თაგვი

VU

B2a

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

17

Felis chaus Schreber, 1777

ლელიანის კატა

VU

B1(bIII)

არეალის შემცირება

 

18

Lynx lynx Linnaeus, 1758

ფოცხვერი

CR

C2 (aI)

მცირე, ფრაგმენტირებული პოპულაცია

 

19

Panthera pardus  Linnaeus, 1758

ჯიქი

CR

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია, იშვიათი

ქვესახეობა

 

20

Panthera tigris Linnaeus, 1758

ვეფხვი

RE

 

განადგურებულია XX საუკუნეში

 

21

Hyaena hyaena Linnaeus, 1758

აფთარი

CR

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია

 

22

Lutra lutra Linnaeus, 1758

წავი

VU

B1(bI)

არეალის შემცირება

 

23

Vormela peregusna Güldenstadt, 1770

ჭრელტყავა

EN

A1c

არეალის შემცირება

 

24

Monachus monachus Hermann, 1779

თეთრმუცელა

RE

 

გადაშენდა საქართველოს სანაპირო წყლებში

 

25

Ursus arctos Linnaeus, 1758

მურა დათვი

EN

C2(aI)

მცირე, ფრაგმენტირებული პოპულაცია

 

26

Phocoena phocoena Linnaeus, 1758

ზღვის ღორი

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

27

Tursiops truncatus Montagu, 1821

აფალინა

EN

A2a

რიცხოვნობის სწრაფი შემცირება შავ ზღვაში

 

28

Cervus elaphus Linnaeus, 1758

ირემი

CR

C2(aI)

შემორჩა ორ გეოგრაფიულ წერტილში

 

29

Gazella subgutturosa Güldenstaedt, 1780

ქურციკი

RE

 

განადგურებულია XX საუკუნეის ბოლო

 

30

Capra caucasica Güldenstaedt and Pallas, 1783

დასავლეთკავკასიური ჯიხვი

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

31

Capra cylindricornis Blyth, 1841

დაღესტნური ჯიხვი

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

32

Capra aegagrus Linnaeus, 1758

ნიამორი

CR

C2 aII

თითქმის მთელი პოპულაცია ერთ

გეოგრაფიულ წერტილშია

 

33

Rupicapra rupicapra Linnaeus, 1758

არჩვი

EN

A2a

მნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში

 

ფრინველები

 

34

Podiceps grisegaena Boddaert, 1783

მურტალა

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

35

Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758

ვარდისფერი ვარხვი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

36

Pelecanus crispus Bruch 1832

ქოჩორა ვარხვი

EN

IUCN; D1

გლობალურად მოწყვლადი;

მცირე პოპულაცია

 

37

Ciconia ciconia Linnaeus, 1758

ლაკლაკი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

38

Ciconia nigra Linnaeus, 1758

ყარყატი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

39

Anser erythropus Linnaeus, 1758

პატარა ღერღეტი

EN

IUCN; D1

გლობალურად მოწყვლადი;

მცირე პოპულაცია

 

40

Tadorna ferruginea Pallas, 1764

წითელი იხვი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

41

Marmaronetta angustirostris Menetries, 1832

მარმარილოსებრი

VU

IUCN; D1

გლობალურად მოწყვლადი

 

42

Melanitta fusca Linnaeus, 1758

გარიელი

EN

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია

 

43

Oxyura leucocephala Scopoli, 1769

თეთრთვალა იხვი

EN

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი

 

44

Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758

თეთრკუდა ფსოვი

EN

D1

მცირე პოპულაცია

 

45

Accipiter brevipes Severtzov, 1850

ქორცქვიტა

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

46

Buteo rufinus rufinus Cretzschmar, 1829

ველის კაკაჩა

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

47

Aquila heliaca Savigny, 1809

ბექობის არწივი

VU

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი

 

48

Aquila clanga Pallas, 1811

დიდი მყივანი არწივი

VU

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი

 

49

Aquila chrysaetus Linnaeus, 1758

მთის არწივი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

50

Neophron percnopterus Linnaeus, 1758

ფასკუნჯი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

51

Gypaetus barbatus Linnaeus, 1758

ბატკანძერი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

52

Aegypius monachus Linnaeus, 1758

სვავი

EN

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია

 

53

Gyps fulvus Hablizl, 1783

ორბი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

54

Falco cherrug Gray, 1834

გავაზი

CR

IUCN; D1

გლობალურად მოწყვლადი; ძალზე

მცირე პოპულაცია

 

55

Falco vespertinus Linnaeus, 1766

თვალშავი

EN

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია

 

56

Falco biarmicus Temminck, 1825

წითელთავა შავარდენი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

57

Falco naumanni Fleischer, 1818

მცირე კირკიტა

CR

IUCN; A2b

გლობალურად და ადგილობრივად

კლებადი

 

58

Aegolius funereus Linnaeus, 1758

ჭოტი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

59

Tyto alba Scopoli, 1769

ბუხრინწა

EN

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია

 

60

Tetraogallus caspius Gmelin, 1784

კასპიური შურთხი

VU

D1

მცირე პოპულაცია

 

61

Tetrao mlokosiewiczi Taczanowski, 1875

კავკასიური როჭო

VU

B2b(iv)

მცირე არეალი და კლებადი ჰაბიტატი

 

62

Grus grus Linnaeus, 1758

რუხი წერო

EN

D1

ძალზე მცირე პოპულაცია

 

63

Tetrax tetrax Linnaeus, 1758

სარსარაკი

VU

Eur; D1

ევროპაში მოწყვლადია

 

64

Burhinus oedicnemus Linnaeus, 1758

თვალჭყეტია

VU

Eur; D1

ევროპაში მოწყვლადია

 

65

Panurus biarmicus Linnaeus, 1758

ულვაშა წივწივა

VU

A2a

პოპულაციის სიმჭიდროვის კლება

 

66

Phoenicurus erythrogastrus Güldenstadt, 1775

წითელმუცელა ბოლოცეცხლა

VU

B2b

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

67

Carpodacus rubicilla Güldenstadt, 1775

დიდი კოჭობა

VU

B2b

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

68

Prunella ocularis Radde, 1884

ჭრელგულა ჭვინტაკა

VU

B2b

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

 

ქვეწარმავლები

69

Testudo graeca Linnaeus, 1758

ხმელთაშუაზღვეთის კუ

VU

IUCN

ითვლება მოწყვლადად მსოფლიო

მასშტაბით

 

70

Ophisops elegans Menetries, 1832

კოხტა გველთავა

VU

D2

წერტილოვანი არეალი

 

71

Darevskia clarkorum Darevsky &

Vedmederja 1977

თურქული ხვლიკი

EN

IUCN

ითვლება მოწყვლადად მსოფლიო

მასშტაბით

 

72

Darevskia dahli Darevsky, 1957

დალის ხვლიკი

VU

B1

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

73

Darevskia mixta Mehely, 1909

აჭარული ხვლიკი

VU

B1

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

74

Ablepharus pannonicus Fitzinger 1824

აზიური შიშველთვალა

CR

D2

წერტილოვანი არეალი

 

75

Eryx jaculus Dumeril & Bibron 1844

დასავლური მახრჩობელა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

76

Eirenis collaris Menetries, 1832

საყელოიანი ეირენისი

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

77

Malpolon monspessulanus

Mertens & Mueller 1928

ხვლიკიჭამია გველი

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

78

Vipera dinniki Nikolsky 1913

დინიკის გველგესლა

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

79

Vipera kaznakovi  Nikolsky 1909

კავკასიური გველგესლა

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

ამფიბიები

80

Mertensiella caucasica Waga, 1870

კავკასიური სალამანდრა

VU

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

81

Pelobates syriacus Boettger, 1889

სირიული მყვარი

EN

A2a

კლებადია საქართველოში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხრტილოვანი თევზები

 

82

Huso huso Linnaeus, 1758

სვია

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

83

Acipenser sturio Linnaeus, 1758

ფორონჯი

CR

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

84

Acipenser nudiventris Lovetsky, 1828

ფორეჯი

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

85

Acipenser stellatus Pallas, 1771

ტარაღანა

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

86

Acipenser gueldenstaedti

Brandt & Ratzeberg, 1833

რუსული ზუთხი

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

87

Acipenser persicus Borodin, 1897

სპარსული ზუთხი

EN

IUCN

მოწყვლადია მსოფლიო მასშტაბით

 

 

ძვლოვანი თევზები

88

Salmo fario Linnaeus, 1758

მდინარის / ტბის კალმახი

VU

A1d

მნიშვნელოვანი კლება ბოლო წლებში

 

89

Rutilus frisii Nordmann, 1840

მორევის ნაფოტა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

90

Varicorhinus sieboldi Steindachner, 1864

კოლხური ხრამული

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

91

Sabanejewia aurata De Filippi, 1863

წინააზიური გველანა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

92

Neogobius fluviatilis Pallas, 1814

მექვიშია ღორჯო

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

მწერები

93

Phassus shamil Christoph, 1888

კავკასიური წმინდადგახვიარა

EN

B2cii

იშვიათი ვიწრო არეალის მქონე სახეობა

 

94

Brahmaea ledereri Rogenhofer, 1873

კოლხური ბრამეა

RE

 

aRniSnulia XX saukunis dasawyisSi

 

95

Eudia pavonia Linnaeus, 1758

ღამის მცირე ფარშევანგთვალა

VU

B2cii

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

96

Perisomena coecigena Kupido, 1825

მკრათვალებიანი ფარშევანგთვალა

VU

B2cii

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

97

Manduca atropos Linnaeus, 1758

სფინქსი მკვდართავა

EN

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

98

Rethera komarovi Christoph 1885

კომაროვის სფინქსი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

99

Deilephila nerii Linnaeus, 1758

ოლეანდრის სფინქსი

EN

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

100

Pterogon gorgoniades Hb., 1819

ჯუჯა სფინქსი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

101

Pachypasa otus Drury, 1773

კვიპაროსის მსხვილტანა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

102

Lemonia balcanica Herrich-Schaffer, 1843

ბალკანური აბრეშუმქსოვია

VU

B1a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

103

Callimorpha dominula Linnaeus, 1758

დათუნელა ჰერა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

104

Axiopoena maura Eichwald, 1830

მღვის ამიერკავკასიური დათუნელა

EN

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

105

Parnassius apollo Linnaeus, 1758

აპოლონი

VU

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი სახეობა

 

106

Parnassius nordmanni Ménétriès, 1849

კავკასიური აპოლონი

EN

B1a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

107

Allancastria caucasica Lederer, 1864

კავკასიური ზერინთია

VU

IUCN;

გლობალურად მოწყვლადი სახეობა

 

108

Antocharis gruneri Herrich-Schaeffer, 1851

გრუნერის აისი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

109

Anthocharis damone Boisduval, 1836

ამიერკავკასიური აისი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

110

Erebia hewistonii Lederer, 1854

ჰევისტონის ავერდულა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

111

Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1895

ირანული ხავერდულა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

112

Tomares romanovi Christoph, 1881

რომანოვის ცისფერა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

113

Polyommates daphnis

Denis & Schiffermüller, 1775

ცისფერა მელეაგრი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

114

Apocolotois smornovi Romanoff, 1884

სმირნოვის მბოგელა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

115

Zygaena fraxini Ménétriès, 1832

იფნის ჭრელურა

VU

D2

წერტილოვანი არეალი

 

116

Bombus fragrans Pallas, 1771

ველის დიდი ბაზი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

117

Bombus eriophorus Klug, 1807

ბაზი ერიოფორუსი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

118

Bombus alpigenus Morawitz, 1873

ალპური ბაზი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

119

Bombus persicus Radoszkowsky, 1881

ირანული ბაზი

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

120

Xylocopa violacea Linnaeus, 1758

იისფერი ქსილოკოპა

VU

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

121

Inotrechus kurnakovi

Dolranski&Ljovuschkin, 1989

კურნაკოვის ბზუალა

CR

D2

ცნობილია ერთი წერტილიდან მსოფლიოში

 

122

Inotrechus injaevae

Dolranski&Ljovuschkin, 1989

ინჯაევას ბზუალა

CR

D2

ცნობილია ერთი წერტილიდან მსოფლიოში

 

123

Omophron limbatum Fabricius, 1777

(მრგვალი ბზუალა)

EN

B2cii

ძალზე მცირე არასტაბილური პოპულაცია

 

124

Rosalia alpina Linnaeus, 1758

ალპური ხარაბუზა

EN

IUCN; B2cii

გლობალურად მოწყვლადი სახეობა

 

125

Cordulegaster mzymtae Barteneff, 1929

მზიმთას ნემსიყლაპია

VU

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი სახეობა

 

126

Onychogomphus assimilis Schneider, 1845

მსგავსი ნემსიყლაპია

VU

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი სახეობა

 

127

Calopteryx mingrelica Selys 1869

სამეგრელოს ტურფა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული არეალი

 

 

კიბოსნაირები

 

128

Astacus colchicus Kessler, 1876

კოლხური ფართოფეხა კიბო

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

129

Pontastacus pylzowi Skorikov, 1911

პევცოვის კიბო

VU

D2

ძალზე მცირე არეალი

 

ობობასნაირები

 

130

Dolomedes plantarius Clerck, 1757

ტივის ობობა

VU

IUCN

გლობალურად მოწყვლადი

სახეობა

 

რგოლოვანი ჭიები

131

Eisenia transcaucasica Perel, 1967

ამიერკავკასიური ჭიაყელა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

132

Eisenia lagodechiensis Michaelson, 1910

ლაგოდეხის ჭიაყელა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

133

Dendrobaena faucium Michaelsen, 1910

ხეობის ჭიაყელა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

134

Alollobophora kintrishiana Kvavadze, 1987

კინტრიშის ჭიაყელა

EN

D2

წერტილოვანი არეალი

 

მუცელფეხიანი მოლუსკები

 

135

Helix buchi Dubois&Montpereux,1839

ბუხის ლოკოკინა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვესახეობები (ძვლოვანი თევზები)

 

1

Alosa caspia paleostomi Eichwald, 1838

პალიასტომის ქაშაყი

VU

D2

წერტილოვანი არეალი

 

2

Salmo fario labrax Pallas, 1814

შავი ზღვის ორაგული

EN

A1d

მნიშვნელოვანი კლება

ბოლო წლებში

 

3

Aspius aspius taeniatus Berg, 1949

წითელტუჩა ჭერეხი

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

4

Nemachilus angorae alasanicus

Elanidze, 1983

ალზნის გველანა

VU

B2a

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

 

 

 

მცენარეები

 

ლათინური  დასახელება

ქართული დასახელება

მდგომარეობისა და დაცულობის სტატუსის აღმნიშვნელი კატეგორია

„წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძველი

„წითელ ნუსხაში“ შეტანის საფუძვლის სიტყვიერი განმარტება

ფარულთესლოვნები

1

Acer ibericum M. Bieb. ex Willd

ქართული ნეკერჩხალი

VU

B1c(iv) 

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

2

Anabasis aphylla L.

დურღენი

EN

B1a+2a

უაღრესად მცირე არეალი

3

Amygdalus georgica Desf.

ქართული ნუში

EN

B2a(I,ii)

უაღრესად მცირე არეალი

4

Arbutus andrachne L.

ხემარწყვა

EN

B1a+2a

უაღრესად მცირე არეალი

5

Astragalus sommieri Freyn

სომიეს გლერძი

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

6

Astragalus tanae K.Koch

ტანას გლერძი

EN

B1a+2a

უაღრესად მცირე არეალი

7

Betula medwedewii Regel

მედვედევის არყი

VU

B1b(i,ii,iii)

მცირე, ფრანგმენტირებული

არეალი

8

Betula megrelica Regel

სამეგრელოს არყი

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

9

Betula raddeana Trautv.

რადეს არყი

VU

B2a(i)b

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

10

Buxus colchica Pojark.

კოლხური ბზა

VU

A2

არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია

11

Castanea sativa Mill.

 

ჩვეულებრივი წაბლი

VU

A2

არეალის შემცირებისა და ფრაგმენტაციის ტენდენცია

12

Celtis australis L.

 

სამხრეთის აკაკი

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული არეალი

13

Celtis glabrata Steven ex Planchon

შიშველი აკაკი

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

14

Cerasus microcarpa C. A. Meyer

მცირენაყოფიანი ბალამწარა

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

15

Cistus creticus L.

პონტური საკმელა

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

16

Corylus colchica Albov

კოლხური თხილი

VU

B1a(i)b(iii)

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

17

Crataegus pontica K. Koch.

ყამბრო

VU

B1bc

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

18

Daphne albowiana Woronow ex Pobed.

ალბოვის მაჯაღვერი

EN

B2ab(iii)

უაღრესად მცირე არეალი

19

Daphne pseudosericea Pobed.

ცრუაბრეშუმისებრი მაჯაღვერი

EN

B2ab(iii)

უაღრესად მცირე არეალი

20

Daphne transcaucasica Pobed.

ამიერკავკასიური მაჯაღვერი

VU

D2

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

21

Epigaea gaultherioides Boiss.

გაულთერიასმაგვარი ეპიგეა

VU

B1+2b(i,ii)

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

22

Erica arborea L.

ხემაგვარი მანანა

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

23

Eversmannia subspinosa Fisch & (DC)

ნახევრადეკლიანი ევერსმანია

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

24

Genista abchasica Sachokia

აფხაზეთის კურდღლისცოცხა

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

25

Halimodendron halodendron L.

მლაშობის ჩინგილი

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

26

Juglans regia L.

კაკლის ხე

VU

A2

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

27

Laurus nobilis L.

კეთილშობილი დაფნა

VU

B1b(i,ii)

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

28

Nitraria schoberi L.

შობერის ნიტრარია

EN

A1;B1

უაღრესად მცირე არეალი

29

Osmanthus decorus Boiss. & Balansa

ზეთის ხე

VU

B1a

მცირე, ფრაგმეტირებული

არეალი

30

Ostrya carpinifolia Scop.

უხრავი

EN

A1c+2c

არეალისა და რიცხოვნობის

მკვეთრი შემცირება

31

Pistacia mutica Fisch & Mey

საღსაღაჯი

VU

A2

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

32

Populus euphratica Oliv.

თურანულა

CR

B1a+2a

წერტილოვანი არეალი და

დაბალი რიცხოვნობა

33

Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth.

ლაფანი

VU

D2

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

34

Pyrus demetrii Kutath.

დემეტრის ბერყენა

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

35

Pyrus ketzkhovelii Kutath.

კეცხოველის ბერყენა

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

36

Pyrus sachokiana Kutath.

სახოკიას ბერყენა

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

37

Quercus hartwissiana Stev.

კოლხური მუხა

VU

A2

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

38

Quercus imeretina Stev. Ex Malleev

იმერული მუხა

VU

B1+2c; IUCN

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

39

Quercus macranthera Fisch et Mey

მაღალმთის მუხა

VU

A2

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

40

Quercus pedunculiflora C. Koch.

ჭალის მუხა

VU

B1b(I,ii,iii)

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

41

Quercus pontica C. Koch.

პონტური მუხა

VU

B1ab(iii)

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

42

Rhododendron smirnowii Trautv.

სმირნოვის შქერი

VU

B1b

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

43

Rhododendron ungernii Trautv.

უნგერნის შქერი

VU

B1b

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

44

Salix kikodseae Goerz

ქიქოძის ტირიფი

EN

B1a

უაღრესად მცირე არეალი

45

Salvia garedji Troitzk.

გარეჯის სალბი

VU

B1a

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

46

Sambucus tigranii Troitzk.

ტიგრანის ანწლი

CR

B1a+2a;D; IUCN

წერტილოვანი არეალი და

დაბალი რიცხოვნობა

47

Sorbus hajastana Gabr.

სომხური ამპურა

EN

B1a+2a

უაღრესად მცირე არეალი

48

Staphylea colchica Stev.

კოლხური ჯონჯოლი

VU

A2d;B1b

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

49

Thymus karjaginii Grossh.

კარიაგინის ბეგქონდარა

EN

B1ab(ii)

უაღრესად მცირე არეალი

50

Ulmus glabra Huds.

შიშველი თელადუმა

VU

A1cde

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

51

Ulmus minor Mill.

პატარა თელადუმა

VU

A1cde

მცირე, ფრანგმენტირებული

არეალი

52

Zelkova carpinifolia Pall.

ძელქვა

VU

A1cde

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

შიშველთესლოვნები

53

Juniperus foetidissima Willd.

შავი ღვია

VU

B1

მცირე ფრაგმენტირებული

არეალი

54

Juniperus polycarpos K.

მრავალნაყოფა ღვია

VU

B1

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

55

Pinus pityusa Stev.

ბიჭვინთის ფიჭვი

VU

A1c+2c; IUCN

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

56

Taxus baccata  L.

უთხოვარი

VU

B1b(I,ii)

მცირე, ფრაგმენტირებული

არეალი

 

 

წითელ ნუსხაში გამოყენებულ აღნიშვნებს აქვთ იგივე მნიშვნელობა, რაც მითითებულია ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) წითელი ნუსხის კატეგორიებისა და კრიტერიუმების განმარტებაში (IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1, 2001) და ამავე კავშირის რეკომენდაციებში რეგიონული და ეროვნული წითელი ნუსხებისათვის (IUCN Guidelines for National and Regional Red Lists, 2003):

CR (Critically Endangered )

გადაშენების უკიდურესი საფრთხის წინაშე მყოფი ტაქსონი.

 

 

EN

(Endangered)

გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ტაქსონი.

 

 

VU (Vulnerable)

მოწყვლადი ტაქსონი.

 

RE (Regionally extinct)

გადაშენებულია ეროვნულ დონეზე.