საჯარო სამსახურის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

საჯარო სამსახურის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 179
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 20/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/02/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 01/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.10.003.017798
179
20/02/2014
ვებგვერდი, 21/02/2014
010320000.10.003.017798
საჯარო სამსახურის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №179

2014 წლის 20 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

საჯარო სამსახურის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 1281 მუხ­ლის მე-5 პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს საჯარო სამსახურის საბჭოს თანდართული დებულება.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 თებერვლიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი 

საჯარო სამსახურის საბჭოს დებულება


მუხლი 1. საჯარო სამსახურის საბჭოს სტატუსი და მიზანი

1. საჯარო სამსახურის საბჭო (შემდგომში – საბჭო) არის  საქართველოს მთავ­რობის სათათბირო ორგანო, რომელიც შექმნილია „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 1281  მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

2. საბჭოს მიზანია საჯარო სამსახურის სფეროში ერთიანი სახელმ­წიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და შესაბამისი საქმიანობის კოორდინაცია, სახე­ლ­მწიფო ორგანოთა ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფასთან და საჯარო სამსახურის სფეროში კანონით განსაზღვრული სხვა საკითხების განხორციელებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მომზადება, საჯა­რო სამსახურის ძირითადი ღირებულებების – კომპეტენტურობის, პოლი­ტიკური მიუკერძოებლობის, პატიოსნების, სანდოობისა და საქვეყ­ნო­ობის დანერგვისა და დაცვის უზრუნველყოფა.

3. საბჭოს აქვს ბეჭედი და ბლანკი.

 

მუხლი 2. საბჭოს ფუნქციები

1. საკუთარი კომპეტენციიდან გამომდინარე, საბჭო საქართველოს მთავრო­ბისათვის წარსადგენად ამზადებს რეკომენდაციებსა და გადაწყვეტი­ლე­ბებს შემდეგ საკითხებზე:

ა) საჯარო სამსახურის სისტემის ფუნქციონირების ერთიანი პრინ­ცი­პებისა და მიდგომების შემუშავებისა და დანერგვის შესახებ;

ბ) საჯარო სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის სრუ­ლყოფის შესახებ;

გ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების სტრუქტურების გან­ვი­თარებისა და საქმიანობის სრულყოფის შესახებ;

დ) საჯარო მოსამსახურეთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღ­ლების ერთიანი სახელმწიფო სისტემის ჩამოყალიბებისა და მისი გამართუ­ლი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობის შესახებ;

ე) საჯარო სამსახურის სფეროს რეფორმების ერთიანი სტრატეგიისა და პრინციპების შემუშავებისა და დანერგვის შესახებ;

ვ) საჯარო სამსახურის სისტემის რეორგანიზაციასთან, ადამიანური რე­სუ­რსების მართვასა და განვითარებასთან დაკავშირებული პროექტების, პროგ­რამებისა და ხელშეკრულების  შეთანხმებისა და შესრულების შესახებ.

2. აგრეთვე საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია:

ა) საჯარო სამსახურის სფეროს საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმა­ტიული აქტების პროექტების განხილვა და შესაბამისი დასკვნების მომზა­დე­ბა;

ბ) საჯარო სამსახურის სფეროში მიმდინარე პროცესების გამჭვირვა­ლო­ბისა და საჯაროობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

გ) საჯარო სამსახურის სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო-მეთო­დური საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და შესაბამისი რე­კო­მენ­დაციების შემუშავება.

 

მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა

1. საბჭო შედგება საბჭოს თავმჯდომარის, მოადგილის, მდივნისა და 12 წევრისაგან.

2. საბჭოს თავმჯდომარეა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი.

3. საბჭოს  თავმჯდომარის მოადგილე არის საქართველოს მთავ­რ­ობის ის წევრი, რომელსაც ეკისრება პირველი ვიცე-პრემიერის მოვა­ლე­­ობების შესრულება.

4. საბჭოს მდივანს ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც იმავდროულად არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი.

5. საბჭოს 12 წევრი შედგება საკანონმდებლო, აღმასრულებელი, სასა­მართლო ხელისუფლებებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორ­გა­­ნოთა სამ-სამი წარმომადგენლისაგან, რომელსაც ნიშნავს საქარ­თვე­ლოს პრემიერ-მინისტრი.

6. საბჭოს წევრობა არ არის ანაზღაურებადი სამუშაო.

 

მუხლი 4. საბჭოს უფლებები

1. საბჭოსა და მის წევრებს შეუძლიათ თავისი უფლებამოსილების ფარგლებ­ში სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო­ებს და თანამდებობის პირებს მოსთხოვონ შესაბამისი საკითხის განხილვი­სა­­თვის საჭირო ინფორმაციის წარდგენა კანონით დადგენილ ვადებში.

2. საბჭოს უფლება აქვს სხდომაზე მოიწვიოს საჯარო სამსახურის და­წესებულების ნებისმიერი თანამდებობის პირი.

 

მუხლი 5. საბჭოს სხდომები

1. საბჭო იკრიბება 3 თვეში ერთხელ მაინც.

2. სხდომის მოწვევა ხდება საბჭოს თავმჯდომარის ან საბჭოს მინიმუმ 5 წევრის  მოთხოვნით.

3. საბჭოს წევრებს სხდომის თარიღისა და დღის წესრიგის შესახებ საბ­ჭოს მდივნის მიერ ეცნობება სხდომამდე სულ ცოტა 5 დღით ადრე, რიგგა­რე­შე სხდომის მოწვევის შემთხვევაში – გონივრულ ვადაში.

4. საბჭოს სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება წევრთა 2/3.

5. საბჭოს წევრს შეუძლია მოითხოვოს საბჭოს სხდომის დღის წესრიგ­ში კონკრეტული საკითხის შეტანა, რის შესახებაც მან საბჭოს მდივანს უნდა აც­ნობოს სხდომამდე 3 დღით ადრე მაინც.

6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაუ­ცვე­ლად საბჭოს შეუძლია დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით დღის წესრი­გ­ში შეიტანოს განსახილველი საკითხი.

7. საბჭოს სხდომაზე საკითხი გამოაქვს საბჭოს მდივანს ან საბჭოს იმ წევრს, რომელსაც საბჭომ სთხოვა საკითხის მომზადება, ან რომელმაც მოი­თ­ხოვა საკითხის დღის წესრიგში შეტანა.

8. საბჭოს სხდომას უძღვება საბჭოს თავმჯდომარე ან, მისი დავა­ლე­ბით, საბჭოს მდივანი.

9. საბჭოს სხდომები ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთ­ხვე­ვისა.

10. საბჭოს სხდომაზე გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უმრავ­ლე­სო­ბით.

11. საბჭოს გადაწყვეტილებები ფორმდება ოქმით, რომელსაც ხელს აწერს საბჭოს მდივანი. სხდომის ოქმი საჯარო დოკუმენტია, გარდა  კანონ­მდებ­­ლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

12. საბჭოს რეკომენდაცია შესაძლებელია აისახოს უფლებამოსილი პი­რის მიერ გამოცემულ ნორმატიული აქტში.

 

მუხლი 6. საბჭოს მდივანი

1. საბჭოს მდივანს – საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსს – თანამდე­ბო­ბაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრე­მი­ერ-მინისტრი.

2. საბჭოს მდივანი:

ა) ხელმძღვანელობს საჯარო სამსახურის ბიუროს;

ბ) უზრუნველყოფს საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მხა­რეს;

გ) წარმოადგენს საბჭოს მესამე პირთან ურთიერთობაში სპეციალური რწმუ­ნების გარეშე;

დ) ორგანიზებას უკეთებს საბჭოს სხდომებს და უზრუნველყოფს მას­ზე განსახილველი საკითხების მომზადებას;

ე) უზრუნველყოფს საბჭოს წევრებს სათანადო ინფორმაციით;

ვ) თვალყურს ადევნებს საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულების მდგო­მარეობას;

ზ) ყოველწლიურად საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სამუშაოს ანგარიშს და მომდევნო წლის სამუშაო გეგმას.