შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთვის“ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

  • Word
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთვის“ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 138
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 27/01/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.016548
  • Word
138
27/01/2014
ვებგვერდი, 17/02/2014
000000000.00.003.016548
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთვის“ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება 138

2014 წლის 27 იანვარი

ქ. თბილისი

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთვის“ გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“ სა­ქართველოს კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის, ამა­ვე მუხლის 23 პუნქტისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის 291 მუხლის შესაბამისად:

1. შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ (ს/კ 404401438) მიეცეს უფლება, აჭა­რის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შუახევის ჰესის მშენებ­ლობის პროექტის განხორციელების მიზნით, ჰესის მშენებლობისა და მი­სი ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი ძირითადი და დამატებითი ინ­ფრას­ტრუქტურული ობიექტების განთავსებისთვის, სამუშაოების წარმო­ების ტერიტორიიდან, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გარემოდან ამოიღოს საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი მერქნიანი მცენარე­ების შემდეგი სახეობები და ოდენობები:

ა) შიშველი თელადუმა (Ulmus glabre) – 36 (ოცდათექვსმეტი) ინდი­ვიდი;

ბ) უთხოვარი (Taxus baccata) – 2 (ორი) ინდივიდი;

გ) ჩვეულებრივი წაბლი (Castanea sativa) - 194 (ას ოთხმოც­და­თოთ­ხმეტი) ინდივიდი;

დ) უხრავი (Ostrya carpinifolia) – 810 (რვაას ათი) ინდივიდი;

ე) კაკალი (Juglans regia) - 196 (ას ოთხმოცდათექვსმეტი) ინდივიდი.

2. შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ვალდებულია:

ა) ტყის ფონდის ტერიტორიიდან ამორიცხულ ტერიტორიებზე (ყო­ფი­ლი ოლადაურის სატყეო, კვ.44, უბ.43 (ს/კ 24.04.32.127); ყოფილი ჭვანის სატყეო, კვ.84, უბ.42,43,44,47 (ს/კ 24.07.36.266); ყოფილი ჭვანის სატყეო, კვ.84, უბ.44 (ს/კ 24.07.36.265); ყოფილი ჭვანის სატყეო, კვ.84, უბ.38,45,46 (ს/კ 24.07.36.267) ბუნებრივი გარემოდან ამოღებული მერქნული რესურსი დაასაწყობოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის აჭარის სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე და გადასცეს მას მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ტერიტორიის გარ­და, სამუშაოების წარმოების სხვა ტერიტორიებზე მოჭრილი მერქნუ­ლი რესურსი გადასცეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს;

გ) ამ განკარგულების ძალაში შესვლიდან 3 (სამი) თვის ვადაში სა­ქარ­თველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შესათანხმებლად წარუდგინოს საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანი­ლი მერქნიანი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების შედეგად ბიო­მრავალფეროვნებისათვის მი­ყე­ნებული ზიანის საკომპენსაციო ქმე­დე­ბების პაკეტი;

დ) საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი მერქნიანი მცენარე­ების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების (ჭრის) დაგეგმილი ვადების შესა­ხებ წინასწარ აცნობოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურ­სების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს (შემდგომში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი).

3. შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს „წითელ ნუსხა­ში“ შეტანილი მერქნიანი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღებაზე კონტროლი განახორციელოს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დე­პა­რ­ტამენტმა.

 

პრემიერ-მინისტრი                            ირაკლი ღარიბაშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.