„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 120
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 06/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 170050000.10.003.017739
120
06/02/2014
ვებგვერდი, 06/02/2014
170050000.10.003.017739
„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №120

2014 წლის 6 თებერვალი

 ქ. თბილისი

 

„სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტა­ნის შესახებ“ საქართველოს კანონის (www.matsne.gov.ge, 30/12/2013, 040000000.    ­05.­001.­017304) მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტ­კიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის №507 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 30/12/2011, 170050000.­10.­003.01­6667) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებულ „სანო­ტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქარ­თველოს ნოტარიუსთა პალატის­თვის დადგენილი საფასურის ოდე­ნო­ბებს, მათი გადახდევინების წესსა და მომსახურების ვადებს“ დაე­მა­ტოს შემ­დეგი შინაარსის 231 მუხლი:

 

„მუხლი 231. საზღაური საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 289-ე მუხლის 11 ნაწილით გათვალისწინებული სესხის ხელშეკრულებიდან გამომ­დინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად დადებული იპოთეკის ხელ­შეკრულების დამოწმებისათვის

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 289-ე მუხლის 11 ნაწილით გათვალისწინებული სესხის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთ­ხოვ­ნის უზრუ­ნველსაყოფად დადებული იპოთეკის ხელშეკრულების და­მოწ­მებისა­თვის საზღაურის განაკვეთებია:

 

გარიგების ღირებულება

 

საზღაურის განაკვეთი

1.

1 000 ლარიდან 5 000 ლარის ჩათვლით

50 ლარი

2.

5 001 ლარიდან 20 000 ლარის ჩათვლით

100 ლარი

3.

20 001 ლარიდან 50 000 ლარის ჩათვლით

150 ლარი

4.

50 001 ლარიდან 100 000 ლარის ჩათვლით

200 ლარი

5.

100 000 ლარზე მეტი

500 ლარი

 

2. თუ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული იპო­თეკის ხელშეკრულება უზრუნველყოფს სამეწარმეო იურიდიული პირის სა­სესხო ვალდებულებიდან გამომდინარე მოთხოვნას და გარიგების ღი­რებულება აღემატება 1 000 000 ლარს, იპოთეკის ხელშეკრულების და­მოწ­მებისათვის საზღაურის განაკვეთებია:

 

გარიგების ღირებულება

საზღაურის განაკვეთი

1.

1 000 001 ლარიდან 20 000 000

ლარის ჩათვლით

1 000 ლარი

2.

20 000 000 ლარზე მეტი

10 000 ლარი

 

3. ამ მუხლით დადგენილი საზღაურის განაკვეთები არ ვრცელდება საქა­რთველოს სამოქალაქო კოდექსის 289-ე მუხლის 13 ნაწილით განსა­ზღვრული სუბიექტების მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად დადებულ იპო­თეკის ხელ­შე­კრულებებზე, რომლებზეც საზღაურის განაკვეთი გამო­ი­თვლება ამ წესის 23-ე მუხ­ლის შესაბამისად.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი