ქ. ბათუმის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

ქ. ბათუმის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2
დოკუმენტის მიმღები თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
მიღების თარიღი 31/01/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.132.016198
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2
31/01/2014
ვებგვერდი, 06/02/2014
010250020.35.132.016198
ქ. ბათუმის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ
თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (06/02/2014 - 23/05/2014)

 

თვითმმართველი ქალაქი  ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №2

2014 წლის 31 იანვარი

ქ. ბათუმი


 

ქ. ბათუმის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1. მოქმედების სფერო
1.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და 37-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ეს დადგენილება განსაზღვრავს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების სტანდარტს, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის წესსა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხას (შემდგომში −  „ნუსხა“).
2. ამ დადგენილების მოქმედება ვრცელდება საქართველოს ზოგადი ადმინის­ტრაციული კოდექსის 28-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ საჯარო ინფორ­მაციაზე.
3. ამ დადგენილების მოქმედება ვრცელდება თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოზე.

მუხლი 2. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება
1. თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს ამ დადგენი­ლების დანართით გათვალისწინებული საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქ­ვეყნება საკუთარ (www.batumicc.ge) ელექტრონულ რესურსზე.
2. ამ დადგენილების მე-7 მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებულ და დანართში მოცემულ ინფორმაციასთან ერთად თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო უფლება­მოსი­ლია, საკუთარი საქმიანობისა და კომპეტენციის ფარგლებში დამატებით პროაქტიულად გამოაქვეყნოს საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი სხვა საჯარო ინფორმაცია.
3. პროაქტიულად გამოქვეყნებული საჯარო ინფორმაცია ღიაა და თანაბრად ხელმისაწვდომი ნებისმიერი პირისათვის. დაუშვებელია პროაქტიულად გამოქვეყ­ნებული საჯარო ინფორმაციის მიღებაზე საფასურის ან სხვა რაიმე შეზღუდვების დადგენა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
4. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება ქ. ბათუმის საკრებულოს არ ათავისუფლებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით იმავე ან სხვა საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულებისგან.

მუხლი 3. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების სტანდარტი
1. თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო  ვალდებულია უზრუნველყოს ელექტრო­ნულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის სიზუსტე, ნამდვილობა და პერიოდული განახლება. პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის განახლებისას უნდა მიეთითოს განახლების თარიღი.
2. საჯარო ინფორმაცია ელექტრონულ რესურსზე უნდა განთავსდეს იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს განთავსებული ინფორმაციის ჩამოტვირთვა, ბეჭდვა და კოპირება ინფორმაციის დაკარგვის ან/და დაზიანების გარეშე.

მუხლი 4. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის წესი
1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის შესაბამისად, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა შესაძლებელია ელექტრონული ფორმით, ელექ­ტრონული რესურსის საშუალებით.
2. თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის შესაძლებლობა, საჯარო ინფორ­მაციის მოთხოვნის რეგისტრაცია და ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის რეგის­ტრაციის ავტომატური დადასტურების სისტემის არსებობა.
3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ვადის ათვლა დაიწყება თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოში ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის რეგისტრაციის დადასტურებიდან, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მომდევნო სამუშაო დღეს.
4. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად გაცემაზე ვრცელდება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსითა და ამ დადგენილების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული  მოთხოვნები.

მუხლი 5. საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნა
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნა შესაძლებელია info@batumicc.ge მისამართზე შესაბამისი მოთხოვნის გამოგზავნით.

მუხლი 6. საჯარო ინფორმაციის  გვერდი
1. თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო ვალდებულია უზრუნველყოს საკუთარ ელექტრონულ რესურსზე საჯარო ინფორმაციის გვერდის არსებობა.
2. ამ დადგენილების დანართის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაცია უნდა განთავსდეს საჯარო ინფორმაციის გვერდზე.
3. თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს შესაბამისი საჯარო მოსამსახურეები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში დადგენილების დანართით გათვალისწინებულ  დოკუმენტებს დამუშავებული სახით, ელექტრონულ ფორმატში აწვდიან საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფასა და ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს, რომელიც ეცნობა მათ და კანონმდებლობასთან შესაბამისობის დადგენის შემდეგ აქვეყნებს თვითმმართველი  ქ. ბათუმის საკრებულოს ელექტრონულ რესურსზე.

მუხლი 7. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
1. ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების ვალდებულება ვრცელდება ამ დადგენილების დანართით გათვალისწინებულ ინფორმაციაზე, რომელიც შექმნილია 2014 წლის 1 იანვრის შემდეგ.
2. თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულო უზრუნველყოფს ამ დადგენილების დანარ­თით გათვალისწინებული ნუსხით განსაზღვრული ინფორმაციის გამოქვეყნებას საკუთარ ელექტრონულ რესურსზე 2014 წლის 1 მარტამდე.
3. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნების დღიდან.


ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი ჩავლეიშვილიდანართი
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხა

 

1. ზოგადი ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს შესახებ

ინფორმაციის დასახელება

განახლების ვადები

1.1

თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს სტრუქტურა და ფუნქცი­ების აღწერა

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.2

თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს, საკრებულოს აპარატის, საკრებულოს კომისიების საქმია­ნო­ბის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დე­ბულება/წესდება, შინაგანაწესი)

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.3

თვითმმართველი ქ. ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის, საკრებულოს თავმჯდომარის მოად­გილეების, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორ­მაცია: სახელი, გვარი, ფოტოსურათი, ბიოგრაფიული მონაცემები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

1.4

ქ. ბათუმის საკრებულოს  მისა­მა­რ­თი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, საკრებულოს სამდივნოს ტელეფონის ნომერი

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი

2.1

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნ­ველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ტელეფონის ნომერი

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2.2

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავ­შირებული სამართლებრივი აქტები

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

2.3

საქართველოს პრე­ზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი სა­ქარ­თველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ყოველწლიური ან­გარიში

ქვეყნდება ყოველწლიურად

3.    ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ

3.1

გამოცხადებული ვა­კან­ტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედე­გები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინა­ობა)

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3.2

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საკრებულოში კონკურსის ჩატარების წესებს

განახლებადია ცვლილების შემთხვევაში

3.3

დასაქმებულ პირთა ოდე­ნობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენ­დე­რულ ჭრილში

ქვეყნდება ყოველწლიურად

4. ინფორმაცია განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და  ქონების პრივატიზების შესახებ

4.1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ქვეყნდება კვარტალურად

4.2

სახელმწიფო შეს­ყი­დვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციე­ლე­ბული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუ­ალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარი­ც­ხული თანხების მითითებით

ქვეყნდება კვარტალურად

5.    ინფორმაცია ქ. ბათუმის საკრებულოს დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

5.1

დამტკიცებული და და­ზუსტებული ბიუჯეტების ასიგნება

ქვეყნდება კვარტალურად

5.2

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრე­მიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდე­ბო­ბის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)

ქვეყნდება კვარტალურად

5.3

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გა­წეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ თანამდებო­ბის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) (ცალ-ცალკე ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გა­რეთ განხორციელებული მივლინებების მიხედვით)

ქვეყნდება კვარტალურად

5.4

ბალანსზე რიცხული ავ­ტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მო­დე­ლის მითითებით

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.5

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.6

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსა­ხურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია  ჯამურად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.7

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ქვეყნდება ყოველწლიურად

5.8

ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბ­რებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები)  გა­წეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამუ­რად

ქვეყნდება ყოველწლიურად

6. სამართლებრივი აქტები

6.1

საკრებულოს ნორმატიული აქტები (დადგენილებები)

ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან  10 დღის განმავლობაში

6.2

საკრებულოს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები (განკარგულებები)

ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან  10 დღის განმავლობაში

6.3

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებები

ქვეყნდება ძალაში შესვლი­დან  10 დღის განმავლობაში

 

შენიშვნა 1. კვარტალურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია ქვეყნდება კვარტალის დასრულებიდან 1 თვის განმავლობაში, ხოლო ყოველწლიურად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაცია − წლის დასრულებიდან 3 თვის განმავლობაში, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

შენიშვნა 2. თუ დადგენილებით გათვალისწინებული საჯარო ინფორმაციის განახლება დაკავშირებულია შესაბამის ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანასთან, ინფორმაცია უნდა განახლდეს ცვლილების ძალაში შესვლიდან 10 დღეში.