„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5238
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/07/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 27/07/2007
სარეგისტრაციო კოდი 210.070.000.05.001.002.974
  • Word
5238
11/07/2007
სსმ, 29, 27/07/2007
210.070.000.05.001.002.974
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

�ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ� საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

���������� მუხლი 1. �ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ� საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილებები:

1. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის �დ� ქვეპუნქტი:

�დ) პირი, რომელიც ახორციელებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებას სამონადირეო მეურნეობის ფარგლების გარეთ.�.

2. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის �ა� ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�ა) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

ზომის ერთეული

��� მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

) ნავთობი

) გაზი

) ნახშირი

) ტორფი და საპრობელები

 

1 ტონა

1000 მ3

1 ტონა

1 ტონა

 

21

2

1

0.7

შავი ლითონები:

) რკინა

) მანგანუმი

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

 

0.008

0.012

ფერადი ლითონები:

) სპილენძი

) ტყვია

) თუთია

) ანთიმონიტი

) კადმიუმი

) ალუმინი

) ნიკელი

) კალა

) სტრონციუმი და სხვა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

136

37

90

0.09

 

800000

104

450

400

0.8

კეთილშობილი ლითონები:

) ოქრო

) პლატინოიდები

) ვერცლი

������������ 1 გრამი

 

0.9

1.3

0.015

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათ მიწათა ელემენტები

 

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

) ანდეზიტი

) ბარიტი

) კალციტი

) ბენტონიტური თიხები

) ვერცხლისწყალი

) დარიშხანი

) გოგირდი

) დიატომიტი და სხვა

1 მ3

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

0.6

1.8

1.2

3.6

0.14

 

20

2

6

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

) დოლომიტი

) ცეცხლგამძლე თიხები

) საფლუსე კირქვები

) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის

) მინერალური პიგმენტები

) ტალკი

) ცეოლითი

) კაოლინი

) ტრაქიტი

) პეგმატიტი

) კირქვა კირის წარმოებისათვის

) გრაფიტი

) საყალიბე-საფლუსე თიხები

) კერამიკული თიხები

) ბუნებრივი ცარცის ქვა

) საფორმე ქვიშები

) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა

 

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

 

 

0.5

1

0.5

1.5

 

200

1

1

4.0

0.3

0.3

0.15

8

0.3

0.2

0.1

0.3

2

ძვირფასი ქვები

��������� 1 კარატი

1

საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები (აკვამარინი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, მთის ბროლი და სხვა)

საიუველირო-სანაკეთობო ქვები (აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქარვა, გიშერი, ლაზურიტი და სხვა)

 

იასპი (ეშმი)

����� 1 კილოგრამი

 

 

����� 1 კილოგრამი

 

 

 

1 გრამი

0.25

 

 

0.15

 

 

 

0.05

საშენი მასალები:

) საცემენტე ნედლეული (კირქვა, თიხამიწა, სპონგოლიტი)

) თაბაშირი

) გაჯი

) პერლიტი

) ხრეში, ქვიშა

) სააგურე თიხები

) მოსაპირკეთებელი და სახერხი ქვები (გრანიტი, სიენიტი, დიორიტი, გაბრო, ტეშენიტი, ბაზალტი, ტუფი, მარმარილო)

) საღორღე ნედლეული

) სხვა საშენი მასალები

 

1 ტონა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

1 მ3

 

 

�������������� 1 მ3

�������������� 1 მ3

 

0.14

 

0.7

1.0

8

0.2

0.35

1.0

 

 

0.4

0.7

სასმელ-სამკურნალო და ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მინერალური წყლები, გარდა ამ პუნქტის ���ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

�������������� 1 მ3

 

3

სამკურნალო ტალახი

�������������� 1 ტონა

1

გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლები

�������������� 1 მ3

0.04

მიწისქვეშა თერმული (თბოენერგეტიკული დანიშნულების) � �წყლების გამოყენება

ტემპერატურით

40 0 c-დან 60 0 c-მდე

600c-დან 80 0 c-მდე

800c-დან 100 0 c-მდე

1000c-ზე მეტი

 

 

 

1 მ3

1 მ3

1 მ3

1 მ3

 

 

 

0.03

0.05

0.06

0.08

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმის მიზნით გამოყენება;

) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების სხვა სამეწარმეო მიზნით გამოყენება

��������������� 1 მ3

 

����� 4

 

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

������������� 1 ტონა

������ 0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

������������� 1 ტონა

������ 0.18

 

შენიშვნა: ფიზიკური პირების მიერ პირადი მოხმარების მიზნით, ასევე კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან/და არასამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობის მიზნით მოპოვებული მიწისქვეშა მტკნარი წყლები არ ექვემდებარება მიწისქვეშა მტკნარი წყლებისათვის დაწესებული ბუნებრივი რესურსით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდას.�;

ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�2. სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს ტყის ფონდის მიწებზე გავრცელებული ტყის მერქნიანი სახეობებისა და მერქნული რესურსების სასაქონლო ხარისხის მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფები (სახეობათა დასახელების ჩათვლით)

მოსაკრებლის ოდენობა ერთი მკვრივი კუბური მეტრისათვის ლარებში

სამასალე მერქანი უქერქოდ

საშეშე მერქანი ქერქით

I ჯგუფი:

უთხოვარი, ბზა, ღვია, ძელქვა, კაკალი

����������������������� 102

��������������������� 6

II ჯგუფი:

მუხა, წაბლი, იფანი, თელა, თუთა, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, პანტა, საღსაღაჯი

�������������� ����������60

��������������������� 4

III ჯგუფი:

წიფელი, რცხილა, აკაცია, აკაკი, უხრავი

������������������������ 47

��������������������� 3

IV ჯგუფი:

ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, კედარი, კვიპაროსი, კრიპტომერია, ტუია

������������������������ 22

������������������ ���2

V ჯგუფი:

ჯაგრცხილა, ჭადარი, ტყის დანარჩენი მერქნიანი სახეობები

����������������������� 13

���������������������� 2

 

3. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის �გ� ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�გ) გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება წინასწარ, ნადირობის დაწყებამდე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით;�.

��� მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 11 ივლისი.

№5238�რს