„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5238
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/07/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 27/07/2007
სარეგისტრაციო კოდი 210.070.000.05.001.002.974
  • Word
5238
11/07/2007
სსმ, 29, 27/07/2007
210.070.000.05.001.002.974
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე

              მუხლი 1. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილებები:

1. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი:

„დ) პირი, რომელიც ახორციელებს გადამფრენი ფრინველების გარემოდან ამოღებას სამონადირეო მეურნეობის ფარგლების გარეთ.“.

2. მე-5 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ძირითადი სახეობებისა და მოცულობის (რაოდენობის) მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

სასარგებლო წიაღისეულის სახეობანი

ზომის ერთეული

    მოსაკრებლის ოდენობა ლარებში

საწვავი და ენერგორესურსები:

) ნავთობი

) გაზი

) ნახშირი

) ტორფი და საპრობელები

 

1 ტონა

1000 მ3

1 ტონა

1 ტონა

 

21

2

1

0.7

შავი ლითონები:

) რკინა

) მანგანუმი

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

 

0.008

0.012

ფერადი ლითონები:

) სპილენძი

) ტყვია

) თუთია

) ანთიმონიტი

) კადმიუმი

) ალუმინი

) ნიკელი

) კალა

) სტრონციუმი და სხვა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

136

37

90

0.09

 

800000

104

450

400

0.8

კეთილშობილი ლითონები:

) ოქრო

) პლატინოიდები

) ვერცლი

             1 გრამი

 

0.9

1.3

0.015

იშვიათი ლითონები, იშვიათი ელემენტები და იშვიათ მიწათა ელემენტები

 

1 გრამი

1.5

სამთო-ქიმიური ნედლეული:

) ანდეზიტი

) ბარიტი

) კალციტი

) ბენტონიტური თიხები

) ვერცხლისწყალი

) დარიშხანი

) გოგირდი

) დიატომიტი და სხვა

1 მ3

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1ტონა/1%-იანი შემცველობით

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

0.6

1.8

1.2

3.6

0.14

 

20

2

6

არამადნეული ნედლეული, მეტალურგიისათვის საჭირო ნედლეულის ჩათვლით:

) დოლომიტი

) ცეცხლგამძლე თიხები

) საფლუსე კირქვები

) კვარცის ქვიშები საყალიბე და მინის წარმოებისათვის

) მინერალური პიგმენტები

) ტალკი

) ცეოლითი

) კაოლინი

) ტრაქიტი

) პეგმატიტი

) კირქვა კირის წარმოებისათვის

) გრაფიტი

) საყალიბე-საფლუსე თიხები

) კერამიკული თიხები

) ბუნებრივი ცარცის ქვა

) საფორმე ქვიშები

) ლითოგრაფიული ქვა და სხვა

 

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

 

 

0.5

1

0.5

1.5

 

200

1

1

4.0

0.3

0.3

0.15

8

0.3

0.2

0.1

0.3

2

ძვირფასი ქვები

          1 კარატი

1

საიუველირო ნახევრადძვირფასი ქვები (აკვამარინი, ამეთვისტო, ქრიზოლითი, მთის ბროლი და სხვა)

საიუველირო-სანაკეთობო ქვები (აქატი, მალაქიტი, ნეფრიტი, სერდოლიკი, ქარვა, გიშერი, ლაზურიტი და სხვა)

 

იასპი (ეშმი)

      1 კილოგრამი

 

 

      1 კილოგრამი

 

 

 

1 გრამი

0.25

 

 

0.15

 

 

 

0.05

საშენი მასალები:

) საცემენტე ნედლეული (კირქვა, თიხამიწა, სპონგოლიტი)

) თაბაშირი

) გაჯი

) პერლიტი

) ხრეში, ქვიშა

) სააგურე თიხები

) მოსაპირკეთებელი და სახერხი ქვები (გრანიტი, სიენიტი, დიორიტი, გაბრო, ტეშენიტი, ბაზალტი, ტუფი, მარმარილო)

) საღორღე ნედლეული

) სხვა საშენი მასალები

 

1 ტონა

 

1 ტონა

1 ტონა

1 ტონა

1 მ3

1 მ3

1 მ3

 

 

               1 მ3

               1 მ3

 

0.14

 

0.7

1.0

8

0.2

0.35

1.0

 

 

0.4

0.7

სასმელ-სამკურნალო და ჩამოსასხმელი მიწისქვეშა მინერალური წყლები, გარდა ამ პუნქტის “–„ქვეპუნქტებში აღნიშნული მინერალური წყლებისა

               1 მ3

 

3

სამკურნალო ტალახი

               1 ტონა

1

გარეგანი მოხმარების (სამკურნალო აბაზანები) მიწისქვეშა მინერალური წყლები

               1 მ3

0.04

მიწისქვეშა თერმული (თბოენერგეტიკული დანიშნულების)   წყლების გამოყენება

ტემპერატურით

400c-დან 600c-მდე

600c-დან 800c-მდე

800c-დან 1000c-მდე

1000c-ზე მეტი

 

 

 

1 მ3

1 მ3

1 მ3

1 მ3

 

 

 

0.03

0.05

0.06

0.08

მიწისქვეშა მტკნარი წყლები:

) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმის მიზნით გამოყენება;

) მიწისქვეშა მტკნარი წყლების სხვა სამეწარმეო მიზნით გამოყენება

                1 მ3

 

      4

 

0.005

მყარი სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებისა და გადამუშავების ნარჩენები

              1 ტონა

       0.2

სამთამადნო საწარმოთა გამდიდრების კუდები

              1 ტონა

       0.18

 

შენიშვნა: ფიზიკური პირების მიერ პირადი მოხმარების მიზნით, ასევე კერძო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ან/და არასამეწარმეო ეკონომიკური საქმიანობის მიზნით მოპოვებული მიწისქვეშა მტკნარი წყლები არ ექვემდებარება მიწისქვეშა მტკნარი წყლებისათვის დაწესებული ბუნებრივი რესურსით სარგებლობის მოსაკრებლის გადახდას.“;

ბ) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება საქართველოს ტყის ფონდის მიწებზე გავრცელებული ტყის მერქნიანი სახეობებისა და მერქნული რესურსების სასაქონლო ხარისხის მიხედვით, ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის შესაბამისად:

ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფები (სახეობათა დასახელების ჩათვლით)

მოსაკრებლის ოდენობა ერთი მკვრივი კუბური მეტრისათვის ლარებში

სამასალე მერქანი უქერქოდ

საშეშე მერქანი ქერქით

I ჯგუფი:

უთხოვარი, ბზა, ღვია, ძელქვა, კაკალი

                        102

                      6

II ჯგუფი:

მუხა, წაბლი, იფანი, თელა, თუთა, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, პანტა, საღსაღაჯი

                         60

                      4

III ჯგუფი:

წიფელი, რცხილა, აკაცია, აკაკი, უხრავი

                         47

                      3

IV ჯგუფი:

ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, კედარი, კვიპაროსი, კრიპტომერია, ტუია

                         22

                      2

V ჯგუფი:

ჯაგრცხილა, ჭადარი, ტყის დანარჩენი მერქნიანი სახეობები

                        13

                       2

 

3. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდება წინასწარ, ნადირობის დაწყებამდე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განსაზღვრული წესით;“.

    მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

 

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 11 ივლისი.

№5238–რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.