„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 6011
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 21/03/2008
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 9, 04/04/2008
სარეგისტრაციო კოდი 320.110.000.05.001.003.197
  • Word
6011
21/03/2008
სსმ, 9, 04/04/2008
320.110.000.05.001.003.197
„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №5, 18.01.2005, მუხ. 19) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილება:

1. 33-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:

„11. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამული ბიუჯეტის არანაკლებ 25%-ისა უნდა მოხმარდეს ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქთან და აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასთან დაკავშირებული მოვლენების გაშუქებას, აგრეთვე უმცირესობების ენებზე მომზადებული პროგრამების გადაცემას.“.

2. 76-ე მუხლის 21-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„21. 2006 წლის 1 იანვრიდან ამ კანონის 33-ე მუხლის მე-2–მე-4 პუნქტების ამოქმედებამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლობის დაფინანსების ძირითადი წყაროა სახელმწიფო ბიუჯეტი.“.

    მუხლი 2.

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2008 წლის 21 მარტი.

№6011–რს