„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 95
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 17/01/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 340030000.10.003.017714
95
17/01/2014
ვებგვერდი, 21/01/2014
340030000.10.003.017714
„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №95

2014 წლის 17 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერტიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად „ცხოველთა, მეც­ხოვე­ლე­ობის ნედლეუ­ლი­სა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გა­მოსა­ყენე­ბელი ვეტერინარული სერტი­ფიკატების ფორმებისა და მათი გა­ცე­მის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №430 დადგენილებაში (სსმ, 14/01/2011) შეტანილ იქ­ნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებული „ცხოველთა, მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ვეტერინარული სერტიფიკატების გაცემის წესის“ მე-3 მუხლის პირ­ვე­ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ვეტერინარული სერტიფიკატი (შემდგომში – სერტიფიკატი) არის 15 სახის:

ა) საქართველოდან ექსპორტირებულ საკლავ, სანაშენე და სხვა ცხოველებზე, ფრინველებზე, ფუტკარზე და ამანათ ნაყარზე (ფუტ­კრის ხელოვნურად შექმნილი ახალი ოჯახი) (დანართი №1);

ბ) საქართველოდან ექსპორტირებული შინაური და გარეული ცხო­ველების ხორცსა და ხორცპროდუქტებზე (დანართი №2);

გ) საქართველოდან ექსპორტირებულ რძესა და რძის პრო­დუქ­ტებზე (დანართი №3);

დ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ცხოველური წარმოშობის ნედლეულზე (დანართი №4);

ე) საქართველოდან ექსპორტირებულ სანაშენე მასალაზე (მწარ­­მოებლის სპერმაზე, ემბრიონზე, საინკუბაციო კვერცხზე, ქვი­რითზე და სხვ.) (დანართი №5);

ვ) საქართველოდან ექსპორტირებულ მეცხოველეობისათვის გან­­კუთვნილ მარცვალსა და მემცენარეობის სხვა პროდუქტებზე (და­ნარ­თი №6);

ზ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნი ძუ­ძუმ­წოვარი ცხოველების ახალ და გაყინულ ტყავსა და ტყავნედ­ლე­ულზე (დანართი №7);

თ) საქართველოდან ექსპორტირებულ თევზზე, ზღვის პრო­დუქ­ტებ­სა და მათგან მიღებულ მზა ნაწარმზე (დანართი №8);

ი) საქართველოდან ექსპორტირებულ თაფლსა და მეფუტკრე­ობის პროდუქციაზე (დანართი №9);

კ) საქართველოდან ექსპორტირებულ სასურსათო კვერცხსა და კვერცხის ფხვნილზე (დანართი №10);

ლ) საქართველოდან ისრაელის სახელმწიფოში ექსპორტირე­ბულ საკლავ დაკოდილ ცხვარზე (დანართი №11);

მ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ, და­მუშავებულ ცხვ­რის მატყლზე (დანართი №12);

ნ) საქართველოდან ექსპორტირებულ ვეტერინარულ პრეპარა­ტებზე, სუბს­­ტანციაზე, ნედლეულზე, დაუფასოებელ და შუალედურ პროდუქციაზე (დანართი №13);

ო) საქართველოდან ექსპორტირებული ცხოველური წარმოშობის საკვებისა და საკვებდანამატების (დანართი №14);

პ) საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ დამუშავებულ (პიკელირებულ, ქრომირებულ) ტყავსა და ტყავნედლეულზე (დანართი 15).“

2. დადგენილებას დაემატოს №15 დანართი და ჩამოყალიბდეს თან­დართული რედაქციით.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილიდანართი 15

 

ვეტერინარული სერტიფიკატი

№ 000000

საქართველოდან თურქეთის რესპუბლიკაში გასაგზავნ, დამუშავებულ

 (პიკელირებულ, ქრომირებულ) ტყავსა და ტყავნედლეულზე

Gürcistan’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne İhraç Edilecek İşlenmiş Deri ve Deri Ham Maddesi (Pikle edilmiş, Kromlanmış)  İçin Veteriner Sertifikası

 Veterinary Certificate of treated leather and leather raw materials

 (pickled, chromized) for export from Georgia to Republic of Turkey


სერტიფიკატის გამცემი ორგანო

Sertifikayı düzenleyen/ Issued by: _________________________________________________

ნედლეულის დასახელება

Hammaddenin adı /Name of raw product:___________________________________________

ადგილთა რაოდენობა

Paket sayısı  /Number of packages :___ ______________________________________________

შეფუთვა

Paketleme türü /Type of packing: ___________________________________________________

აღწერილობა

Tanımlama/Description :__________________________________________________________

წონა ნეტო

Net ağırlık /Net weight:__________________________________________________________

1. ნედლეულის წარმომავლობა / Hammadde(ler)nin Orijini /Origin of the raw product(s)

ექსპორტიორის სახელწოდება და მისამართი

İhracatçının adı ve adresi / Name and address of exporter:  ______________________________

ნედლეულის წარმომავლობა

Hammaddenin orijini /Origin of the raw material:_____________________________________

(შეკრებილი, სასაკლაო, სხვა წყარო/ kesimhaneden,   toplama yeri veya diğer kaynaklardan/ from slaughterhouse, collected, other sources)

2. ნედლეულის მიმართულება / Hammadde(ler)nin   gideceği yer /Destination of the raw product(s)

დანიშნულების ქვეყანა

Varış ülkesi /Country of destination:________________________________________________

ტრანზიტის ქვეყანა

Transit ülke /Country of transit:____________________________________________________

საზღვრის გადაკვეთის პუნქტი

Sınır geçiş noktası /Border crossing point:____________________________________________

მიმღების სახელწოდება და მისამართი

Alıcı adı ve adresi /Name and address of consignee:____________________________________

_______________________________________________________________________________

ტრანსპორტი

Nakil aracı /Means of transport: ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

(მიეთითოს ვაგონის, ავტომანქანის №, თვითმფრინავის რეისი, გემის სახელწოდება)

(shipVagon, kamyon, uçuş numarası, gemi adını belirtiniz /specify the number of the wagon, truck, flight-number, name of the ship):  ______________________________________________

3. დეკლარაცია / Beyanname /Declaration:

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი), ვადასტურებ, რომ გასასინჯად წარმოდგენილი ნედლეული:

Ben aşağıda imzası bulunan yetkili kişi (veteriner Hekim), ham madde(ler)in aşağıda belirtilen muayenelere tabi tutulduğunu onaylarım /I, the undersigned authorised person (veterinarian) certify, that subject to examination raw products are:

– მიღებულია ჯანმრთელი ცხოველების დაკვლით საწარმოებში, რომელთაც გააჩნიათ აღნიშნული ნედლეულის ექსპორტის უფლება;

hammadde(ler) ihracat için onaylı  tesislerde kesilen sağlıklı hayvanlardan elde edilmiştir /Derived from the healthy animals slaughtered in the premises having permission for export of raw materials;

– გამოდის ადგილიდან, რომელიც კეთილსაიმედოა სებ-ის მიერ დეკლარირებულ ცხოველთა დაავადებების მიმართ ბოლო 3 თვის განმავლობაში, აგრეთვე ჯილეხისა (ქურქ-ბეწვეულის და ტყავნედლეულისთვის) და სალმონელოზის (ნაკრტენის და ბუმბულის) მიმართ;

son üç ay süresince anthrax (kürk, deri ve postlar) ve salmonellosis (tüy ve telek) yanında OIE tarafından beyan edilen tüm enfeksiyöz hastalıklar yönünden güvenilir bölgelerden orijin almıştır /Originated from the area, which is reliable to all infectious diseases declared by the O.I.E. during the last 3 months, as well as anthrax (for fur, hides and skins) and salmonellosis (for down and feather);

– ნაკრები ტყავნედლეული სრულად არის გამოკვლეული ჯილეხზე უარყოფითი შედეგით შესაბამის ვეტერინარულ ლაბორატორიაში, რომელსაც აქვს ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. Toplanan post ve deriler ile hammadde, anthrax hastalığı yönünden bu tür testlerin yapılması için izin verilen uygun bir  laboratuvarda test edilmiş ve sonuçlar negatif bulunmuştur. /Collected hides and skins, raw products were completely tested with negative results for anthrax in the appropriate laboratory having permission for conducting such tests.

იმპორტიორი ქვეყნის მოთხოვნით პროდუქტები გაგზავნის წინ, 201–– წ. „–––”         –––––––– გამოკვლეულია რადიოაქტიურ დაბინძურებაზე შესაბამის ლაბორატორიაში, რომელსაც გააჩნია ასეთი გამოკვლევის ჩატარების უფლება. რადიოაქტიური დაბინძურების დონე გამოკვლევით არ აღემატება ----------- ბეკერელ/კგ-ს.

ithalatçı ülkenin talebine uygun olarak, sevkiyatın yüklendiği  –––––––––––––„–––“, 201––, tarihinden önce ürünler, bu tür testlerin yapılması için izin verilen uygun bir  laboratuvarda radyoaktif kontaminasyon yönünden test edilmiştir; kontaminasyon seviyesi……………. bk/kg geçmemiştir. /By the demand of the importing country, the products before shipment on –––––––––––––„–––“, 201––, were tested for radio-active contamination in the appropriate laboratory permited to conduct such tests; the level of contamination did not exceed ----- bk/kg./

სატრანსპორტო საშუალება გაწმენდილი და დეზინფიცირებულია საქართველოში მიღებული მეთოდებით და საშუალებებით.

Nakliye aracı, Gürcistan’da kabul edilen metod ve araçlarla temizlenmiş ve dezenfekte edilmiştir. /Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means recognized in Georgia.

შედგენილია / İmzalandığı tarih  / Signed on––––– “ ––––––––––––––––––––––––– 201–––

უფლებამოსილი პირი (ვეტერინარი)

Yetkili Kişi (Veteriner Hekim) / Authorised person (veterinarian) ________________________

                                                                           (თანამდებობა, გვარი / ünvan, İsim title, name)

ხელმოწერა / imza /(Signature)  –––––––––––––––––––––                    ბეჭედი / mühür /(Stamp)

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.