„ბიოწარმოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის №198 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიოწარმოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის №198 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 375
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 26/12/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 31/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.017542
375
26/12/2013
ვებგვერდი, 27/12/2013
240110000.10.003.017542
„ბიოწარმოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის №198 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №375

2013 წლის 26 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიოწარმოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის N198 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „ბიოწარმოების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 30 ივლისის N198 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge 01/08/2013წ. 240110000.10.003.017365) შეტანილი იქნეს  ცვლილება:

 

1. დადგენილების მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.   დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის  პირველი აგვისტოდან.“.

 

2. დადგენილებით დამტკიცებული  წესების მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ბიოწარმოებაში გამოყენებული მცენარეთა დაცვისა და ნიადაგის ნაყოფიერების ასამაღლებელი საშუალებები, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ექვემდებარებიან  რეაგისტრაციას,   უნდა იქნეს რეგისტრირებული.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 31 დეკემბრიდან.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.