საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 351
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 23/12/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 19/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 200250000.10.003.017521
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
351
23/12/2013
ვებგვერდი, 24/12/2013
200250000.10.003.017521
საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (24/12/2013 - 16/04/2021)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №351

2013 წლის 23 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 210-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართ­ვე­ლოს ინტეგრირებული ტარიფი (№1, №2, და №3 დანარ­თე­ბი).
მუხლი 2
 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადა­კარ­გულად გამოცხადდეს სა­­ქა­რთ­ვე­ლოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის №18 დადგენილება „საქართველოს ინტეგ­რი­რე­ბული ტარიფის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 3
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, საქართ­ველოს თავდაცვის სამინისტრომ, საქართველოს შინაგან საქ­მე­თა სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, სა­ქართ­ველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, საქართ­ველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტ­რომ, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურ­სების დაცვის სამინისტრომ, საქართველოს კულტურისა და ძეგ­ლთა და­­ცვის სამინისტრომ, საქარ­თველოს სპორტისა და ახალ­გა­ზრ­დობის საქმეთა სამინისტრომ, საქართველოს­ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ თავიანთი კომპე­ტენ­ციის ფარგ­ლებში სისტემატურად უზრუნველყონ შესაბამის ნორმა­ტიულ აქტებში განხორციელებული ცვლილებების სა­ქართ­ველოს ინტეგრირებულ ტარიფში ასახვა და საქართ­ვე­ლოს ფი­ნანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით, წარმოუდ­გინონ წინადა­დე­ბები საქართველოს მთავრობას. 
მუხლი 4
 დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.