აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 94-უ.ს.შ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 12/12/2013
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.30.056.016038
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
94-უ.ს.შ.ს.
12/12/2013
ვებგვერდი, 24/12/2013
190040000.30.056.016038
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო

კონსოლიდირებული ვერსია (საბოლოო)

(ძალადაკარგულია - 18.12.2014, №115 - უ.ს.შ.ს.)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კ ა ნ ო ნ ი

 

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2014 წლის რესპუბლიკური
ბიუჯეტის შესახებ

თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათასი ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

135 773,0

165 534,3

140 463,7

 

გადასახადები

124 750,3

133 750,9

129 000,0

 

გრანტები

4 061,3

21 146,8

2 500,0

 

სხვა შემოსავლები

6 961,4

10 636,7

8 963,7

 

ხარჯები

112 468,6

117 347,7

136 545,4

 

შრომის ანაზღაურება

16 351,1

16 878,2

36 538,4

 

საქონელი და მომსახურება

18 919,9

15 692,4

21 574,9

 

პროცენტი

 250,6

 251,5

 277,6

 

სუბსიდიები

28 069,5

26 883,1

2 411,1

 

გრანტები (გაცემული)

31 192,8

33 995,2

44 052,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5 433,4

5 370,5

5 877,0

 

სხვა ხარჯები

12 251,3

18 276,8

25 814,4

 

საოპერაციო სალდო

23 304,4

48 186,6

3 918,3

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

23 945,3

18 804,2

24 357,0

 

ზრდა (შეძენა)

33 336,3

21 778,0

29 591,5

 

კლება (გაყიდვა)

9 391,0

2 973,8

5 234,5

 

მთლიანი სალდო

- 640,9

29 382,3

-20 438,6

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

- 736,1

26 791,7

-21 542,0

 

ზრდა

 0,0

26 848,4

 0,0

 

ვალუტა, დეპოზიტები

 

26 848,4

 

 

სესხები

 0,0

 0,0

 0,0

 

კლება

 736,1

 56,7

21 542,0

 

ვალუტა, დეპოზიტები

 736,1

 56,7

21 542,0

 

სესხები

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

- 95,2

-2 590,6

-1 103,4

 

ზრდა

 0,0

 0,0

 0,0

 

სესხები

 

 

 

 

კლება

 95,2

2 590,6

1 103,4

 

სესხები

 

 

1 082,0

 

ბალანსი

 0,0

 0,0

 0,0

 

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათასი ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 

შემოსულობები

145 164,0

168 508,1

145 698,2

 

შემოსავლები

135 773,0

165 534,3

140 463,7

 

არაფინანსური აქტივების კლება

9 391,0

2 973,8

5 234,5

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

 0,0

 0,0

 0,0

 

ვალდებულებების ზრდა

 0,0

 0,0

 0,0

 

გადასახდელები

145 900,1

141 716,3

167 240,2

 

ხარჯები

112 468,6

117 347,7

136 545,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33 336,3

21 778,0

29 591,5

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

 0,0

 0,0

 0,0

 

ვალდებულებების კლება

 95,2

2 590,6

1 103,4

 

ნაშთის ცვლილება

- 736,1

26 791,7

-21 542,0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.

 


თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 140463.7  ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                        (ათასი ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 

შემოსავლები

135 772,9

165 534,4

140 463,7

 

გადასახადები

124 750,3

133 750,9

129 000,0

 

გრანტები

4 061,3

21 146,8

2 500,0

 

სხვა შემოსავლები

6 961,3

10 636,7

8 963,7

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102-უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.

 


მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები  129000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                          (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 

11

გადასახადები

124 750,3

133 750,9

129 000,0

 

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე

124 750,3

133 750,9

129 000,0

 

1111

ფიზიკური პირებიდან

124 750,3

133 750,9

129 000,0

 

11111

საშემოსავლო გადასახადი

124 750,3

133 750,9

129 000,0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.


მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

 

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 2500.0  ათასი ლარის ოდენობით:                                                          

  (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

 
 

13

გრანტები

4 061,3

21 146,8

2 500,0

 

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

 320,3

 0,0

 0,0

 

1321

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

 320,3

 0,0

 0,0

 

13211

ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება

 320,3

 

 

 

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

3 741,0

21 146,8

2 500,0

 

1331

მიმდინარე დანიშნულები გრანტები

3 741,0

21 146,8

2 500,0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.


მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 8963.7 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                               (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

 
 

14

სხვა შემოსავლები

6 961,3

10 636,7

8 963,7

 

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

5 049,8

8 524,5

7 161,0

 

1411

პროცენტები

3 396,6

5 689,3

5 600,0

 

14115

დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

3 396,6

5 689,3

5 600,0

 

1412

დივიდენდები

1 307,4

1 310,5

1 000,0

 

14121

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

1 307,4

1 310,5

1 000,0

 

1415

რენტა

 345,8

1 524,7

 561,0

 

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

 51,5

 85,4

 200,0

 

14155

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები 

 294,3

1 439,3

 361,0

 

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

 409,6

 568,3

 401,2

 

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

 228,1

 51,2

 46,2

 

14222

სალიცენზიო მოსაკრებლები

 3,2

 14,0

 16,2

 

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

 224,6

 36,3

 30,0

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

 0,3

 0,9

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

 181,5

 517,1

 355,0

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

 181,5

 517,1

 355,0

 

1423209

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან

 181,5

 517,1

 355,0

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

 244,2

 111,2

 90,0

 

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 257,7

1 432,7

1 311,5

 

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 257,7

1 432,7

1 311,5

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.


თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 136545.4 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                           (ათასი ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროექტი

ხარჯები

112 468,6

117 347,7

136 545,4

შრომის ანაზღაურება

16 351,1

16 878,2

36 538,4

საქონელი და მომსახურება

18 919,9

15 692,4

21 574,9

პროცენტი

250,6

251,5

277,6

სუბსიდიები

28 069,5

26 883,1

2 411,1

გრანტები (გაცემული)

31 192,8

33 995,2

44 052,0

სოციალური უზრუნველყოფა

5 433,4

5 370,5

5 877,0

სხვა ხარჯები

12 251,3

18 276,8

25 814,4

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.

 


მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 24357.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 29591.5 ათასი ლარის ოდენობით:

   (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროექტი

101

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო

196,4

119,8

154,5

102

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია

137,4

0,0

0,0

103

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

17 881,2

12 633,6

16 436,7

104

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

10 135,9

4 266,4

7 213,0

106

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

3 091,8

2 770,6

3 267,5

107

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

127,5

16,0

202,1

108

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1 558,7

1 555,4

935,6

109

უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა

207,4

416,3

460,0

110

საერთო დანიშნულების რესპუბლიკური გადასახდელები

0,0

0,0

922,1

სულ

33 336,3

21 778,1

29 591,5

ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 5234,5 ათასი ლარის ოდენობით:

   (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროექტი

31

არაფინანსური აქტივები

9 391,0

2 973,8

5 234,5

311

ძირითადი აქტივები

2 029,0

1 066,2

1 163,3

312

მატერიალური მარაგები

 

 

975,0

314

არამწარმოებლური აქტივები

7 362,0

1 907,6

3 096,2

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.

 


მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 166136.7 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                   (ათასი ლარი)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის პროექტი

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

53 317,1

55 842,7

65 901,9

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

18 606,0

19 406,1

19 282,3

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

11 924,7

7 663,3

9 136,8

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

6 665,9

11 741,7

10 124,5

70113

საგარეო ურთიერთობები

15,4

1,1

21,0

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

1 740,2

1 614,0

1 707,5

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

250,6

251,5

277,6

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის

31 192,8

33 995,2

44 052,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 527,5

575,9

582,5

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

4 607,8

1 738,9

2 235,7

7032

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

4 607,8

1 738,9

2 235,7

704

ეკონომიკური საქმიანობა

27 561,4

28 054,1

40 770,4

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

3 466,7

5 216,1

6 603,3

70421

სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება

2 238,4

2 152,0

3 601,0

70422

სატყეო მეურნეობა

1 228,3

3 064,1

3 002,3

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

 0,0

 0,0

 0,0

70443

მშენებლობა

 

 

 

7045

ტრანსპორტი

19 758,1

15 464,4

26 348,8

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

19 758,1

15 424,5

20 556,8

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

0,0

39,9

5 792,0

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

3 638,3

6 176,1

6 551,4

70473

ტურიზმი

2 659,3

2 581,6

3 764,9

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

979,0

3 594,5

2 786,5

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში

 698,3

1 197,5

1 266,9

705

გარემოს დაცვა

2 492,9

2 073,0

2 382,1

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 495,0

930,9

1 294,8

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში

997,9

1 142,1

1 087,3

706

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4 939,6

2 563,7

3 742,6

7061

ბინათმშენებლობა

4 939,6

2 563,7

3 742,6

707

ჯანმრთელობის დაცვა

7 150,4

7 200,6

7 976,3

7072

ამბულატორიული მომსახურება

778,1

976,7

2 219,7

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

3 896,5

3 667,3

2 658,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

571,9

629,0

754,1

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 903,9

1 927,6

2 344,5

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

27 851,7

23 850,6

23 942,0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

9 346,0

6 521,8

8 872,4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

9 330,9

10 352,7

11 572,0

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

5 998,9

4 929,5

230,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება

62,0

102,0

122,0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

3 113,9

1 944,6

3 145,6

709

განათლება

17 350,2

17 333,2

18 322,3

7092

ზოგადი განათლება

764,1

804,5

894,9

7094

უმაღლესი განათლება

4 379,5

3 305,5

2 841,1

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

12 206,6

13 223,2

14 586,3

710

სოციალური დაცვა

 533,9

 469,0

 863,4

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

75,0

112,5

154,5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

28,5

29,0

58,0

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

0,0

38,0

152,9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

430,4

289,5

498,0

სულ

145 805,0

139 125,8

166 136,7

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.


თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო (-20438.6) ათასი ლარის ოდენობით:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.


მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 21542.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

                                                                                                                                     (ათასი ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 0,0

26 848,4

 0,0

ზრდა

 0,0

26 848,4

 0,0

ვალუტა, დეპოზიტები

 0,0

26 848,4

 0,0

სესხები

 0,0

 0,0

 0,0

   განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 21542.0 ათასი ლარის ოდენობით:                                                                                                                                                                                       (ათასი ლარი)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის ფაქტი

2014 წლის გეგმა

ფინანსური აქტივების ცვლილება

 736,1

 56,7

21 542,0

კლება

 736,1

 56,7

21 542,0

ვალუტა, დეპოზიტები

 736,1

 56,7

21 542,0

სესხები

 0,0

 0,0

 0,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 11 აპრილის კანონი №102 - უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 11.04.2014წ.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 201 4 წლის 1 3 ოქტომბრის კანონი №1 13 -უ.ს.რ.ს. - ვებგვერდი, 1 3 . 10 .2014წ.


მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება