საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4785
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/05/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 19, 01/06/2007
სარეგისტრაციო კოდი 080.000.000.05.001.002.842
  • Word
4785
23/05/2007
სსმ, 19, 01/06/2007
080.000.000.05.001.002.842
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41(48), 1999 წელი, მუხ. 209) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 33-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 33. შეურაცხაობა ასაკის გამო

ამ კოდექსით გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თოთხმეტი წელი, ხოლო ამ კოდექსის 108-ე, 109-ე, 117-ე, 137-ე, 178-ე (გარდა პირველი ნაწილისა), 179-ე და 2381 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე მართლსაწინააღმდეგო ქმედება – იმას, ვისაც ამ ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თორმეტი წელი.“.

2. 41-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 ნაწილი:

„21. ერთდროულად შესაძლებელია რამდენიმე დამატებითი სასჯელის დანიშვნა.“.

3. 58-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. თუ ამ კოდექსის კერძო ნაწილის მუხლში ან მუხლის ნაწილში მითითებულია ნასამართლობაზე, როგორც დანაშაულის მაკვალიფიცირებელ ნიშანზე, აგრეთვე ამ კოდექსის 55-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოების არსებობისას რეციდივის, საშიში რეციდივის ან განსაკუთრებით საშიში რეციდივის დროს სასჯელის დანიშვნისას მხედველობაში არ მიიღება ამ მუხლის მე-2 ნაწილის წესი.“.

4. მე-80 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

    „მუხლი 80. არასრულწლოვანი დამნაშავის ასაკი

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებისას ან მისგან გათავისუფლებისას არასრულწლოვნად ითვლება ის, ვისაც დანაშაულის ჩადენამდე შეუსრულდა თოთხმეტი წელი (გარდა ამ კოდექსის 33-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), მაგრამ არ შესრულებია თვრამეტი წელი.“.

5. 184-ე მუხლი ამოღებულ იქნეს.

6. 197-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რასაც შეეძლო საფრთხე შეექმნა ადამიანის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.“.

7. 414-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7 ნაწილი:

„7. იმ სასჯელაღსრულების დაწესებულებების აშენებამდე ან/და მოდიფიცირებამდე, სადაც თორმეტიდან თოთხმეტ წლამდე არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები განთავსდებიან, თორმეტიდან თოთხმეტ წლამდე არასრულწლოვან მსჯავრდებულებს თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად სასჯელის სახით უნდა შეეფარდოთ ჯარიმა.“.

    მუხლი 2

1. ეს კანონი, გარდა პირველი მუხლის პირველი, მე-4 და მე-7 ნაწილებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

2. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი, მე-4 და მე-7 ნაწილები ამოქმედდეს 2008 წლის 1 ივლისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი  მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 23 მაისი.

№4785–Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.