საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდის 2013 წლის ანგარიში

  • Word
საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდის 2013 წლის ანგარიში
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდი
მიღების თარიღი 10/12/2013
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
10/12/2013
ვებგვერდი, 11/12/2013
საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდის 2013 წლის ანგარიში
საქართველოს საგადასახადო ომბუდსმენდი

საგადასახადო ომბუდსმენის 2013 წლის ანგარიში

საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით

2013 წლის განმავლობაში:

ა) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატში შემოსულია სულ 5 განცხადება, აქედან 2 მატერიალური და 3 ელექტრონული ფორმით;

ბ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან, 2 დაკმაყოფილდა სრულად, ხოლო 3 ნაწილობრივ;

გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ნაწილობრივ უარის თქმის საფუძველია საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის მე-2 პუნქტი და 45-ე მუხლი, ასევე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 42-ე მუხლის მე-6 ნაწილი;

დ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის/გაცემაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საგადასახადო ომბუდსმენის მიერ;

ე) საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ნაწილობრივ უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა;

ვ) საჯარო ინფორმაციის შესწორების მოთხოვნით საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატში განცხადება არ შემოსულა.