სენაკის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის ანგარიში

  • Word
სენაკის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის ანგარიში
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სენაკის რაიონული სასამართლო
მიღების თარიღი 09/12/2013
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
09/12/2013
ვებგვერდი, 10/12/2013
სენაკის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის ანგარიში
სენაკის რაიონული სასამართლო

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ მესამე თავით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით, სენაკის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის ბრძანებით დადგენილია სენაკის რაიონულ სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოსამსახურე.

 

სასამართლოს საქმიანობის თავისებურებათა გათვალისწინებით, სენაკის რაიონული სასამართლოს მიერ საჯარო ინფორმაციის გაცემა მოიცავს: მოთხოვნილი მასალების ქსეროასლების მიწოდებას, სტატისტიკურ მონაცემთა გაცემას, სასამართლოს საქმეების გაცნობას და ა. შ.

 

2013 წლის განმავლობაში სენაკის რაიონულ სასამართლოში ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა ,,11” განცხადება, მათ შორის:

 

არასამთავრობო ორგანიზაციის  -  3

მოქალაქის განცხადება - 2

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის - 1

საქართველოს პარლამენტის - 1

საქართველოს შსს ანტიკორუფციული სააგენტოს - 1

სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს - 2

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის - 1

 

შემოსული განცხადებებიდან ,,07” მოთხოვნა დაკმაყოფილდა,

,,04“  არ დაკმაყოფილდა.

 

მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან მასზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა შემდეგი საჯარო მოსამსახურის მიერ:

შალვა კაჭარავა 2012 წლის 6 იანვრიდან სენაკის რაიონული სასამართლოში საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი.

 

საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანის მოთხოვნა სენაკის რაიონულ  სასამართლოში არ შემოსულა. საანგარიშო პერიოდში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ საჩივარი არ შემოსულა.

 

საანგარიშო პერიოდში საჯარო მოსამსახურეების მიერ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევის და პასუხისმგებელი პირებისათვის  დისციპლინური სახდელის დადების ფაქტს  ადგილი არ ჰქონია.

 

 

სენაკის რაიონულ სასამართლოში

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე  პასუხისმგებელი პირი,

 

სასამართლოს მენეჯერი

შალვა კაჭარავა

 

 

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.