სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ

სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 308
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/11/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010210040.10.003.017475
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
308
29/11/2013
ვებგვერდი, 02/12/2013
010210040.10.003.017475
სახელმწიფო რწმუნებულის დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (02/12/2013 - 03/02/2015)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №308

2013 წლის 29 ნოემბერი

   ქ. თბილისი

 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილ­ები­სა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 272 მუხლის მე-3 პუნ­ქ­­ტის შესაბამისად, დამტკიცდეს სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერ­ნა­ტო­­­რის თანდართული დებულება.
მუხლი 2
 

სახელმწიფო რწმუნებულებმა – გუბერნატორებმა, ამ დადგე­ნილების მიღებიდან 60 დღის ვადაში, უზრუნველყონ დადგენილებით დამ­ტკი­­ცებული დებულების შესაბამისად ადმინისტრაციების სტრუქტურუ­ლი რეო­რგანიზაციის განხორციელება, ხოლო რეორგანიზაციის დასრულებამ­დე იხელმძღვანელონ „საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერ­თე­­უ­ლებში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის საშ­ტა­ტო განრიგისა და მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამ­ტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 27 ივლისის №454 ბრძა­ნებულებით.

მუხლი 3
სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ფუნქციები, ამო­­ცანები და უფლებამოსილებები, ასევე, სახელმწიფო რწმუნებულის – გუ­ბერ­­­­ნატორის ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების უფლე­ბა­მო­სი­ლებანი, ამ დადგენილების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული რეო­რგანი­ზა­ციის დასრულებამდე, განისაზღვრება „სახელმწიფო რწმუნებუ­ლის – გუ­ბერ­ნატორის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზი­დენტის 2007 წლის 27 ივნისის №406 ბრძანებულების შესაბამისად.
მუხლი 4
დადგენილება, გარდა პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამო­ქვე­ყნებისთანავე, ხოლო დადგენილების პირველი მუხლი –  ამ დადგენი­ლე­ბის მე‑2 მუხლით გათვალისწინებული რეორგანიზაციის დასრუ­ლე­ბის­თა­ნავე. 

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი
 

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულება

 

თავი I

ზოგადი დებულებანი


 

მუხლი 1. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულების რე­გულირების სფერო

 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დებულება (შემდგომში – დე­ბულება) განსაზღვრავს სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერ­ნა­ტორის სტა­ტუსს, მის ამოცანებს, ფუნქ­ციებსა და უფლებამოსილებებს, სა­ხელ­მ­წიფო რწმუ­­ნებულის – გუბერ­ნა­ტო­რის უფლებამოსილებათა ტერიტო­რი­ულ საზ­ღვ­რებს, სახელმწიფო რწმუ­ნე­ბუ­ლის – გუბერნატორის ადმი­ნისტ­რა­­ციის სტრუქ­ტუ­რასა და საქმიანობის წესს.

 

 მუხლი 2. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სტატუსი და თანამდებობაზე დანიშვნა

 1. სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი არის საქართველოს კა­ნონ­მდებლობით განსაზღვრულ საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერი­ტო­რი­­ულ ერთეულებში აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი, რო­­მელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სა­ქარ­­თველოს მთავრობა.

 2. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის კანდიდატურების შერ­ჩევისა და წარდგენის პროცედურას კოორდინაციას უწევს საქართველოს მთა­ვ­­­­­რობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართ­ვე­ლობის ორგანოებთან ურთიერთობების დეპარტამენტი, შესაბამის სამინისტ­რო­ებთან კონსულტაციის საფუძველზე.

 3. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის თანამდებობაზე და­ნიშვ­ნის მიზნით, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე შერჩეული კანდი­და­ტუ­რების საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენას უზრუნველ­ყოფს სა­ქა­რთველოს პრემიერ-მინისტრი.

 4. სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, „საქართველოს მთავრობის სტრუქ­ტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქარ­თ­ვე­ლოს კანონით, ასევე, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმა­ტი­უ­ლი აქტებითა და ამ დებულებით.

 5. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობისას სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი ვალდებულია დაიცვას ადგილობ­რი­ვი თვითმმართველობის ორგანოების უფლება, დამოუკიდებლად და საკუ­თა­­­რი პასუხისმგებლობით განახორციელონ საკუთარი უფლებამოსი­ლებები, ხო­ლო დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებისას – ად­გი­ლობ­რივი თვითმმართველობის ორგანოების უფლება, დელეგი­რებული უფ­­ლე­ბამოსილებები განახორციელონ ადგილობრივ პირობებთან მისადა­გე­ბით.

 6. სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი ანგარიშვალდებული და პა­­სუხისმგებელია საქართველოს მთავრობის წინაშე.

 

 მუხლი 3. სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების უფლება­მო­სი­­ლებათა ტერიტორიული საზღვრები

 სახელმწიფო რწმუნებულების – გუბერნატორების უფლებამოსილებათა ტერიტორიული საზღვრები განისაზღვრება შემდეგი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით:

 ა) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რიტორია მოიცავს ახმეტის, გურჯაანის, დედოფლისწყაროს, თელავის, ლა­გო­დე­ხის, საგარეჯოს, სიღნაღისა და ყვარლის მუნიციპალიტეტების ადმი­ნისტ­რაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 ბ) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რი­ტორია მოიცავს ბოლნისის, გარდაბნის, დმანისის, თეთრიწყაროს, მარნე­უ­ლის, წალკის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ რუსთავის ადმინისტრა­ცი­ულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 გ) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რიტორია მოიცავს ბაღდათის, ვანის, ზესტაფონის, თერჯოლის, სამტ­რე­დი­ის, საჩხერის, ტყიბულის, წყალტუბოს, ჭიათურის, ხარაგაულის, ხონის მუნი­ცი­პა­­ლიტეტებისა და ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ-ტერი­ტორიულ სა­ზ­ღვ­რებს;

 დ) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რი­ტორია მოიცავს ლანჩხუთის, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპა­ლი­ტ­ეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 ე) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რი­­ტორია მოიცავს აბაშის, ზუგდიდის, მარტვილის, მესტიის, სენაკის, ჩხო­რო­წყუს, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტებისა და ქალაქ ფოთის ადმინ­ის­ტ­რაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 ვ) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რი­ტორია მოიცავს ამბროლაურის, ლენტეხის, ონისა და ცაგერის მუნი­ციპა­ლი­ტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 ზ) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რი­ტორია მოიცავს გორის, კასპის, ქარელისა და ხაშურის მუნიციპა­ლი­ტე­ტე­ბის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 თ) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტე­რი­ტორია მოიცავს დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპა­ლი­ტეტების ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებს;

 ი) სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი, რომლის სამოქმედო ტერი­ტორია მოიცავს ადიგენის, ასპინძის, ახალციხის, ახალქალაქის, ბორჯო­მი­სა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ-ტერ­ი­ტო­რიულ საზღვრებს.

 

 მუხლი 4. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორისა და მისი ადმი­ნის­ტრაციის დაფინანსების წყარო

 სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორისა და მისი ადმინის­ტრა­ცი­ის საქმიანობა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.

 

 

თავი II

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის

 უფლებამოსილებანი და სამართლებრივი აქტი

 

 მუხლი 5. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის უფლება­მო­სი­ლებანი

 სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი:

 ა) საქართველოს მთავრობის დავალებით კოორდინაციას უწევს რეგიო­ნუ­ლი პოლი­ტი­კის განხორციელებასა და ადგილობრივი თვითმმართვე­ლო­ბის რე­ფორ­­მის ცალ­კეულ ღონისძიებებს;

 ბ) საქართველოს მთავრობის დავალებით, შესაბამისი ტერიტორიული საზ­ღვრების ფარ­გ­­ლებში შეიმუშავებს ან/და ახორციელებს სოციალურ-ეკო­ნო­მი­კური გან­ვი­­თარების პროგრამებს და მონაწილეობს რეგიონული გან­ვი­თა­რების ღონის­ძი­ებებში;

 გ) საქართველოს მთავრობისთვის წარსადგენად ამზადებს რეკომენ­და­ციებსა და წინადადებებს შესაბამისი სამოქმედო ტერიტორიის ეკონომი­კური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ;

 დ) საქართველოს მთავრობის დავალებით ხელს უწყობს სოფლის მეუ­რნე­ობისა და სპო­რტის განვითარებას, კულტურისა და ისტორიული ძეგ­ლების დაცვასა და სხვა ღონისძიებების განხორციელებას;

 ე) კომპეტენციის ფარგლებში კოორდინაციას უწევს საქართველოს მთავ­რო­­ბისა და სა­ხე­ლმწიფო უწყებების ურთიერთობას ადგილობრივი თვით­მმარ­­­თველობის ორ­განოებთან;

 ვ) საქართველოს მთავრობის დავალებით კოორდინაციას უწევს საქარ­თ­ვე­ლოს სამინის­ტ­როების ტერიტორიული ორგანოების საქმიანობას;

 ზ) კანონით დადგენილი წესით ახორციელებს სახელმწიფო ზედამხე­დ­ველობას ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაზე და შესაბამის ანგარიშს წარუდგენს საქართველოს მთავრობასა და საქართველოს პარლამენტს;

 თ) საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუ­ნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, საქართველოს პრეზიდენ­ტი­ს­ათვის წარდგენის მიზნით, საქართველოს მთავრობას წარუდგენს წინადა­დე­ბებს ადგილ­ობ­რივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოე­ბის სა­ქმიანობის შე­ჩერების ან დათხოვნის შესახებ;

 ი) კანონის შესაბამისად ახორციელებს ადმინისტრაციულ-ტერიტო­რი­ულ ერთეულებში მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხე­დრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის სახელმწიფო ზედამ­ხედველობას;

 კ) საქართველოს მთავრობის დავალებით ან შესაბამისი სამინისტროს მი­­მართვის სა­ფუ­ძ­ველზე ხელს უწყობს სამხედრო-სასწავლო შეკრებებისა და სამხედრო მომ­­ზადების ორგანიზების ღონისძიებათა განხორციელებას;

 ლ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მონაწილეობს თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძი­ებათა განხორციელებაში;

 მ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციის ფარგ­ლებში სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან კოო­რდინირებით უზრუნველყოფს სტიქიური მოვლენების, კატასტროფებისა და საგანგებო სიტუაციების პრევენციისა და მათი უარყოფითი შედეგების სა­ლიკვიდაციო ღონისძიებათა განხორციელებას;

 ნ) საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზ­­ნ­ით ქმნის აუცილებელ მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზას, სამაშველო ჯგუ­ფებს და უზრუნვეყოფს მზადყოფნას;

 ო) სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის საფუძველზე აწე­­სებს და ხსნის ვეტერინარულ და მცენარეთა კარანტინს ერთზე მეტი თვით­მმარ­თვე­ლი ერთეულის ტერიტორიაზე „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებ­ლო­ბის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსით“ გათვა­ლის­წინებულ შემ­თ­ხვევაში და წესით;

 პ) კოორდინაციას უწევს და აკონტროლებს საქართველოს შესაბამის ად­მ­ი­ნისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში საქართველოს საკანონმდებ­ლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების აღსრულებას;

 ჟ) უფლებამოსილია სათათბირო ხმის უფლებით მონაწილეობა მიიღოს საქართველოს მთავრობის სხდომებში;

 რ) თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში გამოსცემს ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტებს – განკარგულებებს;

 ს) იღებს გადაწყვეტილებებს სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნა­ტორის ადმინისტრაციის მოსამსახურეთა წახალისებისა და დისციპლინური პა­სუხისმგებლობის შესახებ;

 ტ) საქართველოს მთავრობის დავალებათა შესასრულებლად, აგრეთვე, სა­ხელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის კომპეტენციას მიკუთვნებულ სა­­კით­ხებ­ზე წინადადებებისა და რეკომენდაციების მოსამზადებლად უფ­ლე­ბა­მოსილია, შექმნას დროებითი კომისიები, საბჭოები და სამუშაო ჯგუფე­ბი;

 უ) ახორციელებს ამ დებულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გან­­საზ­ღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს და საქართველოს მთავრობის ცალ­კეულ დავალებებს.

 

 მუხლი 6. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამართლებ­რი­ვი აქტი

 1. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის იდივიდუალური ადმი­ნის­ტრაციულ-სამართლებრივი აქტია სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნა­ტო­­რის განკარგულება, რომელიც გამოიცემა საკანონმდებლო აქტების, აგრე­თვე, საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტების საფუძველზე, ამ აქ­ტე­­ბით დადგენილ უფლებამოსილებათა ფარგლებში.

 2. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის იდივიდუალურ ადმი­ნისტ­რაციულ-სამართლებრივ აქტს აუქმებს საქართველოს მთავრობა.

 3. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის იდივიდუალური ადმი­ნის­­ტრაციულ-სამართლებრივი აქტი საქართველოს კანონმდებლობით დად­გე­­ნილი წესით შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში.

 

 

თავი III

სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცის სტატუსი,

სტრუქტურა და საქმიანობის წესი

 

 

 მუხლი 7. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოად­გი­­ლე და მოადგილეები

 1. სახელმწიფო რწმუნებულს – გუბერნატორს ჰყავს პირველი მოადგილე და მოადგილეები, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათა­ვისუფლებს სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი.

 2. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების უფლება-მოვალეობებსა და საქმიანობის წესს განსაზ­ღვ­რავს სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი.

 3. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის არყოფნისას ადმი­ნის­ტრაციის საქმიანობას ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს სახელმ­წი­ფო რწმუნებულის – გუბერნატორის პირველი მოადგილე.

 4. სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი კანონმდებლობით განსა­ზ­ღვრულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს უშუალოდ ან დელეგირების სა­ფუძველზე, მის მიერ უფლებამოსილი პირების მეშვეობით.

 

 მუხლი 8. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაცია

 1. სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი თავის საქმიანობას ახორ­ციე­ლებს სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ადმინისტრაციის (შემ­დგომში – ადმინისტრაცია) მეშვეობით, რომლის საშტატო განრიგს და მო­­სამ­სახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთებს ამტკიცებს საქარ­თვე­ლოს მთავ­რობა. ად­მინისტრაციის საჯარო მო­სამსახურეებს, „საჯარო სამ­სა­ხუ­რის შესახებ“ საქართ­ველოს კანონის შესა­ბამ­ისად, თანამდებობაზე ნიშ­ნავს და თა­ნამდებო­ბი­დან ათავისუფლებს სა­ხელ­მწიფო რწმუნებული – გუ­ბერ­ნატორი.

 2. ადმინისტრაციის საჯარო მოსამსახურეთა დამატებით საკვალიფი­კა­ციო მოთხოვნებს ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.

 3. ადმინისტრაციას აქვს ბეჭედი საქართველოს სახელმწიფო გერბის გა­მო­­სახულებითა და სახელწოდებით, დამოუკიდებელი ბალანსი და ანგა­რიში სა­ხელმწიფო ხაზინაში.

 

 მუხლი 9. ადმინისტრაციის სტრუქტურა

 ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულებია:

 ა) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის აპარატი;

 ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამ­სახური;

 გ) რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახური;

 დ) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური.

 

 მუხლი 10. ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულების კომპე­ტენ­ცია

 1. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის აპარატის ფუნქციებია:

 ა) ადმინისტრაციის საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ერ­თია­­ნი საქმისწარმოების (მათ შორის, საიდუმლო) უზრუნველყოფა და დო­კუმ­ენტაციის არქივის წარმოება;

 ბ) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის ინდივიდუალური ად­მი­ნისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების, რეზოლუციებისა და წე­რი­ლე­ბის პროექტების ხელმოსაწერად მომზადება და სათანადო რეესტრის წარმოება;

 გ) მოქალაქეთა წინადადებების, განცხადებებისა და საჩივრების გა­ნ­ხილ­ვა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

 დ) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორისა და ადმინისტრაციის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

 ე) საკადრო რესურსების მართვის მიზნით ადმინისტრაციის თანამ­შრომე­ლთა დადგენილი წესის შესაბამისად დანიშვნის, სამსახურებრივი გა­და­ად­გილების (გადაყვანის), გათავისუფლების, დისციპლინური წესით დას­ჯისა და წახალისების, შვებულებისა და მივლინების შესახებ სამართ­ლებ­რივი აქ­ტების პროექტების მომზადება; მათი პირადი საქმეების შედგენა-წარ­მოება;

 ვ) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან, არასამთავრობო და სხვა სა­­ზო­გადოებრივ ორგანიზაციებთან სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნა­ტო­­­რისა და ადმინისტრაციის ურთიერთობის უზრუნველყოფა;

 ზ) საზოგადოების ინფორმირება სახელმწიფო რწმუნებულის – გუ­ბერ­ნატორისა და ადმინისტრაციის საქმიანობის შესახებ;

 თ) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის დავალებათა შეს­რუ­ლე­ბის კონტროლი;

 ი) სახელმწიფო რწმუნებულთან – გუბერნატორთან გამართული თათ­ბი­რებისა და სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის საბჭოების, კო­მი­სიე­ბის, სამუშაო ჯგუფების სხდომების მომზადება და ორგანიზაციულ-ტექ­ნი­კური უზრუნველყოფა;

 კ) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამოქმედო ტერი­ტო­რიაზე მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებთან დაკავშირებით ინფორმა­ციის მოპ­ოვება და სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორისა და შესაბა­მისი ორ­განოებისათვის წარდგენა;

 ლ) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტო­რიაზე საქართველოს საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქ­ტების აღსრულების კოორდინაცია და კონტროლი;

 მ) ადმინისტრაციის ფუნქციონირების მატერიალურ-ტექნიკური უზ­რუ­ნ­ვე­ლყოფა;

 ნ) ადმინისტრაციის საბიუჯეტო ასიგნებების პროექტის შემუშავება;

 ო) საბუღალტრო აღრიცხვის წარმართვა და ხარჯთა ნუსხის შედგენა;

 პ) ადმინისტრაციის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზ­ნით სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება.

 2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამს­ახურის ფუნქციებია:

 ა) მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სა­ვალ­დე­ბულო სამსახურში გაწვევის პროცესის სახელწიფო ზედამხედ­ვე­ლო­ბის გან­­ხორციელების მიზნით სახელმწიფო რწმუნებულისათვის – გუბე­რ­ნა­ტო­რი­სათვის რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება; სამხედრო სავა­ლდებულო სამსახურში გამწვევ კომისიებთან კოორდინირებული მოქმე­დე­ბა;

 ბ) თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამოქალაქო თავდაცვის ღო­ნის­­ძიებათა განხორციელებაში მონაწილეობა და სამხედრო-სასწავლო შეკ­რე­ბე­ბისა და სამხედრო მომზადების ორგანიზების ღონისძიებათა განხორცი­ე­ლე­ბის ხელშეწყობა;

 გ) საქართველოს მთავრობის დავალების ან შესაბამისი სამინისტროს მი­მარ­­თვის სა­ფუძ­­ველ­ზე ცალკეულ საკითხებზე ადგილობრივ თვითმმარ­თ­ველ ერ­თე­­უ­ლებ­თან კონსულტაციების ორგანიზება;

 დ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად ადგილობრივი თვით­მმართვე­ლო­ბის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა, ანალიზი და რე­კო­მენ­და­ცი­ების მომზადება;

 ე) კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულისათვის – გუ­ბერ­­ნა­ტორისათვის სათანადო ინფორმაციისა და რეკომენდაციების მომ­ზა­დება;

 ვ) „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სა­ხელმ­წიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგე­ნი­ლი წე­­სის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმია­ნო­ბის სამართლებრივი და დელეგირებული უფლებამოსილებების მათ მიერ სა­ხე­ლმ­წიფო ინტერესების შესაბამისად განხორციელების სახელმწიფო ზე­დამ­ხედველობის უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების გა­ტა­რე­ბა;

 ზ) „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის სა­ხე­ლმ­წიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგე­ნი­ლი წე­­სის თანახმად განხორციელებულ სახელმწიფო ზედამხედვე­ლო­ბასთან და­კავ­შირებით საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტი­სათ­ვის წარ­სადგე­ნად ან­გარიშის მომზადება;

 თ) საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვე­პუნქ­ტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქართველოს მთავრობისა­თ­ვის წარსადგენად საკრებულოს საქმიანობის შეჩერების ან დათხოვნის შე­სა­ხებ წინადადებების მომზადება.

 3. რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის ფუნქციებია:

 ა) ამ დებულებით დადგენილ შემთხვევაში სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკური განვი­თა­­რების რეგიონული პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების ორ­გან­იზება;

 ბ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად რეგიონული გან­ვი­თარების ღო­ნის­­ძიებების განხორციელების ხელშეწყობა;

 გ) საქართველოს მთავრობისთვის წარსადგენად რეკომენდაციებისა და წი­­ნადადებების მომზადება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ;

 დ) კომპეტენციის ფარგლებში საგარეო სოციალურ-ეკონომიკური და კუ­ლ­­ტურული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა;

 ე) სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორისა და საზღვარგარეთის სა­­ხელ­მწიფოების რეგიონებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომა­დგე­ნლებს შორის ურთიერთობათა განვითარების ხელშეწყობა;

 ვ) შესაბამის ინსტიტუტებსა და სპეციალისტებთან ერთად სასოფლო-სამე­ურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის მომ­ზადება და დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება;

 ზ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად სოფლის მეურ­ნე­ო­ბის განვი­თა­რების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა;

 თ) სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მოთხოვნის საფუძველზე ერთზე მე­ტი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე ვეტერინარულ და მცენა­რე­თა კარანტინის დაწესებისა და მოხსნის ღონისძიებათა განხორციელე­ბის ხელ­შეწყობა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

 ი) საქართველოს მთავრობის დავალებით საქართველოს მთავრობისა და საე­რთა­შო­რი­სო ორგანიზაციების მიერ მელიორაციის სფეროში დაგეგმილი პროექტების ხელ­შეწყობა.

 4. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ფუნქციებია:

 ა) საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის სფერო­ში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღონისძი­ე­ბების შემუშავება და განხორციელება;

 ბ) სამოქმედო ტერიტორიაზე საგანგებო სიტუაციების რეაგირების ძა­ლების საქმიანობის კოორდინაცია და ერთობლივი ღონისძიებების ორგა­ნი­ზე­ბა კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

 გ) საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების ხელშეწყობის მიზ­­ნით აუცილებელი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, სამაშველო ჯგუფე­ბის შექმნისა და მზადყოფნის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

 დ) საავარიო-სამაშველო და სხვა სახის გადაუდებელი სამუშაოების შეს­რუ­ლების კოორდინაცია, საძიებო-სამაშველო ოპერაციების ჩატარება;

 ე) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამოქალაქო თავდა­ცვის ამოცანების განხორციელება, სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომ­ლო­ბის ხელშეწყობა;

 ვ) მოსახლეობის ევაკუაციისა და მათი სტაციონარული ან სხვა დროე­ბითი საცხოვრებელი სადგომებით უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ღო­ნის­ძიებების განხორციელების კოორდინაცია;

 ზ) დაზარალებული და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირებისათვის ჰუმა­ნიტარული დახმარებების განაწილების კოორდინაცია და ზედამხედვე­ლო­ბა;

 თ) საგანგებო სიტუაციაში ორგანიზაციების უსაფრთხო ფუნქცი­ო­ნირე­ბის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების კოორდინაცია;

 ი) საგანგებო სიტუაციის თავიდან აცილებისა და ამ სიტუაციით გამო­წვე­­უ­ლი შედეგების ლიკვიდაციის სფეროში კანონმდებლობით გათვალის­წი­ნე­ბული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

 მუხლი 11. ადმინისტრაციის სტრუქტურული ერთეულის უფროსი

 ადმინისტრაციის სტრუქტურულ ერთეულს ჰყავს უფროსი, რომელიც:

 ა) ხელმძღვანელობს სტრუქტურული ერთეულის საქმიანობას და პასუ­ხის­მგებელია სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის წინაშე დაკის­რე­ბული მოვალეობების ჯეროვანი შესრულებისათვის;

 ბ) განსაზღვრავს მისდამი დაქვემდებარებული მოსამსახურეების სამსა­ხუ­რებრივ უფლებამოსილებებს;

 გ) ხელს აწერს სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენციაში შემავალ სამ­სა­ხურებრივ დოკუმენტაციას;

 დ) ანაწილებს სამსახურებრივ კორესპონდენციას მისდამი დაქვე­მდე­ბა­რებულ მოსამსახურეებზე და უზრუნველყოფს მათი შესრულების კონ­ტ­როლს;

 ე) უფლებამოსილია სტრუქტურული ერთეულის კომპეტენციაში შე­მავა­ლი საკითხების შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოით­ხო­ვოს და მიიღოს ინფორმაცია, აგრეთვე, შესაბამისი დოკუმენტაცია;

 ვ) უფლებამოსილია წინადადებით მიმართოს სახელმწიფო რწმუ­ნე­ბულს – გუბერნატორს სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომელთა წახა­ლი­სე­ბის ან მათთვის დისციპლინური სახდელის შეფარდების შესახებ;

 ზ) ახორციელებს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სამართლებრივი აქტებით მინიჭებულ სხვა უფ­­­ლებამოსილებებს.

 

 მუხლი 12. სახელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სათათბირო ორგანოები

 1. სახელმწიფო რწმუნებული – გუბერნატორი უფლებამოსილია შექმნას სა­­ხელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის სათათბირო ორგანოები – სა­ხელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის კომისიები და საბჭოები (შემ­დგომ­ში – სათათბირო ორგანო).

 2. სათათბირო ორგანოს შემადგენლობაში შეიძლება შეყვანილ იქნენ ად­­მი­ნის­ტრაციის მოსამსა­ხუ­რე­­­ები, ასევე, შესაბამისი თანხმობით – საზო­გა­დო­­ებ­რივი ორგანიზაციების წარ­­­მო­მადგენლები და სხვა პირები.

 3. სათათბირო ორგანოს ხელმძღვანელობს სახელმწიფო რწმუნებული –გუ­­­ბერნატორი ან მისი ერთ-ერთი მოადგილე.

 4. სათათბირო ორგანოს საქმიანობის წესი, განსახილველ საკითხთა ნუ­ს­ხა, წევრთა რიცხოვნობა და პერსონალური შემადგენლობა განისაზღვრება სა­­­ხელმწიფო რწმუნებულის – გუბერნატორის განკარგულებით.

 

 მუხლი 13. დებულებაში ცვლილების შეტანის წესი

 დებულებაში ცვლილე­ბე­ბისა და დამატებების შეტანა ხორციელდება კანონ­მდებლობით დადგე­ნი­ლი წესით, საქართველოს მთავრობის დადგენი­ლე­ბით.