აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
მიღების თარიღი 29/11/2013
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/12/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010320040.32.057.016145
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
29/11/2013
ვებგვერდი, 02/12/2013
010320040.32.057.016145
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (02/12/2013 - 23/02/2016)

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დადგენილება №28

2013 ნლის 29 ნოემბერი

ქ. ბათუმი

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და თემატიკის დამტკიცების შესახებ

     ,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლისა და ,,აჭარის ავ­ტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქ­ტუ­რის, უფ­ლე­ბამო­სილებისა და საქმ­ია­ნო­ბის წესის შესახებ~ აჭარის ავტო­ნო­­მიური რეს­პუბლიკის კანონის მე-9 მუხლის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დე­პარ­ტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და თემა­ტი­კა, თანახმად დანარ­თი­სა.
2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეარჩილ ხაბაძედანართი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო

დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების

მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოხელეთა დამატებითი

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და თემატიკა


მუხლი 1. ტექნიკური განყოფილება
1. ტექნიკური განყოფილების უფროსი

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი საინჟინრო განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,საავტომობილო გზების შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,სამშენებლო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- „საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის N172 დადგენილება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზოგადი ცოდნა.

2. ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

2.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე  ცოდნა.

2.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,საავტომობილო გზების შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,სამშენებლო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- „საქართველოს საავტომობილო გზების საგზაო სამუშაოების კლასიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 10 ივლისის N172 დადგენილება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზოგადი ცოდნა.

3. ტექნიკური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

3.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

3.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- საშუალო განათლება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე  ცოდნა.

3.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,საავტომობილო გზების შესახებ” საქართველოს კანონი;

-,,ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ” აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზოგადი ცოდნა.


მუხლი 2. მელიორაციის განყოფილება
1. მელიორაციის განყოფილების უფროსი

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი ტექნიკური განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის“ და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების მონიტორიგის“ დებულებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2005 წლის 19 ოქტომბრის N2-244 ბრძანებით დამტკიცებული დებულება „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის განსაზღვრის შესახებ“;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზოგადი ცოდნა.

2. მელიორაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

2.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

-  უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ“საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

-  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;

- სამშენებლო ნორმებისა და წესების ზოგადი ცოდნა.

3. მელიორაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

3.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

3.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

-  საშუალო განათლება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

-  საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

-  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;


მუხლი 3. . მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილება
1. მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილების უფროსი

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

-  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-  ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონი, (IV, VI და VII თავები);

- ,,ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის N439 ბრძანება;

- ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“;

2. მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

2.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

-  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- ,,ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის N439 ბრძანება;

- ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

3. მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

3.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

3.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- საშუალო განათლება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

-  ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

 


მუხლი 4. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება
1. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-  ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N3 ბრძანება „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

2. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

2.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

3. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი

3.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

3.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- საშუალო განათლება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

-  ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონი;

- სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანება „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.


მუხლი 5. საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილება
1. საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი ეკონომიკური განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

-  ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

- საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

- საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (XI თავი);

- ,,მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის N231 ბრძანებულება;

- ,,სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე‘’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის N1318 ბრძანება;

- ,,ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ’’ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის N1321 ბრძანება;

- ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება;

- „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულების აღებისა და გადახდების განხორციელების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 14 ივნისის N336 ბრძანება;

- ,,დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 20 თებერვლის N87/ნ ბრძანება;

- ,,ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის’’ დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 25 აგვისტოს N231/ნ ბრძანება;

- ,,ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის N439 ბრძანება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

2. საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი)

2.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

2.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი ეკონომიკური განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

-  საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (XI თავი);

- ,,მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის N231 ბრძანებულება;

- ,,სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე‘’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის N1318 ბრძანება;

- „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულების აღებისა და გადახდების განხორციელების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 14 ივნისის N336 ბრძანება;

- ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

3. საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (ეკონომისტი)

3.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

3.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი ეკონომიკური განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ’’ საქართველოს კანონი;

- საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი;

- ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.


მუხლი 6. უფროსის თანაშემწე
1. უფროსის თანაშემწე

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,შიდა აუდიტორთა სახელმძღვანელო პრინციპების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის N1013 განკარგულება;

- ,,შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის N1014 განკარგულება;

- ,,შიდა აუდიტის სტანდარტების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 30 ივლისის N1015 განკარგულება;

- ,,შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 ივლისის N1016 განკარგულება;

-  ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.


მუხლი 7. საერთო განყოფილება
1. საერთო განყოფილების უფროსი

1.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

1.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

1.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

-,,საქართველოს შრომის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონი;

- „საჯარო თანამდებობათა დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 5 თებერვლის N46 ბრძანებულება;

- ,,ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

          2. საერთო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (იურისტი)

2.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

2.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი იურიდიული განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

2.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;

-,,საქართველოს შრომის კოდექსი" საქართველოს ორგანული კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

- საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;

- ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონი;

- ,,ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ნორმატიული აქტების შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამო­სი­ლე­ბი­სა და საქმიანობის წესის შესახებ’’ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

          3. საერთო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (მდივან-რეფერენტი)

3.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

3.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint და Internet Explorer-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა.

3.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი (III თავი);

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.

          4. საერთო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (კომპიუტერული ქსელის ადმინისტრატორი)

4.1. კანდიდატი უნდა იყოს 21 წლის ასაკს მიღწეული საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე და ფლობდეს სახელმწიფო ენას.

4.2. კანდიდატისათვის დამატებით დადგენილია შემდეგი  საკვალიფიკაციო  მოთხოვნები:

- უმაღლესი განათლება;

- საჯარო სამსახურში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება;

- კომპიუტერული პროგრამების Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Autocad, photoshop, coreldraw, visio და Internet Explorer, მონაცემთა ბაზების: oracle და mysql და პროგრამირების ენის: php პროფესიონალურ დონეზე ცოდნა.

4.3. კანდიდატისათვის დადგენილია შემდეგი საკონკურსო-საატესტაციო თემატიკა:

- საქართველოს კონსტიტუცია;

- „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონი;

- ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;

- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის დებულება“.ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.