„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 84-უ.ს.რ.ს.
დოკუმენტის მიმღები აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
მიღების თარიღი 29/11/2013
დოკუმენტის ტიპი ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/11/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.30.056.016036
84-უ.ს.რ.ს.
29/11/2013
ვებგვერდი, 29/11/2013
190040000.30.056.016036
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცვლილების შეტანის თაობაზე
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანო
 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

კ ა ნ ო ნ ი

 

 

„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge, 190040000.30.056.016026, 31/12/12) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. I-IV თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„თავი I

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები

   მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი

 1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                          (ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის გრანტები
შემოსავლები 114 656,5 135 773,0 150 178,3  0,0
გადასახადები 106 370,7 124 750,3 126 000,0  0,0
გრანტები 3 163,4 4 061,3 15 069,9  0,0
სხვა შემოსავლები 5 122,4 6 961,4 9 108,4  0,0
ხარჯები 94 871,2 112 468,6 116 710,1  56,7
შრომის ანაზღაურება 13 205,2 16 351,1 17 018,0  0,0
საქონელი და მომსახურება 14 345,3 18 919,9 17 967,8  54,5
პროცენტი  149,9  250,6  314,9  0,0
სუბსიდიები 22 767,6 28 069,5 27 686,4  0,0
გრანტები (გაცემული) 15 275,9 31 192,8 22 353,5  0,0
სოციალური უზრუნველყოფა 2 843,6 5 433,4 5 238,3  0,0
სხვა ხარჯები 26 283,7 12 251,3 26 131,4  2,2
საოპერაციო სალდო 19 785,3 23 304,4 33 468,2 - 56,7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11 202,3 23 945,3 20 452,1  0,0
ზრდა (შეძენა) 24 956,5 33 336,3 22 960,1  0,0
კლება (გაყიდვა) 13 754,1 9 391,0 2 508,0  0,0
მთლიანი სალდო 8 583,0 - 640,9 13 016,1 - 56,7
ფინანსური აქტივების ცვლილება 7 653,1 - 736,1 10 443,9  56,7
ზრდა 16 993,2  0,0 10 500,6  0,0
ვალუტა, დეპოზიტები 16 993,2   10 500,6  
სესხები  0,0  0,0  0,0  0,0
კლება 9 340,1  736,1  56,7  56,7
ვალუტა, დეპოზიტები 9 250,6  736,1  56,7  56,7
სესხები  89,5      
ვალდებულებების ცვლილება - 929,9 - 95,2 -2 572,2  0,0
ზრდა  0,0  0,0  0,0  0,0
სესხები        
კლება  929,9  95,2 2 572,2  0,0
სესხები        
ბალანსი  0,0  0,0  0,0  0,0

2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                          (ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის გრანტები
შემოსულობები 128 500,2 145 164,0 152 686,3  0,0
შემოსავლები 114 656,5 135 773,0 150 178,3  0,0
არაფინანსური აქტივების კლება 13 754,1 9 391,0 2 508,0  0,0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)  89,5  0,0  0,0  0,0
ვალდებულებების ზრდა  0,0  0,0  0,0  0,0
გადასახდელები 120 757,6 145 900,1 142 242,4  56,7
ხარჯები 94 871,2 112 468,6 116 710,1  56,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 956,5 33 336,3 22 960,1  0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)  0,0  0,0  0,0  0,0
ვალდებულებების კლება  929,9  95,2 2 572,2  0,0
ნაშთის ცვლილება 7 742,6 - 736,1 10 443,9 - 56,7

თავი II

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

  მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 150178,3  ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                        (ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
შემოსავლები 114 656,5 135 773,0 150 178,3
გადასახადები 106 370,7 124 750,3 126 000,0
გრანტები 3 163,4 4 061,3 15 069,9
სხვა შემოსავლები 5 122,4 6 961,4 9 108,4

  მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები  126000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
11 გადასახადები 106 370,7 124 750,3 126 000,0
111 გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე 106 370,7 124 750,3 126 000,0
1111 ფიზიკური პირებიდან 106 370,7 124 750,3 126 000,0
11111 საშემოსავლო გადასახადი 106 370,7 124 750,3 126 000,0

  მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები  15069,9 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
13 გრანტები 3 163,4 4 061,3 15 069,9
132 უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები  163,1  320,3  0,0
1321 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები  163,1  320,3  0,0
13211 ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება  163,1  320,3  
133 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 3 000,3 3 741,0 15 069,9
1331 მიმდინარე დანიშნულების გრანტები 3 000,3 3 741,0 15 069,9

  მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 9108,4 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
14 სხვა შემოსავლები 5 122,4 6 961,4 9 108,4
141 შემოსავლები საკუთრებიდან 4 265,2 5 049,8 7 248,0
1411 პროცენტები 2 669,9 3 396,6 5 600,0
14115 დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები 2 669,9 3 396,6 5 600,0
1412 დივიდენდები 1 101,6 1 307,4  900,0
14121 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები 1 101,6 1 307,4  900,0
1415 რენტა  493,8  345,8  748,0
14154 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან  24,0  51,5  80,0
14159 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა  469,8  294,3  668,0
142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია  316,9  409,6  477,9
1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები  112,6  228,1  34,9
14222 სალიცენზიო მოსაკრებლები  59,4  3,2  0,6
14223 სანებართვო მოსაკრებლები  53,1  224,6  33,5
14229 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი    0,1  0,3  0,8
1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება  204,3  181,5  443,0
14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან  204,3  181,5  443,0
1423209 შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან  204,3  181,5  443,0
143 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)  446,6  244,2  88,0
145 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  93,7 1 257,7 1 294,5
1459 სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  93,7 1 257,7 1 294,5

თავი III

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები

 განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 116710,1 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                              (ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის გრანტები
ხარჯები 94 871,2 112 468,6 116 710,1 56,7
შრომის ანაზღაურება 13 205,2 16 351,1 17 018,0  
საქონელი და მომსახურება 14 345,3 18 919,9 17 967,8 54,5
პროცენტი 149,9 250,6 314,9  
სუბსიდიები 22 767,6 28 069,5 27 686,4  
გრანტები (გაცემული) 15 275,9 31 192,8 22 353,5  
სოციალური უზრუნველყოფა 2 843,6 5 433,4 5 238,3  
სხვა ხარჯები 26 283,7 12 251,3 26 131,4 2,2

მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 20452,1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 ა) განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 22960,1 ათასი ლარის ოდენობით:

                                                                                                                                                                (ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის გრანტები
101 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 1 743,5 196,4 206,6  
102 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია 4,0 137,4 5,0  
103 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 12 850,1 17 848,2 12 167,8  
104 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 618,1 6 409,2 2 622,6  
106 საერთო დანიშნულების რეგიონალური გადასახდელები        
105 საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა 2 200,7 1 066,4 193,2  
106 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 2 103,0 3 091,8 3 422,1  
107 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 328,9 127,5 12,3  
108 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 1 365,0 1 558,7 1 589,6  
109 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 704,1 207,4 419,2  
110 დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა 3 039,0 2 565,2 1 287,6  
111 საგამომცემლო და ბიზნესსაქმიანობის ხელშეწყობა 0,0 33,0 12,9  
112 საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა 0,0 95,1 1 021,1  
სულ 24 956,5 33 336,3 22 960,1 0,0

ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2508.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
31 არაფინანსური აქტივები 13 754,1 9 391,0 2 508,0
311 ძირითადი აქტივები 9 628,1 2 029,0 756,0
314 არამწარმოებლური აქტივები 4 126,0 7 362,0 1 752,0

  მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 139670,2 ათასი ლარის ოდენობით.

                                                                                                                                                                   (ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის გრანტები
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 34 807,4 53 317,0 46 633,0  
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 17 396,7 18 605,9 21 768,1  
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 12 533,3 11 924,7 8 265,5  
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 4 846,1 6 665,8 13 501,4  
70113 საგარეო ურთიერთობები 17,3 15,4 1,2  
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 1 513,5 1 740,2 1 614,0  
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 151,6 250,6 314,9  
7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის 15 275,9 31 192,8 22 353,5  
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 469,7 1 527,5 582,5  
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 4 649,6 4 607,7 1 859,9  
7032 სახანძრო-სამაშველო სამსახური 4 649,6 4 607,7 1 859,9  
704 ეკონომიკური საქმიანობა 18 511,5 27 561,4 34 018,7  56,7
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 3 690,2 3 466,7 5 308,0  
70421 სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება 2 416,5 2 238,4 2 216,0  
70422 სატყეო მეურნეობა 1 273,7 1 228,3 3 092,0  
7045 ტრანსპორტი 11 879,6 19 758,1 20 611,3  
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 11 879,6 19 758,1 15 611,3  
70452 საზღვაო ტრანსპორტი 0,0 0,0 5 000,0  
7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 2 773,5 3 638,3 6 389,2  56,7
70473 ტურიზმი 2 284,5 2 659,3 2 783,7  
70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 489,0 979,0 3 605,5  
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში  168,2  698,3 1 710,2  56,7
705 გარემოს დაცვა 1 333,9 2 492,9 2 491,3  
7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 526,9 1 495,0 1 335,4  
7056 სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში 807,0 997,9 1 155,9  
706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა  0,0 4 939,6 2 565,7  
7061 ბინათმშენებლობა  0,0 4 939,6 2 565,7  
707 ჯანმრთელობის დაცვა 4 412,2 7 150,6 7 363,4  
7072 ამბულატორიული მომსახურება 434,5 778,1 977,8  
7073 საავადმყოფოების მომსახურება 1 690,8 3 896,5 3 817,0  
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 513,9 571,9 641,3  
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 1 773,0 1 904,1 1 927,3  
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 43 565,2 27 851,6 25 581,8  
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 7 031,0 9 346,0 7 708,3  
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 8 811,8 10 662,2 10 508,0  
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 6 046,1 5 998,9 5 046,7  
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება 55,0 62,0 102,0  
7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 21 621,3 1 782,5 2 216,8  
709 განათლება 12 071,8 17 350,2 18 865,4  
7092 ზოგადი განათლება 723,2 764,1 845,6  
7094 უმაღლესი განათლება 5 050,3 4 379,5 3 308,3  
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 6 298,3 12 206,6 14 711,5  
710 სოციალური დაცვა  476,1  533,9  291,0  
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0 75,0 112,5  
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 33,0 28,5 29,0  
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 0,0 0,0 38,0  
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 443,1 430,4 111,5  
სულ 119 827,7 145 804,9 139 670,2  56,7

თავი IV

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება

  მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო 13016,1 ათასი ლარის ოდენობით.

  მუხლი 10.  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

    განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 10443,9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 10500,6 ათასი ლარის ოდენობით.

(ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება 16 993,2  0,0 10 500,6
ზრდა 16 993,2  0,0 10 500,6
ვალუტა, დეპოზიტები 16 993,2  0,0 10 500,6
სესხები  0,0  0,0  0,0

    განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 56,7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
ფინანსური აქტივების ცვლილება  840,4 3 317,6  56,7
კლება  840,4 3 317,6  56,7
ვალუტა, დეპოზიტები 9 250,6  736,1  56,7
სესხები  89,5  0,0  0,0

  მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

   განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 2572,2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 2572,2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათასი ლარი)

დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა
ვალდებულებების ცვლილება  929,9  95,2 2 572,2
კლება  929,9  95,2 2572,2“

2. VI თავი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„თავი VI

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  ასიგნებები

  მუხლი 13. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  ასიგნებები

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2013 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 142242,4 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

                                                                                                                                                                           (ათასი ლარი)

კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა მათ შორის გრანტები
1 2 3 4 5 6
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები 120 757,6 145 900,1 142 242,4  56,7
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  850  816  841  
  ხარჯები 94 871,2 112 468,6 116 710,1  56,7
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 13 205,2 16 351,1 17 018,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 956,5 33 336,3 22 960,1  
  ვალდებულებების კლება  929,9  95,2 2 572,2  
101 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო  5 172,4 4 148,5 4 494,6  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  93  96  110  
  ხარჯები 3 428,7 3 951,2 4 287,7  
  მ.შ.შრომის ანაზღაურება 2 315,3 2 640,6 2 956,1  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 743,5  196,4  206,6  
  ვალდებულებების კლება  0,2  0,9  0,3  
1011 საკანონმდებლო საქმიანობა 5 172,4 4 148,5 4 494,6  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  93  96  110  
  ხარჯები 3 428,7 3 951,2 4 287,7  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 2 315,3 2 640,6 2 956,1  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 743,5  196,4  206,6  
  ვალდებულებების კლება  0,2  0,9  0,3  
102 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია   469,7 1 527,5  582,5  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  19  19  19  
  ხარჯები  465,7 1 390,1  577,5  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  427,3  947,4  539,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  4,0  137,4  5,0  
1021 საარჩევნო გარემოს განვითარება   469,7  640,6  582,5  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  19  19  19  
  ხარჯები  465,7  537,7  577,5  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  427,3  509,9  539,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  4,0  102,8  5,0  
1022 არჩევნების ჩატარების ღონისძიებები    886,9    
  ხარჯები    852,3    
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება    437,5    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    34,6    
103 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა 31 455,1 41 433,9 39 180,5  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  361  373  371  
  ხარჯები 18 604,3 23 576,6 27 012,3  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 5 158,9 6 557,1 6 894,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 850,1 17 848,2 12 167,8  
  ვალდებულებების კლება  0,6  9,1  0,3  
1031 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი 7 361,1 7 780,3 3 771,2  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  117  124  121  
  ხარჯები 3 527,2 4 511,0 3 660,4  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 2 009,1 2 580,2 2 678,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 833,9 3 266,0  110,8  
  ვალდებულებების კლება    3,2    
1032 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო 2 607,6 3 721,2 10 583,3  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  43  43  48  
  ხარჯები 2 543,0 3 618,9 9 483,6  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  587,2  718,2  843,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  64,7  102,2 1 099,7  
10321 გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  807,0  997,9 1 155,9  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  43  43  48  
  ხარჯები  776,6  909,4 1 055,9  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  587,2  718,2  843,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  30,4  88,5  100,0  
10322 სატყეო სექტორის განვითარება 1 273,7 1 228,3 3 092,0  
  ხარჯები 1 239,5 1 214,6 2 092,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  34,2  13,7  999,7  
103221 სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“ 1 273,7 1 228,3 3 092,0  
  ხარჯები 1 239,5 1 214,6 2 092,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  34,2  13,7  999,7  
10323 გარემოსდაცვითი ღონისძიებები  526,9 1 495,0 6 335,4  
  ხარჯები  526,9 1 495,0 6 335,4  
103231 ეროზირებულ ტერიტორიაზე ტყის გაშენების ღონისძიება      50,0  
  ხარჯები      50,0  
103232 აჭარის სანაპირო ზოლის ჩამდინარე წყლებისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი   12,6  2,1  15,0  
  ხარჯები  12,6  2,1  15,0  
103233 აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი  9,7  9,7  15,0  
  ხარჯები  9,7  9,7  15,0  
103234 აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება  426,6 1 483,2 1 255,4  
  ხარჯები  426,6 1 483,2 1 255,4  
103235 სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია)  78,0      
  ხარჯები  78,0      
103236 ადლიის სანაპირო ზოლზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა     5 000,0  
  ხარჯები     5 000,0  
1033 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი 2 284,5 2 659,3 2 783,7  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  24  24  24  
  ხარჯები 2 163,6 2 591,4 2 548,7  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  282,0  404,8  427,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  121,0  67,9  235,0  
10331 ტურიზმისა და კურორტების სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  503,2  642,2  649,7  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  24  24  24  
  ხარჯები  467,5  574,4  634,7  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  282,0  404,8  427,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  35,6  67,9  15,0  
10332 ტურიზმის სფეროში მომსახურების მიწოდება  844,9  228,2  220,0  
  ხარჯები  759,6  228,2  220,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  85,3      
10333 ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა  936,5 1 788,8    
  ხარჯები  936,5 1 788,8    
10334 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა      1 914,0  
  ხარჯები     1 694,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      220,0  
103341 შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა      1 024,0  
  ხარჯები      804,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      220,0  
103342 მარკეტინგული ღონისძიებები საერთაშორისო ბაზარზე      890,0  
  ხარჯები      890,0  
1034 საარქივო ფონდის დაცულობის და დოკუმენტების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 1 514,1 1 740,3 1 614,0  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  82  85  86  
  ხარჯები 1 262,4 1 509,3 1 584,0  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 1 032,5 1 282,0 1 390,1  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  251,2  230,9  30,0  
  ვალდებულებების კლება  0,6  0,1    
1035 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი 5 808,1 5 774,7 4 817,0  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  43  45  40  
  ხარჯები 5 479,3 5 295,6 4 739,4  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  587,8  774,4  707,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  328,8  473,4  77,3  
  ვალდებულებების კლება    5,8  0,3  
10351 ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის მართვა 1 069,4 1 233,4 1 133,9  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  43  45  40  
  ხარჯები  969,5 1 170,6 1 124,1  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  587,8  774,4  707,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  99,9  62,8  9,5  
  ვალდებულებების კლება      0,3  
10352 ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა 4 547,0 4 541,3 3 683,1  
  ხარჯები 4 318,1 4 125,0 3 615,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  228,9  410,6  67,8  
  ვალდებულებების კლება    5,8    
10353 ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“  191,8      
  ხარჯები  191,8      
1036 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 11 879,6 19 758,1 15 611,3  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  52  52  52  
  ხარჯები 3 629,0 6 050,3 4 996,3  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  660,3  797,5  847,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 250,6 13 707,8 10 615,0  
10361 საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვა  798,4  903,0  967,5  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  52  52  52  
  ხარჯები  752,5  893,0  957,5  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  660,3  797,5  847,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  45,9  9,9  10,0  
10362 საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 11 081,1 18 855,1 14 643,8  
  ხარჯები 2 876,5 5 157,3 4 038,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 204,6 13 697,9 10 605,0  
103621 გზების  რეაბილიტაცია     6 905,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     6 905,6  
103622 ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა-რეაბილიტაცია     1 555,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     1 555,4  
103623 სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია      234,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      234,7  
103624 საგზაო ტექნიკის შეძენა     1 908,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     1 908,0  
103625 საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვითი ღონისძიებები     4 040,1  
  ხარჯები     4 038,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,3  
104 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 4 195,4 11 202,4 5 772,3  56,7
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  116  118  116  
  ხარჯები 3 573,2 4 777,8 3 149,6  56,7
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 1 887,1 2 360,1 2 327,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  618,1 6 409,2 2 622,6  
  ვალდებულებების კლება  4,1  15,4    
1041 ფინანსების, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ქონების სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 3 838,7 5 743,5 2 946,9  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  107  109  107  
  ხარჯები 3 357,4 4 299,4 2 895,0  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 1 748,5 2 196,5 2 159,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  477,2 1 428,8  51,9  
  ვალდებულებების კლება  4,1  15,3    
1042 სახაზინო მომსახურება  261,5  200,6  202,9  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  9  9  9  
  ხარჯები  204,8  192,6  197,9  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  138,5  163,6  168,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  56,7  7,9  5,0  
  ვალდებულებების კლება    0,1    
1043 დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები  95,2  318,8  56,7  56,7
  ხარჯები  10,9  285,8  56,7  56,7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  84,3  32,9    
10431 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება  95,2  318,8  56,7  56,7
  ხარჯები  10,9  285,8  56,7  56,7
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  84,3  32,9    
1044 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია   4 939,6 2 565,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა   4 939,6 2 565,7  
105 საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა 4 649,6 4 629,4 1 859,9  
  ხარჯები 2 448,9 3 541,4 1 666,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 200,7 1 066,4  193,2  
  ვალდებულებების კლება    21,7    
1051 ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციების პრევენცია, რეგულირება და მართვა 1 068,6 2 303,0 1 729,9  
  ხარჯები  520,7 1 354,2 1 536,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  547,9  946,7  193,2  
  ვალდებულებების კლება    2,0    
1052 სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“ 1 222,5 2 326,5  130,0  
  ხარჯები  902,7 2 187,1  130,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  319,7  119,7    
  ვალდებულებების კლება    19,7    
1053 სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“ 2 358,5      
  ხარჯები 1 025,5      
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 333,0      
106 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო  38 613,7 28 436,9 30 713,0  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  109  112  123  
  ხარჯები 36 510,7 25 345,1 27 288,9  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება 1 445,5 1 840,0 2 141,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 103,0 3 091,8 3 422,1  
  ვალდებულებების კლება      2,0  
1061 განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1 294,5 1 398,6 1 619,0  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  47  49  57  
  ხარჯები 1 030,9 1 277,7 1 506,0  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  781,7  964,8 1 168,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  263,6  120,8  113,0  
1062 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და ხარისხის გაუმჯობესება  728,6  842,3  921,5  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  47  47  47  
  ხარჯები  714,9  834,7  906,4  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  500,5  622,6  667,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  13,6  7,6  15,1  
10621 ბათუმის რესურსცენტრი  118,5  131,2  148,0  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  7  7  7  
  ხარჯები  116,9  129,8  142,2  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  82,9  99,7  104,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  1,7  1,4  5,8  
10622 ქობულეთის რესურსცენტრი  121,9  138,1  150,7  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  8  8  8  
  ხარჯები  121,9  138,1  149,6  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  80,5  106,1  112,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      1,1  
10623 ხელვაჩაურის რესურსცენტრი  120,6  140,9  155,4  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  8  8  8  
  ხარჯები  117,5  140,9  155,4  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  84,6  106,1  112,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  3,1      
10624 ქედის რესურსცენტრი  122,2  141,6  154,4  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  8  8  8  
  ხარჯები  119,0  141,6  151,4  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  84,6  103,6  112,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  3,2    3,0  
10625 შუახევის რესურსცენტრი  127,3  149,4  158,1  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  8  8  8  
  ხარჯები  125,2  143,2  152,9  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  83,9  105,9  112,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  2,1  6,2  5,2  
10626 ხულოს რესურსცენტრი  118,1  141,1  154,9  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  8  8  8  
  ხარჯები  114,5  141,1  154,9  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  84,0  101,3  112,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  3,6      
1063 ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სფეროს ხელშეწყობა 4 620,3 6 214,0 5 898,1  
  ხარჯები 4 600,4 6 130,4 5 852,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  19,9  83,5  45,4  
10631 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია 3 176,1 4 004,5 2 925,0  
  ხარჯები 3 176,1 4 004,5 2 925,0  
10632 აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა  165,0  206,5    
  ხარჯები  165,0  206,5    
10633 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების ინვენტარით უზრუნველყოფა      350,1  
  ხარჯები      350,1  
10635 ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის  6,4  83,1  143,6  
  ხარჯები  6,4  83,1  143,6  
10637 საჯარო სკოლების ბიბლიოთეკების განვითარება      71,1  
  ხარჯები      71,1  
10638 სასკოლო კლუბების ხელშეწყობა  28,9  34,1  35,0  
  ხარჯები  28,9  34,1  35,0  
10639 სტუდენტთა დახმარება    249,1  665,0  
  ხარჯები    249,1  665,0  
106310 ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობა    70,4  67,5  
  ხარჯები    70,4  67,5  
106312 უცხოეთში სტაჟირება  26,4  25,8  35,4  
  ხარჯები  26,4  25,8  35,4  
106313 გაძლერებული და ინკლუზიური სწავლება  75,7  123,3  160,6  
  ხარჯები  72,8  123,3  160,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  2,9      
1063131 სსიპ „ქ. ბათუმის № 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლება  7,0  26,4  35,0  
  ხარჯები  7,0  26,4  35,0  
1063132 სსიპ „ქ. ბათუმის №6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სწავლება  68,7  96,9  125,6  
  ხარჯები  65,8  96,9  125,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  2,9      
106314  ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი  494,4  776,4  759,9  
  ხარჯები  477,4  692,9  717,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  17,0  83,5  42,0  
106315 სკოლა-პანსიონების განვითარების ხელშეწყობა  647,5  640,8  685,0  
  ხარჯები  647,5  640,8  681,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      3,4  
1063151 სსიპ „სოფელ სალიბაურის № 2 საჯარო სკოლის“ პანსიონური მომსახურება  314,1  314,3  325,1  
  ხარჯები  314,1  314,3  325,1  
1063152 სსიპ „ჩაისუბნის № 2 საჯარო სკოლის“ პანსიონური მომსახურება  126,5  116,6  146,2  
  ხარჯები  126,5  116,6  146,2  
1063153 სსიპ ფრიდონ თურმანიძის სახელობის ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერისის საჯარო სკოლის პანსიონური მომსახურება  150,5  153,8  153,8  
  ხარჯები  150,5  153,8  150,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      3,4  
1063154 სსიპ დაბა შუახევის საჯარო სკოლს პანსიონური მომსახურება  56,5  56,1  59,8  
  ხარჯები  56,5  56,1  59,8  
1064 კულტურის განვითარება, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია 30 866,1 15 972,7 18 543,1  
  ხარჯები 29 141,5 13 227,9 15 441,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 724,6 2 744,8 3 101,4  
10642 აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა    4,1  100,0  
  ხარჯები    4,1  100,0  
10643 კულტურისა და განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები  453,8  810,2  836,4  
  ხარჯები  453,8  810,2  836,4  
10644 შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის სასცენო კოსტიუმებით უზრუნველყოფა  113,6      
  ხარჯები  113,6      
10645 შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა  49,1      
  ხარჯები  49,1      
10646 სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია 19 857,5      
  ხარჯები 19 857,5      
10647 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა  378,0 3 465,9 5 716,2  
  ხარჯები  378,0 3 353,6 4 330,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    112,3 1 386,2  
106471 ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის  ხელოვნების სკოლა“     946,4 1 236,1  
  ხარჯები    943,8 1 221,1  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    2,6  15,0  
106472 ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“    880,8 2 412,8  
  ხარჯები    833,8 1 102,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    47,0 1 310,0  
106473 ა(ა)იპ  რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“    596,5  826,7  
  ხარჯები    588,1  771,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    8,4  55,0  
106474 ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“    188,1  255,2  
  ხარჯები    188,1  255,2  
106475 ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“  210,0  329,9  365,2  
  ხარჯები  210,0  315,1  365,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    14,8    
106476 ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“  168,0  271,5  324,7  
  ხარჯები  168,0  261,2  324,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    10,3    
106477 ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“    252,7  295,5  
  ხარჯები    223,5  289,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    29,1  6,2  
10648 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სისტემის სრულყოფის მართვა, მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება 2 086,9 3 608,7 3 594,6  
  ხარჯები 1 385,3 3 087,5 2 326,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  701,6  521,1 1 267,7  
106481 აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო 1 147,3 2 299,6 1 280,4  
  ხარჯები  597,6 2 243,6 1 154,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  549,7  56,0  126,0  
1064811 სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“ 1 147,3  784,5  870,4  
  ხარჯები  597,6  728,5  744,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  549,7  56,0  126,0  
1064812 აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაცია და კონსერვაცია    183,7  410,0  
  ხარჯები    183,7  410,0  
1064813 მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა   1 331,3    
  ხარჯები   1 331,3    
106482 მუზეუმებისა და გალერეების განვითარება  939,7 1 309,1 2 314,2  
  ხარჯები  787,7  843,9 1 172,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  152,0  465,1 1 141,7  
1064821 სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“  396,2  424,5  610,6  
  ხარჯები  396,2  415,6  554,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    8,9  56,6  
1064822 სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“  343,1  327,9 1 528,8  
  ხარჯები  236,2  298,3  443,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  107,0  29,7 1 085,1  
1064823 სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“  200,3  556,7  174,8  
  ხარჯები  155,3  130,1  174,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  45,0  426,5    
10649 სასცენო და სამუსიკო ხელოვნების ხელშეწყობა 7 872,1 8 021,8 8 193,8  
  ხარჯები 6 849,1 5 910,5 7 746,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 023,0 2 111,3  447,5  
106491 სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა პროფესიული სახელმწიფო თეატრი“  431,6 1 618,4  686,2  
  ხარჯები  423,1  428,4  593,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  8,5 1 190,0  92,3  
106492 სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“  678,2  761,9 1 178,1  
  ხარჯები  678,2  761,9 1 027,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      150,8  
106493 სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“ 4 881,0 3 729,1 3 923,0  
  ხარჯები 3 930,5 2 808,8 3 786,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  950,5  920,2  136,6  
106494 სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი“  893,2  953,0 1 320,6  
  ხარჯები  893,2  953,0 1 265,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      55,0  
106495 სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი „ბათუმი“  516,3  486,3  566,0  
  ხარჯები  516,3  486,3  553,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      12,7  
106496 სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „ხორუმი“  471,8  473,1  519,9  
  ხარჯები  407,7  472,0  519,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  64,0  1,1    
106410 შემოქმედებითი კავშირები  55,0  62,0  102,0  
  ხარჯები  55,0  62,0  102,0  
1064101 საქართველოს მწერალთა კავშირის აჭარის ორგანიზაცია  35,0  42,0  62,0  
  ხარჯები  35,0  42,0  62,0  
1064102 აჭარის არ მხატვართა ადგილობრივი შემოქმედებითი  კავშირი  10,0  10,0  20,0  
  ხარჯები  10,0  10,0  20,0  
1064103  საქართველოს თეატრალური საზოგადოება აჭარის განყოფილება  10,0  10,0  20,0  
  ხარჯები  10,0  10,0  20,0  
1065 სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხელშეწყობა   1 049,9 1 402,2  
  ხარჯები    924,9 1 320,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    125,0  81,4  
10651 ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“   1 049,9 1 175,9  
  ხარჯები    924,9 1 110,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    125,0  65,6  
10652 ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის საჩოქბურთო კომპლექსი“      226,3  
  ხარჯები      210,5  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      15,8  
1066 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტი 1 104,3 2 959,4 2 329,1  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  15  16  19  
  ხარჯები 1 023,0 2 949,4 2 261,3  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  163,4  252,6  304,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  81,3  10,0  65,8  
  ვალდებულებების კლება      2,0  
10661 სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს მართვა  306,8  326,4  443,4  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  15  16  19  
  ხარჯები  225,5  316,4  377,6  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  163,4  252,6  304,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  81,3  10,0  65,8  
10662 სპორტისა  და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა  797,5 2 633,0 1 885,7  
  ხარჯები  797,5 2 633,0 1 883,7  
  ვალდებულებების კლება      2,0  
106621 ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში  797,5 1 084,0 1 233,8  
  ხარჯები  797,5 1 084,0 1 231,8  
  ვალდებულებების კლება      2,0  
106622 სპორტის სფეროში მოღვაწე დამსახურებულ მუშაკთა, სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მხარდაჭერა      37,4  
  ხარჯები      37,4  
106623 აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაცა   1 549,0  127,5  
  ხარჯები   1 549,0  127,5  
106624 სპორტული ინვენტარის შეძენა      487,0  
  ხარჯები      487,0  
107 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 4 888,2 7 684,6 7 654,3  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  60  61  62  
  ხარჯები 4 559,3 7 556,9 7 642,0  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  972,0 1 208,7 1 289,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  328,9  127,5  12,3  
  ვალდებულებების კლება    0,2    
1071 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროს პოლიტიკის შემუშავება და მართვა 1 395,1 1 477,2 1 586,3  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  60  61  62  
  ხარჯები 1 222,3 1 416,0 1 577,1  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  972,0 1 208,7 1 289,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  172,8  61,0  9,2  
  ვალდებულებების კლება    0,2    
1072 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო  152,8  315,9  376,0  
  ხარჯები  105,8  307,8  374,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  47,0  8,2  1,6  
10721 დასაქმების ხელშეწყობა და მართვა  152,8  315,9  341,0  
  ხარჯები  105,8  307,8  339,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  47,0  8,2  1,6  
10722 პროფესიული გადამზადება      35,0  
  ხარჯები      35,0  
107221 სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების პროფესიული გადამზადება      35,0  
  ხარჯები      35,0  
1073 ჯანმრთელობის დაცვა და სამედიცინო პროფილაქტიკა 2 248,8 4 756,2 4 794,7  
  ხარჯები 2 153,4 4 704,3 4 794,7  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,4  51,9    
10731 მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი  348,7  834,9 1 688,4  
  ხარჯები  348,7  834,9 1 688,4  
10732 რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი  983,3 1 113,5  950,0  
  ხარჯები  983,3 1 113,5  950,0  
10733 დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი  353,2  482,4  96,7  
  ხარჯები  353,2  482,4  96,7  
10735 ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი    410,4  217,9  
  ხარჯები    410,4  217,9  
10736 გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი   1 055,3  864,0  
  ხარჯები   1 055,3  864,0  
10737 ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი    87,5  245,0  
  ხარჯები    87,5  245,0  
10738 სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების კომპონენტი  434,5  600,5  732,8  
  ხარჯები  434,5  600,5  732,8  
10739 ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი    90,1    
  ხარჯები    90,1    
107310 თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი    29,6    
  ხარჯები    29,6    
107311 ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი  5,6      
  ხარჯები  5,6      
107312 დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული  განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი  28,2      
  ხარჯები  28,2      
1074 სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტისა და ინვენტარით აღჭურვა  95,4  51,9    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,4  51,9    
10741 სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი  95,4      
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  95,4      
10742 სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი    51,9    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    51,9    
1075 სოციალური დაცვა  577,6  563,4  256,0  
  ხარჯები  577,6  563,4  256,0  
10751 100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი  33,0  28,5  29,0  
  ხარჯები  33,0  28,5  29,0  
10752 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი    75,0  17,5  
  ხარჯები    75,0  17,5  
10753 სმენადაქვეითებულ მოქალაქეთა სმენის აპარატებით უზრუნველყოფის კომპონენტი      95,0  
  ხარჯები      95,0  
10754 თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი  101,5  29,5    
  ხარჯები  101,5  29,5    
10755 ერთჯერადი სოციალური დახმარებები  443,1  430,4    
  ხარჯები  443,1  430,4    
10756 მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში სამედიცინო პერსონალის მატერიალური წახალისების კომპონენტი      76,5  
  ხარჯები      76,5  
10757 მიუსაფარ დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფის კომპონენტი      38,0  
  ხარჯები      38,0  
1076  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი  513,9  571,9  641,3  
  ხარჯები  500,2  565,4  639,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  13,7  6,5  1,5  
10761 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მართვა  323,3  373,2  381,4  
  ხარჯები  309,6  366,7  379,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  13,7  6,5  1,5  
10762 დაავადებათა პრევენცია და პროფილაქტიკა  190,6  198,8  259,9  
  ხარჯები  190,6  198,8  259,9  
107621 ეპიდზედამხედველობის განხორციელება, ეპიდსიტუაციის მართვა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა    71,7  71,5  
  ხარჯები    71,7  71,5  
107622 მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენა  სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)    127,1  188,4  
  ხარჯები    127,1  188,4  
107623 ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციის მართვის პროგრამა  128,4      
  ხარჯები  128,4      
107624 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა  24,9      
  ხარჯები  24,9      
107625 მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა  37,3      
  ხარჯები  37,3      
108 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2 905,6 3 263,4 5 821,5  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  92  37  40  
  ხარჯები 1 540,6 1 658,8 4 231,9  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  999,1  797,3  869,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 365,0 1 558,7 1 589,6  
  ვალდებულებების კლება    46,0    
1081 აგროსასურსათო სექტორის განვითარების პოლიტიკის შემუშავება და მართვა  877,9 1 059,9 1 120,7  
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  36  37  40  
  ხარჯები  819,6  997,2 1 062,1  
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  636,4  797,3  869,8  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  58,4  62,1  58,6  
  ვალდებულებების კლება    0,6    
1082 ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა  489,0  979,0 1 722,0  
  ხარჯები     1 722,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  489,0  979,0    
10821 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა  489,0  961,0  630,3  
  ხარჯები      630,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  489,0  961,0    
10822 სასათბურე კონსტრუქციებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა      194,0  
  ხარჯები      194,0  
10823 მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა      99,7  
  ხარჯები      99,7  
10824 მეფუტკრეობის განვითარების ხელშეწყობა      198,0  
  ხარჯები      198,0  
10825 ბოსტნეული კულტურების ელიტური სარგავი მასალით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა      521,0  
  ხარჯები      521,0  
10826 სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზება      79,0  
  ხარჯები      79,0  
10827 ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით    18,0    
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    18,0    
1083 მემცენარეობის დარგის განვითარების მიზნით კვლევები და პრევენციული ღონისძიებები      301,0  
  ხარჯები      301,0  
10831 ნიადაგის კვლევა და შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა       244,0  
  ხარჯები      244,0  
10832 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ლაბორატორიული კვლევა       12,0  
  ხარჯები      12,0  
10833 სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მავნებელ– დაავადებებზე დიაგნოსტიკა და პრევენციულ ღონისძიებებზე ფერმერთა კონსულტაცია      45,0  
  ხარჯები      45,0  
1084 აგროსერვისის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში  719,0  917,0 2 343,4  
  ხარჯები  124,5  453,8  862,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  594,6  417,8 1 481,1  
  ვალდებულებების კლება    45,4    
10841 აგროსერვისცენტრის მართვა  719,0  917,0  760,9  
  ხარჯები  124,5  453,8  759,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  594,6  417,8  1,0  
  ვალდებულებების კლება    45,4    
10842 მემცენარეობა-მეცხოველეობის დარგების განვითარების ხელშეწყობა     1 582,5  
  ხარჯები      102,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     1 480,1  
108421 მემცენარეობის დარგში  თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა     1 575,1  
  ხარჯები      95,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     1 480,1  
108422 მეცხოველეობის დარგში ხელოვნური განაყოფიერების დანერგვის ხელშეწყობა      3,2  
  ხარჯები      3,2  
108423 ფერმერთა და მეცნიერ-კონსულტანტთა  სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგები) სასოფლო სამეურნეო დარგების მიხედვით      4,2  
  ხარჯები      4,2  
1085 ტესტირება-სერტიფიცირების მომსახურების მიწოდება და მართვა  411,1  307,5  334,4  
  ხარჯები  188,1  207,8  284,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  223,0  99,8  50,0  
1086 სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა  408,5      
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  56      
  ხარჯები  408,5      
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  362,6      
10861 სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური  408,5      
  მომუშავეთა რიცხოვნობა  56      
  ხარჯები  408,5      
  მ.შ. შრომის ანაზღაურება  362,6      
109 უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა 5 050,3 4 379,5 3 308,3  
  ხარჯები 4 346,2 4 172,2 2 889,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  704,1  207,4  419,2  
1091 სსიპ „ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ 2 617,3 2 005,0 2 101,6  
  ხარჯები 2 323,3 2 005,0 2 101,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  294,0      
1092 სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“  746,3  759,7  836,8  
  ხარჯები  746,3  759,7  750,0  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა      86,8  
1093 სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ 1 686,7 1 614,8  370,0  
  ხარჯები 1 276,6 1 407,5  37,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  410,1  207,4  332,4  
110 დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა 5 926,7 6 388,5 5 409,4  
  ხარჯები 2 887,7 3 821,4 4 093,6  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 039,0 2 565,2 1 287,6  
  ვალდებულებების კლება    1,9  28,2  
1101 სსიპ „კურორტი ბეშუმი“  149,4  90,0  4,4  
  ხარჯები  70,2  67,7  4,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა  79,2  22,3    
1102 ბათუმის ბულვარი 5 777,3 6 298,5 5 405,0  
  ხარჯები 2 817,5 3 753,7 4 089,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 959,8 2 542,9 1 287,6  
  ვალდებულებების კლება    1,9  28,2  
11021 ბათუმის ბულვარის მართვა 5 777,3 6 298,5 1 251,4  
  ხარჯები 2 817,5 3 753,7 1 251,4  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 959,8 2 542,9    
  ვალდებულებების კლება    1,9    
11022 ბათუმის ბულვარის ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა     4 153,6  
  ხარჯები     2 837,9  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა     1 287,6  
  ვალდებულებების კლება      28,1  
111 საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა  311,0  450,2  562,2  
  ხარჯები  311,0  417,2  549,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    33,0  12,9  
1111 შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“   238,0  230,0  230,0  
  ხარჯები  238,0  230,0  230,0  
1112 ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“  73,0  70,0  75,0  
  ხარჯები  73,0  70,0  75,0  
1113 სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“    150,2  257,2  
  ხარჯები    117,2  244,3  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    33,0  12,9  
112 საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა    159,3 1 321,3  
  ხარჯები    64,2  300,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    95,1 1 021,1  
1121 სსიპ „ტექნიკური  და სამშენებლო ლაბორატორია“    159,3 1 321,3  
  ხარჯები    64,2  300,2  
  არაფინანსური აქტივების ზრდა    95,1 1 021,1  
113 საერთო-რესპუბლიკური მნიშვნელობის გადასახდელები 17 119,8 32 195,9 35 562,6  
  ხარჯები 16 194,8 32 195,9 33 021,2  
  ვალდებულებების კლება  925,0   2 541,4  
1131 ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი 15 275,9 31 192,8 22 353,5  
  ხარჯები 15 275,9 31 192,8 22 353,5  
11311  -  თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი  376,0 7 804,5 7 298,8  
  ხარჯები  376,0 7 804,5 7 298,8  
11312  - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 11 090,3 15 545,2 8 935,0  
  ხარჯები 11 090,3 15 545,2 8 935,0  
11313  - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი  406,2 2 241,1 1 771,5  
  ხარჯები  406,2 2 241,1 1 771,5  
11314  - ქედის მუნიციპალიტეტი  829,4 2 299,0 2 542,0  
  ხარჯები  829,4 2 299,0 2 542,0  
11315  - შუახევის მუნიციპალიტეტი 1 036,0 1 633,2  964,2  
  ხარჯები 1 036,0 1 633,2  964,2  
11316  -  ხულოს მუნიციპალიტეტი 1 538,0 1 669,8  842,0  
  ხარჯები 1 538,0 1 669,8  842,0  
1132 სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა    255,0 8 030,0  
  ხარჯები    255,0 8 030,0  
11321 შ.პ.ს. „ვეტერინარი“    255,0    
  ხარჯები    255,0    
11322 შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“      30,0  
  ხარჯები      30,0  
11323 შ.პ.ს. „გოდერძი რესორტს“     8 000,0  
  ხარჯები     8 000,0  
1133 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი  1,7      
  ხარჯები  1,7      
1134 საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში  17,3  15,4  1,2  
  ხარჯები  17,3  15,4  1,2  
1135 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი     1 613,0  
  ხარჯები     1 613,0  
1136 სესხების მომსახურება  149,9  250,6  314,9  
  ხარჯები  149,9  250,6  314,9  
11361 გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები  99,0  216,6  281,2  
  ხარჯები  99,0  216,6  281,2  
11362 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები  50,9  34,0  33,7  
  ხარჯები  50,9  34,0  33,7  
1137 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა  925,0      
  ვალდებულებების კლება  925,0      
1138 უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსება  750,0  482,1  708,6  
  ხარჯები  750,0  482,1  708,6  
11381 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია  750,0  482,1  482,9  
  ხარჯები  750,0  482,1  482,9  
11383 აგრარული სექტორის ხელშეწყობის თანადაფინანსება      225,7  
  ხარჯები      225,7  
11310 შ.პ.ს. „სისთემ ინშაათი“     2 541,4  
  ვალდებულებების კლება     2 541,4  

3. მე-14-17-ე  მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „მუხლი 14. საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

  განისაზღვროს  საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროები 1,2 ათასი ლარის ოდენობით, საწევროების გადახდა ხორციელდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის  მეშვეობით.

   მუხლი 15. ნაპირსამაგრი ღონისძიება

  განისაზღვროს აჭარის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიებისათვის საჭირო საბიუჯეტო ასიგნება  1255,4 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

   მუხლი 16. ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები

  განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის  დეპარტამენტის ტელე-რადიო სამაუწყებლო საქმიანობა 3683,1 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.

   მუხლი 17. საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

    განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის, საგზაო და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა  14643,8 ათასი ლარის ოდენობით, ღონისძიებათა ჩამონათვალს ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.

4. მე-19-20-ე  მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „მუხლი 19. სესხებისა და ვალდებულებების მომსახურება

    განისაზღვროს  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სესხების მომსახურებისა და ვალდებულებების, აგრეთვე შ.პ.ს „სისთემ ინშაათის“ მიმართ არსებული დავალიანების საბიუჯეტო ასიგნება 2856,3 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.

   მუხლი 20. საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება

   განისაზღვროს  უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები 708,6 ათასი ლარის ოდენობით, აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ანგარიშსწორებას ახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო.“.

5. 22-ე  მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „მუხლი 22. კულტურისა და განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

 განისაზღვროს  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს ღონისძიებები - კულტურისა და განათლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 836,4 ათასი ლარის ოდენობით. ღონისძიებათა ჩამონათვალსა და კალენდარულ გეგმას ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.“.

6. 24-25-ე  მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  „მუხლი 24. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სფეროს ხელშეწყობა

  განისაზღვროს  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის  სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სფეროს ხელშეწყობის  პროგრამა  651,9 ათასი ლარის ოდენობით.

   მუხლი 25. სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ პროგრამა

  განისაზღვროს  სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს“ პროგრამა  410.0 ათასი ლარის ოდენობით.“.

მუხლი 2
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეარჩილ ხაბაძე

 

ჩაქვი,

29 ნოემბერი 2013 წ.

N84-უ.ს.რ.ს.