„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3373
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/02/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 7, 16/03/2004
სარეგისტრაციო კოდი 200.010.000.05.001.001.455
  • Word
3373
24/02/2004
სსმ, 7, 16/03/2004
200.010.000.05.001.001.455
„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

„სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №18, 28.06.2001, მუხ. 58) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) საგადასახადო ორგანოების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განხორციელებულ გეგმურ შემოწმებებსა და საკონტროლო შემოწმებებზე, რომელთა მიზანია გადასახადის ზედმეტად გადახდილი თანხის წარმოშობის სისწორის განსაზღვრა;“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2004 წლის 5 აპრილიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი

მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,

2004 წლის 24 თებერვალი.

№3373–რს