„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 270
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 22/10/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/10/2013
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.017437
270
22/10/2013
ვებგვერდი, 23/10/2013
340170000.10.003.017437
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №270

2013 წლის 22 ოქტომბერი

   ქ.თბილისი

 

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სა­მართლის იური­დი­უ­ლი პირის – შემოსავლების სამსახურისა და სა­ჯარო სამართლის იური­დი­ული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების და­მ­ტ­კი­ცების შესახებ“ საქარ­თველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №426 დადგენი­ლებით (www.matsne.gov.ge, 11.01.2011 340170000.10.003.016167)  დამტკიცებულ „საჯარო სამართლის იური­დი­უ­­ლი პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იური­დი­ული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გა­ცე­მის წესსა და პირობებში'' შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-5 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვა გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური ორ­გა­ნოს მიერ ცხოველთა დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წყლისა და ხმე­ლე­თის ცხოველთა ჯანმრთელობის საერთაშორისო კოდექსებით დადგე­ნილი ნიმუშის შესაბამისი ვეტერინარული ან ჯანმრთელობის სერტიფი­კატის ასლის წარდგენის საფუძველზე, ეროვნული სააგენტოს უფლება­მო­სილი პირის მიერ მათი დამზადების ადგილზე კონტროლის განხორ­ციე­ლების გარეშე, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ პროდუქციის იმპორტი ხორციელდება იმ ქვეყნებიდან, რომ­ლებიც არ არის საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ „საშიში ინფე­ქციური დაავადებების, ეპიდემიების, ეპიზოოტიების გავრცელების გამო არაკეთილსაიმედო ქვეყნების ნუსხაში“;

ბ) თუ პროდუქცია წარმოშობილია ევროკავშირის წევრ სახელმწი­ფო­­ებში, ევროპის ეკონომიკური ზონის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, შვეიცარიასა და ისრაელში;

გ) თუ პროდუქცია წარმოშობილია საწარმოებში, რომელთა ნუსხა, და­მაკმაყოფილებელი ჯანმრთელობის გარანტიების საფუძველზე, და­მტ­კი­ცებულია ევროკომისიის სამართლებრივი აქტით (ევროკომისიის ვებ­გ­ვე­რდზე მითითებული ქვეყნების და პროდუქციის ჩამონათვალის გა­თვა­ლი­სწინებით);

დ) ცირკის, სამხეცის, ზოოპარკის, სპორტულ და საგამოფენო ღო­ნი­ს­ძიებებში მონაწილე ცხოველების იმპორტისას, ასევე, საქართველოს გა­რე­მოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიმართვის სა­ფუ­ძ­ველზე, ცოცხალი ცხოველების იმპორტისას, მათი სახეობების სა­ქა­რ­თ­ველოს ტერიტორიაზე ბუნებაში აღდგენის (რეინტროდუქცია, რესტო­კი­ნგი) მიზნით.

             5. საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული „საშიში ინფექ­ცი­ური დაავადებების, ეპიდემიების, ეპიზოოტიების გავრცელების გამო არაკეთილსაიმედო ქვეყნების ნუსხაში“ არსებული ქვეყნებიდან  (გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“, „გ“ და „დ“  ქვეპუ­ნ­ქტე­ბით განსაზღვრული შემთხვევებისა) ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პრო­დუ­ქ­ციის იმპორტის ნებართვა გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენ­ტუ­რი ორგანოს მიერ ცხოველთა დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წყლისა და ხმელეთის ცხოველთა  ჯანმრთელობის საერთაშორისო კოდექსებით და­დგენილი ნიმუშის ვეტერინარული ან ჯანმრთელობის სერტიფიკატის წარდგენის საფუძველზე, მხოლოდ ეროვნული სააგენტოს უფლებამო­სი­ლი პირის მიერ მათი დამზადების ადგილზე გაწეული კონტროლის შე­დე­გების მიხედვით. აღნიშნული საწარმოებიდან ვეტერინარულ კონტ­როლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის მიზანშეწონილად მიჩნევისას,  ამ საწარმოდან იმპორტი შეიძლება განხორციელდეს 6 თვის გა­ნმავლობაში. განსაკუთრებულ შემთხვევებში (რისკის ანალიზის საფუ­ძ­ველზე), თუ ეროვნული სააგენტო საჭიროდ მიიჩნევს დამატებითი ინს­პე­ქტირების ჩატარებას, შესაძლებელია მისი განხორციელება ამ პუნქტით დადგენილი ვადის გასვლამდე. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ, თუ ქვეყანა ისევ რჩება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ „საშიში ინფექციური დაავადებების, ეპიდემიების, ეპიზოოტიების გავრცელების გამო არაკეთილსაიმედო ქვეყნების ნუსხაში“,  იმპორტის ნებართვა გაი­ცე­მა განმეორებითი კონტროლის საფუძველზე.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი