„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 265
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/10/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/10/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 05/11/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/09/2019
სარეგისტრაციო კოდი 340170000.10.003.017432
265
21/10/2013
ვებგვერდი, 22/10/2013
340170000.10.003.017432
„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №265

2013 წლის 21 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის გან­ხო­რციელების წესის დამტკიცების თაობაზე”  საქართველოს მთავრო­ბ­ის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში (www.matsne.gov.geб 12/01/2011, 340170000.10.003.016170) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების  წესის“ მე-10 დანართის პი­რველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის:

ა)  281 პუნქტი:

 „281. Paysandisia archon  - პალმის ჩრჩილი;“;

ბ) 361 პუნქტი:

 „361.  Rhynchopherus ferrugieus - პალმის წითელი ცხვირგრძელა;“.  

  2. დადგენილებით დამტკიცებული „ვეტერინარული სასაზღვრო-სა­კა­­­რა­­ნტინო კონტროლის განხორციელების წესის მე-7 მუხლის პირველი პუ­ნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ექსპორტის შემთხვევაში სერტიფიკატის წარდგენა სავალდებულო არ არის, გარდა სანაშენე და საკლავი ცხოველების ექსპორტისა.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.