საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2-235
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 29/10/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/10/2013
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.032.016125
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
2-235
29/10/2013
ვებგვერდი, 30/10/2013
340120000.22.032.016125
საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
ყურადღებით! თქვენ ეცნობით არა საბოლოო რედაქციას. საბოლოო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/10/2013 - 02/07/2014)

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-235

2013 წლის 29 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

 

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 61-ე მუხლისა და „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-12 მუხლის მე-10 პუნქტისა და 28-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

ვბრძანებ :


მუხლი 1
დამტკიცდეს საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგი.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის  2010 წლის 17 მაისის №2-75 ბრძანება.
მუხლი 3
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრიშალვა ფიფია
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.