ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების გამოცხადების, ტესტირებაზე გამსვლელი ზღვარის დადგენის და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ

  • Word
ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების გამოცხადების, ტესტირებაზე გამსვლელი ზღვარის დადგენის და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 47253
დოკუმენტის მიმღები შემოსავლების სამსახური
მიღების თარიღი 24/09/2013
დოკუმენტის ტიპი შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/10/2013
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.00.016238
  • Word
47253
24/09/2013
ვებგვერდი, 02/10/2013
000000000.00.00.016238
ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების გამოცხადების, ტესტირებაზე გამსვლელი ზღვარის დადგენის და საპრეტენზიო კომისიის შექმნის შესახებ
შემოსავლების სამსახური

შემოსავლების სამსახურის უფროსის

ბრძანება N 47253

2013 წლის 24 სექტემბერი

 

ალტერნატიულისაგადასახადოშემოწმებისგანმახორციელებელპირთა შესარჩევიტესტირების გამოცხადების , ტესტირებაზეგამსვლელიზღვარისდადგენისდასაპრეტენზიოკომისიისშექმნისშესახებ

 

საგადასახადოკონტროლისგანმახორციელებელიპირისშერჩევისადასაგადასახადოკონტროლისგანხორციელების, მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურფასეულობათაჩამოწერის, საგადასახადოდავალიანებისგადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების, სამართალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზესაქართველოსფინანსთამინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N994 ბრძანების372მუხლის 11პუნქტის, 3715მუხლისმე-7 პუნქტისადასაჯაროსამართლისიურიდიულიპირისშემოსავლებისსამსახურისდებულებისდამტკიცებისშესახებსაქართველოსფინანსთამინისტრის 2011 წლის 23 მაისის N303 ბრძანებისმე-3 მუხლისმე-2 პუნქტისქვეპუნქტისსაფუძველზე, ასევეალტერნატიულისაგადასახადოშემოწმებისგანმახორციელებელპირთაშესარჩევიტესტირებისჩატარებისწესისდამტკიცებისშესახებშემოსავლებისსამსახურისუფროსის 2013 წლის23სექტემბრის N46827ბრძანებისშესაბამისად, ვბრძანებ :

1. ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების  განმახორციელებელ პირთა შესარჩევი ტესტირების ( შემდგომში - ტესტირება) ჩატარების ორგანიზება განახორციელოს სსიპ -  ფინანსთა სამინისტროს აკადემიამ, შემოსავლების სამსახურთან 2013 წლის 24 სექტემბერს დადებული N 1/485ხელშეკრულების შესაბამისად.

2. ტესტირებაჩატარდეს 2013 წლის 19 ოქტომბერს.

3.ტესტირებაჩატარდეს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. №11.

4. ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების მიზნით, კანდიდატების რეგისტრაცია განხორციელდეს 2013 წლის 25 სექტემბრიდან, სსიპ -  ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ვებგვერდზე - www.mofacademy.ge.

5. ტესტირებაში მონაწილეობას მიიღებს თავდაპირველად რეგისტრირებული 450 (ოთხას ორმოცდაათი) კანდიდატი, რომელიც დააკმაყოფილებს ტესტირებაში მონაწილეობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს.

6. კანდიდატის მიერ ტესტირებაში მონაწილეობის მიღების საფასური დაფინანსდეს შემოსავლების სამსახურის მიერ.

7. ტესტირების მაქსიმალურ ქულადგანისაზღვროს 29 (ოცდაცხრა) ქულა, მათ შორის მაქსიმუმ 20 (ოცი) ქულა შესაძლებელია მიღებულ იქნას ტესტებიდან, ხოლო მაქსიმუმ 9 (ცხრა) ქულა - ღია კითხვებიდან.

8. ტესტირებაში დადებითი შეფასების მიღებისათვის, კანდიდატის მიერორივე ტიპის დავალებიდან (ტესტი და ღია კითხვა) დაგროვებულიქულების მარტივი საშუალო არითმეტიკული პროცენტი შეადგენს არანაკლებ 70%-ს.

9. კანდიდატთა საჩივრების განხილვის მიზნით, შემოსავლების სამსახურში შეიქმნას საპრეტენზიო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

ა) გიორგი ბაქრაძე - შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე;

ბ) ლევან წითელაშვილი - შემოსავლების სამსახურის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი;

გ) მამუკა ტერაშვილი - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;

დ) რომან ბუღაძე - შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

10. საპრეტენზიო კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება ეთხოვოს სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის დირექტორის მოადგილეს - ეკატერინე გურგენაძეს.

11. ესბრძანებაამოქმედდესხელმოწერისთანავე.

 

 

შემოსავლებისსამსახურისუფროსილაშახუციშვილი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.