„საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 28 ოქტომბრის N408 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 28 ოქტომბრის N408 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 232
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 09/09/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/09/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010220030.10.003.017398
232
09/09/2013
ვებგვერდი, 10/09/2013
010220030.10.003.017398
„საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 28 ოქტომბრის N408 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №232

2013 წლის 9 სექტემბერი

ქ. თბილისი

 

„საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 28 ოქტომბრის №408 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორისი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 28 ოქტომბრის №408 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/10/2011, 010220030.10.003.016568) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მეოთხე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ნ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტები:

„ნ) საქართველოს მთავარი პროკურატურა;

ო) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;

პ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - შემოსავლების სამსახური.“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.