„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008" საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008" საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 212
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/08/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/08/2013
სარეგისტრაციო კოდი 300280020.10.003.017379
212
21/08/2013
ვებგვერდი, 21/08/2013
300280020.10.003.017379
„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008" საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №212

2013 წლის 21 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ - საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სახელმწიფო პროგ­რა­მა „განახ­ლებადი ენერგია 2008“ ‑ საქართველოში განახლებადი ენ­ერ­გიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამ­ტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპ­რი­ლის №107 დადგენილებაში (სსმ, №61, 22/04/2008) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. დადგენილების მე‑2 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.

2. დადგენილებით დამტკიცებული წესის 71 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„71. იმ შემთხვევაში, თუ პირმა დაიწყო ელექტროსადგუ­რ(ებ)ის მშე­ნე­ბლობა და ხორციელდება სამშენებლო სამუშაოები, საქართველოს მთა­ვ­­რობასთან შე­თან­­ხმებით შესაძლებელია წარმოდგენილი სა­ბანკო გარან­ტი­ის შემცირება პირის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის პროპორ­­ც­ი­­ულად, რომელიც განისაზღვრება შესაბამისი აუდიტორული დასკვ­ნით.“.

3. დადგენილებით დამტკიცებული წესის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-8, 81, მე-9, მე-10,  101, მე-11, მე-12, მე-13, მე-14, მე-15, მე-16, 161, მე-17, მე-18, მე-20, 23-ე, 231, 232, 24-ე და 25-ე პუნქტები ამოღებულ იქნეს.

მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი