„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 5292
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/07/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 27/07/2007
სარეგისტრაციო კოდი 010.290.000.04.001.003.021
  • Word
5292
11/07/2007
სსმ, 29, 27/07/2007
010.290.000.04.001.003.021
„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ორგანული კანონი

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებსაქართველოს ორგანულ კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზესაქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ

              მუხლი 1. „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2007 წლის 8 ივნისის ორგანულ კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №22, 19.06.2007, მუხ. 186) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. პირველი მუხლის მე-7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. 2007 წლის IV კვარტალის საბიუჯეტო დაფინანსების მისაღებად პარტიამ წერილობითი თანხმობა უნდა წარადგინოს საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2007 წლის 1 აგვისტოდან ამავე წლის 1 ოქტომბრამდე. თუ პარტიას 2007 წლის IV კვარტალის საბიუჯეტო დაფინანსების მისაღებად წერილობითი თანხმობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარდგენილი აქვს 2007 წლის 1 მაისიდან 2007 წლის 1 ივლისამდე პერიოდში, ამ შემთხვევაში მას წერილობითი თანხმობა წარდგენილად ჩაეთვლება.“.

2. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 2

1. ეს კანონი, გარდა პირველი მუხლის პირველი – მე-6 პუნქტებისა და მე-7 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებისა, ამოქმედდეს 2007 წლის 1 აგვისტოდან.

2. ამ კანონის პირველი მუხლის პირველი – მე-6 პუნქტები და მე-7 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ამოქმედდეს 2007 წლის 1 ოქტომბრიდან.“.

    მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი    

. სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 11 ივლისი.

№5292–რს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.