დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესი

დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესი
დოკუმენტის ნომერი 320
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი
მიღების თარიღი 09/08/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/08/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 12/04/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010170000.22.029.016059
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
320
09/08/2013
ვებგვერდი, 15/08/2013
010170000.22.029.016059
დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესი
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (15/08/2013 - 19/08/2013)

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის

ბრძანება №320

2013 წლის 9აგვისტო

ქ. თბილისი

 

 

დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესის, კრიტერიუმებისა და დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის №34 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დებულების“ მე-2 მუხლის „ბ“ პუნქტისა და მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „რ“ და „ს“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
1. იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა (შემდგომში - „დევნილთა“) განსახლების ორგანიზების მიზნით, დამტკიცდეს „დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესი“  - დანართი №1.

2. დამტკიცდეს „საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე განაცხადის ფორმა“ - დანართი №2  და „საცხოვრებელი ფართის მიღების თაობაზე კითხვარის ფორმა“ - დანართი №3.

3. დამტკიცდეს „საცხოვრებელით ფართით სარგებლობის შესაძლებლობის შეფასების კრიტერიუმი“ - დანართი №4 და „სოციალური კრიტერიუმი“ - დანართი №5.

4. დამტკიცდეს „გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით, საცხოვრებელი ფართის სტანდარტები დევნილი ოჯახის წევრთა რიცხოვნების გათვალისწინებით“ - დანართი №6.

5. შეიქმნას დევნილთა საკითხების შემსწავლელი კომისია და მისი დებულება დამტკიცდეს დანართი №7-ის შესაბამისად.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრიდავით დარახველიძე
28. 08/04/2021 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-30/ნ - ვებგვერდი, 12/04/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 27. 22/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-85/ნ - ვებგვერდი, 23/07/2020 26. 09/07/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-78/ნ - ვებგვერდი, 09/07/2020 25. 16/01/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-6/ნ - ვებგვერდი, 17/01/2020 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 24. 15/04/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-34/ნ - ვებგვერდი, 15/04/2019 23. 15/03/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-20/ნ - ვებგვერდი, 15/03/2019 22. 31/01/2019 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-9/ნ - ვებგვერდი, 04/02/2019 21. 10/10/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-18/ნ - ვებგვერდი, 10/10/2018 20. 04/06/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1577 - ვებგვერდი, 05/06/2018 19. 12/04/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 952 - ვებგვერდი, 13/04/2018 18. 05/01/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1 - ვებგვერდი, 09/01/2018 17. 16/11/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 2333 - ვებგვერდი, 17/11/2017 16. 29/05/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1134 - ვებგვერდი, 29/05/2017 15. 20/04/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 689 - ვებგვერდი, 21/04/2017 14. 20/02/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 322 - ვებგვერდი, 20/02/2017 13. 14/02/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 120 - ვებგვერდი, 15/02/2017 12. 05/01/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 3 - ვებგვერდი, 06/01/2017 11. 11/07/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 2431 - ვებგვერდი, 12/07/2016 10. 01/04/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1651 - ვებგვერდი, 04/04/2016 9. 01/12/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1919 - ვებგვერდი, 02/12/2015 8. 16/09/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1532 - ვებგვერდი, 17/09/2015 7. 06/03/2015 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 309 - ვებგვერდი, 09/03/2015 6. 12/12/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 2886 - ვებგვერდი, 15/12/2014 5. 31/10/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 2518 - ვებგვერდი, 03/11/2014 4. 03/06/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1125 - ვებგვერდი, 05/06/2014 3. 10/04/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 723 - ვებგვერდი, 14/04/2014 2. 28/10/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 621 - ვებგვერდი, 31/10/2013 1. 19/08/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 383 - ვებგვერდი, 22/08/2013