„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 845-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 24/07/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/08/2013
სარეგისტრაციო კოდი 470070000.05.001.017034
845-რს
24/07/2013
ვებგვერდი, 13/08/2013
470070000.05.001.017034
„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 08.06.2012, სარეგისტრაციო კოდი: 470070000.05.001.016760) დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №2

უკანონო მფლობელობიდან ან ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების მცირე, დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობების ნუსხა

მცენარის, ნივთიერებისა და პრეპარატის დასახელება

ოდენობა (გრამებში)

 

 

მცირე

დიდი

განსაკუთრებით დიდი

1

2

3

4

5

ნარკოტიკული საშუალებები

1

ალილპროდინი

-

1

1

2

ალფამეთადოლი

-

1

1

3

ალფა-მეთილთიოფენტანილი

-

1

1

4

ალფა-მეთილ-4-                             მეთილთიოფენეტილამინი

-

1

1

5

ალფა-მეთილფენტანილი

-

1

1

6

ალფამეპროდინი

-

1

1

7

ალფაპროდინი

-

1

1

8

ალფაცეტილმეთადოლი

-

1

1

9

ალფენტანილი

-

1

1

10

ამინეპტინი

0,1

1

10

11

ამობარბიტალი (ბარბამილი)

 

1

1

12

ამფეტამინი

-

1

1

13

ანილერიდინი

-

1

1

14

აცეტილ-ალფა-მეთილფენტანილი

-

1

1

15

აცეტილდიჰიდროკოდეინი

-

1

1

16

აცეტილმეთადოლი

-

1

1

17

აცეტორფინი

-

1

1

18

ბეზიტრამიდი

-

1

1

19

ბენზეთიდინი

-

1

1

20

ბენზილმორფინი

-

1

1

21

ბეტამეთადოლი

-

1

1

22

ბეტამეპროდინი

-

1

1

23

ბეტაპროდინი

-

1

1

24

ბეტაცეტილმეთადოლი

-

1

1

25

ბეტა-ჰიდროქსი-3-

მეთილფენტანილი

-

1

1

26

ბეტა-ჰიდროქსიფენტანილი

-

1

1

27

ბროლამფეტამინი (დობ)

-

1

1

28

2 ს-ბ (4-ბრომო-2,5-დიმეთოქსი-

ფენეტილამინი)

-

1

1

29

ბუპრენორფინი

0,0012

0,012

0,12

30

ბუტალბიტალი

0,005

0,05

0,5

31

ბუტორფანოლი

0,02

0,2

2

32

გლუტეთიმიდი (ნოქსირონი)

1

10

100

33

დეზომორფინი

-

1

1

34

დეტ

-

1

1

35

დექსამფეტამინი

-

1

1

36

დექსტრომორამიდი

-

1

1

37

დექსტროპროპოქსიფენი

-

1

1

38

დიამპრომიდი

-

1

1

39

დიეთილთიამბუტენი

-

1

1

40

დიმეთილთიამბუტენი

-

1

1

41

დიმენოქსადოლი

-

1

1

42

დიმეფეპტანოლი

-

1

1

43

დიოქსაფეტილ ბუტირატი

-

1

1

44

დიპიპანონი

-

1

1

45

დიფენოქსილატი

-

1

1

46

დიფენოქსინი

-

1

1

47

დიჰიდროეტორფინი

-

1

1

48

დიჰიდროკოდეინი

-

1

1

49

დიჰიდრომორფინი

-

1

1

50

დმა (2,5-დიმეთოქსიამფეტამინი)

-

1

1

51

დმტ (დიმეთილტრიფტამინი)

-

1

1

52

დმჰპ (დიმეთილჰეპტილპირანი)

-

1

1

53

დოეტ (2,5-დიმეთოქსი-4-ეთილ-

ამფეტამინი)

-

1

1

54

დრონაბინოლი

0,002

0,02

0,2

55

დროტებანოლი

-

1

1

56

N-ეთილ მდა (ფუძე და მარილები)

-

1

1

57

ეთილმეთილთიამბუტენი

-

1

1

58

ეთილმორფინი

0,6

6

60

59

ეკგონინი

-

0,02

0,02

60

ეტამინალ ნატრიუმი

0,6

6

60

61

ეტიციკლიდინი

-

1

1

62

ეტონიტაზენი

-

1

1

63

ეტორფინი

-

1

1

64

ეტოქსერიდინი

-

1

1

65

ეტრიპტამინი

-

1

1

66

ზიპეპროლი

0,5

5

50

67

თებაინი

-

1

1

68

თებაკონი

-

1

1

69

თიოფენტანილი

-

1

1

70

იზომეთადონი

-

1

1

71

კათინი (ნორფსევდოეფედრინი)

-

1

1

72

კათინონი

-

1

1

73

კანაფი (მცენარე)

10

50

250

74

კანაფის ექსტრაქტი და ნაყენი

-

1

1

75

კანაფის ზეთი

-

1

1

76

კანაფის ფისი

0,05

0,5

5

77

კეტობემიდონი

-

1

1

78

კლონიტაზენი

-

1

1

79

კოდეინი (ფუძე და მარილები)

0,2

2

20

80

კოდეინ-N-ოქსიდი

-

1

1

81

კოდოქსიმი

-

1

1

82

კოკაინი (ფუძე და მარილები)

0,06

0,6

6

83

d-კოკაინი

0,06

0,6

6

84

კოკას ფოთოლი (გარდა იმ ფოთლებისა, რომლებიდანაც მთლიანად არის გამოდევნილი ეკგონინი, კოკაინი და ეკგონინის სხვა ნებისმიერი ალკალოიდი)

− გამომშრალი

− ნედლი

 

 

 

5

10

 

 

 

25

50

 

 

 

125

250

85

ლევამფეტამინი

-

1

1

86

ლევომეტორფანი

-

1

1

87

ლევომეტამფეტამინი

-

1

1

88

ლევომორამიდი

-

1

1

89

ლევორფანოლი

-

1

1

90

ლევოფენაცილმორფანი

-

1

1

91

ლიზერგინის მჟავა, მისი წარმოებულები და პრეპარატები, მათ შორის, ლიზერგიდი

-

0,0002

0,0002

92

მარიხუანა

− გამომშრალი

− ნედლი

 

5

10

 

50

100

 

500

1000

93

მდმა

(3,4-მეთილენდიოქსიმეტამფეტამინი)

-

1

1

94

მეთადონი (ფუძე და მარილები)

0,2

1

1

95

D - მეთადონი

-

1

1

96

L - მეთადონი

-

1

1

97

მეთადონის სინთეზის შუალედური პროდუქტი

-

1

1

98

მეთაქვალონი (ფუძე და მარილები)

-

1

1

99

4-მეთილამინორექსი

-

1

1

100

მეთილდეზორფინი

-

1

1

101

მეთილდიჰიდრომორფინი

-

1

1

102

3-მეთილთიოფენტანილი

-

1

1

103

მეთილფენიდატი

-

1

1

104

3-მეთილფენტანილი

-

1

1

105

მეთკათინონი (ეფედრონი)

-

1

1

106

მეკლოქვალონი

-

1

1

107

მესკალინი

-

0,0006

0,0006

108

მეტაზოცინი

-

1

1

109

მეტამფეტამინი (ფუძე და მარილები, მიუხედავად თანმხლები ნივთიერებების არსებობისა)

-

1

1

110

მეტამფეტამინის რაცემატი

-

1

1

111

მეტოპონი

-

1

1

112

მიროფინი

-

1

1

113

მმდა (5-მეთოქსი-3,4-

მეთილენდიოქსიამფეტამინი)

-

1

1

114

მორამიდის შუალედური პროდუქტი

-

1

1

115

მორფერიდინი

-

1

1

116

მორფინი (ფუძე და მარილები)

0,04

0,4

4

117

მორფინის მეთობრომიდი

0,04

0,4

4

118

მორფინ-N-ოქსიდი

-

1

1

119

მფპპ

-

1

1

120

ნიკოდიკოდინი

-

1

1

121

ნალბუფინი

0,2

2

20

122

ნიკოკოდინი

-

1

1

123

ნიკომორფინი

-

1

1

124

ნორაციმეთადოლი

-

1

1

125

ნორკოდეინი

-

1

1

126

ნორლევორფანოლი

-

1

1

127

ნორმეთადონი

-

1

1

128

ნორმორფინი

-

1

1

129

ნორპიპანონი

-

1

1

130

პაპავერიტუმი, პანტოპონი, ომნოპონი, ორიპავინი

0,04

0,4

4

131

ოპიუმი, ამფიონი

0,2

2

20

132

ოპიუმი ექსტრაქციული

0,1

1

10

133

ოპიუმი სამედიცინო

0,2

2

20

134

ოპიუმის ექსტრაქტი

0,1

1

10

135

ოპიუმის ნაყენი

0,3

3

30

136

ოქსიკოდონი

-

1

1

137

ოქსიმორფონი

-

1

1

138

პარა-ფლუოროფენტანილი

-

1

1

139

პარაჰექსილი

-

1

1

140

პეთიდინი

0,04

0,4

4

141

პეთიდინის სინთეზის შუალედური პროდუქტები A, B, C

 

-

 

1

 

1

142

პენტაზოცინი

0,1

1

10

143

პენტობარბიტალი

0,005

0,05

0,5

144

პეპაპ

-

1

1

145

პიმინოდინი

-

1

1

146

პირიტრამიდი

-

1

1

147

პმა (ფუძე და მარილები)

-

1

1

148

პროპერიდინი

-

1

1

149

პროპირამი

-

1

1

150

პროჰეპტაზინი

-

1

1

151

პსილოციბინი

-

0,002

0,002

152

პსილოცინი, პსილოტსინი

-

0,002

0,002

153

პსილოციბინის ან პსილოცინის შემცველი სოკოს ნებისმიერი სახეობა

0,5

5

50

154

რაცემეთორფანი

-

1

1

155

რაცემორამიდი

-

1

1

156

რაცემორფანი

-

1

1

157

რემიფენტანილი

-

1

1

158

როლიციკლიდინი (ფუძე და მარილები)

-

1

1

159

სეკობარბიტალი

0,005

0,05

0,5

160

სტპ, დომ (ფუძე და მარილები)

-

1

1

161

სუფენტანილი

-

1

1

162

ტენამფეტამინი (ფუძე და მარილები)

-

1

1

163

ტენოციკლიდინი (ფუძე და მარილები)

-

1

1

164

ტეტრაჰიდროკანაბინოლები (ყველა იზომერი და მათი სტერეოქიმიური ვარიანტები)

0,05

0,5

5

165

ტილიდინი

0,01

0,1

1

166

ტრამადოლი

1

80

800

167

ტმა

-

1

1

168

ტრიმეპერიდინი (პრომედოლი)

0,08

0,8

8

169

ფენადოქსონი

-

1

1

170

ფენაზოცინი

-

1

1

171

ფენამპრომიდი

-

1

1

172

ფენეტილინი

-

1

1

173

ფენმეტრაზინი

-

1

1

174

ფენომორფანი

-

1

1

175

ფენოპერიდინი

-

1

1

176

ფენტანილი

0,0005

0,005

0,05

177

ფენციკლიდინი

-

1

1

178

ფლუნიტრაზეპამი

0,1

1

10

179

ფოლკოდინი

0,02

0,2

2

180

ფურეთიდინი

-

1

1

181

ყაყაჩო დამაძინებელი

− გამომშრალი

− ნედლი

 

10

20

 

50

100

 

500

1000

182

ყაყაჩოს ნამჯა

5

50

500

183

ყაყაჩოს ნამჯისაგან მიღებული კონცენტრატი (ოპიუმზე გადაანგარიშებით)

0,2

2

20

184

ყაყაჩოს ნამჯის ექსტრაქტი

0,1

1

10

185

ყაყაჩოს (დამაძინებელი ყაყაჩოს) ნებისმიერი სახის ნაყენი და რძეწვენი

5

10

50

186

ნებისმიერი სახეობის ყაყაჩო, რომელიც არ არის დამაძინებელი ყაყაჩო, მაგრამ შეიცავს ნარკოტიკულ საშუალებას

1000

5000

25000

187

ნებისმიერი სახეობის ყაყაჩოსაგან მომზადებული პროდუქტი, რომელიც არ არის დამაძინებელი ყაყაჩო, მაგრამ შეიცავს ნარკოტიკულ საშუალებას

1,5

15

150

188

ციკლობარბიტალი (ციკორაპიიაო)

2

20

200

189

ჰეროინი

0,2

1

1

190

ჰიდროკოდონი

0,2

2

20

191

ჰიდრომორფინოლი

-

1

1

192

ჰიდრომორფონი

-

1

1

193

N-ჰიდროქსი მდა, n-ჰიდროქსი- მეთილენდიოქსიამფეტამინი

-

1

1

194

ჰიდროქსიპეთიდინი

-

1

1

195

ჯვჰ (JWH)-018

0,05

0,5

5

196

ჯვჰ (JWH)-398

0,05

0,5

5

197

ჯვჰ (JWH)-073

0,05

0,5

5

198

ჯვჰ (JWH)-200

0,05

0,5

5

199

ჰუ (HU)-210

0,05

0,5

5

200

ცპ (CP)-47, 497

0,05

0,5

5

ფსიქოტროპული ნივთიერებები

1

ალობარბიტალი

15

150

1500

2

ალპრაზოლამი

0,25

2,5

25

3

ამინორექსი

0,1

1

10

4

ამფეპრამონი

1,5

15

150

5

ბარბიტალი

15

150

1500

6

ბენზფეტამინი

0,1

1

10

7

ბრომაზეპამი

1

10

100

8

ბროტიზოლამი

2,5

25

250

9

ბუტობარბიტალი

7

14

140

10

გამა-ოქსიერბო მჟავა

3

30

300

11

დელორაზეპამი

0,25

2,5

25

12

დიაზეპამი

0,25

2,5

25

13

ეთილამფეტამინი

0,1

1

10

14

ეთილ ლოფლაზეპატი

0,25

2,5

25

15

ეთინამატი

20

100

1000

16

ეთქლორვინოლი

20

100

1000

17

ესტაზოლამი

0,1

1

10

18

ვინილბიტალი

15

150

1500

19

ზოლპიდემი

0,25

2,5

25

20

თიანეპტინი

0,125

1,25

12,5

21

კამაზეპამი

0,25

2,5

25

22

კეტაზოლამი

0,25

2,5

25

23

კეტამინი

0,1                          

1

10

24

კლობაზამი

0,5

5

50

25

კლონაზეპამი

0,05

0,5

5

26

კლორაზეპატი

0,25

2,5

25

27

კლოტიაზეპამი

0,25

2,5

25

28

კლოქსაზოლამი

0,25

2,5

25

29

ლეფეტამინი

0,1

1

10

30

ლოპრაზოლამი

0,25

2,5

25

31

ლორაზეპამი

0,125

1,25

12,5

32

ლორმეტაზეპამი

0,25

2,5

25

33

მაზინდოლი

0,02

0,2

2

34

მედაზეპამი

0,5

5

50

35

მეზოკარბი (სიდნოკარბი)

0,25

2,5

25

36

მეთილფენობარბიტალი

15

150

1500

37

მეთიპრილონი

0,1

1

10

38

მეპრობამატი

3

30

300

39

მეფენორექსი

20

100

1000

40

მიდაზოლამი

0,75

7,5

75

41

ნიმეტაზეპამი

0,25

2,5

25

42

ნიტრაზეპამი (რადედორმი)

0,15

1,5

15

43

ნორდაზეპამი

0,25

2,5

25

44

ოქსაზეპამი

0,25

2,5

25

45

ოქსაზოლამი

0,25

2,5

25

46

პემოლინი

0,25

2,5

25

47

პინაზეპამი

0,25

2,5

25

48

პიპრადროლი

0,1

1

10

49

პიროვალერონი

0,1

1

10

50

პრაზეპამი

0,25

2,5

25

51

პრეგაბალინი

0,6

6,0

60

52

რელადორმი

-

-

-

53

სეკბუტაბარბიტალი

7

14

140

54

ტემაზეპამი

0,25

2,5

25

55

ტეტრაზეპამი

2,5

25

250

56

ტრიაზოლამი

0,0125

0,125

1,25

57

ფენაზეპამი

0,25

2,5

25

58

ფენდიმეტრაზინი

0,25

2,5

25

59

ფენკამფამინი

0,25

2,5

25

60

ფენობარბიტალი

25

250

500

61

ფენპროპორექსი

0,25

2,5

25

62

ფენტერმინი

0,1

1

10

63

ფლუდიაზეპამი

0,25

2,5

25

64

ფლურაზეპამი

0,25

2,5

25

65

ქლორდიაზეპოქსიდი

0,25

2,5

25,0

66

ჰალაზეპამი

0,25

2,5

25

67

ჰალოქსაზოლამი

0,25

2,5

25

    შენიშვნები:

1. ამ ნუსხის ცხრილის მე-3, მე-4 და მე-5 ვერტიკალურ გრაფებში ნაჩვენები ოდენობები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

ა) მე-3 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობამდე (მითითებული ოდენობის ჩათვლით) ითვლება მცირე ოდენობად, გარდა ნარკოტიკული საშუალებებისა − მეთადონისა და ჰეროინისა:

ა.ა) ნარკოტიკული საშუალებების − მეთადონისა და ჰეროინის − ოდენობები მე-3 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობამდე (მითითებული ოდენობის ჩათვლით) ითვლება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საწყის ოდენობად;

ბ) მე-3 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობაზე მეტი, მე-4 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობამდე (მითითებული ოდენობის ჩათვლით) ითვლება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საწყის ოდენობად:

ბ.ა) ნარკოტიკული საშუალებების − მეთადონისა და ჰეროინის − ოდენობები მე-3 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობაზე მეტი, მე-4 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობამდე (მითითებული ოდენობის ჩათვლით) ითვლება დიდ ოდენობად;

გ) მე-4 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობაზე მეტი, მე-5 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობამდე (მითითებული ოდენობის ჩათვლით) ითვლება დიდ ოდენობად;

დ) მე-5 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობაზე მეტი ითვლება განსაკუთრებით დიდ ოდენობად.

2. თუ მე-3 ვერტიკალურ გრაფაში არ არის განსაზღვრული ოდენობა, მაშინ:

ა) მე-4 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობამდე (მითითებული ოდენობის ჩათვლით) ითვლება დიდ ოდენობად;

ბ) მე-5 ვერტიკალურ გრაფაში მითითებულ ოდენობაზე მეტი ითვლება განსაკუთრებით დიდ ოდენობად.

3. ფსიქოტროპული ნივთიერების – რელადორმის − ოდენობა განსაზღვრული არ არის, ვინაიდან იგი კომბინირებული პრეპარატია.

4. ნარკოტიკულ საშუალებათა ოდენობები მოცემულია და განისაზღვრება მათი შემავსებლების (ფქვილი, შაქარი, სახამებელი, სამკურნალო საშუალება და სხვა) გარეშე.

5. ამ ნუსხით გათვალისწინებულ ფსიქოტროპულ ნივთიერებათა ჩამონათვალს მიეკუთვნება მხოლოდ სუფთა ნივთიერებები (სუბსტანციები) და არა მათი წამლის ფორმები, გარდა ფსიქოტროპული ნივთიერებების – თიანეპტინისა და პრეგაბალინის −  წამლის ფორმებისა.

 6. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I სიაში შეტანილ ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებათა ოდენობები განსაზღვრული არ არის, გარდა ჯვჰ (JWH)-018-ისა, ჯვჰ (JWH)-398-ისა, ჯვჰ (JWH)-073-ისა, ჯვჰ (JWH)-200-ისა, ჰუ (HU)-210-ისა, ცპ (CP)-47, 497-ისა.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტიმიხეილ სააკაშვილი

 

 

ქუთაისი,

24 ივლისი 2013 წ.

N845-რს