,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 178
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 15/07/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/07/2013
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.017345
178
15/07/2013
ვებგვერდი, 16/07/2013
470230000.10.003.017345
,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №178

2013 წლის 15 ივლისი

ქ. თბილისი

 

,,საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუ­ხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მი­ზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავ­რო­ბის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 22/02/2013, 470230000.10.003.017200)  შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დადგენილების მე-4 მუხლის შემდეგ დაემატოს 41 მუხლი შემდეგი რე­დაქციით:

„მუხლი 41

ამ დადგენილებით განსაზღვრული ღონისძიებების უზრუნველს­აყო­ფად საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის ვეტე­რა­ნთა საქმეების დეპარტამენტმა 2013 წლის 15 ივლისამდე და შემდეგ ყოველ­თვიურად, ყოველი თვის პირველ სამუშაო დღეს, თვის პირველი რიცხვის მდ­გომარეობით, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიაწოდოს განახლებული მონაცემები მის მიერ რეგისტრირებული/აღრიცხულ „ომისა და სამხედრო ძალების ვე­ტე­რანთა“ (შემდგომში „ვეტერანთა“) შესახებ, შეთანხმებული ფორმატით.“.

2. დადგენილებით დამტკიცებული პროგრამის (2013 წლის საყოვე­ლ­თაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა):

ა) პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი:

 „გ) ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე ვეტერანებისთვის შექმნას ფი­ნა­­ნ­სუ­­რი უზრუნველყოფა ამ დადგენილებით განსაზღვრული სამედიცინო მო­­მ­ს­ა­ხურების ხელმისაწვდომობისათვის.“;

ბ) მე-2 მუხლს დაემატოს მე-3 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„3. ამ დადგენილების 41 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ჯა­ნმ­რ­თე­ლობის დაზღვევის არმქონე ვეტერანები.“;

გ) მე-15 მუხლის:

გ.ა) მე-2 პუნქტის „ბ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედა­ქცი­ით:

„ბ.ა) სტაციონარული შემთხვევების დროს, მოსარგებლის სამედიცინო დო­­კუ­მენტაციით არ მტკი­ცდება მოსარგებლის დაწესებულებაში 24 საათზე მე­­ტი დროით მოთავსება, გარდა პროგრამით გათვალისწინებული გამო­ნა­კ­ლი­სი შემთხვევებისა;“;

გ.ბ) მე-6 პუნქტს დაემატოს „ე“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„ე) თვალისა და თვალბუდის ტრავმის დროს – ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგ­რამ არა უმეტეს განსაზღვრული ტარი­ფი­სა.“;

გ.გ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედა­ქცი­ით:

„7. სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებად ამ სახელმწიფო პროგ­რა­მა­­ში განხილული უნდა იქნეს მხოლოდ ის შემთხვევები, რომლებიც საჭირო­ე­ბ­ენ პაციენტის სტაციონარში 24 საათზე მეტი დროით მოთავსებას (გარდა და­ნა­­­­­­­­­­რ­თი №1.2-ით გათვალისწინებული თვალისა და თვალბუდის ტრამვების დროს გასაწევი სამედიცინო მომსახურებისა). შესა­ბა­მი­სად, მიმწოდებელთან მკ­უ­­­­რნალობის 24 სთ-ზე ნაკლები დროით დაყოვნება (გარ­და კრიტიკული მდ­­გომარეობების მართვის, ლეტალური გამოსავლის შემ­­თხვევების და თვა­ლი­­სა და თვალბუდის ტრავმებისა) პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე არ გა­ნიხილება სტა­ციო­ნარული სამედიცინო მომსახურების შემთხვევად.“;

დ) 21-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვე­პუ­ნქტი:

„გ) ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის (ვეტერანები) სამედიცინო მომსახუ­რე­ბას დანართი №1.4-ის შესაბამისად.“;

ე) 22-ე მუხლის:

ე.ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზ­ღ­ვ­რული გეგმური ამბულატორიული მომსახურებისათვის პროგრამაში მონა­წი­ლე დაწესებულებების დაფინანსება ხორციელდება კაპიტაციური მეთოდით (გა­­რდა „სოფლის ექიმის“ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მო­­ნაწილე მიმწოდებლებისთვის ამ უკანასკნელი პროგრამის ფარგლებში განსა­ზღვრული მომსახურების მოცულობის მიწოდებისთვის), რომლის დროსაც ერ­თი მოსარგებლის მომსახურების ფიქსირებული ღირებულება შეადგენს თვე­ში:

ა) დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალის­წი­ნე­ბული მომსახურებისათვის 0,86 ლარს;

ბ) დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.ბ“, „ა.გ“ და „ა.ე“ ქვეპუნქ­ტე­ბით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის 1,07 ლარს (მათ შორის, დანა­რ­თი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტში მითითებული სისხლის საე­რ­თო ანალიზის და შარდის საერთო ანალიზისათვის  - 0,25 ლარი);

გ) დანართი №1.4-ის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწი­ნე­ბული მომსახურებისათვის 0,86 ლარს;

დ) დანართი №1.4-ის პირველი პუნქტის „ა.ბ“, „ა.გ“ და „ა.ე“ ქვეპუნქ­ტე­ბით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის 1,29 ლარს (მათ შორის, დანა­რ­თი №1.4-ის პირველი პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტში მითითებული სისხლის საე­რ­თო ანალიზის და შარდის საერთო ანალიზისათვის  - 0,25 ლარი).“;

ე.ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღ­ვ­რუ­­­ლი გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მო­მსახუ­რების მიმწოდებელი ვალდებულია განაცხადის თანახმად (წერილო­ბი­თი დასტური პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ), განმახორციე­ლებელ­თ­ან წარმოადგინოს დანართი №1.1-ით, დანართი №1.2-ით და დანართი №1.4-ით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურების შესაბამისი ღირებულებები ელე­ქტრონული ფორმატით, სამედიცინო დაწესებულებების საინფორმაციო პორ­ტალზე, ხოლო შემდგომ - დოკუმენტური ფორმით. ამასთან, ეს ღი­რე­ბუ­ლე­ბები არ უნდა აღემატებოდეს „სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში მო­სა­ხ­ლეობის ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონის­ძიე­ბე­ბისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ” საქართ­ვე­ლოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებითა და „ჯან­მ­რ­­­თე­­ლობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩა­თ­­ვ­­ლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზე­­­მოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა),სტუდენტების,შე­ზ­­ღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შე­ზ­ღუ­­­დული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზ­ნ­ით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირო­ბე­ბის გა­­­ნ­­­საზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 და­­დ­­გენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის გაწეული შე­სა­­­ბა­მი­სი სა­­­­მედიცინო მომსახურების და/ან შესაბამის ხელშეკრულებებში ბო­ლო 1 წლის განმავლობაში დაფიქსირებულ ისტორიულ მინიმალურ ღირებუ­ლე­­­ბას, მა­­ქ­სიმუმ 10-პროცენტიანი გადახრით. მიმწოდებელს შეუძლია შეცვ­ა­ლოს წა­რ­მოდგენილი სამედიცინო მომსახურების ღირებულებები ყოველ 6 თვეში ერ­­თხელ, ამასთან, თუ ადგილი აქვს ღირებულების მატებას, აღნიშ­ნუ­ლი გან­ხო­­რციელდება მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ არგუმე­ნ­ტე­ბზე გა­ნმახორციელებლის მიერ წერილობითი დასტურის შემთხვევაში.“;

ე.გ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსა­ზღ­ვ­რუ­ლი გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელს უფლება აქვს მოახდინოს განმახორციელებელთან წარმოდგე­ნი­ლი დანართი №1.1-ით, №1.2-ით და  დანართი №1.4-ით განსაზღვრული მო­მს­ახურების ღირებულების კორექტირება ამავე მუხლის მე-4 პუნქტში მითი­თე­ბული კრიტერიუმების დაცვით, განმახორციელებლის მიერ განსაზ­ღვ­რუ­ლი წესით.“;

ე.დ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„7. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით განსა­ზ­ღვ­რული გაწეული გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მო­მ­სა­­ხუ­რების ღირებულებას განმახორციელებელი ანაზღაურებს ფაქტიური ხა­რჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით გა­ნსაზღვრული ღირებულებისა.“;

ე.ე) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. დანართი №1.1-ის  პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით და დანართი №1.4-ის  პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით  განსა­ზღ­ვრული გაწეული მომსახურების ღირებულებას განმახორციელებელი ანაზ­ღაურებს შემდეგი წესის შესაბამისად: დადგენილებით განსაზღვრული მომ­სახურების ყოველი ერთეულისათვის მიმწოდებლების მიერ წარმო­დგე­ნილი ფასთა განაწილების ქვედა მეოთხედი განისაზღვრება როგორც ტარი­ფის არეალი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ანაზღაურება შესაბამისი პრო­ცე­ნტული თანაგადახდის გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ მომსახუ­რების ღირებულება გადააჭარბებს აღნიშნული ტარიფის არეალს, თანაგა­და­ხდის ოდენობის ათვლა მოხდება ტარიფის არეალის საშუალო არითმე­ტი­კუ­ლი სიდიდიდან.“;

ე.ვ) მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„9. დანართი №1.1-ით, №1.2-ით და დანართი №1.4-ით  განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურებებისათვის წარმოდგენილი ღირებულებების ამავე მუ­ხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობაზე პა­სუ­ხისმგებლობა ეკისრება თავად მიმწოდებელს. იმ შემთხვევაში, თუ მიმ­წო­დე­ბ­ლის მიერ წარმოდგენილი ფასები არ შეესაბამება ამავე მუხლის მე-4 პუ­ნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს საბიუჯე­ტო სახსრების არამიზნობრივ ხარჯვას, მიღებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.“;

ვ)  22-ე  მუხლს დაემატოს მე-14 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

,,14. ამ პროგრამის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამედიცინო მომსახურებებზე გავრცელდეს იგივე ზოგადი პი­რობები, რაც ამ პროგრამის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვე­პუ­ნ­ქ­ტით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახურებებისათვის, თუ თავად ამ და­დ­გე­ნილებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.“;

ზ) 23-ე მუხლის:

 ზ.ა) მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„15. 21-ე მუხლით განსაზღვრული გეგმური მომსახურების მიღებისას მო­ლოდინის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს: ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტებით განსაზღვრული მოსარ­გებ­ლე­ებისათვის - 2 თვეს და საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის - 6 თვეს, ხო­ლო საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით გან­სა­­ზღვრული მოსარგებლეებისათვის - 4 თვეს. თუმცა, მოლოდინის პე­რი­ო­დის ხანგრძლივობა სამედიცინო ჩვენებით უნდა განისაზღვროს.“;

ზ.ბ) მე-18 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„18. დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით და დანართი №1.4-ის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საკეისრო კვეთის ანაზღაურება მოხდება შემდეგი წესით: სამედიცინო ჩვენების შემთხვევაში - 800 ლარით, ხოლო მოსარგებლის მოთხოვნის საფუძველზე - 500 ლარით.“;

თ) 23-ე მუხლს დაემატოს 22-ე პუნქტი  შემდეგი რედაქციით:

„22.  ამ პროგრამის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გან­სა­ზღვრული სამედიცინო მომსახურების დამატებითი პირობები იგივეა, რაც  21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სამედიცინო მო­მსახურებისათვის, თუ თავად ამ დადგენილებით სხვა რამ არ არის გა­თ­ვა­ლი­სწინებული.”;

ი) 23-ე მუხლს დაემატოს 23-ე პუნქტი  შემდეგი რედაქციით:

„23. მიმწოდებელს, რომელიც აკმაყოფილებს ამ დადგენილებით გათ­ვა­ლი­სწინებულ პირობებს, 2013 წლის 1 ივლისიდან 2013 წლის 15 ივლისამდე წე­რილობით დაადასტურებს პროგრამაში მონაწილეობის სურვილს და შემთ­ხვე­ვის შესახებ შეტყობინებას სპეციალური ელე­ქტრონული პროგრამის სა­შუა­ლებით დააფიქსირებს არაუგვიანეს 2013 წლის 15 ივლისამდე, პროგრამის გა­ნმახორციელებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს 2013 წლის 1 ივლისიდან გა­წეული სამედიცინო მომსახურება, ამ პროგრამით გათვალისწინებული პი­რო­ბების შესაბამისად.“.

მუხლი 2
დადგენილების დანართი №1.1-ის (სამედიცინო მომსახუ­რე­ბის პირობები) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1.1 სამედიცინო მომსახურების პირობები ამ დად­გე­ნი­ლე­ბის დანართი №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოსა­რ­გე­ბ­ლეებისათვის.“.

მუხლი 3
დადგენილების დანართი №1.3-ის (სამედიცინო მომსა­ხუ­რე­ბის პირობები) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1.3 სამედიცინო მომსახურების პირობები ამ დად­გენი­ლე­ბის დანართი №1-ის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებ­ლეე­ბისათვის.“.

მუხლი 4
დადგენილებას დაემატოს დანართი №1.4  შემდეგი რედა­ქცი­ით:

,,დანართი №1.4 სამედიცინო  მომსახურების  პირობები ამ დადგენი­ლე­ბის დანართი №1-ის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მოსარ­გე­ბ­ლე­­ებისათვის

1. ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტით გან­საზღვრული მოსარგებლეებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ქვემოთ ჩამო­თვ­ლილი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას:

ა) ამბულატორიული მომსახურება (გეგმური ამბულატორიული მომსა­ხუ­­რების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პირველადად ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმთან მიმართვის საფუძველზე):

ა.ა) ოჯახის ან უბნის ექიმის და ექთნის მიერ მიწოდებული ამბუ­ლა­ტო­რი­ული მომსახურება, მათ შორის:

ა.ა.ა) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწი­ნე­ბული ვაქცინაციით უზრუნველყოფა (მხოლოდ აცრა-ვიზიტი) და სამიზნე მო­სახლეობის ადეკვატური მოცვა;

ა.ა.ბ) ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რისკ-ფაქტორების შეფასება, პრე­ვენციული ღონისძიებები;

ა.ა.გ)დაავადებათა დიაგნოსტიკა, მართვა და რეფერალი საჭიროების შე­­საბამისად;

ა.ა.დ) ლაბორატორიული გამოკვლევები ექსპრეს დიაგნოსტიკური მე­თო­დით: შარდის ანალიზი, გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში;

ა.ა.ე) ფთიზიატრიული, ფსიქიატრიული და ენდოკრინული პაციენ­ტე­ბის გამოვლენა და რეფერალი სპეციალიზებულ დაწესებულებაში;

ა.ა.ვ) ინკურაბელური და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა მეთვალყურეობა;

ა.ა.ზ) ამბულატორიულ დონეზე სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდი­ნარე სამედიცინო დოკუმენტაციის (მათ შორის, საანგარიშგებო და სტატის­ტი­კური ფორმები) წარმოება, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, სამე­დი­ცინო ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა (გარდა სამსახურის დაწყებასთან და­კავშირებული, ავტომობილის მართვის მოწმობისა და იარაღის შეძენის ნე­ბა­რთვის მისაღებად წარსადგენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნო­ბებისა);

ა.ა.თ) სამედიცინო პრაქტიკის წარმოება ქვეყანაში დამტკიცებული გაი­დ­ლაინების და პროტოკოლების და/ან აღიარებული საერთაშორისო პრა­ქ­ტი­კის შესაბამისად;

ა.ა.ი) სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, მომსახურება ბინაზე (კომ­პეტენციის ფარგლებში).

ა.ბ) ქვემოთ ჩამოთვლილი ექიმ-სპეციალისტების მიერ მიწოდებული ამბუ­ლატორიული მომსახურება ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის დანიშ­ნუ­ლებით: ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი, კარდიოლოგი, ნევროლოგი,  ოტო­რინოლარინგოლოგი, გინეკოლოგი, უროლოგი - ანაზღაურდება სრუ­ლად;

ა.გ) ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე შემდეგი სახის ინსტრუმენტული გამოკვლევები: ელექტროკარდიოგრაფია, მუცლის ღრუს ექო­სკოპია (სისტემების მიხედვით, ტრანსაბდომინალურად) და გულ­მკე­რ­დ­ის რენტგენოსკოპია/რენტგენოგრაფია, ელექტროკარდიოგრაფია, მუცლის ღრუს ექოსკოპია და გულმკერდის რენტგენოსკოპია/რენტგენოგრაფია  – ანა­ზ­ღაურდება სრულად;

ა.დ) ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე კლინიკურ-ლა­ბო­რატორიული გამოკვლევები: სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი, გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში, კრეატინინი, ქოლესტერინი სის­ხლში, შრატში ლიპიდების განსაზღვრა, განავლის ანალიზი ფარულ სისხლ­დე­ნაზე, პროთრომბინის დრო (INR), ღვიძლის ფუნქციური სინჯები: ALT, AST, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური სინჯი TSH - ანაზღაურდება სრუ­ლად;

ა.ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) სოციალური ექ­სპე­რტიზისათვის, კერძოდ, შშმპ-ის სტატუსის მისანიჭებლად საჭირო გამოკ­ვ­ლევები, გარდა მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევებისა;

ა.ვ) გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება (მათ შორის, ჯან­და­ც­ვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესყიდული სპეციფიკური შრატე­ბითა და ვაქცინებით მომსახურების უზრუნველყოფა) დანართი №1.2-ის შე­საბამისად;

ბ) სტაციონარული მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება:

ბ.ა) გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება  - ანაზღაურდება სრუ­ლად;

ბ.ბ) გეგმური ქირურგიული ოპერაციები (მათ შორის, დღის სტაცი­ონა­რი), ასევე გეგმურ ქირურგიულ ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავშირებული წინა­საოპერაციო, ოპერაციის მსვლელობისას განხორციელებული და პოსტო­პე­რაციული პერიოდის ყველა ტიპის ლაბორატორიული და ინსტრუმენ­ტუ­ლი გამოკვლევები: წლიური ლიმიტი – 15 000 ლარი - ანაზღაურდება სრუ­ლად;

ბ.გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა და გამოკვლევები, კერძოდ, ქი­მიოთერაპია და სხივური თერაპია, აგრეთვე ამ პროცედურებთან დაკავში­რე­ბული გამოკვლევები და მედიკამენტები (გარდა ჯანდაცვის შესაბამისი სახე­ლმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ონკოჰე­მატოლო­გიური მომსახურებისა): წლიური ლიმიტი – 12 000 ლარი - ანაზღაურდება სრუ­ლად;

ბ.დ) მშობიარობა: ლიმიტი – 500 ლარი, საკეისრო კვეთა: ლიმიტი – 800 ლარი;

გ) სამკურნალო საშუალებების ხარჯები–სამკურნალო საშუალებათა ნუ­­ს­ხის მიხედვით. ანაზღაურდება წლიური ლიმიტის 50 ლარის ფარგლებში, 50 პროცენტის თანაგადახდით.

2. ამ დადგენილების  41 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული ჯანმრ­თე­ლო­ბის დაზღვევის არმქონე ვეტერანებისთვის ამ პროგრამის ფარგლებში არ ანა­ზღაურდება ქვემოთ ჩამოთვლილი სამედიცინო მომსახურებისათვის გა­წე­უ­ლი ხარჯები:

ა) შესაბამისი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში სხვა სახელმწი­ფო ჯანდაცვითი პროგრამებით დაფარული ხარჯები და მომსახურებები;

ბ) თერაპიული პროფილის გეგმური ჰოსპიტალური მომსახურება;

გ) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურ­ნალო­ბა, თვითმკურნალობა;

დ) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;

ე) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;

ვ) ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკუ­რ­ნა­ლობა;

ზ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის  მკურნალობის ხარჯები;

თ) ვირუსული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალობა­ს­თან დაკავშირებული ხარჯები;

ი) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, ტე­რორისტულ ან კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის, ან არალეგალურად მოხმარებული ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, გარ­და გადაუდებელი სტაციონარული ან ამბულატორიული მომსახურების შემ­თ­ხ­ვევებისა;

კ) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის, აგრეთვე ეგზოპროთეზირების ხარ­ჯე­ბი.“.     

მუხლი 5
დადგენილება, გარდა ამ დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის  ,,გ” და ,,ი” ქვეპუნქტებისა, ამოქმედდეს 2013 წლის 15 ივლისი­დან, ხოლო ამ დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის  ,,გ” და ,,ი” ქვე­პუნქტები ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცე­ლ­დეს 2013 წლის  1 ივლისიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.