პირისათვის დევნილის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, ჩამორთმევისა და აღდგენის, დევნილთა რეგისტრაციის და დევნილთა მონაცემთა ბაზის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

პირისათვის დევნილის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, ჩამორთმევისა და აღდგენის, დევნილთა რეგისტრაციის და დევნილთა მონაცემთა ბაზის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 287
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი
მიღების თარიღი 16/07/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/07/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010170000.22.029.016057
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
287
16/07/2013
ვებგვერდი, 19/07/2013
010170000.22.029.016057
პირისათვის დევნილის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის, ჩამორთმევისა და აღდგენის, დევნილთა რეგისტრაციის და დევნილთა მონაცემთა ბაზის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (19/07/2013 - 13/08/2013)

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის

ბრძანება №287

2013 წლის 16 ივლისი

ქ. თბილისი

 

 

იძულებით გადაადგილებულ პირად - დევნილად ცნობის, დევნილის სტატუსის მინიჭების და დევნილთა რეგისტრაციის წესის, იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ფორმის, მოწმობის შესახებ დებულებისა და ანკეტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე

„საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-8 და მე-13 პუნქტების შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს „იძულებით გადაადგილებულ პირად - დევნილად ცნობის, დევნილის სტატუსის მინიჭებისა და დევნილთა რეგისტრაციის წესი“ (დანართი №1).
2. დამტკიცდეს „იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ფორმა“ (დანართი №2) და „იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის შესახებ დებულება“ (დანართი №3).
3. დამტკიცდეს „იძულებით გადაადგილებული პირის – დევნილის ანკეტის ფორმა“ (დანართი №4).
4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „იძულებით გადაადგილებულ პირად - დევნილად ცნობის, დევნილის სტატუსის მინიჭების და დევნილთა რეგისტრაციის წესის, იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ფორმის, მოწმობის შესახებ დებულებისა და ანკეტის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების  მინისტრის 2007 წლის 1 ნოემბრის №124 ბრძანება.
5. ამ ბრძანების მე-2 პუნქტით დამტკიცებული „იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის ფორმა“ (დანართი №2) და „იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის მოწმობის შესახებ დებულება“ (დანართი №3) ძალაში შევიდეს 2013 წლის 1 ნოემბრიდან და მათ საფუძველზე დევნილის მოწმობის გაცემა განხორციელდეს 2014 წლის 1 მარტამდე.
6. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრიდავით დარახველიძე
14. 14/01/2020 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-3/ნ - ვებგვერდი, 15/01/2020 13. 10/10/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-16/ნ - ვებგვერდი, 10/10/2018 12. 08/08/2018 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 01-7/ნ - ვებგვერდი, 08/08/2018 11. 12/10/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1906 - ვებგვერდი, 13/10/2017 10. 28/07/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1605 - ვებგვერდი, 01/08/2017 9. 05/07/2017 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1512 - ვებგვერდი, 06/07/2017 8. 13/06/2016 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1941 - ვებგვერდი, 15/06/2016 7. 28/05/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 900 - ვებგვერდი, 29/05/2014 6. 01/04/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 713 - ვებგვერდი, 02/04/2014 5. 03/02/2014 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 381 - ვებგვერდი, 05/02/2014 4. 26/12/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 1026 - ვებგვერდი, 27/12/2013 3. 04/12/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 894 - ვებგვერდი, 06/12/2013 2. 11/10/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 502 - ვებგვერდი, 18/10/2013 1. 13/08/2013 - საქართველოს მინისტრის ბრძანება - 323 - ვებგვერდი, 15/08/2013