„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 155
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 21/06/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/06/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2013
სარეგისტრაციო კოდი 280120000.10.003.017320
155
21/06/2013
ვებგვერდი, 21/06/2013
280120000.10.003.017320
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №155

2013 წლის 21 ივნისი

   ქ. თბილისი

 

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუ­ხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქა­რთ­ვ­ელოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში (სსმ, 2006 წ., №101, მუხ. 1375) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამ­ტ­კი­ცებული „სოციალური დახმარების პროგრამის განხორციელების ძირი­თა­დი პრინციპები, რეინტეგრაციის შემწეობის ოდენობა, შვილობილად აყვანის (მინ­დობით აღზრდის) ანაზღაურების ოდენობა, სოციალური დახმარების ოდენო­ბის გაანგარიშების, ღონისძიებათა დაფინანსებისა და ანგარიშსწო­რე­ბის, აგრეთვე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადა­ა­დგილებულ პირთა – დევნილთა, ასევე ლტოლვილისა და ჰუმანიტა­რუ-ლი სტატუსის  მქონე პირთა ყოველთვიური შემწეობის დაფინანსების წესის“:

1.  მე-6 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედა­ქ­ცი­­ით:

„2. საარსებო შემწეობის ოდენობა ერთსულიანი ოჯახისათვის არის 60 (სამოცი) ლარი.

3. ორ  და მეტსულიანი ოჯახების შემთხვევაში ამ მუხლის მე-2 პუნქ­ტით გათვალისწინებული ერთსულიანი ოჯახისათვის დადგენილი საარსებო შე­მ­წე­ობის ოდენობას მეორე და ოჯახის ყოველ მომდევნო თითოეულ წევრზე ემატება 48  ლარი.“.

2.  მე-8 მუხლის:

ა) მე-4 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. ამ წესის მიზნებისათვის ორი და მეტსულიანი ღატაკი ოჯახის წევრ­თა­თვის საარსებო შემწეობის გამოთვლისას მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვ­ა­ლი­სწინებული ოდენობა არის ღატაკი ოჯახის უხუცესი წევრის წილი, ხოლო და­ნარჩენ წევრთა წილი არის 48  ლარი.“.

3.  მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაა­რს­ის 11 პუნქტი:

„11. სააგენტოს მიერ საარსებო შემწეობის ოდენობის გადაანგარიშება გან­ხორციელდება ავტომატურად კანონმდებლობით გათვალისწინებული საა­რ­სებო შემწეობის ოდენობების ცვლილებების შემთხვევაში.“.

4. მე-10  მუხლის პირველი პუნქტის  „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემ­დე­გი რედაქციით:

„გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საარსებო შემწეო­ბას­თ­ა­­ნ ერთად მიიღოს სახელმწიფო პენსია/საპენსიო პაკეტი, სახელმწიფო კომ­პე­­ნსაცია, სოციალური პაკეტი  და სხვა სოციალური დახმარება, თუ კანონმ­დე­ბ­ლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.“.       

მუხლი 2
დადგენილება  ამოქმედდეს 2013  წლის 1 ივლისიდან.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი