წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 151
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 19/06/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 20/06/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2017
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.017315
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
151
19/06/2013
ვებგვერდი, 20/06/2013
240110000.10.003.017315
წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (20/06/2013 - 08/01/2020)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №151

2013 წლის 19 ივნისი

ქ. თბილისი

 

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმო­ქცე­ვის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე და „სტა­ნდარ­ტი­ზა­ცი­ის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნი­კური რეგლამენ­ტე­ბისა და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს მთავ­რობის სტრატეგიის დამტკი­ცე­ბის შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2010 წლის 16 ივლისის №965 გან­კარ­გუ­ლების და „სტანდარ­ტი­ზაციის, აკრედი­ტაციის, შესაბამისობის შეფასე­ბის, ტექნიკური რეგლამენ­ტებისა და მეტრო­ლოგიის სფეროში საკანონმ­დე­ბლო რეფო­რმის და ტექნიკური რეგლამენტების მიღების სამთავრობო პროგ­რა­მის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 25 აგვი­სტოს №1140 განკა­რგუ­ლების შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული ახალი მი­დგომის ტექ­ნი­­კური რეგლამენტი „წნევის ქვეშ მომუ­შავე მოწყობი­ლო­­­ბების შესახებ” (შე­მდგომში – ტექნიკური რეგლამენტი).
მუხლი 2
სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ერო­ვ­ნული სააგე­ნტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვი­თარების სამინისტ­როს გადაწყვეტილების საფუძველზე, აქვეყნებს სტანდარტ(ებ)ს (სტანდარ­ტების დასახელებას), რომელიც უზრუნვე­ლ­ყოფს ამ დადგენი­ლე­ბით განსა­ზ­ღ­­ვრული ტექნიკური რეგლამენტის მოთ­ხო­ვნების შესრუ­ლე­ბას.
მუხლი 3
ამ დადგენილებით განსაზღვრული ტექნიკური რეგლა­მე­ნ­­ტის მოქმედება გავრცელდეს მისი ამოქმედების შემდეგ ბაზარზე გან­სა­­თა­ვ­­სე­ბელ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებზე.
მუხლი 4
დადგენილება ამოქმედდეს  2017 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილიტექნიკური რეგლამენტი

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების შესახებ


მუხლი 1. მოქმედების სფერო და  ტერმინთა განმარტებები

1. ტექნიკური რეგლამენტი ეხება იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისა და აგრეგატების და­პ­რო­­ე­ქტებას, წარმოებასა და შესაბამისობის შეფასებას, რომელთა მაქსიმალურად დასაშვები წნევა PS  აღემატება  0.5 ბარს.

2. წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა - ჭურჭელი, მილგაყვანილობა, უსაფრთხოების  კომ­პო­ნენტები  და წნევის ქვეშ  მომუშავე კომპონენტები. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა ასევე შეიძ­ლება მოიცავდეს იმ ელემენტებს, რომლებიც დაკავშირებულია/მიერთებულია  წნევის ქვეშ მყოფ ნაწი­ლებზე,  როგორებიცაა მაგალითად მილტუჩები,   საქშენები, შემაერთებელი ქუროები, საყრდ­ე­ნე­ბი, ასაწევი ელემენტები და ა.შ.

2.1.1. ჭურჭელი - კორპუსი, სხვა მოწყობილობებთან უშუალო დაკავშირების ელემენტების ჩათ­ვ­ლით, რომელიც დაპროექტებულია და აგებულია დენადი არეების წნევის ქვეშ მოსათავსებლად. ჭუ­რჭელი შეიძლება შედგებოდეს ერთზე მეტი კამერისაგან. 

2.1.2. მილი/მილგაყვანილობა - მილგაყვანილობის კომპონენტები, რომლებიც გამი­ზნუ­ლია  დე­ნა­დი არეების ტრანსპორტირებისათვის, როდესაც ისინი ერთმა­ნეთ­თან არი­ან დაკავშირებულნი, რათა მოხდეს მათი ინტეგრაცია  წნევის ქვეშ მყოფ სისტე­მა­ში. მილგაყვანილობა მოიცავს კონკრე­ტულად მილს ან მილების სის­ტე­მას,  შემაერ­თე­ბელ დეტალებს,  თერმული  გაფართოების კომპე­ნსა­ტორებს, დრეკად მი­ლებს და ასე­ვე სხვა  წნევის ქვეშ მყოფ  ელემენტებს. გამათბობელი ან გამაცი­ებელი თბო­მცვლე­ლე­ბი, რომლებიც შედგებიან მილებისაგან მიჩნეულ უნდა იქნეს მილ­გა­ყვ­ა­ნი­ლობად.

2.1.3 უსაფრთხოების კომპონენტი - ხელსაწყოები, რომლებიც დაპროექტებულია იმგვარად, რომ და­ი­ცვას  წნევაზე მომუშავე მოწყობილობა,  წნევის დასაშვები ზღვარის გადაჭარბებისაგან. ასეთი ხელსაწყოებია: 

-  ხელსაწყოები, რომლებიც გამიზნულია პირდაპირი წნევის შეზღუდვისათვის, როგორებიცაა უსაფრთხოების სარქველები, უსაფრთხოების მემბრანა, წნევისგან განტვირთვის მართვადი უსაფრთხოების  სისტემა (CSPRS), ასევე,

-  შემზღუდველი  ხელსაწყოები, რომელთა საშუალებითაც ხდება კორექციის საშუალებების აქტივირება, ან ავარიული გამორთვის საშუალებების აქტივირება, ან ავარიული გათიშვისა და ბლოკირების სისტემების აქტივირება, როგორებიცაა წნევის  ან ტემპერატურის გამომრთველები ან  დენადი არეების  მიწოდების გამომრთველები და „უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გაზომვე­ბის კონტროლისა და რეგულირების (SRMCR)“ ხელსაწყოები.

2.1.4. წნევის  ქვეშ  მომუშავე კომპონენტი -  ხელსაწყო, რომელსაც გააჩნია   საექსპლუატაციო ფუნქ­ციები და წნევის ზემოქმედების მიმართ გამძლე კორპუსი.

2.1.5.  აგრეგატი -  წნევის ქვეშ მომუშავე  მოწყობილობების რამოდენიმე ცალკეული ნაწილი, რო­მე­ლიც ერთ აგრეგატად არის აწყობილი მწარმოებლის მიერ, რათა შეადგენდეს ინტეგრირებულ და ფუნ­ქციონალურ ერთიანობას.

2.2. წნევა -   ატმოსფერულ წნევასთან მიმართებითი, მანომეტრული (ჭარბი) წნევა. აქედან გამო­მდი­ნარე, ვაკუუმი აღინიშნება უარყოფითი მნიშვნელობით.

2.3. მაქსიმალურად დასაშვები წნევა PS - წნევის ის მაქსიმალური სიდიდე, რომელიც მითი­თე­ბუ­ლია მწარმოებლის მიერ და რომლისთვისაც არის დაპროექტებული მოწყობილობა. იგი დატანილია მწარმოებლის მიერ განსაზღვრულ ადგილზე. ეს  უნდა იყოს დამცავი და/ან შემზღუდველი  ხელსაწყოების დაკავშირების ადგილი ან მოწყობილობის ზედაპირი და თუ ეს ტექნიკურად შეუ­ძლე­ბელია მაშინ ნებისმიერ სხვა მითითებულ ადგილზე.

2.4. მაქსიმალური/მინიმალური დასაშვები ტემპერატურა TS - ის მაქსიმალური/მინიმალური ტემპე­რა­ტურა, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია მოწყობილობა, როგორც ეს მითითებულია მწარ­მო­ე­ბ­ლის მიერ.

2.5. მოცულობა (V) - კამერის შიდა მოცულობა, რომელიც მოიცავს საქშენიდან პირველ შეერთე­ბა­მდე მოცულობას ან/და  გამორიცხავს მასში მუდმივად მყოფ შიდა ნაწილების მოცულობას.

2.6. ნომინალური დიამეტრი (DN) - ზომის რიცხვობრივი აღნიშვნა, რომელიც საერთოა  მილსა­დე­ნის სისტემის ყველა კომპონენტისათვის გარდა იმ კომპონენტებისა, რომლებზეც აღნიშნულია გარე დიამეტრის ან კუთხვილის ზომა. იგი არის  მიახლოებული/დამრგვალებული ციფრი მხოლოდ ინფო­რმაციული მიზნისათვის და მხოლოდ ზოგადად შეესაბამება საწარმოო განზომილებებს. ნო­მი­ნალური დიამეტრი აღინიშნება DN-ით რომელსაც მოჰყვება კონკრეტული რიცხვი.

2.7. დენადი არე - აირები, სითხეები და ორთქლი, როგორც  სუფთა  სახით (მინარევების გარეშე) ასე­ვე, მათი ნარევები.  დენადი არე  შეიძლება  შეიცავდეს მყარ ნაწილაკებს (სუსპენზია).

2.8. მუდმივი შეერთებები - შეერთებები, რომელთა დაშლა შესაძლებელია მხოლოდ  მრღვევი მე­თო­­დების გამოყენებით.

2.9. მასალების შესახებ ევროპული რეკომენდაცია - ნიშნავს ტექნიკურ დოკუმენტს, რომელიც გან­საზღვრავს იმ მასალების მახასიათებლებს, რომლებიც გამიზნულია წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების წარმოების პროცესში მრავალჯერადი გამოყენებისათვის და რომლებიც არ არის გათვალისწინებული არცერთი შესაბამისი სტანდარტით.

3. ქვემოთ ჩამოთვლილი მოწყობილობები არ შედის წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის რეგუ­ლირების სფეროში:

3.1. მილსადენები, რომლებიც იქმნება მილებისაგან ან მილების სისტემისაგან და რომლის დანი­შნუ­ლებაც არის ნებისმიერი სახის დენადი არეების და სხვა ნივთიერებების ტრანსპორტირება ნები­სმიერი სახის დანადგარიდან ან/და  დანადგარამდე (იქნება განთავსებული ხმელეთზე თუ ზღვაში), რომელიც იწყება და მოიცავს უკანასკნელ საიზოლაციო  ხელსაწყოს, რომელიც განთავსებულია და­ნადგარის ფარგლებში და რომელიც ასევე მოიცავს კონკრეტულად მილსადენისათვის დაპროე­ქტე­ბულ დამატებით მოწყობილობებსაც. ეს გამონაკლისი არ ეხება სტანდარტულ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებს, რომლებიც შეიძლება გამოიყენებოდეს მაგალითად,  წნევის შემცირების  ან საკო­მპრე­სორო სადგურებში.

3.2. წყლის მიწოდების, განაწილებისა და გაშვების ქსელები და მათთან დაკავშირებული მოწ­ყო­ბი­ლო­ბები, ასევე წყლის მიმწოდებელი მოწყობილობები, როგორებიცაა  მაგალითად რაბები, წყლის სადაწნეო გვირაბები, დაწნევის მილები ჰიდროელექტრო დანადგარებისთვის და მათთან დაკავ­ში­რე­ბული სპეციფიკური მოწყობილობები;

3.3. მოწყობილობები, რომლებსაც არეგულირებს ევროკავშირის 2009/105EC დირექტივა „წნევის ქვეშ მომუშავე მარტივი ჭურჭლების შესახებ“ ან მის საფუძველზე საქართველოში მიღებული ტე­ქნი­კური რეგლამენტი;

3.4. მოწყობილობები, რომლებიც რეგულირდება ევროპის საბჭოს მიერ 1975 წლის 20 მაისს მი­ღებული 75/324/EEC „აეროზოლის დისპენსერების შესახებ“  დირექტივით ან მის საფუძველზე სა­ქა­რთველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი;

3.5. მოწყობილობები, რომლებიც გამიზნულია იმ სატრანსპორტო საშუალებების ფუ­ნქციო­ნირე­ბი­სათვის, რომლებსაც განსაზღვრავს შემდეგი დირექტივები და მათი დანართები:

ა) ევროპის საბჭოს 1970 წლის 6 თებერვლის 70/156/EEC დირექტივა  რომელიც შეეხება „ავტო­მო­ბილებისა და მათი ავტომისაბმელების სახეობების დამტკიცებას“ ან მის საფუძველზე საქართვე­ლო­ში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი;

ბ) ევროპის საბჭოს 1974 წლის 4 მარტის 74/150/EEC  დირექტივა,  რომელიც შეეხება „ბორბ­ლებიანი სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო ტრაქტორების სახეობების დამტკი­ცებას“ ან მის საფუძველზე საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი;

გ) ევროპის საბჭოს 1992 წლის 30 ივნისის 92/61/EEC დირექტივა, რომელიც შეეხება „ორი ან სამ-ბორბლიანი ავტომობილების სახეობების დამტკიცებას“ ან მის საფუძველზე საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი;

3.6. მოწყობილობები, რომლებიც არ არიან კლასიფიცირებულნი წინამდებარე ტექნიკური რეგლა­მენ­ტის მე-8 მუხლში განსაზღვრულ I-ზე უფრო მაღალ კატეგორიად და ასევე, ის მოწყობილობები, რომლებსაც არეგულირებს შემდეგი დირექტივები ან მათ საფუძველზე საქართველოში მიღებული ტექნიკური რეგლამენტები:

ა) ევროპის საბჭოს 1989 წლის 14 ივნისის 89/392/EEC დირექტივა, რომელიც შეეხება „სხვადასხვა მექანიზმებს და სამანქანე აღჭურვილობებს“;

ბ) ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 1995 წლის 29 ივნისის 95/16/EC დირექტივა, რომელიც ეხება ლიფტებს;

გ) ევროპის საბჭოს 1973 წლის 19 თებერვლის 73/23/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება „იმ ელექტრო მოწყობილობების დაპროექტებას, რომელთა გამოყენებაც გამიზნულია განსაზღვრული ვოლტაჟის საზღვრებში“;

დ) ევროპის საბჭოს 1993 წლის 93/42/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება „სამედიცინო ხელსაწყოებს“;

ე) ევროპის საბჭოს 1990 წლის 29 ივნისის 90/296/EEC დირექტივა, რომელიც ეხება „იმ მო­წყო­ბი­ლობებს, რომლებიც ახდენენ აირისებრი საწვავის წვას“;

ვ) ევროპის პარლამენტის და საბჭოს 1994 წლის 23 მარტის 94/9/EC  დირექტივა, რომელიც ეხება „იმ აღჭურვილობებსა და დამცავ სისტემებს, რომლებიც გამიზნულია პოტენციურად ფეთქებად ატმოსფეროში გამოყენებისათვის“;

3.7. მოწყობილობები, რომლებიც გამოიყენება საპოლიციო ან/და სამხედრო მიზნებისათვის;

3.8. ნაწილები, რომლებიც სპეციალურად დამზადებულია ბირთვულ სფეროში გამოყენებისათვის, რომელთა მოქმედების შეფერხებამ შესაძლოა გამოიწვიოს რადიოაქტიური გამოსხივების ემისია.

3.9. ჭაბურღილის კონტროლის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ნავთობის, გაზისა და გეო­თე­­რმული კვლევებისა და მოპოვების ინდუსტრიაში და იმ მიწისქვეშა საცავებში, რომლებიც გამიზნულია, რომ შეიცავდეს და/ან აკონტროლებდეს ჭაბურღილში არსებულ წნევას. ეს ყოველივე მოიცავს ჭაბურღილის თავს, გაფრქვევის საწინააღმდეგო მექანიზმს (BOP), კოლექტორებს და ყვე­ლა მათი კომპონენტსა და აღჭურვილობას;

3.10  მოწყობილობა, რომელიც მოიცავს  გარსაცმებს ან მანქანა-დანადგარებს, რომლისთვისაც ზო­მის განსაზღვრა, მასალების შერჩევა და საწარმოო წესები ძირითადად დაფუძნებულია საკმარისი სიმტკიცისა და სიხისტის მოთხოვნებზე, რათა დააკმაყოფილონ სტატიკური ან დინამიკური საე­ქსპ­ლუატაციო  დატვირთვები ან სხვა  სამუშაო მახასიათებლები და რომლისთვისაც  წნევა ზოგა­დად არ წარმოადგენს დაპროექტების მნიშვნელოვან ფაქტორს. მსგავსი სახის მოწყობილობებში შეი­ძ­ლება შედიოდეს:

ა) ძრავები, მათ შორის, ტურბინები და შიდა წვის ძრავები;

ბ) ორთქლზე მომუშავე ძრავები, გაზის/ორთქლის ტურბინები, ტურბო-გენერატორები, კომ­პრესო­რები, ტუმბოები და ამძრავი ხელსაწყოები.

3.11. ბრძმედები,  მათ შორის, ბრძმედის გაგრილების სისტემა, ცხელი ჰაერის ნაკადის რეგენე­რა­ტო­რი, მტვრის ექსტრაქციის სისტემა და ბრძმედის გამონაბოლქვი აირების გამწმენდი და პირ­დაპირი აღდგენის ბოვი, მათ შორის ბრძმედის გაგრილების სისტემა, გაზების კონვერტორი და ვარცლები დნობისათვის, გადადნობისათვის, აირების გამოდევნისათვის და ფოლადისა და ფე­რა­დი ლითონების ჩამოსასხმელად;

3.12. კამერები მაღალი ძაბვის ისეთი ელექტრომოწყობილობებისათვის, როგორებიც არის გამა­ნა­წი­ლებელი აპარატურა, მაკონტროლებელი  მექანიზმი, ტრანსფორმ­ატო­რე­ბი და როტაციული მან­ქანა-დანადგარები;

3.13. წნევის ქვეშ მომუშავე მილები გადაცემის სისტემებისათვის, მაგალითად, ელე­ქ­ტ­როენერგიისა და სატელეფონო კაბელებისათვის;

3.14.  გემები, რაკეტები, ავიახომალდები და მობილური საწყალოსნო ერთეულები, ასევე, ის მოწყო­ბი­ლობები, რომლებიც გამიზნულია მსგავსი ერთეულებისა და სატრანსპორტო საშუალებების ბორტზე და ძალურ დანადგარში განსათავსებლად;

3.15.  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები,  რომლებიც შედგება  მოქნილი, დრეკადი კორპუსე­ბის­გან, მაგალითად, საბურავები, საჰაერო ბალიშები, სათამაშოდ გამოყენებული ბურთები, გასა­ბე­რი ნავები და სხვა მსგავსი  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები;

3.16.  გამონაბოლქვისა და შეშვების მაყუჩები;

3.17.  საბოლოო მოხმარებისათვის გამიზნული გაზირებული სასმელების შემცველი ბოთლები და ქი­ლები;

3.18. ჭურჭელი, რომელიც გამიზნულია იმ სასმელების ტრანსპორტირებისა და დისტრიბუ­ციი­სა­თვის, რომელთა PS·V მაჩვენებელი არ აღემატება 500 ბარიXლიტრს, ხოლო მაქსიმალურად დასა­შვე­ბი წნევის სიდიდე არ აღემატება 7 ბარს.

3.19. მოწყობილობები, რომლებსაც მოიცავს:

ა) ევროპის შეთანხმება საფრთხის შემცველი ტვირთების საერთაშორისო საგზაო გადაზიდვების შესახებ (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - ADR).

ბ) რეგულაცია საფრთხის შემცველი ტვირთების საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შე­სა­ხებ  (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - RID).

გ) საფრთხის შემცველი ტვირთების საერთაშორისო საზღვაო გადაზიდვების კოდექსი (Inter­na­tio­nal Maritime Dangerous Goods Code - IMDG).

დ) საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციის მიერ მიღებული ტექნიკური დოკუ­მენ­ტე­ბი (International Civil Aviation Organi­za­tion - ICAO).

3.20. ცხელი წყლით გათბობის სისტემებში გამოყენებული რადიატორები და მილები;

3.21. სითხისათვის განკუთვნილი ჭურჭელი, რომლისთვისაც  სითხის ზემოთ მყოფი აირის წნევა არ აღემატება 0,5 ბარს.

მუხლი 2. ბაზარზე  ზედამხედველობა

1. შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირმა უნდა მიიღოს ყველა შესაბამისი ზომა, რათა არ შეიზ­ღუ­დოს, პირველ მუხლში მითითებული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისა და აგრეგატების ბაზარზე განთავსება და მათი ექსპლუატაციაში გაშვება მაშინ, როდესაც მათი მონტაჟი და მომსა­ხუ­­რება განხორციელებულია შესაბამისად და მათი გამოყენება ხდება შესაფერისი მიზნები­სა­თ­ვის,  ისე, რომ ისინი საფრთხეს არ უქმნიდნენ ადამიანთა ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას  გა­რე­­­მო­სა და კერძო საკუთრებას.

2. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრება წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობი­ლო­ბის და აგრეგატების პარამეტრები/კრიტერიუმები, რომლებიც ექვემდებარებიან პერიოდულ ინს­პე­ქტირებას.

3. სავაჭრო გამოფენებსა და ბაზრობებზე, სადემონსტრაციო ჩვენებებისას და ა.შ., არ უნდა იქნეს შეზღუდული იმ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისა და აგრეგატების ჩვენება, რომლებიც განსაზ­ღვრულია პირველ მუხლში და არ შეესაბამება წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დებუ­ლებებსა და მოთხოვნებს, თუკი მასზე არსებული ეტიკეტი მკაფიოდ ახდენს მათი დად­გე­ნილ მოთხოვნებთან შეუსაბამობისა და გაყიდვისათვის ხელმიუწვდომლობის ფაქტის ჩვენებას, მა­ნამ სანამ მწარმოებელი ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლი, რომელიც არის საქართველოს რე­ზი­დენტი, მათ შესაბამისობაში არ მოიყვანს. სადემონსტრაციო ჩვენებების დროს მიღებული უნ­და იქნეს უსაფრთხოების ყველა ზომა,  რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ადამიანთა უსაფრთ­ხო­ე­ბა.

მუხლი 3. ტექნიკური მოთხოვნები

1. ამ მუხლის 1.1, 1.2, 1.3, და 1.4 ქვეპუნქტებში მითითებული  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწ­ყო­ბი­ლო­ბე­­ბი უნდა აკმაყოფილებდნენ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც  განსაზ­ღვრუ­ლია წინამდებარე ტექნი­კუ­­რი რეგლამენტის დანართი N1-ით:

1.1. ჭურჭელი, გარდა ამ მუხლის 1.2 ქვეპუნქტში მითითებული ჭურჭელისა, რომელიც გამოიყე­ნე­ბა:

ა) აირებისათვის, გათხევადებული აირებისათვის, წნევის ქვეშ სითხეში გახსნილი აი­რე­­ბისათვის, ორთქლისათვის და ასევე იმ სითხეებისათვის, რომელთა ორთქლის წნე­ვა მაქსიმალურად დასა­შვებ ტემპერატურაზე  0.5  ბარზე მეტად აღემატება ნორმა­ლურ ატმოსფერულ წნევას, (1 013 მი­ლი­ბა­რი) შემდეგ  ზღვრებში:

ა.ა) პირველი ჯგუფის  დენადი არეებისათვის, რომელთა მოცულობა აღემატება 1ლიტრს და რომელთათვის PS და V მაჩვენებელთა ნამრავლი აღემატება 25   ბარიXლიტრს ან რომელთა წნევა PS  აღემატება 200 - ბარს (დანართი N2, ცხრილი 1);

ა.ბ) მეორე ჯგუფის  დენადი არეებისათვის, რომელთა მოცულობა აღემატება 1 ლიტრს და PS და V მაჩვენებელთა ნამრავლი აღემატება 50 - ბარი Xლიტრს ან რომელთა წნევა PS აღემატება 1 000 ბარს და ასევე ყველა პორტატული ცეცხლსაქრობი და სასუნთქი აპარატის  ბალონები (დანართი N2, ცხრილი 2);

ბ) სითხეებისათვის, რომელთა ორთქლის წნევა მაქსიმალურად დასაშვებ ტემპერატურაზე არ აღე­მა­ტება ნორმალურ ატმოსფერულ წნევას (1 013 მილიბარი) 0.5   ბარზე მეტად შემდეგ ზღვრებში:

ბ.ა) პირველი ჯგუფის  დენადი არეებისათთვის, რომელთა მოცულობა აღემატება 1 ლიტრს და რომელთათვისაც PS და V მაჩვენებელთა ნამრავლი აღემატება 200  ბარიXლიტრს ან რომელთა წნევა PS  აღემატება 500  ბარს (დანართი N2, ცხრილი 3);

ბ.ბ) მეორე ჯგუფის  დენადი არეებისათვის, რომელთა წნევა PS აღემატება 10 ბარს და PS და V მაჩვენებელთა ნამრავლი აღემატება 10 000 ბარიXლიტრს, ან რომელთა წნევა PS აღემატება 1 000 - ბარს  (დანართი N2, ცხრილი 4);

1.2.  ცეცხლის ან სხვა მეთოდის მეშვეობით გაცხელებული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწ­ყო­ბილობა, რომელსაც  გააჩნია გადახურების რისკი და რომელიც გამიზნულია ორ­თ­ქ­ლის ან  გადახურებული წყლის მიღებისათვის ტემპერატურებზე, რომელიც აღემა­ტე­ბა 110 °C და რომელთა მოცულობა აღემატება 2 ლიტრს,  ასევე წნევის ქვეშ მომუ­შა­ვე ყველა ავტოკლავი (დანართი N2, ცხრილი 5).

1.3. მილგაყვანილობა, რომელიც გამიზნულია:

ა) აირებისათვის, თხევადი აირებისათვის, წნევის ქვეშ  სითხეში გახსნილი აირებისათვის, ორთქ­ლისათვის და იმ  სითხეებისათვის, რომელთა ორთქლის წნევა მაქსიმალურად დასაშვებ ტემპერა­ტუ­რაზე აღემატება ნორმალურ ატმოსფერულ წნევას (1 013 მილიბარი) 0,5 ბარზე მეტად შემდეგ ზღვრებში:

ა.ა) პირველი ჯგუფის სითხეებისათვის, რომელთა DN მაჩვენებელი აღემატება 25-ს (დანართი N2, ცხრილი 7);

ა.ბ) მეორე ჯგუფის სითხეებისათვის, რომელთა DN მაჩვენებელი აღემატება 32-ს და რომელთა PS  და DN ნამრავლი აღემატება 1 000 - ბარს (დანართი N2, ცხრილი 7).

ბ) სითხეებისათვის, რომელთა ორთქლის წნევა მაქსიმალურად დასაშვებ ტემპერატურაზე არ აღემატება ნორმალურ ატმოსფერულ წნევას (1 013 მილიბარი) 0,5 ბარზე მეტად შემდეგ ზღვრებში:

 ბ.ა) პირველი ჯგუფის სითხეებისათვის, რომელთა DN მაჩვენებელი აღემატება 25-ს და რომელთა PS  და DN ნამრავლი აღემატება 2 000  ბარს (დანართი N2 ცხრილი 8);

ბ.ბ) მეორე ჯგუფის სითხეებისათვის, რომელთა PS მაჩვენებელი აღემატება 10 ბარს, DN მაჩ­ვენე­ბე­ლი აღემატება 200-ს და PS და DN სიდიდეების ნამრავლი აღემატება 5 000 - ბარს (დანართი N2, ცხრილი 9).

1.4. უსაფრთხოებისა და წნევის კომპონენტები, რომლებიც გამიზნულია ამ მუხლის 1.1, 1.2, და 1.3 ქვეპუნქტებში  ჩამოთვლილი მოწყობილობებისათვის, მათ შორის, იმ შემთხვევებშიც, როდესაც ასეთი სახის მოწყობილობები შეადგენს უფრო რთული აგრეგატის ნაწილს.

2. ის აგრეგატები, რომლებიც განსაზღვრულია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის პირველი მუხლის 2.1.5 ქვეპუნქტში, რომლებიც შეიცავენ  სულ მცირე ერთ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბილობას, რომელიც  ჩამოთვლილია აღნიშნული მუხლის 1 პუნქტში და ამ მუხლის 2.1, 2.2 და 2.3 ქვეპუნქტებში უნდა აკმაყოფილებდნენ იმ არსებით მოთხოვნებს, რომლებიც  განსაზღვრულია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N1-ით.

2.1 აგრეგატები, რომლებიც გამიზნულია ორთქლის ან 110 °C-ზე უფრო მაღალ ტემპე­რა­ტურაზე   გა­და­ხურებული წყლის მისაღებად როდესაც მსგავსი აგრეგატი შედგება ცე­ცხ­ლით ან სხვა მეთო­დით გაცხელებული თუნდაც ერთი  წნევის ქვეშ მომუშავე მო­წ­ყო­ბილობის ელემენტისაგან, რომე­ლთაც გააჩნიათ  გადახურების რისკი.

2.2. აგრეგატები, რომლებიც არ განეკუთვნება ამ მუხლის 2.1 ქვეპუნქტში მითითებულ აგრეგა­ტებს, თუკი მწარმოებელი მიზნად ისახავს აგრეგატის სახით  მათ ბაზა­რ­ზე განთავსებას და ექსპ­ლუა­ტაციაში გაშვებას.

2.3.  ამ მუხლის მე-2 პუნქტისგან  განსხვავებით აგრეგატები, რომლებიც გამიზნულია ცხელი წყ­ლის მისაღებად ისეთ ტემპერატურაზე, რომელიც არ აღემატება 110 °C-ს, და რომელთა მომარა­გება მყარი საწვავით ხდება  ხელით და რომელთა PS·V აღემატება 50 -ბარიXლიტრს უნდა  შეესაბა­მებოდნენ  არსებით მოთხოვნებს, რომლებიც მითითებულია დანართი N1-ის  2.10, 2.11, 3.4, 5 (ა) და 5 (დ) პუნქტებსა და ქვეპუნქტებში.

3.  იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების და/ან აგრეგატების, დაპროექტება და წარმოება, რომე­­ლთა   პარამეტრები ნაკლებია ან ტოლია 1.1, 1.2 და 1.3 ქვეპუნქტებში და 2 პუნქტში მითითე­ბულ  ზღვრებზე, უნდა განხორციელდეს  ნაცადი საინჟინრო პრაქტიკის შესაბამისად,  რათა უზ­რუ­ნ­ველყოფილი იქნეს მათი უსაფრთხო გამოყენება.  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებს და/ან აგრეგატებს თან უნდა ერთვოდეს შესაბამისი ექსპლუატაციის ინსტრუქცია და მათზე დატანილი უნდა იყოს ნიშანდება, რათა შესაძლებელი იყოს მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის იდენტიფიცირება. მსგავს მოწყობილობებზე და/ან აგრეგატებზე არ უნდა იქნეს დატანილი შესაბამისობის ნიშანი, რომელსაც ეხება წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის მე-12 მუხლი.

მუხლი 4. პროდუქტის ბაზარზე თავისუფალი  მიმოქცევა

1. შესაბამისმა უფლებამოსილმა ორგანომ წნევიდან გამომდინარე საშიშროების სა­ფუ­ძ­ველზე, არ უნდა აკრძალოს, შეზღუდოს ან სხვა სახით დაბრკოლება შეუქმნას წინამ­დე­ბარე ტექნიკური რეგლამენტის პირველ მუხლში მითითებული  წნევის ქვეშ მომუ­შა­ვე მოწყობილობებისა და აგრე­გატების, რომლებიც შეესაბამებიან წინამდებარე ტე­ქნი­კურ რეგლამენტს, ბაზარზე განთავსებას ან მიმოქცევაში გაშვებას  მწარმოებლების მიერ მითითებული  პირობების შესაბამისად, როდესაც პრო­დუქტს  დატანილი აქვს შესაბამისობის ნიშანი.

2. შესაბამისმა უფლებამოსილმა ორგანომ შეიძლება მოითხოვოს, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწ­ყობილობებსა და აგრეგატებთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც უკავშირდება მათ უსაფრთხო და მართებულ გამოყენებას, მათ შორის წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის  დანართი N1-ის 3.3. და 3.4 პუნქტებში არსებული ინფორმაციისა ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.

მუხლი 5. შესაბამისობის პრეზუმფცია

1. შესაბამისმა უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა მიიჩნიოს რომ  წნევის ქვეშ მომუშავე ის მოწყ­ობი­ლობები და აგრეგატები, რომელზედაც დატანილია შესაბამისობის ნიშანი წინამდებარე ტექნიკუ­რი რეგლამენტის მე-12 მუხლის შესაბამისად და რომლებიც შეესაბამებიან  წინამდებარე ტექნიკუ­რი რეგლამენტის N1 დანართს, აკმაყოფილებენ წი­ნა­მდებარე ტექნიკური რეგლამენტის ყველა დე­ბუ­­ლებას, მათ შორის, შესაბა­მისო­ბის შეფასებას, რომელიც ჩამოყალიბებულია წინამდებარე ტე­ქნი­კური რეგლამენტის  მე-8 მუხლში.

2. წნევის ქვეშ მომუშავე ის მოწყობილობები და აგრეგატები, რომლებიც შეესა­ბამე­ბიან ეროვნულ სტა­ნდარტებს უნდა იქნენ მიჩნეულნი, რომ აკმაყოფილებენ ამ ტე­ქნი­კუ­რი რეგლამენტის მე-3 მუ­ხ­ლში მითითებულ არსებით მოთხოვნებს.

მუხლი 6. უსაფრთხოების ზომები

იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანო გამოავლენს, რომ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილებები ან აგრეგატები, რომლებიც მოხსენიებულია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის პირველ მუხლში, რომელთაც დატანილი აქვთ ნიშანდება და მათი გამოყენება ხდება დანიშნულების მიხედვით სავარაუდოდ საფრთხეს შეუქმნიან ადამიანთა უსაფრთხოებას,  გარემოს ან კერძო საკუთრების უსაფრთხოებას, მაშინ ყველა ზომა უნდა იქნეს მიღებული, რათა მსგავსი მოწყობილობები ან აგრეგატები უკან იქნეს გამოთხოვილი ბაზრიდან, აიკრძალოს მათი განთავსება ბაზარზე, ექსპლუატაციაში გაშვება ან/და შეიზღუდოს მათი თავისუ­ფალი მიმოქცევა ბაზარზე.

მუხლი 7. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების კლასიფიკაცია

1. წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში მითი­თებული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების კლასიფიცირება უნდა განხო­რცი­ელ­დეს წინამდებარე ტექნიკური რეგ­ლამენტის დანართი N2-ის კატეგორიების შესა­ბა­მისად, საშიშროების მზარდი დონის მიხე­დ­ვით.

ასეთი სახის კლასიფიკაციის მიზნისათვის დენადი არეები  უნდა დაიყოს ორ ჯგუ­ფად 2.1 და 2.2 ქვეპუნქტების შესაბამისად.

2.1. ჯგუფი I მოიცავს საშიშ დენად არეებს, რომლებიც ხასიათდება როგორც:

ა)  ფეთქებადი;

ბ)  განსაკუთრებით ადვილად  აალებადი;

გ)  ადვილად აალებადი;

დ) აალებადი (როდესაც დასაშვები მაქსიმალური  ტემპერატურა აღემატება აალების     ტემპერატურას);

ე)  ძლიერ ტოქსიკური;

ვ) ტოქსიკური;

ზ)  დამჟანგველი.

2.2.  ჯგუფი II მოიცავს ყველა სხვა დენად არეს, რომელიც არ არის მითითებული 2.1. ქვეპუნქტში

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჭურჭელი შედგება რამდენიმე კამერისაგან, მისი კლასიფიკაცია განი­სა­ზ­ღვრება იმ უმაღლესი კატეგორიის მიხედვით, რომელსაც შეე­სა­ბამება რომელიმე ცალკეული კა­მერა. იმ შემთხვევაში, თუკი კამერა შეიცავს რამ­დე­ნიმე დენად არეს, კამერის კლასიფიკაცია უნდა მოხ­დეს  იმ დენადი არის მიხედვით, რომელიც მიეკუთვნება ყველაზე მაღალი რისკის შემცველ დე­ნად არეთა კატეგორიას.

მუხლი 8. შესაბამისობის შეფასება

1.   1.1. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ბაზარზე განთავსებამდე მწარმო­ებელ­მა მოწყო­ბილობის თითოეული ცალკეული შემადგენელი ნაწილი უნდა დაუქვე­მდე­ბაროს შესაბამისობის შეფა­სების რომელიმე ერთ პროცედურას, იმ პირობების შე­სა­ბამისად, რომელიც მოცემულია ამ მუხლში.

1.2. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის ნიშანდების მინიჭებისათვის გასა­ტა­რე­ბე­ლი შესაბამისობის შეფასების პროცედურები განისაზღვრება ამ ტექნიკური რეგლა­მენტის მე-7 მუ­ხ­ლში განსაზღვრული კლასიფიკაციის შესაბამისად.

1.3. ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული სხვადასხვა კატეგორიის წნევის ქვეშ მომუ­შა­ვე მოწყობილობების შესაბამისობის შეფასების პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კა­ნო­ნმდებლობით განსაზღვრული შემდეგი მოდულების გამოყენებით:

- კატეგორია I -  მოდული A;

- კატეგორია II -  მოდული A1, მოდული D1, მოდული E1;

- კატეგორია III - მოდული B1 + D, მოდული B1 + F, მოდული B + E, მოდული B + C1,   მოდული H;

- კატეგორია IV - მოდული B + D, მოდული B + F, მოდული G, მოდული H1.

1.4  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები უნდა დაექვემდებარონ შესაბამისობის შეფასების პროცედურებიდან ერთ-ერთს, რომელიც შეიძლება შერჩეულ იქნეს მწარმოებლის მიერ, იმ კატე­გო­რიის სათანადოდ,  რომელსაც განეკუთვნება  კონკრეტული მოწყობილობა. მწარმოებელმა შესაძ­ლოა, ასევე,  გამოიყენოს ერთ-ერთი  შესაბამისობის შეფასების პროცედურა, რომელიც უფრო მაღა­ლი კატეგორიის მოწყობილობისათვის  გამოიყენება.

1.5. მე-3 მუხლის, 1.1 (ა) ქვეპუნქტში, 1.1 (ბ) ქვეპუნქტის პირველ აბზაცში და 1.2 ქვეპუნქტში მითითებული III და IV კატეგორიის მოწყობილობების ხარისხის უზრუნველყოფისათვის განსა­ზღ­ვრული პროცედურების ფარგლებში, შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილმა უწყებამ, როდესაც ახორციელებს მოულოდნელ ვიზიტებს, აიღოს მოწყობილობის ნიმუში საწარმოდან ან საწყობიდან, რათა განახორციელოს საბოლოო შეფასება, დანართი N1-ის 3.2.2. ქვეპუნქტის მიხედ­ვით. ამ მიზნით მწარმოებელმა უნდა აცნობოს შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს წარმოების დაგეგმილი გრაფიკის შესახებ. შესაბამისმა უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა განახორციელოს სულ მცირე ადგილზე ორი ვიზიტი წარმოების პირველი წლის განმავლობაში. მომდევნო ვიზიტების სიხშირე უნდა განისაზღვროს შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ იმ კრიტერიუმების საფუძველზე რომელიც ჩამოყალიბებულია შესაბამის მოდულში.

1.6. მე-3 მუხლის 1.2 ქვეპუნქტში მითითებული III კატეგორიის ჭურჭლისა და მოწყო­ბი­ლობების ერთჯერადი წარმოებისას მოდული H-ის პროცედურების მიხედვით, შესაბა­მისმა უფლე­ბამოსილმა ორგანომ უნდა განახორციელოს ან უნდა უზრუნველყოს საბოლოო შეფასების განხორ­ციელება, თითოეული ერთეულისათვის იმგვარად, როგორც ეს ჩამოყალიბებულია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N1-ის 3.2.2 ქვეპუნქტში. ამ მიზნით, მწარმოებელმა უნდა აცნობოს შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოს პროდუქტის დაგეგმილი წარმოების გეგმის შესახებ.

2.  მე-3 მუხლის 2 პუნქტში მითითებული აგრეგატები უნდა დაექვემდებაროს შესაბამისობის შეფა­სების პროცედურებს, რომლებიც მოიცავს:

ა) აგრეგატში შემავალი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების თითოეული ნაწილის   შეფასებას, რომლებიც მითითებულია მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში და რომლებსაც მანამდე არ გაუვლიათ შესაბამისობის შეფასების და ნიშანდების პროცედურა. შეფასების პროცედურის კონკრეტული სახეობა უნდა განისაზღვროს მოწყობილობის თითოეული ნაწილის  კატეგორიის შესაბამისად;

ბ) აგრეგატის შემადგენელი კომპონენტების ინტეგრაციის  შეფასებას, რომლებიც მითითებულია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N 1-ის 2.3, 2.8 და 2.9 ქვეპუნქტებში. შეფასების პროცედურა უნდა განისაზღვროს შესამოწმებელი მოწყობილობისათვის შესაბამისი უმაღლესი კატეგორიის მიხედვით. რომელიც განსხვავდება ნებისმიერი სხვა უსაფრთხოების მოწყობი­ლო­ბის  შეფასების პროცედურისგან ;

გ) აგრეგატების სამუშაო ზღვარის გადაჭარბებისაგან დაცულობის შეფასება როგორც ეს მითითებულია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N1-ის 2.10 და 3.2.2 ქვეპუნქტებში,   უნდა ჩატარდეს  დაცვის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ნაწილების მიმართ გამო­ყე­ნებული უმაღლესი კატეგორიის მიხედვით. 

3. ამ მუხლის 1 და 2 პუნქტებისაგან გადახვევის გზით, შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებს, როდესაც ამგვარი ქმედება გამართლებულია, უფლება აქვთ ნება დართონ  პირველი მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებული, იმ  ცალკეული   წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების შემადგენელი ერთეუ­ლე­ბის და აგრეგატების, ბაზარზე განთავსებაზე და ექსპლუატაციაში გაშვებაზე, რომელთა მიმართაც ამ მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში მითითებული პროცედურები არ განხორციელებულა და რომელთა გამოყენება ექსპერიმენტების განხორციელების ინტერესებიდან გამომ­დინარეობს.

4. შესაბამისობის შეფასებასთან დაკავშირებული ჩანაწერები და კორესპონდენცია უნდა განხორციელდეს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე, ან იმ ენაზე, რომელიც მისა­ღებია თავად მხარეებისთვის.

მუხლი 9. ევროპული დაშვება მასალებისათვის

1. მასალების შესახებ ევროპული რეკომენდაცია, როგორც ეს განსაზღვრულია პირველი მუხლის 2.9 ქვეპუნქტში, გაცემულ უნდა იქნეს მასალების ან მოწყობილობების ერთი ან მეტი მწარმოებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასევე, რომელიმე უფლებამოსილი უწყების მიერ, რომლებიც მითი­თე­ბუ­­ლია მე-11 მუხლში და რომლებიც კონკრეტულად ამ მიზნისათვის არიან შექმნილნი. შესა­ბა­მისმა უფლებამოსილმა უწყებამ უნდა განსაზღვროს თუ როგორი სახის გამოკვლევა და გამოცდები უნდა ჩატარდეს და განახორციელოს, ან ორგანიზება გაუწიოს შესაბამის გამოკვლევასა და გამო­ცდებს, რათა მოახდინოს გამოყენებული მასალების წინამდებარე დირექტივის  მოთხოვნებთან შესა­ბამისობის სერტიფიცირება; იმ მასალების შემთხვევაში, რომელთა გამოყენებისათვის უსა­ფრთხოება აღიარებულია 1999 წლის 29 ნოემბრამდე, შესაბამისმა უფლებამოსილმა უწყებამ მხე­დ­ვე­­ლობაში უნდა მიიღოს არსებული მონაცემები მასალების შესაბამისობის სერტიფიცირების დროს.

2.  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების წარმოებისათვის გამოყენებული მასალები, რომლებიც შეესაბამება მასალების შესახებ ევროპულ რეკომენდაციებს, და რომელთა შესახებაც შესაბამისი ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ევროპული გაერთიანების ოფიციალურ ჟურნალში, მიჩნეულ უნდა იქნეს ისეთ მასალებად რომლებიც შეესაბამებიან წინამდებარე დირექტივის დანართი N1-ში ჩამოყა­ლი­ბე­ბულ არსებით მოთხოვნებს.

3. შესაბამისმა უფლებამოსილმა უწყებამ რომელმაც გამოსცა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობი­ლო­ბების დასამზადებელი მასალების მიმართ მასალების შესახებ ევროპული რეკომენდაცია, უკან უნდა გამოითხოვოს აღნიშნული რეკომენდაცია თუკი იგი აღმოაჩენს, რომ მას არ უნდა გაეცა ან როდესაც სახეობა მასალებისა ექვემდებარება შესაბამის სტანდარტს. შესაბამისმა უფლებამოსილმა უწყებამ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს სხვა წევრ სახელმწიფოებს, შესაბამის უფლებამოსილ უწყებებს და კომისიას რეკომენდაციების უკან გამოხმობის ნებისმიერი ფაქტის შესახებ.

მუხლი 10. შესაბამისობის შემფასებელი  პირი

შესაბამისობის შემფასებელი პირი, რომელიც ახორციელებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული პროდუქტის შესაბამისობის შეფასებას უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ  კრიტერიუმებს.

მუხლი 11. მესამე მხარე ორგანიზაციები

1.წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N1-ის 3.1.2 და 3.1.3 ქვეპუნქტებში ჩამო­ყა­­ლი­ბებული ამოცანების განმახორციელებელი მესამე მხარე ორგანიზაცია უნდა წარმოად­გენდეს შესა­ბა­მისობის შემფასებელ პირს ან კანონით პირდაპირ უნდა იყოს განსაზღვრული.  

ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი მესამე მხარე ორგანიზაციების შესახებ, მათი ნუსხა იმ ამოცანების მითითებით, რომელთა შესასრულებლადაც მოხდა მათი უფლებამოსილების აღიარება უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი და განახლებული.

2. მესამე მხარე ორგანიზაციების უფლებამოსილების აღიარებისათვის გათვალისწინებულ უნდა იქნეს  კანონმდებლობით განსაზღვრული კრიტერიუმები. ის ორგანიზაციები, რომლებიც აკმაყო­ფი­ლებენ შესაბამის სტანდარტებით განსაზღვრულ  კრიტერიუმებს, მიჩნეულ უნდა იქნენ, რომ, ასევე აკმაყოფილებენ წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამის კრიტერიუმებს.

3. მესამე  მხარე ორგანიზაციას   შეუჩერდება აკრედიტაცია თუკი  აღმოჩნდება, რომ ეს ორგანი­ზა­ცია ვეღარ აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც  მითითებულია მე-2 პუნქტში.

ინფორმაცია უფლებამოსილი ორგანიზაციის უფლებამოსილების აღიარებისა და  შეჩერების ნე­ბი­ს­მი­ერი ფაქტის შესახებ უნდა იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი.

მუხლი 12.  ნიშანდება

1.  ამ ტექნიკურ რეგლამენტთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით  დატანილი შესაბამისობის ნიშანი განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.

შესაბამისობის ნიშანს თან უნდა ახლდეს იმ შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი, რომლითაც იგი შეტანილია აკრედიტებულ პირთა რეესტრში ან  კანონით გან­სა­ზ­ღვრული უფლებამოსილი ორგანოს  დასახელება.  

2.    შესაბამისობის ნიშანი დატანილი უნდა იქნეს ვიზუალურად შესამჩნევ, ადვილად გასარჩევ და არა-წაშლადი ფორმით, თითოეულ:

ა) მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული  წნევის ქვეშ მომუშავე   მოწყობილობის ცალკე­ულ შემადგენელ ერთეულზე, ან

ბ) მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ აგრეგატზე,

რომელთაც უკვე დასრულებული ფორმა აქვთ ან იმყოფებიან ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩატარდეს საბოლოო შეფასება  ისე, როგორც ეს აღწერილია წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტის დანართი N1 -ის 3.2 ქვეპუნქტში.

3.  აუცილებელი არ არის, რომ შესაბამისობის ნიშანი დატანილ იქნეს იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების თითოეულ ინდივიდუალურ ნაწილზე, რომლებიც ერთობლიობაში მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ   წნევის ქვეშ  მომუშავე აგრეგატს ქმნიან.   წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის იმ ცალკეულმა  ნაწილებმა, რომლებზეც უკვე დატანილია შესა­ბა­მისობის ნიშანი უნდა შეინარჩუნონ ეს ნიშანი მაშინაც, როდესაც მოხდება მათი ინტეგრირება  წნე­ვის ქვეშ მყოფ აგრეგატში.

4. როდესაც  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები ან აგრეგატები ექვემდებარებიან  სხვა ტექ­ნიკურ რეგლამენტებს, რომლებიც თავის მხრივ არეგულირებენ ნიშანდების დატანის სხვა ასპე­ქტებს, ამ შემთხვევაში ნიშანდება უნდა მიუთითებდეს, რომ შესაბამისი  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა ან აგრეგატი ასევე ითვლება, რომ აკმაყოფილებს იმ სხვა ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნებს.

იმ შემთხვევაში თუკი, ერთი ან მეტი  ტექნიკური რეგლამენტი შესაძლებლობას აძლევს  მწა­რმო­ებელს, რომ თავად აირჩიოს თუ რომელი მარეგულირებელი ნორმა გამოიყენოს, მაშინ შესა­ბამისობის ნიშანი უნდა მიუთითებდეს, რომ იგი შესაბამისობაშია მხოლოდ იმ ტექნიკური რეგ­ლა­მენ­ტთან, რომლებიც გამოყენებული და შერჩეული იქნა მწარმოებლის მიერ. მსგავს შემთხვევაში, გამოყენებული ტექნიკური რეგლამენტის დეტალები,  მოცემული და აღწერილი უნდა იყოს იმ დოკუმენტებში, შენიშვნებსა ან ინსტრუქციებში რომლებიც მოთხოვნილია ამ ტექნიკური რეგ­ლამენტების მიერ და  თან უნდა ახლდეს   წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობას ან აგრეგატს.

5. აკრძალულია წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობასა და აგრეგატებზე იმგვარი შესაბამისობის ნიშნის დატანა, რომლებმაც შესაძლოა გამოიწვიოს  დაინტერესებული მხარის შეცდომაში შეყვანა და რომლებიც მათ მიერ შეიძლება აღქმულ იქნეს, როგორც GE ნიშანდების ფორმა ან მისი მნიშვნელობა. ნებისმიერი სხვა სახის ნიშანდების დატანა  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობასა ან აგრეგატებზე შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუკი მისი მეშვეობით არ ხდება ნიშანდების ვიზუალური მხარისა და ნიშნის მკაფიოობის ხარისხის შემცირება.

მუხლი 13. არასწორად დატანილი ნიშანდება

მე-7 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის გარეშე:

ა)  როდესაც შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანო დაასკვნის, რომ ნიშანდება არას­წო­რად იქნა და­ტა­­ნილი, მწარმოებელი ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი ვალ­დე­ბულია  შესაბამისობაში მოიყვანოს პროდუქტი დებულებებთან, რომლებიც ეხება ნიშანდებას;

ბ) თუკი შეუსაბამობა კვლავ შენარჩუნდება, მაშინ შესაბამისმა უფლებამოსილმა ორგანომ უნდა მიი­ღოს ყველა აუცილებელი ზომა, რათა შეზღუდოს ან აკრძალოს შესაბამისი პროდუქტის ბაზარზე განთავსება ან უზრუნველყოს შესაბამისი პროდუქტის ბაზრიდან უკან გამოთხოვა იმ პროცედურების შესაბამისად, რომლებიც ჩამოყალიბებულია მე-7 მუხლში.

მუხლი 14. პროდუქტის ბაზარზე განთავსებაზე უარი ან შეზღუდვა

ნებისმიერმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც მიღებული იქნება წინამდებარე ტექნიკური რეგლა­მენტის შესაბამისად და რომელიც ზღუდავს ბაზარზე  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან აგრეგატების განთავსებას და მათ ექსპლუატაციაში გაშვებას ან მოითხოვს მათ ბაზრიდან უკან გამოთხოვას, უნდა წარმოადგინოს არგუმენტირებული და მკაფიო მიზეზი იმისა, თუ რას ეყრ­დნობა თავად ეს გადაწყვეტილება. მსგავსი სახის გადაწყვეტილების შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს დაინტერესებულ მხარეს, რომელსაც იმავდროულად უნდა ეცნობოს ყველა იმ საკა­ნონ­მდე­ბლო დაცვის საშუალებებისა და ვადების შესახებ, რომლის განმავლობაში მოქმედებს მსგავსი საკანონმდებლო დაცვის საშუალებები.

მუხლი 15. წნევის ქვეშ მომუშავე  მოწყობილობების პერიოდული ინსპექტირება

1. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების პერიოდული ინსპექტირება ხორციელდება საქა­რ­თ­ვე­ლოს კანონის პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბა­მისად.

2. პერიოდულ ინსპექტირებას დაქვემდებარებული წნევის ქვეშ მომუშავე  მოწყობილობების ზღვ­რული ტექნიკური პარამეტრები და ინსპექტირების პერიოდულობა დგინდება ტექ­ნი­კური რეგლა­მე­ნტით.

 

დანართი N1

 

უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნები

წინასწარი  მინიშნებები

1.  ვალდებულებები, რომლებიც წარმოიშობა წინამდებარე დანართით  განსაზღვრული ძირი­თა­დი მოთხოვნების საფუძველზე  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების მიმართ, ასევე  ვრც­ელ­დება იმ აგრეგატებზე, სადაც მსგავი საშიშროება არსებობს.

2. წინამდებარე ტექნიკურ რეგლამენტში ჩამოყალიბებული ძირითადი მოთხოვნები სავალ­დე­ბუ­ლო ხასიათისაა. ვალდებულებები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ამ ძირითად მოთხოვ­ნებში, გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს შესაბამისი საშიშროება  წნევის ქვეშ მომუ­შავე შესაბამისი მოწყობილობებისთვის, როდესაც მათი გამოყენება ხდება ისეთ პირო­ბე­ბში, რომელთა  გათვალისწინება მწარმოებლის მიერ შესაძლებელია.

3. მწარმოებელი ვალდებულია ჩაატაროს ანალიზი და   მოახდინოს იმ საშიშროებათა იდენ­ტი­ფი­ცირება, რომლებიც  წნევიდან გამომდინარე ეხება მის მიერ წარმოებულ   წნევის ქვეშ მომუ­შავე მოწყობილობას, ამის შემდეგ მწარმოებელი ვალდებულია, შესაბამისი მოწყობილობის დაპროექტება და წარმოება მოახდინოს ზემოაღნიშნული ანალიზის გათვალისწინებით.

4.  ძირითადი მოთხოვნების ინტერპრეტაცია და გამოყენება უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ და­პრო­ექტებისა და წარმოების დროს მხედველობაში იქნეს მიღებული, როგორც ტექნიკის განვითრების არსებული დონე  და საუკეთესო პრაქტიკა, ასევე ეკონომიკური და ტექნიკური მოსაზრებები, რომლებიც შესაბამისობაშია  ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მაღალ სტანდარტებთან.

 მუხლი 1. საერთო დებულებები

 1.1.  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების დაპროექტება, წარმოება და შემოწმება,  საჭირ­ოე­ბის შემთხვევაში აღჭურვა და მონტაჟი უნდა  განხორციელდეს იმგვარად, რომ უზრუ­ნვე­ლყ­ო­ფი­ლი იყოს უსაფრთხოება,  თუ მათი  ექსპლუატაციაში გაშვება  მოხდება მწარმოებლის ინსტ­რუ­­ქციის შესაბამისად ან გონივრულად  პროგნოზირებად პირობებში.

1.2. ყველაზე უფრო მიზანშეწონილი გადაწყვეტილების შერჩევისას, მწარმოებელმა უნდა  გამო­ი­ყენოს ქვემოთ მოყვანილი პრინციპები შემდეგი თანმიმდევრობით:

-  გამორიცხოს ან შეამციროს საფრთხეები  რამდენადაც ეს შესაძლებელია;

-  გამოიყენოს შესაბამისი დაცვის ზომები იმ საფრთხეების წინააღმდეგ, რომელთა სრუ­ლად თავიდან აცილება შეუძლებელია;

-  შესაბამის შემთხვევაში, აცნობოს მომხმარებლებს ნარჩენი საფრთხის შესახებ და   აუცილებლობის შემთხვევაში  მიუთითოს, რომ მიიღონ შესაბამისი სპეციალური ზო­მები, რათა შეამცირონ რისკი მონტაჟის და/ან გამოყენების პროცესში.

1.3. იქ, სადაც  ცნობილია არასწორი გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ ან არასწორი გამო­ყენე­ბის შესაძლებლობა ნათლად პროგნოზირებადია,  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა იმგ­ვა­რად უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ   თავიდან იქნეს აცილებული მსგავსი არასწორი გამო­ყენებისაგან გამომდინარე საფრთხე ან თუკი ეს შეუძლებელია, მაშინ ადექვატური გამაფრ­თხი­ლე­ბელი ინფორმაცია უნდა იქ­ნეს მიწოდებული, რომ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა არ იქნეს გამოყენე-ბუ­ლი არასწორად.

მუხლი 2. დაპროექტება

2.1. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა დაპროექტებული უნდა იქნეს   სათანადოდ,  ყველა შესაბამისი ფაქტორის გათვალისწინებით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს მოწყო­ბილობის უსა­ფრთხოება,  მისთვის განსაზღვრული  გამოყენების მთელი პერიოდის მანძილზე. დაპროექტე­ბის პროცესში გათვალისწინებული უნდა იქნეს  სათანა­დო უსაფრთხოების კოეფიციენტები  შესა­ბამისი აღიარებული მეთოდების გა­მო­ყე­ნებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ადეკვატურ საი­მედოობას მოწყობი­ლობის  ნები­სმიერი გაუმართაობის  შემთხვევაში.  

2.2.  ადეკვატური მდგრადობის დაპროექტება

2.2.1. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები იმგვარად უნდა იყვნენ დაპროექტებულნი, რომ გაუძლონ ყველა შესაბამის დატვირთვას, რომლებიც შესაძლებელია წარმოიქმნას მისი დანი­შნულებისამებრ გამოყენების შემთხვევაში და სხვა გონივრულად პროგნოზირებად სამუშაო პირობებში. კერძოდ კი, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული შემდეგი ფაქტორები:  

ა) შიდა/გარე წნევა;

ბ) გარემოსა და  სამუშაო ტემპერატურები;

გ) სტატიკური წნევა და შიგთავსის მასა  სამუშაო და გამოცდის  პირობებში;

დ)  დატვირთვები მოძრაობისას, ქარისა და  მიწისძვრის ზემოქმედებისას;

ე)  რეაქციის ძალები და მომენტები, რომლებიც წარმოიქმნება  საყრდენებისაგან, სამაგრებისგან, მიერ­თებული ნაწილებისაგან, მილსადენებისაგან და ა.შ.;

ვ) კოროზია და ეროზია,  დაღლილობა ა.შ.;

ზ) არასტაბილური დენადი არეების დაშლა.

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ყველა სხვა დატვირთვა, მათი ერთდროულად წარმოშობის ალბათობის გათვალისწინებით. 

2.2.2.  ადეკვატური სიმტკიცისათვის დაპროექტება უნდა ეყრდნობოდეს:

ა) როგორც საერთო წესი, 2.2.3 ქვეპუნქტში აღწერილ გაანგარიშების მეთოდს და საჭიროების შემ­თ­ხვე­ვაში დამატებით გამოყენებულ ექსპერიმენტალური დაპროექტების მეთოდს, როგორც ეს აღწერილია 2.2.4 ქვეპუნქტში;

ბ) დაპროექტების ექსპერიმენტალურ მეთოდს,  გაანგარიშების გარეშე, როგორც ეს აღწერილია 2.2.4 ქვეპუნქტში, როდესაც მაქსიმალურად დასაშვები წნევის PS და მოცულობის V ნამრავლი  ნაკლებია 6 000 -  ბარიXლიტრზე ან როდესაც PS X DN ნამრავლი ნაკლებია 3 000 - ბარზე.

2.2.3. გაანგარიშების  მეთოდი

ა)წნევის შეკავების უნარი და სხვა დატვირთვის ასპექტები

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობისათვის დასაშვები დატვირთვები შეზღუდული უნდა იქ­ნეს მოწყობილობის მოქმედების პირობებში გონივრულად პროგნოზირებადი  გაუმართაობის (ავარიული) სახეების გათვალისწინებით. აღნიშნული მიზნისათვის  გამოყენებული უნდა  იქნეს უსაფრთხოების ფაქტორები, რათა სრულიად გამოირიცხოს ნებისმიერი განუსაზღვ­რე­ლობა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას წარმოებისას, მოწყობილობის რეალური გამოყენების პირო­ბებში, გადატვირთვებისას, გაანგარიშების მოდელებში და მასალების თვისებებისა და მახასიათებლების  გათვალისწინებით.

აღნიშნულმა გაანგარიშების მეთოდებმა, მათი გამოყენების შემთხვევაში, უნდა უზრუნველყონ უსაფრთხოების საკმარისი  სიმტკიცის მარაგი, რომელიც  შესაბამისობაში იქნება ამ დანართის მე-7 მუხლის მოთხოვნებთან.

ზემოთ ჩამოთვლილი მოთხოვნების დაკმაყოფილება შესაძლებელია რომელიმე შემდეგი მეთო­დის გამოყენებით, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს, როგორც სხვა მეთოდის დამატება ან სხვა მეთოდთან კომბინაციაში.

ა.ა) დაპროექტება ფორმულის გამოყენებით;

ა.ბ) დაპროექტება ანალიზის გამოყენებით;

ა.გ) დაპროექტება  რღვევის მექანიკის გამოყენებით.

ბ)სიმტკიცე

კონკრეტული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის სიმტკიცის განსაზღვრისათვის გამო­ყე­ნე­ბუ­ლი უნდა იქნეს შესაბამისი საპროექტო  გაანგარიშებები. კერძოდ:

-   საანგარიშო წნევა არ უნდა იყოს მაქსიმალურად დასაშვებ წნევაზე  ნაკლები და მხედვე­ლობაში უნდა იქნეს  მიღებული დენადი არის  სტატიკური  და დინამიკური  წნევის სიდიდე  და არასტაბილური  დენადი არეების  დაშლის პროცესი. იმ შემთხვევაში, როდესაც ჭურჭელი დაყოფილია ცალკეულ ინდივიდუალურ წნევის შემცველ კამერებად, ტიხრების დაპროექტება უნდა მოხდეს კამერის უმაღლესი დასაშვები  წნევის და გვერდით მდებარე კამერის ყველაზე მცირე შესაძლო წნევის თანაფარდობის საფუძველზე;

-  საანგარიშო ტემპერატურები  უნდა  ითვალისწინებდეს შესაბამის სიმტკიცის მარაგს;

- პროექტირებისას  სათანადოდ უნდა  იქნეს გათვალისწინებული ტემპერატურისა და წნევის  ყველა  ის შესაძლო კომბინაცია, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მოწყობილობის გონივრულად პრო­გნოზირებადი ფუნქციონირების პირობების დროს;

-  მაქსიმალური  დატვირთვები და დატვირთვების   პიკური  კონცენტრაციები შენარჩუ­ნე­ბუ­ლი უნდა იქნეს უსაფრთხოების საზღვრებში;

- წნევის  შეკავების უნარის   გამოთვლებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს      გამო­ყენებ­უ­ლი მასალების მახასიათებლების მნიშვნელობები, რომლებიც  უნდა ეფუძნებოდეს დოკუმენ­ტურად დასაბუთებულ მონაცემებს და ითვალისწინებდეს იმ დებულებებს, რომლებიც ჩამოყა­ლიბებულია ამ დანართის მე-4 მუხლში შესაბამის უსაფრთხოების ფაქტორებთან ერთად. გასათვალისწინებელი მასალების მახასიათებლები, საჭიროების შემთხვევაში მოიცავს შემდეგს:

-    დენადობის ზღვარი, 0.2% ან 1.0%-ის  პირობითი დენადობის ზღვარი  საჭიროების       მიხე­დვით  საანგარიშო  ტემპერატურაზე;

-   სიმტკიცის ზღვარი (გაჭიმვისას);

-   დროის ფაქტორზე დამოკიდებული სიმტკიცე, მაგალითად,  ცოცვადობა;

-   დაღლილობის მონაცემები;

-  იუნგის მოდული ( დრეკადობის მოდული);

-  პლასტიკური  დეფორმაციის შესაბამისი სიდიდე;

-  დარტყმითი სიმტკიცე;

-  რღვევის სიბლანტე;

-  სათანადო თვისებების მქონე მასალების შერჩევისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შესაბამისი შეერთების ფაქტორები, რომელიც დამოკიდებულია მაგ: არამრღვევი გამოცდის ტიპზე, შეერთების მასალებზე და გამიზნულ სამუშაო პირობებზე;

-   პროექტირებისას აუცილებელია სათანადოდ იქნეს   გათვალისწინებული ყველა გონი­ვრუ­ლად პროგნოზირებადი  რღვევის მექანიზმი (მაგალითად, კოროზია,  ცოცვადობა, /დაღლი­ლო­ბა) მოწყობილობის გამიზნული გამოყენების თანაზომადად.

-  ამ  დანართის მე-3 მუხლის 3.4 ქვეპუნქტში მითითებულ ინსტრუქციებში, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს  კონსტრუქციის კონკრეტული თავისებურებები,  რომლებიც დაკავშირებულია  მოწყობილობის  ექსპლუატაციის  ხანგრძლივობასთან, მაგალითად:

-   ცოცვადობისათვის: განსაზღვრულ ტემპერატურებზე  მუშაობისათვის დადგენილი  საა­თები;

-  დაღლილობისათვის: გაანგარიშებული ციკლების რიცხვი დადგენილ დაძაბულობის დო­ნე­ე­ბ­ზე;

-   კოროზიისათვის:  კოროზიის საანგარიშო ნორმა;

გ) სტაბილურობის ასპექტი

როდესაც გაანგარიშებული სისქის მაჩვენებელი არ იძლევა ადეკვატური სტრუქტურული სტა­ბილურობის მიღწევის საშუალებას, მიღებულ უნდა იქნეს შესაბამისი აუცილებელი  ზომები აღნი­შნული მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ტრანპორტირებისა და დატვირთვა-გადმო­ტვი­რთვის სამუშაოებისას არსებული რისკების  გათვალისწინებით.

2.2.4. ექსპერიმენტული დაპროექტების მეთოდი

მოწყობილობის პროექტი შეიძლება დამტკიცებული იქნეს, მთლიანად ან ნაწილობრივ, შესა­ბამისი საგამოცდო პროგრამის მეშვეობით, რომელიც განხორციელდა მოწყობილობის ან მოწ­ყო­ბი­ლობის კატეგორიის ნიმუშზე.

საგამოცდო პროგრამა ნათლად და მკაფიოდ უნდა  იქნეს განსაზღვრული და ჩამოყალიბებული უშუალოდ გამოცდის განხორციელებამდე და მიღებული უნდა იქნეს შესაბამისობის შემ­ფასე­ბე­ლი პირის მიერ, რომელიც პასუხისმგებელია პროექტის შესაბამისობის შეფასების მოდულზე, ასე­თის არსებობის შემთხვევაში.

პროგრამაში განსაზღვრული უნდა იყოს გამოცდის პირობები და პროექტის მიღების ან უარ­ყო­ფის კრიტერიუმები. იმ მასალების  ძირითადი პარამეტრების და მახასიათებლების მნიშვნელო­ბები, რომლებისგანაც შედგება  გამოსაცდელი მოწყობილობა უნდა გაიზომოს გამოცდამდე.

იქ სადაც მიზანშეწონილია, გამოცდის განხორციელების დროს, შესაძლებელი უნდა იყოს  წნე­ვის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის კრიტიკულ ზონებზე დაკვირვება შესაბამისი ინსტრუ­მენ­­ტებით, რომლებსაც შეუძლიათ  დატვირთვებისა  და დეფორმაციების ზემოქმედების საკ­მა­რისი სიზუსტით რეგისტრირება. საგამოცდო პროგრამა უნდა მოიცავდეს:

ა) სიმტკიცის გამოცდას წნევაზე, რომლის მიზანია  შემოწმდეს, რომ მაქსიმალურად დასაშვებ წნევასთან მიმართებაში მოცემული სიმტკიცის მარაგის გათვალისწინებით განვითარებული წნევისას,  მოწყობილობაზე არ  აღინიშნება მნიშვნელოვანი გაჟონვა ან დეფორმაცია, რომელიც აჭარბებს  დადგენილ ზღვარს;

საგამოცდო წნევა უნდა განისაზღვროს იმ განსხვავებების საფუძველზე, რომლებიც არსებობს გეომეტრიული და მასალების მახასიათებლების მაჩვენებლების  შორის, ერთის მხრივ საგა­მო­ცდო პირობებისათვის და მეორეს მხრივ პროექტის მიზნისათვის. ასევე მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საგამოცდო და საპროექტო ტემპერატურებს შორის განსხვავებები;

ბ) სათანადო გამოცდებს, იმ შემთხვევებისათვის, როდესაც არსებობს ცოცვადობის ან დაღლი­ლობის რისკი. გამოცდები უნდა ეყრდნობოდეს მოწყობილობებისათვის განსაზღვრულ საექ­სპლუატაციო პირობებს, როგორებიცაა, მაგალითად მუშაობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულ ტემ­პერატურებზე, ციკლების რაოდენობა დაძაბულობების დადგენილ ზღვრებში და ა.შ.;

გ)  საჭიროების შემთხვევაში, დამატებით  გამოცდებს,  რომლებიც შეეხება ამ დანართის 2.2.1 ქვეპუნქტში მითითებულ ფაქტორებს, როგორებიცაა, კოროზია, გარეგანი დაზიანება და ა.შ.

2.3.  უსაფრთხო  მოპყრობისა და  ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის  დებულებები

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის  ექსპლუატაციისათვის განსაზღვრული მეთოდი უნდა გამო­რიცხავდეს ნებისმიერი სახის გონივრულად პროგნოზირებად რისკს მოწყობილობის  ექს­პლუატაციის დროს. იქ, სადაც არსებობს ამის საჭიროება განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს:

-   დაკეტვისა და გაღების ოპერაციებს;

-   წნევის  დაწევისას  სარქველის საშიშ განტვირთვას;

-  მოწყობილობებს, რომლებიც ზღუდავენ ფიზიკურ წვდომას  წნევის ან ვაკუუმის არსებო­ბი­სას;

-   ზედაპირის ტემპერატურას, მოწყობილობის დანიშნულებისამებრ  გამოყენების მხედ­ველო­ბაში მიღებით;

-  არასტაბილური დენადი არეების  დაშლას.

კერძოდ, ის  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები, რომლებიც აღჭურვილია ლიუკით, ასევე აღჭურვილი უნდა იქნეს ავტომატური ან ხელით მართვადი ხელსაწყოთი, რომელიც საშუ­ალებას მისცემს მოწყობილობის მომხმარებელს ადვილად დაადგინოს, რომ  ლიუკის გაღება არ ქმნის რაიმე საფრთხეს. გარდა აღნიშნულისა, იქ, სადაც ლიუკის გაღება სწრაფად არის შესაძლებელი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა აღჭურვილი უნდა იყოს ხელსაწყოთი, რომელიც გამორიცხავს მის გაღებას მაშინ, როდესაც დენადი არის წნევა ან ტემპერატურა წარ­მო­ადგენს საფრთხეს.

2.4. შემოწმების საშუალებები

ა)  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და აგებული, რომ შესაძლებელი იყოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი, ყველა სახის  შემო­წმების განხორციელება;

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, უნდა არსებობდეს მოწყობილობის შიდა მდგომარეობის განსა­ზღვრის საშუალებები, რომლებიც აუცილებელია იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მოწყობილობის უსაფრთხოების შენარჩუნება. ასეთი საშუალებები შეიძლება იყოს ლიუკები, რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს ფიზიკური შეღწევა  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბილო­ბაში, რათა შესაბამისი სახის შემოწმებები განხორციელდეს უსაფრთხოდ და ერგონომიულად;

გ) ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის უსაფრთხო მდგო­მარეობის შემოწმების სხვა საშუალებები შემდეგ შემთხვევებში:

-    როდესაც მოწყობილობა ძალზე მცირე ზომის არის იმისათვის, რომ მოხდეს მასში ფიზი­კუ­რი შეღწევა, ან

-   როდესაც  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის გახსნა უარყოფითად იმოქმედებს მის შიდა ნაწილზე, ან

-   როდესაც დასაბუთებულია, რომ ნივთიერება,  რომელსაც შეიცავს მოწყობილობა არ არის სა­ზი­ანო იმ მასალებისათვის, რომლისგანაც დამზადებულია  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობი­ლობა და არც სხვა სახის შიდა  რღვევის  მექანიზმები არ არის გონივრულად მოსალოდნელი და

-   უსაფრთხოდ გაწმენდის, შემოწმებისა და ტექნიკური მომსახურებისათვის.

2.5.  დრენაჟისა და აირის გამოშვების საშუალებები

საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილო­ბისა­თვის დრენაჟისა და აირის გამოშვების ადეკვატური საშუალებები:

-   რათა თავიდან იქნეს აცილებული ისეთი  უარყოფითი ეფექტები როგორიც არის ჰიდრავ­ლი­კური დარტყმა, ვაკუუმური რღვევა, კოროზია და უკონტროლო ქიმიური რეაქციები. მხედვე­ლო­ბაში უნდა იქნეს მიღებული ექსპლუატაციისა და გამოცდების ყველა ეტაპი, მათ შორის, წნე­ვაზე  გამოცდა;

-   რათა შესაძლებელი იყოს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის უსაფრთხოდ  გაწმენდა,  შემოწმება და ტექნიკური მომსახურება.

2.6.  კოროზია ან სხვა სახის ქიმიური  ზემოქმედება

აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს კოროზიისაგან და სხვა ქიმიური ზემოქმედებისაგან დაცვის ადეკვატური საშუალებები, მოწყობილობის მიზნობრივი და გო­ნი­ვრ­ულად  პროგნოზირებადი გამოყენების  გათვალისწინებით.

2.7.  ცვეთა

იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ეროზიისა და აბრაზიის მნიშვ­ნე­ლოვანი შემთხვევებს, მიღებული უნდა იქნეს ადეკვატური ზომები, რათა:

-   მოხდეს უარყოფითი გავლენის მინიმიზაცია სათანადო დაპროექტების მეშვეობით, მაგა­ლი­თად, მასალების დამატებითი სისქით ან ამონაგის ან დასაფარი მასალების გამოყენებით;

-   შესაძლებელი იყოს იმ ნაწილების გამოცვლა, რომლებიც ყველაზე მეტად არიან დაზიანე­ბულნი;

-    ყურადღება მიექცეს, ამ დანართის მე-3 მუხლის 3.4 ქვეპუნქტში მითითებულ ინსტრუქციებში არსებულ საშუალებებს, რომლებიც აუცილებელია მოწყობილობის ხანგრძლივი და უსაფრთხო გამოყე­ნებისათვის.

2.8.  აგრეგატები

აგრეგატები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებულნი, რომ:

-   ის კომპონენტები, რომელთა გაერთიანება უნდა მოხდეს ერთ აგრეგატად, შესაფერისი და საი­მედონი იყვნენ მათ მიერ შესასრულებელ ამოცანასთან მიმართებაში;

-   ყველა კომპონენტი სათანადოდ უნდა იყოს ინტეგრირებული და შესაბამისი ხერხით  აწყო­ბი­ლი.

2.9. მოწყობილობის შევსებისა და დაცლის პირობები

გარემოების მიხედვით  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები იმგვარად უნდა იყოს დაპრო­ექტებული და  დაკომპლექტებული, ან მომზადებული შესაბამისი კომპონენტების დასაყენებ­ლად,  რომ უზრუნველყოფილი იქნეს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების უსაფრთხო შევ­სე­ბა და დაცლა შემდეგი საფრთხეების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღებით:

ა) შევსებისას:

-  გადავსება ან ზედმეტად დაწნევა შევსების კოეფიციენტისა და მითითებულ ტემპე­რატუ­რა­ზე ორთქლის წნევის გათვალისიწებით;

-  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის არასტაბილურობა;

ბ)  დაცლისას: დაწნეული  დენადი არეების უკონტროლო გამოშვება;

გ)  შევსებისას და დაცლისას: საფრთხის შემცველი შეერთება ან განრთვა.

2.10. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის დასაშვები ზღვარის გადაჭარბებისაგან  და­ცვა

იმ შემთხვევაში, როდესაც გონივრულად პროგნოზირებად პირობებში, დასაშვები ზღვრები შეიძლება გადაჭარბებული აღმოჩნდეს, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა აღჭურვილი უნდა იყოს ან მიღებული უნდა იყოს შესაფერისი დამცავი ხელსაწყოებით აღჭურვის ზომები. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მოწყობილობა გამიზნულია, რომ დაცული იქნება სხვა დამცავი ხელსაწყოებით უფრო რთული აგრეგატის შემადგენლობაში.

შესაფერისი დამცავი ხელსაწყო ან მსგავსი ხელსაწყოების კომბინაცია უნდა განი­საზ­ღვ­როს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან აგრეგატის კონკრეტული მახასია­თე­ბ­­ლების საფუ­ძვე­ლ­ზე.

აღნიშნული  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან აგრეგატის შესაფერისი დამცავი ხელ­საწ­ყო ან მათი კომბინაცია მოიცავს:

ა) უსაფრთხოების კომპონენტებს, როგორც ეს განსაზღვრულია ამ დანართის პირველი მუხლის 2.1.3. ქვეპუნქტში,

ბ) საჭიროების შემთხვევაში, ადეკვატურ მონიტორინგის ხელსაწყოებს, როგორებიცაა  ინდიკა­ტორები და/ან განგაშის ხელსაწყოები, რომლებიც საშუალებას იძლევიან განხორციელებული იქნეს ადეკვატური მოქმედება ან ავტომატურად ან ხელით რათა  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწ­ყო­ბი­ლობის მახასიათებლები შენარჩუნებული იყოს დასაშვები საზღვრების ფარგლებში.

2.11.  უსაფრთხოების  კომპონენტები

2.11.1. უსაფრთხოების  კომპონენტები  უნდა იყოს:

-   იმგვარად დაპროექტებული და აგებული, რომ იყოს საიმედო და შესაბამისი მათ მიერ განსა­ხორ­ციელებელ ამოცანებთან მიმართებაში და საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაითვალისწინონ ხელსაწყოების ტექნიკური მომსახურებისა და საგამოცდო მოთხოვნები;

-  დამოუკიდებელი სხვა ფუნქციებისაგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ასეთ ფუნქციებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ ხელსაწყოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფუნქციაზე;

-  შესაბამისობაში შესაფერის საპროექტო პრინციპებთან რათა უზრუნველყოს შესაფერისი და საი­მედო დაცვა. აღნიშნული პრინციპები მოიცავს: უსაფრთხო რეჟიმებს გაუმართაობისას, გადა­ტ­ვირთვებსა და თვით-დიაგნოსტირებას.

2.11.2. წნევის შემზღუდავი ხელსაწყოები

აღნიშნული ხელსაწყოები იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული, რომ წნევამ ექსპლუ­ატაციისას არ გადააჭარბოს მაქსიმალურად დასაშვებ წნევას  PS-ს; თუმცა, ზოგ შემთხვევაში, დასაშვებია წნევის ხანმოკლე გაზრდა ამ დანართის მე-7 მუხლის 7.3 ქვეპუნქტის სპეციფი­კა­ცი­ით განსაზ­ღვრულ ფარგლებში.

2.11.3. ტემპერატურის მონიტორინგის ხელსაწყოები

აღნიშნული სახის ხელსაწყოებს უნდა გააჩნდეთ   რეაგირების ადეკვატური დრო უსაფრთ­ხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, რომელიც შესაბამისობაში იქნება გაზომვის ფუნქცი­ას­თან.

2.12. გარე ხანძარი

აუცილებლობის შემთხვევაში,  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა იმგვარად უნდა იყოს დაპროექტებული და საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილი სათანადო კომპონენტებით, ან მიღებული  იქნეს მსგავსი მოწყობილობებით აღჭურვის ზომები, რათა დაკმაყოფილდეს  შესაძ­ლო ზიანის შეზღუდვის მოთხოვნები გარეგანი ხანძარის შემთხვევაში, მისი მიზნობრივი გამოყ­ენე­ბიდან გამომდინარე.

მუხლი 3. წარმოება

3.1.  საწარმოო პროცედურები

მწარმოებელმა უნდა უზრუნველყოს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის დაპრო-ექტების ეტაპზე ჩამოყალიბებული და განსაზღვრული პროცედურების კომპეტენ­ტუ­რ­ი შესრულება შესაფერისი ტექნიკისა და სათანადო პროცედურების გამოყენების გზით, განსაკუთრებით კი, ქვე­მოთ ჩამოყალიბებული ასპექტების გათვალისწინებით.

3.1.1.შემადგენელი ნაწილების მომზადება

შემადგენელი ნაწილების მომზადებამ (მაგალითად, ფორმირება და მექანიკური და­მუ­შავება) არ უნდა გამოიწვიოს რაიმე სახის დეფექტის, ბზარის ან ტექნიკურ მახა­სია­თე­ბლებში ისეთი ცვლილების გამოწვევა, რომელიც  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბი­ლო­ბის უსაფრთხოებისათვის საზიანო იქნება.

3.1.2. მუდმივი შეერთებები

მუდმივი შეერთებები და მიმდებარე ზონები თავისუფალი უნდა იყოს ყოველგვარი ზედაპი­რუ­ლი ან შიდა დეფექტისაგან, რომელიც ზიანის მომტანი იქნება  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბი­ლო­ბის უსაფრთხოებისათვის.

მუდმივი შეერთებების მახასიათებლებმა უნდა დააკმაყოფილოს შეერთებაში გამოყენებული მასალებისათვის განსაზღვრული  მინიმალური მოთხოვნები, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საპრო­ექტო გაანგარიშებებში სხვა უფრო შესაფერისი თვისობრივი მახასიათებლები იქნება კონ­კრეტულად გათვალისწინებული.

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, იმ კომპონენტების მუდმივი შეერ­თებები, რომ­ლე­ბიც მონაწილეობას იღებენ წნევისადმი მედეგობაში და ის კომპონე­ნ­ტე­ბი, რომლებიც უშუა­ლოდ და პირდაპირ არიან მათზე მიმაგრებულნი, უნდა შეს­რუ­­ლდეს შესაფერისი კვალიფი­კა­ცი­ის მქონე პერსონალის მიერ სათანადო სამუშაო პრო­ცედურების გათვალისწინებით.

იმ   წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, რომლებიც განეკუთვნებიან II, III და IV კატე­გორიებს, სამუშაო პროცედურებისა და პერსონალის დამტკიცება უნდა მო­ხ­დეს კომპე­ტენტური მესამე მხარის მიერ, რომელიც, მწარმოებლის შეხედუ­ლე­ბი­სა­მე­ბრ, შესაძლოა იყოს:

-  შესაბამისობის შემფასებელი პირი;

-   საქართველოს კანონით პირდაპირ განსაზღვრული პირი.

აღნიშნული კომპეტენციის შესაბამისობის დადასტურების პროცესის განსახორციელებლად მე­სამე მხარე ორგანიზაციამ უნდა განახორციელოს შემოწმებები და გამოცდები იმგვარად, რო­გორც ეს ჩამოყალიბებულია შესაბამის სტანდარტებში ან უნდა განახორციელოს ეკვი­ვალე­ნ­ტუ­რი შემოწმებები და გამოცდები ან უზრუნველყოს მათი განხორციელება.

3.1.3. არამრღვევი გამოცდები

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, მუდმივი  შეერთებების არამრღვევი გამოცდები  უნდა განხორციელდეს  სათანადო კვალიფიკაციის მქონე  პერსონალის მიერ. იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, რომლებიც განეკუთვნება III და IV კატეგორიებს, აღნი­შნული პერსონალის კვალიფიკაცია  უნდა დამტკიცდეს რეგლამენტის მე - 11 მუხლით განსა­ზღვრული მესამე მხარე  ორგანიზაციის მიერ.

3.1.4. თერმული დამუშავება

იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს რისკი იმისა, რომ წარმოების პროცესი გამოიწვევს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მასალების თვისებებისა და მახასიათებლების ცვლილებას ისეთი ხარისხით, რაც განაპირობებს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის უსაფრთხოების გაუ­არესებას, წარმოების სათანადო ეტაპზე  უნდა განხორციელდეს შესაფერისი თერმული და­მუშავება.

3.1.5. მიკვლევადობა

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მასალების მიღების, წარმოებისა და საბოლოო გამოცდის ეტაპებისათვის უნდა შემუშავდეს სათანადო პროცედურები იმ მასალების იდენტიფიკა­ციის­თვის, რისგანაც მზადდება მოწყობილობის ის შემადგენელი ნაწილები, რომლებიც გავლენას ახდენენ  წნევისადმი მედეგობაზე.

3.2.  საბოლოო შეფასება

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა უნდა დაექვემდებაროს საბოლოო შეფასებას როგორც ეს აღწე­რი­ლია ქვემოთ.

3.2.1. საბოლოო შემოწმება

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობამ უნდა გაიაროს საბოლოო შემოწმება, რათა შეფასდეს მისი შესაბამისობა წინამდებარე ტექნიკურ რეგლამენტის მოთხოვნებთან ვიზუალური და თანმხ­ლები დოკუმენტების შემოწმების გზით. ასევე, შესაძლოა მხედველობაში იქნეს მიღებული წარმოების პროცესში განხორციელებული გამოცდები. საჭიროებისამებრ, უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე, მოწყობილობის თითოეულ ნაწილზე საბოლოო შემოწმება უნდა განხორციელდეს, როგორც შიგნიდან ასევე, გარედან, როცა საჭიროა, წარმოების პროცესის დროსაც (მაგალითად, როდესაც მსგავსი შემოწმება საბოლოო შემოწმების გზით უკვე აღარ არის შესაძლებელი).

3.2.2. საკონტროლო  გამოცდა

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის საბოლოო შეფასება უნდა მოიცავდეს გამოცდას წნევის შეკავების უნარის ასპექტზე, რომელიც როგორც წესი ხორციელდება ჰიდროსტატიკურ წნევაზე გამოცდის ფორმით, სადაც ეს შესაძლებელია, წნევის ისეთი სიდიდით, რომელიც სულ მცირე უტოლდება ამ დანართის მე-7 მუხლის 7.4 ქვეპუნქტში მითითებულ სიდიდეს.

I კატეგორიის სერიულად წარმოებული  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, აღნიშ­ნუ­ლი გამოცდა შესაძლებელია განხორციელდეს სტატისტიკურ საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ჰიდროსტატიკური გამოცდა ზიანის მომტანი ან არაპრაქტიკულია, შეიძლება განხორციელდეს სხვა სახის ტოლფასად მიჩნეული გამოცდები, ჰიდროსტატიკური წნევით გამოცდებისაგან განსხვავებული სხვა გამოცდების ჩატარებამდე,  გამოყენებული უნდა იქნეს დამატებითი ზომები, როგორებიცაა არამრღვევი გამოცდები ან სხვა მსგავსი სარწმუნო მეთოდები.

3.2.3. უსაფრთხოების ხელსაწყოების შემოწმება

აგრეგატებისათვის, საბოლოო შეფასება ასევე უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების ხელსაწყოების შემოწმებას რათა მოხდეს ამ დანართის მე-2 მუხლის 2.10 ქვეპუნქტში ჩამოყალიბებულ მოთხოვნებთან სრული შესაბამისობის შემოწმება.

3.3. ნიშანდება  და ეტიკეტის განთავსება

რეგლამენტის მე-12 მუხლში მითითებული ნიშანდების გარდა, წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი სახის ინფორმაცია:

ა) ყველა სახის  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის:

-  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მწარმოებლის დასახელება და მისამართი ან მისი იდენტი­ფიკაციის სხვა საშუალებები, ხოლო შესაბამის შემთხვევებში, მწარმოებლის უფლებამო­სილი წარმომადგენლის ანალოგიური მონაცემები;

-  წარმოების წელი;

-  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, მისი სახეობის მიხე­დვით, როგორიც არის ტიპი, სერიის ან პარტიის საიდენტიფიკაციო ნომერი და სერიული ნო­მერი;

-  არსებითი მაქსიმალური/მინიმალური დასაშვები ზღვრები;

ბ)  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის სახეობიდან გამომდინარე, დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია მისი უსაფრთხო მონტაჟის, ექსპლუატაციის ან გამოყენებისათვის და საჭიროებისამებრ, მოწყობილობის შენახვისა და პერიოდული შემოწმების შესახებ ისეთი ინფო­რმაცია, როგორიც არის:

- წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მოცულობა (V) გამოსახული ლიტრებში;

- მილგაყვანილობის ნომინალური ზომა DN;

-  შემოწმებისას გამოყენებული წნევა (PT)  გამოსახული - ბარებში და შემოწმების თარიღი;

- წნევა, რომელზეც დარეგულირებულია უსაფრთხოების მოწყობილობა, გამოსახული - ბარებში;

- წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის სიმძლავრე გამოსახული kW-ში;

-  კვების დატვირთვა ვოლტებში (V);

-  დანიშნულება;

-  შევსების კოეფიციენტი გამოსახული კგ/ლ-ში (კილოგრამი/ლიტრთან);

-  შევსების მაქსიმალური მასა გამოსახული კგ-ში (კილოგრამებში);

-  წნევის ქვეშ მომუშავე ცარიელი მოწყობილობის მასა კგ-ში (კილოგრამებში);

- პროდუქტის ჯგუფი.

გ) საჭიროებისა და აუცილებლობის შემთხვევაში, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობაზე დამა­გრებული უნდა იყოს გამაფრთხილებელი ნიშნები, რომლებიც მომხმარებლის ყურადღებას გაამახვილებენ მოწყობილობის არასწორი გამოყენების იმ შესაძლებლობებზე, რომლებსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე.

ნიშანდება და სხვა სახის მოთხოვნილი ინფორმაცია მოცემული და დატანილი უნდა იქნეს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობაზე ან მასზე საიმედოდ დამაგრებულ ეტიკეტზე,  შემდეგი გამონაკლისებით:

- შესაძლებელია შესაბამისი დოკუმენტაციის გამოყენება იმ შემთხვევაში, როცა საჭიროა თავიდან იქნეს აცილებული განმეორებითი ნიშანდება მოწყობილობის ცალკეულ  ნაწილებზე, როგორიც არის მილგაყვანილობის კომპონენტები, რომლებიც მიეკუთვნება ერთსა და იმავე აგრეგატს. აღნიშნული დებულება ასევე განეკუთვნება GE ნიშანდებას  და სხვა სახის ნიშან­დე­ბასა და ეტიკეტებს, რომლებიც მითითებულია წინამდებარე დანართში.

-  იმ შემთხვევაში, როდესაც  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა ძალზე მცირე ზომის არის, მაგალითად, კომპონენტები, ინფორმაცია რომელზეც საუბარია „ბ“ ქვეპუნქტში შესაძლე­ბე­­ლია დატანილი იქნეს ეტიკეტის მეშვეობით, რომელიც მიმაგრებულია თავად  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობაზე;

-  ეტიკეტებზე ან სხვა ადექვატური საშუალებებზე შესაძლებელია დატანილი იქნეს მონაცემები შევსების მასის შესახებ და ასევე გამაფრთხილებელი მინიშნებები, რომლებიც მი­თი­თებულია (გ) ქვეპუნქტში, იმ პირობით, რომ მსგავსი მონაცემები მკაფიოდ წასაკითხი დარჩება დროის ხანგრძლივი პერიოდისათვის.

3.4.  საექსპლუატაციო ინსტრუქციები

ა)  როდესაც ხდება  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ბაზარზე განთავსება საჭიროების შემთხვევაში, მას თან  უნდა ახლდეს, მოწყობილობის მომხმარებლისათვის გამიზნული, უსა­ფრთ­ხოებასთან დაკავშირებული ყველა სახის საჭირო ინფორმაციის შემცველი ინსტრუ­ქციები, რომლებიც მოიცავს:

-   მონტაჟს, მათ შორის ცალკეული  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების სხვადასხვა ნაწი­ლების აწყობას;

-  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან აგრეგატის მოქმედებაში მოყვანას;

-   წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან აგრეგატის გამოყენებას;

- წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან აგრეგატის მომსახურებას მათ შორის მომხმარებლის მიერ მის შემოწმებას.

ბ) ინსტრუქციები ასევე უნდა მოიცავდეს იმ ინფორმაციას, რომელიც დატანილია თავად  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობაზე ამ დანართის მე-3 მუხლის 3.3. ქვეპუნქტის შესაბამისად, სერიული ნომერის გამოკლებით და საჭიროების შემთხვევაში, თან უნდა ახლდეს ტექნიკური დოკუ­მენ­ტაცია, ნახაზები და დიაგრამები, რომლებიც თავის მხრივ აუცილებელია აღნიშნული ინსტრუ­ქციების სრულყოფილად და მართებული გაგებისათვის;

გ) საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნული ინსტრუქციებში ასევე უნდა იყოს მითითება იმ საფრ­თხეებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის არასწორი გამოყენების შემთხვევაში, როგორც ეს მითითებულია ამ დანართის პირველი მუხლის 1.3 ქვეპუნქტში და კონ­სტრუქციის სპეციფიკურ მახასიათებლებზე ამ დანართის მე-2 მუხლის 2.2.3 ქვეპუნქტის შესაბამისად.

მუხლი 4.  გამოყენებული მასალები

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების დამზადებისთვის გამოყენებული მასალები უნდა იყოს ვარგისი, ექსპლუატაციისათვის განსაზღვრული ვადის განმავლობაში თუკი გათვალისწი­ნებუ­ლი არ არის მათი გამოცვლა.

შედუღების პროცესში გამოყენებულმა სახარჯო მასალებმა და სხვა სახის შემაერთებელმა მასა­ლებმა უნდა დააკმაყოფილონ შესაბამისი მოთხოვნები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია 4.1, 4.2 (ა) ქვეპუნქტებში და 4.3 ქვეპუნქტის პირველ აბზაცში, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე უკვე გაერთიანებული სტრუქტურის ფარგლებში.

4.1. დაწნეული ნაწილებისათვის გამოყენებულ მასალებს:

ა) უნდა გააჩნდეთ შესაბამისი მახასიათებლები ყველა გონივრულად მოსალოდნელი ექსპლუა­ტა­ციის პირობებისათვის და ასევე ყველა საგამოცდო პირობებისაათვის.  კერძოდ, ისინი საკ­მა­რი­სად პლასტიკური და მტკიცენი უნდა იყვნენ. საჭიროებისა და აუცილებლობის შემ­თხვე­ვაში, მასალების მახასიათებლებმა უნდა დააკმაყოფილონ ამ დანართის მე-7 მუხლის 7.5 ქვეპუნქტში ჩამოყალი­ბე­ბუ­ლი მოთხოვნები. გარდა ამისა, განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა შეირჩეს მასალები, რათა გარემოებებიდან გამომდინარე თავიდან იქნეს აცილებული მყიფე რღვევა. მაშინ როდესაც განსაკუთრებული მიზნებიდან გამომდინარე გამოყენებული უნდა იქნეს მყიფე მასალა,  მიღე­ბუ­ლი უნდა იქნეს შესაბამისი ზომები;

ბ) გააჩნდეთ საკმარისი ქიმიური მედეგობა იმ დენადი არეების მიმართ, რომლებსაც შეიცავს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები; ის ქიმიური და ფიზიკური მახასიათებლები და თვისე­ბები, რომლებიც აუცილებელია ექსპლუატაციაში უსაფრ­თხო­ებისათვის არ უნდა იქნეს მნიშვნე­ლო­ვნად გაუარესებული წნევის ქვეშ მომუშავე მო­წყობილობის  ექსპლუატაციისათვის განსაზ­ღ­ვრული ვადის განმავლობაში;

გ) არ უნდა მიადგეთ მნიშვნელოვნი ზიანი წლების მატების გამო;

დ) უნდა ჰქონდეთ დამუშავების პროცესისათვის შესაფერისი თვისებები;

ე) უნდა იმგვარად შერჩევა, რომ თავიდან იქნეს აცილებული მნიშვნელოვანი არასასურველი ეფე­ქტები, როდესაც ხდება სხვადასხვა სახის მასალების დაკავშირება.

4.2.  

ა) საპროექტო გაანგარიშებისათვის, ამ დანართის 2.2.3. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აუცი­ლებელი პარამეტრები, ასევე, ამ დანართის 4.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული მასალების არსებითი მახასიათებლები და მათი დამუშავების მეთოდები, უნდა განისაზღვროს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მწარმოებლის მიერ სათანადო მეთოდებით;

ბ) წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მწარმოებელმა თავის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში უნდა მიუთითოს  ის ელემენტები, საშუალებები, რომლებიც ეხება მასალების ტექნიკური რეგ­ლა­­მე­ნტით განსაზღვრულ  სპეციფიკაციებთან  შესაბამისობას, ქვემოთ მოცემული რომელიმე ფო­რმით:

-  იმ მასალების გამოყენებით, რომლებიც შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს;

-  იმ მასალების გამოყენებით, რომლებიც განხილულია წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბი­ლო­ბების მასალების შესახებ ევროპულ რეკომენდაციაში მე-9 მუხლის შესაბამისად;

- კონკრეტული მასალების შეფასებით (ექსპერტიზით).

გ) იმ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, რომლებიც განეკუთვნებიან III და IV კატე­გორიებს, კონკრეტული შეფასება, რომელიც მითითებულია „ბ“ ქვეპუნქტის მესამე აბზაცში უნდა განხორციელდეს იმ შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ, რომელიც პასუხისმგე­ბე­ლია წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების შესაბამისობის შეფასების პროცედურების განხო­რ­ც­ი­ელებაზე.

4.3.  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების მწარმოებელმა უნდა მიიღოს და განახორციელოს ყველა აუცილებელი ზომა იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს წარმოების პროცესში გამოყენებული მასალების შესაბამისობა მოთხოვნილ სპეციფიკაციებთან. კერძოდ კი, ყველა სახის მასალისათვის მიღებული უნდა იქნეს მასალების მწარმოებლის მიერ მომზადებული დოკუ­მენტაცია, რომელიც ადასტურებს მასალების შესაბამისობას შესაბამის სპეციფიკა­ციებ­თან.

II. III და IV კატეგორიის მოწყობილობების წნევის ქვეშ მომუშავე ძირითადი ნაწილებისათვის მსგავსი სახის დოკუმენტაციამ უნდა მიიღოს კონკრეტული პროდუქტის შემოწმების სერტი­ფი­კატის ფორმა.

იმ შემთხვევაში, როდესაც მასალების მწარმოებელს გააჩნია შესაბამისი ხარისხის მართვის სისტემა, რომელიც სერტიფიცირებულია შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს მიერ, რომე­ლმაც გაიარა სპეციფიური შეფასება მასალების  შემოწმებისათვის, ასეთ შემთხვევაში მასალების მწარმოებლის მიერ გაცემული სერტიფიკატი მიჩნეულია, რომ ადასტურებს წინამდებარე მუხ­ლის სათანადო მოთხოვნებთან შესაბამისობას.

4.4. მოთხოვნები სპეციფიური წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების მიმართ

 ამ დანართის მე-5 და მე-6 მუხლებში მითითებულ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების მიმართ, გარდა 1-4 მუხლების მოთხოვნებისა, გამოიყენება ქვემოთ მითითებული მოთხოვნები.

მუხლი 5. ცეცხლის ან სხვა მეთოდის გამოყენებით გახურებული  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა, რომელსაც გააჩნია გადახურების რისკი, როგორც  ეს აღნიშნულია ტექნიკური რეგლამენტის  მე-3 მუხლის პირველ პუნქტში

მსგავსი სახის წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები მოიცავს:

-  ისეთ მოწყობილობებს, რომლებიც გამოიმუშავებენ ორთქლსა და ცხელ წყალს, როგორც ეს აღნიშნულია ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის 1.2 ქვეპუნქტში, როგორიც არის ცეცხ­ლზე მომუშავე ორთქლისა და ცხელი წყლის ქვაბები, ორთქლის გადამხურებელი მოწყობი­ლობები და შუალედური გადამხურებლები, ნარჩენების ქვაბ-უტილიზატორი, ნარჩენების წვის ხარჯზე გახურებული ქვაბები, ქვაბები ელექტრული გახურებით ან   ელექტროდიანი ქვაბები და ავტოკლავები, წნევაზე  მომუშავე საცხობები, ასევე, მათი  კომპონენტები და საჭიროების შემთხვევაში მათი სასმელი წყლის დამუშავებისა და საწვავის მიწოდების სისტემები და

- ტექნოლოგიური სითბოს მწარმოებელი მოწყობილობები, რომლებიც განსხვავდებიან ორ­თ­ქლისა და ცხელი წყლის გენერაციის მოწყობილობებისაგან, რომლებიც აღნიშნულია ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის 1.1 ქვეპუნქტში. ასეთებს განეკუთვნება, მაგალითად, გამა­ხურებლები ქიმიური და სხვა მსგავსი პროცესებისათვის და საკვების წარმოების წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები.

აღნიშნული სახის წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები იმგვარად უნდა იქნეს გაანგარი­შებული, დაპროექტებული და აგებული, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ან მინიმუმამდე და­ყვა­ნილი მისი შიგთავსის გადახურების გამო გამოწვეული დანაკარგი. კერძოდ, კი საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს, რომ:

ა) დაცვის შესაბამისი საშუალებები, რათა შეზღუდული იქნეს საექსპლუატაციო პარამეტრები, როგორიც არის სითბოს მიწოდება, სითბოს მკვეთრი ზრდა და სადაც აუცილებელია,   დენადი არის დონე, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ლოკალური და საერთო გადახურების ნები­სმი­ე­რი რისკი;

ბ) სინჯის აღების წერტილები, რათა საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს  დე­­ნადი არის მახასიათებლების შეფასება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული დანა­ლე­ქე­ბის და/ან კორო­ზი­ის წარმოშობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის რისკი;

გ) შესაბამისი ზომები და ნორმები, რათა გამორიცხული იყოს დანალექებისაგან გამოწვეული და­ზიანების რისკები;

დ) არსებობს ნარჩენი სითბოს უსაფრთხოდ მოცილების საშუალებები და მექანიზმები მოწყო­ბი­ლო­ბის გათიშვის შემდეგომ;

ე) შესაბამისი ზომები, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წვადი ნივთიერებების ჰაერთან აალე­ბა­დი ნარევების   საშიში კონცენტრაცია ან ალის უკუდარტყმა.

მუხლი 6.  მილგაყვანილობა ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის, 1.3 ქვეპუნქტის თანახმად

პროექტმა და კონსტრუქციამ უნდა უზრუნველყოს, რომ:

ა) გადატვირთვების რისკი გამოწვეული დაუშვებელი სახის თავისუფალი მოძრაო­ბე­ბი­საგან ან გადამეტებული ძალებისაგან, რომლებიც მოქმედებს მაგალითად, ისეთ შემა­დგენელ ნაწი­ლებ­ზე, როგორებიც არის: მილტუჩები, შეერთებები, საბერველები ან დრე­­კადი მილები, თავიდან არის აცილებული ისეთი საშუალებებით, როგორებიც არის საყრდენები, შემზღუდავები, ანკე­რუ­ლი სამაგრები, დონეების შეთანწყობისა და წი­­ნსაწარი დაჭიმულობის მექანიზმები.

ბ) იქ სადაც არსებობს კონდენსაციის შესაძლებლობა იმ მილგაყვანილობის შიგნით, რომელშიც განთავსებულია აირადიდენადი არეები, უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი საშუალებები დრენაჟისა და დაბალი წერტილებიდან დანალექების მოშორებისათვის, რათა თავიდან იქნეს აცი­ლებული ჰიდრავლიკური დარტყმისაგან ან კოროზიისაგან გამოწვეული ზიანი;

გ) მხედველობაშია მიღებული ის პოტენციური ზიანი, რომელიც გამოწვეული იქნება ტურბუ­ლე­ნტურობისგან და გრიგალური ნაკადების წარმოქმნისაგან. აღნიშნულთან დაკავშირებით მოქმედებს ამ დანართის 2.7 ქვეპუნქტის შესაბამისი ნაწილები;

დ) მხედველობაშია მიღებული მილგაყვანილობის ვიბრაციისაგან გამოწვეულ დაღლილობის რისკი;

ე) იმ შემთხვევაში, როდესაც მილგაყვანილობა შეიცავს I ჯგუფის დენად არეებს, შესაბამისი ზომები უნდა იქნეს მიღებული რათა იზოლირებული იქნეს ე.წ. „განშტოების“ მილები რომე­ლთ­ა ზომები მნიშვნელოვან რისკს წარმოადგენს;

ვ) სინჯების წინდაუხედავად აღების რისკის მინიმუმამდე  დაყვანისათვის, სინჯის აღების  წე­რ­ტილები აუცილებლად ნათლად უნდა იქნეს მარკირებული დენადი არის შემცველი მილის მხარეს და უნდა მიუთითებდეს მასში არსებულ დენად არეს;

ზ) ტექნიკურ დოკუმენტაციაში, სულ მცირე ასახული უნდა იყოს მიწის ქვეშ მოთავსებული მილგა­ყვანილობის მდებარეობა  და მარშრუტი,  რათა ხელი შეეწყოს უსაფრთხო მუშაობას, მო­მსა­­ხურებას, შემოწმებასა და შეკეთებას.

მუხლი 7. სპეციფიკური რაოდენობრივი მოთხოვნები გარკვეული სახის  წნევაზე მომუშავე მოწყობილობებისათვის

ქვემოთ ჩამოყალიბებული დებულებები მოქმედებენ, როგორც ზოგადი წესი, თუმცა, იმ შემთხვევაში, როდესაც არ ხდება აღნიშნული დებულებების გამოყენება, მათ შორის იმ შემთხვევებში, როდესაც არ არის სპეციფიკური მითითება კონკრეტულ მასალებზე და არ ხდება კონკ­რეტული სტანდარტების გამოყენება, მწარმოებელმა უნდა მოახდინოს იმის დემონ­სტრირება, რომ მიღებული იქნა ყველა სახის შესაბამისი ზომა რათა მიღწეული იქნეს ეკვივა­ლე­ნ­­ტური უსაფრთხოების საერთო დონე.

წინამდებარე მუხლი წარმოადგენს დანართი N1-ის განუყოფელ ნაწილს. დებულებები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია წინამდებარე მუხლში, ავსებენ მე-2 - მე-6 მუხლების  არსებით მოთხოვნებს,  იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, რომელთა მიმართაც ისინი მოქ­მე­დებენ.

7.1. დასაშვები დატვირთვები

7.1.1. გამოყენებული სიმბოლოები

Re/t დენადობის ზღვარი, საანგარიშო ტემპერატურისთვის  განსაზღვრავს ისეთ სიდიდეებს, როგორიცაა:

-  ზედა დენადობის ზღვარი ისეთი მასალებისათვის, რომლებსაც გააჩნიათ ზედა და ქვედა დე­ნადობის ზღვრები დაჭიმვისას;

-  1.0%-იანი დენადობის ზღვარი აუსტენიტური ფოლადისა და არალეგირებული ალუ­მი­ნი­სა­თვის;

-  0.2%-იანი დენადობის ზღვარი სხვა შემთხვევებისათვის;

Rm/20 გამოხატავს საბოლოო სიმტკიცის ზღვრის მინიმალურ მნიშვნელობას 20°C ტემპერატუ­რა­ზე;

Rm/t გამოხატავს სიმტკიცის ზღვრულ მაჩვენებელს  საანგარიშო ტემპერატურებზე.

7.1.2. უმეტესად სტატიკურ დატვირთვებზე და ტემპერატურაზე მომუშავე მემბრანების  საერთო დატვირთვამ, რომლის ფარგლებს ზემოთაც   დენადობა მნიშვნელოვანი ხდება, გამო­ყე­ნებუ­ლი მასალებიდან გამომდინარე, არ უნდა გადააჭარბოს ქვემოთ მოცემული სიდი­დე­ე­ბი­დან უმცირესს:

-  ფერიტული, მათ შორის, ნორმალიზებული (ნორმალიზებული და  გაგლინული) ფოლა­დის­თვის, გარდა წვრილმარცვლოვანი და სპეციალური თერმულად დამუშავებული ფოლა­დე­ბისა: , Re/t-ის 2/3-ს და Rm/20-ის 5/12-ს

- აუსტენიტური ფოლადის შემთხვევაში:

-  თუ წაგრძელება გაგლეჯვის შემდეგ აჭარბებს 30%-ს: Re/t-ის 2/3-ს;

- ან, შესაბამისად, თუ წაგრძელება წყვეტის შემდეგ აჭარბებს 35%-ს: Re/t-ის 5/6-ს და Rm/t-ის 1/3-ს.

- არალეგირებული ან დაბალრეგირებული ფოლადის სხმულის შემთხვევაში, Re/t-ის 10/19-ს და Rm/20-ის 1/3-ს;

- ალუმინის შემთხვევაში Re/t-ის 2/3-ს;

-  ალუმინის შენადნობების შემთხვევაში, გარდა თერმულად/დისპერსიულად განმტკი­ცე­ბუ­ლი შენადნობისა, Re/t-ის 2/3-ს და Rm/20-ის 5/12-ს.

7.2. შეერთების კოეფიციენტები

შედუღებული  შეერთების კოეფიციენტებმა არ უნდა გადააჭარბოს ქვემოთ მოცემულ მაჩვენებ­ლე­ბს:

- იმ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის,  რომლებზეც, შედუღებული შეერთებების  სრული სერიის მრღვევი და არამრღვევი მეთოდებით გამოცდამ აჩვენა უმნიშვნელო დეფე­ქტები: 1;

იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, რომლებსაც შერჩევით  უტარდებათ   არამრ­ღვე­ვი გამოცდები :  0,85;                     

- იმ  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობებისათვის, რომლებსაც არ უტარდებათ არამრღვევი გამოცდები  გარდა ვიზუალური შემოწმებისა: 0,7.

საჭიროების შემთხვევაში მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული დატვირთვის სახეობა და შეე­რ­თების მექანიკური და ტექნოლოგიური მახასიათებლები.

7.3.  წნევის შემზღუდავი ხელსაწყოები წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლებისათვის

წნევის სიდიდის ხანმოკლე  ზრდა, რომელზედაც საუბარი იყო ამ დანართის 2.11.2 ქვეპუნქტში შეზღუდული უნდა იყოს მაქსიმალურად დასაშვები წნევის მნიშვნელობის 10%-ის ნიშნულზე.

7.4. ჰიდროსტატიკური გამოცდის წნევა

წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლებისათვის, ჰიდროსტატიკური გამოცდის წნევის მნ­ი­­შვ­­ნელობა, რომელზეც საუბარი იყო ამ დანართის 3.2.2 ქვეპუნქტში, არ უნდა იყოს უფ­­­რო ნაკლები ვიდრე ის, რომელიც ქვემოთ მოყვანილი მაჩვენებლებიდან უფრო დი­­­­­დია:

- მაჩვენებელი, რომელიც შეესაბამება ექსპლუატაციაში წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობი­ლო­ბის მაქსიმალურ დატვირთვას გამრავლებულს 1,25 კოეფიციენტზე, მაქსიმალურად დასა­შვე­ბი წნევისა და მისი მაქსიმალურად დასაშვები ტემპერატურის გათვალისწინებით, ან

 - მაქსიმალურად დასაშვები წნევის მაჩვენებელი გამრავლებული 1,43 კოეფიციენტზე.

7.5. მასალის მახასიათებლები

თუ მხედველობაში მისაღები, რაიმე სხვა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისათვის  საჭირო არ არის სხვა მაჩვენებლები, ფოლადი ჩაითვლება საკმარისად პლასტიკურად, ამ დანართის 4.1 (ა) ქვეპუნქტის დაკმაყოფილების თვალსაზრისით, თუკი გამოცდით განსაზღვრული წაგრძელება გაგლეჯვის შემდეგ არ არის 14%-ზე ნაკლები და ენერგია, მისი  დარტყმითი მოღუნვის გამო­ცდი­სას გაზომილი ISO V საგამოცდო ნიმუშზე არ არის 27 ჯოულზე ნაკლები, იმ ტემპერა­ტუ­რა­ზე, რომელიც არ აღემატება 20 °C-ს, მაგრამ არაუმეტეს მოწყობილობის ყველაზე დაბალ სამუ­შაო ტემპერატურაზე.

დანართი N2

შესაბამისობის შეფასების ცხრილები

1. რომაული ციფრები დიაგრამებში წარმოადგენს კატეგორიებს, რომლებიც მოიცავს შემდეგ მო­დუ­ლებს:

I = მოდული  A

II = მოდულები A1, D1, E1

III = მოდულები B1 + D,  B1 + F,  B + E,  B + C1, H

IV = მოდულები B + D,  B + F,  G,  H1

2. ტექნიკური რეგლამენტის პირველი მუხლის 2.1.3 ქვეპუნქტი და  მე–3 მუხლის 1.4 ქვეპუნქტი - განსაზღვრული უსაფრთხოების  კომპონენტები განეკუთვნება IV კატეგორიას. თუმცა, გამო­რი­ცხვის გზით, სპეციფიური აღჭურვილობისათვის დამზადებული უსაფრთხოების  კომპონე­ნტე­ბი შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნეს იგივე კატეგორიად, რაც მინიჭებული აქვს მოწყო­ბი­ლო­ბას, რომლებსაც ისინი ემსახურება.

3. ტექნიკური რეგლამენტის პირველ მუხლში, ქვეპუნქტი 2.1.3, და მე-3 მუხლში, ქვეპუნქტი 1.4 განსა­ზღვ­რული წნევის კომპონენტები  კლასიფიცირებულია  შემდეგის საფუძველზე:

— მათთვის დასაშვები მაქსიმალური წნევა PS და

— მათი მოცულობა V ან მათი ნომინალური ზომა DN, რომელიც უფრო შესაფერისია და

— სითხეების ჯგუფი, რომელთათვის ისინია განკუთვნილი;

ხოლო რეზერვუარებისა და მილგაყვანილობის შესაბამისობის შეფასების კატეგორიის შერჩე­ვი­სა­თვის გამოიყენება სათანადო დიაგრამა.

 თუ, როგორც მოცულობა, ასევე, ნომინალური ზომა შეესაბამება მე-2 ქვეპუნქტს, წნევის ქვეშ მო­მუშავე კომპონენტები უნდა განეკუთვნოს უმაღლეს კატეგორიას.

4. შესაბამისობის შეფასების მომდევნო დიაგრამებში გამყოფი ხაზები გვიჩვენებს თითოეული კატეგორიის ზედა ზღვარს.

 

დიაგრამა 1

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.1-ის  „ა.ა“ ქვეპუნქტში  მითითებული ჭურჭელი

 

როგორც გამონაკლისი, ჭურჭელი, რომლის დანიშნულებაა  არასტაბილური გაზების შენახვა და დიაგრამა 1-ს მიხედვით ხვდება I ან II კატეგორიებში, უნდა მიეკუთვნოს მხოლოდ III კატეგორიას.

 

 

დიაგრამა 2

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.1-ის „ა.ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული ჭურჭელი

 

როგორც გამონაკლისი, გადასატანი ხანძარსაქრობი და სასუნთქი აპარატურის ბალონები, უნდა მიეკუთვნოს სულ მცირე III კატეგორიას მაინც.

 

 

 

დიაგრამა 3

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.1-ის „ბ.ა“ ქვეპუნქტში მითითებული ჭურჭელი

 

 

დიაგრამა 4

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.1 -ის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული  ჭურჭელი

 

გამონაკლისს წარმოადგენენ ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-3 მუხლის 2.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წყლის გამათბობელი აგრეგატები, რომლებიც უნდა დაექვემდებაროს საპროექტო გამოცდას (მოდული B1), ან ხარისხის სრულ უზრუნველყოფას (მოდული H) დანა­რთი N1-ის 2.10,   2.11,  3.4,   5 „ა“ და   5 „დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ ძირითად მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

 

 

დიაგრამა 5

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის,  1.2 პუნქტში მითითებული წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა

 

როგორც გამონაკლისი, ავტოკლავის შეფასება პროექტირების ეტაპზე უნდა მოხდეს როგორც მინიმუმ, III კატეგორიისთვის შესაფერისი ერთ-ერთი მოდულის მიხედვით. 


 

 

დიაგრამა 6

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.3-ის „ა.ა“ქვეპუნქტში მითითებული მილგაყვანილობა

 

როგორც გამონაკლისი, არასტაბილური გაზების მილგაყვანილობა, რომელიც  მე-6 დიაგრამის მიხედვით ხვდება  I ან II კატეგორიაში,  უნდა განეკუთვნოს III კატეგორიას.

 

 

 

დიაგრამა 7

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.3-ის „ა.ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული მილგაყვანილობა

 

როგორც გამონაკლისი,  350 °C - ზე მეტი ტემპერატურის მქონე  გაზების  ის მილგაყვანილობა, რომ­ლებიც  დიაგრამა 7-ის მიხედვით ხვდება II ან უფრო მაღალ კატეგორიაში, უნდა მიეკუ­თ­ვ­ნოს III კატეგორიას.

 

 

 

დიაგრამა 8

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.3-ის „ბ.ა“ ქვეპუნქტში მითითებული მილგაყვანილობა

 

 

დიაგრამა 9

ტექნიკური რეგლამენტის მუხლი 3-ის, პუნქტი 1.3-ის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტში მითითებული მილგაყვანილობა

 

 

 

დანართი N3

შესაბამისობის შეფასების პროცედურები

ამ დანართში  მოყვანილი  წნევის  ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობებთან დაკავშირებული დებულებებიდან გამომდინარე ვალდებულებები ასევე ეხება აგრეგატებსაც

 

მოდული A - შიდა საწარმოო კონტროლი

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურებს, რომლის ფარგლებშიც  მწარმოებელი ან მისი უფლე­ბა­მოსილი წარმომადგენელი, რომელიც ამ მოდულის მე-2  პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებუ­­ლებების თანახმად, უზრუნველყოფს და აცხადებს, რომ წნევაზე მომუშავე მოწყო­ბი­ლობა აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტით  განსაზღვრულ მოთხოვნებს.  მწარმოე­ბე­ლმა, ან მისმა  უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, წნევაზე მომუშავე მოწყობილობის  ყოველ ერთეულზე უნდა დაიტანოს შესაბამისობის ნიშანი  და შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია.

2. მწარმოებელმა უნდა მოამზადოს ამ მოდულის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ტექ­ნი­კური დოკუმენტაცია და მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა,  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოებიდან 10 წლის განმავლობაში უნდა შეინახოს ეს დოკუმენტები და წარუდგინოს უფლებამოსილ ორგანოებს ინსპექტირების მიზ­ნით.

თუ არც მწარმოებელი, და არც მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი არ წარმოადგენს რეზი­დენტს ტექნიკური დოკუმენტაციის შენახვა და მისი ხელმისაწვდომობა  იმ პირის პასუხისმგე­ბლო­ბაა, რომელიც წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობას განათავსებს  ბაზარზე.

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია საშუალებას უნდა იძლეოდეს შეფასდეს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბილობის  შესაბამისობა  ტექნიკურ რეგლამენტში განსაზღვრულ მოთხოვნებთან. რამ­დე­ნ­ადაც ეს შეეფერება ამგვარ შეფასებას, ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა ფარავდეს, პროექტს, წნე­ვის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის წარმოებას, ექსპლუატაციას და უნდა შეიცავდეს:

—        მოწყობილობის საერთო აღწერას;

—        კომპონენტების,  ქვეაგრეგატების, სქემების და ა. შ. პროექტს, საწარმოო ნახაზებსა და დია­გრამებს;

—        აღნიშნული ნახაზებისა და დიაგრამების, აგრეთვე წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყო­ბი­ლობის ექსპლუატაციის  აღწერასა და განმარტებებს;

—        ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სიას მთლიანად ან ნაწილობრივ და იმ გადაწყვეტილებების ჩამონათვალს, რომლებიც მიღებულია ტექნიკური რეგლამენტის ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც მე-5 მუხლში მითი­თე­ბული სტანდარტები არ იქნა გამოყენებული;

—        საპროექტო გაანგარიშების შედეგებს, ჩატარებულ შემოწმებებს და ა. შ;

—        გამოცდების ანგარიშებს.

4. მწარმოებელი ან მისი  უფლებამოსილი წარმომადგენელი შესაბამისობის დეკლარაციის ასლს უნდა ინახავდეს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

5. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, იმისათვის, რომ უზრუნველყოს, რომ  წარმოების პროცესი უზრუნველყოფს, წარმოებული წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწ­ყო­­ბილობის შეს­ა­ბა­მისობას ამ მოდულის მე-2 პუნქტში მითითებულ ტექნიკურ დო­კუ­მენტაციასთან და ამ ტექ­ნი­კური რეგლამენტის მოთხოვნებთან.

მოდული A1 - შიდა საწარმოო კონტროლი, პროდუქტის გამოცდის მონიტორინგთან ერთად

მოდულის A მოთხოვნებთან ერთად მოქმედებს შემდეგი დებულებები:

საბოლოო შეფასება უნდა ჩატარდეს მწარმოებლის მიერ და მონიტორინგი უნდა განხორციე­ლდეს მწარმოებლის მიერ შერჩეული შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს მიერ მოულოდ­ნე­ლი ვიზიტების დროს.

ამგვარი ვიზიტების დროს შერჩეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა:

—        დაადგინოს, რომ მწარმოებელი ნამდვილად ატარებს საბოლოო შეფასებას  დანართი N1-ის  3.2 ქვეპუნქტის მიხედვით;

—        აიღოს წნევის ქვეშ   მომუშავე მოწყობილობის ნიმუში საწარმოში ან შესანახ სათავსოში შემოწმების მიზნით. შესაბამისობის შემფასებელი ორგანო განსაზღვრავს ნიმუშის სახით ასა­ღები მოწყობილობების რაოდენობას და საჭიროების მიხედვით ახორციელებს ან უზრუნვ­ელყოფს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ნაწილობრივ ან სრულ საბოლოო შეფასებას.

—        თუ  წნევის ქვეშ  მომუშავე  მოწყობილობის ერთი ან მეტი შემადგენელი ნაწილი არ შეე­საბა­მება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა მიი­ღოს სათანადო ზომები.

მწარმოებელმა, შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს პასუხისმგებლობის ქვეშ,  წნევის ქვეშ მყო­ფი მოწყობილობის  ყოველ ერთეულზე  უნდა მიამაგროს  შესაბამისობის შემფასებელი პი­რის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი.

მოდული B - პროდუქტის ნიმუშის (ტიპის) შესაბამისობის შეფასება

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურების იმ ნაწილს, რომლის საშუალებითაც შესაბამისობის შემ­ფა­სებელი ორგანო ამოწმებს და ადასტურებს, რომ განსახილველი პროდუქტის წარმოდგენილი ნიმუში შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის იმ მოთხოვნებს, რომელიც ეხება წარმოდგენილ ნიმუშს.

2. ნიმუშის (ტიპის) გამოცდის შესახებ განაცხადი მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმო­მადგენლის მიერ  წარედგინება თავისი შეხედულებისამებრ  შერჩეულ შესაბამისობის შემფასე­ბელ პირს.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

—        მწარმოებლის დასახელებას და მისამართს, და, თუ განაცხადი წარდგენილია უფლე­­ბ­ამოსილი წარმომადგენლის მიერ,  ასევე მის სახელს და მისამართს;

—        წერილობით მითითებას, რომ იგივე განაცხადი არ არის წარდგენილი სხვა შესაბა­მი­სო­ბის შემფასებელ ორგანოში;

—        ამ მოდულის მე-3 პუნქტში ჩამოთვლილ ტექნიკურ დოკუმენტაციას.

განმცხადებელმა შესაბამისობის შემფასებელ პირს მოთხოვნის შესაბამისად, უნდა წარუდგინოს  პროდუქტის  ნიმუში, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც „ტიპი“.  შესაბამისობის შემფასე­ბე­ლ­­მა პირმა შეიძლება შემდგომში კიდევ მოითხოვოს ნიმუშები, თუ საგამოცდო პროგრამა ამას მო­ითხოვს.

3. ტიპი შეიძლება გამოყენებული იქნეს წნევის ქვეშ  მომუშავე  მოწყობილობის რამოდენიმე ვერსიის შესაბამისობის შესაფასებლად, თუ ვერსიებს შორის განსხვავებები ნეგატიურად არ მოქმედებს უსაფრთხოებისა და საიმედოობის დონეზე. ტექნიკური დოკუმენტაცია წნევის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან შესაბამისო­ბის შეფასების საშუალებას უნდა იძლეოდეს. რამდენადაც ეს შეეფერება ამგვარ შეფასებას, ტექ­ნი­კური დოკუმენტაცია უნდა ფარავდეს, პროექტს, წნევის ქვეშ მომუშავე  მოწყობილობის წარ­მო­ებას, ექსპლუატაციას და უნდა შეიცავდეს:

—        ტიპის საერთო აღწერას;

—        კომპონენტების,  ქვე-აგრეგატების, წრედების, და ა. შ. პროექტს, საწარმოო ნახაზებსა და დიაგრამებს;

—        აღნიშნული ნახაზებისა და დიაგრამების, აგრეთვე წნევის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ექსპლუატაციის  აღწერასა და განმარტებებს;

—        ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სიას მთლიანად ან ნაწილობრივ და იმ გადაწყვეტილებების ჩამონათვალს, რომლებიც მიღებულია ტექნიკური რეგ­ლამენტის ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც მე-5 მუხლში მითი­თე­ბუ­ლი სტანდარტები არ იქნა გამოყენებული;

—        საპროექტო გაანგარიშების შედეგებს, ჩატარებულ შემოწმებებს და ა. შ;

—        გამოცდების ანგარიშებს;

—        ინფორმაციას წარმოების დროს ჩატარებული გამოცდების შესახებ;

—        N1 დანართის  3.1.2 და 3.1.3 ქვეპუნქტებით მოთხოვნილი კომპეტენციების ან შესაბა­მი­სო­ბის დადასტურებების  შესახებ ინფორმაციას.

4. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა:

4.1. შეამოწმოს ტექნიკური დოკუმენტაცია, დაადასტუროს, რომ ტიპი წარმოებულია მასთან შესაბამისობაში და განსაზღვროს კომპონენტები, რომლებიც დაპროექტებულია ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სათანადო დებულებების შესაბა­მისად, აგრეთვე ისინი, რომლებიც დაპროექტებულია აღნიშნული სტანდარტების დებუ­ლე­ბე­ბის გამოყენების გარეშე.

კერძოდ, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა:

— შეამოწმოს ტექნიკური დოკუმენტაცია პროექტირებისა და წარმოების პროცედურების თვალსაზრისით;

—  შეაფასოს გამოყენებული მასალები, როდესაც ისინი შესაბამისობაში არაა სტანდარ­ტებთან ან წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის მასალის ევროპულ დამტკიცებასთან და შეამო­წმოს მასალის მწარმოებლის მიერ დანართი N1-ის 4.3 ქვეპუნქტის შესაბამისად გაცემული სერტიფიკატი;

—        დაამტკიცოს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ნაწილების მუდმივი შეერთების პრო­ცე­დურები, ან შეამოწმოს, იყო თუ არა ეს პროცედურები ადრე დამტკიცებული დანართის N1-ის  3.1.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად;

—        გააკონტროლოს, რომ პერსონალი, რომელიც ჩართული იყო წნევის ქვეშ მომუშავე მოწ­ყო­­ბილობის   ნაწილების მუდმივი შეერთებასა და ურღვევი გამოცდის შესრულებაში კომპ­ე­ტე­ნტურია ან დამტკიცებულია N1 დანართის   3.1.2 ან 3.1.3 ქვეპუნქტების შესაბამისად.

4.2. ჩაატაროს ან ჩაატარებინოს სათანადო შემოწმებები  და აუცილებელი გამოცდები, რათა დაადგინოს, მწარმოებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები აკმაყოფილებს თუ არა ტექნი­კური რეგლამენტის არსებით მოთხოვნებს, როდესაც მე-5 მუხლით განსაზღვრული სტანდა­რტე­ბი არ გამოიყენება.

4.3. ჩაატაროს ან უზრუნველყოს სათანადო შემოწმებებისა და აუცილებელი გამოცდების ჩატ­ა­რება, რათა დაადგინოს, სწორად გამოიყენა თუ არა მწარმოებელმა სათანადო სტანდარტები  მა­შინ, როდესაც მან გადაწყვიტა მათი გამოყენება.

4.4. შეათანხმოს განმცხადებელთან შემოწმებების და აუცილებელი გამოცდების ჩატარების ად­გილი.

5. როდესაც ტიპი აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის დებულებებს, შესაბამისობის შემფა­სებელმა პირმა უნდა გასცეს ტიპის  სერტიფიკატი (ტიპის სერტიფიკატი შესაძლოა გაიცეს - ინს­პექ­ტირების სერტიფიკატის ან შესაბამისობის სერტიფიკატის სახით) განმცხადებლის სახელზე. სერტიფიკატი ძალაში უნდა იყოს ათი წლის მანძილზე, ექვემდებარებოდეს განახლებას და უნდა შეიცავდეს მწარმოებლის სახელწოდებასა და მისამართს, შემოწმებების დასკვნებსა და დამტკიცებული ტიპის იდენტიფიკაციისათვის საჭირო მონაცემებს.

ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისი ნაწილების ნუსხა სერტიფიკატს დანართის სახით უნ­და დაერთოს და ასლი შესაბამისობის შემფასებელ პირთან უნდა ინახებოდეს.

თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირი უარს ამბობს გასცეს ტიპის  სერტიფიკატი, ამ შესაბა­მი­სო­ბის შემფასებელმა პირმა თავისი უარის მიზეზები დეტალურად უნდა აუხსნას წერი­ლო­ბით მწარ­მოებელს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს. მასში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს გასა­ჩივრების პროცედურები.

6. წნევის ქვეშ მომუშავე  მოწყობილობის ყველა მოდიფიკაციის შესახებ, განმცხადებელმა უნ­და აცნობოს დამტკიცებული წნევის ქვეშ მომუშავე, იმ  შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რომელ­საც გადაეცა დოკუმენტაცია ტიპის სერტიფიკაციისათვის.   წნევის ქვეშ მომუშავე ასეთი მოდი­ფი­კაციები საჭიროებს დამატებით დამტკიცებას მაშინ, როცა საფრთხე შეიძლება შეექმნას წნე­ვის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის, ტექნიკური რეგლამენტის ძირითად მოთხოვნებთან ან წნე­ვის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ექსპლუატაციის დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას.   ეს დამა­ტებითი დამტკიცება გაცემული უნდა იყოს ტიპის  სერტიფიკატის დამატების ფორმით.

7. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფო­რმა­ციის საჯაროობა იმ ტიპის  სერტიფიკატების შესახებ, რომლებიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხე­დ­ვით მათ შესახებ, რომელი ტიპის  სერტიფიკატებიც გაიცა.

თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემ­ფასე­ბელ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ ტიპის  სერტიფიკატების შესახებ, რომლებიც გაუქმდა ან გაცემაზე უარი ეთქვა.

8. სხვა შესაბამისობის შემფასებელ პირებს შეუძლიათ მიიღონ ტიპის ინსპექტირების სერტი­ფი­კატების ასლები და/ან მათი დამატებები. სერტიფიკატების დანართები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სხვა შესაბამისობის შემფასებელი პირებისათვის.

9. მწარმოებელი, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი, ტექნიკურ დოკუმენტა­ციასთან ერთად, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოების დღიდან სულ ცო­ტა ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს  ტიპის სერტიფიკატებსა და მათ დამატებებს.

როდესაც არც მწარმოებელი, და არც მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი არ წარმოადგენს საქართველოს რეზიდენტს, ტექნიკური დოკუმენტაციის შენახვა და მისი ხელმისაწვდომობა არის იმ პირის პასუხისმგებლობა, რომელმაც პროდუქტი ქვეყნის ბაზარზე განათავსა.

მოდული B1 - პროექტის  შეფასება

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურების იმ ნაწილს, რომელთა საშუალებითაც შესაბამი­სო­ბის შემფასებელი პირი ამოწმებს  და ადასტურებს, რომ   წნევის ქვეშ   მომუშავე ერთეული  მოწყო­ბი­ლობის პროექტი აკმაყოფილებს ამ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

N1 დანართის  2.2.4 ქვეპუნქტში მოყვანილი ექსპერიმენტული  პროექტირების  მეთოდი არ უნ­და იქნეს გამოყენებული ამ მოდულის კონტექსტში. 

2. განაცხადი პროექტის შეფასებაზე მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ წარედგინება მის მიერვე არჩეულ ერთ შესაბამისობის შემფასებელ პირს.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

—        მწარმოებლის დასახელებასა და მისამართს და, თუ განაცხადი წარდგენილია უფლე­ბა­მო­სილი წარმომადგენლის მიერ,  ასევე მის დასახელებასა და მისამართს;

—        წერილობით მითითებას, რომ მსგავსი განაცხადი არ არის წარდგენილი სხვა  შესა­ბა­მი­სო­ბის შემფასებელი პირისათვის;

—        მოდული B1-ის მე-3 ნაწილში ჩამოთვლილ ტექნიკურ დოკუმენტაციას.

განაცხადი  შეიძლება მოიცავდეს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის რამოდენიმე ვერსიას, იმ პირობით, რომ ვერსიებს შორის განსხვავება არ ახდენს ზეგავლენას უსაფრთხოების დონეზე.

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა იძლეოდეს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესა­ბამისი ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასების საშუალებას.  ამრი­გად, ის მსგავსი შეფასებისათვის შესაბამისი უნდა იყოს, და ეხებოდეს  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის პროექტს, წარმოებას, ექსპლუატაციას და უნდა შეიცავდეს:

—        წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის საერთო აღწერას;

—        კომპონენტების, ქვე-აგრეგატების, სქემების და ა. შ. კონცეპტუალურ დიზაინსა და საწა­რ­მოო ნახაზებს;

—        აღნიშნული ნახაზებისა და დიაგრამების, აგრეთვე წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობი­ლო­ბის ექსპლუატაციის აღწერასა და განმარტებებს;

—        ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სიას მთლიანად ან ნაწილობრივ და იმ გადაწყვეტილებების ჩამონათვალს,რომლებიც მიღებულია ტექნიკური რეგ­ლამენტის ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც მე-5 მუხლში მო­ცემული სტანდარტები არ იქნა გამოყენებული;

—        საპროექტო  გადაწყვეტილების ადეკვატურობის შესახებ საჭირო  მტკიცებულებებს, კერ­ძოდ, როდესაც ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მოცემული სტანდარტები სრულად არ გამოიყენება; ეს მტკიცებულებები უნდა შეიცავდეს მწარმოებლის შესაბამისი ლაბორატორიის მიერ ან მისი შეკვეთით ჩატარებული გამოცდების შედეგებს;

—        პროექტის გაანგარიშების, ჩატარებული შემოწმებებისა და  სხვა  შედეგებს;

—        N1 დანართის  3.1.2 და  3.1.3 ქვეპუნქტებით მოთხოვნილი კვალიფიკაციის ან დამტკიცე­ბე­ბის შესახებ ინფორმაციას.

4. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა:

4.1. შეამოწმოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და განსაზღვროს კომპონენტები, რომლებიც დაპრო­ექ­ტებულია ამ ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სათანადო დე­ბულებების შესაბამისად, აგრეთვე ისინი, რომლებიც დაპროექტებულია აღნიშნული სტან­და­რტების დებულებების გამოყენების გარეშე.

კერძოდ, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა:

—        შეაფასოს გამოყენებული მასალები, როდესაც ისინი შესაბამისობაში არაა სათანადო სტა­ნ­დარ­ტებთან ან წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის მასალების ევროპულ დამტკიცებასთან;

—        დაამტკიცოს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ნაწილების მუდმივი შეერთებების პრო­ცედურები, ან შეამოწმოს, იყო თუ არა ეს პროცედურები ადრე დამტკიცებული N1 დანართის  3.1.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად;

—        შეამოწმოს, რომ პერსონალი, რომელიც ჩართულია  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწ­ყო­ბი­ლობის   ნაწილების მუდმივი შეერთებების პროცედურებისა და არამრღვევი გამოცდების ჩატა­რე­­ბაში კვალიფიცირებულია ან დამტკიცებულია N1 დანართის 3.1.2 ან 3.1.3 ქვეპუნქტების შე­საბამისად.

4.2. ჩაატაროს სათანადო შემოწმებები, რათა დაადგინოს, აკმაყოფილებს თუ არა მწარმოებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ტექნიკური რეგლამენტის ძირითად მოთხოვნებს, რო­დესაც მე-5 მუხლში  განსაზღვრული სტანდარტები არ გამოიყენება.

4.3. ჩაატაროს სათანადო შემოწმებები, რათა დაადგინოს, სწორად გამოიყენა თუ არა მწარ­მოე­ბე­ლ­მა სათანადო სტანდარტები  მაშინ, როდესაც მან გადაწყვიტა მათი გამოყენება.

5. როდესაც  პროექტი აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის დებულებებს, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა გასცეს პროექტის სერტიფიკატი განმცხადებელის სახელზე (პრო­ექ­ტის სერტიფიკატი შესაძლოა გაიცეს - ინსპექტირების სერტიფიკატის ან შესაბამისობის სერ­ტიფ­იკატის სახით). სერტიფიკატი უნდა შეიცავდეს მწარმოებლის სახელწოდებასა და მისამართს, შემოწმების დასკვნებს, მისი ვალიდურობის პირობებს და დამტკიცებული  პროექტის  იდენტ­ი­ფი­კაციისათვის საჭირო მონაცემებს.

ტექნიკური დოკუმენტაციის შესაბამისი ნაწილების ნუსხა სერტიფიკატს დანართის სახით უნ­და დაერთოს და ასლი შესაბამისობის შემფასებელ პირთან უნდა ინახებო­დეს.

თუ შესაბამისობის შემფასებელი პირი უარს ამბობს გასცეს პროექტის სერტიფიკატი, ამ შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა თავისი უარის მიზეზები დეტალურად უნდა აუხსნას წერი­ლობით მწარმოებელს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს. მასში გათვალისწინებულ უნდა იქ­ნეს გასაჩივრების პროცედურები.

6. პროექტის  ყველა მოდიფიკაციის შესახებ, განმცხადებელმა უნდა აცნობოს იმ  შესა­ბა­­მისობის შემფასებელ პირს, რომელსაც გადაეცა დოკუმენტაცია პროექტის სერტი­ფი­­კა­ციასთან და­კავ­შირებით. ასეთი მოდიფიკაციები საჭიროებს დამატებით დამტკი­ცებას  მაშინ, როცა შეიძ­ლება საფრთხე  შეექმნას წნევის ქვეშ მოწყობილობის ტექნი­კუ­რი რეგლამენტის ძირითად მო­თხ­ოვნ­ებთან ან მოწყობილობის ექსპლუატაციის დად­გე­­ნილ პირობებთან შესაბამისობას. ეს დამა­ტებითი დამტკიცება მოცემული უნდა იყოს პროექტის  სერტიფიკატის დამატების ფორ­მით.

7. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფო­რმა­ციის საჯაროობა იმ პროექტის სერტიფიკატების შესახებ, რომლებიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხე­დვით მათ შესახებ, რომელი პროექტის  სერტიფიკატებიც გაიცა.

თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემფა­სე­ბელ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ პროექტის სერტიფიკატების შესახებ, რომლებიც გაუ­ქ­მ­და ან გაცემაზე უარი ეთქვა.

8. სხვა შესაბამისობის შემფასებელ პირებს მოთხოვნის საფუძველზე, შეუძლიათ მიიღონ შემ­დე­გი სათანადო ინფორმაცია:

— გაცემული პროექტის სერტიფიკატებისა და მათი დამატებების შესახებ; გაუქმებული პრო­ექტის სერტიფიკატებისა და მათი დამატებების შესახებ.

9. მწარმოებელი, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი, B1 მოდულის მე-3 პუნქტში ჩამოთვლილ ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად, წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ბო­ლო ერთეულის წარმოების დღიდან სულ ცოტა ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს  პრო­ექ­ტის  სერტიფიკატებსა და მათ დამატებებს.

როდესაც არც მწარმოებელი, და არც მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი არ წარმოადგენს საქართველოს რეზიდენტს, ტექნიკური დოკუმენტაციის შენახვა და მისი ხელმისაწვდომობა არის იმ პირის პასუხისმგებლობა, რომელმაც პროდუქტი ქვეყნის ბაზარზე განათავსა.

მოდული C1 - პროდუქტის ტიპთან  შესაბამისობა დაფუძნებული შიდა საწარმოო კონტროლსა და პროდუქტის საკონტროლო შემოწმების მონიტორინგზე

1. ეს მოდული აღწერს იმ პროცედურების ნაწილს, რომელთა საშუალებითაც მწარმო­ე­ბე­ლი, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი უზრუნველყოფს და ადასტურებს, რომ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა შეესაბამება ტიპს, რომელიც აღწერილია ტი­პის  სერტიფიკატში, და აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მწა­რ­მო­­ე­­ბელმა, ან  მისმა უფლება­მო­სი­ლ­მა წარმომადგენელმა, წნევის ქვეშ  მომუშავე  მო­წ­ყო­­­ბილობის ყოველ ერთეულზე უნდა  დაი­ტა­ნოს შესაბამისობის ნიშანი და შეად­გი-ნოს შესაბამისობის დეკლარაცია.

2. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა სათანადო ზომა იმისათვის, რომ წარმოების პროცესი უზ­რუ­ნველყოფდეს  დამზადებული წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესაბამისობას  ტი­პის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპთან და აკმაყოფილებდეს მასთან დაკავშირებული ტექნიკუ­რი რეგლამენტის მოთხოვნებს.

3. მწარმოებელი, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რომელიც არის საქართველოს რე­ზი­დენტი, წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოების დღიდან სულ ცოტა ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს  შესაბამისობის დეკლარაციის ასლს.

როდესაც არც მწარმოებელი და არც მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი არ არის საქარ­თვ­ე­ლოს რეზიდენტი, ტექნიკური დოკუმენტაციის შენახვა და მისი ხელმისაწვდომობა არის იმ პირის პასუხისმგებლობა, რომელმაც პროდუქტი ქვეყნის ბაზარზე განათავსა.

 4. საბოლოო შეფასების  ჩატარებაზე მონიტორინგი უნდა განახორციელოს  მწარმო­ებ­ლის მიერ შერჩეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა მოულოდნელი ვიზიტების ფორმით.

 ამგვარი ვიზიტების  დროს შერჩეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა  უნდა:

— დაადგინოს, რომ მწარმოებელი ნამდვილად ატარებს საბოლოო შეფასებას N1 დანართის 3.2 ქვეპუნქტის მიხედვით;

აიღოს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ნიმუში საწარმოში ან შესანახ სათავსოში შემო­წმე­ბის მიზნით. შესაბამისობის შემფასებელი პირი განსაზღვრავს ნიმუშის სახით ასაღები მოწ­ყო­ბი­­ლობების რაოდენობას და საჭიროების მიხედვით ახორციელებს ან უზრუნველყოფს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ნაწილობრივ ან სრულ საბოლოო შეფასებას.

— თუ წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ერთი ან მეტი შემადგენელი ნაწილი არ შეესა­ბა­­მება ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა მიიღოს სათანადო ზომები.

მწარმოებელმა, შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის,  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის  ყოველ ერთეულზე  უნდა მიამაგროს  შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრე­დი­ტაციის მოწმობის ნომერი.

მოდული D - ტიპთან  შესაბამისობა დაფუძნებული წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფაზე

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურების იმ ნაწილს, რომელთა საშუალებითაც მწარმო­ე­ბე­ლი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოდულის მე-2 პუნქტში მოცემულ მოთხოვნებს, უზრუნველყოფს და ადასტურებს, რომ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა შესაბამისობაშია ტიპთან, რომელიც აღწერილია ტიპის  სერტიფიკატში ან პროექტის სერ­ტი­ფიკატში და აკმაყოფილებს  ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მწარმოე­ბე­ლმა, ან  მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რეზიდენტი წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ყოველ ერთე­უ­ლზე უნდა დაი­ტა­ნოს შესაბამისობის ნიშანი და შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია. ნიშან­დებას უნ­და ახლდეს  ამ მოდულის  მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ზედამხედველობაზე პა­სუ­ხისმგებელი შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი.

2. მწარმოებელს  უნდა გააჩნდეს დამტკიცებული და ფუნქციონირებადი  ხარისხის სი­სტემა, რომელიც მოიცავს წარმოებას, საბოლოო შემოწმებასა და გამოცდებს როგო­რც ეს განსაზღვ­რულია მე-3 პუნქტში და ექვემდებარებოდეს ზედამხედვე­ლობას, რო-გო­რც ეს განსაზღვრულია მე- 4 პუნქტში.

3. ხარისხის სისტემა

3.1. მწარმოებელმა უნდა წარუდგინოს განაცხადი მის მიერ არჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს თავისი ხარისხის სისტემის შეფასების მიზნით.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

ა. განსახილველი წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის შესახებ სრულ სათანადო ინ­ფო­რმაციას;

ბ. დოკუმენტაციას ხარისხის სისტემის შესახებ;

გ.დამტკიცებული ტიპის ტექნიკურ დოკუმენტაციას და ტიპის სერტიფიკატის ან პროექტის სერტიფიკატის ასლს.

3.2. ხარისხის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის შესაბა­მი­სობა ტიპის სერტიფიკატში ან  პროექტის სერტიფიკატში აღწერილ ტიპთან და  ტექნიკური რეგლა­მენტის მოთხოვნებთან.

მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა მოთხოვნა თუ დებულება სისტემატურად და სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული  წერილობითი პოლიტიკის, პროცე­დუ­რების ან ინსტრუქ­ციე­ბის ფორმით. ხარისხის სისტემის ეს დოკუმენტაცია ხარისხის პრო­გრამების, გეგმების, სახელმძ­ღვა­ნე­ლოებისა და ჩანაწერების  ერთგვაროვანი  ინ­ტე­რ­პრეტაციის საშუალებას უნდა იძლეო­დეს.

კერძოდ, მასში ადეკვატურად უნდა იყოს აღწერილი შემდეგი:  

—        ხარისხის მიზნები და ორგანიზაციული სტრუქტურა, მენეჯმენტის პასუხის­მგებ­ლობა და უფლებები,  წნევის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ხარისხთან მიმართე­ბა­ში;

—        წარმოების, ხარისხის კონტროლისა და  უზრუნველყოფის მეთოდები, პროცესები და სისტემატური ღონისძიებები, რომლებიც  გამოიყენება, კერძოდ, N1 დანართის  3.1.2 ქვეპუ­ნქ­ტის შესაბამისად, ნაწილების მუდმივი შეერთებების დროს;

—        შემოწმებები და გამოცდები , რომლებიც ჩატარდება წარმოებამდე, წარმოების დროს და მის შემდეგ და სიხშირე, რომლითაც ისინი ჩატარდება;

—        ჩანაწერები ხარისხის შესახებ, როგორებიცაა შემოწმების ანგარიშები და მონაცემები გა­მო­ცდების, დაკალიბრების და კერძოდ, იმ პერსონალის კვალიფიკაციისა და დამტკიცების შესახებ, რომლებიც ჩართული არიან ნაწილების შეერთებაში და არამრღვევ გამოცდებში N1 დანართის  3.1.2 და 3.1.3 ქვეპუნქტების შესაბამისად; 

—        მოთხოვნილი ხარისხის მიღწევისა და ხარისხის სისტემის ეფექტურობის მონი­ტო­რი­ნ­გის საშუალებები.

3.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს ხარისხის სისტემა, რათა განსაზღვროს, აკმა­ყოფილებს თუ არა ის ამ მოდულის 3.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ მოთხოვნებს. ხარისხის სისტემის კომპონენტები, რომლებიც შესაბამისობაშია სათანადო სტანდარტებთან, წარმოა­დ­გენს  3.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ  მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრეზუმფციას.

აუდიტის ჯგუფში უნდა იყოს სულ ცოტა ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება წნევის ქვეშ მყო­ფი მოწყობილობის განსახილველი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება. შეფასების პროცე­დუ­რა უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის ორგანიზაციაში საინსპექციო ვიზიტს.

გადაწყვეტილება უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემოწმების დას­კვნებსა და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. ჩამოყალიბებულ უნდა იქნეს გასაჩივ­რე­ბის პროცედურები.

3.4. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეასრულოს ხარისხის სისტემით გათვა­ლი­სწი­ნე­ბული ვალდებულებები და უზრუნველყოს მისი ეფექტიანი ფუნქცი­ონი­რება.

მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის სა­ქა­რთ­ვე­ლოს რე­ზიდენტი, უნდა შეატყობინოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რო­მე­ლმაც დაა­მტკიცა ხარისხის სის­ტემა მასში მოსალოდნელი ყველა ცვლილების შე­სა­ხებ.

შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს შეთავაზებული ცვლილებები და გადაწ­ყვიტოს აკმაყოფილებს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მოდულის 3.2 ქვეპუნქტში აღწერილ მოთხო­ვნებს და არის თუ არა საჭირო განმეორებითი შეფასება.

თავისი გადაწყვეტილების შესახებ მან მწარმოებელს უნდა აცნობოს. შეტყობინება უნდა შეიც­ა­ვ­დეს შემოწმების დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.

4. ზედამხედველობა შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ

4.1. ზედამხედველობის მიზანია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელი სრულად ასრულებს დამ­ტკი­ცებული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებებს.

4.2. შესაბამისობის შეფასების მიზნებისათვის, მწარმოებელმა შესაბამისობის შემფასებელი პი­რი­სთვის, ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და სათა­ვსო ადგილები და სრულად მიაწოდოს მას საჭირო ინფორმაცია, კერძოდ:

— დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ;

— ხარისხის ჩანაწერები, როგორებიცაა ინსპექტირების ანგარიშები და გამოცდების მონაცემები, დაკალიბრების მონაცემები, ანგარიშები ჩართული პერსონალის კვალიფიკაციის შესახებ და ა. შ. 

4.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს პერიოდული აუდიტები, რათა დარ­წმუ­ნდეს, რომ  მწარმოებელს აქვს და იყენებს ხარისხის სისტემას, და მიაწოდოს მწარმოებელს აუდიტის ანგარიში. პერიოდული აუდიტების სიხშირე ისეთი უნდა იყოს, რომ სრული მოცუ­ლო­ბით შეფასება ჩატარდეს განმეორებით ყოველ სამ წელიწადში.

4.4. ამასთან ერთად შესაბამისობის შემფასებელი პირი შეიძლება მოულოდნელად ეწვიოს მწარ­მო­ებელს. ამგვარი ვიზიტების საჭიროება, და მათი სიხშირე განი­საზ­ღვ­რე­ბა შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ განხორციელებული საკონტროლო ვი­ზი­­ტების სისტემის საფუძვე-ლ­ზე. კერძოდ,  საკონტროლო ვიზიტების სისტემა უნდა ით­ვალისწინებდეს შემდეგ ფაქტორებს:

—  მოწყობილობის კატეგორიას;

—  ზედამხედველობის წინა ვიზიტის შედეგებს;

—   ვიზიტის შემდგომი მაკორექტირებელი ქმედებების საჭიროებას;

—  სისტემის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ პირობებს, საჭიროების შემთხვე­ვა­ში;

—   მნიშვნელოვან ცვლილებებს მწარმოებელ ორგანიზაციაში, მის პოლიტიკაში ან ტექ­ნიკაში.

ამგვარი ვიზიტების დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შეიძლება, თუ ეს საჭირო იქნება, ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს გამოცდები, რომლებიც დაადასტურებს, რომ ხარისხის სისტემა სწორად ფუნქციონირებს. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა მწარმოებელს უნდა მიაწოდოს ვიზიტის ანგარიში, და თუ ადგილზე გამოცდა იქნა ჩატარებული, გამოცდის ანგა­რი­შიც.

5. მწარმოებელი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოების დღიდან ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს  ეროვნული სამსახურებისთვის წარსადგენად შემდეგ დო­კუმენტაციას:

—        ამ მოდულის 3.1 ქვეპუნქტის „ბ“- ში განსაზღვრულ დოკუმენტაციას;

—        ამ მოდულის 3.4 ქვეპუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებული ცვლილებები;

—        შესაბამისობის შემფასებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ანგა­რი­შე­ბი, რომ­ლე­­ბიც მოცემულია ამ მოდულის 3.3 და  3.4 ქვეპუნქტების ბოლო აბზაცებში და 4.3 და 4.4 ქვე­პუ­­ნქტე­ბში.

6. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფორ­მა­ციის საჯაროობა იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

 თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემფა­სე­ბე­ლ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მო­თ­­ხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

მოდული D1 - წარმოების პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფა

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურების ნაწილს, რომელთა საშუალებითაც მწარმოებელი, რომე­ლიც აკმაყოფილებს ამ მოდულის მე-3 პუნქტში მოცემულ მოთხოვნებს და აცხადებს, რომ წნე­ვის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ყოველი ერთეული აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მწარმოებელმა, ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქა­რთველოს რეზიდენტი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის  ყოველ შემადგენელ ერთე­ულზე უნდა  დაიტანოს შესაბამისობის ნიშანი და  შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია. შესაბა­მისობის ნიშანს უნდა ახლდეს ამ მოდულის  მე-5 პუნქტით განსაზღვრული ზედამ­ხედ­ვე­ლობაზე პასუხისმგებელი შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის მოწმობის ნომე­რი.

2. მწარმოებელმა უნდა მოამზადოს ქვემოთ მოყვანილი ტექნიკური დოკუმენტაცია:

ტექნიკური დოკუმენტაცია საშუალებას უნდა იძლეოდეს შეფასდეს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის  შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან. თუ ეს არსებითია  ამგ­ვარი შეფასებისათვის, მასში ასახული უნდა იყოს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის პრო­ექტი, წარმოება და ექსპლუატაცია და უნდა შეიცავდეს:

—        წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის საერთო აღწერას;

—        კომპონენტების,  ქვეაგრეგატების და სქემების და ა.შ. კონცეპტუალურ პროექტს, საწარ­მოო ნახაზებსა და დიაგრამებს;

—        აღნიშნული ნახაზებისა და დიაგრამების, აგრეთვე წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ექ­სპ­ლუატაციის  აღწერასა და განმარტებებს;

—        ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სიას მთლიანად ან ნაწილობრივ და იმ გადაწყვეტილებების ჩამონათვალს, რომლებიც მიღებულია ტექნიკური რეგლა­მენტის ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც მე-5 მუხლში მითი­თე­ბუ­ლი სტანდარტები არ იქნა გამოყენებული;

—        საპროექტო გაანგარიშების შედეგებს, ჩატარებულ შემოწმებებს და ა. შ;

—        გამოცდების ანგარიშებს.

3. მწარმოებელს  უნდა გააჩნდეს დამტკიცებული და ფუნქციონირებადი  ხარისხის სისტემა, რო­მე­ლიც მოიცავს წარმოებას, საბოლოო შემოწმებასა და გამოცდებს როგორც ეს განსა­ზღ­ვ­რულია მე-4 პუნქტში და ექვემდებარებოდეს ზედამხედველობას, როგორც ეს განსაზღვრულია მე- 5 პუნქტში.

4. ხარისხის სისტემა

4.1. მწარმოებელმა უნდა წარუდგინოს განაცხადი მის მიერ არჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს თავისი ხარისხის სისტემის შეფასების მიზნით.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

ა. განსახილველი წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესახებ სრულ სათანადო ინფო­რმა­ცი­ას;

ბ. დოკუმენტაციას ხარისხის სისტემის შესახებ;

4.2. ხარისხის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესაბამ­ი­სო­ბა ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან.

მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა მოთხოვნა თუ დებულება სისტემატურად და სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული  წერილობითი პოლიტიკის, პრო­ცედუ­რე­ბის ან ინსტრუ­ქცი­ე­ბის ფორმით. ხარისხის სისტემის ეს დოკუმენტაცია ხარისხის პრო­­­გრამების, გეგმების, სახელმძ­ღვ­ა­ნელოებისა და ჩანაწერების ერთგვაროვანი ინ­ტე­­­რპრეტაციის საშუალებას უნდა იძლეო­დეს.

კერძოდ, მასში ადეკვატურად უნდა იყოს აღწერილი შემდეგი:  

—        ხარისხის მიზნები და ორგანიზაციული სტრუქტურა, მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა და უფლებები,  წნევის ქვეშ   მომუშავე მოწყობილობის ხარისხთან მიმართებაში;

—        წარმოების, ხარისხის კონტროლისა და  უზრუნველყოფის მეთოდები, პროცესები და სი­ს­ტემატური ღონისძიებები, რომლებიც  გამოიყენება, კერძოდ, N1 დანართის 3.1.2 ქვე­პუ­ნ­ქ­ტის შესაბამისად, ნაწილების მუდმივი შეერთებების დროს;

—        შემოწმებები და გამოცდები, რომლებიც ჩატარდება წარმოებამდე, წარმოების დროს და მის შემდეგ და სიხშირე, რომლითაც ისინი ჩატარდება;

—        ჩანაწერები ხარისხის შესახებ, როგორებიცაა შემოწმების ანგარიშები და მონაცემები გამო­ცდების, დაკალიბრების და კერძოდ, იმ პერსონალის კვალიფიკაციისა და დამტკიცების შესახებ, რომლებიც ჩართული არიან ნაწილების შეერთებაში N1 დანართის  3.1.2 ქვეპუნქტის შე­საბამისად; 

—        მოთხოვნილი ხარისხის მიღწევისა და ხარისხის სისტემის ეფექტურობის მონიტო­რინ­გის საშუალებები.

4.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს ხარისხის სისტემა, რათა განსაზღვროს, აკმაყოფილებს თუ არა ის ამ მოდულის 4.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ მოთხოვნებს. ხარისხის სისტე­მის კომპონენტები, რომლებიც შესაბამისობაშია სათანადო სტანდარტებთან, წარმოა­დ­გენს  4.2. ქვეპუნქტში მოყვანილ  მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრეზუმფციას.

აუდიტის ჯგუფში უნდა იყოს სულ ცოტა ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის განსახილველი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება. შეფასების პრო­ცედურა უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის ორგანიზაციაში საინსპექციო ვიზიტს.

გადაწყვეტილება უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემოწმების დას­კვნე­ბსა და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. ჩამოყალიბებულ უნდა იქნეს გასაჩივ­რე­ბის პროცედურები.

4.4. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეასრულოს ხარისხის სისტემით გათ­ვა­ლ­ისწი­ნე­ბული ვალდებულებები, და უზრუნველყოს მისი ეფექტიანი ფუნქ­ციო­ნი­რე­ბა.

მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რე­ზი­დენტი, უნდა შეატყობინოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რომელმაც დამტკიცა ხარისხის სისტემა მასში  მოსალოდნელი ყველა ცვლილების შესახებ.

შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს შეთავაზებული ცვლილებები და გადა­წყვი­ტოს აკმაყოფილებს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მოდულის 4.2 ქვეპუნქტში აღწერილ მოთხოვ­ნე­ბს და არის თუ არა საჭირო განმეორებითი შეფასება.

თავისი გადაწყვეტილების შესახებ მან მწარმოებელს უნდა აცნობოს. შეტყობინება უნდა შეიცავ­დეს შემოწმების დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.

5. ზედამხედველობა შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ

5.1. ზედამხედველობის მიზანია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელი სრულად ასრულებს დამტკი­ცე­ბული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებებს.

5.2. შესაბამისობის შეფასების მიზნებისათვის, მწარმოებელმა შესაბამისობის შემფასებელი პი­რი­სთვის, ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და სათა­ვსო ადგილები და სრულად მიაწოდოს მას საჭირო ინფორმაცია, კერძოდ:

—        დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ;

—        ხარისხის ჩანაწერები, როგორებიცაა ინსპექტირების ანგარიშები და გამოცდების მონა­ცე­მე­ბი, დაკალიბრების მონაცემები, ანგარიშები ჩართული პერსონალის კვალიფიკაციის შესახებ და ა. შ. 

5.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს პერიოდული აუდიტები, რათა დარ­წმუნდეს, რომ  მწარმოებელს აქვს და იყენებს ხარისხის სისტემას, და მიაწოდოს მწარმოებელს აუ­დიტის ანგარიში. პერიოდული აუდიტების სიხშირე ისე­თი უნდა იყოს, რომ   სრული მოცუ­ლო­ბით შეფასება ჩატარდეს განმეორებით ყოველ სამ წელიწადში.

5.4. ამასთან ერთად შესაბამისობის შემფასებელი პირი შეიძლება მოულოდნელად ეწვიოს მწარმოებელს. ამგვარი ვიზიტების საჭიროება, და მათი სიხშირე განისაზღვრება შესაბამისობის შემ­ფასებელი პირის მიერ ოპერირებული განხორციელებული საკონტროლო ვიზიტების სისტე­მის საფუძველზე. კერძოდ, ვიზიტების სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ ფაქტორებს:

—        მოწყობილობის კატეგორიას;

—        ზედამხედველობის წინა ვიზიტის შედეგებს;

—        ვიზიტის შემდგომი მაკორექტირებელი ქმედებების საჭიროებას;

—        სისტემის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ პირობებს, საჭიროების შემ­თხვ­ე­­ვაში;

—        მნიშვნელოვან ცვლილებებს მწარმოებელ ორგანიზაციაში, მის პოლიტიკაში ან ტექ­ნი­კა­ში.

ამგვარი ვიზიტების დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შეიძლება, თუ ეს საჭირო იქნება, ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს გამოცდები, რომლებიც დაადასტურებს, რომ ხარისხის სისტემა სწორად ფუნქციონირებს. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა მწარმოებელს უნდა მია­წო­დოს ვიზიტის ანგარიში, და თუ ადგილზე გამოცდა იქნა ჩატარებული, გამოცდის ანგარიშიც.

6. მწარმოებელი, წნევის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოების დღ­­ი­­დან ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს ეროვნული სამსახურებისთვის წა­რ­სადგენად შემდეგ დო­კუმენტაციას:

—        ამ მოდულის მე-2 პუნქტში მითითებული ტექნიკური დოკუმენტაცია;

—        ამ მოდულის 4.1 პუნქტის „ბ“- ში განსაზღვრულ დოკუმენტაციას;

—        ამ მოდულის 4.4 პუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებული ცვლილებები;

—        შესაბამისობის შემფასებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ანგარიშები, რო­მლე­ბიც მოცემულია ამ მოდულის 4.3 და 4.4 ქვეპუნქტების ბოლო აბზაცებში და 5.3 და 5.4 ქვეპუნქტებში.

7. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფო­რმა­ციის საჯაროობა იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის სხვა შესაბამისობის შემფა­სე­ბელ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მო­თ­ხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

მოდული E - ტიპთან  შესაბამისობა დაფუძნებული პროდუქტის ხარისხის უზრუნველყოფაზე

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურების იმ ნაწილს, რომელთა საშუალებითაც მწარმოებელი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოდულის მე-2 პუნქტში მოცემულ მოთხოვნებს, უზრუნველყოფს და ადასტურებს, რომ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა შესაბამისობაშია ტიპთან, რომელიც აღწერილია ტიპის  სერტიფიკატში და აკმაყოფილებს  ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მწარმოებელმა, ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რეზი­დენტი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ყოველ ერთეულზე უნდა  დაიტანოს შესა­ბა­მი­სობის ნიშანი და შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია. ნიშანდებას უნდა ახლდეს   ამ მოდუ­ლის  მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი შესაბამი­სო­ბის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი.

2. მწარმოებელს  უნდა გააჩნდეს დამტკიცებული და ფუნქციონირებადი  ხარისხის სისტემა, რომე­ლიც მოიცავს წარმოებას, საბოლოო შემოწმებასა და გამოცდებს როგორც ეს განსაზღვ­რუ­ლია მე-3 პუნქტში და ექვემდებარებოდეს ზედამხედველობას, როგორც ეს განსაზღვრულია მე- 4 პუნქტში.

3. ხარისხის სისტემა

3.1. მწარმოებელმა უნდა წარუდგინოს განაცხადი მის მიერ არჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს თავისი ხარისხის სისტემის შეფასების მიზნით.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

ა. განსახილველი წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესახებ სრულ სათანადო ინფორ­მა­ცი­ას;

ბ.  დოკუმენტაციას ხარისხის სისტემის შესახებ;

გ. დამტკიცებული ტიპის ტექნიკურ დოკუმენტაციას და ტიპის  სერტიფიკატის ასლს.

3.2. ხარისხის სისტემის ფარგლებში, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ყოველ ერთეულს უნდა ჩაუტაროს შემოწმება და სათანადო გამოცდა, როგორც ეს მე-5 მუხლში მოყვანილი შესა­ბა­მისი სტანდარტებით არის გათვალისწინებული,  ან ეკვივალენტური გამოცდები, კერძოდ, უნ­და ჩატარდეს საბოლოო შეფასება, როგორც ეს N1 დანართის  3.2 ქვეპუნქტში არის მოცემული, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან. მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა მოთხოვნა თუ დებულება სისტემატურად და სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული  წერილობითი პოლიტიკის, პროცედურების ან ინსტრუქცი­ე­ბის ფორმით. ხარისხის სისტემის ეს დოკუმენტაცია ხარისხის პროგრამების, გეგმების, სახელ­მ­ძღ­ვა­ნელოებისა და ჩანაწერების  ერთგვაროვანი  ინტერპრეტაციის საშუალებას უნდა იძლეო­დეს.

კერძოდ, მასში ადეკვატურად უნდა იყოს აღწერილი შემდეგი:  

—        ხარისხის მიზნები და ორგანიზაციული სტრუქტურა, მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა და უფლებები,  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ხარისხთან მიმართებაში;

—        წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის  შემოწმებები და გამოცდები, რომლებიც უნდა ჩატა­რდეს წარმოების შემდეგ;

—        ხარისხის სისტემის ეფექტურად ფუნქციონირებაზე მონიტორინგის საშუალებები;

—        ჩანაწერები ხარისხის შესახებ, როგორებიცაა შემოწმების ანგარიშები და მონაცემები გამო­ცდების, დაკალიბრების და კერძოდ, იმ პერსონალის კვალიფიკაციისა და დამტკიცების შესახებ, რომლებიც ჩართული არიან ნაწილების შეერთებაში და არამრღვევ გამოცდებში N1 დანართის   3.1.2 და 3.1.3 ქვეპუნქტების შესაბამისად; 

3.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს ხარისხის სისტემა, რათა განსაზღვროს, აკმაყოფილებს თუ არა ის ამ მოდულის 3.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ მოთხოვნებს. ხარისხის სის­ტემის კომპონენტები, რომლებიც შესაბამისობაშია სათანადო სტანდარტებთან, წარმოა­დგენს  3.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ  მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრეზუმფციას.

აუდიტის ჯგუფში უნდა იყოს სულ ცოტა ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება წნევის ქვეშ  მო­მუ­შავე მოწყობილობის განსახილველი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება. შეფასების პრო­ცედურა უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის ორგანიზაციაში საინსპექციო ვიზიტს.

გადაწყვეტილება უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს გამოცდის დას­კ­ვ­­ნ­ებსა და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.

3.4. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეასრულოს ხარისხის სისტემით გათვალისწი­ნე­ბული ვალდებულებები და უზრუნველყოს მისი ეფექტიანი ფუნქცი­ო­ნი­რება.

მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქა­რთ­ვე­ლოს რე­ზიდენტი, უნდა შეატყობინოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რომელმაც და­­ამტკიცა ხარისხის სისტემა მასში  მოსალოდნელი ყველა ცვლილების შესახებ.

შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს შეთავაზებული ცვლილებები და გადაწყვიტოს აკმაყოფილებს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მოდულის 3.2 ქვეპუნქტში აღწერილ მოთხოვნებს და არის თუ არა საჭირო განმეორებითი შეფასება.

თავისი გადაწყვეტილების შესახებ მან მწარმოებელს უნდა აცნობოს. შეტყობინება უნდა შეი­ცა­ვ­დეს შემოწმების დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.

4. ზედამხედველობა შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ

4.1. ზედამხედველობის მიზანია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელი სრულად ასრულებს დამტკი­ცე­ბუ­ლი ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებებს.

4.2. შესაბამისობის შეფასების მიზნებისათვის, მწარმოებელმა შესაბამისობის შემფასებელი პი­რი­სთვის,  ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და სა­თა­ვსო ადგილები და სრულად მიაწოდოს მას საჭირო ინფორმაცია, კერძოდ:

— დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ;

— ტექნიკური დოკუმენტაცია;

— ხარისხის ჩანაწერები, როგორებიცაა ინსპექტირების ანგარიშები და გამოცდების მონაცემები, დაკალიბრების მონაცემები, ანგარიშები ჩართული პერსონალის კვალიფიკაციის შესახებ და ა. შ. 

4.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს პერიოდული აუდიტები, რათა დარ­წმ­უ­ნდეს, რომ  მწარმოებელს აქვს და იყენებს ხარისხის სისტემას, და მიაწოდოს მწარმოებელს აუდიტის ანგარიში. პერიოდული აუდიტების სიხშირე ისეთი უნდა იყოს, რომ სრული მო­ცუ­ლო­ბით განმეორებითი შეფასება ჩატარდეს ყოველ სამ წელიწადში.

4.4. ამასთან ერთად შესაბამისობის შემფასებელი პირი შეიძლება მოულოდნელად ეწვიოს მწარ­მო­ებელს. ამგვარი ვიზიტების საჭიროება და მათი სიხშირე განისაზღვრება შესაბამისობის შემფა­სებელი პირის მიერ განხორციელებული საკონტროლო ვიზიტების სისტემის საფუძველ­ზე. კერძოდ,  საკონტროლო ვიზიტების სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ ფაქტორებს:

— მოწყობილობის კატეგორიას;

— ზედამხედველობის წინა ვიზიტის შედეგებს;

— ვიზიტის შემდგომი მაკორექტირებელი ქმედებების საჭიროებას;

— სისტემის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ პირობებს, საჭიროების შე­მ­­­თ­­ხ­ვე­ვა­ში;

— მნიშვნელოვან ცვლილებებს მწარმოებელ ორგანიზაციაში, მის პოლიტიკაში ან ტექნიკაში. 

ამგვარი ვიზიტების დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შეიძლება, თუ ეს საჭირო იქნება, ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს გამოცდები, რომლებიც დაადასტურებს, რომ ხარისხის სი­ს­ტემა სწორად ფუნქციონირებს. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა მწარმოებელს უნდა მიაწ­ო­დოს ვიზიტის ანგარიში, და თუ ადგილზე გამოცდა იქნა ჩატარებული, გამოცდის ანგარიშიც.

5. მწარმოებელი, წნევის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოების დღ­­ი­დან ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს ეროვნული სამსახურებისთვის წა­რ­­სადგენად შემდეგ დო­კუ­მენტაციას:

— ამ მოდულის 3.1 ქვეპუნქტის „ბ“- ში განსაზღვრულ დოკუმენტაციას;

— ამ მოდულის 3.4 ქვეპუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებული ცვლილებები;

— შესაბამისობის შემფასებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ანგარიშები, რო­მლებიც მოცემულია ამ მოდულის 3.3 და  3.4 ქვეპუნქტების ბოლო აბზაცებში და 4.3 და 4.4 ქვეპუნ­ქტე­ბ­ში.

6. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფო­რმა­ციის საჯაროობა იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემფ­ასე­ბელ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მოთ­ხო­ვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

მოდული E1 - მზა პროდუქტის ინსპექტირების და გამოცდების ხარისხის უზრუნველყოფა

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურების იმ ნაწილს, რომელთა საშუალებითაც მწარმოებელი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ მოდულის მე-3 პუნქტში მოცემულ მოთხოვნებს, უზრუნველყოფს და ადასტურებს, რომ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა  აკმაყოფილებს  ტექნიკური რეგ­ლამენტის მოთხოვნებს. მწარმოებელმა, ან  მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რეზიდენტი, წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ყოველ ერთეულზე უნდა  დაიტანოს შესაბამისობის ნიშანი და შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია. ნიშანდებას უნდა ახლდეს   ამ მოდულის  მე-5 პუნქტით განსაზღვრული, ზედამხედველობაზე პასუხისმგე­ბე­ლი შესაბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი.

2. მწარმოებელმა უნდა მოამზადოს ქვემოთ აღწერილი ტექნიკური დოკუმენტაცია.

წნევის ქვეშ  მომუშავე ტექნიკური დოკუმენტაცია საშუალებას უნდა იძლეოდეს შეფასდეს წნე­ვის ქვეშ   მომუშავე მოწყობილობის  შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნე­ბ­თან. თუ ეს არსებითია  ამგვარი შეფასებისათვის, მასში ასახული უნდა იყოს წნევის ქვეშ  მომუ­შა­ვე მოწყობილობის პროექტი, წარმოება და ექსპლუატაცია და უნდა შეიცავდეს:

—  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის საერთო აღწერას;

—  კომპონენტების, ქვეაგრეგატების და სქემების და ა.შ. კონცეპტუალურ პროექტს, საწა­რ­მოო ნახაზებსა და დიაგრამებს;

—  აღნიშნული ნახაზებისა და დიაგრამების, აგრეთვე წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობი­ლო­ბის ექსპლუატაციის  აღწერასა და განმარტებებს;

—  ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სიას მთლიანად ან ნაწილობრივ და იმ გადაწყვეტილებების ჩამონათვალს, რომლებიც მიღებულია ტექნიკური რეგლამენტის ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც მე-5 მუხლში მითი­თე­ბული სტანდარტები არ იქნა გამოყენებული;

—  საპროექტო გაანგარიშების შედეგებს, ჩატარებულ შემოწმებებს და ა. შ;

—  გამოცდების ანგარიშებს.

3. მწარმოებელს  უნდა გააჩნდეს დამტკიცებული და ფუნქციონირებადი  ხარისხის სისტემა, რომე­ლიც მოიცავს საბოლოო შემოწმებასა და გამოცდებს როგორც ეს განსაზღვრულია მე-4 პუნქ­ტში და ექვემდებარებოდეს ზედამხედველობას, როგორც ეს განსაზღვრულია მე-5 პუნქ­ტ­ში.

4. ხარისხის სისტემა

4.1. მწარმოებელმა უნდა წარუდგინოს განაცხადი მის მიერ არჩეულ შესაბამისობის შემფა­სე­ბელ პირს მისი ხარისხის სისტემის შეფასების მიზნით.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

ა. განსახილველი წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესახებ სრულ სათანადო ინფორმ­ა­ციას;

ბ. დოკუმენტაციას ხარისხის სისტემის შესახებ;

4.2. ხარისხის სისტემის ფარგლებში, წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ყოველ ერთე­ულს უნდა ჩაუტაროს შემოწმება და სათანადო გამოცდა, როგორც ეს მე-5 მუხლში მოყვანილი შესა­ბამისი სტანდარტებით არის გათვალისწინებული,  ან ეკვივალენტური გამოცდები, კერ­ძოდ, უნდა ჩატარდეს საბოლოო შეფასება, როგორც ეს N1 დანართის  3.2 ქვეპუნქტში არის მოცემული, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტის მოთ­ხ­ოვნებთან. მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა მოთხოვნა თუ დებულება სისტემატურად და სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული წერილობითი პოლიტიკის, პროცედურების ან ინს­ტრუ­ქციების ფორმით. ხარისხის სისტემის ეს დოკუმენტაცია ხარისხის პროგრამების, გეგმე­ბის, სახელმძღვანელოებისა და ჩანაწერების  ერთგვაროვანი  ინტერპრეტაციის საშუალებას უნ­და იძლეოდეს.

კერძოდ, მასში ადეკვატურად უნდა იყოს აღწერილი შემდეგი:  

—  N1 დანართის 3.1.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული ნაწილების მუდმივი შეერთების პროცედურები;

—  შემოწმებები და ტესტები, რომლებიც უნდა ჩატარდეს წარმოების შემდეგ;

ხარისხის სისტემის ეფექტურად ფუნქციონირებაზე მონიტორინგის საშუალებები;

—  ჩანაწერები ხარისხის შესახებ, როგორებიცაა შემოწმების ანგარიშები და მონაცემები გამოცდების, დაკალიბრების და კერძოდ, იმ პერსონალის კვალიფიკაციისა და დამტკიცების შე­სა­ხებ, რომლებიც ჩართული არიან ნაწილების შეერთებაში N1 დანართის   3.1.2 ქვეპუნქტის შე­სა­­ბამისად; 

აუდიტის ჯგუფში უნდა იყოს სულ ცოტა ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება წნევის ქვეშ მო­მუ­­შავე მოწყობილობის განსახილველი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება. შეფასების პროცედურა უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის ორგანიზაციაში საინსპექციო ვიზიტს.

გადაწყვეტილება უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემოწმების და­სკვ­ნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. ჩამოყალიბებულ უნდა იქნეს გასაჩი­ვ­რ­ე­­ბის პროცედურები.

4.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს ხარისხის სისტემა, რათა განსაზღვროს, აკმა­ყოფილებს თუ არა ის ამ მოდულის 4.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ მოთხოვნებს. ხარისხის სის­ტე­მის კომპონენტები, რომლებიც შესაბამისობაშია სათანადო სტანდარტებთან, წარმოადგენს  4.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ  მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრეზუმფციას.

4.4. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეასრულოს ხარისხის სისტემით გათვალი­სწინ­ე­ბული ვალდებულებები და უზრუნველყოს მისი ეფექტიანი ფუნქციონირება.

მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რეზი­დენტი, უნდა შეატყობინოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რომელმაც დაამტკიცა ხარი­ს­ხის სისტემა, მასში  მოსალოდნელი ყველა ცვლილების შე­სახებ.

შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს შეთავაზებული ცვლილებები და გადა­წყვ­ი­ტოს აკმაყოფილებს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მოდულის 4.2 ქვეპუნქტში აღწერილ მოთხოვ­ნე­ბს და არის თუ არა საჭირო განმეორებითი შეფასება.

მან უნდა აცნობოს მწარმოებელს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. შეტყობინება უნდა შეიცა­ვ­დეს გამოცდის დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვე­ტი­ლე­ბას.

5. ზედამხედველობა შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ

5.1. ზედამხედველობის მიზანია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელი სრულად ასრულებს დამტ­კი­ცე­ბული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებებს.

5.2. შესაბამისობის შეფასების მიზნებისათვის, მწარმოებელმა შესაბამისობის შემფა­სე­ბე­ლი პი­რი­­სთვის, ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს წარმოების, ინსპე­ქტირების, გამოც­დე­ბისა და სა­თა­ვსო ადგილები და სრულად მიაწოდოს მას საჭირო ინფორმაცია, კერ­ძოდ:

—        დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ;

—        ტექნიკური დოკუმენტაცია;

—        ხარისხის ჩანაწერები, როგორებიცაა, ინსპექტირების ანგარიშები და გამოცდების მონა­ცე­მები, დაკალიბრების მონაცემები, ანგარიშები ჩართული პერსონალის კვალიფიკაციის შესახებ და ა. შ. 

5.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს პერიოდული აუდიტები, რათა დარწ­მუნ­დეს, რომ  მწარმოებელს აქვს და იყენებს ხარისხის სისტემას, და მია­წო­დოს მწარმოებელს აუ­დიტის ანგარიში. პერიოდული აუდიტების სიხშირე ისე­თი უნ­და იყოს, რომ სრული მოცულობით შეფასება ჩატარდეს განმეორებით ყოველ სამ წე­ლი­წადში.

5.4. ამასთან ერთად, შესაბამისობის შემფასებელი პირი შეიძლება მოულოდნელად ეწვიოს მწარ­მოებელს. ამგვარი ვიზიტების საჭიროება და მათი სიხშირე განისაზღვრება შესაბამისობის შემფა­სებელი პირის მიერ განხორციელებული საკონტროლო ვიზიტების სისტემის საფუძვე­ლზე. კერძოდ,  საკონტროლო ვიზიტების სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს შემდეგ ფაქტო­რე­ბს:

—        მოწყობილობის კატეგორიას;

—        ზედამხედველობის წინა ვიზიტის შედეგებს;

—        ვიზიტის შემდგომი მაკორექტირებელი ქმედებების საჭიროებას;

—        სისტემის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ პირობებს, საჭიროების შემთ­ხვე­ვაში;

მნიშვნელოვან ცვლილებებს მწარმოებელ ორგანიზაციაში, მის პოლიტიკაში ან ტექნიკაში. 

ამგვარი ვიზიტების დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შეიძლება, თუ ეს საჭირო იქნება, ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს   გამოცდები, რომლებიც დაადას­ტურებს, რომ ხარისხის სი­სტე­მა სწორად ფუნქციონირებს. შესაბამისობის შემფასებ­ე­ლ­მა პირმა მწარმოებელს უნდა მია­წოდოს ვიზიტის ანგარიში და თუ ადგილზე გამო­ც­და იქნა ჩატარებული, გამოცდის ანგარიშიც.

6. მწარმოებელი, წნევის ქვეშ   მომუშავე მოწყობილობის ბოლო  ერთეულის წარმო­ე­ბის დღიდან ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს  ეროვნული სამსახურები­სთ­ვის წარსადგენად შემდეგ დო­კუმენტაციას:

—        ამ მოდულის მე-2 პუნქტში მითითებული ტექნიკური დოკუმენტაცია;

—        ამ მოდულის 4.1  ქვეპუნქტის „ბ“- ში განსაზღვრულ დოკუმენტაციას;

—        ამ მოდულის 4.4 ქვეპუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებული ცვლი­ლე­ბე­ბი;

—        შესაბამისობის შემფასებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ანგარი­შე­ბი, რომ­ლებიც მოცემულია ამ მოდულის 4.3 და 4.4 ქვეპუნქტების ბოლო აბზაცებში და 5.3 და 5.4 ქვე­პუ­ნ­ქტებში.

7. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფო­რმა­ციის საჯაროობა იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემ­ფა­სებელ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომე­ლიც გაუქმდა და მოთხ­ოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

მოდული F - ტიპთან შესაბამისობა დაფუძნებული პროდუქტის შემოწმებაზე

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურებს, რომელთა საშუალებითაც მწარმოებელი, ან მისი უფლებ­ა­მოსილი წარმომადგენელი, რომელიც არის საქართველოს რეზიდენტი, უზრუნველყოფს და აცხადებს, რომ ამ მოდულის  მე-3 პუნქტში აღწერილი წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა შესა­ბამისობაშია ტიპთან, რომელიც აღწერილია

—  ტიპის სერტიფიკატში, ან

—  პროექტის სერტიფიკატში

და აკმაყოფილებს  ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

2. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ყველა სათანადო ზომა იმისათვის, რომ წარმოების  პროცესი უზ­რუნველყოფდეს წნევის ქვეშ  მომუშავე  მოწყობილობის  შესაბამისობას ტიპთან, რომელიც აღწერილია 

—  ტიპის სერტიფიკატში, ან

—  პროექტის სერტიფიკატში

და აკმაყოფილებდეს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.

მწარმოებელმა,  წნევის ქვეშ   მომუშავე მოწყობილობის ყოველ ერთეულზე უნდა  დაიტანოს შე­სა­ბამისობის ნიშანი და  შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია.

3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის, ტექნიკური რე­გ­ლა­მენტის სათანადო მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმების მიზნით უნდა ჩაატაროს შე­სა­ბამისი შემოწმებები და გამოცდები ამ მოდულის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თითოეული პრო­დუქტის შემოწმებისა და გამოცდის საშუალებით.

მწარმოებელი, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რომელიც არის საქარ­თვე­ლოს რეზი­დენტი, უნდა ინახავდეს შესაბამისობის დეკლარაციის ასლს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილო­ბის  ბოლო ერთეულის წარმოებიდან 10 წლის განმავლობაში.

4. ვერიფიკაცია წნევის ქვეშ  მომუშავე  მოწყობილობის თითოეული ერთეულის შემო­წმ­ე­ბისა და გამოცდის საშუალებით

4.1. წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის თითოეული ერთეული ინდივიდუა­ლუ­რად უნდა გამოიცადოს და უნდა გაიაროს სათანადო შემოწმება და გამოცდა, როგორც ეს განსაზღვრულია ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მოყვანილ სტანდარ­ტე­ბ­ში, ან გაიაროს ეკვივალენტური შემოწმება და გამოცდა, რათა დაადასტუროს, რომ ის შეე­საბამება ტიპს და ტექნიკური რეგ­ლა­მე­ნ­ტის მოთხოვნებს.

კერძოდ, შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა:

— გააკონტროლოს, რომ პერსონალი, რომელიც ჩართული იყო წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყო­ბი­ლობის ნაწილების მუდმივ შეერთებასა და არამრღვევი გამოცდების ჩა­ტა­რე­ბა­ში, კვალიფიცი­რე­ბულია ან დამტკიცებულია N1 დანართის  3.1.2 ან 3.1.3 ქვე­პუ­ნ­ქტების შესაბამისად;

— გააკონტროლოს, რომ მასალების მწარმოებლის მიერ გაცემული სერტიფიკატები შეესაბამება N1 დანართის  4.3 ქვეპუნქტს;

— ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს საბოლოო შემოწმება და საკონტროლო გამოცდა, N1 დანართის 3.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად და შეამოწმოს უსაფრთხოების ხელსაწყოები, თუკი ამგ­ვა­რი არსებობს.

4.2. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის თითოეულ ერ­თე­ულზე უნდა დაიტანოს თავისი აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი და შეადგინოს შესაბა­მი­სო­ბის სერტიფიკატი ჩატარებული გამოცდების შედეგების მიხედვით.

4.3. მწარმოებელმა, ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რეზიდენტი, უნდა უზრუნველყოს შესაბამისობის შემფასებელი პირის მიერ გაცემული შესა­ბა­მისობის სერტიფიკატების ხელმისაწვდომობა მოთხოვნის შემთხვევაში.

 

მოდული G - შესაბამისობა დაფუძნებული ცალკეული ნაკეთობის შემოწმებაზე

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურებს, რომლითაც მწარმოებელი უზრუნველყოფს და აცხადებს, რომ დამზადებულიწნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა, რომელსაც თან ერთვის ამ მოდულის 4.1 ქვეპუნქტში აღნიშნული სერტიფიკატი,  აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის მოთ­ხოვ­ნებს. მწარმოებელმა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობაზე  უნდა  დაიტანოს შესაბამისობის ნი­შანი და  შეადგინოს  შესაბამისობის დეკლარაცია.

2. მწარმოებლმა ერთეულის ვერიფიკაციისათვის უნდა მიმართოს მის მიერ არჩეულ შესაბამ­ი­სობის შემფასებელ პირს.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

— მწარმოებლის დასახელებასა და მისამართს, და  წნევის ქვეშ მყოფი მოწყობილობის ადგილ­მდ­ებარეობას;

— წერილობით მითითებას, რომ იგივე განაცხადი არ არის წარდგენილი სხვა შესაბამისობის შემფა­სებელი პირისათვის;

— ტექნიკურ დოკუმენტაციას.

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა იძლეოდეს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ტე­­ქნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასებისა და  წნევის ქვეშ   მო­­მუშავე მო­წ­ყო­ბილობის პროექტი, წარმოება და ექსპლუატაცია გასაგები უნდა იყოს.

ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:

— წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის საერთო აღწერას;

— კომპონენტების, ქვე-სისტემების, სქემების და ა. შ. კონცეპტუალურ პროექტსა და საწარმოო ნახაზებს;

— აღნიშნული ნახაზებისა და დიაგრამების, აგრეთვე წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ექსპლუატაციის აღწერასა და განმარტებებს;

— ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტების სიას მთლიანად ან ნაწილობრივ და იმ გადაწყვეტილებების ჩამონათვალს, რომლებიც მიღებულია ტექნიკური რეგ­ლამენტის ძირითადი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როდესაც მე-5 მუხლში მოცე­მუ­ლი სტანდარტები არ იქნა გამოყენებული;

— პროექტის გაანგარიშების, ჩატარებული შემოწმებებისა და  სხვა  შედეგებს;

— გამოცდების ანგარიშებს;

— სათანადო ინფორმაციას დამტკიცებული საწარმოო და საგამოცდო პროცედურების და ასევე, პერსონალის კვალიფიკაციისა და დამტკიცების შესახებ N1 დანართის 3.1.2 და  3.1.3 ქვე­პუ­ნქ­ტე­ბის შესაბამისად.

4. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეამოწმოს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის თითოეული ერთეულის  პროექტი და კონსტრუქცია და წარმოების პროცესის მსვლელობაში ჩაა­ტა­როს ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში აღნიშნულ სტანდარტებში გათვალი­სწინე­ბული გამოცდები ან ჩაატაროს ეკვივალენტური შემოწმებები და გამოცდები, რათა უზრუნვე­ლყოს (დაადგინოს) ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობა. კერძოდ, შესაბამი­სო­ბის შემფასებელმა პირმა უნდა:

— შეამოწმოს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ტექნიკური დოკუმენტაცია პროექტთან და წარმ­ოების პროცედურებთან მიმართებაში;

— შეაფასოს გამოყენებული მასალები, როდესაც ისინი შესაბამისობაში არაა სათანადო სტან­დარტებთან ან წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის მასალების ევროპულ დამტკიცებასთან და შეამოწმოს მასალის მწარმოებლის მიერ N1 დანართის 4.3 ქვეპუნქტის შესაბამისად გაცე­მუ­ლი სერტიფიკატი;

— დაამტკიცოს წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ნაწილების მუდმივი შეერთების პრო­ცე­დუ­რები, ან შეამოწმოს, იყო თუ არა ეს პროცედურები ადრე დამტკიცებული N1 დანართის  3.1.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად;

—        გააკონტროლოს კვალიფიკაციები ან დამტკიცებები დანართის N1-ის ნაწილებში მოცემული 3.1.2 ან 3.1.3  ქვეპუნქტების შესაბამისად.

—        ჩაატაროს საბოლოო შემოწმება N1 დანართის  3.2.1 ქვეპუნქტის მიხედვით,  ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს საკონტროლო გამოცდა N1 დანართის 3.2.2 ქვეპუნქტის მიხედვით და შეამოწმოს უსაფრთხოების ხელსაწყოები საჭიროების შემთხვევაში.

4.1. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობაზე უნდა დაი­ტანოს  ან დაატანინოს თავისი აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი და შეადგინოს შე­სა­ბა­მისობის სერტი­ფი­კატი ჩატარებული გამოცდების მიხედვით. ეს სერტიფიკატი უნ­და ინახებოდეს ათი წლის განმავლობაში.

4.2. მწარმოებელმა, ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რე­­ზიდენტი, უნდა უზრუნველყოს, რომ შესაბამისობის დეკლარაცია და შესაბამისობის შემფა­სებელი პირის მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატები მოთხოვნისთანავე ხელ­მისა­წვდო­მი იქნება.

მოდული H - შესაბამისობა დაფუძნებული ხარისხის სრულ უზრუნველყოფაზე

1. ეს მოდული აღწერს პროცედურებს, რომელთა მეშვეობით მწარმოებელი, რომელიც აკმა­ყოფილებს ამ მოდულის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს, უზრუნველყოფს და აცხადებს, რომ  წნე­ვის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობა აკმაყოფილებს ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქართველოს რეზიდენტი, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის თითოეულ ერთეულზე უნდა  დაიტანოს შესა­ბამისობის ნიშანი და შეადგინოს შესაბამისობის დეკლარაცია. შესაბამისობის ნიშანს უნდა ახ­ლდეს ამ მოდულის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი შე­საბამისობის შემფასებელი პირის აკრედიტაციის მოწმობის ნომერი.

2. მწარმოებელს  უნდა გააჩნდეს დამტკიცებული და ფუნქციონირებადი  ხარისხის სისტემა  პროე­ქტის, წარმოების, საბოლოო შემოწმებისა და გამოცდებისთვის, როგორც ეს განსაზღვ­რუ­ლია მე-3 პუნქტში და ექვემდებარებოდეს ზედამხედველობას, როგორც ეს განსაზღვრულია მე-4 პუნქტში.

3. ხარისხის სისტემა

3.1. მწარმოებელმა უნდა წარუდგინოს განაცხადი მის მიერ არჩეულ შესაბამისობის შემფასებელ პირს მისი ხარისხის სისტემის შეფასების მიზნით.

განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

ა. განსახილველი წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის შესახებ სრულ სათანადო ინფორმაციას;

ბ. დოკუმენტაციას ხარისხის სისტემის შესახებ.

3.2. ხარისხის სისტემამ უნდა უზრუნველყოს  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შესაბა­მი­სობა ტექნიკური რგლამენტის მოთხოვნებთან.

მწარმოებლის მიერ მიღებული ყველა მოთხოვნა თუ დებულება სისტემატურად და სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული  წერილობითი პოლიტიკის, პროცედურების ან ინსტრუ­ქცი­ების ფორმით. ხარისხის სისტემის ეს დოკუმენტაცია ხარისხის პროგრამების, გეგმების, სახე­ლმძღვანელოებისა და ჩანაწერების  ერთგვაროვანი  ინტერპრეტაციის საშუალებას უნდა იძლეო­დეს.

კერძოდ, მასში ადეკვატურად უნდა იყოს აღწერილი შემდეგი:  

— ხარისხის მიზნები და ორგანიზაციული სტრუქტურა, მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა და უფ­ლებები,  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ხარისხთან მიმართებაში;

— ტექნიკური პროექტის სპეციფიკაციები იმ სტანდარტების ჩათვლით, რომლებიც გამო­ყე­ნე­ბულ უნდა იქნეს. იმ შემთხვევებში, როდესაც ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 მუხლში მოცემ­უ­ლი სტანდარტები სრულად არ გამოიყენება საშუალებები, რომლებიც გამოყენებულ იქნება წნე­ვის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ტექნიკური რეგლამენტის ძირითადი მოთხოვნების დასა­კმა­­ყოფილებლად.;

— პროექტის კონტროლისა და ვერიფიკაციის მეთოდები, პროცესები და სისტემატური ზომები, რო­მლებიც გამოიყენება წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის პროექტირებისას, კერძოდ, მასალებთან მიმართებაში N1 დანართის მე-4 მუხლის შესაბამისად;

— შესაბამისი  წარმოების, ხარისხის კონტროლისა და ხარისხის უზრუნველყოფის მე­თო­­დები, პროცესები და სისტემატური ზომები, რომლებიც გამოყენებულ იქნება, კე­რ­ძოდ, ნაწილების მუდ­მივი შეერთებების დროს N1 დანართის  3.1.2 ქვეპუნქტის შესა­ბა­მისად;

— შემოწმებები და გამოცდები, რომლებიც ჩატარდება წარმოებამდე, წარმოების დროს და მის შე­მდეგ და მათი ჩატარების სიხშირე;

— ჩანაწერები ხარისხის შესახებ, როგორებიცაა შემოწმების ანგარიშები და მონაცემები გამო­ც­დების, დაკალიბრების და კერძოდ, იმ პერსონალის კვალიფიკაციისა და დამტკიცების შესახებ, რომლებიც ჩართული არიან ნაწილების შეერთებაში და არამრღვევ გამოცდებში N1 დანართის   3.1.2 და 3.1.3 ქვეპუნქტების შესაბამისად; 

— წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის მოთხოვნილი პროექტის და ხარისხის მიღწევაზე და ხარისხის სისტემის ეფექტურ ფუნქციონირებაზე  მონიტორინგის საშუალებები. 

3.3 შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს ხარისხის სისტემა, რათა განსაზღვროს, აკმაყოფილებს თუ არა ის ამ მოდულის 3.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ მოთხოვნებს. ხარისხის სისტემის კომპონენტები, რომლებიც შესაბამისობაშია სათანადო სტანდარტებთან, წარმოა­დ­გენს  3.2 ქვეპუნქტში მოყვანილ  მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრეზუმფციას.

აუდიტის ჯგუფში უნდა იყოს სულ ცოტა ერთი წევრი მაინც, რომელსაც ექნება წნევის ქვეშ  მო­მუ­შავე მოწყობილობის განსახილველი ტექნოლოგიის შეფასების გამოცდილება. შეფასების პრო­ცედურა უნდა მოიცავდეს მწარმოებლის ორგანიზაციაში საინსპექციო ვიზიტს.

გადაწყვეტილება უნდა ეცნობოს მწარმოებელს. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემოწმების დას­კ­ვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას. ჩამოყალიბებულ უნდა იქნეს გასაჩი­ვ­რე­ბის პროცედურები.

3.4. მწარმოებელმა უნდა მიიღოს ზომები, რათა შეასრულოს ხარისხის სისტემით გათ­ვალი­სწი­ნებული ვალდებულებები და უზრუნველყოს მათი ეფექტიანი ფუ­ნქციო­ნი­რე­ბა.

მწარმოებელმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა, რომელიც არის საქარ­თვე­ლოს რეზი­დენტი, უნდა შეატყობინოს შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რომელ­მაც დამტკიცა ხარისხის სისტემა, მასში  მოსალოდნელი ყველა ცვლილების შესახებ.

შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეაფასოს შეთავაზებული ცვლილებები და გადაწ­ყვი­ტოს აკმაყოფილებს თუ არა ხარისხის სისტემა ამ მოდულის 3.2 ქვეპუნქტში აღწერილ მოთ­ხოვნებს და არის თუ არა საჭირო განმეორებითი შეფასება.

მან მწარმოებელს უნდა აცნობოს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ. შეტყობინება უნდა შეი­ცა­ვ­დეს გამოცდის დასკვნებს და შეფასების დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას.

4. ზედამხედველობა შესაბამისობის შემფასებელი პირის პასუხისმგებლობის ქვეშ

4.1. ზედამხედველობის მიზანია დარწმუნდეს, რომ მწარმოებელი სრულად ასრულებს დამ­ტკი­ცებული ხარისხის სისტემიდან გამომდინარე ვალდებულებებს.

4.2. შესაბამისობის შეფასების მიზნებისათვის, მწარმოებელმა შესაბამისობის შემფასებელი პი­რისთვის, ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს წარმოების, ინსპექტირების, გამოცდებისა და სათა­ვსო ადგილები და სრულად მიაწოდოს მას საჭირო ინფორმაცია, კერძოდ:

— დოკუმენტაცია ხარისხის სისტემის შესახებ;

— ხარისხის ჩანაწერები ხარისხის სისტემის საპროექტო ნაწილისთვის, როგორებიცაა ანალი­ზე­ბის შედეგები, გაანგარიშებები, გამოცდები და ა. შ;

— ხარისხის ჩანაწერები ხარისხის სისტემის საწარმოო ნაწილისთვის, როგორებიცაა ინსპექტი­რების ანგარიშები და გამოცდების მონაცემები, დაკალიბრების მონაცემები, ანგარიშები ჩარ­თუ­ლი პერსონალის კვალიფიკაციის შესახებ და ა. შ. 

4.3. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა ჩაატაროს პერიოდული აუდიტები, რათა დარ­წმუ­ნდეს, რომ  მწარმოებელს აქვს და იყენებს ხარისხის სისტემას და მია­წო­დოს მწარმოებელს აუ­დიტის ანგარიში. პერიოდული აუდიტების სიხშირე ისე­თი უნ­და იყოს, რომ სრული მო­ცუ­ლობით შეფასება ჩატარდეს განმეორებით ყოველ სამ წე­ლი­წადში.

4.4. ამასთან ერთად შესაბამისობის შემფასებელი პირი შეიძლება მოულოდნელად ეწვიოს მწარმოებელს. ამგვარი ვიზიტების საჭიროება და მათი სიხშირე განისაზ­ღვ­რე­ბა შესაბამისობის შემ­ფასებელი პირის მიერ განხორციელებული საკონ­ტრო­ლო ვიზი­ტე­­ბის სისტემის საფუძველზე. კერძოდ,  საკონტროლო ვიზიტების სი­ს­ტე­­მა უნდა ით­ვალი­სწინებდეს შემდეგ ფაქტო­რე­ბს:

— მოწყობილობის კატეგორიას;

— ზედამხედველობის წინა ვიზიტის შედეგებს;

— ვიზიტის შემდგომი მაკორექტირებელი ქმედებების საჭიროებას;

— სისტემის დამტკიცებასთან დაკავშირებულ სპეციალურ პირობებს, საჭიროების შემთხვევაში; 

— მნიშვნელოვან ცვლილებებს მწარმოებელ ორგანიზაციაში, მის პოლიტიკაში ან ტექნიკაში.

ამგვარი ვიზიტების დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა შეიძლება, თუ ეს საჭირო იქნება, ჩაატაროს ან ჩატარებული ჰქონდეს გამოცდები, რომლებიც დაადასტურებს, რომ ხარისხის სის­ტემა სწორად ფუნქციონირებს. შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა მწარმოებელს უნდა მია­წო­დოს ვიზიტის ანგარიში და თუ ადგილზე გამოცდა იქნა ჩატარებული, გამოცდის ანგარიშიც

5. მწარმოებელი, წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ბოლო ერთეულის წარმოების დღიდან ათი წლის განმავლობაში უნდა ინახავდეს  ეროვნული სამსახურებისთვის წარსადგენად შემდეგ დო­კუმენტაციას:

— ამ მოდულის 3.1 ქვეპუნქტის „ბ“- ში განსაზღვრულ დოკუმენტაციას;

— ამ მოდულის 3.4 ქვეპუნქტის მეორე აბზაცით გათვალისწინებული ცვლილებებს;

— შესაბამისობის შემფასებლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და ანგარიშები, რომ­ლებიც მოცემულია ამ მოდულის 3.3 და 3.4 ქვეპუნქტების ბოლო აბზაცებში და 4.3 და 4.4 ქვეპუ­ნქ­ტე­ბ­ში.

6. თითოეულმა შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა უზრუნველყოს სათანადო ინფო­რმა­ცი­ის საჯაროობა იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მოთხოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემფასე­ბელ პირებს სათანადო ინფორმაციას იმ ხარისხის სისტემის შესახებ, რომელიც გაუქმდა და მო­თხ­ოვნის მიხედვით იმის შესახებ, რომელიც მიღებულ იქნა.

 

მოდული H1 - შესაბამისობა დაფუძნებული ხარისხის სრულ უზრუნველყოფასა და პროექტის შემოწმებაზე

1. მოდულის H მოთხოვნებთან ერთად გამოიყენება შემდეგი:

ა) მწარმოებელმა შესაბამისობის შემფასებელ პირს უნდა წარუდგინოს განაცხადი პროექტის შემოწმების მიზნით;

ბ)განაცხადი უნდა იძლეოდეს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასების საშუალებას და  წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობი­ლო­ბის პროექტი, წარმოება და ექსპლუატაცია გასაგები უნდა იყოს.

 ის უნდა შეიცავდეს:

—  ტექნიკური პროექტის სპეციფიკაციებს, გამოყენებული სტანდარტების ჩათვლით;

— მათი ადეკვატურობის აუცილებელ მტკიცებულებას, კერძოდ, როდესაც ტექნიკური რეგ­ლა­მენტის მე-5 მუხლში მითითებული სტანდარტები სრულად არ იქნა გამოყენებული. მტკიცე­ბუ­ლება უნდა შეიცავდეს მწარმოებლის სათანადო ლაბორატორიის მიერ ან მისი სახელით ჩატა­რე­ბული გამოცდების შედეგებს.

გ) შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნდა შეამოწმოს განაცხადი და როდესაც პროექტი აკმა­ყო­ფილებს ტექნიკური რეგლამენტის დებულებებს, გასცეს განმცხადებელის სახელზე პროე­ქ­ტის სერტიფიკატი. სერტიფიკატი უნდა შეიცავდეს შემოწმების დასკვნებს, მოქმედების პირო­ბებს, დამტკიცებული პროექტის იდენტიფიკაციისათვის აუცილებელ მონაცემებს, და  საჭირო­ების შემთხვევაში, წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან მისი კომპონენტების ფუნქციო­ნი­რე­ბის აღწერილობას;

დ) განმცხადებელმა, დამტკიცებული პროექტის  ყველა მოდიფიკაციის შესახებ  უნდა აცნობოს იმ  შესაბამისობის შემფასებელ პირს, რომელმაც გასცა პროექტის სერტიფიკატი.  ასეთი მოდი­ფი­კა­ციები საჭიროებს დამატებით დამტკიცებას  მაშინ, როცა შეიძლება საფრთხე  შეექმნას წნე­ვის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ტექნიკური რეგლამენტის ძირითად მოთხოვნებთან ან წნე­ვის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის ექსპლუატაციის დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას. ეს და­მა­ტებითი დამტკიცება მოცემული უნდა იყოს პროექტის  სერტიფიკატის დამატების ფორმ­ით.

ე) თითოეული შესაბამისობის შემფასებელი პირი აგრეთვე აწვდის  სხვა შესაბამისობის შემფა­სებელ ორგანოებს სათანადო ინფორმაციას იმ პროექტის სერტიფიკატების შესახებ, რომლებიც გაუ­ქმდა ან გაცემაზე უარი ეთქვა.

2. საბოლოო შეფასება, როგორც ეს მითითებულია N1 დანართის 3.2 ქვეპუნქტში, გაზრდილი ზედამხედველობის საგანია შესაბამისობის შემფასებელი პირის მხრიდან მოულოდნელი ვიზი­ტე­ბის ფორმით. ამგვარი ვიზიტების მსვლელობის დროს შესაბამისობის შემფასებელმა პირმა უნ­და ჩაატაროს წნევის ქვეშ  მომუშავე მოწყობილობის შემოწმებები.

 

დანართი  N4

შესაბამისობის დეკლარაცია

 

 შესაბამისობის დეკლარაცია უნდა შეიცავდეს:

— მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელწოდებასა და მისამართს;

—  წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის ან  სისტემის აღწერას;

—  შესაბამისობის შეფასების გამოყენებულ პროცედურებს;

— აგრეგატების შემთხვევაში, იმ წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობის აღწერას, რო­მ­ლი­სგანაც შე­დგება აგრეგატი და შესაბამისობის შეფასების გამოყენებულ პროცე­დუ­რებს;

—  საჭიროების შემთხვევაში, ინსპექტირების ჩამტარებელი შესაბამისობის შემფასებელი პირის დასახელებასა და მისამართს;

—  საჭიროების შემთხვევაში, ინფორმაციას ტიპის სერტიფიკატის,  პროექტის სერტიფიკატის ან შესაბამისობის სერტიფიკატის შესახებ;

—  საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისობის შემფასებელი პირის დასახელებასა და მისამართს, რო­მელიც მონიტორინგს უწევს მწარმოებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემას;

—  საჭიროების შემთხვევაში, მითითებას გამოყენებული სტანდარტების შესახებ;

—  საჭიროების შემთხვევაში, სხვა გამოყენებულ ტექნიკურ სტანდარტებსა და სპეცი­ფი­­­­კა­ცი­ებს;

— საჭიროების შემთხვევაში, მითითებას გამოყენებული სხვა ტექნიკური რეგლამენტების შე­სა­ხებ;

— ზუსტ ინფორმაციას კანონის მიხედვით სავალდებულო დეკლარაციაზე უფლებამოსილ ხე­ლის მომწერზე მწარმოებლის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელისათვის, რომელიც არის საქართველოს რეზიდენტი.