„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 189
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 10/06/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/06/2013
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016547
189
10/06/2013
ვებგვერდი, 11/06/2013
190040000.22.033.016547
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №189

2013 წლის 10 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის  ეროვნული სასაქონლო  ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანებაში (ვებგვერდი, 17/07/2012, სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.016392) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)”- ის:
1. ,,ჯგუფი 04“-ის დამატებითი შენიშვნების პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 პუნქტი:

„2. 0407 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი საქონლისათვის, ,,საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის (HS) „ჰარმონიზებული სისტემის ნომენკლატურის“ 2012 წლის რედაქციის საფუძველზე მომზადებული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის ამოქმედების შემდგომი პერიოდიდან, ასევე გამოიყენება შემდეგი კლასიფიკაცია:

0407 00

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული:

 

 

– შინაური ფრინველის:

 

 

– – ინკუბირებისათვის:

 

0407 00 110 00

– – – ინდაურისა ან ბატის

ცალი

0407 00 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0407 00 300 00

– – დანარჩენი

1000 ცალი

0407 00 900 00

–  დანარჩენი

  1. ცალი“.
2. ,,ჯგუფი 27“-ის 2710 სასაქონლო პოზიცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი  რედაქციით:

,,2710

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა; პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან, ეს ნავთობპროდუქტები წარმოადგენენ პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს; ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები:

 

 

– ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, (ნედლის გარდა) და პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, ან ჩაურთველი ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან ეს ნავთობპროდუქტები წარმოადგენენ პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს, ბიოდიზელის ნარევიანი და ნამუშევარი ნავთობპროდუქტების გამოკლებით:

 

2710 12

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები:

 

2710 12 110 00

— — — გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

2710 12 150 00

— — — ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 12 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

 

– – – სხვა მიზნებისათვის:

 

 

– – – – სპეციალური ბენზინები:

 

2710 12 210 00

— — — — — უაიტ-სპირიტი

2710 12 250 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – – დანარჩენი:

 

 

– – – – – ბენზინები ძრავებისათვის:

 

2710 12 310 00

— — — — — — საავიაციო ბენზინები

 

– – – – – – დანარჩენი, ტყვიის შემცველობით:

 

 

– – – – – – – არა უმეტეს 0,013 გ/ლ-ისა:

 

2710 12 410 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 95-ზე ნაკლები

1000 ლ

2710 12 450 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 95 ან მეტი, მაგრამ 98-ზე ნაკლები

1000 ლ

2710 12 490 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 98 ან მეტი

1000 ლ

 

– – – – – – – 0,013 გ/ლ-ზე მეტი:

 

2710 12 510 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 98-ზე ნაკლები

1000 ლ

2710 12 590 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 98 ან მეტი

1000 ლ

2710 12 700 00

— — — — — ბენზინის სათბობი რეაქტიული

2710 12 900 00

— — — — — მსუბუქი დისტილატები, დანარჩენი

2710 19

– – დანარჩენი:

 

 

– – – საშუალო დისტილატები:

 

2710 19 110 00

— — — — გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

2710 19 150 00

— — — — ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

 

– – – – სხვა მიზნებისათვის:

 

 

– – – – – ნავთი:

 

2710 19 210 00

— — — — — — რეაქტიული სათბობი

2710 19 250 00

— — — — — — დანარჩენი

2710 19 290 00

— — — — — დანარჩენი

 

– – – მძიმე დისტილატები:

 

 

– – – – გაზოილი:

 

2710 19 310 00

— — — — — გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

2710 19 350 00

— — — — — ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

 

– – – – – სხვა მიზნებისათვის:

 

2710 19 410 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

2710 19 450 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.2 მას.%-ისა

2710 19 490 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

 

– – – – თხევადი სათბობი:

 

2710 19 510 00

— — — — — გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

2710 19 550 00

— — — — — ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 510 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

 

– – – – – სხვა მიზნებისათვის:

 

2710 19 610 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 1 მას.%-ისა

2710 19 630 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 1 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 2 მას.%-ისა

2710 19 650 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 2 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 2,8 მას.%-ისა

2710 19 690 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 2,8 მას.%-ზე მეტი

 

– – – – საპოხი ზეთები; ზეთები დანარჩენი:

 

2710 19 710 00

— — — — — გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

2710 19 750 00

— — — — — ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

 

– – – – – სხვა მიზნებისათვის:

 

2710 19 810 00

— — — — — — ძრავის ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

2710 19 830 00

— — — — — — სითხეები ჰიდრავლიური მიზნებისათვის

2710 19 850 00

— — — — — — ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

2710 19 870 00

— — — — — — ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

2710 19 910 00

— — — — — — ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული ზეთები

2710 19 930 00

— — — — — — ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

2710 19 990 00

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

 

2710 20

– ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, (ნედლის გარდა) და პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, ან ჩაურთველი ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან ეს ნავთობპროდუქტები წარმოადგენენ პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს, ბიოდიზელის შემცველობით, ნამუშევარი ნავთობპროდუქტების გამოკლებით:

 

2710 20

– – გაზოილი:

 

2710 20 110 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

2710 20 150 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.2 მას.%-ისა

2710 20 190 00

— — — — — — გოგირდის შემცველობით 0,2 მას.%-ზე მეტი

2710 20 310

– – თხევადი სათბობი:

 

2710 20 310 01

— — — მაზუთები

2710 20 310 02

— — — დანარჩენი

2710 20 390 00

— — დანარჩენი

 

– ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები:

 

2710 91 000 00

— — პოლიქლორბიფენილების, პოლიქლორტრიფენილებისა ან პოლიბრომბიფენილების შემცველობით

2710 99 000 00

— — დანარჩენი

—“.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-3 დღეს.

ფინანსთა მინისტრინოდარ ხადური