„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 104
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 02/05/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/05/2013
სარეგისტრაციო კოდი 300280020.10.003.017268
104
02/05/2013
ვებგვერდი, 07/05/2013
300280020.10.003.017268
„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №104

2013 წლის 2 მაისი

ქ. თბილისი

 

„სახელმწიფო პროგრამა „განახლებადი ენერგია 2008“ - საქართველოში განახლებადი ენერგიის ახალი წყაროების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპრილის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სახელმწიფო პროგ­რა­მა „განახ­ლე­ბადი ენერგია 2008“ ‑ საქართველოში განახლებადი ენ­ერ­გიის ახალი წყა­რო­ების მშენებლობის უზრუნველყოფის წესის დამ­ტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2008 წლის 18 აპ­რი­ლის №107 დადგენილებით დამტკიცებულ წესში (სსმ, 2008 წელი, მუხლი 696) შეტანილ იქნეს შემ­დეგი ცვლილებები:

1. მე-7 პუნქტის  „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) დადგენილ ვადაში მშენებლობის ნებართვის საფუძველზე ელექტ­რო­სადგურის მშენებლობის დაწყების და ექსპლუატაციაში მიღების უზ­რუნ­ველსაყოფად, შესაბამისმა პირმა უნდა წარმოადგინოს ყოველი მე­გავა­ტისათვის 100 000 (ასი ათასი) აშშ დოლარის ან მისი ეკვივალენტის ევროში (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ იმ პერიოდისათვის დად­გენილი კურსის შესაბამისად), ოდენობით საბანკო გარანტია ამ ელექტ­როსადგურის ჯამური დადგმული სიმძლავრის მიხედვით. ამასთან,  საბანკო გარანტია უნდა გაიცეს „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)“ წევრ ნებისმიერ ქვეყანაში ან/და საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ. საბანკო გარანტიის ოდე­ნო­ბა არ უნდა აღემატებოდეს გამცემი ბანკის სააქციო კაპიტალის 15 პრო­ცენტს.“.

2. დად­გე­ნილებით დამტკიცებულ წესს დაემატოს 72-75 პუნქტები  შემ­დეგი რედაქციით:

„72. მემორანდუმით დადგენილ ვადაში მშენებლობის ნებართვის სა­ფუძველზე ელექტროსადგურის მშენებლობის დაწყების ვადის დარღვევა გამოიწვევს დამრღვევი პირისთვის საურავის დაკისრებას, რომლის ოდე­ნობაც შეადგენს მთლიანი საგარანტიო თანხის 0,5 %-ს ყოველ ვადაგადა­ცილებულ დღეზე. ამასთან, დაკისრებული საურავის გადახდა უნდა გან­ხორ­ციელდეს პირის მიერ ენერგეტიკის სამი­ნისტროს მოთ­ხოვნის მიღე­ბიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო თუ აღ­ნიშნულ ვადაში გადახდა არ განხორციელდა - მთავრობის მიერ საბანკო გარანტიიდან საურავის გადაუხდელი ოდენობის თანხის მოთ­ხოვნით. ამასთან, პირის მი­ერ საურავის გადახდის შემთხვევაში გან­ხორციელდება საბანკო გარან­ტი­ის შემცირება გადახდილი საურავის ოდენობით.

73. იმ შემთხვევაში, თუ 72 პუნქტის საფუძველზე პირზე დაკისრებული საურავების ჯამი შეადგენს მთლიანი საგარანტიო თანხის 50%-ს, მთავ­რო­ბა უფლებამოსილია, ცალმხრივად შეწყვიტოს მემორანდუმის მოქმე­დე­ბა. ასეთ შემთხვევაში, მთავრობის მიერ განხორციელდება მთლიანი საგარანტიო თანხის მოთხოვნა.

74. მემორანდუმით დადგენილ ვადაში ელექტროსადგურის ექსპლუა­ტაციაში მიღების ვადის დარღვევა გამოიწვევს დამრღვევი პირისთვის საუ­რავის დაკისრებას, რომლის ოდენობაც შეადგენს მთლიანი საგარან­ტიო თანხის 0,5 %-ს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. ამასთან, დაკის­რე­ბული საურავის გადახდა უნდა განხორციელდეს პირის მიერ ენერ­გე­ტიკის სამინისტროს მოთხოვნის მიღე­ბიდან 15 კალენდა­რული დღის ვა­დაში, ხოლო თუ აღნიშნულ ვადაში გადახ­და არ განხორ­ციელდა - მთავ­რობის მიერ საბანკო გარანტიიდან საურავის გადაუხ­დელი ოდენობის თანხის მოთხოვნით. ამასთან, პირის მიერ საურავის გადახდის შემთხვე­ვაში განხორციელდება საბანკო გარან­ტიის შემცირება გადახდილი საუ­რა­ვის ოდენობით.

75. იმ შემთხვევაში, თუ 74 პუნქტის საფუძველზე პირზე დაკისრებული საურავების ჯამი შეადგენს მთლიანი საგარანტიო თანხის 50%-ს, მთავ­რობა უფლებამოსილია, ცალმხრივად შეწყვიტოს მემორანდუმის მოქმე­დე­ბა. ასეთ შემთხვევაში, მთავრობის მიერ განხორციელდება მთლიანი საგარანტიო თანხის მოთხოვნა.“.

მუხლი 2
 

ამ დადგენილების პირველი მუხლით დადგენილი წესი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) შესაძლებელია გავრცელდეს აგრეთვე ამ დადგენილების ამოქმედებამდე დადებულ მემორანდუმებზე, მათში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის გზით. ამასთან, პირველი მუხლით დადგენილი წესის (გარდა საგარანტიო თანხის ნაწილში) გავრცელება იმ მემორანდუმების მიმართ, რომლის პირობებიც პირის მიერ დარღვეულია (ამ დადგენილების ამოქმედებამდე ან/და მემორანდუმში აღნიშნული ცვლილებების შეტანამდე), შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირის მიერ წარმოდგენილი იქნება დასაბუთებული წინადადება მშენებ­ლობის ნებართვის საფუძველზე მშენებლობის დაწყების ან/და ელექტ­რო­სადგურის ექსპლუატაციაში მიღების ვადების გონივრული ცვლილე­ბების შესახებ და იმ პირობით, რომ უზრუნველყოფილი იქნება ამ პირის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის თანხის (იმ შემთხვევაში, თუ საბანკო გარანტიის თანხა შემცირებულია) შევსება თავდაპირველ ოდე­ნო­ბამდე (1მგვტ - 170000 აშშ დოლარი ან 1მგვტ ‑ 120000 ევრო).  ასეთ შემ­თ­ხვევაში, მემორანდუმის პირობების ასეთი დარღვევის (ამ დადგენი­ლების ამოქმედებამდე ან/და მემორანდუმში აღნიშნული ცვლილებების შეტანამდე არსებული დარღვევის) მიმართ საქართველოს მთავრობის მიერ არ იქნება გატარებული მემორანდუმით გათვალისწინებული საბან­კო გარანტიის ამოქმედების (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა სრულად არის მოთხოვნილი და მიღებული საქართველოს მთავრობის მიერ) და მემორანდუმის გაუქმე­ბის ღონისძიებები.

მუხლი 3
 

ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 


პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.