იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 101
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 02/05/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/05/2013
სარეგისტრაციო კოდი 200090000.10.003.017266
101
02/05/2013
ვებგვერდი, 07/05/2013
200090000.10.003.017266
იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №101

2013 წლის 2 მაისი

ქ. თბილისი

 

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

მუხლი 1
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ‑ შემოსავლების სამსა­ხუ­რი უფლებამოსილია, რომ სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/ნ 204470740) და შპს „საკრედიტო ისტორიათა ქართულ ბიუროს“ (ს/ნ 401963096) გადასცეს იდენტიფიცირებული  ინფორმაცია  საქართველოს ფი­ნანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით გადასახადის გადამხდე­ლისათვის მისი საგადასახადო დავალიანების შესახებ ინფორმაციის მი­წო­დების მიზნით.

2. სს „კრედიტინფო საქართველო“ (ს/ნ 204470740) და შპს „საკრე­დიტო ისტორიათა ქართული ბიურო“ (ს/ნ 401963096) უფლე­ბამოსილები არიან, რომ კომერციულ ბანკს გადასცენ საჯარო სამართლის იურიდი­უ­ლი პირის ‑ შემოსავლების სამ­სახურის მიერ გადაცემული იდენტიფი­ცირებული ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დად­გენილი წესით გადასახადის გადამხდელისათვის მისი საგადასახადო და­ვალიანების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.

მუხლი 2
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფი­ცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ“ საქართვე­ლოს მთავრობის 2011 წლის 26 ივლისის №295 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.